Utredning av s/s Thomée

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av s/s Thomée"

Transkript

1 Rapport: Dnr Utredning av s/s Thomée

2 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Mål Omfattning Organisation Metod och genomförande 5 2. Bakgrund Tidigare utvärderingar 6 3. Omvärldsbevakning Studiebesök Alma Ångaren Östersund Mariefred Waxholmsbolaget Strömma Turism Reflektioner från studiebesöken Kundundersökning Thomées Vänner Verksamhetsområden Information och marknadsföring Personal och rekrytering Personal Rekrytering Turer, priser och passagerare Turer Priser Passagerare Service och bemötande Servering S/s Thomée under Storsjöyran Tekniska förutsättningar och underhållsbehov Allmänt underhåll Underhållsbehov ångmaskinen Ånga eller diesel Söka bidrag till renovering och underhåll.22

3 2 6.8 Kostnader och intäkter Drift- och underhållsbudget Beräkning av ökade intäkter Besparingsåtgärder Alternativa ägande- och driftformer Analys Förslag och rekommendationer Åtgärdsplan 30 Förteckning diagram och tabeller: Diagram 1. Värde i att s/s Thomée trafikerar Storsjön 9 Diagram 2. Helhetsintryck av s/s Thomée 10 Diagram 3. Information 13 Diagram 4. Besöksanledning 16 Diagram 5. Antal passagerare Diagram 6. Antal passagerare reguljära turer/tematurer Diagram 7. Antal passagerare abonnerade turer Diagram 8. Service och bemötande 19 Diagram 9. Serveringen ombord 20 Diagram 10. Ansvar att s/s Thomée trafikerar Storsjön 24 Tabell 1. Priser reguljära turer och tematurer 15 Tabell 2. Priser abonnemang 15 Bilageförteckning: Bilaga 1. Beräkning av ökade intäkter Bilaga 2. Bilder s/s Thomée Bilaga 3. Bilder omvärldsbevakning Bilaga 4. Bilder Storsjöyran Bilaga 5. Turlista Bilaga 6. Intervjufrågor kundundersökning Bilaga 7. Enkätfrågor webbenkät

4 3 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens kansli fick under 2009 i uppdrag att genomföra en brett upplagd utredning av s/s Thomée. Utredningen har pågått under 2010 i samverkan med teknisk förvaltning/fritid och Östersund Turist & Kongress. Syftet har varit att presentera förslag på ångbåtens framtida användning och att resultaten ska kunna ligga till grund för att förbättra och utveckla verksamheten. De delområden som har ingått i utredningen har varit följande; s/s Thomées betydelse som attraktion i Östersund och Storsjön, information och marknadsföring, personal och rekrytering, utbud, priser och passagerare, service och bemötande, servering, tekniska frågor och underhållsbehov, drift- och underhållskostnader, beräknad intäktsökning, besparingsåtgärder samt alternativa ägande- och driftformer. Efter genomförd utredning presenteras följande slutsatser och förslag: Kansliet ser två alternativ för s/s Thomées framtida användning. Antingen tillsätts resurser för att utveckla verksamheten eller så bör kommunen lägga ut driften på entreprenad alternativt sälja ångbåten. Om kommunen fortsätter driva s/s Thomée bör bemanningen ombord ses över omgående. Det bör arbetas med att förbättra servicen och bemötandet av passagerarna. Driftbidraget bör utökas med kronor per år för att kunna kompensera ökade personalkostnader. Av säkerhetsskäl bör akuta åtgärder vad gäller ångmaskinen, radar, kompass, ankare, högtalarsystem och serveringen utföras omgående. Åtgärder när det gäller det allmänna underhållet ombord bör genomföras under en tidsperiod på 1-5 år. Underhållsbudgeten bör utökas till kronor årligen. Möjlighet att söka bidrag till upprustnings- och förbättringsåtgärder bör undersökas. Det bör arbetas med att stärka helhetskonceptet av ångbåtsupplevelsen, bland annat vad gäller service, klädsel, inredningen och servering. Guidningen ombord bör ses över och förbättras. Om verksamheten och utbudet utvecklas bör det avsättas pengar under tre år för extra marknadsföringsinsatser. Köket bör byggas om och utbudet i serveringen ses över. I ett längre perspektiv bör båten byggas om med fler sittplaster för matservering. Säsongen för reguljära turer och tematurer bör kortas ned. Övrig tid bör det satsas på abonnemang. Priserna bör höjas. Nya koncept vad gäller tematurer bör provas och rutiner vid abonnerade turer bör ses över. En dialog bör komma till stånd med Storsjöyran AB för att lösa situationen under Storsjöyran. Det bör arbetas för att öka samverkan med Thomées Vänner och Ångaren Östersund.

5 4 1. Inledning I samband med kultur- och fritidsnämndens arbete med budgeten för 2010 och flerårsplan för fick kultur- och fritidsnämndens kansli i uppdrag att genomföra en brett upplagd utredning av kommunens båt s/s Thomée. Bakgrunden till uppdraget var de besparingskrav som nämnden hade för 2010 samt de kostnader som driften av ångbåten varje år medför. Kultur- och fritidsnämnden fastställde i december 2009 direktiv för utredningen. Arbetet har genomförts under 2010 i samverkan med teknisk förvaltning/fritid och Östersund Turist & Kongress. 1.1 Syfte Syftet har varit att i enlighet med framtagna direktiv utreda drift och verksamhet för s/s Thomée och presentera förslag på ångbåtens framtida användning. Utredningens resultat ska kunna ligga till grund för politiska prioriteringar och beslut och vara ett underlag för att förbättra och utveckla verksamheten. 1.2 Mål Målsättningarna för utredningen har varit följande: - Ge en tydlig bild av s/s Thomées verksamhet. - Redovisa förslag till besparingar och möjligheter till ökade intäkter. - Visa på möjlig förbättring och utveckling av verksamheten. 1.3 Omfattning De delområden som har ingått i utredningen är följande: - Historia och betydelse som attraktion i Östersund och Storsjön - Information och marknadsföring - Personal och rekrytering - Utbud, priser och passagerare - Service och bemötande - Servering - Tekniska frågor, underhållsbehov och säkerhet - Driftkostnader och beräknad intäktsökning - Besparingsåtgärder - Alternativa ägande- och driftformer

6 5 1.4 Organisation Kultur- och fritidsnämnden har varit ledningsgrupp för utredningen. Utredningsgruppen har bestått av Liselotte Johansson på kultur- och fritidsnämndens kansli, Joakim Halvarsson, Peter Berglöf, Malin Bystedt Walltin och Stefan Jönsson på fritid samt Malena Edelbrock på Östersund Turist & Kongress. 1.5 Metod och genomförande Under utredningen har det genomförts omvärldsbevakning för att samla in kunskap och information om andra båtar och verksamheter inom sjöfart. Besök har genomförts för att titta på ångbåtar i Jämtland och i Stockholm. Ett möte har anordnats med Thomées Vänner som är ångbåtens intresseförening och med Gamla Teatern i Östersund AB som ansvarar för serveringen ombord på s/s Thomée och som även driver verksamheten på Verkön. Möten har genomförts med personalen på s/s Thomée. En kundundersökning har gjorts i form av intervjuer ombord på båten samt en digital enkät på kommunens hemsida. En tidigare utvärdering av s/s Thomée från 1999 har studerats. Material och statistik har samlats in och sammanställts kring bland annat turer, priser, och antal passagerare. Möjligheter att söka bidrag till renovering och underhållsåtgärder har också undersökts. Det material som legat till grund för utredningen har analyserats och ett antal slutsatser och förslag redovisas i slutet av rapporten. Ett externt konsultföretag, Nordanalys, har hjälpt till att analysera de svar som kommit in i kundundersökningen. Ett förslag på åtgärdsplan lämnas för s/s Thomées framtida drift och verksamhet med prioriteringar, tidplan och beräknade priser på föreslagna åtgärder. En mindre konsekvensanalys har också gjorts för att visa på vilka konsekvenser det kan få om föreslagna åtgärder inte genomförs. Kultur- och fritidsnämnden avsatte kronor till utredningen för genomförande av omvärldsbevakning och till kundundersökningen. Pengarna har använts till att avsätta personal för att genomföra kundundersökningen ombord på s/s Thomée, till att köpa tid av en extern konsult från Nordanalys samt till omkostnader i samband med studiebesök i Jämtland och i Stockholm. En lägesrapport lämnades till kultur- och fritidsnämnden den 22 september. Utredningsrapporten redovisas vid nämndens sammanträde den 8 december 2010 för ställningstagande och beslut.

7 6 2. Bakgrund S/s Thomée byggdes 1875 av Motala mekaniska verkstad. Fram till år 1879 trafikerade s/s Thomée Revsundssjön och därefter flyttades båten via järnväg till Storsjön. Från början användes s/s Thomée först och främst till transport av varor, passagerare och boskap. Det förekom också lustturer och liknande arrangemang. S/s Thomée är en ångbåt som är 27 meter lång, 4,85 meter bred och har ett djupgående av 2,15 meter. Normalfart vid varv/minut är 7-8 knop. Vintern 1991/92 installerades en ny panna i båten. Den nya pannan eldas med dieselolja, miljöklass ett. S/s Thomée är godkänd för 130 passagerare och har plats för 6 rullstolar. Det finns servering ombord. Kultur- och fritidsnämnden i Östersunds kommun är ägare av s/s Thomée och har till uppgift att besluta om verksamhet och inriktning. Teknisk förvaltning genom enheten fritid ansvarar för driften på uppdrag av kulturoch fritidsnämnden. Gamla Teatern i Östersund AB ansvarar för serveringen ombord på ångbåten. 2.1 Tidigare utvärderingar En tidigare utvärdering av s/s Thomée genomfördes under Utvärderingen beställdes av kultur- och fritidsnämnden och utfördes av Ellen Arnesson på nämndkontoret. Syftet var att kartlägga målgrupper, ta fram beläggningsgrad, undersöka hur passagerare upplevde service och bemötande samt att göra en ekonomisk redovisning av verksamheten. Målsättningen var att ge ett underlag för fortsatt verksamhet och inriktning av trafiken med s/s Thomée. Statistik och redovisningsmaterial studerades och samtal fördes med ansvarig enhetschef. En enkätundersökning gjordes också för att få målgruppers och passagerares syn på service och bemötande. Kultur- och fritidsnämndens kvalitetsdimensioner låg till grund för undersökningen. Utvärderingens slutsatser visade att över hälften av passagerarna på s/s Thomée var besökare boende utanför länet och att de i första hand fått informationen om ångbåten från vänner och bekanta. Beläggningen var störst på musikturerna. Bemötandet från personalen och städningen ombord fick högt betyg och biljettpriset ansågs vara rimligt. Det fanns dock passagerare som tyckte att personalen var osynlig och inte tillräckligt tillgänglig. Guidningen under turerna fick kritik, framförallt på grund av det undermåliga högtalarsystemet. Serveringen ombord fick också anmärkningar för sitt utbud och höga priser.

8 7 3. Omvärldsbevakning Syftet med omvärldsbevakningen har varit att få information och kunskap genom att studera andra båtar i Sverige. Besök gjordes i Stavre och i Arvesund för att träffa föreningarna som driver ångbåten Alma och Ångaren Östersund. Ett besök gjordes också i Stockholm för att studera ett flertal båtar. Bilder från omvärldsbevakningen visas i bilaga 3. Under vistelsen i Stockholm träffade utredningsgruppen befälhavaren på ångbåten Mariefred. Gruppen träffade också marknadsansvarige på Waxholmsbolaget och tekniske chefen på Strömma Turism. Både traditionella ångbåtar och båtar som konverterats till dieseldrift studerades. 3.1 Studiebesök I avsnittet nedan beskrivs kortfattat de olika verksamheterna som studerats. Därefter görs ett antal reflektioner utifrån studiebesöken Alma Ångbåten Alma i Stavre drivs av en ideell förening med cirka 250 medlemmar. Båten tar 30 passagerare och har fyra besättningar. Alma har ungefär passagerare årligen och verksamheten omsätter cirka kronor per år. Turerna består av reguljära turer och abonnerade turer. Alla turer har guidning och underhållning och servering finns ombord. Almas huvudmotor är ånga och hon är klassificerad för 75 kilowatt. Båten har också en dieselmotor som körs vid alla transporter. Föreningen ansvarar även för aktiviteter i hamnen i Stavre, såsom pub och matservering Ångaren Östersund Föreningen Ångaren Östersund har cirka 600 medlemmar och 50 ideella medarbetare. Förutom ångbåten har föreningen ett rederikontor, vandrarhem, samlingslokal och museum i Arvesund. Ångaren Östersund har en omsättning på cirka kronor per år. Båten tar 99 passagerare och kör ungefär 25 tematurer och abonnerade turer årligen. Ångaren Östersund är en traditionell ångbåt med en besättningen bestående av befälhavare, matros, maskinist och eldare. Det finns servering ombord Mariefred Mariefred är en traditionell ångbåt som ägs av en stiftelse, medan ett annat bolag sköter driften. Verksamheten omsätter drygt 2 miljoner kronor per år. Mariefred tar 320 passagerare och går främst reguljära turer mellan Stockholm och Mariefred. Ungefär 30 % av passagerarna är utländska besökare. Stiftelsen satsar kronor per år på marknadsföring. Det har satsats mycket på bra service och stil ombord och serveringen har stor omsättning. All personal på Mariefred är timanställda och maskinisterna har ofta arbete även på andra båtar.

9 Waxholmsbolaget Waxholmsbolaget ägs av Stockholms landsting och har i uppdrag att tillhandahålla lokaltrafik i skärgården. Bolaget äger cirka 40 båtar. Driften av ångbåtarna Norrskär och Storskär upphandlas separat. Ångbåten är varumärket för Waxholmsbolaget och de får stora bidrag för att bevara och underhålla båtarna. Den totala omsättningen för bolaget är 400 miljoner kronor per år, varav fyra miljoner används till marknadsföring. Norrskär och Storskär går i linjetrafik och tar 280 respektive 330 passagerare. Besättningen består av befälhavare, två matroser, maskinchef, eldare och serveringspersonal. Ombord finns restaurang. Det satsas mycket på god stil, på serveringen och att servicen och bemötandet är bra Strömma Turism Strömma Turism har 42 båtar i Stockholm och Göteborg. Bolaget har hand om teknik, produktion och bemanning, medan driften av båtarna läggs ut på andra företag. Bolaget omsätter 850 miljoner kronor per år. Två av båtarna som Strömma Turism äger är Drottningholm och Stockholm. Stockholm tar 400 passagerare och drivs med både diesel och ånga. Dagligdags körs båten med diesel, vilket innebär att det endast behövs två matroser, en befälhavare och serveringspersonal i besättningen. Bra service och bemötande är viktiga delar i verksamheten och personalen går utbildningar kring god service. Mycket pengar läggs på marknadsföring och att skapa tidsenliga miljöer på båtarna. För restauratörerna ombord sker veckovisa uppföljningar för att snabbt kunna upptäcka eventuella brister. 3.2 Reflektioner från studiebesöken Efter de studiebesök som har genomförts är det tydligt att alla aktörer har samma problem med att rekrytera besättning, oavsett om det är en ideell förening, en stiftelse eller ett större företag. Svårast är att rekrytera behöriga maskinister och befälhavare. Det är generellt ett stort problem i hela landet att rekrytera maskinister. Idag är det allmänt hög medelålder hos befintliga maskinister och ett litet intresse bland yngre att utbilda sig inom området. Det är tydligt att det finns olika åsikter huruvida ångmaskinen har stor betydelse för de passagerare som åker med båtarna. Medan kapten Claes Insulander på Mariefred säger att det är ren vandalism att ens överväga ett byte av motor på s/s Thomée och Waxholmsbolaget får stora bidrag från landstinget för att bevara och underhålla sina ångbåtar, har flera båtar i Stockholm bland annat Västan och båten Stockholm samt Alma i Revsundssjön, konverterats till dieseldrift. De flesta passagerare märker ingen skillnad säger de som tillfrågats under studiebesöken. Det viktiga för helhetsupplevelsen är bra service, ett gott bemötande från personalen, god mat och en trevlig och tidsenlig miljö ombord på båtarna. Ett annat viktigt område som lyftes fram av de aktörer som besöktes var att satsa mycket på marknadsföring av båtarna.

10 9 4. Kundundersökning Kundundersökningen har bestått av två delar, dels ombord på s/s Thomée och dels genom en enkät på kommunens hemsida. På s/s Thomée har kundundersökningen bestått av i första hand personliga intervjuer och i andra hand har enkäten delats ut till passagerare som själva fyllt i svaren. Ombord på s/s Thomée genomfördes 193 intervjuer. På hemsidan inkom 85 enkätsvar. Intervju- och enkätfrågorna återfinns som bilagor. Kundundersökningen genomfördes under vecka 27 till och med vecka 32. S/s Thomées högsäsong infaller under dessa veckor och då är det också flest besökare på turerna. Valet av turer har gjorts utifrån befintlig turlista och intervjuerna har genomförts i samband med Verköturer, Rundturer, Storsjöturer samt musik- och tematurer. Frågeformuläret har utformats i samarbete med Nordanalys. I kundundersökningen ställdes frågan vilket värde det ligger i att s/s Thomée trafikerar Storsjön. 93 % svarar att det har stor eller mycket stor betydelse. På hemsidan svarade 85 % att det har stor eller mycket stor betydelse att s/s Thomée trafikerar Storsjön. Några av de kommentarer som lämnades i samband med intervjuerna var; ett kännetecken för Östersund, tillhör stadsbilden, turistiskt värde, alltid funnits på Storsjön. Resultatet visas i diagram 1. Diagram 1. Värde i att s/s Thomée trafikerar Storsjön 80% Medelbetyg: 5.7 Vilket värde det ligger i att Thomée trafikerar Storsjön 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 10% 0% 0% 0% 0% 1 Mycket liten betydelse 3% Mycket stor betydelse 4% Ingen uppfattning I kundundersökningen ställdes också frågan vad de intervjuade hade för helhetsintryck av s/s Thomée. 83 % av de tillfrågade ansåg att helhetsintrycket var bra eller mycket bra. Resultatet visas i diagram 2.

11 10 Diagram 2. Helhetsintryck av s/s Thomée Medelbetyg: 5.4 Helhetsintryck av Thomée 60% 50% 51% 40% 32% 30% 20% 10% 11% 5% 0% 0% 0% 1% 1 Mycket dålig Mycket bra Ingen uppfattning För att ytterligare styrka kundundersökningen har data använts från en större gästundersökning i Östersund som genomförts under 2010 av Östersund Turist & Kongress. Några av de slutsatser som framkom i gästundersökningen var att det är viktigt att arbeta med att utveckla utbudssidan i kommunen, i termer av besöksmål, aktiviteter och evenemang. Vidare visade undersökningen att det är av stor betydelse att arbeta med bland annat tillgänglighet, service och bemötande på befintliga besöksanläggningar i Östersund. I kundundersökningen ställdes frågan om hur turen med s/s Thomée levde upp till förväntningarna. 35 % ansåg att turen var bättre eller mycket bättre än förväntat. 57 % ansåg att turen var som förväntat. Det positiva i resultatet är att över 90 % var nöjda utifrån sina förväntningar. Det ska dock uppmärksammas att om 57 % av de intervjuade upplevde turen som förväntat kan det tolkas som att s/s Thomée inte överraskar nämnvärt. Liknande resultat framkom i enkätundersökningen på hemsidan, där 40 % upplevde de turer de åkt med som bättre eller mycket bättre än förväntat. Några kommentarer som framkom vid intervjuerna är att vädret har stor betydelse för upplevelsen. Kvaliteten på högtalarsystemet och möjligheten att besöka maskinrummet spelar också roll för det upplevda intrycket. De intervjuade ombord fick frågan om de kommer att åka med s/s Thomée igen. 84 % svarade ja säkert eller ja troligen. På hemsidan svarade 85 % av dem som inte åkt tidigare att de skulle vilja åka med s/s Thomée. På frågan om de intervjuade ombord kommer att rekommendera vänner och bekanta boende utanför Östersund att åka med s/s Thomée, svarade även där 84 % att de ja säkert eller ja troligen skulle göra detta. Av de intervjuade svarade också 90 % att de brukar rekommendera vänner och bekanta boende utanför Östersund att åka med s/s Thomée.

12 11 5. Thomées Vänner Thomées Vänner är en ideell intresseförening som stödjer bevarandet av s/s Thomée. Thomées Vänner är även en kamratförening som arbetar för att sprida kännedom om ångbåtstrafiken i Storsjön och Jämtlands övriga sjöar. Föreningen har cirka 300 medlemmar och ger ut en tidning två gånger per år. Thomées Vänner bildades 1972 och arbetade då aktivt med att s/s Thomée skulle få finnas kvar i Storsjön. Föreningens ambition är att samverka med redaren (ägaren), underhålla och förbättra s/s Thomée. Thomées Vänner bidrar med ett stöd på cirka kronor per år som framförallt används till olika underhållsåtgärder på båten. I kundundersökningen ställdes frågan om hur många som känner till Thomées Vänner. Endast 10 % av de tillfrågade svarade att de känner till föreningen. Även de som svarat att de känner till Thomées Vänner angav att de egentligen inte visste så mycket om föreningen. Även i webbenkäten ställdes frågan om personerna känner till Thomées Vänner. Här svarade 33 % att de känner till Thomées Vänner. Troligtvis beror det på 81 % av de som svarade på webbenkäten var boende i Östersunds kommun. De intervjuade ombord tillfrågades också om de hade någon kännedom om s/s Thomées historiska bakgrund. 41 % svarade att de kände till ångbåtens historia. De som svarade ja på frågan lämnade bland annat följande kommentarer; Sveriges äldsta ångfartyg, att det är en gammal ångbåt, funnits länge, min mamma har berättat om många turer från förr.

13 12 6. Verksamhetsområden Avtalet om drift, skötsel och underhåll av s/s Thomée upprättades 2003 mellan dåvarande nämndkontoret och teknisk verksamhet. I avtalet står att verksamheten ska bedrivas utifrån att ångbåten är en del av kommunens totala utbud av fritids- och turistaktiviteter. I uppdraget ingår att tillsammans med beställaren aktivt arbeta för att finna besparingar och effektiviseringar som kan minska kommunens kostnader för s/s Thomée. I uppdraget ingår även att ansvara för marknadsföring, information och skyltning. Kommunens dåvarande kvalitetsdimensioner tillgänglighet, miljö, inflytande, personkontakt och kompetens ska vara styrande för verksamheten och anläggningen ska präglas av öppenhet, god service och trivsel. I följande avsnitt behandlas de olika områdena information och marknadsföring, personal och rekrytering, turer, priser och passagerare, service och bemötande, servering, s/s Thomée under Storsjöyran, tekniska förutsättningar och underhållsbehov, drift- och underhållsbudget, beräknad intäktsökning, besparingsåtgärder samt alternativa ägande- och driftformer. 6.1 Information och marknadsföring Erfarenheter från nuvarande marknadsföring och försäljning av biljetter visar att efterfrågan på s/s Thomées utbud är störst på den lokala marknaden. Idag marknadsförs s/s Thomée genom information i broschyrer och kataloger, genom annonser, via radio, skyltar och turlistan samt genom Östersundskortet och Svenska Ångbåtsföreningen. Ungefär kronor är avsatt årligen till information och marknadsföring. I den stora gästundersökning som genomfördes av Östersund Turist & Kongress under 2010 svarade 45 % av de tillfrågade att de inte känner till s/s Thomée. Precis som det utrycks i gästundersökningen är det väsentligt att arbeta med marknadsföring i form av skyltning och information på olika språk för att öka kunskapen och intresset för s/s Thomée. För att få en bild av hur väl informationen och marknadsföringen fungerar för s/s Thomée ställdes i kundundersökningen en fråga om hur de intervjuade funnit information om ångbåten. Jämfört med utvärderingen från 1999 då endast 1 % av de tillfrågade fick information via Internet har idag 26 % av de tillfrågade använt Internet. Utöver det har 32 % angett att egen erfarenhet varit den största informationskanalen. 18 % har införskaffat information genom broschyrer. Svaren från kundundersökningen visar hur viktigt det är att underhålla och utveckla informationen och marknadsföringen om s/s Thomée, framförallt på Internet och via det tryckta materialet. Resultatet visas i diagram 3.

14 13 Diagram 3. Information Hur fann du information om ångaren Thomée Annat; 15% Broschyr; 18% Thomées vänner; 6% Internet; 26% Egen erfarenhet; 32% Turistbyrån; 12% Bekanta som åkt; 15% Artiklar tidning; 9% Reseguide/bok; 0% Det finns behov av att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra informationen och marknadsföringen. Åtgärder som föreslås innebär bland annat att marknadsföra turlistan bättre i tidningarna och att informera om s/s Thomée till alla sevärdheter och boendeanläggningar i Östersund. Ångbåten kan också marknadsföras genom riktade företagsarrangemang eller via lokala ambassadörer. Marknadsföring kan även ske genom att media skriver redaktionellt om s/s Thomée. För att det ska vara möjligt krävs ett nyhetsvärde. Det kan vara nya turer och teman eller åtgärder i serveringen. En stor del av besökarna söker information på Internet. Det är därför viktigt att uppdatera hemsidan, se över och lägga till sökord samt göra informationen mer inbjudande och säljande. Information måste också finnas på engelska. 6.2 Personal och rekrytering Personal Personalen ombord på s/s Thomée består av befälhavare, maskinchef, matros eller jungman samt serveringspersonal från Gamla Teatern AB. Eftersom s/s Thomée har en ångmaskin som ligger inom storleksklassen ångfartyg med motorstyrka upp till 750 kilowatt krävs att maskinchefen har särskild behörighet. Personalen är uppdelad i två besättningar som arbetar varannan vecka under sommaren. Det finns behov av att genomföra åtgärder för att lösa bemanningen ombord på s/s Thomée. Det krävs insatser och förändringar för att skapa en fungerande organisation.

15 Rekrytering Ett stort problem för verksamheten beror på svårigheter att rekrytera behörig personal, framförallt när det gäller maskinister. För att få mönstra på som maskinchef på s/s Thomée krävs speciell behörighet för ångdrivna maskiner. Denna behörighet kan erhållas antingen genom att genomgå särskild utbildning där det också ingår praktiktjänstgöring för ångmaskiner, eller genom att personen har generell behörighet som innefattar ångdrivna maskiner. Att gå utbildningen är inte särskilt attraktivt, eftersom den inte är användbar i handelsflottan. Det är endast ett fåtal personer i landet som har gått den speciella utbildningen för ångmaskiner och de får ofta arbete i Stockholm. När det gäller personer med generell behörighet så tjänstgör de ofta i handelsflottan med helt andra ekonomiska förutsättningar än det som tjänstgöring på traditionsfartyg kan erbjuda. Det går oftast att anställa dessa personer till en verksamhet som s/s Thomée endast då de gått i pension från handelsflottan. I båda fall som beskrivits ovan är det svårt att hitta behörig personal i närområdet. Inom rederibranschen är det tradition att redaren står för boende och mat, vilket medför att rekryteringar utanför länet blir dyra. Ett alternativ är att använda utbildad personal inom industrin med inriktning mot ånga och värme. Det är samma principer som ligger till grund för att sköta en ångpanna på land som på en båt. Det verkar finnas en tendens att Transportstyrelsen börjar inse problemet med det vikande antalet maskinister på grund av att de flesta i dagens flotta är pensionärer. 6.3 Turer, priser och passagerare Turer S/s Thomée erbjuder reguljära turer, tematurer och abonnerade turer. Reguljära turerna består av: - Rundtur En timmes tur på Storsjöns sägenomspunna vatten. Turen går en gång i veckan, totalt sex turer under Storsjötur Denna tur går ut på Storsjön och passagerarna får se Östersund med omgivningar från sjösidan. Turen går sex gånger i veckan, totalt 46 turer under Verkötur Turen går till Verkö Slott som har restaurang, café och boende. Båten stannar i 2,5 timme, för att passagerarna ska hinna äta lunch och gå en tur runt ön. Turen går två gånger i veckan, totalt 20 turer under Tematurerna består av: - Frösön runt till Jamtli Tur runt Frösön, mellan Östersunds hamn och Jamtli ångbåtsbrygga. Turen har gått en gång under Krogsväng Tur med musik som ordnas av Gamla Teatern AB. Turen har gått en gång under 2010.

16 15 - Mattur Med olika teman som surströmming, räkor, och kräftor erbjuds mat och rundtur på Storsjön. Turen har gått fyra gånger under Middagstur till Verkön Turen går till Verkön där middag ingår i biljettpriset. Turen har gått två gånger under Musiktur På musikturen får passagerarna varje onsdag att njuta av musik i 2,5 timme. Turen har gått åtta gånger under Tur till Arvesund Tur till Arvemuseet i Arvesund under Ångbåtens dag. Turen har gått en gång under Abonnemang: - Det går att boka s/s Thomée under perioden 25 maj till och med 30 september. Då körs båten enligt kundens önskemål, t ex för bröllop och fester. Under 2010 har s/s Thomée haft 36 abonnerade turer. Bokning och förköp av biljetter sker via Östersund Turist & Kongress. Det går även att köpa biljetter för reguljära turer vid båten eller på Internet Priser Tabell 1. Reguljära turer och tematurer Reguljära turer Vuxen, kr Barn 7-14 år, kr Rundtur Storsjötur Verkötur Tematurer Frösön runt Krogsväng Mattur Middagstur till Verkön Musiktur (med ÖP-kort) 150 (125) 45 (35) Tur till Arvesund Tabell 2. Abonnemang Antal timmar Pris, kr Antal timmar Pris, kr Vid abonnemang efter kockan under vardagar och under hela hyrperioden på helger utgår ett tillägg på 10 % på ovanstående priser.

17 16 I kundundersökningen ställdes en fråga om vad de intervjuade ansåg om prisnivån på biljetterna. 69 % ansåg att prisnivån är bra eller mycket bra. Eftersom så många är nöjda finns det utrymme att höja biljettpriserna. Verksamheten tar något för lite betalt idag. En prishöjning bygger dock på att det också sker en utveckling av s/s Thomée och dess service och utbud Passagerare Kundundersökningen visar att det har varit en relativt jämn könsfördelning bland de passagerare som blivit intervjuade. Åldersfördelningen visar att 50 % av de tillfrågade var under 40 år medan resterade var över 40 år. Den största enskilda åldersgruppen var år. En fråga ställdes i kundundersökningen till boende utanför länet om vad som var anledningen till besöket i Östersund. Den enskilt största anledningen till att besöka Östersund var för att hälsa på släkt och vänner följt av sevärdheter/besöksmål och annat. Resultatet visas nedan i diagram 4. Diagram 4. Besöksanledning Anledning till besök i Östersund, ej boende i länet Annat 22% Släkt/vänner 32% Vistelse i eget fritidshus 3% Genomresa 5% Göra/delta i aktiviteter 3% Shopping 4% Nöje/evenemang 7% Sol/bad 2% Sevärdheter besöksmål 22% I kundundersökningen ställdes också frågan hur ofta lokalt boende åker med s/s Thomée. 55 % svarade mer sällan eller aldrig. De som svarade att de aldrig åkte med s/s Thomée åkte för första gången. 32 % av de tillfrågade svarade att de besökte s/s Thomée en till två gånger per sommar. Diagram 5 visar antal passagerare mellan åren 2005 och Statistiken visar att besöksantalet har minskat under de fyra senaste säsongerna. Jämfört med 2009 har antal passagerare minskat med cirka 700 personer. En viktig faktor för besöksantalet är hur vädret har varit under sommaren.

18 17 Diagram 5. Antal passagerare Antal passagerare Diagram 6 visar antal passagerare på reguljära turer och tematurer under Den huvudsakliga säsongen för reguljära turer och tematurer sträcker sig från vecka 27 till och med vecka 33. De första och sista veckorna på säsongen har passagerarantalet varit lågt. Diagram 6. Antal passagerare reguljära turer och tematurer Reguljära och tematurer veckovis antal passagerare

19 18 I diagram 7 visas statistik över antal passagerare på abonnerade turer under Abonnemangen är mer jämt fördelade under säsongen jämfört med de reguljära turerna och tematurerna. Dock visar statistiken att det är mindre efterfrågan på abonnerade turer under semesterperioden från vecka 26 till och med vecka 33. Det beror framförallt på att det till stor del är företag som abonnerar s/s Thomée och att under semestern finns inte så stort intresse från dessa. Diagram 7. Antal passagerare abonnerade turer Abonnerade turer veckovis antal passagerare Service och bemötande Bemötandet och servicen till passagerare på s/s Thomée har visat sig fungera mindre bra. Det visar både kundundersökningen samt erfarenheter och iakttagelser som gjorts kring verksamheten. Personalen är inte tillgänglig för passagerarna i den utsträckning som skulle behövas. Befälhavarna har i denna fråga en nyckelroll som ledare och som ansvariga för turerna. En genomgripande utbildning av personalen i service och bemötande är nödvändig. De synpunkter som framkom i kundundersökningen kring service och bemötande liknar de som fanns i samband med utvärderingen Personalen är osynlig, inte tillräckligt tillgängliga och har liten kontakt med passagerarna. Precis som i tidigare utvärdering har ändå personalen fått relativt bra betyg i kundundersökningen. 69 % ansåg att servicen och bemötandet har varit bra eller mycket bra. För en sådan avgränsad verksamhet som s/s Thomée borde dock betygen vara ännu högre. Just servicen och bemötandet är grunden för en fungerande och attraktiv besöksverksamhet. Resultatet av kundundersökningen redovisas på nästa sida i diagram 8.

20 19 Diagram 8. Service och bemötande Medelbetyg: 5.2 Betyg på service och bemötandet från personalen på båten 45% 40% 40% 35% 30% 29% 25% 20% 17% 15% 10% 10% 5% 0% 0% 1% 3% 1 Mycket dålig Mycket bra Ingen uppfattning Gästundersökningen som genomfördes av Östersund Turist & Kongress lyfter fram vikten av att arbeta med faktorer som tillgänglighet, service och bemötande för att nå högre attraktionskraft i en besöksverksamhet. 6.5 Servering Hotell Gamla Teatern i Östersund AB har hand om serveringen ombord på s/s Thomée. De arrenderar också verksamheten på Verkön. Avtalet med Gamla Teatern AB gäller till och med den 31 december I kundundersökningen ställdes ett antal frågor kring hur de intervjuade upplevde serveringen ombord på s/s Thomée. 49 % ansåg att serveringen var bra eller mycket bra 29 % hade ingen uppfattning, vilket troligtvis beror på att de inte handlat något från serveringen under turen. Vidare svarade 32 % av de tillfrågade att de upplevde utbudet på menyn som bra eller mycket bra. En stor del av de tillfrågade hade ingen uppfattning om utbudet på menyn. 37 % av de tillfrågade ansåg att prisnivån i serveringen var bra eller mycket bra. Även här hade många ingen uppfattning om prisnivån. De personer som intervjuades fick sätta betyg på hur de upplevde bemötandet och servicen i serveringen. 48 % ansåg att bemötandet och servicen var bra eller mycket bra. 27 % hade ingen uppfattning i frågan. Precis som service och bemötande generellt på båten borde betygen på service och bemötande i serveringen vara högre. Resultaten redovisas i diagram 9.

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer