SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET. Styrelsens verksamhetsberättelse år Verksamhetsberättelsen avser perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET. Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011. Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-01-01--2011-12-31"

Transkript

1 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelsen avser perioden

2 Styrelsearbetet Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande Hans Nyquist Vice ordförande Jun Yu Sekreterare Chandra Adolfsson och Pernilla Andersson Skattmästare Jonas Selling Klubbmästare Therese Andersson Övrig ledamot Henrik Hult Övrig ledamot Mathias Lindholm Representanter för medlemsföreningarna: FMS Mats Rudholm Surveyföreningen Joakim Malmdin Industriell statistik Göran Lande Cramérsällskapet Jan-Eric Englund Styrelsen har under året genomfört sju telefonmöten. De viktigaste aktiviteterna under 2011 har varit årsmötet med vårkonferensen som hade temat Statistikämnets utveckling historia och framtid, genomförandet av två medlemsmöten och utgivningen av fyra nummer av Qvintensen. Vidare har en arbetsgrupp arbetat med frågor kring auktorisation och två arbetsgrupper har arbetat med organiserandet av Nordiska konferensen i matematisk statistik. Förnyelsen av föreningens hemsida har slutförts och ett arbete med att förnya medlemsregistret har påbörjats. Ett antal jobbannonser och inbjudningar till konferenser har skickats ut till medlemmarna. Utskick av jobbannonser utgör en viktig intäkt för föreningen. Under 2011 har den intäkten varit rekordstor. I det följande beskriver vi något mer utförligt de olika verksamheter som pågått under verksamhetsåret. I bilaga 3 ges förteckningar över de personer som är verksamma i olika arbetsgrupper inom föreningen. Medlemmar Antalet personer som har betalat medlemsavgift för år 2011 är 994. Därtill kommer 121 som är ständiga, fri- eller hedersmedlemmar, dvs. medlemmar som inte behöver betala den årliga medlemsavgiften. Sammanlagt har vi alltså 1115 enskilda medlemmar. Antalet betalande företags-/institutionsmedlemmar är 25.

3 Ekonomi Svenska statistikfrämjandets ekonomi 2011 har varit mycket stark och de höjda avgifterna på annonserna samt medlemsavgifterna har gjort att året gått med plus. Detta är mycket positivt då 2010 var ett svagt år. Bristerna från 2010 har nu mer eller mindre tagits in, trots att vi haft stora utgifter med vår hemsida. Vi kommer troligen att ha fortsatt stora utgifter även 2012 i och med upprustningen av medlemsregistret. Intäkter: Årets resultat är positivt ( kr). I 2011 års budget hade vi budgeterat för ett negativt resultat ( ). Anledningen till att det blir ett överskott kan tillskrivas de höjda avgifterna samt att antalet medlemmar har ökat. Dessutom har annonsintäkterna ökat med ca kr medan antalet annonser har haft en mindre ökning jämfört med Antalet medlemmar har under 2011 ökat med över 100 st jämfört med 2010 och den höjda avgiften har gjort att även denna intäkt blivit nästan dubbelt så stor som året innan (från ca kr till dagens kr). Utgifter: Qvintensen underskred budget för tredje året i rad. Det beror i år i huvudsak på upprensning i vårt medlemsregister, vilket minskat portoutgifterna. Även bra avtal med tryckeri- och layoutföretag samt beviljad momsfrihet på tryck, layout och utsändning har bidragit till de fina siffrorna. Verksamhetsåret för styrelsen har präglats av uppdatering av hemsida och medlemsregister. Utgifterna för årsmötet i Örebro blev förhållandevis låga. Inga stora resekostnader eller andra utgifter för talare blev stora. Resultat- och balansräkning för verksamhetsår 2011 samt en specifikation av näringsverksamheten framgår av bilaga 1 respektive bilaga 2. Placering av Svenska statistikfrämjandets tillgångar Under 2009 och 2010 har Svenska statistikfrämjandet placerat kr i olika aktieindexobligationer samt i två olika fonder. Strategin innebär i korthet att kr placerades på medellång sikt och är relativt snabbt tillgängliga och ger avkastning (främst räntebärande värdepapper samt räntefonder). Resterande medel ( kr) placerades på längre sikt (4-5 år). Vägledande för den placeringen är att risken ska vara känd, inte alltför stor, men med möjlighet till en god avkastning (aktieindexobligationer). För ökad riskspridning köpte föreningen aktieindexobligationer vid tre tillfällen, två inköp 2009 och det sista köpet slutfördes i mars Under 2011 har inga ytterligare placeringar eller några uttag från fonderna gjorts. Medlemstidskrift Qvintensen har utkommit med fyra nummer under perioden med Dan Hedlin som redaktör och Ingegerd Jansson som biträdande redaktör. Tidskriften innehåller information till medlemmarna samt debatter, rapporter och referat från aktiviteter inom statistikområdet. Den moderna utformningen av tidskriften har rönt mycket positiv uppmärksamhet både bland medlemmar och bland andra intresserade.

4 Hemsidan Under året slutfördes ett omfattande arbete med att förnya Svenska statistikfrämjandets webbsida. Arbetet innefattade att ge både föreningens och medlemsföreningarnas hemsidor en helt ny layout. De gamla hemsidorna har funnits kvar parallellt med den nya, men har nu släckts ner för gott. Material på de gamla hemsidorna har sparats på digitalt medium. Förnyelsearbetet med medlemsföreningarnas hemsidor har fått ekonomiskt stöd från Svenska statistikfrämjandet. Medlemsregister Under året har ett arbete med att förnya medlemsregistret inletts. Det gamla registret upplevs som svårarbetat, otidsenligt och dyrbart. Med det nuvarande registret måste, till exempel, en medlem som betalar sin årsavgift avprickas manuellt i medlemsregistret, något som, har det visat sig, kan generera många fel i registret. Dessutom har de olika föreningarna sina egna medlemsregister, vilket innebär dels att den enskilde medlemmen måste betala flera olika årsavgifter och dels att samordningen mellan de olika medlemsföreningarna och Svenska statistikfrämjandet försvåras. Det nya registret planeras att bli gemensamt för både Svenska statistikfrämjandet och dess medlemsföreningar. Dessutom planeras det nya registret att medge enklare betalningsrutiner för medlemmarna, automatiska påminnelser vid glömda betalningar etc. Det nya registret beräknas bli färdigt och kunna tas i bruk under Medlemsmöten Klubbkommittén har anordnat två medlemsmöten under verksamhetsåret, som båda ägde rum på SCB i Stockholm: 26 april 2011: Respondentens perspektiv i enkätstudier, presenterades av Marika Wenemark från Linköpings universitet och Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland. 7 december 2011: Lean-konceptet och/eller statistik?, presenterades av Göran Lande, styrelsemedlem i Svenska statistikfrämjandet, representant för medlemsförening Industriell Statistik. Medlemsmötena var väldigt uppskattade och det var ca deltagare. Årets statistikfrämjare Vid årsmötet 2011 utsågs Gunnar Kulldorff till Årets statistikfrämjare. Han fick priset för sitt mångåriga engagemang i ämnet. Han är professor i både statistik och matematisk statistik, har varit mycket aktiv i utvecklingen av Svenska statistikersamfundet och vid två tillfällen varit samfundets ordförande. Han har också varit president för ISI. För närvarande arbetar han med att utveckla ett samarbete inom statistikområdet mellan de nordiska länderna, Balticum och Ukraina.

5 Auktorisation av statistiker Vid årsmötet 2010 väcktes frågan om auktorisering av statistiker och det beslöts att frågan skulle behandlas utredas. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att sammanställa erfarenheter av auktorisation av statistiker i andra länder, behovet av auktorisation i Sverige och, om sådant behov finns, föreslå ett regelverk för auktorisation. Arbetsgruppen kommer att lämna en rapport från sitt arbete vid årsmötet Nordiska konferensen i matematisk statistik Svenska statistikfrämjandet har fått i uppdrag att arrangera Nordiska konferensen i matematisk statistik, Nordstat, En lokal organisationskommitté har utsetts med uppdraget att arrangera konferensen i Umeå. Ordförande i denna kommitté är Sara Sjöstedt de Luna. Vidare har en vetenskaplig kommitté tillsatts. Ordförande i den vetenskapliga kommittén är Tom Britton. Planeringsarbetet för konferensen pågår. Medlemskap i utländska föreningar och internationellt samarbete Svenska statistikfrämjandet är medlem i International Statistical Institute (ISI). Svenska statistikfrämjandet har fortsatt sitt engagemang i tidskriften Scandinavian Journal of Statistics. Kontaktperson är Jan-Eric Englund. Svenska statistikfrämjandet är medlem i European Courses in Advanced Statistics (ECAS).

6 Medlemsföreningar Föreningen för medicinsk statistik Styrelsen har under perioden haft 10 sammanträden (varav ett i Göteborg i samband med Statistikerträffen och resterande möten har hållits per telefon). Medlemsantalet var vid periodens slut 280 medlemmar. Fyra arbetsplatser har under året varit partner till FMS: AstraZeneca R&D Mölndal, AstraZeneca R&D Södertälje, Statisticon samt Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB. Under året har ett stipendium utlysts. Styrelsen beslutade att stipendiet om högst kr skulle delas mellan Hatef Darabi, Anna Ekman, Anna Lindam och Rebecca Rylance. Föreningen har bidragit till Qvintensen (medlemstidningen för Svenska statistikfrämjandet) med ordförandespalter, referat från aktiviteter och annat. Marie Linder har representerat FMS i tidningens redaktion. En ny webbplats iordningställdes under verksamhetsåret: Via EFSPI (European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry) blev FMS tillfrågad att granska en guideline om farmakogenetiska biomarkörer EMA Reflection paper on methodological issues associated with pharmacogenomic biomarkers in relation to clinical development and patient selection. FMS medlemmen Niclas Sjögren blev utsedd som granskare och skickade in kommentarer i september. FMS samlade under våren in synpunkter på EFSPI:s utredningsförslag kring eventuell auktorisering av statistiker. Dessa samlades in via mejl och sammanställdes av vår EFSPI representant Marie Göthberg. FMS har under år 2011 arrangerat följande aktiviteter: Vårmöte, årsmöte Datum: 23/3 Plats: Örebro Deltagare: ca 35 Tema: Blandat 3 rd joint workshop/conference FMS+SSL Datum: 27/5 Plats: KTH, Stockholm Deltagare: ca 60 Arrangerades i samarbete med den finska föreningen SSL och KTH. Tema: Model Based Drug Development Statistikerträffen Datum: 28/9 Plats: Göteborg Deltagare: ca 64 Tema: Blandat Arrangerades i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs Universitet. Höstkonferens Datum: 22/11 Plats: Södertälje Deltagare: ca 60 Tema: Registerbaserad statistik Arrangerades i samarbete med Surveyföreningen.

7 Surveyföreningen Under 2011 har föreningen haft en årskonferens och anordnat tre seminarier, varav ett i samarbete med Föreningen för Medicinsk Statistik. Den 3 februari hölls ett Webbpanelseminarium i Stockholm där inbjudna talare var Jan Wretman, Stockholms universitet, Åke Wissing, ISI Wissing, Bengt Larsson, SMIF, och Henrik Kronberg, Norstat. Diskutant var Nicklas Källebring, Synovate. Den 23 mars ordnades årskonferenen på Örebro universitet. Tore Dalenius-föredraget hölls av Anders Christiansson. Claes Andersson, SCB, talade om folkräkningar under 2000-talet. Anders Ahlbom från IMM, Karolinska Institutet, talade om folkräkningar från ett epidemiologiskt perspektiv och Mats Berggren, Riksarkivet, höll ett föredrag om folkräkningar i forna tider. Den 27 maj ordnades ett Bortfallsseminarium i Stockholm. Talare var Jan Hörngren, SCB, Åke Wissing, ISI Wissing och Daniel Thorburn, Stockholms universitet. Den 22 november samordnades ett seminarium i AstraZenecas lokaler i Södertälje med FMS. Temat för dagen var registerstatistik och talare var Anders och Britt Wallgren, SCB och Örebro universitet, Anna Johansson, MEB Karolinska Institutet, Lotta Persson, SCB, Therese Andersson, MEB Karolinska Institutet och Stefan Franzén, AstraZeneca. Lennart Nordberg har under verksamhetsåret varit Surveyföreningens representant i Qvintensens redaktion. Andreas Persson har under verksamhetsåret varit webbansvarig i styrelsen. Andreas har arbetat med att ta fram en ny webbsida och flyttat över material från den gamla. Webbpanelkommittéen har under året fortsatt sitt arbete med att ta fram en skrift som ger en vägledning för webbpanelanvändning. Omständigheter har gjort att arbetet inte varit lika intensivt under verksamhetsåret som tänkt var. Kommittéen räknar dock med att bli klara under Under årsmötet i Örebro delades ett uppsatspris ut till Sophia Olofsson. Industriell statistik Styrelsen för Industriell statistik har under året haft nio protokollförda möten. I samband med årsmötet 2011 anordnades ett seminarium med rubriken Mätosäkerhet och kalibrering. Höstens seminarium den 8 november på Scania AB ställdes in på grund av för få deltagare. Rubriken var Kan vi tolerera det? toleranskedjor, felfortplantning. Under hösten påbörjades en serie med ʼWebbinariumʼ, korta föredrag via nätet. Det blev fem Webbinarium under verksamhetsåret (2 under tiden sept - dec 2011, 3 under jan - mars 2012). Ordföranden deltog i årets ENBIS-konferens i Coimbra, Portugal.

8 Flera inlägg från Industriell statistik har publicerats i Främjandets tidning, Qvintensen. Under senvåren höll styrelsen hos SAS Institute, Solna, en planeringskonferens inför verksamhetsåret. Resultatet blev en handlingsplan som finns tillgänglig på hemsidan. Föreningen har också arbetat intensivt med utformandet av en fungerande hemsida med möjligheter till interaktivitet med medlemmar och andra intresserade. Det finns bl.a. en ʼStatistikhörnanʼ där medlemmar kan lägga längre eller kortare dokument av gemensamt intresse. Det är också möjligt att lägga upp en kort textfil eller ett diagram, eller liknande tillsammans med några kommentarer av allmänt intresse som kanske är för kort för en hel artikel. Hemsidan innehåller dessutom instruktioner om föreningens grupp på LinkedIn. Under senhösten påbörjade styrelsen en informationsbroschyr som kan användas både på hemsidan och som papperskopia. I slutet på året påbörjades planeringen av vårens seminarium om ʼFörsöksplanering - inte bara 2 kʼ. Cramérsällskapet Cramérsällskapets årsmöte för 2011 ägde rum på Örebro universitet den 23 mars. Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 12 sammanträden, varav 11 per telefon och ett i samband med höstmötet. Vi har för närvarande 41 enskilda och 9 institutionsmedlemmar. Vi har under året arrangerat tre aktiviteter. Den första var årsmötet Vid sidan av årsmötesförhandlingarna var huvudtemat forskarutbildningarna i statistik och matematisk statistik med Tom Britton, Anders Grimvall och Rolf Larsson som föredragshållare. Cramérpriset delades ut till Anton Grafström, som höll ett föredrag om sin forskning. Cramérsällskapets första sommarskola arrangerades på Asa Herrgård, Lammhult den juni. Temat var Statistical Learning med huvudtalarna John Shawe-Taylor, Mattias Villani och Jennifer Castle. Cirka 20 personer deltog. Höstkonferensen ägde rum i Uppsala den 27 oktober, i anslutning till ämneskonferensen i statistik som gick av stapeln dagen efter. Temat för höstkonferensen var datorer i undervisningen. Bland annat fick vi en inblick i hur en interaktiv tavla kan användas. Antalet deltagare uppgick till cirka 30. Ann-Marie Flygare har representerat Cramérsällskapet i Qvintensens redaktion.

9 Signatursida för Svenska statistikfrämjandets verksamhetsberättelse Hans Nyquist (ordförande) Jun Yu (vice ordförande) Chandra Adolfsson (sekreterare) Pernilla Andersson (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) _ Therese Andersson (klubbmästare) Henrik Hult (ledamot) _ Mathias Lindholm (ledamot) Mats Rudholm (representant för FMS) Göran Lande (representant för Industriell statistik) Jan-Eric Englund (representant för Cramérsällskapet) _ Joakin Malmdin (Representant för Surveyföreningen)

10 Bilaga 1. Resultatrapport 2011 Perioden Konto Rörelse % Rörelsens huvudintäkter 3010 Medlem ,00 0, Medlem ,00 2, Medlem ,00 0, Medlem ,00 4, Medlem ,00 29, Kompensering ,00 0, Försälj e-p moms ,00 56, Försälj e-p ej moms ,00 2, Försälj Qvintensen 7 500,00 1,3 Summa Huvudintäkter , Rörelsens huvudutgifter 4110 Tryckning av Tidskri ,00-9, Porto för Tidskrift ,95-3, Layout av Tidskrift ,00-10, Övriga kostnader Tid ,00-0, Porto för meddelande , Årsmöte ,00-4, Medlemsmöten ,00-0, Förbrukningsmaterial -625,00-0, Styrelsemöten ,00-1, Telefonmöten ,75-3, Hemsidan ,00-11, Medlemsregistret ,00-3, Övrig försäljn ,00-1, Telefon, porto exkl. -699,00-0, Löner övrigt ,50-18, Lagstadgade arbetsgi ,00-5,6 Summa Huvudutgifter ,96-72,9 Ränte in/utgifter 8300 Ränteintäkter 216, Övriga finansiella ,00-5, Kostnads/Intäktsränt 130, Bankprovisioner ,00-0,2 Summa räntor ,45-0,2 Skatter/ Egenavgifter 8910 Årets beskatt.bara r ,22-14,2 Summa Skatter/ Egenavgifte ,22-14,2 Beräknat resultat ,37 3,1

11 Bilaga 2. Näringsverksamhet Svenska statistikfrämjandet, verksamhetsåret Näringsverksamhet Intäkter Kostnader E-postförsäljning (moms) , , Annonser i Qvintensen 7 500,00 0,00 E-postförsäljning (ej moms) ,00 0,00 Ränteintäkter 210,55 0,00 Totalt , ,00 Resultat näringsverksamhet ,55 Bolagsskatt (26,3%) ,22 Moms (utgående) ,00 Moms (ingående) 2 724,00 Att redovisa ,00 Till Skatteverket: Kronor Bolagsskatt ,22 Moms ,00 Totalt ,22 Inbetald F-skatt ,00

12 Bilaga 3 till verksamhetsberättelsen Styrelser, kommittéer och arbetsgrupper 2011 Huvudstyrelsen Hans Nyquist (ordförande) Jun Yu (vice ordförande) Chandra Adolfsson (sekreterare) Pernilla Andersson (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) Therese Andersson (klubbmästare) Henrik Hult (ledamot) Mathias Lindholm (ledamot) Mats Rudholm (FMS) Joakim Malmdin (Surveyföreningen) Göran Lande (Industriell statistik) Jan-Eric Englund (Cramérsällskapet) Revisorer Ulf Jorner Annika Lindblom Lars Berglöf (suppleant) Valberedning Anna Torrång (sammankallande) Anders Holmberg Sune Karlsson Medlemsföreningarnas styrelser FMS Anna Torrång (ordförande) Åsa Vernby (sekreterare) Hanna Svensson (kassör) Linda Hartman Pär Karlsson Emil Rehnberg Mats Rudholm Industriell statistik Kerstin Vännman (ordförande) Ingemar Sjöström (sekreterare) Mats Franzén (kassör) Ylva Tingström Lars Söderström Magnus Arnér Göran Lande

13 Surveyföreningen Joakim Malmdin (ordförande) Jonny Olofsson (sekreterare) Åsa Rosendal (kassör) Lennart Nordberg Silke Tindrebäck Andreas Persson Cramérsällskapet Rolf Larsson (ordförande) Martin Sköld (sekreterare) Mikael Möller (kassör) Jakob Bergman Jan-Eric Englund Ann-Marie Flygare Aila Särkkä Qvintensens redaktionskommitté Dan Hedlin (redaktör) Ingegerd Jansson (biträdande redaktör) Hans Ekholm Alf Fyhrlund Marie Linder Lennart Nordberg Lars Söderström Ann-Marie Flygare Klubbkommittén Therese Andersson Anna Björkesjö Karin Lindgren Arbetsgruppen för auktoriseringsfrågan Mats Rudholm (sammankallande) Nordstat lokal organisationskommitté Sara Sjöstedt de Luna (sammankallande) Patrik Rydén Ingrid Westerberg Eriksson Ingeborg Waernbaum Ingrid Svensson Jun Yu Nordstat vetenskaplig kommitté Tom Britton (sammankallande) Sara Sjöstedt de Luna Aila Särkkä Olle Häggström Ola Hössjer

14 Kontaktperson gentemot SJS Jan-Eric Englund Nationell editor för SJS Martin Sköld Representant i SJS styrelse Martin Sköld Representant i ECAS Hans Nyquist

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2013-01-01 2013-12-31 2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2013 bestått

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T Qvintensen S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 2 SEPTEMBER/OKTOBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Främjandets styrelse 4 Redaktionen

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

QVINTENSEN. Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008

QVINTENSEN. Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008 QVINTENSEN Svenska statistikersamfundet och Statistiska föreningen Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen 4 Surveyföreningen

Läs mer

Havets försurning. nominera årets statistikfrämjare. medlemstombolan/ möt sven berg. data, modeller och statistikerns roller. tema/ Nationell strategi

Havets försurning. nominera årets statistikfrämjare. medlemstombolan/ möt sven berg. data, modeller och statistikerns roller. tema/ Nationell strategi medlemstombolan/ möt sven berg sidan 6 nominera årets statistikfrämjare sidan 19 Medlemstidning för svenska statistikfrämjandet nr 4 2010 tema/ Nationell strategi sidan 8» Resultatet har blivit ett ramaskri

Läs mer

Handlingar till Föreningen Grävande Journalisters årsmöte

Handlingar till Föreningen Grävande Journalisters årsmöte Handlingar till Föreningen Grävande Journalisters årsmöte Umeå 2014-03- 21 1. Förslag till dagordning 2. Mötets öppnande 3. Val av a mötesordförande b mötessekreterare c två justeringspersoner tillika

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Handlingar till. KFR:s årsmöte i Malmö. Onsdag 14 maj 2014

Handlingar till. KFR:s årsmöte i Malmö. Onsdag 14 maj 2014 1 Handlingar till KFR:s årsmöte i Malmö Onsdag 14 maj 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förslag till dagordning sid 3 7 Verksamhetsberättelse sid 4-8 Styrelsens sammansättning Styrelsens arbete Medlemsutveckling

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 -

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 - Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Luleå 2012-03-21: Ordförande: Karin Träff Nordström

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Hur möter statistikutbildningen. Helle Rootzén om e-lärande. »happy course» med choklad. hur mycket är 4 000 ton godis? Statistik och etik

Hur möter statistikutbildningen. Helle Rootzén om e-lärande. »happy course» med choklad. hur mycket är 4 000 ton godis? Statistik och etik »happy course» med choklad sidan 8 Helle Rootzén om e-lärande sidan 7» I den sista fasen, från ca 1950, skedde en enorm revolution. Plötsligt var statistik inne.» Medlemstidning för svenska statistikfrämjandet

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Inledning Agronomförbundet är en av professionsföreningarna inom Naturvetarna. Ca 5 % av Naturvetarnas medlemmar är också medlemmar i Agronomförbundet. Detta

Läs mer

Uppgiftslämnarbörda. Slussens ombyggnad: undersökningar granskas sidan 18. Hur ska vi nu förklara skillnaden? sidan 12

Uppgiftslämnarbörda. Slussens ombyggnad: undersökningar granskas sidan 18. Hur ska vi nu förklara skillnaden? sidan 12 Mitt yrkesvägval: Från verkstad till kontorslandskap sidan 24 Att vara eller inte vara biased sidan 28 Medlemstidning för svenska statistikfrämjandet nr 1 2012» Jag frågar mig: Vad är det allmänheten får

Läs mer

om testsidan Att göra sig förstådd Fastighetsindex Föreningen för medicinsk statistik/ Ingredienser: 3 tsk framtid och 1 msk dåtid sidan 26

om testsidan Att göra sig förstådd Fastighetsindex Föreningen för medicinsk statistik/ Ingredienser: 3 tsk framtid och 1 msk dåtid sidan 26 Haltande Fastighetsindex sidan 6 Att göra sig förstådd på engelska sidan 17 Medlemstidning för svenska statistikfrämjandet nr 1 2011 Föreningen för medicinsk statistik/ Ingredienser: 3 tsk framtid och

Läs mer

Glassen smälter och dess entropi ökar

Glassen smälter och dess entropi ökar Årets statistikfrämjare utsedda sidan 9 Om kurser i industrin sidan 24 svenska statistikfrämjandet nr 2 2013» Det som gör statistikrelaterade texter särskilt utmanande för en språkvårdare är så klart att

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Qvintensen STATISTISKA FÖRENINGEN OCH SVENSKA STATISTIKERSAMFUNDET

Qvintensen STATISTISKA FÖRENINGEN OCH SVENSKA STATISTIKERSAMFUNDET Qvintensen STATISTISKA FÖRENINGEN OCH SVENSKA STATISTIKERSAMFUNDET SAMGÅENDENUMMER FEBRUARI/MARS 2008 Qvintensen ges ut av Statistiska föreningen och Svenska statistikersamfundet och är en tillfällig skrift

Läs mer

QVARTILEN. Svenska statistikersamfundets tidskrift

QVARTILEN. Svenska statistikersamfundets tidskrift QVARTILEN Svenska statistikersamfundets tidskrift Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 22 Nummer 1 Mars 2007 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen 4 Föreningen för medicinsk

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Smartphone eller smarttelefon?

Smartphone eller smarttelefon? Hur är det att vara uppgiftslämnare? sidorna 8 och 22 Vad händer i industrin? sidan 24 svenska statistikfrämjandet nr 2 2012 Smartphone eller smarttelefon? sidan 6 Årets statistikfrämjare om PISA sidan

Läs mer

Qvartilen ges ut av Svenska statistikersamfundet och publiceras fyra gånger per år i mars, juni, september och december

Qvartilen ges ut av Svenska statistikersamfundet och publiceras fyra gånger per år i mars, juni, september och december QVARTILEN Svenska statistikersamfundets tidskrift Årgång 22 Nummer 2 Juni 2007 Produktionskostnad: 35 kronor Innehåll Framtidens pensioner Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen 4 8 Gästkolumnist

Läs mer

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg Verksamhetsberättelse UF Göteborg 2009 Under 2009 har Utrikespolitiska föreningen i Göteborg framgångsrikt bedrivit en bred och kontinuerlig verksamhet i syfte att sprida kunskap och debatt om utrikespolitiska

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)

Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Dagordning: Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Årsmötet hålls på torsdagen den 31 mars 2011 på Centrum för psykiatriforskning, Hus Z8, Karolinska universitetssjukhuset kl.

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2013 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2013 Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning: Ordförande Teknisk chef

Läs mer

Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska förbundet Sverige 2008/2009

Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska förbundet Sverige 2008/2009 2008-2009 Innehåll: Verksamhetsberättelse ORDFÖRANDE HAR ORDET...2 ORGANISATION...3 ALLMÄNT OM UTRIKESPOLITISKA FÖRBUNDET SVERIGE...3 Förbundets medlemsföreningar...3 Vilande samt potentiella medlemsföreningar...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 INLEDNING ISACA, den världsomspännande organisationen för yrkesverksamma inom områdena säkerhet, revision och IT-styrning (governance)

Läs mer

Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd. Årsmöteshandlingar

Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd. Årsmöteshandlingar Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2010 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Marfantadningen_1-2010.indd 1 10-02-18 10.04.14 Ledare Varje år sedan jag blev ordförande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Psykiatriska Föreningen

Verksamhetsberättelse för Svenska Psykiatriska Föreningen Verksamhetsberättelse för Svenska Psykiatriska Föreningen 1/1 31/12 2014 Totalt antal medlemmar 1207 - en ökning med 41 st. Varav hedersmedlemmar SSBS Seniorer Specialister 21 st. 65 st. 372 st. 749 st.

Läs mer