Utredning av s/s Thomée

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av s/s Thomée"

Transkript

1 Rapport: Dnr Utredning av s/s Thomée

2 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Mål Omfattning Organisation Metod och genomförande 5 2. Bakgrund Tidigare utvärderingar 6 3. Omvärldsbevakning Studiebesök Alma Ångaren Östersund Mariefred Waxholmsbolaget Strömma Turism Reflektioner från studiebesöken Kundundersökning Thomées Vänner Verksamhetsområden Information och marknadsföring Personal och rekrytering Personal Rekrytering Turer, priser och passagerare Turer Priser Passagerare Service och bemötande Servering S/s Thomée under Storsjöyran Tekniska förutsättningar och underhållsbehov Allmänt underhåll Underhållsbehov ångmaskinen Ånga eller diesel Söka bidrag till renovering och underhåll.22

3 2 6.8 Kostnader och intäkter Drift- och underhållsbudget Beräkning av ökade intäkter Besparingsåtgärder Alternativa ägande- och driftformer Analys Förslag och rekommendationer Åtgärdsplan 30 Förteckning diagram och tabeller: Diagram 1. Värde i att s/s Thomée trafikerar Storsjön 9 Diagram 2. Helhetsintryck av s/s Thomée 10 Diagram 3. Information 13 Diagram 4. Besöksanledning 16 Diagram 5. Antal passagerare Diagram 6. Antal passagerare reguljära turer/tematurer Diagram 7. Antal passagerare abonnerade turer Diagram 8. Service och bemötande 19 Diagram 9. Serveringen ombord 20 Diagram 10. Ansvar att s/s Thomée trafikerar Storsjön 24 Tabell 1. Priser reguljära turer och tematurer 15 Tabell 2. Priser abonnemang 15 Bilageförteckning: Bilaga 1. Beräkning av ökade intäkter Bilaga 2. Bilder s/s Thomée Bilaga 3. Bilder omvärldsbevakning Bilaga 4. Bilder Storsjöyran Bilaga 5. Turlista Bilaga 6. Intervjufrågor kundundersökning Bilaga 7. Enkätfrågor webbenkät

4 3 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens kansli fick under 2009 i uppdrag att genomföra en brett upplagd utredning av s/s Thomée. Utredningen har pågått under 2010 i samverkan med teknisk förvaltning/fritid och Östersund Turist & Kongress. Syftet har varit att presentera förslag på ångbåtens framtida användning och att resultaten ska kunna ligga till grund för att förbättra och utveckla verksamheten. De delområden som har ingått i utredningen har varit följande; s/s Thomées betydelse som attraktion i Östersund och Storsjön, information och marknadsföring, personal och rekrytering, utbud, priser och passagerare, service och bemötande, servering, tekniska frågor och underhållsbehov, drift- och underhållskostnader, beräknad intäktsökning, besparingsåtgärder samt alternativa ägande- och driftformer. Efter genomförd utredning presenteras följande slutsatser och förslag: Kansliet ser två alternativ för s/s Thomées framtida användning. Antingen tillsätts resurser för att utveckla verksamheten eller så bör kommunen lägga ut driften på entreprenad alternativt sälja ångbåten. Om kommunen fortsätter driva s/s Thomée bör bemanningen ombord ses över omgående. Det bör arbetas med att förbättra servicen och bemötandet av passagerarna. Driftbidraget bör utökas med kronor per år för att kunna kompensera ökade personalkostnader. Av säkerhetsskäl bör akuta åtgärder vad gäller ångmaskinen, radar, kompass, ankare, högtalarsystem och serveringen utföras omgående. Åtgärder när det gäller det allmänna underhållet ombord bör genomföras under en tidsperiod på 1-5 år. Underhållsbudgeten bör utökas till kronor årligen. Möjlighet att söka bidrag till upprustnings- och förbättringsåtgärder bör undersökas. Det bör arbetas med att stärka helhetskonceptet av ångbåtsupplevelsen, bland annat vad gäller service, klädsel, inredningen och servering. Guidningen ombord bör ses över och förbättras. Om verksamheten och utbudet utvecklas bör det avsättas pengar under tre år för extra marknadsföringsinsatser. Köket bör byggas om och utbudet i serveringen ses över. I ett längre perspektiv bör båten byggas om med fler sittplaster för matservering. Säsongen för reguljära turer och tematurer bör kortas ned. Övrig tid bör det satsas på abonnemang. Priserna bör höjas. Nya koncept vad gäller tematurer bör provas och rutiner vid abonnerade turer bör ses över. En dialog bör komma till stånd med Storsjöyran AB för att lösa situationen under Storsjöyran. Det bör arbetas för att öka samverkan med Thomées Vänner och Ångaren Östersund.

