E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 augusti 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Åtgärderna fortsätter Oniva rapporterade i Q2 sämre försäljning än förväntat om 48,3 miljoner kronor (förväntat: 56). EBIT blev även sämre än förväntat om -10,6 miljoner kronor (förväntat: -2 miljoner kronor) varav -5,6 miljoner var kostnader av engångskaraktär. Bolaget är fortsatt i en övergångsperiod till lönsamhet där fokus kommer vara att få ordning på verksamheterna. Intensiva genomgångar av bolagets struktur har lett till operationella effektiviseringsåtgärder under kvartalet som pågått nu under över ett år. Vårt DCF värde sänks till 8 kronor per aktie (tidigare 11) eftersom de långsiktiga estimaten dras både ner utav förväntad aktieutspädning och sänkta tillväxtantaganden. Vårt bear case och bull case uppgår till 5 kronor och 16 kronor respektive. En sum of the parts-värdering med tre olika scenarion indikerar värden mellan 4-16 kronor per aktie. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 First North 196 MSEK Media Jakob Söderbaum Lars Wahlström Online Group aug 20-nov 18-feb 19-maj 17-aug Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 2.0 poäng 4.0 poäng 4.5 poäng 2.0 poäng 4.5 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 46% 18% -22% 5% 7% EBITDA EBITDA-marginal 20% Neg Neg 2% 13% EBIT EBIT-marginal 7% Neg Neg Neg 11% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 15% Neg Neg Neg 9% Utdelning/Aktie VPA P/E 23.0 Neg Neg Neg 9.4 EV/S EV/EBITDA 16.7 Neg Neg Fakta Aktiekurs (SEK) 9.0 Antal aktier (milj) 21.8 Börsvärde (MSEK) 196 Nettoskuld (MSEK) 22 Free float (%) 45 % Dagl oms. ( 000) 55 Analytiker: Philip Skogby Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Omstruktureringen fortsätter Online Group Det har varit ett par intensiva kvartal med många förändringar för bolaget och organisationsmässigt har det hänt ett par viktiga händelser under de senaste månaderna. Bolaget har nu även kommit en bit på vägen i sitt åtgärdsprogram, vilket stärker våra förväntningar om att bolaget bör kunna slutföra de lönsamhetsförbättringar som är nödvändiga. Börsen har anmält Online Group för diverse börsöverskridelser som de begick under tidigare ledning, något vi ser positivt på, för att räta ut frågetecken, samt minska sannolikheten för upprepning, och se till att dessa blir eliminerade. Jakob Söderbaum har fortsatt genomgången av bolagets olika dotterbolag och rensat upp en del av problemen. Samtidigt finns det flertalet utmaningar kvar i form av integration av webbhallar, strategisk översyn av varumärken och klarare mål på deras satsning gentemot företag och privatpersoner. På bolagsstämman i maj beslutades det även från styrelsens beslut att Grant Thornton avböjdes från omval. Detta ger lite mer förtroende, då det trots allt var uppenbara fel i redovisningen som borde ha uppmärksammats. Den som tar över webbhostingdelen är nu Göran Gylesjö som är tidigare ekonomiansvarig för Binero som tidigare jobbat nära Anders Aleborg. Även utan Anders, anser vi att bolaget befinner sig en fas där ordning och reda måste fortsätta och där anser vi bolaget att bolaget har förutsättningar för en turnaround. Förutsättningarna finns för en turnaround Ny ledning riktad för aktieägarvärde Nu är det alltså upp till bevis för den nya ledningen med ny VD Jakob Söderbaum - att leverera beständig lönsamhet vilket inte är helt osannolikt men det kommer kräva rejäla ansträngningar för att konkurrera effektivt inom webbhosting för både privatpersoner och SME. Det kan även handla om assisterande roller som rätt konsulter inom webbhostingindustrin. VD har även starkt incitament för att lyckas och har tecknat optioner som är ett signifikant incitament att leda bolaget mot lönsam tillväxt (cirka 3 procent av kapitalet). Lösenpriset är cirka 16 kr och VD har betalat för att få optioner. Utöver detta har ledningen i övrigt möjlighet till liknande täckning om upp till teckningsoptioner. Utöver detta har styrelseledamöterna fått möjlighet till att teckna optioner. Båda optionsprogrammen godkändes vid bolagsstämman. I överlag finns det alltså signifikanta incitament för att få detta bolag på rätt köl igen. Bolaget har även satt upp mål för respektive segment för att kunna optimera verksamheterna, där de ändå nått resultat och vi börjar se en del av effekterna. Kassaflödet har nu börjat återhämta sig och vi förväntar oss nu här bättre kontroll över detta med den nya ledningen. VD ser att 3

4 onlinemarknadsföringssegmentet kommer fortsätta ner i omsättning likt våra estimat och som konsekvens borde lönsamheten att öka. Fortsatt optimering i personal innebar att bolaget har nu 154 anställda (föregående kvartal 163). På webbhostingssidan enligt bolaget finns det flertalet effektivisieringsprojekt som kommer påverka kostnadssidan under senare delen av året och framförallt mot början av Det handlar om migrering av plattformar samt optimering av befintlig personal och fokuserat varumärkesbyggande för att få organisationen i sin helhet optimerad. Med dessa förändringar bör Online Group vara mer framtidsrustat. Vi är fortsatt försiktigt positiva till att bokföringsfelen nu är borta, men utesluter inte att fler betalningsinställningar av kundfordringar kan komma att påverka rörelseresultatet. Detta eftersom bolaget är i en sådan transitionsperiod där lönsamhet måste identifieras på koncernnivå. Fortsatt bindande av kundfordringar kan dock tyda på att bolaget förlorar betalningsförmåga hos kunderna och kan komma återspegla sig på omsättningstillväxten över tid. Detta är dock något som brutits i och med detta kvartal efter nedskrivning av kundfordringar i föregående kvartal. Enligt bolaget är kontrakten jämnt spridda över året för båda segmenten, vilket bör betyda att det inte borde vara särskilt hög volatilitet i resultateten mellan kvartalen. Volatilitet kan dock förekomma för framförallt onlinemarknadsföringssegmentet eftersom 60 procent och 20 procent respektive för webbhostingssegmentet intäktsförs direkt. Det senaste kvartalets ändring från 90 till 60 procent bidrar på kort sikt till negativ tillväxt men över tid kommer försäljningen för segmentet bli jämnare. Till sist vill vi tillägga att bolaget bör redogöra för externa kostnaders natur för att både förstå vad som skulle kunna tänkas elimineras och samtidigt följa utvecklingen i dessa. Förslagsvis kan man dela in denna kostnadspost i domänrelaterade kostnader service av plattformen, tekniska investeringar, affiliate kostnader och fysiska kostnader - serverhall, serverunderhåll, service, hyra. Det är förståeligt att det skick bolaget tidigare skötts på att bolaget inte kunnat ha kontroll men längre framöver är detta en viktig pusselbit för att återfå aktiemarknadens förtroende under goda grunder. 4

5 Fortsatt effektivisering Försäljningen i tredje kvartalet blev 48,3 miljoner kronor mot förväntade 56 miljoner kronor som till en majoritet förklaras av fortsatt underliggande lönsamhetsoptimering av onlinemarknadsföringssegmentet. Detta delvis på grund av ändrad redovisningsprincip men även till viss del ett svagare kvartal i jämförelse med föregående kvartal för webbhostingsegmentet. EBIT blev påverkat utöver omsättningsdifferensen om -10,5 miljoner kronor samtidigt som flertalet andra engångskostnader som ingick om -5,6 miljoner kronor. Tabell: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q1'15 Q2'15E Utfall Diff Försäljning 55,3 56,0 48,3-14% EBITDA -1,3-1,0-9,1-810% EBIT -2,7-2,0-10,6-430% EBIT marginal -5% -4% -22% Försäljningstillväxt (QoQ) -5% 1% -14% -6% Källa: Redeye research Webbhostingsegmentet kompenserar för försäljningstappet av onlinemarknadsföringseg mentet För webbhostingsegmentet uppgick försäljningen till 31 miljoner kronor (förväntat 35 miljoner kronor). Onlinemarknadsföringssegmentet blev sämre än förväntat om försäljningen som uppgick till 17,4 miljoner kronor (förväntat 21 miljoner kronor). Tidigare i Q4 kunde vi se ett större fall i omsättningen vilket berodde enligt bolaget att de fokuserade organisationen på de mer lönsamma delarna. Detta ser vi fortsatt under kvartalet vilket även kan ha inneburit att det funnits churn på lönsamma kunder samt påverkan från den ändrade intäktsredovisningen. Det finns en viss positiv kassaflödestendens den senaste sexmånadersperioden vilket tyder på att bolaget kan ha fått börjat få ordning på inbetalningarna. Vi anser som innan att det är inte omöjligt att bolaget på sikt kan uppnå EBIT-marginaler om procent. Det är viktigt att påpeka att tillväxten i sig i webbhostingssegmentet kommer agera som en värdepelare drivet av organisk tillväxt. 5

6 Fortsatt risk för nyemission Den senaste nyemissionen tillförde bolaget ca 23 miljoner varav cirka 10 miljoner kronor användes till att betala av brygglånet. Nettoskulden uppgick till cirka 44 miljoner kronor i slutet av kvartalet. I och med denna emission plus visst negativt kassaflöde under Q3 bör innebära en kassaposition om cirka 20 miljoner kronor. Det blödande kassaflödet och den strategiska översynen som sker samt motverka churn genom marknadsföringsinvesteringar och därutöver nya investeringar för att bibehålla konkurrenskraft i webbhallar räknar vi med en nyemission under slutet av 2015 eller första halvåret Det vi räknar med är en ytterligare utspädning om 2 miljoner aktier vilket tillför bolaget mellan miljoner kronor. Frågan är fortfarande dock om denna åtgärd är tillräcklig för att få verksamheten på köl igen? Tidigare har vi redogjort om för att onlinemarknadsföringssegmentet har flertalet marknadsproblem befunnit sig men ett bra management hade nu sett att kunna reda ut samtliga problem innan slutet av Annars är det återigen stora brister i ledningen eller att bolaget har svårigheter att verka konkurrenskraftigt med befintliga produkter oavsett management. Nedskrivningsprövningsmomentet över för Onlinemarknadsföringssegmentet? Givetvis beror detta svar på bolagets förmåga att skapa lönsamhet, detta kan vi se tydligare med Binero än onlinemarknadsföringssegmentet. Som tidigare tror vi att det finns ett antal problem med denna del där konkurrensen ökar för varje dag och med enklare metoder kan samma resultat uppnås utan att använda mellanhänder. Spinoff eller försäljning av onlinemarknadsföringssegmentet ett sätt för att fokusera? Vi anser att en försäljning av onlinemarknadsföringssegmentet skulle gynna fokus av Online Group i sin helhet då de erbjudna tjänsterna haft mycket svårt att uppnå lönsamhet under en mycket lång period. Bolaget har numera förvisso uppvisat viss förändring men det behövs ges mer tid för att se att detta faktiskt blir positivt över tid. Som tidigare ser vi inte att bolaget har någon uthållig konkurrensfördel gentemot övriga aktörer. Därför tror vi att en annan köpare kan vidareutveckla denna del och bolaget kan fokusera sig mer på att bli en ledande webbhostingleverantör. 6

7 Utsikten för segmenten divergerar Många möjligheter för att optimera webbhostingsegmentet Webbhostingsegmentet Goda möjligheter för optimering Inom webbhosting är vi försiktigt positiva till både Binero och Space2u som erhållit god tillväxt ifrån det privata segmentet och SME respektive. Vi tror att bolaget måste börja med att fokusera på vaumärkena och kombinera de befintliga resurserna för att erhålla god lönsamhet. Bolagets administration ligger nu för de flesta webbhostingdotterbolagen på samma plats. Personaloptimering blir därför viktigare för bolagets lönsamhet framöver genom att driva dotterbolagen med färre personer. Exempelvis kan Levonline med Space2u drivas tillsammans och Crystone delas mellan Binero och Space2u. Därutöver kan man tillägga att det är viktigt att samordna den tekniska utvecklingen för att öka standardiseringen och lönsamheten. Bolaget borde även stegvis fokusera mer på företagssegmentet än privatsegmentet som bör innebära högre marginaler över tid. Eftersom inträdesbarriärerna inte är särskilt höga kan prispress på marknaden förekomma i framtiden, vilket kan öka den nuvarande churnen och i konsekvens kan det bli en intäktsminskning för segmentet. För att nå till bolagets nivå i konkurrenskraft behövs know-how, marknadsföringsstrategi och unik service. Enligt bolaget har webbhostingsegmentet en stark marknadsandel om 50 procent i Sverige. Sannolikt tror vi inte att den uttalade marknadsandelen representerar den del av svenskar som använder sig av One.com och Godaddy, vilket innebär att bolaget har egentligen mindre marknadsandel på totalnivå. Onlinemarknadsföringsse gmentet har flera bolags och marknadsutmaningar Onlinemarknadsföringsegmentet Oviss framtid För onlinemarknadsföringsegmentet kan vi inte förvänta oss någon större organisk tillväxt då vi upplever att tjänsterna är lätta att reproducera med relativt låga inträdesbarriärer såsom webbdesign och utveckling samt SEO (search engine optimization). Segmentet är även hårt konkurrensutsatt av SME:s som har kompetens för IT och Adwords samt marknadsföring i sociala medier. Webbhostingssegmentet har många tjänster som inte behöver vara större marginaldrivare, till exempel som webbdesign/utveckling samt SEO. Marknadssegmentet har under en längre period haft minskad försäljning. Att öka sin position på SERP (search engine results page) är ingen större marginaldrivare då det oftast behövs god kompetens (höga löner) och är även hårt konkurrensutsatt. Det finns möjlighet för bolaget att skala upp sin försäljning ytterligare genom FCR Media men effekten är till stora delar okänd. Det är viktigt att nämna att det kan finnas mer och mindre lönsamma projekt men att det kan bli svårt upprätthålla lönsamhet och hög omsättningsnivå om man inte erhåller konstant och rätt kundmix/kundprojekt. 7

8 Vi ser gärna att onlinemarknadsföringssegmentet centraliserar sin organisation till färre kontor för att optimera lönsamheten, vilket vi har sett i och med nedläggningen av Just Search Italy. En trend inom onlinemarknadsföring är att Google-Adwords får mer plats i sökfälten, men vi tror inte att det organiska sökfältet kommer försvinna då det handlar om relevans till slutkund. Det blir dock värt att nämna i sammanhanget att Google fortsätter öka sina Adwords intäkter markant på årsbasis vilket sannolikt betyder att fler annonsörer väljer att marknadsföra under den kategorin. Google fokuserar även mycket på funktionaliteten för att företag ska lätt kunna marknadsföra sig direkt utan mellanhand. Churnen om ca 10 procent enligt bolaget är hög och det blir därför svårt att uppnå organisk tillväxt och det kommer bli allt viktigare för bolaget att fokusera på tjänster som har lägre churn och högre lönsamhet framöver. Sammanlagt tror vi att bolaget kan lika gärna använda sig av en annan mellanhand och ta en del av intäkten från varje refererad kund, då kommer bolaget inte utsättas för någon fast kostnadsrisk, misslyckande av sökmotors optimering etc. 8

9 Finansiella prognoser Vi justerar ned estimaten under kvartalet på grund av den omsättningsutväxling gentemot lönsamhet som sker nu i och med åtgärdsprogrammet i synnerhet för onlinemarknadsföringssegmentet. Detta tolkar vi inte som ett negativt tecken i sig eftersom det handlar om att rensa upp de olönsamma kunderna. Rent praktiskt justerar vi ner prognosen för 2015 från 227 till 200 miljoner kronor och för 2016E från 238 till 210 miljoner kronor. Detta är även en konsekvens av att bolaget har bevisbördan på sig att kunna driva segmenten i lönsam tillväxt. En intressant poängtering är att även om underliggande organisk tillväxt finns i webbhostingssegmentet har bolaget haft svårt att optimera sina olika varumärken vilket sannolikt lett till att tillväxten har drabbats negativt. Onlinemarknadsföringssegmentet väntas numera minska något mer än innan lett av lönsamhetsoptimeringar. Detaljerade estimat SEKm 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4' E Q1'15E Q2'15 Q3'15E Q4'15E 2015E 2016E Försäljning ,0 66,3 66,8 58, EBITDA 44 1,1 2,5 0,4-28, EBIT 15-0,8 0,3-1,6-194, Eftersom åtgärdsprogrammet verkar ta mer tid ser vi att lönsamhet på EBITDA och EBIT nivå kommer uppnås i Q3 redan gentemot Q4. Segmentsiffror SEKm 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4' E Q1'15 Q2'15 Q3'15E Q4'15E 2015E 2016E Försäljning ,0 66,3 66,8 58, Webbhosting 94 31,4 33,6 34,5 34, Onlinemarknadsföring ,6 32,7 32,3 24, När det kommer till EBITDA/EBIT-prognoserna finns det potential att aktivera mer utvecklingskostnader i balansräkningen, vilket skulle leda till en viss marginalexpansion. Det finns definitivt även utrymme för underskattning av prognoserna, men vi tror att processen för ordning och reda kan ta tid, i synnerhet för onlinemarknadsföringssegmentet där vi anser att utmaningarna är stora idag och framöver. Under 2016 antar vi att bolaget kan växa något och kunna öka sina marginaler då bolaget haft tillräckligt med tid för att integrera sina förvärv i ett ekonomiskt hållbart hänseende. Majoriteten av tillväxten förväntas komma ifrån webbhostingssegmentet och Binero. Rent lönsamhetsmässigt svider fortfarande cirka 5-6 miljoner kronor i ränteutbetalningar på årsbasis och där vi tror att bolaget måste få aktieägarlån eller nyemission för att eliminera dessa kostnader. Vi räknar som innan med en nyemission om 2 miljoner aktier till priset om 10 miljoner kronor. EBITDA-målet om minst 25 procent ser vi inte att bolaget når upp till beroende på ökade satsningar på marknadsföring och onlinemarknadsföringsegmentets sämre lönsamhet. Vi tror dock fortsatt att bolaget kommer rapportera en EBITDA om cirka 4 procent för 2016 på koncernivå. 9

10 Vi väljer att inte utge några estimat på segmentnivå eftersom de koncerngemensamma kostnaderna måste först kunna distribueras på ett sätt som reflekterar de faktiska kostnaderna för varje segment. 10

11 Värdering Vi värderar bolaget både genom en diskonterad kassaflödesanalys samt en sum of the parts värdering (SOTP). EBIT- marginalen beräknas att bli 14 procent från 2018 Diskonterad kassaflödesanalys I vår värdering tar vi hänsyn till att bolaget förväntas förbättra sina marginaler över tid till en EBIT-marginal om 14 procent från Den lägre EBIT-marginalen än konkurrenterna drivs av onlinemarknadsföringsegmentets utsikter och marginaler men kompenseras av vårt antagande att webbhostingsegmentet kommer agera som en stark marginal- och tillväxtdrivare framöver. Vi antar att bolaget kan bibehålla en god position på den svenska marknaden samtidigt som bolagets omsättning stöds av utomlandsetablering som delvis kompenseras av onlinemarknadsförings segments allt mer vikande försäljning när de optimerar sin verksamhet. Vi har valt att räkna med en omsättningstillväxt om cirka 7 procent under perioden Förlustavdragen som uppgår till cirka 440 miljoner kronor kommer göra att skatten blir nära noll under estimatperioden Vi antar att majoriteten av kostnaderna bokförs löpande och att CAPEX uppgår till en något mindre takt än avskrivningarna då verksamhetskostnaderna redovisas direkt i resultaträkningen då de anses vara löpande kostnader. Diskonteringsräntan förblir oförändrad på 17 procent och vårt motiverade värde blir 8 kronor per aktie (tidigare 11 kronor per aktie). Detta beror på nedreviderade både på lönsamhets- och omsättningstillväxten estimat de närmaste 2-3 åren samt dess effekt under hela estimatperioden. En annan risk utöver de tidigare nämnda risker som vi ser är att de åtgärder som bolaget nu genomför inte går som tänkt och skapar ytterligare kapitalbehov. Scenario sammanfattning För mer information kring scenarioanalysen se sid 17. Bear case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 5 kr med en estimerad sannolikhet om 30 procent Base case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 8 kronor per aktie med en estimerad sannolikhet om 50 procent Bull case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 16 kronor per aktie med en estimerad sannolikhet om 20 procent 11

12 Space2u och Binero agerar som webbhostingsegmentets värdedrivare Sum of the parts - värdering I denna värdering utgår vi från Space2u och Binero är värdedrivarna för bolaget på både SME företagssidan och för privatkonsumenter. Binero bör inte ha några större barriärer för att kunna växa till Loopias storlek om cirka 100 miljoner kronor då marknaden växer med cirka procent i Sverige med en EBIT-marginal på cirka 30 procent. Även den svenska konkurrenten CityNetwork växer i en takt som är högre än marknadstillväxten. Även om tillväxten faller i Sverige kan utomlandsetablering kompensera för en lägre tillväxt men som vi inte räknar med i någon signifikant utsträckning. Vi förväntar oss en EBITDA om procent från bolaget de kommande åren då optimering av personal, kontor och plattform kommer ge genomslag för lönsamheten. Vi tar höjd för att webbhostingbranschen kan utsättas för prispress över tid då vi betraktar inträdesbarriärerna som låga och att priserna därför pressas neråt. Större aktörer som vill in på marknaden kan på ett enkelt sätt börja marknadsföra sig och börja penetrera marknaden. Därför, över längre sikt, tar vi hänsyn till att webbhostingsegmentet minskar sina marginaler på grund av förhöjd konkurrens då webbhostingen utgör en allt större del av koncernens omsättning. I följande tabell beräknar vi vilket värde bolaget kan värderas till vid våra mest rimliga scenarion av intjäningsförmåga i en mognadsfas inom de närmsta åren med cirka 200 miljoner i omsättning för webbhostingssegmentet som är den stora värdepelaren i vår analys: SOTP - Värdering SEKm Bear Base Bull EV/EBITDA multipel EBITDA marginal 10 % 15 % 20 % Segmentvärde Webbhosting Onlinemarknadsföring CAPEX Nettoskuld Equity value* Källa: Redeye research *+2M shares at 8 SEK SOTP indikerar ett värde mellan 4-16 kronor per aktie I tabellen ovan går det att utmynna att bolaget är fortsatt lönsamt inom webbhostingssegmentet även vid en lägre omsättning (negativt scenario) om de lyckas med personalneddragningar, systemeffektivitet och bibehålla en hög prisnivå i en konkurrensutsatt marknad. Vi tror dock bolaget kan 12

13 upprätthålla en hög lönsamhet, men vi väljer att ta höjd för att omstruktureringarna inte ger maximal effekt. I synnerhet kan tillväxtorienteringen (för att delvis kompensera churnen på cirka 7 procent), prispress och optimeringsprocesserna bidra till marginalförsämringar. Värderingen presenterar en större uppsida om trots allt kan uppnå högre marginal då bolaget missgynnas av förluster i onlinemarknadsföringssegmentet. Vi antar även att bolaget lyckas växa inom webbhostingssegmentet för att värderingen ska hålla över tid. Bolaget med ny ledning är mer rustat för att kunna integrera och optimera sin verksamhet bättre än någonsin, varför vi räknar med lyckat utfall i vårt base case, men som fortfarande är upp till bevis. Vi väljer att använda EBITDA måttet då detta mått tar hänsyn till att investeringskostnaderna inte kommer överstiga avskrivningarna över tid. Det som kommer kosta för expansionsplanerna är expansion av serverhallar, servrar, underhålls- och omstruktureringskostnader (även inom onlinemarknadsföringssegmentet) samt utökad marknadsföringsexpansion för att kunna nå våra estimat. Dessa kostnader definierar vi som CAPEX. Som tidigare nämnt kommer skatten inte påverka bolagsvärderingen i någon väsentlig utsträckning eftersom Online Group ackumulerat cirka 440 miljoner i förlustavdrag. Vi beräknar att mognadsfasen inte kommer dröja längre än slutet av 2015, om vi förutsätter att bolaget nu fokuserar enbart på den svenska marknaden. Bolaget bör då kunna växa med marknaden och upprätthålla en EBITDA-marginal om cirka 18 procent (Q procent ojusterat för koncerngemensamma kostnader). Detta bör ses i perspektiv mot konkurrenter som Loopia och United Internet som har EBITDA-marginaler kring 25 procent. Vidare tror vi att onlinemarknadsföringsegmentet är svårare att precisera värdet på, men i de fall de lyckas fokusera och bygga upp sitt affiliatenätverk och optimera verksamhetsgrenarnas tjänster men även administrationskostnader kan bolaget värderas till 1 3 kronor per aktie. Totalt indikerar SOTP värderingen alltså en värdering mellan 4 16 kronor med vårt base case som motiverar cirka 8 kronor. Key Upside Catalysts för : Omstruktureringen och optimering av webbhostingssegment leder till högre omsättning och marginaler vilket överraskar marknaden. Detta drivs av personalneddragningar, mer kostnadseffektivitet genom integration av serverhallar och adminstration samt fortsatt gynnsam position på den svenska marknaden Bolaget lyckas med omstruktureringen snabbare än förväntat för webbhostinssegmentet samt marknadstillväxten och den aktiva marknadsföringen gör att bolaget kan upprätthålla en marginal om 13 procent på koncernivå. I de fallen kommer bolaget sannolikt 13

14 börja omvärderas för att investerarsentimentet uppfattar att verksamheten har mindre risk Bolaget ökar sin andel av företagstjänster genom nya och befintliga kunder vilket kan ge snabb effekt på omsättningen Bolaget lyckas med utomlandsetablering via marknadsföring och stärker banden med sina internationella kunder Key downside catalysts för : Bolaget lyckas inte med att genomföra åtgärdsprogrammet under 2015 pågrund av externa faktorer av förhöjd konkurrensnivå samt att bolaget behöver behålla en högre investeringsnivå för att bibehålla nuvarande kundstock Bolaget beslutar att genomföra förvärv för att hindra churn utvecklingen vilket anstränger balansräkningen återigen Nyemission pågrund av fortsatt åtgärdsprogram eller fortsatta investeringar 14

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 februari 2015 Sammanfattning (CINN.ST) Säkrar tidigt orderingången Bolagets levererade en rapport i stort sett linje med våra förväntningar. Omsättningen för

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juni 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Sälja när det äntligen vänt? Circassia erbjuder Aerocrines aktieägare att sälja sina aktier för 2,55 kronor per

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer