Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig"

Transkript

1 Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Mot 30 I slutet av 80-talet delades det av föreningsslakten ut så kallade Guldgrisdiplom till de smågrisproducenter som nådde årsresultatet 23 producerade små per årssugga. Det var inte många som fick ta emot ett sådant diplom då. De allra flesta upplevde det som ett näst intill ouppnåeligt mål att nå ett sådant produktionsresultat. Men sedan dess har det skett en oerhörd resultatutveckling inom svensk smågrisproduktion, och enligt årsmedeltalet från 2012 i PigWin producerarar genomsnittsbesättningen 23,9 små per årssugga (figur 1). Figur1: Resultatutveckling smågrisproduktion År 2000 var spannet mellan de 25 % bästa na och de 25 % sämsta na 5,7 producerade. Skillnaden har inte minskat genom åren, år 2012 var resultatspannet 6,0 producerade mellan de 25 % bästa och de 25 % sämsta na. Detta visar på vilken utvecklingspotential det fortfarande finns i svensk smågrisproduktion. Lika väl som 23 producerade små gick att uppnå, trots att det föreföll så avlägset för 25 år sedan, så är 30 per årssugga möjligt att uppnå om rätt förutsättningar finns. Men det ställer mycket höga krav på djurskötarnas skicklighet, närmiljön, ett lågt smittryck samt suggornas kondition och produktionsförmåga. Projektet Mot 30 startades just med syftet att ta vara på potentialen inom svensk smågrisproduktion genom att ta reda på vad som krävs för att öka produktiviteten. Projektet har identifierat framgångsfaktorer och tagit fram konkreta råd för hur produktiviteten inom svensk smågrisproduktion ska kunna förbättras. Detta har publicerats i Pigrapport nr 56, Mot 30. För att man ska få en uppfattning om vad som krävs för att nå 30 per årssugga har Svenska Pig skapat en produktionsrapport med de nivåer för olika nyckeltal som är nödvändiga för att nå detta resultat (figur 2).

2 Figur 2. Produktionsrapport 30 per årssugga

3 I tabell 1 förklaras hur några av resultatmåtten räknas fram och även nivåskillnaden visas mellan vad de 25 % bästa na har idag och vad som krävs för att nå 30 per sugga och år. Tabell 1. Resultatmått och förklaring av beräkningen. Resultatmått Förklaring av måttet För att nå 30 De 25 % bästa 2012 Grisningsprocent, % Levande födda per kull Grisningar som ligger i intervallet dagar efter betäckning och som är resultat av betäckningar utförda i intervallet 125 dagar före periodens start och slutdatum i procent av utförda betäckningar i intervallet 125 dagar före periodens start och slutdatum. Antalet levande födda för de i perioden avvanda kullarna, dividerat med antal avvanda kullar >90,0 88,4 >14 13,6 Avvanda per kull Antal avvanda i perioden dividerat med antal avvanda kullar >12,5 11,5 Dödlighet födsel till avvänjning, % Levande födda för de i perioden avvanda kullarna minus avvanda i perioden dividerat med antal avvanda kullar <10 15,2 Inom projektet gjordes telefonintervjuer där smågrisföretagare eller ansvariga för produktionen fick svara på frågor om nas förutsättningar, rutiner och drift. En förutsättning för att besättningen skulle kunna delta i studien var att produktionsdata från PigWin Sugg sänts in. Besättningarnas svar sammanställdes och kopplades samman med produktionsresultat från år Därefter identifierades framgångsfaktorer för de deltagande na med hjälp av medeltalsberäkningar och statistiska variansanalyser. Materialet omfattar intervjusvar och insända PigWin Sugg-resultat från 75.

4 Det identifierades 13 framgångsfaktorer i materialet som bidrar till ökad produktivitet. Nedan lyfter vi fram tre samband. (För att få en helhetsbild hänvisas till Pigrapporten nr 56, Mot 30.) Störst effekt på antalet producerade hade storleken på suggrupperna. Ju större suggrupp desto fler små producerades per årssugga. Den viktigaste orsaken till resultatet är troligen att fler suggor i gruppen gör att det finns kvalificerad personal tillgänglig under en större andel av dygnet för skötsel och tillsyn av de nyfödda småna och nygrisade suggorna. Det finns också helt andra möjligheter att kullutjämna om fler suggor samtidigt. Skickligheten ökar också hos medarbetarna om de har möjlighet att specialisera sig på olika områden inom smågrisproduktionen. Det är lättare att skapa målsättningar och ansvarsområden som är direkt kopplade till enskilda medarbetare i en större besättning. Tabell 2. Storlek på suggrupper Antal suggor per grupp Antal , , ,7 I studien så såg vi också att de som regelbundet utförde kontroll och planerat underhåll på ventilation och värme producerade nästan 1,5 mer än de som inte utförde något planerat underhåll. En god närmiljö för na är naturligtvis av största vikt, men troligen så har medarbetarna hos de som utför planerat underhåll också ett mer planerat förhållningssätt till hela smågrisproduktionen vilket bidrar till en bättre produktion. Tabell 3. Utförs underhåll planerat underhåll av ventilation och värme Utförs planerat underhåll på ventilation och värme Antal Ja 21 24,8 Nej 35 23,3 Ju bättre lönsamhet som na upplevde att de hade desto fler små producerades per årssugga. Besättningar som upplevde att de hade en god lönsamhet producerade knappt 1,5 fler per årssugga än de som upplevde att de hade en dålig lönsamhet. Även om vi i studien inte med säkerhet kan säga att det verkligen var bättre lönsamhet på de gårdar som upplevde att de hade en god lönsamhet så är resultatet inte förvånande. Vi hade inte tillgång till bokslut eller några andra ekonomiska uppgifter men att fler små per årssugga ger en bättre lönsamhet är en gammal sanning som fortfarande står sig, likväl som det gamla talesättet att framgång föder framgång. Tabell 4. Upplevd lönsamhet Upplevd lönsamhet Antal Bra 32 24,3 Ingetdera 14 23,4 Dålig 14 22,9

5 Utifrån de framgångsfaktorer som identifierats i studien och sambandet mellan dessa och produktionsresultatet har vi kunnat dra ett antal slutsatser, förutom de som redovisas i tabell 2 till 4. Här följer en sammanfattning av dessa slutsatser formulerade som praktiska råd. Praktiska råd Ha gärna stora suggrupper Satsa på kvalificerade och duktiga djurskötare Skapa målsättningar och ansvarsområden som är direkt kopplade till enskilda medarbetare Ha lagom stora suggor i god kondition och i normalhull Ge na bra foder och med en genomtänkt utfodringsstrategi Ha en jämn åldersfördelning på suggorna Ha ett planerat förhållningssätt till grisproduktionen Genomför planerat underhåll av ventilation och värme Var uppmärksam på suggans kondition och anpassa utfodring och närmiljö efter detta. Detta gäller både betäckningsavdelning, dräktighetsavdelning och grisningsavdelning. Använd en separat semineringsyta Vid grupphållning, sortera om möjligt suggorna efter kullnummer Låt inte suggan tappa mer än 3 5 mm späck under digivningen Använd skyddsgrind vid behov Slipa tänder vid behov Desinfektion av grisningsavdelningen mellan omgångar kan löna sig då det sänker smittrycket. Desinfektion ska alltid föregås av noggrann tvätt för att ha effekt. Håll en tomtid i grisningsavdelningen på 4-6 dagar för att förhindra att smitta sprids mellan omgångarna och för att säkerställa att stallet hinner torka upp ordentligt. Var 100 % närvarande i ditt arbete med na vare sig du jobbar i en liten, medelstor eller stor besättning. Som vi nämnde inledningsvis så är det fullt möjligt att nå 30 producerade per årssugga i Sverige. Men det ställer mycket höga krav på alla delar av smågrisproduktionen. Framförallt så måste suggorna vara i bra kondition och det måste vara ett lågt smittryck i besättningen med en god närmiljö, bra rutiner och mycket skickliga djurskötare.

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Grisproduktion

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Grisproduktion HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 9 Grisproduktion 2013 Nils Helmersson, HIR Malmöhus Lars Neuman, LRF Konsult Författare Huvudförfattare till denna del är Nils Helmersson, ekoingenjör och energirådgivare

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Krzysztof Karbownik Sara Martinson RAPPORT 2014:11 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer