SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET"

Transkript

1 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013 Verksamhetsberättelsen avser perioden

2 2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2013 bestått av följande personer Ordförande Bo Wallentin Vice ordförande Inger Eklund Sekreterare Thorbjörn Gudmundsson Skattmästare Jonas Selling Klubbmästare Anders Hallberg (till och med ) Övrig ledamot Marie Wiberg Övrig ledamot Stig-Johan Wiklund Representanter för medlemsföreningarna Cramérsällskapet Maria Karlsson FMS Frank Miller Industriell statistik Ylva Tingström Surveyföreningen Maria Öman Den gamla styrelsen hade under 2013 två styrelsemöten innan årsmötet. Den nya styrelsen har sedan dess genomfört sex styrelsemöten via telefon (varav två under 2014). I början på april 2013 hölls ett informellt ej protokollfört möte på SCB i Stockholm med nya styrelsemedlemmar och övriga i styrelsen som hade möjlighet att delta. De viktigaste aktiviteterna under 2013 har varit årsmötet med vårkonferensen och utgivningen av fyra nummer av Qvintensen. Vårkonferensen hölls i Uppsala med temat Statistiken och vår bild av samhälle och omvärld. Två medlemsmöten genomfördes under kalenderåret 2013, ett i januari (Överväganden och förslag i statistikutredningen, Bengt Westerberg) och ett i december (Efterlängtad befolkningsstatistik, Åke Bruhn). Ytterligare ett medlemsmöte var inplanerat under hösten men kom att hållas i februari 2014 (Att underlätta uppgiftslämnarbördan!, Cecilia Hertzman). Ett stort antal jobbannonser och inbjudningar till konferenser har skickats ut till medlemmarna. Jobbannonser utgör en viktig inkomstkälla för statistikfrämjandet. Antal annonser och därmed intäkter varierar mellan åren. Under år 2013 minskade intäkterna jämfört med rekordåret Se vidare under rubriken ekonomi. Styrelsen har efter ansökningar beslutat stödja ett seminarium arrangerat av Föreningen för industriell statistik med 5000:- (2013), Cramérsällskapets sommarskola 2014 med 35000:- och konferensen LinStat2014 med 10000:- (riktat). Vid stöd till olika aktiviteter och gratis utskick om aktiviteter ställs ofta krav på motprestation som exempelvis att det skall framgå att Svenska statistikfrämjandet är sponsor. I styrelsen initierades under 2012 (se 2012 års VB) en diskussion kring statistikfrämjandets framtida struktur. Bakgrunden var att styrelsen tyckte sig se att bevakningen av samhällsstatistiken, dess produktion och användning har fått en otillräcklig täckning med nuvarande struktur. Styrelsen har inte vidare diskuterat frågan. Däremot har som framgått av redovisade aktiviteter täckningen av samhällsstatistiken förbättrats.

3 3 Under året har styrelsen särskilt uppmärksammat frågan om rekrytering av nya medlemmar. En affisch om Svenska statistikfrämjandet har tidigt under året lagts upp på hemsidan. Brev har gått ut till medlemmarna om att affischen finns för nedladdning. För att synliggöra främjandet och dess verksamhet för studerande i statistik och matematisk statistik har brev skickats ut till medlemsinstitutioner med begäran om en länk till Svenska statistikfrämjandet på deras hemsidor. Föreningens broschyr delades ut i samband med det nordiska statistikermötet i Bergen. En ny broschyr har utarbetats och är under tryckning. För att öka kontakterna mellan yrkesverksamma statistiker och framtida generationer statistiker har främjandet upprättat en lista på medlemmar villiga att vara gästföreläsare i statistikutbildningen. Listan har distribuerats till institutionsmedlemmar. Vid årsmötet 2013 beslutades att en professionell grupp skulle skapas på LinkedIn. En sådan grupp finns nu och en enkel instruktion om hur man går med finns på Statistikfrämjandets hemsida. I bilaga 2 ges förteckningar över de personer som är verksamma i olika arbetsgrupper inom statistikfrämjandet. Medlemmar Antalet personer som har betalat medlemsavgift för år 2013 är 779. Därtill kommer 156 medlemmar som är ständiga, fri- eller hedersmedlemmar, d.v.s. medlemmar som inte behöver betala den årliga avgiften. Sammantaget finns i statistikfrämjandet således 935 enskilda medlemmar. Antalet betalande företags-/institutionsmedlemmar är 31. Medlemsregister Under år 2012 togs ett nytt medlemsregister i bruk för statistikfrämjandets del. Det nya systemet möjliggör automatisk loggning av medlemsinbetalningar, och tidigare års problem med oidentifierbara inbetalningar har således försvunnit. Systemet har även en bättre sökfunktion vilket förenklat selekterade utskick. Styrelsen har under 2013 fattat beslut om att göra det möjligt för medlemmar att ha två adresser, vilket möjliggör en särskild fakturaadress. Medlemstidskrift Qvintensen har utkommit med fyra nummer under perioden med Dan Hedlin som redaktör och Ingegerd Jansson som biträdande redaktör. Tidskriften innehåller information till medlemmarna samt debatter, rapporter och referat från aktiviteter inom statistikområdet. Qvintensen har rönt mycket positiv uppmärksamhet både bland medlemmar och bland andra intresserade.

4 4 Ekonomi År 2013 har ur ett ekonomiskt perspektiv varit ett normalår till skillnad från 2012 som slog alla rekord. Tittar man i tabellen nedan ser man att vi i år hade en vinst på ca kr vilket ligger väl i linje med vad vi brukar ha. Antalet sålda annonser hade fram till i år stadigt ökat från 44 år 2010, 57 år 2011 till 65 år 2012 men år 2013 hade vi en rejäl nedgång till 36 vilket är den sämsta försäljningssiffran de senaste fyra åren. ÅR ENSKILDA BETALANDE MEDLEMMAR FÖRETAG OCH INSITUTIONS MEDLEMMAR INTÄKT AV MEDLEMS- AVGIFTER INTÄKT AV FÖRSÄLJNING VINST FÖRLUST kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Intäkter Årets resultat är positivt ( kr). I budgeten för år 2013 hade vi budgeterat för ett negativt resultat ( kr) och resultatet blev alltså bättre än så. I år har försäljningen av annonser som tidigare nämnts minskat jämfört med föregående tre år. Inkomsten för medelemsavgifterna har i år ökat med ca kr jämfört med föregående år. En annan väldigt stor intäktskälla är vinsterna från de inlösta aktieindexobligationer (och uppgången på de som inte än lösts in) som gett en vinst på ca kr (se bilaga E1 för exakta siffror). Av dessa är kr realiserade via inlösta aktiedepåer medan övriga drygt kr är vad vi skulle få om vi löst in de andra depåerna vid årsskiftet. Utgifter Qvintensen, överskrider för första gången sin budget sen 2009 med ca 5000 kr vilket till mestadels kan förklaras med höjda kostnader för layout, vilket vi redan visste vid förra årsmötet. Utgifterna för årsmötet i Uppsala blev hälften så dyrt som året innan vilket man till största del kan förklara med minskade resekostnader. Styrelsearbete har varit en billig post i år då man i budget gett anslag om kr men knappt kr utnyttjades. Resultat- och balansräkningen för verksamhetsår 2013 framgår av bilaga E2 och E3. Placering av Svenska statistikfrämjandets tillgångar Under 2009 och 2010 placerade Svenska statistikfrämjandet kr i olika aktieindexobligationer samt i två olika fonder. Under 2013 har fyra av dessa lösts in med en sammanlagt vinst på ca kr (när kurtage räknats bort, se bilaga E1).

5 5 Hemsidan Hemsidans nyhetsflöde har under 2013 uppdaterats mer frekvent än tidigare. I huvudsak har uppdateringarna bestått av information om kommande kurser, konferenser, seminarier och medlemsmöten. Dessa har också löpande lagts till i kalenderfunktionen så att de visas under rubriken Kommande evenemang. I tillägg till detta har några höjdpunkter från International Year of Statistics samt andra nyheter eller länktips som inkommit från medlemmar publicerats. En genomgång av övrigt innehåll samt strukturen på hemsidan har gjorts av en arbetsgrupp och man har konstaterat en del brister och behov av uppdateringar. Bland annat saknas information till dem som vill studera statistik. I början av 2014 har hemsidan flyttats till ny server och uppdaterats till senaste Wordpressversion av Mezzo Media. Medlemssektionernas hemsideadresser har justerats till ett enhetligt format: statistikframjandet.se/sektionsnamn. För att råda bot på de identifierade informationsbristerna, samt skapa en mer genomtänkt kommunikationsstrategi gentemot olika mottagargrupper föreslås under 2014 ett ombyggnads-/upprustningsprojekt för hemsidan med en dedikerad arbetsgrupp samt en ekonomisk post om kronor. Årets statistikfrämjare På vårkonferensen 2013 presenterades 2012 års statistikfrämjare. Pristagare var Katarina Andersson och Martin Wicklin. De fick priset med motiveringen För att via programmet Medierna (SRP1) ha bidragit till ökad kunskap hos allmänheten gällande vilka slutsatser som kan dras från en statistisk undersökning, bland annat genom att på ett förtjänstfullt sätt ha granskat medias ofta okritiska spridning av undersökningsresultat. Utnämningen gavs främst för deras inslag i medierna den 22 september 2013 Journalisters olyckliga kärlek till siffror. Nordiska statistikermötet i Bergen Det 26:e nordiska statistikermötet genomfördes augusti 2013 i Bergen. De nordiska statistikermötena äger rum vart tredje år. Ansvaret för mötena roterar mellan de nordiska länderna, och delas mellan den nationella statistikbyrån och den nationella statistikerföreningen. Temat för 2013 års statistikermöte var Kvalitet i statistiken indelat i Ramverket för statistiken, Uppgiftslämnandet, Produktionsprocessen och Kommunikation och kvalitet till användare. I anslutning till statistikermötet anordnades även en kurs om design av webbenkäter i företagsundersökningar. Cirka 220 personer deltog i statistikermötet som var både inspirerande och väl arrangerat. Nästa nordiska möte arrangeras i Sverige 2016.

6 6 Medlemskap i utländska föreningar The Federation of European National Statistical Societies (FENStatS) är den europeiska organisationen för nationella statistikföreningar. Hösten 2013 ansökte Svenska statistikfrämjandet om medlemskap. Medlemskap beviljades mars Svenska statistikfrämjandet är medlem i International Statistical Institute (ISI). Svenska statistikfrämjandet har fortsatt sitt engagemang i tidskriften Scandinavian Journal of Statistics. Svenska statistikfrämjandet är medlem i European Courses in Advanced Statistics (ECAS). International Year of Statistics 2013 gick under beteckningen International Year of Statistics (IYOS). Svenska statistikfrämjandet var en av tusentals föreningar och företag världen över som stödde detta initiativ. I första hand vidarebefordrades intressant information från IYOSs nyhetbrev till medlemmarna via hemsidan och LinkedIn-gruppen. Dessutom skapades en pott för att främja aktiviteter inom IYOS från sektionerna eller enskilda medlemmar. Styrelsen har även satt samman och skickat ut ett informationsblad till lärare på högstadiet och gymnasiet där man tipsat om resurser på IYOS hemsida. När nu 2013 övergått i 2014 har initiativet övergått i det fortsatta samarbetsinitiativet World of Statistics. Statistikfrämjandet stöder fortsatt initiativet, som nu publicerar information på den nya sidan

7 7 Medlemsföreningar Verksamhetsberättelse för Cramérsällskapet 2013 Cramérsällskapets årsmöte för 2013 ägde rum den 22 mars på Ekonomikom vid Uppsala Universitet. Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 13 sammanträden under verksamhetsåret 2013/2014. För att effektivisera beslutsprocessen har ambitionen varit att ärenden skall vara väl förberedda och diskuterade via e-post innan sammanträdet. Vi har för närvarande 39 enskilda och 14 institutionsmedlemmar. Det betyder att vi har en ökning av antalet individer och institutionsmedlemmar som var 22 respektive 10 stycken år Vi har under året arrangerat två aktiviteter. Den första var årsmötet Vid sidan av årsmötesförhandlingarna hölls föredrag av Xavier de Luna med titeln Register based research: What are the challenges for the statistical science och Oleg Sysoev med titeln Incorporating monotonicity into data mining methods. Cramérpriset delades ut till David Bolin, som höll ett föredrag om sin forskning. Under hösten 2013 arrangerade Cramérsällskapet ett webbmöte Diskussion kring HSV/UKÄs utvärderingar av statistik och matematisk statistik som uppföljning av de, av Högskoleverket (numera Universitetskanslerämbetet), utförda granskningarna av landets universitet- och högskoleutbildningar i statistik och matematisk som presenterats i år. 19 personer deltog i mötet. De två ordföranden i granskningsgrupperna, Daniel Thorburn (statistik) och Georg Lindgren (matematisk statistik), var inbjudna. Inledningsvis berättade de om hur granskningarna har gått till. Därefter fick övriga mötesdeltagare chansen att ställa frågor om olika aspekter av utvärderingarna samt diskutera hur utvärderingarna kommer att påverka ämnena i framtiden. Under året har vi skrivit både om utvärderingarna av grundutbildningarna och kommande utvärderingar av forskarutbildningarna i Qvintensen. Vi har under året börjat lägga in information på Cramérsällskapets hemsida om nya doktorsoch licentiatavhandlingar i statistik och matematisk statistik, som lagts fram vid de svenska lärosätena från och med Under året har planeringen för Cramérsällskapets nästa sommarskola påbörjats. Sommarskolan har temat Vetenskaplig visualisering och presentationsteknik och kommer att vara i Falun den juni Sommarskolan riktar sig främst till doktorander i statistik/matematisk statistik eller närliggande ämnen, men delar av sommarskolan är öppen för alla intresserade. Inbjudna talare är bland andra Hadley Wickham och Jo Røislien. Cramérsällskapet har under året varit stödmedlem i International Year of Statistics (Statistics2013). Svenska Statistikfrämjandets kontaktperson gentemot Scandinavian Journal of Statistics är Cramérsällskapets representant i Svenska Statistikfrämjandet styrelse, Maria Karlsson.

8 8 Styrelsen: Ordförande: Ghazi Shukur (Statistik, Linnéuniversitetet & Statistik, Högskolan i Jönköping) Sekreterare: Martin Sköld (Mat.stat, Stockholms universitet) Kassör: Leif Ruckman (Karlstads universitet) Ledamot: Maria Karlsson (Umeå universitet) Ledamot: Anna Lindgren (Lunds universitet) Ledamot: Inger Persson (Uppsala universitet) Ledamot: Lars Rönnegård (Högskolan Dalarna) Maria Karlsson har representerat Cramérsällskapet i Svenska Statistikfrämjandet. Lars Rönnegård har representerat Cramérsällskapet i Qvintensens redaktion. Revisorer för verksamhetsåret 2013 är: Pierre Carbonnier (Lunds universitet), Lars Wahlgren (Lunds universitet) Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant)

9 9 Föreningen för medicinsk statistik Redogörelse för verksamhetsåret 2013 Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 10 styrelsemöten (varav ett i Göteborg i samband med Statistikerträffen, övriga möten har hållits per telefon) under Vi har för närvarande 280 enskilda och 4 partnermedlemmar. FMS har under verksamhetsåret 2013 arrangerat följande aktiviteter: Vårmöte/årsmöte, 21 mars 2013 Plats: Uppsala Deltagare: 45 Tema: Blandat Joint FMS-SSL seminar, 6-7 Maj 2013 Plats: Helsingfors Deltagare: 30 Tema: Bayesian Data Analysis Workshop Arrangerades i samarbete med den finska föreningen SSL Statistikerträffen, 19 september 2013 Plats: Göteborg Deltagare: 49 Tema: Blandat Arrangerades i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs Universitet. Höstmöte, 2 december 2013 Plats: Mölndal Deltagare: 60 Tema: Ordinala data och överlevnadsanalys Kommande aktiviteter som hittills planeras under 2014 är Vårmöte/årsmöte, 20 mars 2014 i Stockholm, och till hösten FMS/DSBS 6th Joint Workshop (i samarbete med vår danska systerförening DSBS), samt Statistikerträffen i Göteborg (i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs Universitet). FMS har under året varit stödmedlem i International Year of Statistics (Statistics2013). Styrelse sedan : Ordförande: Anna Ekman, Kassör: Nasser Nuru Mahmud, Sekreterare: Linda Werner Hartman, Ledamöter: Karin Jensevik, Anna Berglind, Holger Kraiczi och Frank Miller. Revisorer för verksamhetsåret 2013 är: Lars Ek, Tore Persson Representant i Svenska statistikfrämjandet: Frank Miller Representant i EFSPI: Marie Göthberg, John Adler Representant i Qvintensens redaktion: Marie Linder

10 10 Industriell statistik, Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Föreningen industriell statistik inom Svenska statistikfrämjandet ber att få lägga fram följande verksamhetsberättelse: Styrelse Ordförande: Göran Lande Sekreterare: Ingemar Sjöström, hemsidesansvarig Kassör: Mats Franzén Ledamot: Magnus Welander, kontaktperson Qvintensen Ledamot: Ylva Tingström, representant i Svenska statistikfrämjandet Ledamot: Leif Nilsson Ledamot: Kerstin Wiklander SFK-adjungerad: Ingemar Sjöström Revisorer: Revisorsuppl.: Valberedning: Anders Lundqvist och Peter Anton Johan Svensson Magnus Arnér (sammankallande), Ann Lindqvist, Johan Westerbergh Föreningen kan utse en medlem i Statistikfrämjandets styrelse och under året har Ylva Tingström haft denna position. Ordförande Göran Lande och kassör Mats Franzén har var för sig varit firmatecknare för förenigen. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda möten. Föreningen har f.n. cirka 85 medlemmar. I samband med årsmötet 2013 anordnades ett seminarium med rubriken Lean & statistik, Six Sigma". Höstens seminarium den 13 november i Stockholm hade rubriken "Statistisk målsättning, planering och beslut - möjligheter och fallgropar". Under verksamhetsåret har det hållits fem Webbinarier, dokumenterade på föreningens hemsida. Flera inlägg från Industriell statistik har publicerats i Främjandets tidning, Qvintensen. Under senvåren höll styrelsen en planeringskonferens inför verksamhetsåret. Resultatet blev en handlingsplan som finns tillgänglig på hemsidan. Styrelsen har också aktivt arbetat med att skapa kontakter och värva nya medlemmar. I samband med World Quality Day presenterade föreningen - i samarbete med SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) - projektet "Tidsvinst - en medlemsförmån". Detta projekt erbjuder företag anknutna till SFK och Ind Stat ett stöd för att se hur modern kvalitetsteknik och statistisk analys kan frigöra resurser, förbättra kvalitet, etc. Mer info finns på föreningens hemsida (www.indstat.se). Projektet pågår fram till WQD 2014.

11 11 Föreningen har också arbetat med hemsidan med möjligheter till interaktivitet med medlemmar och andra intresserade. Det finns bl.a. en Statistikhörnan där medlemmar kan lägga längre eller kortare dokument av gemensamt intresse. Det är också möjligt att lägga upp en kort textfil eller ett diagram, eller liknande tillsammans med några kommentarer av allmänt intresse som kanske är för kort för en hel artikel. Föreningens grupp på LinkedIn har f.n. 132 medlemmar och har under året i huvudsak använts för att sprida information i tillägg till hemsidan. Styrelsen ber att få tacka för det gångna året och för förtroendet att föra medlemmarnas talan. Mars 2014 Styrelsen

12 12 Surveyföreningen Redogörelse avseende 1 januari 31 december 2013 Vid senaste årsmötet den 21 mars 2013 utsågs en styrelse bestående av: Per Gösta Andersson, ordförande Eva Lagercrantz, kassör Anders Eklund, sekreterare Michael Carlson, ledamot Kadri Meister, ledamot Maria Öman, ledamot och föreningens representant i Svenska statistikfrämjandets styrelse Denna styrelse har haft 6 styrelsemöten under 2013 och 1 styrelsemöte under Valberedning: Thomas Laitila Åke Wissing Medlemmar Under året har 59 personer och institutioner betalat medlemsavgift för Arrangemang Årskonferensen den 21 mars, Uppsala. Marknadsundersökningens dag den 14 mars, Stockholm. Föreningen höll en session om kritisk läsning av undersökningar i media och Webbpanelkommittéens rapport Developments and Challenges in Business Surveys Methodology heldagseminarium den 21 januari 2014, Stockholm. Ordnades i samarbete med The European Network for Better Establishment Statistics (ENBES). Qvintensen Kadri Meister har under verksamhetsåret varit Surveyföreningens representant i Qvintensens redaktionskommitté. Webbsidan Michael Carlson har varit webbansvarig. Webbpanelkommittéen Webbpanelkommittéen har under året slutfört sitt arbete med att ta fram en skrift som ger en vägledning för webbpanelanvändning. Skriften trycks under våren Uppsatspris Under årskonferensen i Uppsala delades ett uppsatspris ut till Jonas Eriksson och Filip Langemar för uppsatsen Statistical entropy methods with applications to the analysis of questionnaire data.

13 13 Signatursida för Svenska statistikfrämjandets verksamhetsberättelse Bo Wallentin (ordförande) Inger Eklund (vice ordförande) Thorbjörn Gudmundsson (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) Vakant (ledamot) Marie Wiberg (ledamot) Stig-Johan Wiklund (ledamot) Maria Karlsson (ledamot, Cramér) Frank Miller (ledamot, FMS) Ylva Tingström (ledamot, Industri) Maria Öman (ledamot Survey)

14 14

15 Bilaga E1, Aktieindexobligationer 15

16 16 Bilaga E2, Resultatrapport för Svenska statistikfrämjandet Perioden Konto Rörelse % Rörelsens huvudintäkter 3000 Medlem ,55 44, Försälj e-p moms ,00 50, Försälj e-p ej moms 20500,00 4,5 Summa Huvudintäkter ,55 100,0 Rörelsens huvudutgifter 4110 Tryck Q ,00-10, Porto Q ,83-3, Layout Q ,00-16, Övrigt Q -5123,00-1, Utgifter ideella SSF ,00-2, Årsmöte ,00-6, Medlemsmöten -7718,16-1, Styrelsemöten 0,00 0, Telefonmöten -3753,00-0, Hemsidan -270,00-0, Årets givna Bidrag ,00-12, Medlemsregistret ,00-4, Porto och utgifter fakturor -822,00-0, Löner SSFr ,00-26, Arbetsgivaravgifter ,00-8,4 Summa Huvudutgifter ,99-95,4 Ränte in/utgifter m.m Ränteintäkter 61403,40 13, Kostnads/Intäktsränt -106,00 0, Bankprovisioner -2603,75-0, Bolagsskatt ,51-12,1 Summa räntor m.m. 2902,14 0,7 Beräknat resultat 24149,70 5,3

17 17 Bilaga E3, Balansrapport för Svenska statistikfrämjandet Perioden Konto IB Förändring UB Immateriella anläggningstillg Aktieindexobligatio Lux korträntefond Stabil 25, blandfon Summa Immateriella anl.ti Kundfordringar 1510 Kundfordringar Gamla kundfodringar Summa kundfordringar Övriga kortfr fordringar 1630 Avräkning skatter o 143,00-106,00 37,00 Övriga Kortfr.fordringar 143,00-106,00 37,00 Kassa och bank 1910 Kassa 320,00-299,00 21, Sparkonto 0, Bidragskonto Postgiro Företagarkonto Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital 2010 Eget kapital, exkl , Summa Eget kapital , Skatteskulder 2510 Skatter (skuld eller tillgodo) Summa Skatter SUMMA SKULDER & EGET KAP Beräknat resultat 0,

18 18 Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen Styrelser, kommittéer och arbetsgrupper 2013 Huvudstyrelsen Bo Wallentin (ordförande) Inger Eklund (vice ordförande) Thorbjörn Gudmundsson (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) Anders Hallberg (klubbmästare) Marie Wiberg (ledamot) Stig-Johan Wiklund (ledamot) Maria Karlsson (ledamot, Cramér) Maria Östman (ledamot, Survey) Frank Miller (ledamot, FMS) Ylva Tingström (ledamot, Industri) Revisorer Per Dahmström Martin Ribe Daniel Thorburn (Suppleant) Valberedning Daniel Thorburn (sammankallande) Gösta Forsman Ann-Charlotte Hallberg Medlemsföreningarnas styrelser Medlemsföreningarnas styrelser Cramérsällskapet Ghazi Shukur (Ordförande) Leif Ruckman (Kassör) Martin Sköld (sekreterare) Maria Karlsson Anna Lindgren Inger Persson Lars Rönnegård FMS Anna Ekman (ordförande) Nasser Nuru Mahmud (Kassör) Linda Werner Hartman (sekreterare) Anna Berglind Karin Jensevik Holger Kraiczi Frank Miller Industriell statistik Göran Lande (ordförande) Ingemar Sjöström (sekreterare) Mats Franzén (kassör) Magnus Arnér Leif Nilsson Ylva Tingström

19 19 Surveyföreningen Per Gösta Andersson, ordförande Eva Lagercrantz, kassör Anders Eklund, sekreterare Michael Carlson Kadri Meister Maria Öman Qvintensens redaktionskommitté Dan Hedlin (redaktör) Ingegerd Jansson (biträdande redaktör) Magnus Arnér Hans Ekholm Alf Fyhrlund Marie Linder Kadri Meister Lars Rönnegård Klubbkommittén Anders Hallberg (Klubbmästare t o m styrelsemötet ) Anna Björkesjö Karin Lindgren Representant i FENStatS Ordföranden i Svenska statistikfrämjandet Kontaktperson gentemot SJS Maria Karlsson Nationell editor för SJS Rolf Larsson Representant i SJS styrelse Tom Britton Representant i ECAS Hans Nyquist Hemsidegrupp Ylva Tingström (hemsideansvarig) Maria Karlsson Marie Wiberg

Glassen smälter och dess entropi ökar

Glassen smälter och dess entropi ökar Årets statistikfrämjare utsedda sidan 9 Om kurser i industrin sidan 24 svenska statistikfrämjandet nr 2 2013» Det som gör statistikrelaterade texter särskilt utmanande för en språkvårdare är så klart att

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

QVINTENSEN. Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008

QVINTENSEN. Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008 QVINTENSEN Svenska statistikersamfundet och Statistiska föreningen Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen 4 Surveyföreningen

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Historiens vingslag: fältförsök i lantbruk är de statistiska experimentens rötter

Historiens vingslag: fältförsök i lantbruk är de statistiska experimentens rötter Att värdera bevis sidan 14 TEMA: Den OFFICIELLA STATISTIKEN sidorna 8-11 svenska statistikfrämjandet nr 1 2013» Sådant agerande kan ses som betydligt mera strategiskt än att ha fokus på enbart kostnadsbesparingar

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Årsmöte 8 oktober 2014 i samband med årsmöteskonferensen i Lund 8 10 oktober Medföljande handlingar: 1. Förslag till dagordning för årsmötet

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

I regnbågsnationen. Tema / att göra fel i statistiken. billy lätt att jämföra. Hänt & den 57:e ISI-konferensen i Sydafrika

I regnbågsnationen. Tema / att göra fel i statistiken. billy lätt att jämföra. Hänt & den 57:e ISI-konferensen i Sydafrika Medlemstombolan sidan 6 Tema / att göra fel i statistiken sidan 11 billy lätt att jämföra sidan 29 Medlemstidning för svenska statistikfrämjandet nr 3 2009 krönika/ adam taube sidan 28 Hänt & hört sidan

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010 Styrelsen har under året fortsatt med sitt visions- och kommunikationsarbete.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer