SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET. Styrelsens verksamhetsberättelse år Verksamhetsberättelsen avser perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET. Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011. Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-01-01--2011-12-31"

Transkript

1 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelsen avser perioden

2 Styrelsearbetet Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande Hans Nyquist Vice ordförande Jun Yu Sekreterare Chandra Adolfsson och Pernilla Andersson Skattmästare Jonas Selling Klubbmästare Therese Andersson Övrig ledamot Henrik Hult Övrig ledamot Mathias Lindholm Representanter för medlemsföreningarna: FMS Mats Rudholm Surveyföreningen Joakim Malmdin Industriell statistik Göran Lande Cramérsällskapet Jan-Eric Englund Styrelsen har under året genomfört sju telefonmöten. De viktigaste aktiviteterna under 2011 har varit årsmötet med vårkonferensen som hade temat Statistikämnets utveckling historia och framtid, genomförandet av två medlemsmöten och utgivningen av fyra nummer av Qvintensen. Vidare har en arbetsgrupp arbetat med frågor kring auktorisation och två arbetsgrupper har arbetat med organiserandet av Nordiska konferensen i matematisk statistik. Förnyelsen av föreningens hemsida har slutförts och ett arbete med att förnya medlemsregistret har påbörjats. Ett antal jobbannonser och inbjudningar till konferenser har skickats ut till medlemmarna. Utskick av jobbannonser utgör en viktig intäkt för föreningen. Under 2011 har den intäkten varit rekordstor. I det följande beskriver vi något mer utförligt de olika verksamheter som pågått under verksamhetsåret. I bilaga 3 ges förteckningar över de personer som är verksamma i olika arbetsgrupper inom föreningen. Medlemmar Antalet personer som har betalat medlemsavgift för år 2011 är 994. Därtill kommer 121 som är ständiga, fri- eller hedersmedlemmar, dvs. medlemmar som inte behöver betala den årliga medlemsavgiften. Sammanlagt har vi alltså 1115 enskilda medlemmar. Antalet betalande företags-/institutionsmedlemmar är 25.

3 Ekonomi Svenska statistikfrämjandets ekonomi 2011 har varit mycket stark och de höjda avgifterna på annonserna samt medlemsavgifterna har gjort att året gått med plus. Detta är mycket positivt då 2010 var ett svagt år. Bristerna från 2010 har nu mer eller mindre tagits in, trots att vi haft stora utgifter med vår hemsida. Vi kommer troligen att ha fortsatt stora utgifter även 2012 i och med upprustningen av medlemsregistret. Intäkter: Årets resultat är positivt ( kr). I 2011 års budget hade vi budgeterat för ett negativt resultat ( ). Anledningen till att det blir ett överskott kan tillskrivas de höjda avgifterna samt att antalet medlemmar har ökat. Dessutom har annonsintäkterna ökat med ca kr medan antalet annonser har haft en mindre ökning jämfört med Antalet medlemmar har under 2011 ökat med över 100 st jämfört med 2010 och den höjda avgiften har gjort att även denna intäkt blivit nästan dubbelt så stor som året innan (från ca kr till dagens kr). Utgifter: Qvintensen underskred budget för tredje året i rad. Det beror i år i huvudsak på upprensning i vårt medlemsregister, vilket minskat portoutgifterna. Även bra avtal med tryckeri- och layoutföretag samt beviljad momsfrihet på tryck, layout och utsändning har bidragit till de fina siffrorna. Verksamhetsåret för styrelsen har präglats av uppdatering av hemsida och medlemsregister. Utgifterna för årsmötet i Örebro blev förhållandevis låga. Inga stora resekostnader eller andra utgifter för talare blev stora. Resultat- och balansräkning för verksamhetsår 2011 samt en specifikation av näringsverksamheten framgår av bilaga 1 respektive bilaga 2. Placering av Svenska statistikfrämjandets tillgångar Under 2009 och 2010 har Svenska statistikfrämjandet placerat kr i olika aktieindexobligationer samt i två olika fonder. Strategin innebär i korthet att kr placerades på medellång sikt och är relativt snabbt tillgängliga och ger avkastning (främst räntebärande värdepapper samt räntefonder). Resterande medel ( kr) placerades på längre sikt (4-5 år). Vägledande för den placeringen är att risken ska vara känd, inte alltför stor, men med möjlighet till en god avkastning (aktieindexobligationer). För ökad riskspridning köpte föreningen aktieindexobligationer vid tre tillfällen, två inköp 2009 och det sista köpet slutfördes i mars Under 2011 har inga ytterligare placeringar eller några uttag från fonderna gjorts. Medlemstidskrift Qvintensen har utkommit med fyra nummer under perioden med Dan Hedlin som redaktör och Ingegerd Jansson som biträdande redaktör. Tidskriften innehåller information till medlemmarna samt debatter, rapporter och referat från aktiviteter inom statistikområdet. Den moderna utformningen av tidskriften har rönt mycket positiv uppmärksamhet både bland medlemmar och bland andra intresserade.

4 Hemsidan Under året slutfördes ett omfattande arbete med att förnya Svenska statistikfrämjandets webbsida. Arbetet innefattade att ge både föreningens och medlemsföreningarnas hemsidor en helt ny layout. De gamla hemsidorna har funnits kvar parallellt med den nya, men har nu släckts ner för gott. Material på de gamla hemsidorna har sparats på digitalt medium. Förnyelsearbetet med medlemsföreningarnas hemsidor har fått ekonomiskt stöd från Svenska statistikfrämjandet. Medlemsregister Under året har ett arbete med att förnya medlemsregistret inletts. Det gamla registret upplevs som svårarbetat, otidsenligt och dyrbart. Med det nuvarande registret måste, till exempel, en medlem som betalar sin årsavgift avprickas manuellt i medlemsregistret, något som, har det visat sig, kan generera många fel i registret. Dessutom har de olika föreningarna sina egna medlemsregister, vilket innebär dels att den enskilde medlemmen måste betala flera olika årsavgifter och dels att samordningen mellan de olika medlemsföreningarna och Svenska statistikfrämjandet försvåras. Det nya registret planeras att bli gemensamt för både Svenska statistikfrämjandet och dess medlemsföreningar. Dessutom planeras det nya registret att medge enklare betalningsrutiner för medlemmarna, automatiska påminnelser vid glömda betalningar etc. Det nya registret beräknas bli färdigt och kunna tas i bruk under Medlemsmöten Klubbkommittén har anordnat två medlemsmöten under verksamhetsåret, som båda ägde rum på SCB i Stockholm: 26 april 2011: Respondentens perspektiv i enkätstudier, presenterades av Marika Wenemark från Linköpings universitet och Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland. 7 december 2011: Lean-konceptet och/eller statistik?, presenterades av Göran Lande, styrelsemedlem i Svenska statistikfrämjandet, representant för medlemsförening Industriell Statistik. Medlemsmötena var väldigt uppskattade och det var ca deltagare. Årets statistikfrämjare Vid årsmötet 2011 utsågs Gunnar Kulldorff till Årets statistikfrämjare. Han fick priset för sitt mångåriga engagemang i ämnet. Han är professor i både statistik och matematisk statistik, har varit mycket aktiv i utvecklingen av Svenska statistikersamfundet och vid två tillfällen varit samfundets ordförande. Han har också varit president för ISI. För närvarande arbetar han med att utveckla ett samarbete inom statistikområdet mellan de nordiska länderna, Balticum och Ukraina.

5 Auktorisation av statistiker Vid årsmötet 2010 väcktes frågan om auktorisering av statistiker och det beslöts att frågan skulle behandlas utredas. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att sammanställa erfarenheter av auktorisation av statistiker i andra länder, behovet av auktorisation i Sverige och, om sådant behov finns, föreslå ett regelverk för auktorisation. Arbetsgruppen kommer att lämna en rapport från sitt arbete vid årsmötet Nordiska konferensen i matematisk statistik Svenska statistikfrämjandet har fått i uppdrag att arrangera Nordiska konferensen i matematisk statistik, Nordstat, En lokal organisationskommitté har utsetts med uppdraget att arrangera konferensen i Umeå. Ordförande i denna kommitté är Sara Sjöstedt de Luna. Vidare har en vetenskaplig kommitté tillsatts. Ordförande i den vetenskapliga kommittén är Tom Britton. Planeringsarbetet för konferensen pågår. Medlemskap i utländska föreningar och internationellt samarbete Svenska statistikfrämjandet är medlem i International Statistical Institute (ISI). Svenska statistikfrämjandet har fortsatt sitt engagemang i tidskriften Scandinavian Journal of Statistics. Kontaktperson är Jan-Eric Englund. Svenska statistikfrämjandet är medlem i European Courses in Advanced Statistics (ECAS).

6 Medlemsföreningar Föreningen för medicinsk statistik Styrelsen har under perioden haft 10 sammanträden (varav ett i Göteborg i samband med Statistikerträffen och resterande möten har hållits per telefon). Medlemsantalet var vid periodens slut 280 medlemmar. Fyra arbetsplatser har under året varit partner till FMS: AstraZeneca R&D Mölndal, AstraZeneca R&D Södertälje, Statisticon samt Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB. Under året har ett stipendium utlysts. Styrelsen beslutade att stipendiet om högst kr skulle delas mellan Hatef Darabi, Anna Ekman, Anna Lindam och Rebecca Rylance. Föreningen har bidragit till Qvintensen (medlemstidningen för Svenska statistikfrämjandet) med ordförandespalter, referat från aktiviteter och annat. Marie Linder har representerat FMS i tidningens redaktion. En ny webbplats iordningställdes under verksamhetsåret: Via EFSPI (European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry) blev FMS tillfrågad att granska en guideline om farmakogenetiska biomarkörer EMA Reflection paper on methodological issues associated with pharmacogenomic biomarkers in relation to clinical development and patient selection. FMS medlemmen Niclas Sjögren blev utsedd som granskare och skickade in kommentarer i september. FMS samlade under våren in synpunkter på EFSPI:s utredningsförslag kring eventuell auktorisering av statistiker. Dessa samlades in via mejl och sammanställdes av vår EFSPI representant Marie Göthberg. FMS har under år 2011 arrangerat följande aktiviteter: Vårmöte, årsmöte Datum: 23/3 Plats: Örebro Deltagare: ca 35 Tema: Blandat 3 rd joint workshop/conference FMS+SSL Datum: 27/5 Plats: KTH, Stockholm Deltagare: ca 60 Arrangerades i samarbete med den finska föreningen SSL och KTH. Tema: Model Based Drug Development Statistikerträffen Datum: 28/9 Plats: Göteborg Deltagare: ca 64 Tema: Blandat Arrangerades i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs Universitet. Höstkonferens Datum: 22/11 Plats: Södertälje Deltagare: ca 60 Tema: Registerbaserad statistik Arrangerades i samarbete med Surveyföreningen.

7 Surveyföreningen Under 2011 har föreningen haft en årskonferens och anordnat tre seminarier, varav ett i samarbete med Föreningen för Medicinsk Statistik. Den 3 februari hölls ett Webbpanelseminarium i Stockholm där inbjudna talare var Jan Wretman, Stockholms universitet, Åke Wissing, ISI Wissing, Bengt Larsson, SMIF, och Henrik Kronberg, Norstat. Diskutant var Nicklas Källebring, Synovate. Den 23 mars ordnades årskonferenen på Örebro universitet. Tore Dalenius-föredraget hölls av Anders Christiansson. Claes Andersson, SCB, talade om folkräkningar under 2000-talet. Anders Ahlbom från IMM, Karolinska Institutet, talade om folkräkningar från ett epidemiologiskt perspektiv och Mats Berggren, Riksarkivet, höll ett föredrag om folkräkningar i forna tider. Den 27 maj ordnades ett Bortfallsseminarium i Stockholm. Talare var Jan Hörngren, SCB, Åke Wissing, ISI Wissing och Daniel Thorburn, Stockholms universitet. Den 22 november samordnades ett seminarium i AstraZenecas lokaler i Södertälje med FMS. Temat för dagen var registerstatistik och talare var Anders och Britt Wallgren, SCB och Örebro universitet, Anna Johansson, MEB Karolinska Institutet, Lotta Persson, SCB, Therese Andersson, MEB Karolinska Institutet och Stefan Franzén, AstraZeneca. Lennart Nordberg har under verksamhetsåret varit Surveyföreningens representant i Qvintensens redaktion. Andreas Persson har under verksamhetsåret varit webbansvarig i styrelsen. Andreas har arbetat med att ta fram en ny webbsida och flyttat över material från den gamla. Webbpanelkommittéen har under året fortsatt sitt arbete med att ta fram en skrift som ger en vägledning för webbpanelanvändning. Omständigheter har gjort att arbetet inte varit lika intensivt under verksamhetsåret som tänkt var. Kommittéen räknar dock med att bli klara under Under årsmötet i Örebro delades ett uppsatspris ut till Sophia Olofsson. Industriell statistik Styrelsen för Industriell statistik har under året haft nio protokollförda möten. I samband med årsmötet 2011 anordnades ett seminarium med rubriken Mätosäkerhet och kalibrering. Höstens seminarium den 8 november på Scania AB ställdes in på grund av för få deltagare. Rubriken var Kan vi tolerera det? toleranskedjor, felfortplantning. Under hösten påbörjades en serie med ʼWebbinariumʼ, korta föredrag via nätet. Det blev fem Webbinarium under verksamhetsåret (2 under tiden sept - dec 2011, 3 under jan - mars 2012). Ordföranden deltog i årets ENBIS-konferens i Coimbra, Portugal.

8 Flera inlägg från Industriell statistik har publicerats i Främjandets tidning, Qvintensen. Under senvåren höll styrelsen hos SAS Institute, Solna, en planeringskonferens inför verksamhetsåret. Resultatet blev en handlingsplan som finns tillgänglig på hemsidan. Föreningen har också arbetat intensivt med utformandet av en fungerande hemsida med möjligheter till interaktivitet med medlemmar och andra intresserade. Det finns bl.a. en ʼStatistikhörnanʼ där medlemmar kan lägga längre eller kortare dokument av gemensamt intresse. Det är också möjligt att lägga upp en kort textfil eller ett diagram, eller liknande tillsammans med några kommentarer av allmänt intresse som kanske är för kort för en hel artikel. Hemsidan innehåller dessutom instruktioner om föreningens grupp på LinkedIn. Under senhösten påbörjade styrelsen en informationsbroschyr som kan användas både på hemsidan och som papperskopia. I slutet på året påbörjades planeringen av vårens seminarium om ʼFörsöksplanering - inte bara 2 kʼ. Cramérsällskapet Cramérsällskapets årsmöte för 2011 ägde rum på Örebro universitet den 23 mars. Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 12 sammanträden, varav 11 per telefon och ett i samband med höstmötet. Vi har för närvarande 41 enskilda och 9 institutionsmedlemmar. Vi har under året arrangerat tre aktiviteter. Den första var årsmötet Vid sidan av årsmötesförhandlingarna var huvudtemat forskarutbildningarna i statistik och matematisk statistik med Tom Britton, Anders Grimvall och Rolf Larsson som föredragshållare. Cramérpriset delades ut till Anton Grafström, som höll ett föredrag om sin forskning. Cramérsällskapets första sommarskola arrangerades på Asa Herrgård, Lammhult den juni. Temat var Statistical Learning med huvudtalarna John Shawe-Taylor, Mattias Villani och Jennifer Castle. Cirka 20 personer deltog. Höstkonferensen ägde rum i Uppsala den 27 oktober, i anslutning till ämneskonferensen i statistik som gick av stapeln dagen efter. Temat för höstkonferensen var datorer i undervisningen. Bland annat fick vi en inblick i hur en interaktiv tavla kan användas. Antalet deltagare uppgick till cirka 30. Ann-Marie Flygare har representerat Cramérsällskapet i Qvintensens redaktion.

9 Signatursida för Svenska statistikfrämjandets verksamhetsberättelse Hans Nyquist (ordförande) Jun Yu (vice ordförande) Chandra Adolfsson (sekreterare) Pernilla Andersson (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) _ Therese Andersson (klubbmästare) Henrik Hult (ledamot) _ Mathias Lindholm (ledamot) Mats Rudholm (representant för FMS) Göran Lande (representant för Industriell statistik) Jan-Eric Englund (representant för Cramérsällskapet) _ Joakin Malmdin (Representant för Surveyföreningen)

10 Bilaga 1. Resultatrapport 2011 Perioden Konto Rörelse % Rörelsens huvudintäkter 3010 Medlem ,00 0, Medlem ,00 2, Medlem ,00 0, Medlem ,00 4, Medlem ,00 29, Kompensering ,00 0, Försälj e-p moms ,00 56, Försälj e-p ej moms ,00 2, Försälj Qvintensen 7 500,00 1,3 Summa Huvudintäkter , Rörelsens huvudutgifter 4110 Tryckning av Tidskri ,00-9, Porto för Tidskrift ,95-3, Layout av Tidskrift ,00-10, Övriga kostnader Tid ,00-0, Porto för meddelande , Årsmöte ,00-4, Medlemsmöten ,00-0, Förbrukningsmaterial -625,00-0, Styrelsemöten ,00-1, Telefonmöten ,75-3, Hemsidan ,00-11, Medlemsregistret ,00-3, Övrig försäljn ,00-1, Telefon, porto exkl. -699,00-0, Löner övrigt ,50-18, Lagstadgade arbetsgi ,00-5,6 Summa Huvudutgifter ,96-72,9 Ränte in/utgifter 8300 Ränteintäkter 216, Övriga finansiella ,00-5, Kostnads/Intäktsränt 130, Bankprovisioner ,00-0,2 Summa räntor ,45-0,2 Skatter/ Egenavgifter 8910 Årets beskatt.bara r ,22-14,2 Summa Skatter/ Egenavgifte ,22-14,2 Beräknat resultat ,37 3,1

11 Bilaga 2. Näringsverksamhet Svenska statistikfrämjandet, verksamhetsåret Näringsverksamhet Intäkter Kostnader E-postförsäljning (moms) , , Annonser i Qvintensen 7 500,00 0,00 E-postförsäljning (ej moms) ,00 0,00 Ränteintäkter 210,55 0,00 Totalt , ,00 Resultat näringsverksamhet ,55 Bolagsskatt (26,3%) ,22 Moms (utgående) ,00 Moms (ingående) 2 724,00 Att redovisa ,00 Till Skatteverket: Kronor Bolagsskatt ,22 Moms ,00 Totalt ,22 Inbetald F-skatt ,00

12 Bilaga 3 till verksamhetsberättelsen Styrelser, kommittéer och arbetsgrupper 2011 Huvudstyrelsen Hans Nyquist (ordförande) Jun Yu (vice ordförande) Chandra Adolfsson (sekreterare) Pernilla Andersson (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) Therese Andersson (klubbmästare) Henrik Hult (ledamot) Mathias Lindholm (ledamot) Mats Rudholm (FMS) Joakim Malmdin (Surveyföreningen) Göran Lande (Industriell statistik) Jan-Eric Englund (Cramérsällskapet) Revisorer Ulf Jorner Annika Lindblom Lars Berglöf (suppleant) Valberedning Anna Torrång (sammankallande) Anders Holmberg Sune Karlsson Medlemsföreningarnas styrelser FMS Anna Torrång (ordförande) Åsa Vernby (sekreterare) Hanna Svensson (kassör) Linda Hartman Pär Karlsson Emil Rehnberg Mats Rudholm Industriell statistik Kerstin Vännman (ordförande) Ingemar Sjöström (sekreterare) Mats Franzén (kassör) Ylva Tingström Lars Söderström Magnus Arnér Göran Lande

13 Surveyföreningen Joakim Malmdin (ordförande) Jonny Olofsson (sekreterare) Åsa Rosendal (kassör) Lennart Nordberg Silke Tindrebäck Andreas Persson Cramérsällskapet Rolf Larsson (ordförande) Martin Sköld (sekreterare) Mikael Möller (kassör) Jakob Bergman Jan-Eric Englund Ann-Marie Flygare Aila Särkkä Qvintensens redaktionskommitté Dan Hedlin (redaktör) Ingegerd Jansson (biträdande redaktör) Hans Ekholm Alf Fyhrlund Marie Linder Lennart Nordberg Lars Söderström Ann-Marie Flygare Klubbkommittén Therese Andersson Anna Björkesjö Karin Lindgren Arbetsgruppen för auktoriseringsfrågan Mats Rudholm (sammankallande) Nordstat lokal organisationskommitté Sara Sjöstedt de Luna (sammankallande) Patrik Rydén Ingrid Westerberg Eriksson Ingeborg Waernbaum Ingrid Svensson Jun Yu Nordstat vetenskaplig kommitté Tom Britton (sammankallande) Sara Sjöstedt de Luna Aila Särkkä Olle Häggström Ola Hössjer

14 Kontaktperson gentemot SJS Jan-Eric Englund Nationell editor för SJS Martin Sköld Representant i SJS styrelse Martin Sköld Representant i ECAS Hans Nyquist

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2013-01-01 2013-12-31 2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2013 bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 MEDLEMMAR Antalet betalande medlemmar i föreningen är 150, och därtill kommer ca 160

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse Elitföreningen Damfotboll Årsberättelse 2009 Styrelsens berättelse EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet Damallsvenskan och Norr- och

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsemöte Hjälmarens vattenvårdsförbund 2012-02-16

Styrelsemöte Hjälmarens vattenvårdsförbund 2012-02-16 HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2012-02-16 Styrelsemöte Hjälmarens vattenvårdsförbund 2012-02-16 Närvarande: Ingegerd Oberg Henrik Hult Nicklas Ingerstedt Marcel Minnegal Bert Elisson Bengt Dalme Håkan Wahlstedt

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Dagordning: Årsmöte 2015

Dagordning: Årsmöte 2015 Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767 Datum: 2015-08-18 Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) 2009 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året När vi nu lägger verksamhetsåret 2009

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer