E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat 66,2 miljoner kronor) lett av onlinemarknadsföringssegmentet och EBITDA blev -1,0 miljoner kronor (förväntat 1,0 miljoner kronor) före större nedskrivningar under kvartalet. Bolaget är fortsatt i en övergångsperiod till lönsamhet där fokus kommer vara att få ordning på verksamheterna. En större del av den goodwill som bör/kan skrivas ner har nu genomförts om cirka 147 mkr under kvartalet. För tillfället har bolaget likvider om drygt 17 miljoner kronor. Vi räknar med att bolaget kommer behöva genomföra en nyemission under Q2/Q3. Vår rating förblir oförändrad men våra omsättnings- och rörelseresultatsestimat sänks ytterligare vilket leder till att vårt DCF värde sänks till 11 kronor per aktie (tidigare 13). Vårt bear case och bull case uppår till 6 kronor och 20 kronor respektive. En sum of the parts-värdering med tre olika scenarion indikerar ett värde mellan 5-19 kronor per aktie. Lista: First North Börsvärde: 191 MSEK Bransch: Media VD: Anders Aleborg Styrelseordf: Peter Kopelman OMXS 30 Online Group mar 01-jun 30-aug 28-nov 26-feb Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 2,0 poäng 4,0 poäng 4,5 poäng 2,0 poäng 4,5 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 46% 18% -5% 5% 7% EBITDA EBITDA-marginal 20% Neg 0% 6% 11% EBIT EBIT-marginal 7% Neg Neg 2% 11% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 15% Neg Neg 1% 10% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,04 0,96 VPA 3,87-6,10-0,67 0,08 1,37 P/E 23,0 Neg Neg 124,5 7,3 EV/S 3,4 0,9 0,8 0,7 0,6 EV/EBITDA 16,7 Neg 1089,0 12,1 5,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 10,0 Antal aktier (milj)* 19,1 Börsvärde (MSEK) 191 Nettoskuld (MSEK) 33,7 Free float (%) 45 % Dagl oms. ( 000) 55 *Nyemission antagen om 2 M aktier till kurs om 10 SEK Analytiker: Philip Skogby Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Bekymmersam utveckling Det har varit ett par intensiva kvartal med många förändringar för bolaget och organisationsmässigt har det hänt ett par viktiga händelser under de senaste månaderna. Bolaget har nu även kommit en bit på vägen i sitt åtgärdsprogram, vilket stärker våra förväntningar om att bolaget bör kunna slutföra de lönsamhetsförbättringar som är nödvändiga. Börsen har anmält Online group för diverse börsöverskridelser som de begick under tidigare ledning, något vi ser positivt på, för att räta ut frågetecken, samt minska sannolikheten för upprepning, och se till att dessa blir eliminerade. Förutsättningarna finns för en turnaround Bolaget har nu även en styrelse som tar ansvar och försöker rätta till felen. Peter Koppelman avgår dock nu mitt i en fas mot lönsamhet, vilket företer sig underligt. Varför mitt i denna period? Vi anser dock att styrelsen består av kompetenta personer fortsatt som även låter Aleborg göra sitt. Det är dock helt upp till bevis att nya VDn kan leverera resultat och är svårt att förutsäga. Styrelsen har sedan tidigare rensat koncernledningen och de arbetar på att få ordning på bolagets rutiner. Bolaget har även satt upp mål för respektive segment för att kunna optimera verksamheterna, där de ändå nått framåt men där effekterna är än sålänge inte synliga. Tillsättningen av Anders Aleborg som tf vd och chef för webbhostingsegmentet ser vi som ett steg i rätt riktning för att kunna hantera de processer som måste genomgås för att leverera lönsam tillväxt. Vi anser att det är bra att bolaget försöker hitta rätt person för att styra bolaget framåt då detta är kritiskt för denna typ av bolag. Binero.se är det närmsta beviset för det och som fortsätter rapportera hög besökarstatistik enligt Similarweb. Detta är ett styrkhetstecken men det korrelerar inte med kvartalets resultat för webbhostingsegmentet. Sannolikt behövs ytterligare en nyemission Två större nyemissioner har genomförts för att stärka Online Groups finansiella ställningen och de tillförde Online Group cirka 57 miljoner kronor under Q3/Q4. Denna emissionskvantitet kommer enligt oss inte räcka för att få bolaget på alla benen igen. De nedskrivningarna som nu utförts kommer sannolikt inte utlösa några finansieringsbehov. Bolaget har fortfarande en nettoskuld om -30 miljoner kronor samtidigt som kostnaderna fortsätter skena. Vi kan redan nu se att bolaget kommer behöva mer kapital för att få ordning på verksamheten och har därmed misslyckats med snabba lönsamhetsförbättringar. Sannolikt har inte bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder. En ny stapel för utvärdering kan komma vid Q3/Q4 för att avgöra effekt av åtgärdsprogrammet. Kan finnas behov av ytterligare nedskrivningar Vi är fortsatt försiktigt positiva till att bokföringsfelen nu är borta, men utesluter inte att fler betalningsinställningar av kundfordringar kan komma att påverka rörelseresultatet. Fortsatta kundfodringsnedskrivningar kan vara ett problem då en stor del osäkra kundfordringar kan fortfarande finnas. Det i sig är något oroande då det kan innebära att bolaget har en 3

4 aggressiv försäljningsmodell i kombination med dålig betalningsförmåga hos kunderna. Enligt bolaget är kontrakten jämnt spridda över året för båda segmenten, vilket bör betyda att det inte borde vara särskilt hög volatilitet i resultateten mellan kvartalen. Volatilitet kan dock förekomma för framförallt onlinemarknadsföringssegmentet eftersom 90 procent av intäkterna intäktsförs direkt. På personalkostnadssidan ser vi att bolaget fortfarande kan fortsätta optimera denna del där nu cirka 27 personer har bantats av sedan Q2 rapporten och uppgår till totalt 181 personer. 4

5 Q4 sämre än förväntat Försäljningen i tredje kvartalet blev 58 miljoner kronor mot förväntade 66 miljoner kronor som till en majoritet förklaras av underliggande lönsamhetsoptimering av onlinemarknadsföringssegmentet. EBITDA blev sämre än förväntat om -1 (förväntat 1) miljoner kronor. Övriga rörelsekostnader om cirka -4,1 miljoner kronor som omfattar bland annat juridiska omkostnader till åtgärdsprogrammet sänkte marginalerna vilket vi tror kan stärka bolagets intjäningsförmåga framöver. Bolaget skrev även ned sin goodwill med 147 miljoner kronor under kvartal fyra. Tabell: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q3'14 Q4'14E Utfall Diff Försäljning 66,3 66,2 58,3-12% EBITDA** 2,5 1,0-1,0-200% EBIT*** 0,3-1,5-3,0-100% VPA, SEK 0,0-0,2-0,4-96% Försäljningstillväxt (QoQ) 22% -14% -12% Källa: Redeye research **Exklusive engångsnedskrivningar samt reservering för osäkrafördringar ***Egen approximation eftersom inte går att utmynna normal avskrivningstakt Webbhostingsegmentet kompenserar för försäljningstappet av onlinemarknadsföringseg mentet För webbhostingsegmentet uppgick försäljningen till 34 miljoner kronor (förväntat 36,2 miljoner kronor) vilket inte är en förbättring i jämförelse med föregående kvartal. Onlinemarknadsföringssegmentet sämre än förväntat för försäljningen som uppgick 24 miljoner kronor (förväntat 30,0 miljoner kronor). Detta beror på enligt bolaget att lönsamhetsoptimering pågår, men det är inte osannolikt, att detta även kan bero på en naturlig churn av bolagets (o)lönsamma kunder. Värt att tillägga är att affiliator Getupdated onlinemarknadsföringssatsning las ner pga olönsamet den 14 Januari. Oroande är att kassaflödet inte korrelerar väl med resultaträkningen fortfarande vilket bör bli mer klart nästa kvartal vad som pågår men det ser uppenbarligen ut som att bolaget har svårt att få betalt och behöver betala snabbare ut till sina leverantörer. Man ska inte underskatta signifikansen av att bolaget nu beslutar att reservera för osäkra kundfodringar (cirka 13 mkr under kvartalet) eftersom det visar att bolagets verksamhet kan ha underliggande strukturella problem med att få betalt. Segmentsiffror SEKm 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4' E Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4' E 2016E Försäljning Webbhosting Onlinemarknadsföring Det är svårt att försöka få någon vettig breakdown av kostnaderna för varje segment, eftersom kostnaderna inte har specificerats och vad som drabbats vad. Koncernelimineringarna är så pass stora i förhållande till total intjäningsförmåga samt att nedskrivnings distribution verkar ha till stora 5

6 delar straffat hostingsidan. Vi anser att rörelseresultatet är till stora delar missvisande samt otydligt för onlinemarknadsföringssegmentet vilket gör att vi inte kommer följa upp rörelseresultatet på segmentnivå något mer förrens redovisningen klarnar. Däremot tror vi fortfarande att webbhostings segmentet kan uppnå en rörelseresultatsnivå om procent över tid. Sannolik Nyemission Q2/Q3? I slutet av 2014 uppgår nettoskulden till cirka 30 miljoner kronor med likvida medel om cirka 16 miljoner kronor. Med en burn rate om 5-6 miljoner kronor i kvartalet tror vi att under Q2 kommer en emission annonseras. Vi anser att en nyemission bör initialt ske mellan värdena till miljoner kronor vilket kan innebära en utspädning om cirka procent. Nyemission kan ske på 8-10 kronor. Frågan är dock om denna åtgärd är tillräcklig för att få verksamheten på köl igen? Tidigare har vi redogjort om för att onlinemarknadsföringssegmentet har flertalet marknadsproblem men ett bra management hade nu sett att kunna reda ut samtliga problem innan slutet av Annars är det återigen stora brister i ledningen eller att bolaget inte kan verka konkurrenskraftigt oavsett management. Det finns givetvis andra alternativ till nyemission och ett av de hyfsat sannolika är att en av de större ägarna lånar bolaget direkt pengar istället. Justerat för företrädesemissionslikviderna uppgår nettoskulden till cirka 30 miljoner kronor i slutet av Goodwill-nedskrivningar kan bli aktuellt i och med uppblåsningen av intäkterna Nedskrivningsprövningsmomentet över för Onlinemarknadsföringssegmentet? Givetvis beror detta svar på bolagets förmåga att skapa lönsamhet, detta kan vi se tydligare med Binero s Anders Aleborg än onlinemarknadsföringssegmentet. Som tidigare tror vi att det finns ett antal problem med denna del där konkurrensen ökar för varje dag och med enklare metoder kan du uppnå samma resultat utan att använda mellanhänder. Därutöver tror vi att det var något offensivt att skriva ned Binero s Goodwill eftersom det är ett bolag med god underliggande lönsamhet samt tillväxt. Spinoff eller försäljning av onlinemarknadsföringssegmentet ett sätt för att fokusera? Vi anser att en försäljning av onlinemarknadsföringssegmentet skulle gynna fokus av Online Group i sin helhet då de erbjudna tjänsterna har bolaget haft mycket svårt att uppnå lönsamhet under en mycket lång period. Bolaget har inte visat något tecken på förbättringar och som tidigare indikerat ser vi inte att bolaget har någon uthållig eller tillfällig konkurrensfördel gentemot övriga aktörer. Därför tror vi att en annan köpare kan vidareutveckla denna del och bolaget kan fokusera sig mer på att bli en ledande webbhostingleverantör. 6

7 Utsikten för segmenten divergerar Många möjligheter för att optimera webbhostingsegmentet Webbhostingsegmentet Goda möjligheter för optimering Inom webbhosting är vi försiktigt positiva till både Binero och Space2u som erhållit god tillväxt ifrån det privata segmentet och SME respektive. Vi tror att bolaget måste börja med att fokusera på segmenten och kombinera de befintliga resurserna. Bolagets administration ligger nu för de flesta webbhostingdotterbolagen på samma plats. Personaloptimering blir därför viktigare för bolagets lönsamhet framöver genom att driva dotterbolagen med mindre personer. Exempelvis kan Levonline med Space2u drivas tillsammans och Crystone delas mellan Binero och Space2u. Därutöver kan man tillägga att det är viktigt att samordna den tekniska utvecklingen för att öka standardiseringen och lönsamheten. Bolaget borde även stegvis fokusera mer på företagssegmentet än privatsegmentet som bör innebära högre marginaler över tid. Eftersom inträdesbarriärerna inte är särskilt höga kan prispress på marknaden förekomma i framtiden, vilket kan öka den nuvarande churnen och i konsekvens kan det bli en intäktsminskning för segmentet. För att nå till bolagets nivå i konkurrenskraft behövs know-how, marknadsföringsstrategi och unik service. Enligt bolaget har webbhostingsegmentet en stark marknadsandel om 50 procent i Sverige. Sannolikt tror vi inte att den uttalade marknadsandelen representerar den del av svenskar som använder sig av One.com och Godaddy, vilket innebär att bolaget har egentligen mindre marknadsandel på totalnivå. Onlinemarknadsföringsse gmentet har flera bolags och marknadsutmaningar Onlinemarknadsföringsegmentet Oviss framtid För onlinemarknadsföringsegmentet kan vi inte förvänta oss någon större organisk tillväxt då vi upplever att tjänsterna är lätta att reproducera med relativt låga inträdesbarriärer såsom webbdesign och utveckling och SEO (search engine optimization). Segmentet är även hårt konkurrensutsatt av SME:s som har kompetens för IT och Adwords samt marknadsföring i sociala medier. Webbhostingssegmentet har många tjänster som inte behöver vara större marginaldrivare, till exempel som webbdesign/utveckling samt SEO. Marknadssegmentet har under en längre period haft minskad försäljning. Att öka sin position på SERP (search engine results page) är ingen större marginaldrivare då det oftast behövs god kompetens (höga löner) och är även hårt konkurrensutsatt. Det finns möjlighet för bolaget att skala upp sin försäljning ytterligare genom FCR Media men effekten är till stora delar okänd. Det är viktigt att benämna att det antagligen finns mer och mindre lönsamma projekt men att det kan bli svårt upprätthålla lönsamhet och hög omsättningsnivå om man inte erhåller konstant och rätt kundmix/kundprojekt. 7

8 Vi ser gärna att onlinemarknadsföringssegmentet centraliserar sin organisation till färre kontor för att optimera lönsamheten, vilket vi har sett i och med nedläggningen av Just Search Italy. En trend inom onlinemarknadsföring är att Google-Adwords får mer plats i sökfälten, men vi tror inte att det organiska sökfältet kommer försvinna då det handlar om relevans till slutkund. Det blir dock värt att nämna i sammanhanget att Google fortsätter öka sina Adwords intäkter markant på årsbasis vilket sannolikt betyder att fler annonsörer väljer att marknadsföra sig på det viset. Google fokuserar även mycket på funktionaliteten för att företag ska lätt kunna marknadsföra sig direkt utan mellanhand. Churnen om ca 10 procent enligt bolaget är hög och det blir därför svårt att uppnå organisk tillväxt och det kommer bli allt viktigare för bolaget att fokusera på tjänster som har lägre churn och högre lönsamhet framöver. Sammanlagt tror vi att bolaget kan lika gärna använda sig av en annan mellanhand och ta en del av intäkten från varje refererad kund, då kommer bolaget inte utsättas för någon fast kostnadsrisk, misslyckande sökmotors optimering etc. 8

9 Finansiella prognoser Våra prognoser justeras neråt under kvartalet på grund av den omsättningsutväxling gentemot lönsamhet som skett nu i och med åtgärdsprogrammet för onlinemarknadsföringssegmentet. Detta gör att vi justerar ner prognosen för 2015 från 282 till 253 miljoner kronor och för 2016E från 312 till 266 miljoner kronor. Detta eftersom bolaget har bevisbördan på sig att kunna driva segmenten i lönsamhet och i tillväxt. Då bolaget stegvis förbättrar sig kommer vi ta hänsyn till dessa förändringar och vi är medvetna om att kostnader upp till -4 mkr är typ av engångskostnader men samtidigt är bolaget i en situation där de behöver substantiella resurser för att bedriva lönsamhet vilket kan komma kosta mer än förväntat. Som tidigare nämnt är vi skeptiska mot lönsamhet inom onlinemarknadsföringssegmentet. Vi anser att bolaget kommer få det svårt att uppnå sina förväntningar Eftersom åtgärdsprogrammet verkar ta mer tid ser vi att lönsamhet kommer inte uppnås förrens Q3/Q4 15 mot tidigare i början av Detaljerade estimat SEKm 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4' E Q1'15E Q2'15E Q3'15E Q4'15E 2015E 2016E Försäljning EBITDA EBIT När det kommer till EBITDA/EBIT-prognoserna finns det potential att aktivera mer utvecklingskostnader i balansräkningen, vilket skulle leda till en viss marginalexpansion. Det finns definitivt även utrymme för underskattning av prognoserna, men vi tror att processen för ordning och reda kan ta tid, i synnerhet för onlinemarknadsföringssegmentet. Vi räknar med att segmenten förbättras under markant, drivet av kostnadsförbättringar genom implementationen av åtgärdsprogrammet inom främst webbhostingssegmentet. Våra tillväxtantaganden på koncernnivå höjs nu till 7-9 procent för följt av bättre utgångsläge för onlinemarknadsföringssegmentet och lägre churn än förväntat. Majoriteten av tillväxten förväntas komma ifrån webbhostingssegmentet och Binero. Vi anser att bolaget kan nå upp till en EBITDA om 9-10 procent för EBITDA-målet om minst 25 procent ser vi inte att bolaget når upp till beroende på ökade satsningar på marknadsföring och onlinemarknadsföringsegmentets sämre lönsamhet. Vi tror dock att bolaget kommer rapportera en EBITDA om ca 5 procent för 2016 på koncernivå (tidigare 9-10 procent för 2015 och 2016). 9

10 Värdering Vi värderar bolaget genom både en diskonterad kassaflödesanalys samt en sum of the parts värdering (SOTP). EBIT- marginalen beräknas att bli 14 procent från 2018 Diskonterad kassaflödesanalys Vi värderar bolaget genom att ta hänsyn till att bolaget förväntas förbättra sina marginaler över tid till en EBIT-marginal om 14 procent från Den lägre EBIT-marginalen än konkurrenterna drivs av onlinemarknadsföringsegmentets utsikter och marginaler men kompenseras av vårt antagande att webbhostingsegmentet kommer agera som en stark marginal- och tillväxtdrivare framöver. Vi antar att bolaget kan bibehålla en god position på den svenska marknaden samtidigt som bolagets omsättning stöds av utomlandsetablering som delvis kompenseras av onlinemarknadsföringssegmentets vikande försäljning när de optimerar sin verksamhet. Vi har valt att räkna med en omsättningstillväxt om cirka 7 procent under perioden Förlustavdragen som uppgår till cirka 440 miljoner kronor kommer göra att skatten blir nära noll under estimatperioden Vi antar att majoriteten av kostnaderna bokförs löpande och att CAPEX uppgår till en något mindre takt än avskrivningarna då verksamhetskostnaderna redovisas direkt i resultaträkningen då de anses vara löpande kostnader. Ny rating samt reviderade prognoser ger ett nytt DCF värde om 10 kronor Diskonteringsräntan förblir oförändrad på 17 procent och vårt motiverade värde blir 11 kronor per aktie. Förutsättningar för ett turnaround case Den mest kritiska faktorn vi räknar med i vårt base case är att vi räknar med ett lyckat utfall av åtgärdsprogrammet. Vi ser detta som sannolikt eftersom bolaget nu har en ledning som proaktivt optimerar den befintliga verksamheten utan förvärv. Anders Aleborg nominerande som webbhosting chef ser vi som en viktig del för lyckade utfall i denna övergångsperiod. Vi tror även att det är viktigt att bolaget inte satsar på för mycket tjänster, utan istället fokuserar på de segment som har bäst framtidsutsikter. Det är även viktigt att bolaget har en service som sticker ut mot övriga konkurrenter. I och med att bolaget nu planerar att konsolidera sin befintliga verksamhet kan bolaget uppnå synergieffekter genom att skala ner personal samt mindre administration som vi sannolikt kommer se framöver. Spin-off för en av segmenten kan vara en möjlighet för att få en rättvis och högre värdering Vi ser gärna att bolaget att göra en spin-off för ett av segmenten, då värdet av webbhostingssegmenetet kan synliggöras bättre och få ledningen mer fokuserad. En annan risk utöver de tidigare nämnda risker som vi ser är att de åtgärder som bolaget nu genomför inte går som tänkt och skapar ytterligare kapitalbehov. 10

11 Scenario sammanfattning För mer information kring scenarioanalysen se sid 16. Bear case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 6 kr med en estimerad sannolikhet om 30 procent Base case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 11 kronor per aktie med en estimerad sannolikhet om 50 procent Bull case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 20 kronor per aktie med en estimerad sannolikhet om 20 procent Space2u och Binero agerar som webbhostingsegmentets värdedrivare Sum of the parts - värdering I denna värdering utgår vi från Space2u och Binero är värdedrivarna för bolaget på både SME företagssidan och för privatkonsumenter. Binero bör inte ha några större barriärer för att kunna växa till Loopias storlek om cirka 100 miljoner kronor då marknaden växer med cirka procent i Sverige med en EBIT-marginal på cirka 30 procent. Även den svenska konkurrenten CityNetwork växer i en takt som är högre än marknadstillväxten. Även om tillväxten faller i Sverige kan utomlandsetablering kompensera för en lägre tillväxt men som vi inte räknar med i någon signifikant utsträckning. Vi förväntar oss en EBITDA om procent från bolaget de kommande åren då optimering av personal, kontor och plattform kommer ge genomslag för lönsamheten. Vi tar höjd för att webbhostingbranschen kan utsättas för prispress över tid då vi betraktar inträdesbarriärerna som låga och att priserna därför pressas neråt. Större aktörer som vill in på marknaden kan på ett enkelt sätt börja marknadsföra sig och börja penetrera marknaden. Därför, över längre sikt tar vi hänsyn till att webbhostingsegmentet minskar sina marginaler på grund av förhöjd konkurrens då webbhostingen utgör en allt större del av koncernens omsättning. 11

12 I följande tabell beräknar vi vilket värde bolaget kan värderas till vid våra mest rimliga scenarion av intjäningsförmåga i en mognadsfas inom de närmsta åren med cirka 200 miljoner i omsättning för webbhostingssegmentet: SOTP indikerar ett värde mellan 5 20 kronor per aktie SOTP - Värdering SEKm Bear Base Bull EV/EBITDA multipel EBITDA marginal 10% 15% 20% Segmentvärde Webbhosting Onlinemarknadsföring CAPEX Nettoskuld Equity value* Källa: Redeye research *+2M shares at 10SEK I tabellen ovan går det att utmynna att bolaget är fortsatt lönsamt inom webbhostingssegmentet även vid en lägre omsättning (negativt scenario) om de lyckas med personalneddragningar, systemeffektivitet och bibehålla en hög prisnivå i en konkurrensutsatt marknad. Vi tror dock bolaget kan upprätthålla en hög lönsamhet, men vi väljer att ta höjd för att omstruktureringarna inte ger maximal effekt. I synnerhet kan tillväxtorienteringen (för att delvis kompensera churnen på cirka 7 procent), prispress och optimeringsprocesserna bidra till marginalförsämringar. Värderingen presenterar en större uppsida om trots allt kan uppnå högre marginal då bolaget missgynnas av förluster i onlinemarknadsföringssegmentet. Vi antar även att bolaget lyckas växa inom webbhostingssegmentet för att värderingen ska hålla över tid. Bolaget med ny ledning är mer rustat för att kunna integrera och optimera sin verksamhet bättre än någonsin, varför vi räknar med lyckat utfall i vårt base case, men som fortfarande är upp till bevis. Vi väljer att använda EBITDA måttet då detta mått tar hänsyn till att investeringskostnaderna inte kommer överstiga avskrivningarna över tid. Det som kommer kosta för expansionsplanerna är expansion av serverhallar, servrar, underhålls- och omstruktureringskostnader (även inom onlinemarknadsföringssegmentet) samt utökad marknadsföringsexpansion för att kunna nå våra estimat. Dessa kostnader definierar vi som CAPEX. Vi anser att nettoskulden Som tidigare nämnt kommer skatten inte påverka bolagsvärderingen i någon väsentlig utsträckning eftersom Online Group ackumulerat cirka 200 miljoner i förlustavdrag. Vi beräknar att mognadsfasen inte kommer dröja längre än slutet av 2015, om vi förutsätter att bolaget nu fokuserar enbart på den svenska 12

13 marknaden. Bolaget bör då kunna växa med marknaden och upprätthålla en EBITDA-marginal om cirka 18 procent. Detta bör ses i perspektiv mot konkurrenter som Loopia och United Internet som har EBITDA-marginaler kring 25 procent. Vidare tror vi att onlinemarknadsföringsegmentet är svårare att precisera värdet på, men i de fall de lyckas fokusera och bygga upp sitt affiliatenätverk och optimera verksamhetsgrenarnas tjänster men även administrationskostnader kan bolaget värderas till 1 3 kronor per aktie. Våra tre olika scenarion sträcker sig mellan 5 23 (tidigare 7-28) kronor för samtliga segment. Totalt indikerar SOTP värderingen alltså en värdering mellan 5 23 kronor med vårt base case som motiverar cirka 11 kronor. Key Upside Catalysts för : Omstruktureringen och optimering av webbhostingssegment leder till högre omsättning och marginaler vilket överraskar marknaden. Detta drivs av personalneddragningar, mer kostnadseffektivitet genom integration av serverhallar och adminstration samt fortsatt gynnsam position på den svenska marknaden Bolaget lyckas med omstruktureringen snabbare än förväntat för webbhostinssegmentet samt marknadstillväxten och den aktiva marknadsföringen gör att bolaget kan upprätthålla en marginal om 13 procent på koncernivå. I de fallen kommer bolaget sannolikt börja omvärderas för att investerarsentimentet uppfattar att verksamheten har mindre risk Bolaget ökar sin andel av företagstjänster genom nya och befintliga kunder vilket kan ge snabb effekt på omsättningen Bolaget lyckas med utomlandsetablering i andra Europeiska och nordiska länder Key downside catalysts för : Bolaget lyckas inte med att genomföra åtgärdsprogrammet under 2015 pågrund av externa faktorer av förhöjd konkurrensnivå samt att bolaget behöver behålla en högre investeringsnivå för att bibehålla nuvarande kundstock Bolaget beslutar att genomföra förvärv för att hindra churn utvecklingen vilket anstränger balansräkningen återigen 13

14 Investment Case För närvarande befinner sig bolaget i en rådande förtroendekris för den tidigare ledningen som är relaterat till bland annat missvisande informationsgivning och razzian av EBM (Ekobrottsmyndigheten). Bolaget är efter senaste nyemissionen välfinansierat för att fullfölja en större omstrukturering. En pågående omstrukturering är tänkt att optimera de befintliga resurserna samt skapa ordning och reda genom organisationen. Den pågående omstruktureringen syftar även till att minska antalet förvärv, för att fokusera på den befintliga verksamhetens potential i form av synergier och rutinöverseenden. Det kommer vara kritiskt för bolaget att lyckas med omstruktureringsprogrammet för att i framtiden kunna återfå marknadens förtroende och söka kapital. Bolaget har under en lång period haft en utpräglad förvärvsstrategi vilket har bidragit till att är att de redovisade goodwilltillgångarna är stora i relation till eget kapital. Det är inte uteslutet att bolaget kommer, för det innevarande och kommande året, utföra både en större nedskrivning av dotterbolagen och kundfordringar vilket kan komma att påverka investerarens förtroende för bolaget ytterligare. Troligtvis kommer nedskrivningar ske för onlinemarknadsföringssegmentet som vi bedömer är svagare än webbhostingssegmentet. Detta skulle sannolikt vara en möjlighet för investerare i de fall då aktiepriset skulle understiga värdet för webbhostingssegmentet. Om bolaget lyckas reda ut bolagets rutiner och få en bra ledning på plats kan bolaget bestå av en lönsam underliggande verksamhet, i synnerhet webbhostingssegmentet. Webbhostingssegmentet kan uppnå en EBIT marginal om cirka procent om man ser till de konkurrenter som finns på marknaden som exempelvis Loopia samt United Internet Technologies. Bolaget har potential att höja sina marginaler från nuvarande nivåer genom att allokera de förvärvade servarna på en plats och skära ner personal i de förvärvade bolagen. Även prissättningen av bolagets tjänster kan modifieras för att öka marginalerna vilket dock är en mer riskfylld strategi. Marginalerna kommer bli högre då företagskunderna växer i förhållande till privatkunderna vilket vi inte har sett något bevis på ännu men som vi gärna ser bolaget intensifierar. Underhållsinvesteringarna är relativt små för webbhostingbolagen men implementationen av nya system för att bibehålla sin konkurrenskraft kan vara den största kostnaden. Positivt för investerare är att webbhostingbranschen växer starkt inom både privat- och företagsegmentet mellan cirka procent. Detta blir sannolikt en konsekvens av en kombination med erfarenheten och varumärket Binero via Anders Aleborg som gör att bolaget kan fortsätta knyta nya kunder inom både privat- och företagssegmentet. Intag av nya kunder organiskt, förvärvmässigt samt avtalsdistributionen för befintlig kundstock kommer vara avgörande för volatiliteten i resultaten och därmed värderingen de kommande kvartalen. 14

15 För onlinemarknadsföringssegmentet tror vi EBIT marginalen kan vara negativ eftersom vi tror bolaget kommer mötas av hård konkurrens av Google Adwords och sociala medier. Sannolikt kommer omsättningen sjunka successivt då allt färre segment blir lönsamma. Vi ser gärna att bolaget genomför en avknoppning av segmentet för att kunna realisera potentialen i webbhostingsegmentet, där även förlustavdragen om cirka 200 miljoner kronor kan realiseras. Online marknadsföringssegmentets affiliate-nätverket kan agera som en positiv drivare. Det finns även då stor möjlighet för internationella aktörer att köpa upp Online Group för att konsolidera den svenska marknaden. En större underliggande risk är att onlinemarknadsföringssegmentet fortsätter ge negativ effekt på bolaget omsättning och lönsamhet. Detta kommer sannolikt vara en konsekvens av hård konkurrens, marknadsförändringar samt låga inträdesbarriärer. En större risk för webbhostingsegmentet är att churnen ökar som en konsekvens av prispress, relativt låga inträdesbarriärer samt lösningar för att möjliggöra enklare byten av webbplatser. 15

16 Bear Case Scenario 6 kronor I ett mer negativt scenario skulle konkurrensen på marknaden tillta från externa nätverk som Google och sociala medier som styr bolag att marknadsföra sig direkt istället för att anlita specialister. Onlinemarknadsföringssegmentet får hög churn och bolaget kan besluta att avyttra en del av de mest olönsamma delarna i segmentet. Bolaget följer upp tillväxtfallet med att förvärva bolag som leder till nyemissioner. Förändringsarbetet lyckas till viss del inom webbhostingsegmentet men konkurrensen är hård vilket leder till högre churn och lägre marginaler. Innovativa verktyg för övergångar för kunder som vill byta webbhotell till ett annat blir även enklare. Vidare är integrationen av de olika koncernbolagen en utmaning och i ett negativt scenario skulle inte bolaget lyckas få ihop integreringen vilket leder till nyemissionrisk. Bolaget nedskrivnings-prövar goodwill-posten regelbundet som även kan leda till en framtida emission. Bolaget växer med genomsnitt 4,1 procent per år tills 2022 och med en rörelsemarginal på 9 procent. Vid ett negativt scenario kan bolaget sannolikt värderas ned mot 5 kronor per aktie och med tiden lägre än så. Vi anser att det är 30 procent sannolikhet för detta scenario. Base Case Scenario 11 kronor Online Group har chans till att kunna bli ett lyckat turnaround-case via åtgärdprogrammet. Detta främst genom att bolaget lyckas integrera och optimera sina verksamheter både på onlinemarknadsföringssegmentet och webbhostingsegmentet utan längre fördröjning som drivs av en ny ledning. Vi räknar dock med att bolaget kommer fortsatt ha svårigheter att vända onlinemarknadsföringssegmentet till vinst. Vi förutsätter dock att bolaget i tidigt skede optimerar onlinemarknadsföringsegmentet genom mer fokusering i kärnområden där de tjänar pengar eller att de bryter av segmentet så att lönsamheten för webbhosting segmentet kan uppskattas bättre av marknaden. Konkurrensen är dock den huvudsakliga orsaken till att bolaget kommer få svårt att ha några större marginaler. Vi räknar även med att webbhostingsegmentet skalas upp till viss del i andra länder med god implementation vilket leder till högre försäljningstillväxt. Det leder till en organisk tillväxt om 7 procent för perioden Vi antar att Binero och Space2u leder omsättningstillväxten för fallande omsättning i framförallt onlinemarknadsföringssegmentet samt driver marginalutvecklingen. Skattefodringar hjälper till att minimera taxeringen under en längre period. Vi anser att det är 50 procent sannolikhet för detta scenario. Bull Case Scenario 20 kronor I ett optimistiskt scenario borde Online Group kunna ta en stor marknadsandel, minska churnen och växa med i genomsnitt 16 procent per år mellan period Vidare är det inte orimligt att bolaget skulle kunna nå en EBITDA-marginal omkring 25 procent för webbhostingssegmentet då det finns liknande bolag med EBITDAmarginaler uppemot 50 procent så länge inte konkurrensen ökar markant. Det optimistiska scenariot bygger på att Online Group lyckas integrera de 16

17 olika uppköpen snabbare, realisera större kostnadssynergier och få ordning på kassaflödet. Bolaget lyckas även skala upp verksamheten med den erfarenhet styrelsen besitter och lyckas vända till lönsamhet för onlinemarknadsföringssegmentet. Vid ett optimistiskt scenario kan bolaget sannolikt värderas till 20 kronor per aktie eller mer. Vi räknar med att det är omkring 20 procent sannolikhet för detta scenario 17

18 Sammanfattning Redeye Rating Online Group Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Ledning 2,0p Flera oklara incidenter har gjort att bolaget måste visa att ledningen har god kontroll över bolaget och dess räkenskaper. Tidigare ledning har inte nått upp till prognoserna och vi måste se optimering, omsättning och lönsamhetsleverans av den nya ledningen innan vi reviderar denna parameter. Ägarskap 4,0p Delar av styrelsen saknar aktieinnehav. Styrelsen har dock ledamöter som äger signifikanta aktieposter. Mycket ägarbyten och flera närstående transaktioner ligger även till grund för betyget. Positivt är att bolaget har nyligen fått in Anders Aleborg som äger en signifikant post samt grundaren av Intrium Justitia. Tillväxtutsikter 4,5p Online Group har god åter behållning av kunder men bolaget har ingen klar uttalad strategi för hur de ska växa organiskt och är utsatt för hård konkurrens inom framförallt onlinemarknadsföringsegmentet. Vidare har bolaget en god marginal inom webbhostingssegmentet och verksamheten kan relativt lätt etablera sig utomlands. Lönsamhet 2,0p Lönsamheten var mycket dålig under flera års tid som sedan har förbättrats betydligt men kassaflödet har inte följt med. Fortsätter trenden med minskade antal förvärv och omstrukturering av förvärven och optimering av verksamheten faller väl ut kan denna rating komma ändras. Finansiell styrka 4,5p Bolaget hade tidigare en mycket dålig finansiell situation. Bolaget har positivt resultat men vi kan dock inte utesluta fler nyemissioner då bolaget står inför omstrukturering, eventuellt nedskrivningsbehov, eventuellt fullförande av förvärvsstrategi samt att bolaget vill öka sin likviditet ytterligare. Bolaget har fortfarande en relativt ansträngd balansräkning. 18

19 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 17,0 % NPV FCF ( ) 11 NPV FCF ( ) 124 NPV FCF (2024-) 101 Rörelsefrämmade tillgångar 17 Räntebärande skulder -48 Motiverat värde MSEK 204 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 7,2 % Motiverat värde per aktie, SEK 11,0 EBIT-marginal 13,3 % Börskurs, SEK 10,0 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE 19% -138% -10% 1% 17% ROCE 6% -83% -5% 3% 17% ROIC 5% -76% -6% 4% 22% EBITDA-marginal 20% -9% 0% 6% 11% EBIT-marginal 7% -77% -3% 2% 11% Netto-marginal 15% -99% -5% 1% 10% Data per aktie E 2016E 2017E VPA 2,33-14,81-0,67 0,08 1,37 VPA just 3,87-6,10-0,67 0,08 1,37 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,04 0,96 Nettoskuld 1,08 1,82-0,03-0,32-1,24 Antal aktier 13,10 17,10 19,10 19,10 19,10 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 734,7 222,5 190,4 185,0 167,3 P/E 22,4-0,7-14,9 124,5 7,3 P/S 3,3 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 3,4 0,9 0,8 0,7 0,6 EV/EBITDA 16,7-9, ,0 12,1 5,6 EV/EBIT 48,9-1,1-22,5 34,7 5,6 P/BV 2,8 1,7 1,3 1,3 1,1 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån -12,3 % Omsättning 5,8 % 3 mån -16,7 % Rörelseresultat, just 12 mån -81,2 % V/A, just Årets Början -16,3 % EK -25,3 % Aktiestruktur % Röster Kapital Parkerhouse Investments Sweden AB 0,0 % 12,4 % Richard Göransson 0,0 % 9,9 % Åke Eriksson 0,0 % 8,1 % J P Morgan Clearing Corp 0,0 % 6,8 % SSE Opportunities Ltd 0,0 % 6,1 % Frakking Awesome AB 0,0 % 3,5 % Swedbank Försäkring 0,0 % 3,3 % Avanza Pension 0,0 % 3,2 % Bny Mellon Sa/nv 0,0 % 2,8 % Urban Johansson 0,0 % 2,6 % Aktien Reuterskod ONGE.ST Lista First North Kurs, SEK 10,0 Antal aktier, milj 19,1 Börsvärde, MSEK 191,0 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Nästkommande rapportdatum Anders Aleborg Peter Kopelman Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 57% 49% 62% 60% 64% Skuldsättningsgrad 27% 44% 8% 13% 12% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,5 1,1 1,0 1,1 1,0 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt 46% 18% -5% 5% 7% VPA-tillväxt (just) -112% -734% -95% -112% 1 612% Analytiker Philip Skogby Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 19

20 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2015E 2016E 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% E 2015E 2016E 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) E 2015E 2016E % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E 2015E 2016E 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Hosting Onlinemarknadsföring period Sverige Övrigt period Intressekonflikter Philip Skogby äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Online Group är marknadsledande inom webbhotell i Sverige och har en stark marknadsposition inom molntjänster och onlinemarknadsföring. Inom koncernen ingår bolagen Getupdated och Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen Crystone, Servage, Space2u, ExternIT och Binero som erbjuder modern och personlig IT-hosting, som även benämns molntjänster. Bolaget har idag ca hostade websidor och 2500 internetmarknadsföringskunder runt om i världen. 20

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 30 april 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Ljus i tunneln Q1-rapporten blev omsättningsmässigt något sämre men bättre på en rörselseresultatsnivå. Försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 augusti 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Åtgärderna fortsätter Oniva rapporterade i Q2 sämre försäljning än förväntat om 48,3 miljoner kronor (förväntat:

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Elos Medtech (ELOSSb.S) Bra start för stort förvärv Tillväxten i Q2 blev hela 37 procent och det drevs till stor del av förvärvet av Onyx Medical som överträffade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E ju Sammanfattning (BRE2.ST) BOLAGSANALYS 9 februari 2015 Kundstocken växte 13 % i H2 De 10 000 nya privatkunderna från jättekampanjen under Q4 fick till följd att intäkterna

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 maj 2015 Sammanfattning West International (WINT) Levererar enligt plan Bolagets rapport för det första kvartalet kom in enligt vår förväntan. West rapporterade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet.

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet. BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Bör vända till vinst 2014 Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Tilltalande tilltagande tillväxt Intäkterna i Q1 om 85,9 MSEK, motsvarande en tillväxt på 20 procent, var i linje

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Förstärkt lönsamhet framöver Avega Groups rapport för det andra kvartalet levde upp till våra förväntningar.

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker.

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker. BOLAGSANALYS 3 april 214 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Framtida samarbeten i fokus Försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna är nu avklarad detta medför starkare kassa framöver och att

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 september 2015 Sammanfattning (Pled.st) I väntans tider Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien)

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 april 2015 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Förbättrade utsikter för Kopy Den enskilt största nyheten sedan vår senaste analysuppdatering är att GV Gold formellt har meddelat att

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus BOLAGSANALYS 19 maj 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus Kostnaderna i tredje kvartalet för det brutna räken skapsåret 2013/14 ökade något mer än vi förväntat oss, men är av ringa

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 30 oktober 2015 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Ett barn blir två i Kina Igår meddelade kommunistpartiet i Kina att ettbarnspolitiken överges och att det nu

Läs mer