5 4 1. Inledning I samband med kultur- och fritidsnämndens arbete med budgeten för 2010 och flerårsplan för fick kultur- och fritidsnämndens kansli i uppdrag att genomföra en brett upplagd utredning av kommunens båt s/s Thomée. Bakgrunden till uppdraget var de besparingskrav som nämnden hade för 2010 samt de kostnader som driften av ångbåten varje år medför. Kultur- och fritidsnämnden fastställde i december 2009 direktiv för utredningen. Arbetet har genomförts under 2010 i samverkan med teknisk förvaltning/fritid och Östersund Turist & Kongress. 1.1 Syfte Syftet har varit att i enlighet med framtagna direktiv utreda drift och verksamhet för s/s Thomée och presentera förslag på ångbåtens framtida användning. Utredningens resultat ska kunna ligga till grund för politiska prioriteringar och beslut och vara ett underlag för att förbättra och utveckla verksamheten. 1.2 Mål Målsättningarna för utredningen har varit följande: - Ge en tydlig bild av s/s Thomées verksamhet. - Redovisa förslag till besparingar och möjligheter till ökade intäkter. - Visa på möjlig förbättring och utveckling av verksamheten. 1.3 Omfattning De delområden som har ingått i utredningen är följande: - Historia och betydelse som attraktion i Östersund och Storsjön - Information och marknadsföring - Personal och rekrytering - Utbud, priser och passagerare - Service och bemötande - Servering - Tekniska frågor, underhållsbehov och säkerhet - Driftkostnader och beräknad intäktsökning - Besparingsåtgärder - Alternativa ägande- och driftformer

6 5 1.4 Organisation Kultur- och fritidsnämnden har varit ledningsgrupp för utredningen. Utredningsgruppen har bestått av Liselotte Johansson på kultur- och fritidsnämndens kansli, Joakim Halvarsson, Peter Berglöf, Malin Bystedt Walltin och Stefan Jönsson på fritid samt Malena Edelbrock på Östersund Turist & Kongress. 1.5 Metod och genomförande Under utredningen har det genomförts omvärldsbevakning för att samla in kunskap och information om andra båtar och verksamheter inom sjöfart. Besök har genomförts för att titta på ångbåtar i Jämtland och i Stockholm. Ett möte har anordnats med Thomées Vänner som är ångbåtens intresseförening och med Gamla Teatern i Östersund AB som ansvarar för serveringen ombord på s/s Thomée och som även driver verksamheten på Verkön. Möten har genomförts med personalen på s/s Thomée. En kundundersökning har gjorts i form av intervjuer ombord på båten samt en digital enkät på kommunens hemsida. En tidigare utvärdering av s/s Thomée från 1999 har studerats. Material och statistik har samlats in och sammanställts kring bland annat turer, priser, och antal passagerare. Möjligheter att söka bidrag till renovering och underhållsåtgärder har också undersökts. Det material som legat till grund för utredningen har analyserats och ett antal slutsatser och förslag redovisas i slutet av rapporten. Ett externt konsultföretag, Nordanalys, har hjälpt till att analysera de svar som kommit in i kundundersökningen. Ett förslag på åtgärdsplan lämnas för s/s Thomées framtida drift och verksamhet med prioriteringar, tidplan och beräknade priser på föreslagna åtgärder. En mindre konsekvensanalys har också gjorts för att visa på vilka konsekvenser det kan få om föreslagna åtgärder inte genomförs. Kultur- och fritidsnämnden avsatte kronor till utredningen för genomförande av omvärldsbevakning och till kundundersökningen. Pengarna har använts till att avsätta personal för att genomföra kundundersökningen ombord på s/s Thomée, till att köpa tid av en extern konsult från Nordanalys samt till omkostnader i samband med studiebesök i Jämtland och i Stockholm. En lägesrapport lämnades till kultur- och fritidsnämnden den 22 september. Utredningsrapporten redovisas vid nämndens sammanträde den 8 december 2010 för ställningstagande och beslut.

7 6 2. Bakgrund S/s Thomée byggdes 1875 av Motala mekaniska verkstad. Fram till år 1879 trafikerade s/s Thomée Revsundssjön och därefter flyttades båten via järnväg till Storsjön. Från början användes s/s Thomée först och främst till transport av varor, passagerare och boskap. Det förekom också lustturer och liknande arrangemang. S/s Thomée är en ångbåt som är 27 meter lång, 4,85 meter bred och har ett djupgående av 2,15 meter. Normalfart vid varv/minut är 7-8 knop. Vintern 1991/92 installerades en ny panna i båten. Den nya pannan eldas med dieselolja, miljöklass ett. S/s Thomée är godkänd för 130 passagerare och har plats för 6 rullstolar. Det finns servering ombord. Kultur- och fritidsnämnden i Östersunds kommun är ägare av s/s Thomée och har till uppgift att besluta om verksamhet och inriktning. Teknisk förvaltning genom enheten fritid ansvarar för driften på uppdrag av kulturoch fritidsnämnden. Gamla Teatern i Östersund AB ansvarar för serveringen ombord på ångbåten. 2.1 Tidigare utvärderingar En tidigare utvärdering av s/s Thomée genomfördes under Utvärderingen beställdes av kultur- och fritidsnämnden och utfördes av Ellen Arnesson på nämndkontoret. Syftet var att kartlägga målgrupper, ta fram beläggningsgrad, undersöka hur passagerare upplevde service och bemötande samt att göra en ekonomisk redovisning av verksamheten. Målsättningen var att ge ett underlag för fortsatt verksamhet och inriktning av trafiken med s/s Thomée. Statistik och redovisningsmaterial studerades och samtal fördes med ansvarig enhetschef. En enkätundersökning gjordes också för att få målgruppers och passagerares syn på service och bemötande. Kultur- och fritidsnämndens kvalitetsdimensioner låg till grund för undersökningen. Utvärderingens slutsatser visade att över hälften av passagerarna på s/s Thomée var besökare boende utanför länet och att de i första hand fått informationen om ångbåten från vänner och bekanta. Beläggningen var störst på musikturerna. Bemötandet från personalen och städningen ombord fick högt betyg och biljettpriset ansågs vara rimligt. Det fanns dock passagerare som tyckte att personalen var osynlig och inte tillräckligt tillgänglig. Guidningen under turerna fick kritik, framförallt på grund av det undermåliga högtalarsystemet. Serveringen ombord fick också anmärkningar för sitt utbud och höga priser.

8 7 3. Omvärldsbevakning Syftet med omvärldsbevakningen har varit att få information och kunskap genom att studera andra båtar i Sverige. Besök gjordes i Stavre och i Arvesund för att träffa föreningarna som driver ångbåten Alma och Ångaren Östersund. Ett besök gjordes också i Stockholm för att studera ett flertal båtar. Bilder från omvärldsbevakningen visas i bilaga 3. Under vistelsen i Stockholm träffade utredningsgruppen befälhavaren på ångbåten Mariefred. Gruppen träffade också marknadsansvarige på Waxholmsbolaget och tekniske chefen på Strömma Turism. Både traditionella ångbåtar och båtar som konverterats till dieseldrift studerades. 3.1 Studiebesök I avsnittet nedan beskrivs kortfattat de olika verksamheterna som studerats. Därefter görs ett antal reflektioner utifrån studiebesöken Alma Ångbåten Alma i Stavre drivs av en ideell förening med cirka 250 medlemmar. Båten tar 30 passagerare och har fyra besättningar. Alma har ungefär passagerare årligen och verksamheten omsätter cirka kronor per år. Turerna består av reguljära turer och abonnerade turer. Alla turer har guidning och underhållning och servering finns ombord. Almas huvudmotor är ånga och hon är klassificerad för 75 kilowatt. Båten har också en dieselmotor som körs vid alla transporter. Föreningen ansvarar även för aktiviteter i hamnen i Stavre, såsom pub och matservering Ångaren Östersund Föreningen Ångaren Östersund har cirka 600 medlemmar och 50 ideella medarbetare. Förutom ångbåten har föreningen ett rederikontor, vandrarhem, samlingslokal och museum i Arvesund. Ångaren Östersund har en omsättning på cirka kronor per år. Båten tar 99 passagerare och kör ungefär 25 tematurer och abonnerade turer årligen. Ångaren Östersund är en traditionell ångbåt med en besättningen bestående av befälhavare, matros, maskinist och eldare. Det finns servering ombord Mariefred Mariefred är en traditionell ångbåt som ägs av en stiftelse, medan ett annat bolag sköter driften. Verksamheten omsätter drygt 2 miljoner kronor per år. Mariefred tar 320 passagerare och går främst reguljära turer mellan Stockholm och Mariefred. Ungefär 30 % av passagerarna är utländska besökare. Stiftelsen satsar kronor per år på marknadsföring. Det har satsats mycket på bra service och stil ombord och serveringen har stor omsättning. All personal på Mariefred är timanställda och maskinisterna har ofta arbete även på andra båtar.

9 Waxholmsbolaget Waxholmsbolaget ägs av Stockholms landsting och har i uppdrag att tillhandahålla lokaltrafik i skärgården. Bolaget äger cirka 40 båtar. Driften av ångbåtarna Norrskär och Storskär upphandlas separat. Ångbåten är varumärket för Waxholmsbolaget och de får stora bidrag för att bevara och underhålla båtarna. Den totala omsättningen för bolaget är 400 miljoner kronor per år, varav fyra miljoner används till marknadsföring. Norrskär och Storskär går i linjetrafik och tar 280 respektive 330 passagerare. Besättningen består av befälhavare, två matroser, maskinchef, eldare och serveringspersonal. Ombord finns restaurang. Det satsas mycket på god stil, på serveringen och att servicen och bemötandet är bra Strömma Turism Strömma Turism har 42 båtar i Stockholm och Göteborg. Bolaget har hand om teknik, produktion och bemanning, medan driften av båtarna läggs ut på andra företag. Bolaget omsätter 850 miljoner kronor per år. Två av båtarna som Strömma Turism äger är Drottningholm och Stockholm. Stockholm tar 400 passagerare och drivs med både diesel och ånga. Dagligdags körs båten med diesel, vilket innebär att det endast behövs två matroser, en befälhavare och serveringspersonal i besättningen. Bra service och bemötande är viktiga delar i verksamheten och personalen går utbildningar kring god service. Mycket pengar läggs på marknadsföring och att skapa tidsenliga miljöer på båtarna. För restauratörerna ombord sker veckovisa uppföljningar för att snabbt kunna upptäcka eventuella brister. 3.2 Reflektioner från studiebesöken Efter de studiebesök som har genomförts är det tydligt att alla aktörer har samma problem med att rekrytera besättning, oavsett om det är en ideell förening, en stiftelse eller ett större företag. Svårast är att rekrytera behöriga maskinister och befälhavare. Det är generellt ett stort problem i hela landet att rekrytera maskinister. Idag är det allmänt hög medelålder hos befintliga maskinister och ett litet intresse bland yngre att utbilda sig inom området. Det är tydligt att det finns olika åsikter huruvida ångmaskinen har stor betydelse för de passagerare som åker med båtarna. Medan kapten Claes Insulander på Mariefred säger att det är ren vandalism att ens överväga ett byte av motor på s/s Thomée och Waxholmsbolaget får stora bidrag från landstinget för att bevara och underhålla sina ångbåtar, har flera båtar i Stockholm bland annat Västan och båten Stockholm samt Alma i Revsundssjön, konverterats till dieseldrift. De flesta passagerare märker ingen skillnad säger de som tillfrågats under studiebesöken. Det viktiga för helhetsupplevelsen är bra service, ett gott bemötande från personalen, god mat och en trevlig och tidsenlig miljö ombord på båtarna. Ett annat viktigt område som lyftes fram av de aktörer som besöktes var att satsa mycket på marknadsföring av båtarna.

10 9 4. Kundundersökning Kundundersökningen har bestått av två delar, dels ombord på s/s Thomée och dels genom en enkät på kommunens hemsida. På s/s Thomée har kundundersökningen bestått av i första hand personliga intervjuer och i andra hand har enkäten delats ut till passagerare som själva fyllt i svaren. Ombord på s/s Thomée genomfördes 193 intervjuer. På hemsidan inkom 85 enkätsvar. Intervju- och enkätfrågorna återfinns som bilagor. Kundundersökningen genomfördes under vecka 27 till och med vecka 32. S/s Thomées högsäsong infaller under dessa veckor och då är det också flest besökare på turerna. Valet av turer har gjorts utifrån befintlig turlista och intervjuerna har genomförts i samband med Verköturer, Rundturer, Storsjöturer samt musik- och tematurer. Frågeformuläret har utformats i samarbete med Nordanalys. I kundundersökningen ställdes frågan vilket värde det ligger i att s/s Thomée trafikerar Storsjön. 93 % svarar att det har stor eller mycket stor betydelse. På hemsidan svarade 85 % att det har stor eller mycket stor betydelse att s/s Thomée trafikerar Storsjön. Några av de kommentarer som lämnades i samband med intervjuerna var; ett kännetecken för Östersund, tillhör stadsbilden, turistiskt värde, alltid funnits på Storsjön. Resultatet visas i diagram 1. Diagram 1. Värde i att s/s Thomée trafikerar Storsjön 80% Medelbetyg: 5.7 Vilket värde det ligger i att Thomée trafikerar Storsjön 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 10% 0% 0% 0% 0% 1 Mycket liten betydelse 3% Mycket stor betydelse 4% Ingen uppfattning I kundundersökningen ställdes också frågan vad de intervjuade hade för helhetsintryck av s/s Thomée. 83 % av de tillfrågade ansåg att helhetsintrycket var bra eller mycket bra. Resultatet visas i diagram 2.

11 10 Diagram 2. Helhetsintryck av s/s Thomée Medelbetyg: 5.4 Helhetsintryck av Thomée 60% 50% 51% 40% 32% 30% 20% 10% 11% 5% 0% 0% 0% 1% 1 Mycket dålig Mycket bra Ingen uppfattning För att ytterligare styrka kundundersökningen har data använts från en större gästundersökning i Östersund som genomförts under 2010 av Östersund Turist & Kongress. Några av de slutsatser som framkom i gästundersökningen var att det är viktigt att arbeta med att utveckla utbudssidan i kommunen, i termer av besöksmål, aktiviteter och evenemang. Vidare visade undersökningen att det är av stor betydelse att arbeta med bland annat tillgänglighet, service och bemötande på befintliga besöksanläggningar i Östersund. I kundundersökningen ställdes frågan om hur turen med s/s Thomée levde upp till förväntningarna. 35 % ansåg att turen var bättre eller mycket bättre än förväntat. 57 % ansåg att turen var som förväntat. Det positiva i resultatet är att över 90 % var nöjda utifrån sina förväntningar. Det ska dock uppmärksammas att om 57 % av de intervjuade upplevde turen som förväntat kan det tolkas som att s/s Thomée inte överraskar nämnvärt. Liknande resultat framkom i enkätundersökningen på hemsidan, där 40 % upplevde de turer de åkt med som bättre eller mycket bättre än förväntat. Några kommentarer som framkom vid intervjuerna är att vädret har stor betydelse för upplevelsen. Kvaliteten på högtalarsystemet och möjligheten att besöka maskinrummet spelar också roll för det upplevda intrycket. De intervjuade ombord fick frågan om de kommer att åka med s/s Thomée igen. 84 % svarade ja säkert eller ja troligen. På hemsidan svarade 85 % av dem som inte åkt tidigare att de skulle vilja åka med s/s Thomée. På frågan om de intervjuade ombord kommer att rekommendera vänner och bekanta boende utanför Östersund att åka med s/s Thomée, svarade även där 84 % att de ja säkert eller ja troligen skulle göra detta. Av de intervjuade svarade också 90 % att de brukar rekommendera vänner och bekanta boende utanför Östersund att åka med s/s Thomée.

12 11 5. Thomées Vänner Thomées Vänner är en ideell intresseförening som stödjer bevarandet av s/s Thomée. Thomées Vänner är även en kamratförening som arbetar för att sprida kännedom om ångbåtstrafiken i Storsjön och Jämtlands övriga sjöar. Föreningen har cirka 300 medlemmar och ger ut en tidning två gånger per år. Thomées Vänner bildades 1972 och arbetade då aktivt med att s/s Thomée skulle få finnas kvar i Storsjön. Föreningens ambition är att samverka med redaren (ägaren), underhålla och förbättra s/s Thomée. Thomées Vänner bidrar med ett stöd på cirka kronor per år som framförallt används till olika underhållsåtgärder på båten. I kundundersökningen ställdes frågan om hur många som känner till Thomées Vänner. Endast 10 % av de tillfrågade svarade att de känner till föreningen. Även de som svarat att de känner till Thomées Vänner angav att de egentligen inte visste så mycket om föreningen. Även i webbenkäten ställdes frågan om personerna känner till Thomées Vänner. Här svarade 33 % att de känner till Thomées Vänner. Troligtvis beror det på 81 % av de som svarade på webbenkäten var boende i Östersunds kommun. De intervjuade ombord tillfrågades också om de hade någon kännedom om s/s Thomées historiska bakgrund. 41 % svarade att de kände till ångbåtens historia. De som svarade ja på frågan lämnade bland annat följande kommentarer; Sveriges äldsta ångfartyg, att det är en gammal ångbåt, funnits länge, min mamma har berättat om många turer från förr.

13 12 6. Verksamhetsområden Avtalet om drift, skötsel och underhåll av s/s Thomée upprättades 2003 mellan dåvarande nämndkontoret och teknisk verksamhet. I avtalet står att verksamheten ska bedrivas utifrån att ångbåten är en del av kommunens totala utbud av fritids- och turistaktiviteter. I uppdraget ingår att tillsammans med beställaren aktivt arbeta för att finna besparingar och effektiviseringar som kan minska kommunens kostnader för s/s Thomée. I uppdraget ingår även att ansvara för marknadsföring, information och skyltning. Kommunens dåvarande kvalitetsdimensioner tillgänglighet, miljö, inflytande, personkontakt och kompetens ska vara styrande för verksamheten och anläggningen ska präglas av öppenhet, god service och trivsel. I följande avsnitt behandlas de olika områdena information och marknadsföring, personal och rekrytering, turer, priser och passagerare, service och bemötande, servering, s/s Thomée under Storsjöyran, tekniska förutsättningar och underhållsbehov, drift- och underhållsbudget, beräknad intäktsökning, besparingsåtgärder samt alternativa ägande- och driftformer. 6.1 Information och marknadsföring Erfarenheter från nuvarande marknadsföring och försäljning av biljetter visar att efterfrågan på s/s Thomées utbud är störst på den lokala marknaden. Idag marknadsförs s/s Thomée genom information i broschyrer och kataloger, genom annonser, via radio, skyltar och turlistan samt genom Östersundskortet och Svenska Ångbåtsföreningen. Ungefär kronor är avsatt årligen till information och marknadsföring. I den stora gästundersökning som genomfördes av Östersund Turist & Kongress under 2010 svarade 45 % av de tillfrågade att de inte känner till s/s Thomée. Precis som det utrycks i gästundersökningen är det väsentligt att arbeta med marknadsföring i form av skyltning och information på olika språk för att öka kunskapen och intresset för s/s Thomée. För att få en bild av hur väl informationen och marknadsföringen fungerar för s/s Thomée ställdes i kundundersökningen en fråga om hur de intervjuade funnit information om ångbåten. Jämfört med utvärderingen från 1999 då endast 1 % av de tillfrågade fick information via Internet har idag 26 % av de tillfrågade använt Internet. Utöver det har 32 % angett att egen erfarenhet varit den största informationskanalen. 18 % har införskaffat information genom broschyrer. Svaren från kundundersökningen visar hur viktigt det är att underhålla och utveckla informationen och marknadsföringen om s/s Thomée, framförallt på Internet och via det tryckta materialet. Resultatet visas i diagram 3.

14 13 Diagram 3. Information Hur fann du information om ångaren Thomée Annat; 15% Broschyr; 18% Thomées vänner; 6% Internet; 26% Egen erfarenhet; 32% Turistbyrån; 12% Bekanta som åkt; 15% Artiklar tidning; 9% Reseguide/bok; 0% Det finns behov av att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra informationen och marknadsföringen. Åtgärder som föreslås innebär bland annat att marknadsföra turlistan bättre i tidningarna och att informera om s/s Thomée till alla sevärdheter och boendeanläggningar i Östersund. Ångbåten kan också marknadsföras genom riktade företagsarrangemang eller via lokala ambassadörer. Marknadsföring kan även ske genom att media skriver redaktionellt om s/s Thomée. För att det ska vara möjligt krävs ett nyhetsvärde. Det kan vara nya turer och teman eller åtgärder i serveringen. En stor del av besökarna söker information på Internet. Det är därför viktigt att uppdatera hemsidan, se över och lägga till sökord samt göra informationen mer inbjudande och säljande. Information måste också finnas på engelska. 6.2 Personal och rekrytering Personal Personalen ombord på s/s Thomée består av befälhavare, maskinchef, matros eller jungman samt serveringspersonal från Gamla Teatern AB. Eftersom s/s Thomée har en ångmaskin som ligger inom storleksklassen ångfartyg med motorstyrka upp till 750 kilowatt krävs att maskinchefen har särskild behörighet. Personalen är uppdelad i två besättningar som arbetar varannan vecka under sommaren. Det finns behov av att genomföra åtgärder för att lösa bemanningen ombord på s/s Thomée. Det krävs insatser och förändringar för att skapa en fungerande organisation.

15 Rekrytering Ett stort problem för verksamheten beror på svårigheter att rekrytera behörig personal, framförallt när det gäller maskinister. För att få mönstra på som maskinchef på s/s Thomée krävs speciell behörighet för ångdrivna maskiner. Denna behörighet kan erhållas antingen genom att genomgå särskild utbildning där det också ingår praktiktjänstgöring för ångmaskiner, eller genom att personen har generell behörighet som innefattar ångdrivna maskiner. Att gå utbildningen är inte särskilt attraktivt, eftersom den inte är användbar i handelsflottan. Det är endast ett fåtal personer i landet som har gått den speciella utbildningen för ångmaskiner och de får ofta arbete i Stockholm. När det gäller personer med generell behörighet så tjänstgör de ofta i handelsflottan med helt andra ekonomiska förutsättningar än det som tjänstgöring på traditionsfartyg kan erbjuda. Det går oftast att anställa dessa personer till en verksamhet som s/s Thomée endast då de gått i pension från handelsflottan. I båda fall som beskrivits ovan är det svårt att hitta behörig personal i närområdet. Inom rederibranschen är det tradition att redaren står för boende och mat, vilket medför att rekryteringar utanför länet blir dyra. Ett alternativ är att använda utbildad personal inom industrin med inriktning mot ånga och värme. Det är samma principer som ligger till grund för att sköta en ångpanna på land som på en båt. Det verkar finnas en tendens att Transportstyrelsen börjar inse problemet med det vikande antalet maskinister på grund av att de flesta i dagens flotta är pensionärer. 6.3 Turer, priser och passagerare Turer S/s Thomée erbjuder reguljära turer, tematurer och abonnerade turer. Reguljära turerna består av: - Rundtur En timmes tur på Storsjöns sägenomspunna vatten. Turen går en gång i veckan, totalt sex turer under Storsjötur Denna tur går ut på Storsjön och passagerarna får se Östersund med omgivningar från sjösidan. Turen går sex gånger i veckan, totalt 46 turer under Verkötur Turen går till Verkö Slott som har restaurang, café och boende. Båten stannar i 2,5 timme, för att passagerarna ska hinna äta lunch och gå en tur runt ön. Turen går två gånger i veckan, totalt 20 turer under Tematurerna består av: - Frösön runt till Jamtli Tur runt Frösön, mellan Östersunds hamn och Jamtli ångbåtsbrygga. Turen har gått en gång under Krogsväng Tur med musik som ordnas av Gamla Teatern AB. Turen har gått en gång under 2010.

16 15 - Mattur Med olika teman som surströmming, räkor, och kräftor erbjuds mat och rundtur på Storsjön. Turen har gått fyra gånger under Middagstur till Verkön Turen går till Verkön där middag ingår i biljettpriset. Turen har gått två gånger under Musiktur På musikturen får passagerarna varje onsdag att njuta av musik i 2,5 timme. Turen har gått åtta gånger under Tur till Arvesund Tur till Arvemuseet i Arvesund under Ångbåtens dag. Turen har gått en gång under Abonnemang: - Det går att boka s/s Thomée under perioden 25 maj till och med 30 september. Då körs båten enligt kundens önskemål, t ex för bröllop och fester. Under 2010 har s/s Thomée haft 36 abonnerade turer. Bokning och förköp av biljetter sker via Östersund Turist & Kongress. Det går även att köpa biljetter för reguljära turer vid båten eller på Internet Priser Tabell 1. Reguljära turer och tematurer Reguljära turer Vuxen, kr Barn 7-14 år, kr Rundtur Storsjötur Verkötur Tematurer Frösön runt Krogsväng Mattur Middagstur till Verkön Musiktur (med ÖP-kort) 150 (125) 45 (35) Tur till Arvesund Tabell 2. Abonnemang Antal timmar Pris, kr Antal timmar Pris, kr Vid abonnemang efter kockan under vardagar och under hela hyrperioden på helger utgår ett tillägg på 10 % på ovanstående priser.

17 16 I kundundersökningen ställdes en fråga om vad de intervjuade ansåg om prisnivån på biljetterna. 69 % ansåg att prisnivån är bra eller mycket bra. Eftersom så många är nöjda finns det utrymme att höja biljettpriserna. Verksamheten tar något för lite betalt idag. En prishöjning bygger dock på att det också sker en utveckling av s/s Thomée och dess service och utbud Passagerare Kundundersökningen visar att det har varit en relativt jämn könsfördelning bland de passagerare som blivit intervjuade. Åldersfördelningen visar att 50 % av de tillfrågade var under 40 år medan resterade var över 40 år. Den största enskilda åldersgruppen var år. En fråga ställdes i kundundersökningen till boende utanför länet om vad som var anledningen till besöket i Östersund. Den enskilt största anledningen till att besöka Östersund var för att hälsa på släkt och vänner följt av sevärdheter/besöksmål och annat. Resultatet visas nedan i diagram 4. Diagram 4. Besöksanledning Anledning till besök i Östersund, ej boende i länet Annat 22% Släkt/vänner 32% Vistelse i eget fritidshus 3% Genomresa 5% Göra/delta i aktiviteter 3% Shopping 4% Nöje/evenemang 7% Sol/bad 2% Sevärdheter besöksmål 22% I kundundersökningen ställdes också frågan hur ofta lokalt boende åker med s/s Thomée. 55 % svarade mer sällan eller aldrig. De som svarade att de aldrig åkte med s/s Thomée åkte för första gången. 32 % av de tillfrågade svarade att de besökte s/s Thomée en till två gånger per sommar. Diagram 5 visar antal passagerare mellan åren 2005 och Statistiken visar att besöksantalet har minskat under de fyra senaste säsongerna. Jämfört med 2009 har antal passagerare minskat med cirka 700 personer. En viktig faktor för besöksantalet är hur vädret har varit under sommaren.

18 17 Diagram 5. Antal passagerare Antal passagerare Diagram 6 visar antal passagerare på reguljära turer och tematurer under Den huvudsakliga säsongen för reguljära turer och tematurer sträcker sig från vecka 27 till och med vecka 33. De första och sista veckorna på säsongen har passagerarantalet varit lågt. Diagram 6. Antal passagerare reguljära turer och tematurer Reguljära och tematurer veckovis antal passagerare

19 18 I diagram 7 visas statistik över antal passagerare på abonnerade turer under Abonnemangen är mer jämt fördelade under säsongen jämfört med de reguljära turerna och tematurerna. Dock visar statistiken att det är mindre efterfrågan på abonnerade turer under semesterperioden från vecka 26 till och med vecka 33. Det beror framförallt på att det till stor del är företag som abonnerar s/s Thomée och att under semestern finns inte så stort intresse från dessa. Diagram 7. Antal passagerare abonnerade turer Abonnerade turer veckovis antal passagerare Service och bemötande Bemötandet och servicen till passagerare på s/s Thomée har visat sig fungera mindre bra. Det visar både kundundersökningen samt erfarenheter och iakttagelser som gjorts kring verksamheten. Personalen är inte tillgänglig för passagerarna i den utsträckning som skulle behövas. Befälhavarna har i denna fråga en nyckelroll som ledare och som ansvariga för turerna. En genomgripande utbildning av personalen i service och bemötande är nödvändig. De synpunkter som framkom i kundundersökningen kring service och bemötande liknar de som fanns i samband med utvärderingen Personalen är osynlig, inte tillräckligt tillgängliga och har liten kontakt med passagerarna. Precis som i tidigare utvärdering har ändå personalen fått relativt bra betyg i kundundersökningen. 69 % ansåg att servicen och bemötandet har varit bra eller mycket bra. För en sådan avgränsad verksamhet som s/s Thomée borde dock betygen vara ännu högre. Just servicen och bemötandet är grunden för en fungerande och attraktiv besöksverksamhet. Resultatet av kundundersökningen redovisas på nästa sida i diagram 8.

20 19 Diagram 8. Service och bemötande Medelbetyg: 5.2 Betyg på service och bemötandet från personalen på båten 45% 40% 40% 35% 30% 29% 25% 20% 17% 15% 10% 10% 5% 0% 0% 1% 3% 1 Mycket dålig Mycket bra Ingen uppfattning Gästundersökningen som genomfördes av Östersund Turist & Kongress lyfter fram vikten av att arbeta med faktorer som tillgänglighet, service och bemötande för att nå högre attraktionskraft i en besöksverksamhet. 6.5 Servering Hotell Gamla Teatern i Östersund AB har hand om serveringen ombord på s/s Thomée. De arrenderar också verksamheten på Verkön. Avtalet med Gamla Teatern AB gäller till och med den 31 december I kundundersökningen ställdes ett antal frågor kring hur de intervjuade upplevde serveringen ombord på s/s Thomée. 49 % ansåg att serveringen var bra eller mycket bra 29 % hade ingen uppfattning, vilket troligtvis beror på att de inte handlat något från serveringen under turen. Vidare svarade 32 % av de tillfrågade att de upplevde utbudet på menyn som bra eller mycket bra. En stor del av de tillfrågade hade ingen uppfattning om utbudet på menyn. 37 % av de tillfrågade ansåg att prisnivån i serveringen var bra eller mycket bra. Även här hade många ingen uppfattning om prisnivån. De personer som intervjuades fick sätta betyg på hur de upplevde bemötandet och servicen i serveringen. 48 % ansåg att bemötandet och servicen var bra eller mycket bra. 27 % hade ingen uppfattning i frågan. Precis som service och bemötande generellt på båten borde betygen på service och bemötande i serveringen vara högre. Resultaten redovisas i diagram 9.

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Rapport Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Juli-augusti 22 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 27-31 22 Projektledare Christina Gerhardsson-Areblad, Umeå Camping Sammanställning av enkäten

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 6 Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling December 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Kundundersökning juli 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Gästundersökning 2016

Gästundersökning 2016 Gästundersökning 2016 Under nio sommarveckor 2016 har 27 ungdomar samlat in mer än 2 000 enkätsvar via onlinetjänsten SurveyMonkey. Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av vem våra besökare

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg (Dnr 0960/16)

Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg (Dnr 0960/16) Bilaga 9 Sida 1 Styrelsen 2016-09-27 Diarienummer: 0163/16 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 40 18 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Kundundersökning mars 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014

Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014 Sid 1(6) Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014 Det var 98 personer som svarade på enkäten, där fem ungdomar intervjuade gäster på tävlingsområdet. Svar som endast berör förhållanden med

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 1(7) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 10 Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 beskrivning t innehåller information

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Stockholm Pride Pride Park, Pride House, Pride Parade, 28 juli-2 augusti 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning en del av Statens maritima museer Ansökan om kulturhistorisk märkning av Ansökan avser Kulturhistorisk märkning Traditionsfartygsklassning Upplysningar se sidan 7 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Registerbeteckning

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Ansvarig projektledare: Åsa Widmark Assisterande projektledare: Eva Hauge

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer