SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLAKTGRIS produktion och lönsamhet"

Transkript

1 SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte bara ökad produktion. En åtgärd för att öka produktionsresultaten kan i slutändan kosta mer än vad det drar in. Därför är det viktigt att även se över kostnaderna i produktionen för att öka marginalerna. Nedan finns lite exempel på poster som är påverkbara. Kom ihåg att valen sker utifrån varje företags förutsättningar. Figur 1. Exempel på kostnader i slaktgrisproduktionen vid olika tidpunkter Foder För det första är det en god idé att se över foderutnyttjandet. Finns det spill någonstans och går det att åtgärda? Ett egenproducerat foder är i de flesta fall billigare än ett inköpt färdigfoder. Det kan löna sig att investera i en kvarn och silos för att sänka foderkostnaderna. En kvarn är många gånger inte så stor investering för att mala egen eller inköpt spannmål. Ett alternativ är att se över växtföljden på gården och odla egen spannmål till grisarna. Om areal inte finns, se över närliggande gårdar som kan sälja sin spannmål. Mellangårdsavtal kan vara lönsamma för alla parter. Dessutom finns det kanske alternativa fodermedel i din närhet som går att utnyttja. Exempel är vassle, drank, bröd, glass med mera. Här är det viktigt att ta hänsyn till de variationer i näringsinnehåll som det kan innebära med alternativa fodermedel. Till

2 exempel för den som tar emot brödrester kan den ena leveransen innehålla mycket wienerbröd, medan nästa kanske består av merparten grovt bröd. Därför kräver användning av alternativa fodermedlen ibland större noggrannhet och kunskaper om näringsinnehåll. Här är det också viktigt att tänka på att grisen har ett väl utvecklat smaksinne och kan vara känsliga för stora förändringar. Byggnader Många företagare har gamla stallar som fortfarande är funktionella. Problemet med dessa är att ventilationen inte hänger med, eller att de är tidskrävande. En bra ventilation är viktigt för produktionen och är förhållandevis en låg investering som kan leda till ökad produktion. I vissa fall är det även möjligt att investera bort något i stallet som gör att stallet blir mindre tidskrävande. Även om stallet är relativt nytt är det viktigt att inte glömma det löpande underhållet. Ett väl underhållet stall slipper ofta panikreparationer som i många fall blir kostsamma. Arbete Timkostanden för arbete är dyr i Sverige. Därför är det bra att se över de rutiner som finns i stallet för att se om det går att göra något moment mer effektivt. Om det är fler än en person som arbetar i stallet är det ofta en fördel om alla har sina ansvarsområden och uppgifter. På så sätt undviks dubbelarbete. Det kan vara en god idé att sätta sig alla tillsammans och skriva ner arbetsbeskrivningar för var och en. Detta underlättar även om någon skulle sluta och nyanställning krävs. Övrigt Friska grisar är en förutsättning för bra lönsamhet. En investering i ett hälsoprogram och god uppföljning kan förbättra och hålla hälsoläget på hög nivå, kontakta din djurhälsoveterinär. Energiförbrukning är också en stor kostnad. Idag finns många alternativ för att både sänka förbrukningen, men också hitta alternativ för el- eller oljeuppvärmning av stallarna. Se över resurserna på gården, till exempel om det finns mycket halm kan halmpanna vara ett bra alternativ.

3 UTSLAKTNINGSSTRATEGIER OCH EKONOMI Insättningsvikten, genetiska och hälsomässiga variationer samt ätbeteende och foderkonkurrens leder till variation i tillväxt och vikt mellan grisar inom omgångar. Grisarna blir slaktfärdiga vid olika tidpunkter. Varje företags förutsättningar avgör hur många gånger det skickas slaktgrisar från varje omgång i ett stall. Vanligen utgör det första skicket cirka 10 % av hela omgången slaktade grisar. Redan vid insättningen går det att beräkna hur lång tid det är till första skicket av grisar. Antal dagar till första skick = (Beräknad slaktvikt x 1,34) (insättningsvikten + 6 kg) Daglig tillväxthastighet (g) +100 Om målet är 84 kg i medelslaktvikt och smågrisen väger 32 kg vid insättning och har en daglig tillväxthastighet på 900 g: (84 x 1,34) (32 +6) = 71 dagar efter insättningen, eller 10,1 veckor efter insättning levereras de första grisarna till slakt. Efter första skick ges de grisar som inte haft lika hög tillväxthastighet bättre förutsättningar att växa genom en minskad foderkonkurrens och lägre beläggningsgrad inom box.

4 Hjälpmedel vid utslaktning Instrument Fördelar Nackdelar Våg Lätt att styra Arbete Optimera vikterna Säkert sätt Scanner/ Enkelt Svårt att ställa om vid viktjusteringar värdemätare Öga Enkelt för de som kan Djuröga krävs Svårt att ställa om vid viktjusteringar Kräver kontinuerliga leveranser för att ögat ska hållas inställt Schema Enkelt Variationer i insättningsvikten gör att det är svårt med stående schema. Svårt att följa med vid viktjusteringar. Viktspridningen i gruppen svår att ta hänsyn till. Andel över- och underviktiga ökar. Mer information om val av utslaktningsstrategi och metod för att bedöma slaktfärdiga grisar se Pig Rapport nr 34.

5 Marginalvärde 1 kg kött. Marginalvärdet beräknas genom: Pris per kg kött (inklusive avdrag och tillägg) marginalfoderförbrukningen. Varje företags olika förutsättningar ska beaktas vid beräkningar. Olika slakterier har olika betalningssystem och olika stora avdrag för under- och överviktiga grisar. Exemplen nedan är beräknade på Skövdes prissättning för kg kött och avdrag vecka 42 år Tabell 1. Exempel på beräkning av marginalvärde för 1 kg kött. Exempel på Marginalvärde 1 kg kött kr/kg Grundnotering 14,5 Tillägg 0,28 Avdrag Branschgemensamma 0,1 Medelklassning 0,15 Under & Övervikt 0,2 Besiktningsfynd 0,05 Prisutfall 14,28 Marginalfoderförbrukning MJ/kg tillväxt 38 MJ/kg kött 50,9 Foderkostnad öre/mj 13 kr/kg kött 6,62 Marginalvärde 1 kg kött 7,66 Vid marknadsförändringar eller om företaget vill öka sin lönsamhet genom att öka/minska sin omgångstid i stallen, beräknas hur många kg kött som går förlorade eller ökas genom att grisarna får en kortare eller längre tid för tillväxt.

6 Minskad omgångstid, exempel: Besättningen vill minska sin omgångstid med en vecka. Vid en minskning av omgångstiden med en vecka förlorar företaget i genomsnitt 5 kg kött per gris på de grisar som skickas till slakt vid sista leverans, det vill säga när stallet måste tömmas. 50 % av grisarna är kvar vid sista leverans, de underviktiga grisarna utgör 5% och väger i genomsnitt 70 kg. Tabell 2. Exempel på beräkning av minskad omgångstid och förväntad vinst Exempel på förlust per år vid minskad omgångstid Marginalvärde 1 kg kött Förlust kg kött vid kortare omgång 7,66 kr/kg 5 kg/gris Antal grisar per omgång 400 st Andel grisar i sista skicket 50% Antal grisar i sista skicket per omgång 200 st Minskad köttintäkt per omgång 7663 kr/omg. Andel underviktiga grisar 5% Nedre gräns Bäst betalt intervall 75 kg Avdrag för underviktiga grisar 0,15 kr/kg undervikt Medelvikt underviktiga grisar 70 kg Avdrag för undervikta grisar i omgången Förlust totalt per år 1050 kr/omg kr/år Exempel på vinst per år vid minskad omgångstid Omgångstid 16 veckor 3,25 omg./år Slaktgrisar per år 1300 st 15 veckor 3,47 omg./år Slaktgrisar per år 1387 st Skillnad antal grisar per år Marginalvärde slaktgris Vinst per år 87 st 246 kr/gris kr/år

7 Värdering av en minskad omgångstid Förlust per år Vinst per år Resultat per år kr/år kr/år kr/år TB1 kan bli bättre eller sämre mellan omgångar och därför bör beräkningarna omvärderas utifrån de förutsättningar som råder från omgång till omgång. Ökad omgångstid: Besättningen vill öka sin omgångstid med en vecka. Vid ökande av omgångstiden med en vecka, vinner företaget i genomsnitt 5 kg kött per gris på de grisar som skickas till slakt vid sista leverans, det vill säga när stallet måste tömmas. 60 % av grisarna är kvar vid sista leverans, de underviktiga grisarna väger i genomsnitt 65 kg. Tabell 3. Beräkning av en ökad omgångtid och förväntad intäkt beroende på betalning Exempel på vinst per år vid ökad omgångstid Antal grisar i omgången Antal godkända slaktade 400 st 377 st Andel grisar i sista skick 60% Antal grisar i sista skick 226 st Vinst kg kött vid ökad omgångstid Marginalvärde 1 kg kött Ökad intäkt Vinst vid ökad omgångstid 5 kg/gris 7,66 kr/kg 38,3 kr/gris 8667 kr/omg. Minskade avdrag för undervikt Betalningssystem 1 Avdrag per kg 0,75 kr/kg Vikt på underviktig gris 65 kg Andel underviktiga grisar 10% Minskat avdrag för undervikt 1838 kr Betalningssytem 2 Avdrag per kg 2 kr/kg Vikt på underviktig gris 65 kg Andel underviktiga grisar 10% Minskat avdrag för undervikt 4901 kr

8 Vinst betalningssystem 1 Vinst betalningssystem kr/år kr/år Exempel på förlust per år vid ökad omgångstid Omgångstid 16 veckor 3,25 omg./år Slaktgrisar per år 1225 st 17 veckor 3,06 omg./år Slaktgrisar per år 1153 st Skillnad antal grisar per år Marginalvärde slaktgris Förlust per år 72 st 246 kr/gris 17730,088 kr/år Värdering av en ökad omgångstid Vinst per år bet.syst. 1 Vinst per år bet.syst. 2 Förlust per år Resultat per år bet.syst. 1 Resultat per år bet.syst kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Ökas omgångstiden kan färre grisar födas upp per år. Hänsyn måste tas till att förlorad intäkt för dessa grisar. Hur många färre grisarna blir beräknas genom antal plaster gånger skillnaden i omgångstid. Exempel: 400 plaster med 3,46 eller 3,25 omgångar per år. 400 x 3,25 = x 3,46 = Skillnaden blir 84 grisar per år eller (84/3,25) 25 grisar per omgång.

9 Betalningssystem Grisföretagare förhandlar själva om priset för slaktgrisen. Betalningen grundar sig på en grundnotering för slaktad vikt med ett bäst betalt viktintervall. Beroende om grisarna väger mer eller mindre har slakterierna olika skalor för avdrag. Figur 2. Exempel på grundnotering från olika slakterier och förändring över tid. Tillägg och avdrag görs även utifrån klassningen på slaktkroppen. En hög klassning är en slaktkropp med en hög köttprocent, kg. Avdrag görs även för sjuklighet. Vid besiktningen av slaktkroppen görs avdrag per fynd. Vissa anmärkningar kräver även att en viss mängd kilo kött kasseras. Det fasta avdraget är en branschgemensam överenskommelse medan avdrag för kilo kött varierar mellan slakterier. Optimering I samarbete med Agronomics erbjuder Svenska Pig ett verktyg för optimering av slaktvikter beroende på notering. Klicka här och välj kalkyler. Använd nyckeltal från den egna produktionsuppföljningen och se hur olika slakteriers betalningssystem fungerar för din produktion. Medeltal för köttklassning baserad på data från samtliga slakterier finns på Jordbruksverkets hemsida, Handel, Livsmedel, Köttklassning, Statistik. Beroende på val av utslaktningsstrategi kan olika betalningssystem lämpa sig olika bra för olika företag. Det är upp till varje enskild företagare att förhandla om pris och förutsättningar med slakteriet.

10 Figur 3. Exempel på tillägg och avdrag beroende på klassningen. Exemplet grundar sig på prissättningen under vecka 49 år Källa: Maria Kihlstedt. Figur 4. Exempel på skillnad i noteringen mellan Scan och övriga slakterier beroende på klassningen. Exemplet grundar sig på prissättning vecka 48 år Källa: Maria Kihlstedt.

11 Produktionsuppföljning Produktionsuppföljningen är till för att kunna utvärdera uppfödnings- och utslaktningsstrategier samt planera för framtida omgångar. Verktyg för uppföljning är preliminär slaktdata från slakteriet och PigWin Slakt. I PigWin Slakt erhålls information om medeltal för hela omgången (produktionsrapport 1), figur 5. I produktionsrapport 2 finns information om vikt- och klassningsfördelningen för hela omgången och per leveransvecka, se figur 6a, 6b och 6c. Figur 5. Exempel på produktionsrapport 1 från PigWin Slakt. Medeltal över produktionen i en omgång.

12 Figur 6a. Exempel på produktionsrapport 2. Viktfördelning och köttprocent. Figur 6b. Produktionsrapport2. Viktfödelning och klassning fördelat på olika skick. Figur 6c. Produktionsrapport 2. Besiktningsfynd och totalt avdrag samt avdrag per gris.

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION www.svenskapig.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Foderförbrukning 4 Daglig tillväxt 6 Klassning 8 Dödlighet 10 Resultat 11 Checklista 11 2 FÖRORD Produktionsresultatet för slaktgrisproduktionen

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur?

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? De producenter som inte förhandlar med slakterierna får ofta sämre betalt för sina djur. Bättre prisinformation skulle underlätta för producenterna, men

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

LÖNSAM SMÅGRISPRODUKTION- EN FALLSTUDIE

LÖNSAM SMÅGRISPRODUKTION- EN FALLSTUDIE . Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 24:37 LÖNSAM SMÅGRISPRODUKTION- EN FALLSTUDIE Daniel Muregård Handledare: Universitetsadjunkt Jan Larsson Examinator: Universitetsadjunkt Jan Larsson Sveriges

Läs mer

i ekologisk grisproduktion - en handledning

i ekologisk grisproduktion - en handledning Rekrytering i ekologisk grisproduktion - en handledning Innehåll Inledning 3 Vad är avel? 3 Raser 4 Handelsvärde 5 Avelsframsteg 5 Rekryteringsmodeller 6 Inköpt rekrytering 6 Renrasig inköpt kärna 7 Alternerande

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning Gyltor Planering av rekrytering och uppfödning INLEDNING Att byta ut suggor mot gyltor är en naturlig del av grisproduktionen och kallas rekrytering. Årligen ersätts ungefär hälften av de svenska suggorna

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Enligt intervjusvaren har konkurrensen på den svenska köttmarknaden skärpts i hela livsmedelskedjan de senaste åren. har dålig lönsamhet lett till en ohållbar

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Konkurrensen på fodermarknaden

Konkurrensen på fodermarknaden Konkurrensen på fodermarknaden Fodermarknaden är starkt koncentrerad, i synnerhet på lokal nivå där det ofta bara marknadsförs foder från två eller tre tillverkare. Under perioden 2006 till 2010 ökade

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Inköp av hybrider eller egen rekrytering i svensk smågrisproduktion?

Inköp av hybrider eller egen rekrytering i svensk smågrisproduktion? Inköp av hybrider eller egen rekrytering i svensk smågrisproduktion? Foto: Kjell Andersson Av Petra Mattsson Handledare: Nils Lundeheim Inst. för Husdjursgenetik Examinator: Kjell Andersson Husdjursvetenskap

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Strategier för konkurrenskraft

Strategier för konkurrenskraft Strategier för konkurrenskraft Spelar strategierna någon roll för jordbruks- och trädgårdsföretag? Företagens strategier påverkar konkurrenskraften. Strategin måste anpassas till företagets förutsättningar,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer