Handbok rekryteringsdjur. Gris Av Maria Malmström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström"

Transkript

1 Handbok rekryteringsdjur Gris Av Maria Malmström

2 Denna skrifts har utarbetats... av LRF Konsult. Skriften har finansierats via medel från Länsstyrelsen Skåne, Informations- och utbildningsinsatser till lantbrukare angående ökad djurvälfärd inom programmet för KULM4. Materialet finns tillgängligt för alla intresserade och kan beställas via LRF Konsult, Maria Malmström, tfn Författare till denna handbok är Maria Malmström. Ett varmt tack till alla berörda för kritisk genomläsning av materialet. Kristianstad i december 2005 Maria Malmström Innehållsförteckning Inledning 4 Val av gyltmödrar 4 Rekryterings % 5 Exempel på uträkning av rekryteringsbehovet 5 Egen uträkning 6 Val av rätt rekryteringsdjur 6 När skall man gallra? 7 Inverterade spenar 8 Bedömningstidpunkt 9 Spenarna under dräktighet och grisning 10 Gyltämnet fram till betäckning 11 Utfodring 11 Inhysning 12 Brunst och betäckning 12 Exteriörbedömning 13 Referenser

3 Inledning Under de senaste fyra åren har smågrisdödligheten mellan födsel och avvänjning ökat med ca 1,7 %. En anledning till detta är att totalt antal levande födda har ökat under samma period. Idag föds det i genomsnitt 12,1 st levande födda per kull (sannolikt har även antalet svagfödda ökat och en del av dödligheten ligger här). Hur stor smågrisdödlighet man har i sin produktion kan bero på många olika faktorer. Det kan vara allt från närmiljö, utfodring, djurhälsa och smittotryck i besättningen, till djurskötarens djuröga och omvårdnad av djuren. En anledning till att dödligheten har ökat är att kravet på suggornas juverkvalitet och spenduglighet inte alltid har varit i fokus vid val av gyltmödrar och nya rekryteringsdjur. Antalet funktionsdugliga spenar hos suggan är av största betydelse för suggans produktionsförmåga. För att kunna minska dödligheten och öka avvänjningsvikten på smågrisarna måste defekter på rekryteringsdjurens spenar därför uppmärksammas. Denna handbok är tänkt att väcka inspiration till att förbättra rekryteringsdjuren juverkvalitet, hälsa och hållbarhet. Detta med hjälp av de delar som boken belyser, så som grisars beteende, exteriör juverkvalitet och fysiologiska funktion, tillsammans med en noggrann rekryteringsplan och klara utgallringskriterier. Val av gyltmödrar Det är vid valet av gyltmödrar som man lägger grunden till kvaliteten på sina gyltor. Välj suggor som klarar av att avvänja många tunga smågrisar (inga pellar i kullen) och med högt handelsvärde. Suggan skall ha ett jämt och fint juver utan inverterade spenar och åldersmässigt högst ha haft 3-4 kullar. Rekryterings % Det krävs att man har ett stort underlag att gallra ur för att få fram rekryteringsdjur som exteriört är hållbara, är i lagom storlek för sin ålder, har bra juver och funktionsdugliga spenar samt även visar en bra och tydlig brunst. Det optimala är att man i sin besättning har ca 40 % rekrytering per år och att man från födsel till betäckningsfärdig ålder ska kunna gallra bort ca 50 % av de inklippta rekryteringsdjuren. Exempel på uträkning av rekryteringsbehovet 300 SIP, 6 grupper, 40 % rekrytering/år. Suggorna grisar 2,2 ggr/år, 8 % omlöpningar. Hur stort är det årliga behovet? 300 SIP * 40 % rekrytering = 120 st gyltor som ska grisa in per år Hur många gyltämnen klipps in per kull? Från varje vitseminerad kull med rekryteringsdjur räknar man normalt med att kunna få fram ca 3-3,5 st gyltor som grisar in. Antalet kan skilja sig mellan olika besättningar. Det är viktigt är att man hittar sin egen besättnings medeltal och räknar utifrån det. Observera att man INTE BARA skall klippa in ca 3-3, 5 gyltor per kull, detta är antalet gyltor efter utgallring. Behov 120 st / 3 st = ca 40 st I denna besättning skall minst 40 st kullar med gyltämnen födas per år. Hur många löper om? Ta hänsyn till besättningens omlöps % och vitseminera extra suggor, procentuellt lika många som omlöpsprocenten är. 40 kullar + 8% omlöp = ca 44 suggor skall vitsemineras. 4 5

4 Hur många ska semineras per grupp? För en jämn fördelning av dräktiga gyltor in i besättningen över året delas årsbehovet med kullar per årssugga med gruppantalet. 44 suggor / 2,2 ggr / 6 grupper= ca 3-4 st suggor per grupp skall vitsemineras. Bra klövar och benställning Bra exteriör Använd gärna Exteriörbedömningsprotokollet på sidan 13 som hjälp vid din bedömning. Poäng 5 i mitten är målsättningen. Egen uträkning Antal gyltor som ska grisa in per år SIP * % rekrytering = st gyltor som ska grisa in per år Antal födda kullar med gyltämnen st gyltor som ska grisa in / år / besättnings medeltal) = st st (din I din besättning skall minst st kullar med gyltämnen födas per år. 14 spenar Inga inverterade Tre par framför naveln Bra klövar Räkna med omlöp kullar + % omlöp = ca suggor skall vitsemineras. Jämt fördelat/grupp st suggor / grupper = ca antal kullar per årssugga / antal st suggor / grupp skall vitsemineras. Val av rätt rekryteringsdjur Det är vid valet av rekryteringsdjuren som man lägger grunden till ett bra produktionsresultat. Bestäm vilka kriterier gyltämnena skall uppfylla för att bli inklippta och kunna fungera som sugga i minst sju kullar. Dessa krav skall sedan konsekvent följas, och endast i nödfall sänkas. Följande krav bör du ställa på dina gyltämnen 14 fungerande spenar Inga inverterade spenar Jämna fina spenpar, minst tre st placerade framför naveln Inga missbildningar, egna eller på syskon (inverterade spenar, bråck, knipt rygg m m) När skall man gallra? Gallring bör ske vid minst 3-4 tillfällen innan betäckning. Den första gallringen sker vid inklippning av rekryteringsdjuren. Den andra gallringen är lämplig att göra när ämnena väger ca 25 kg. Då kan de djur som inte uppfyller kraven säljas/flyttas till slaktsvinsstallet. Den tredje gallringen sker i samband med vaccination när ämnena är ca sex månader. Sista gallringen ska ske när gyltorna uppnått betäckningsklar ålder. Vid denna gallring bedöms både exteriör, juver och spenkvalitet. Ämnen som inte uppfyller kraven skickas till slakt. Behandling av djur under uppväxttiden ska journalföras. Notera även eventuell hälta, svansbitningar mm. Djur som behandlats mycket bör inte betäckas. 6 7

5 Inverterade spenar Inverterade spenar är en ärftlig defekt hos grisar. Det råder delade meningar om vilka spenar som skall anses vara inverterade och nedärvningssättet är inte helt klarlagt. Djur som själva uppvisar inverterade spenar bör inte användas till avel. En inverterad spene kännetecknas av att spenen helt eller delvis är inåtvänd i en kraterliknande fördjupning i juvret. Betraktas spenraden från sidan kan dessa spenar oftast uppmärksammas genom att mellanrummet mellan två spenar är ovanligt långt. Sedda underifrån framträder kraterfördjupningen tydligt. Bedömningstidpunkt Man kan redan hos spädgrisen, i vissa fall, avgöra vilka spenar som är inverterade. Om spenarna hos smågrisen överhuvudtaget ej är utvecklade, om spenspetsen är svart eller om spenspetsen har en mörk fläck, utvecklas de med %, säkerhet till inverterade spenar. Alla spenar som senare visar sig vara inverterade kan dock inte bestämmas på detta tidiga stadium. En bedömning bör därför även göras vid ca fem veckors ålder och den sista, och säkraste bedömningen, vid en ålder av ca sex månader. De spenar som är kortare och tjockare än normalt och har en spets som avviker från den normala, anses även de kunna utvecklas till inverterade spenar. För att bestämma om en spene är inverterad, bör man känna på spenen. Den inåtvända delen framträder då som en hård, strängformad bildning inuti spenen. Spenar hos en ca fyra veckor gammal gris. Spene nr två och tre på höger spenrad är lite tjockare och kortare än de övriga och har en kraterbildning i spetsen. Observera den ojämna spenplaceringen på juvret. Spene nr fyra vänster spenrad, kommer troligen inte att användas och delar upp juvret i två delar. Inverterade spenar med en mörkare kraterfördjupning. En form av inverterad spene, där ett veck vid spenroten gör att spenen blir inåtvänd. Spenspetsen är dock normal och spenen kommer troligen att tryckas ut under dräktighet eller digivning och bli funktionsduglig. 8 9

6 Spenarna under dräktighet och grisning En del former av inverterade spenar kan under dräktighet och digivning hos suggor utvecklas till funktionsdugliga spenar. På suggor som grisat kan endast de funktionsodugliga inverterade spenarna registreras. Övriga inverterade spenar, som har registrerats som inverterade före grisningen, men som sedan blivit funktionsodugliga är mycket svårt att skilja från de normala. De kan dock skilja sig i längd. Det är därför viktigt att göra en noggrann kontroll innan grisning så att alla anlag till inverterade spenar noteras. Gyltämnet fram till betäckning Hur gyltämnet utfodras och hur hennes inhysnings ser ut, har stor inverkan på hur hållbar hon kommer att bli och givetvis hennes förmåga att visa en bra och tydlig brunst. Utfodring En utfodringsstrategi som fungerar mycket bra är följande: Gyltämnets vikt Fodersort & giva 25 kg Tillväxtfoder, fri giva 25 kg 40 kg Övergång till avelsfoder eller ett bra digivningsfoder, fri giva Juver från en dräktig sugga med inverterade spenar. Spenarna nr ett och två, räknat från höger på bilden, är fullständigt inverterade. Spene nr fem är mindre och ser normal ut och kan kanske fungera om den blir uppdiad. 40 kg betäckning Avelsfoder eller ett bra digivningsfoder, begränsad giva ca MJ/dag beroende på hull Inhyser man gyltämnena i slaktsvinsstallet och utfodrar med ett slaktsvinsfoder är det viktigt att man kompletterar fodret med extra vitaminer och mineraler. Det är av stor vikt att styra utfodringen så att gyltan är betäckningsklar vid ca 220 dagars ålder (ca 7-7,5 mån). Då skall hon helst väga över 110 kg och ha ett hullmått på över 15 mm. Samma sugga, som bild nr fyra, efter grisning. Spene nr ett och två, räknat från höger på bilden, är fullständigt inverterade. Spene nr fem troligen inverterad då smågrisarna inte valde att dia denna spene. Denna spene gör så att juvret blir uppdelat i två delar. Ca 220 dagars ålder Minst 110 kg, helst kg Hull över 15 mm 10 11

7 Inhysning Vilket boxsystem som är bäst för rekryteringsdjuren är svårt att säga. Den enskilda gårdens förutsättningar får ligga till grund för vilket man väljer. Djupströbädd till gyltor är mycket bra då djuren oftast bygger fler muskler och man får hållbarare djur. Det har dock visat sig att det är viktigt att gyltorna någon gång under sin uppväxttid får gå på hårt golv. Gör de inte det är det vanligt att djuren får hälta inne i grisningsavdelningen och p g a detta inte är så rörliga och oftast ligger ihjäl fler smågrisar. Box: Exteriörbedömning Önr: 1. Framben framifrån Box: Önr: 2. Framben från sidan 3. Kotor fram Brunst och betäckning Gyltan måste passera tröskelvärdena för ålder, vikt och mängd kroppsfett innan könsmognaden kan inträffa (se Utfodring ). Därefter är den känslig för yttre stimulans såsom galtkontakt, säsong och miljöombyte som påverkar tidpunkten för första brunsten. Av dessa är galtkontakten det starkaste stimuli. Galten bör finnas i gyltavdelningen efter det att gyltämnena uppnått fem månaders ålder. Det finns studier som visar att en tidigare galtkontakt kan vara negativ och till och med förskjuta könsmognaden. När gyltorna är betäckningsfärdiga (ca 220 dagars ålder), och flyttas in i betäckningsavdelningen, bör den första fysiska galtkontakten ske. Flyttningen in till betäckning måste göras så stressig som möjlig och gärna med en påföljande flushing. I regel visar gyltorna en tydlig flyttbrunst 5-10 dagar efter flytt. Betäckning kan ske vid denna brunst eller vid nästkommande brunst. Räkna med att max ca 75 % av djuren kommer i brunst pga att övriga inte är i rätt fas i brunstcykeln. Man vet från svenska studier att tidigt könsmogna gyltor har ett kortare intervall mellan avvänjningen och brunst som förstagrisare. Det finns även ett samband för brunstsymtomen. Gyltor med en lång och intensiv förbrunst vid sin första brunst, har oftast en lång intensiv förbrunst även efter första avvänjningen. 4. Bakben bakifrån 5. Bakben från sidan 6. Kotor bak 7. Rörelser Stela Slingrande Normala (sitter) (sitter) 8. Rygg Sänkt Rak Välvd 9. Innerklövar bak Mycket små Jämnstora På grund av detta bör inte gyltor som kommer i brunst sent (sen könsmognad) användas till avel om man vill undvika problem med sena brunster efter första avvänjningen i framtiden

8 Referenser Holmqvist, L. Meddelande nr 43, Inverterade spenar hos svin. Eliasson-Selling, L. Svinhälsoveterinär, Svenska Djurhälsovården, Uppsala. Några tankar kring gyltor och ungsuggor. Kihlberg, M. Quality Genetics. Exteriörbedömningsprotokoll Lantmännen Utfodringsrekommendationer rekryteringsdjur

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Böka på betong. Böka på betong om grisarna i köttindustrin. Om grisarna i köttindustrin

Böka på betong. Böka på betong om grisarna i köttindustrin. Om grisarna i köttindustrin Har du sett en gris på grönbete? En bökande gris i sin flock med möjlighet att svalka sig i en skön lerpöl? Det är en ovanlig syn tyvärr. Inomhus i trånga, tråkiga boxar på hårt golv blir grisarna uttråkade

Läs mer

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING Förslaget till djuromsorgsprogram har tagits fram av en expertgrupp med bred och mångårig erfarenhet från svensk grisuppfödning. Målet är en ännu

Läs mer

Friska får Praktisk guide till

Friska får Praktisk guide till Friska får Praktisk guide till bättre hälsa Jordbruksinformation 12-2011 Friska får Broschyren Friska får är en handledning i praktisk hälsokontroll av får. Den är riktad till fårägare som vill förbättra

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig

Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Mot 30 I slutet av 80-talet delades det av föreningsslakten ut så kallade Guldgrisdiplom till de smågrisproducenter som nådde årsresultatet 23 producerade

Läs mer

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET Brunstkontroll hos mjölkkor Jodie A. Pennington Professor - Dairy Mjölkkor ska kalva om regelbundet för att maximera vinst. Kort kalvnings

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt Tidningen för dig som är medlem i Svenska Djurhälsovården. NO 3/2013 Stora leverflundran på frammarsch Kostnadsfria kurser i lokalbedövning vid kastration Undvik tillväxtsvacka

Läs mer

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION www.svenskapig.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Foderförbrukning 4 Daglig tillväxt 6 Klassning 8 Dödlighet 10 Resultat 11 Checklista 11 2 FÖRORD Produktionsresultatet för slaktgrisproduktionen

Läs mer

Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött

Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött 1 Institutionen för biosystem och teknologi Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött En intervju av kommuner samt litteraturstudie i ämnet Författare: Josefin Thuresson

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Grisproduktion

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Grisproduktion HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 9 Grisproduktion 2013 Nils Helmersson, HIR Malmöhus Lars Neuman, LRF Konsult Författare Huvudförfattare till denna del är Nils Helmersson, ekoingenjör och energirådgivare

Läs mer

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar 1(27) REDOVISNING Dnr 5.2.17-10135/13 2013-10-24 Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar Regeringen har gett Jordbruksverket detta uppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens

Läs mer

20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning

20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning 20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning 1. Är det någon skillnad i användning av antibiotika mellan svensk och andra EUländers uppfödning av grisar? 2. Varför har Sverige låg antibiotikaanvändning

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

CAIRNTERRIERKLUBBENS UPPFÖDARINFORMATION

CAIRNTERRIERKLUBBENS UPPFÖDARINFORMATION CAIRNTERRIERKLUBBENS UPPFÖDARINFORMATION Reviderat 2012 FÖRORD CAIRNTERRIER är en av de till antalet största terrierraserna. Vi som redan är förälskade i denna underbara ras är naturligtvis inte förvånade

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder

En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder Rapport 143 Report Alnarp 2006 En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder för grisar A model for economical evaluation of different production systems and animal welfare

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Läs mer