SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET"

Transkript

1 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013 Verksamhetsberättelsen avser perioden

2 2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2013 bestått av följande personer Ordförande Bo Wallentin Vice ordförande Inger Eklund Sekreterare Thorbjörn Gudmundsson Skattmästare Jonas Selling Klubbmästare Anders Hallberg (till och med ) Övrig ledamot Marie Wiberg Övrig ledamot Stig-Johan Wiklund Representanter för medlemsföreningarna Cramérsällskapet Maria Karlsson FMS Frank Miller Industriell statistik Ylva Tingström Surveyföreningen Maria Öman Den gamla styrelsen hade under 2013 två styrelsemöten innan årsmötet. Den nya styrelsen har sedan dess genomfört sex styrelsemöten via telefon (varav två under 2014). I början på april 2013 hölls ett informellt ej protokollfört möte på SCB i Stockholm med nya styrelsemedlemmar och övriga i styrelsen som hade möjlighet att delta. De viktigaste aktiviteterna under 2013 har varit årsmötet med vårkonferensen och utgivningen av fyra nummer av Qvintensen. Vårkonferensen hölls i Uppsala med temat Statistiken och vår bild av samhälle och omvärld. Två medlemsmöten genomfördes under kalenderåret 2013, ett i januari (Överväganden och förslag i statistikutredningen, Bengt Westerberg) och ett i december (Efterlängtad befolkningsstatistik, Åke Bruhn). Ytterligare ett medlemsmöte var inplanerat under hösten men kom att hållas i februari 2014 (Att underlätta uppgiftslämnarbördan!, Cecilia Hertzman). Ett stort antal jobbannonser och inbjudningar till konferenser har skickats ut till medlemmarna. Jobbannonser utgör en viktig inkomstkälla för statistikfrämjandet. Antal annonser och därmed intäkter varierar mellan åren. Under år 2013 minskade intäkterna jämfört med rekordåret Se vidare under rubriken ekonomi. Styrelsen har efter ansökningar beslutat stödja ett seminarium arrangerat av Föreningen för industriell statistik med 5000:- (2013), Cramérsällskapets sommarskola 2014 med 35000:- och konferensen LinStat2014 med 10000:- (riktat). Vid stöd till olika aktiviteter och gratis utskick om aktiviteter ställs ofta krav på motprestation som exempelvis att det skall framgå att Svenska statistikfrämjandet är sponsor. I styrelsen initierades under 2012 (se 2012 års VB) en diskussion kring statistikfrämjandets framtida struktur. Bakgrunden var att styrelsen tyckte sig se att bevakningen av samhällsstatistiken, dess produktion och användning har fått en otillräcklig täckning med nuvarande struktur. Styrelsen har inte vidare diskuterat frågan. Däremot har som framgått av redovisade aktiviteter täckningen av samhällsstatistiken förbättrats.

3 3 Under året har styrelsen särskilt uppmärksammat frågan om rekrytering av nya medlemmar. En affisch om Svenska statistikfrämjandet har tidigt under året lagts upp på hemsidan. Brev har gått ut till medlemmarna om att affischen finns för nedladdning. För att synliggöra främjandet och dess verksamhet för studerande i statistik och matematisk statistik har brev skickats ut till medlemsinstitutioner med begäran om en länk till Svenska statistikfrämjandet på deras hemsidor. Föreningens broschyr delades ut i samband med det nordiska statistikermötet i Bergen. En ny broschyr har utarbetats och är under tryckning. För att öka kontakterna mellan yrkesverksamma statistiker och framtida generationer statistiker har främjandet upprättat en lista på medlemmar villiga att vara gästföreläsare i statistikutbildningen. Listan har distribuerats till institutionsmedlemmar. Vid årsmötet 2013 beslutades att en professionell grupp skulle skapas på LinkedIn. En sådan grupp finns nu och en enkel instruktion om hur man går med finns på Statistikfrämjandets hemsida. I bilaga 2 ges förteckningar över de personer som är verksamma i olika arbetsgrupper inom statistikfrämjandet. Medlemmar Antalet personer som har betalat medlemsavgift för år 2013 är 779. Därtill kommer 156 medlemmar som är ständiga, fri- eller hedersmedlemmar, d.v.s. medlemmar som inte behöver betala den årliga avgiften. Sammantaget finns i statistikfrämjandet således 935 enskilda medlemmar. Antalet betalande företags-/institutionsmedlemmar är 31. Medlemsregister Under år 2012 togs ett nytt medlemsregister i bruk för statistikfrämjandets del. Det nya systemet möjliggör automatisk loggning av medlemsinbetalningar, och tidigare års problem med oidentifierbara inbetalningar har således försvunnit. Systemet har även en bättre sökfunktion vilket förenklat selekterade utskick. Styrelsen har under 2013 fattat beslut om att göra det möjligt för medlemmar att ha två adresser, vilket möjliggör en särskild fakturaadress. Medlemstidskrift Qvintensen har utkommit med fyra nummer under perioden med Dan Hedlin som redaktör och Ingegerd Jansson som biträdande redaktör. Tidskriften innehåller information till medlemmarna samt debatter, rapporter och referat från aktiviteter inom statistikområdet. Qvintensen har rönt mycket positiv uppmärksamhet både bland medlemmar och bland andra intresserade.

4 4 Ekonomi År 2013 har ur ett ekonomiskt perspektiv varit ett normalår till skillnad från 2012 som slog alla rekord. Tittar man i tabellen nedan ser man att vi i år hade en vinst på ca kr vilket ligger väl i linje med vad vi brukar ha. Antalet sålda annonser hade fram till i år stadigt ökat från 44 år 2010, 57 år 2011 till 65 år 2012 men år 2013 hade vi en rejäl nedgång till 36 vilket är den sämsta försäljningssiffran de senaste fyra åren. ÅR ENSKILDA BETALANDE MEDLEMMAR FÖRETAG OCH INSITUTIONS MEDLEMMAR INTÄKT AV MEDLEMS- AVGIFTER INTÄKT AV FÖRSÄLJNING VINST FÖRLUST kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Intäkter Årets resultat är positivt ( kr). I budgeten för år 2013 hade vi budgeterat för ett negativt resultat ( kr) och resultatet blev alltså bättre än så. I år har försäljningen av annonser som tidigare nämnts minskat jämfört med föregående tre år. Inkomsten för medelemsavgifterna har i år ökat med ca kr jämfört med föregående år. En annan väldigt stor intäktskälla är vinsterna från de inlösta aktieindexobligationer (och uppgången på de som inte än lösts in) som gett en vinst på ca kr (se bilaga E1 för exakta siffror). Av dessa är kr realiserade via inlösta aktiedepåer medan övriga drygt kr är vad vi skulle få om vi löst in de andra depåerna vid årsskiftet. Utgifter Qvintensen, överskrider för första gången sin budget sen 2009 med ca 5000 kr vilket till mestadels kan förklaras med höjda kostnader för layout, vilket vi redan visste vid förra årsmötet. Utgifterna för årsmötet i Uppsala blev hälften så dyrt som året innan vilket man till största del kan förklara med minskade resekostnader. Styrelsearbete har varit en billig post i år då man i budget gett anslag om kr men knappt kr utnyttjades. Resultat- och balansräkningen för verksamhetsår 2013 framgår av bilaga E2 och E3. Placering av Svenska statistikfrämjandets tillgångar Under 2009 och 2010 placerade Svenska statistikfrämjandet kr i olika aktieindexobligationer samt i två olika fonder. Under 2013 har fyra av dessa lösts in med en sammanlagt vinst på ca kr (när kurtage räknats bort, se bilaga E1).

5 5 Hemsidan Hemsidans nyhetsflöde har under 2013 uppdaterats mer frekvent än tidigare. I huvudsak har uppdateringarna bestått av information om kommande kurser, konferenser, seminarier och medlemsmöten. Dessa har också löpande lagts till i kalenderfunktionen så att de visas under rubriken Kommande evenemang. I tillägg till detta har några höjdpunkter från International Year of Statistics samt andra nyheter eller länktips som inkommit från medlemmar publicerats. En genomgång av övrigt innehåll samt strukturen på hemsidan har gjorts av en arbetsgrupp och man har konstaterat en del brister och behov av uppdateringar. Bland annat saknas information till dem som vill studera statistik. I början av 2014 har hemsidan flyttats till ny server och uppdaterats till senaste Wordpressversion av Mezzo Media. Medlemssektionernas hemsideadresser har justerats till ett enhetligt format: statistikframjandet.se/sektionsnamn. För att råda bot på de identifierade informationsbristerna, samt skapa en mer genomtänkt kommunikationsstrategi gentemot olika mottagargrupper föreslås under 2014 ett ombyggnads-/upprustningsprojekt för hemsidan med en dedikerad arbetsgrupp samt en ekonomisk post om kronor. Årets statistikfrämjare På vårkonferensen 2013 presenterades 2012 års statistikfrämjare. Pristagare var Katarina Andersson och Martin Wicklin. De fick priset med motiveringen För att via programmet Medierna (SRP1) ha bidragit till ökad kunskap hos allmänheten gällande vilka slutsatser som kan dras från en statistisk undersökning, bland annat genom att på ett förtjänstfullt sätt ha granskat medias ofta okritiska spridning av undersökningsresultat. Utnämningen gavs främst för deras inslag i medierna den 22 september 2013 Journalisters olyckliga kärlek till siffror. Nordiska statistikermötet i Bergen Det 26:e nordiska statistikermötet genomfördes augusti 2013 i Bergen. De nordiska statistikermötena äger rum vart tredje år. Ansvaret för mötena roterar mellan de nordiska länderna, och delas mellan den nationella statistikbyrån och den nationella statistikerföreningen. Temat för 2013 års statistikermöte var Kvalitet i statistiken indelat i Ramverket för statistiken, Uppgiftslämnandet, Produktionsprocessen och Kommunikation och kvalitet till användare. I anslutning till statistikermötet anordnades även en kurs om design av webbenkäter i företagsundersökningar. Cirka 220 personer deltog i statistikermötet som var både inspirerande och väl arrangerat. Nästa nordiska möte arrangeras i Sverige 2016.

6 6 Medlemskap i utländska föreningar The Federation of European National Statistical Societies (FENStatS) är den europeiska organisationen för nationella statistikföreningar. Hösten 2013 ansökte Svenska statistikfrämjandet om medlemskap. Medlemskap beviljades mars Svenska statistikfrämjandet är medlem i International Statistical Institute (ISI). Svenska statistikfrämjandet har fortsatt sitt engagemang i tidskriften Scandinavian Journal of Statistics. Svenska statistikfrämjandet är medlem i European Courses in Advanced Statistics (ECAS). International Year of Statistics 2013 gick under beteckningen International Year of Statistics (IYOS). Svenska statistikfrämjandet var en av tusentals föreningar och företag världen över som stödde detta initiativ. I första hand vidarebefordrades intressant information från IYOSs nyhetbrev till medlemmarna via hemsidan och LinkedIn-gruppen. Dessutom skapades en pott för att främja aktiviteter inom IYOS från sektionerna eller enskilda medlemmar. Styrelsen har även satt samman och skickat ut ett informationsblad till lärare på högstadiet och gymnasiet där man tipsat om resurser på IYOS hemsida. När nu 2013 övergått i 2014 har initiativet övergått i det fortsatta samarbetsinitiativet World of Statistics. Statistikfrämjandet stöder fortsatt initiativet, som nu publicerar information på den nya sidan

7 7 Medlemsföreningar Verksamhetsberättelse för Cramérsällskapet 2013 Cramérsällskapets årsmöte för 2013 ägde rum den 22 mars på Ekonomikom vid Uppsala Universitet. Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 13 sammanträden under verksamhetsåret 2013/2014. För att effektivisera beslutsprocessen har ambitionen varit att ärenden skall vara väl förberedda och diskuterade via e-post innan sammanträdet. Vi har för närvarande 39 enskilda och 14 institutionsmedlemmar. Det betyder att vi har en ökning av antalet individer och institutionsmedlemmar som var 22 respektive 10 stycken år Vi har under året arrangerat två aktiviteter. Den första var årsmötet Vid sidan av årsmötesförhandlingarna hölls föredrag av Xavier de Luna med titeln Register based research: What are the challenges for the statistical science och Oleg Sysoev med titeln Incorporating monotonicity into data mining methods. Cramérpriset delades ut till David Bolin, som höll ett föredrag om sin forskning. Under hösten 2013 arrangerade Cramérsällskapet ett webbmöte Diskussion kring HSV/UKÄs utvärderingar av statistik och matematisk statistik som uppföljning av de, av Högskoleverket (numera Universitetskanslerämbetet), utförda granskningarna av landets universitet- och högskoleutbildningar i statistik och matematisk som presenterats i år. 19 personer deltog i mötet. De två ordföranden i granskningsgrupperna, Daniel Thorburn (statistik) och Georg Lindgren (matematisk statistik), var inbjudna. Inledningsvis berättade de om hur granskningarna har gått till. Därefter fick övriga mötesdeltagare chansen att ställa frågor om olika aspekter av utvärderingarna samt diskutera hur utvärderingarna kommer att påverka ämnena i framtiden. Under året har vi skrivit både om utvärderingarna av grundutbildningarna och kommande utvärderingar av forskarutbildningarna i Qvintensen. Vi har under året börjat lägga in information på Cramérsällskapets hemsida om nya doktorsoch licentiatavhandlingar i statistik och matematisk statistik, som lagts fram vid de svenska lärosätena från och med Under året har planeringen för Cramérsällskapets nästa sommarskola påbörjats. Sommarskolan har temat Vetenskaplig visualisering och presentationsteknik och kommer att vara i Falun den juni Sommarskolan riktar sig främst till doktorander i statistik/matematisk statistik eller närliggande ämnen, men delar av sommarskolan är öppen för alla intresserade. Inbjudna talare är bland andra Hadley Wickham och Jo Røislien. Cramérsällskapet har under året varit stödmedlem i International Year of Statistics (Statistics2013). Svenska Statistikfrämjandets kontaktperson gentemot Scandinavian Journal of Statistics är Cramérsällskapets representant i Svenska Statistikfrämjandet styrelse, Maria Karlsson.

8 8 Styrelsen: Ordförande: Ghazi Shukur (Statistik, Linnéuniversitetet & Statistik, Högskolan i Jönköping) Sekreterare: Martin Sköld (Mat.stat, Stockholms universitet) Kassör: Leif Ruckman (Karlstads universitet) Ledamot: Maria Karlsson (Umeå universitet) Ledamot: Anna Lindgren (Lunds universitet) Ledamot: Inger Persson (Uppsala universitet) Ledamot: Lars Rönnegård (Högskolan Dalarna) Maria Karlsson har representerat Cramérsällskapet i Svenska Statistikfrämjandet. Lars Rönnegård har representerat Cramérsällskapet i Qvintensens redaktion. Revisorer för verksamhetsåret 2013 är: Pierre Carbonnier (Lunds universitet), Lars Wahlgren (Lunds universitet) Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant)

9 9 Föreningen för medicinsk statistik Redogörelse för verksamhetsåret 2013 Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 10 styrelsemöten (varav ett i Göteborg i samband med Statistikerträffen, övriga möten har hållits per telefon) under Vi har för närvarande 280 enskilda och 4 partnermedlemmar. FMS har under verksamhetsåret 2013 arrangerat följande aktiviteter: Vårmöte/årsmöte, 21 mars 2013 Plats: Uppsala Deltagare: 45 Tema: Blandat Joint FMS-SSL seminar, 6-7 Maj 2013 Plats: Helsingfors Deltagare: 30 Tema: Bayesian Data Analysis Workshop Arrangerades i samarbete med den finska föreningen SSL Statistikerträffen, 19 september 2013 Plats: Göteborg Deltagare: 49 Tema: Blandat Arrangerades i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs Universitet. Höstmöte, 2 december 2013 Plats: Mölndal Deltagare: 60 Tema: Ordinala data och överlevnadsanalys Kommande aktiviteter som hittills planeras under 2014 är Vårmöte/årsmöte, 20 mars 2014 i Stockholm, och till hösten FMS/DSBS 6th Joint Workshop (i samarbete med vår danska systerförening DSBS), samt Statistikerträffen i Göteborg (i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs Universitet). FMS har under året varit stödmedlem i International Year of Statistics (Statistics2013). Styrelse sedan : Ordförande: Anna Ekman, Kassör: Nasser Nuru Mahmud, Sekreterare: Linda Werner Hartman, Ledamöter: Karin Jensevik, Anna Berglind, Holger Kraiczi och Frank Miller. Revisorer för verksamhetsåret 2013 är: Lars Ek, Tore Persson Representant i Svenska statistikfrämjandet: Frank Miller Representant i EFSPI: Marie Göthberg, John Adler Representant i Qvintensens redaktion: Marie Linder

10 10 Industriell statistik, Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Föreningen industriell statistik inom Svenska statistikfrämjandet ber att få lägga fram följande verksamhetsberättelse: Styrelse Ordförande: Göran Lande Sekreterare: Ingemar Sjöström, hemsidesansvarig Kassör: Mats Franzén Ledamot: Magnus Welander, kontaktperson Qvintensen Ledamot: Ylva Tingström, representant i Svenska statistikfrämjandet Ledamot: Leif Nilsson Ledamot: Kerstin Wiklander SFK-adjungerad: Ingemar Sjöström Revisorer: Revisorsuppl.: Valberedning: Anders Lundqvist och Peter Anton Johan Svensson Magnus Arnér (sammankallande), Ann Lindqvist, Johan Westerbergh Föreningen kan utse en medlem i Statistikfrämjandets styrelse och under året har Ylva Tingström haft denna position. Ordförande Göran Lande och kassör Mats Franzén har var för sig varit firmatecknare för förenigen. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda möten. Föreningen har f.n. cirka 85 medlemmar. I samband med årsmötet 2013 anordnades ett seminarium med rubriken Lean & statistik, Six Sigma". Höstens seminarium den 13 november i Stockholm hade rubriken "Statistisk målsättning, planering och beslut - möjligheter och fallgropar". Under verksamhetsåret har det hållits fem Webbinarier, dokumenterade på föreningens hemsida. Flera inlägg från Industriell statistik har publicerats i Främjandets tidning, Qvintensen. Under senvåren höll styrelsen en planeringskonferens inför verksamhetsåret. Resultatet blev en handlingsplan som finns tillgänglig på hemsidan. Styrelsen har också aktivt arbetat med att skapa kontakter och värva nya medlemmar. I samband med World Quality Day presenterade föreningen - i samarbete med SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) - projektet "Tidsvinst - en medlemsförmån". Detta projekt erbjuder företag anknutna till SFK och Ind Stat ett stöd för att se hur modern kvalitetsteknik och statistisk analys kan frigöra resurser, förbättra kvalitet, etc. Mer info finns på föreningens hemsida ( Projektet pågår fram till WQD 2014.

11 11 Föreningen har också arbetat med hemsidan med möjligheter till interaktivitet med medlemmar och andra intresserade. Det finns bl.a. en Statistikhörnan där medlemmar kan lägga längre eller kortare dokument av gemensamt intresse. Det är också möjligt att lägga upp en kort textfil eller ett diagram, eller liknande tillsammans med några kommentarer av allmänt intresse som kanske är för kort för en hel artikel. Föreningens grupp på LinkedIn har f.n. 132 medlemmar och har under året i huvudsak använts för att sprida information i tillägg till hemsidan. Styrelsen ber att få tacka för det gångna året och för förtroendet att föra medlemmarnas talan. Mars 2014 Styrelsen

12 12 Surveyföreningen Redogörelse avseende 1 januari 31 december 2013 Vid senaste årsmötet den 21 mars 2013 utsågs en styrelse bestående av: Per Gösta Andersson, ordförande Eva Lagercrantz, kassör Anders Eklund, sekreterare Michael Carlson, ledamot Kadri Meister, ledamot Maria Öman, ledamot och föreningens representant i Svenska statistikfrämjandets styrelse Denna styrelse har haft 6 styrelsemöten under 2013 och 1 styrelsemöte under Valberedning: Thomas Laitila Åke Wissing Medlemmar Under året har 59 personer och institutioner betalat medlemsavgift för Arrangemang Årskonferensen den 21 mars, Uppsala. Marknadsundersökningens dag den 14 mars, Stockholm. Föreningen höll en session om kritisk läsning av undersökningar i media och Webbpanelkommittéens rapport Developments and Challenges in Business Surveys Methodology heldagseminarium den 21 januari 2014, Stockholm. Ordnades i samarbete med The European Network for Better Establishment Statistics (ENBES). Qvintensen Kadri Meister har under verksamhetsåret varit Surveyföreningens representant i Qvintensens redaktionskommitté. Webbsidan Michael Carlson har varit webbansvarig. Webbpanelkommittéen Webbpanelkommittéen har under året slutfört sitt arbete med att ta fram en skrift som ger en vägledning för webbpanelanvändning. Skriften trycks under våren Uppsatspris Under årskonferensen i Uppsala delades ett uppsatspris ut till Jonas Eriksson och Filip Langemar för uppsatsen Statistical entropy methods with applications to the analysis of questionnaire data.

13 13 Signatursida för Svenska statistikfrämjandets verksamhetsberättelse Bo Wallentin (ordförande) Inger Eklund (vice ordförande) Thorbjörn Gudmundsson (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) Vakant (ledamot) Marie Wiberg (ledamot) Stig-Johan Wiklund (ledamot) Maria Karlsson (ledamot, Cramér) Frank Miller (ledamot, FMS) Ylva Tingström (ledamot, Industri) Maria Öman (ledamot Survey)

14 14

15 Bilaga E1, Aktieindexobligationer 15

16 16 Bilaga E2, Resultatrapport för Svenska statistikfrämjandet Perioden Konto Rörelse % Rörelsens huvudintäkter 3000 Medlem ,55 44, Försälj e-p moms ,00 50, Försälj e-p ej moms 20500,00 4,5 Summa Huvudintäkter ,55 100,0 Rörelsens huvudutgifter 4110 Tryck Q ,00-10, Porto Q ,83-3, Layout Q ,00-16, Övrigt Q -5123,00-1, Utgifter ideella SSF ,00-2, Årsmöte ,00-6, Medlemsmöten -7718,16-1, Styrelsemöten 0,00 0, Telefonmöten -3753,00-0, Hemsidan -270,00-0, Årets givna Bidrag ,00-12, Medlemsregistret ,00-4, Porto och utgifter fakturor -822,00-0, Löner SSFr ,00-26, Arbetsgivaravgifter ,00-8,4 Summa Huvudutgifter ,99-95,4 Ränte in/utgifter m.m Ränteintäkter 61403,40 13, Kostnads/Intäktsränt -106,00 0, Bankprovisioner -2603,75-0, Bolagsskatt ,51-12,1 Summa räntor m.m. 2902,14 0,7 Beräknat resultat 24149,70 5,3

17 17 Bilaga E3, Balansrapport för Svenska statistikfrämjandet Perioden Konto IB Förändring UB Immateriella anläggningstillg Aktieindexobligatio Lux korträntefond Stabil 25, blandfon Summa Immateriella anl.ti Kundfordringar 1510 Kundfordringar Gamla kundfodringar Summa kundfordringar Övriga kortfr fordringar 1630 Avräkning skatter o 143,00-106,00 37,00 Övriga Kortfr.fordringar 143,00-106,00 37,00 Kassa och bank 1910 Kassa 320,00-299,00 21, Sparkonto 0, Bidragskonto Postgiro Företagarkonto Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital 2010 Eget kapital, exkl , Summa Eget kapital , Skatteskulder 2510 Skatter (skuld eller tillgodo) Summa Skatter SUMMA SKULDER & EGET KAP Beräknat resultat 0,

18 18 Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen Styrelser, kommittéer och arbetsgrupper 2013 Huvudstyrelsen Bo Wallentin (ordförande) Inger Eklund (vice ordförande) Thorbjörn Gudmundsson (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) Anders Hallberg (klubbmästare) Marie Wiberg (ledamot) Stig-Johan Wiklund (ledamot) Maria Karlsson (ledamot, Cramér) Maria Östman (ledamot, Survey) Frank Miller (ledamot, FMS) Ylva Tingström (ledamot, Industri) Revisorer Per Dahmström Martin Ribe Daniel Thorburn (Suppleant) Valberedning Daniel Thorburn (sammankallande) Gösta Forsman Ann-Charlotte Hallberg Medlemsföreningarnas styrelser Medlemsföreningarnas styrelser Cramérsällskapet Ghazi Shukur (Ordförande) Leif Ruckman (Kassör) Martin Sköld (sekreterare) Maria Karlsson Anna Lindgren Inger Persson Lars Rönnegård FMS Anna Ekman (ordförande) Nasser Nuru Mahmud (Kassör) Linda Werner Hartman (sekreterare) Anna Berglind Karin Jensevik Holger Kraiczi Frank Miller Industriell statistik Göran Lande (ordförande) Ingemar Sjöström (sekreterare) Mats Franzén (kassör) Magnus Arnér Leif Nilsson Ylva Tingström

19 19 Surveyföreningen Per Gösta Andersson, ordförande Eva Lagercrantz, kassör Anders Eklund, sekreterare Michael Carlson Kadri Meister Maria Öman Qvintensens redaktionskommitté Dan Hedlin (redaktör) Ingegerd Jansson (biträdande redaktör) Magnus Arnér Hans Ekholm Alf Fyhrlund Marie Linder Kadri Meister Lars Rönnegård Klubbkommittén Anders Hallberg (Klubbmästare t o m styrelsemötet ) Anna Björkesjö Karin Lindgren Representant i FENStatS Ordföranden i Svenska statistikfrämjandet Kontaktperson gentemot SJS Maria Karlsson Nationell editor för SJS Rolf Larsson Representant i SJS styrelse Tom Britton Representant i ECAS Hans Nyquist Hemsidegrupp Ylva Tingström (hemsideansvarig) Maria Karlsson Marie Wiberg

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2014-01-01 2014-12-31 Et at Mar 15 2015 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 23 mars 2012 bestått

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2015 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 16 mars 2015 bestått

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet 3. Fråga

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET. Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011. Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-01-01--2011-12-31

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET. Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011. Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-01-01--2011-12-31 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsearbetet Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2003-04-24 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2.

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan 19 21 i Viby Herrgård Program Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna kommun, kommer att berätta om skötseln av Järvafältet

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall.

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. 1. Mötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte. 4. Val av

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 Styrelsen för Stenhamra Vägsamfällighet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter:

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Årsmöte Dis-Bergslagen

Årsmöte Dis-Bergslagen Årsmöte Dis-Bergslagen Söndagen den 28 februari 2010 kl. 14.00 Culturen, Västerås. Förslag till dagordning: 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer, tillika

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer