Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda."

Transkript

1 Omsorgs och utbildningsutskottet Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 25 februari 2015, klockan 8:30 Plats: Hyltarummer förmiddag, Dönabergarummet eftermiddag Ärenden Dnr Val av justerare samt tid och plats för justering Beslutsärenden 1. 4/15 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för /15 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd gällande högsta godtagbara boendekostnad 3. 6/15 Uppföljningsrapport av daglig verksamhet /15 Ansökan från Extramamman & Ugglans hemhjälp AB som utförare inom valfrihetssystem (LOV) 5. 8/15 Ansökan från Femtiofemplus AB som utförare inom valfrihetssystem (LOV) KS 2015/00072 KS 2015/00182 KS 2015/00161 KS 2014/01058 KS 2015/ /15 Svar på motion angående halalslakt. 2013/ /15 Svar på motion om att öppna fritidsgårdar i Glimåkra, Broby och Hanaskog 2011/ /15 Meddelanden KS 2015/00098 Sofia Nilsson Ordförande Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

2 Kommunstyrelsen Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 1 4/15 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

3 Stöd och Omsorg Windeborn, Camilla, Enhetschef Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00072 Sida 1 av 2 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för Förslag till beslut - Redovisningen godkänns Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott Sammanfattning av ärendet Verksamheten med personligt ombud startade i Östra Göinge kommun i slutet av januari Som utförare har Östra Göinge kommun sedan starten 2006 haft avtal med PO-Skåne. Avtalet är gemensamt med Osby kommun. Det personliga ombudet arbetar 50 % i Osby och 50 % i Östra Göinge kommun. Inför beslut om statsbidrag till personligt ombud för 2015 behöver Länsstyrelsenen redovisning för 2014 års verksamhet samt vilka planer som finns för Till redovisningen ska bifogas protokoll från ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen har delegerat till verksamhetschef att ansöka om statsbidrag. (kap 3 p. 10 Delegationsordningen). Beslutsunderlag Verksamhet Stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse Verksamhet Stöd- och omsorgs redovisning samt ansökan PO-Skåne verksamhetsberättelse för 2014 Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

4 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2 Jonas Rydberg Kommunchef Camilla Windeborn Enhetschef Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, Margareta Johansson

5 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen Skåne Enheten för social hållbarhet Margareta Johansson M ALMÖ Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska besluta om godkännande av redovisningen. Bifoga kopia av nämndprotokoll. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten har organiserats och vilka för utsättningar som ombudet/ombuden har haft i sitt arbete. Redovisande kommun Kommunens namn: Östra Göinge kommun Förvaltning: Verksamhet Stöd och Omsorg Förvaltningschef eller motsvarande: Jakob Thorsteinsson Befattning: Socialchef Postadress: Storgatan 4, Broby Telefon: E - post: Redovisningen avser även verksamhet i följande kommun/kommuner Kontaktperson/ enhetschef : Camilla Windeborn Befattning: Enhetschef, Stöd och Omsorg Namn: Camilla Windeborn Postadress: Storgatan 4, Broby Tfn: E - post: Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E - post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

6 Antalet tjänster Antal årsanställningar (heltid) under 2014: 0,50 tjänst Redovisa eventuella vakanser, tjänstledigheter samt långtidssjukskrivningar Beskrivning av utbildning och handledning Vilken utbildning och handledning har de personliga ombuden fått? (SFS 2013: punkt 1). Under år 2014 har följande utbildnings - och kompeten sutvecklingsinsatser genomförts: Regelbunden handledning med psykolog under året. Samtalsmetodik, intern utbildning för personliga ombud i PO - Skåne anordnad av Anna Widell (3 dagar, 1 ombud deltog 3 dagar, 2 ombud deltog 1 dag) Forskning om funktionshinder, 1 heldag, Malmö. Kurs i Första hjälpen, Malmö (halvdag, 4 ombud) Ombudet har också under våren haft en elev från Malmö Högskolas POP - program (Psykiatriskt omvårdnadsprogram psykisk hälsa m. inriktning mot särskild problematik). Detta har gett möjlighet till kunskapsutbyte, en spegling av egna arbetet, rollen och som ensamarbetande har detta varit värdefullt och utvecklande. Redovisning av klienter Vilka grupper och hur många personer har fått stöd av personliga ombud och vilka är de vanligaste orsakerna till den enskildes kontakter med personligt ombud? (SFS 2013: punkt 2). Pågår inte ärendet aktivt med återkommande kontakter så ska det avslutas (ingen kontakt har skett senaste halvåret). Dock kan den enskilde vara aktiv om man avvaktar ett beslut eller motsvarande inför fortsatt arbete. En person som är avslutad men som återkommer med liknade kontaktorsak inom ett kvartal räknas ej mer än en gång. Situation årsskiftet 201 4/ Kvinnor M än Antal klienter 31 dec Antal klienter 31 dec Nya klienter Avslutade klienter

7 Uppgifter om nya klienter under året Åldersgrupper K vinnor M än år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) Data om ålder saknas Uppgifter om klienter som avslutats under året Åldersgrupper K vinnor M än år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år (1949 -) 2 1 Antal klienter med minderåriga barn som 2 - PO har vetskap om? Varav antal klienter med hemmaboende barn? (innefattar även växelvis boende) Vanligaste kontaktorsakerna Ej preciserat, vanliga orsaker framgår av verksamhetsberättelsen sidan 5. 1 Anhörigsituation 2 Arbets - /sysselsättnings - /studiefrågor 3 Bostadssituation 4 Ekonomiska frågor 5 Etablera kontakt med hjälpinsats 6 Förbättra kontakt med myndighet/nätverk 7 Psykologiska/emotionella/vardagsstöd 8 Juridiska frågor 9 Försäkringskassan Kvinnor Män

8 10 Övrigt Bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning Beskriv kommunens bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning för den enskildes tillgång till personligt ombud. (SFS 2013: punkt 3). Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som ska få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vår d, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. Inom PO - Skånes dagliga arbete och i kontakt med målgruppen efterfrågas in te intyg för att styrka psykisk störning eller funktionsnedsättning. Någon preciserad prioriteringsordning är inte fastlagd utan omfattningen på uppdraget i Östra Göinge kommun är i god relation till efterfrågan. Organisation, ledning och samverkan Uppgift om hur verksamheten organiseras och leds samt vilka myndigheter och organisationer som samverkat kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013: punkt 4) Vilken nämnd är ansvarig för verksamheten? Hur är verksamheten organiserad? Hur l eds verksamheten? Stöd och Omsorg ansvarar för verksamheten. Som utförare har Östra Göinge kommun sedan starten 2006 haft avtal med PO - Skåne. Avtalet är gemensamt med Osby kommun. Det personliga ombudet arbetar 50 % i Osby och 50 % i Östra Göinge kommun. Ledningsgruppen har möten två gånger per termin Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? X Östra Göinge kommun X Arbetsförmedlingen X X X X X Försäkringskassan Primärvård Psykiatrin Representant för personligt ombud Brukarorganisationer Patientorganisationer Anhörigorganisationer Annan myndighet eller organisation, ange vilken:

9 Om sammansättningen i er ledningsgrupp inte uppfyller kraven i förordningen, beskriv i så fall hur ni har arbetat och planerar att arbeta för att lösa detta. Under 2014 har vi påbörjat ett ledningsarbete, med en ledningsgrupp där ovanstående repr. blivit inbjudna. Vi har haft två ledningsmöten där dock inte samtliga deltog. Men målet är att ledningsgruppen ska vara repr. av samtliga verksamheter under Ledningsgruppen har möten två ggr. per termin, i direkt anslutning till lokal samverkansgrupp, där flertalet av ovanstående verksamheter ingår. Uppmärksammade brister Beskrivning av vilka brister i fråga om den enskildes möjlig heter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service som kommunen uppmärksammat. (SFS 2013: punkt 5). Se bifogad verksamhetsberättelse från PO - Skåne, sid 6. Då systemfel uppmärksammas av personliga ombudet, antingen direkt till berörda eller i samband med uppföljningarna, så samverkar vi i möjligaste mån för att rätta till systemfelen. Övrigt Ser ni några tendenser/förändringar av orsaken till att klienter tar kontakt med Personligt ombud? Se bifogad verksamhetsberättelse från PO - Skåne, sid 7. Har någon verksamhetsförändring skett under 2014 i förhållande till ansökan? Nej Ort och datum Broby Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande Jakob Thorsteinsson Socialchef

10 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för Statsbidrag utgår med kr per år för en heltidstjänst. Antal årsanställningar (heltid) som ansökan avser : 0,5 tjänst Planeras någon verksamhetsförändring inför 2015? Östra Göinge kommun har för avsikt att även framöver erbjuda kommuninvånarna möjlighet att få ett personligt ombud. Östra Göinge kommun har vidare för avsikt att fortsätta använda PO - Skåne som utförare av tjänsten, tillsammans med Osby kommun om 50 % varde ra. Ort och datum Broby Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande Jakob Thorsteinsson Socialchef När ansvarig nämnd har fått del av redogörelsen och tagit ställning till ansökan önskar Länsstyrelsen få del av nämndens protokoll.

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE PERSONLIGT OMBUD I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2014 Övergripande om PO-Skånes verksamhet Inledning PO-Skåne bedriver ombudsverksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. Föreningen bildades år 2000 utifrån erfarenheter bland brukare och närstående av RSMH¹ och Schizofreniföreningarna i Skåne. PO-Skåne arbetar utifrån avtal på uppdrag av 10 kommuner i Skåne. Dessa kommuner har under detta verksamhetsår varit: Ängelholms kommun, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Lomma kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun, Osby kommun, Östa Göinge kommun, Hässleholms kommun samt Ystads kommun. Målgrupp Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter (SFS 2013:522). Inom PO-Skånes dagliga arbete och i kontakt med målgruppen efterfrågas inte intyg för att styrka psykisk störning eller funktionsnedsättning. Uppdrag Personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde. Det övergripande syftet med insatsen är att stödja personen i dennes individuella återhämtning, återtagande av kontroll och egenmakt samt återskapande av en fungerande vardag. Insatsen bygger på den enskilde personens önskemål och behov och omfattar stöd, rådgivning, problemlösning, rättighetsbevakning, vägledning till eller samordning av vård- och stödinsatser. Personligt ombud syftar till att den enskilde ska: 1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället 2. få möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation och ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov 3. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov och 4. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister så att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. (SOU, 2014) ¹ Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

12 Ledning och organisation PO-Skånes huvudmän är RSMH¹ och Schizofreniföreningen, de båda distriktsavdelningarna samt alla lokalföreningar anslutna till RSMH¹ och Schizofreniföreningen i Skåne. Verksamheten lyder under en styrelse. Under verksamhetsåret har antalet ordinarie ledamöter i styrelsen varit sex och antalet suppleanter lika många till antal, med en jämn föredelning av representation från de båda ägarorganisationerna. Enligt svensk författning (SFS 2013:522) är det kommunen via socialtjänsten som är ytterst ansvarig för ombudsverksamhet. PO-Skåne är en fristående aktör som på uppdrag av en kommun kontrakteras för att utföra ombudsverksamhet. Inom varje uppdragsgivande kommun finns för PO-Skåne en kontaktperson och i flertalet av dessa kommuner också en ledningsgrupp bestående av representanter från berörda myndigheter. Enligt Socialstyrelsen ska ombuden rapportera problem och brister i vård- och omsorgssystem till ledningsgruppen vars ansvar är att arbeta strategiskt med kvalitets- och utvecklingsarbete (Socialstyrelsen, 2014). I enlighet med författningen bör en ledningsgrupp bestå av representanter för kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska också erbjudas att delta i ledningsgruppen. Samverkan och upprättande av en ledningsgruppsfunktion för ombudsverksamheten varit en högaktuell fråga under detta verksamhetsår. Det dagliga arbetet inom PO-Skåne leds av en verksamhetschef. Under året har det varit skifte på denna post. Tidigare verksamhetschef lämnade sin tjänstgöring i april månad och nuvarande verksamhetschef tillträdde i juni månad. I perioden däremellan leddes verksamheten av två ombud med tillfälligt förordande. Det dagliga arbetet regleras genom föreningsstadgar, etiska riktlinjer, verksamhetsplan samt policy- och rutindokument. Vision och värdegrund PO-Skåne bildades för att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning till delaktighet i samhällsgemenskap med andra, stöd att leva ett bra liv med de svårigheter som följer psykisk ohälsa. PO-Skåne arbetar för att stödja individuell återhämtning samt att verka för ett samhälle för alla. Arbetet inom verksamheten utgår ifrån värden som medmänsklighet och respekt. Utgångspunkten är att det inom den hjälpsökande finns en inre kraft och kompetens att finna lösningar till uppkomna problem och svårigheter. Personligt ombud står på den hjälpsökandes sida, stödjer och stärker den enskilde personen att finna sin väg och företräder denne i kontakt med myndigheter. Personlig integritet är ytterligare ett starkt värde inom verksamheten och ombuden tillämpar sekretess i enlighet med lagen om Offentlighet och sekretess (2009:400). Verksamhetsåret inom PO-Skåne 2014 Personalresurser Under året har verksamheten haft 15 heltidsanställda ombud och en heltidsanställd verksamhetschef. Viss administration och redovisning har förlagts till en extern konsult: Lito komptens. ¹ Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

13 Ombudens arbete, klientarbete Klienter aktualiseras till PO-Skåne på olika sätt, det kan vara genom eget initiativ, genom närstående eller via andra professionella vård- eller stödkontakter. I ombudsuppdraget ingår att arbeta med utåtriktad information för att sprida kännedom om ombudsfunktionen i målgruppen samt att nå nya potentiella klienter. När en person aktualiserats i verksamheten påbörjas arbetet med att etablera kontakt och tillsammans med klienten identifiera och formulera hans eller hennes behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. I denna kartläggning klargörs vilket eller vilka uppdrag den hjälpsökande ger till personligt ombud och utifrån detta upprättas en överenskommelse. Under hösten har rutiner kring upprättade av denna överenskommelse uppdaterats och tydliggjorts. Vid tiden för bildandet av PO-Skånes verksamhet var det vanligt att klienten eller uppdragsgivaren önskade långvarigt stöd. Under senare år, så också under detta gångna verksamhetsår, har det varit vanligt att klienter har haft ett konkret avgränsat uppdrag. Detta innebär att den tidsperiod då en person är klient i verksamheten varierar och att fler klienter har stöd under en kortare tidsperiod. Detta innebär att verksamheten i jämförelse med uppstartsåren har ett större antal klienter och en ökad klient genomströmning. Ombudens arbete, systemförbättring Ombuden har, vid sidan av sin roll som språkrör, vägledare och allt som ingår i uppdraget att stärka den enskilde klientens egenmakt, också ett uppdrag att på ett strukturellt plan företräda kollektivet av klienter. Detta genom att synliggöra och påtala de systematiska brister i välfärdssystemen som gör att klienter far illa och samhället använder sina resurser på ett ineffektivt vis. Det föreligger ett viktigt samspelsförhållande och ett växelspel mellan ledningsgrupp och ombud i denna process (Socialstyrelsen, 2010). Det är känt att personer med psykisk funktionsnedsättning möter stigma och diskriminering samt att fattigdom, ensamhet och isolering tillhör vardagen för många. Inom ombudsverksamheten finns stor kunskap kring de utmaningar och svårigheter som följer med att leva med psykiska funktionsnedsättningar. Under hösten har det inom PO-Skånes verksamhet påbörjats ett internt kvalitetsutvecklingsarbete arbete med avsikten att metodutveckla och förbättra det strukturella uppdraget. Detta kvalitetsutvecklingsarbete omfattar också samverkan mellan ombud, kommunala kontaktpersoner och ledningsgrupper. Internt kvalitetsarbete Inom PO-Skåne bedrivs ett fortlöpande arbete med uppföljning och kvalitetssäkring. År 2010 kvalitetssäkrades verksamheten via EQUASS¹. Övrigt Nominering till pris på EU-nivå för innovativ verksamhet Under hösten nominerades den svenska ombudsmodellen, efter initiativ av PO-Skåne till EFC² som en av elva finalister bland 231 nominerade från 58 länder i en kvalitets- och policy process på EU-nivå. Detta innebär att den svenska ombudsmodellen under våren kan

14 komma att utnämnas till år 2015 mest innovativa verksamhet inom den sociala sektorn i Europa. Internationella konferenser PO-Skåne har under året presenterat verksamheten och ombudsmodellen vid tre internationella konferenser: 12 maj Kardinal König Haus, Wien oktober Martin's Brussel EU Hotel, Bryssel december ERA Conference Centre, Trier Tankar och reflektioner inför nästa verksamhetsår PO-Skåne kvalitetssäkrades genom EQUASS¹ år En ny kvalitetsmätning planeras för En uppföljning gällande nöjdhet hos klienter i verksamheten planeras också att genomföras under Utöver detta kommer rutiner för utåtriktad information samt analys och dokumentation av brister och systemhinder fortsätta stärkas. Metodutveckling vad gäller det kontakt- och alliansskapande i klientarbete planeras. Två konferenser som vänder sig till ombud, ledningsgrupper, samarbetspartners och klienter planeras: Den första den 30 januari med fokus på ledningsgruppens roll i ombudsarbetet. Den andra den 29 april med fokus på frågor som: ombudens roll individuell återhämtning, vägar till delaktighet och arbete samt samband mellan fattigdom och psykisk ohälsa. Verksamhetsåret 2014 i Ö Göinge kommun Inledning Personligt Ombudsverksamheten i kommunen är känd och inarbetad inom organisationer och berörda myndigheter. Klienter nås av information om stödet från Kommunens hemsida såväl som andra kontakter man har i livet med psykisk ohälsa. Ledning Ledningsgruppen i Ö Göinge är under uppbyggnad och föreslås bestå av chef för resursenheten inom socialpsykiatrin i kommunen, brukarrepresentant från NSPH, chefer från Psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och PO Skåne. Personalresurser Ö Göinge Kommun med ca invånare har valt att gå samman med Osby Kommun om ett ombud och har därmed ett ombud med 50 % tjänstgöring. Verksamheten som ombud här har pågått sen Ombudens arbete Arbete med klienter med barn är mer komplext och det är ibland svårt att få en helhetsbild då man bara träffar den ena föräldern i familjen och/ inte heller barnen. Ombudets roll i dessa kontakter har varit att länka till olika stödfunktioner inom kommunen, vara med som stöd i de myndighetskontakter som upplevts som pressande eller vara bollplank i klientens process att förbättra sin livssituation.

15 Stöd i att anskaffa ny bostad har varit ytterligare en aktuell fråga under året. Svårigheter i bostadsanskaffning har under året lett att ungdomar som varit redo eller haft behov att flytta istället blivit låsta i sitt föräldrahem. Med sviktade mod depression och ångestproblematik som följd. Någon person har haft betalningsanmärkning. Att söka bostad när man fått betalningsanmärkning är svårt då utbudet och valmöjligheterna minskar. Ombudets roll har varit att länka till kontaktskapande möjligheter i samhället t.ex. kontaktperson, föreningsaktivitet eller mötesplatser anordnade för målgruppen unga. Upprätthållande/ anskaffning av fungerande vårdkontakter är för klienten nödvändiga för att få till en framåtskridande återhämtning och ett återkommande uppdrag att vara till stöd för. Några gånger har kontakterna upplevts som bristande eller lett till konflikt mellan vårdgivare och klienter. Ombudets roll har då varit att klargöra situationen, vara med vid mötet tillsammans med klient och stödja denne. Vidare att tillsammans med klient inför ett sådant möte förbereda och upprätta en plan för det som ska framföras. Det har visat sig vara väldigt svårt för några klienter att fokusera på sin agenda när man sitter ensam i stora möten med olika inblandade myndigheter. Att då få ha sitt ombud med har lugnat och stärkt och gjort att man kunnat behålla sitt fokus. Ytterligare en annan erfarenhet under året kan relateras till kulturkrockar. Detta har rört klienter med utländsk härkomst, med annan än svenska referens till familjeliv- och struktur. Här har ombudets uppgift varit att fungera som stöd i kommunikation och förståelse där berörda parter fått sätta sig in i och lyssna in klientens önskemål. Inledande kontaktorsaker under året har varit: ekonomi, stöd i vårdkontakter, bostadsanskaffning, arbetsrelaterade insatser, studier rådgivning länkning, insatser från socialpsykiatrin samt rättsfrågor. Övergripande statistik Kvinnor Män Totalt Antal klienter 31 dec Antal klienter 31 dec Nya klienter Avslutade klienter Ålder bland nya klienter under året Åldersgrupper Kvinnor Män år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år (1949-) 2 1 Data om ålder saknas - 1

16 Ålder bland avslutade klienter under året Åldersgrupper Kvinnor Män år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år (1949-) 2 1 Antal barn bland klienter 2014 Antal klienter med minderåriga barn som PO har vetskap om. Varav hemmaboende barn (innefattar även växelvis boende) Kvinnor Män Brister och systemfel Kontinuitet i vården och psykiatrin är viktigt och bärande för förtroendet för att kunna tillfriskna. Det har varit lång väntan tidigare till DBT-behandling för unga med självskadebeteende den behandling som stått till buds och sagts vara till hjälp av professionen. Nu har man erbjudit annan behandling som komplement t.ex. KBT och annan samtalskontakt för att denna målgrupp inte ska stå utan hjälp i den akuta stunden om/när inte DBT-resurserna kunnat fås. Att hamna mellan stolarna är inget nytt för våra klienter som ibland får höra att primärvården ska ha ansvaret för deras psykiska mående och vård och primärvården kan hänvisa tillbaka till psykiatrin. Uppdraget till PO har under året då varit att klargöra bakgrunden till de olika ställningstaganden och att för berörda parter uppdatera klientens mående och kräva att någon tar ett ansvar för frågan. Ibland har nya fakta kommit fram som skickar tillbaka ansvaret till psykiatrin och en utredning här kan bringa klarhet och leda framåt. FK kan anse att kommunen ska äga frågan då man inte klarat följa uppgjorda planeringen och vise versa. 3. Uppsökande verksamhet samt utåtriktad information Nya projekt har satts i gång för att hjälpa unga personer på olika plan. AFFE (AFFE- Andra unga Förmågebegränsade För Etablering)är ett sådant projekt, ett samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. PO i Kristianstad Ö Göinge, Osby Hässleholm var inbjudna till FK i Kristianstad för utbyte av information. Undertecknad informerade då om ombudsarbetet och FK/AF informerade om AFFE-projektet med frågestund om våra olika rollers betydelse och praktiska tillämpning. Skånedagarna i våra trakter var i år förlagda till Kulturhuset i Kristianstad med mingelbord från olika brukarföreningar i Skåne, psykiatrin och Personligt ombud från Kristianstad Hässleholm, Osby och Ö Göinge delade då ett bord. Detta gav goda möjligheter att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Här träffade ombudet både brukarrepresentanter och personal från Kristianstads kommuns träffpunkt.

17 Handledning Ombudet har under året haft regelbunden handledning tillsammans med kollegor från Hässleholm och Eslöv. Under våren processinriktad handledning som tidigare år och tillföljd av pensionsavgång under hösten skiftat till lösningsfokuserad handledning med leg. psykoterapeut Harry Korman i Malmö. Kompetensutveckling PO Skåne har erbjudit utbildning i samtalsmetodik tillsammans med utbildare Anna Widell. Forskning om funktionshinder, en heldag vid Malmö Högskola. Livräddning en uppfriskning av kunskaper om första hjälpen som vi praktiskt och teoretiskt fick tillgång till av Räddningstjänsten Malmö. Ombudet har också under våren haft en elev från Malmö Högskolas POP-program (Psykiatriskt omvårdnadsprogram psykisk hälsa m. inriktning mot särskild problematik). Detta har gett möjlighet till kunskapsutbyte, en spegling av egna arbetet, rollen och som ensamarbetande har detta varit värdefullt och utvecklande. Det gav möjlighet till diskussion där praktikanten ibland har fungerat som väckarklocka och gett möjlighet till nya reflektioner kring det egna arbetssättet. Vidare att motivera ett ibland automatiserat sätt att vara och agera, att sätta ord på tyst kunskap. Kontakt och samverkan med myndigheter och intresseorganisationer Det har i samverkansavtal reglerats att samverkansmöten ska ske och har så gjorts i kommunen sen flera år. Detta år har Personligt ombud fått delta här och får därmed tillgång till viktig information och uppdatering från de verksamheter och myndigheter som är representerade. Dessa är kommunens olika för målgruppen psykiskt funktionsnedsattas olika företrädare, t.ex. resurs-, familje-, försörjnings- missbruks-enheten, Primärvård, Psykiatrin med slutenvård, öppenvård, brukarrepresentanter och inbjudna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa träffar ska äga rum två gånger per termin. Här utbytes information och löses problem på ett prestigelöst och praktiskt sätt. Här har ombudet erhållit bra information som i några fall klargjort aktuella frågor för klienters räkning. Sådana träffar leder också till att ombudet får kontakt med nya klienter. Här gavs också tillfälle att bjuda in brukarrepresentant till Ledningsgruppsmöte för personligt ombud. Iakttagelser och tendenser Yrket Personligt ombud är mer känt inom de stora myndigheterna. Från dessa verksamheter länkas personer till ombudet. Det har dock inte alltid fungerat och lett till att berörd person blivit klient eftersom ombud alltid arbetar på klientens uppdrag. I dessa situationer har personen inte varit mogen att arbeta med sig själv. Det har alltså hänt att ett avtalat möte med ny klient inte kommit till stånd av okänd anledning och att fortsatta försök har misslyckats. Samtidigt är det i andra fall den väg till kontakt som för klienten varit möjligt eftersom aktuellt mående inte inneburit att man haft kraften/ initiativförmågan att ta kontakt eller visst om att stödet fanns. Unga personer med psykiska funktiosnedsättningar erfar utanförskap och möter svårigheter när det gäller inträdandet i vuxenliv, integration och delaktighet i samhället. Här finns olika

18 anledningar som t.ex. traumatiska upplevelser under skoltiden vilket gör att man inte fullföljt sin skolgång, outredd psykisk sjukdom som debuterat i samband med ungdoms/vuxenlivets ingång, misslyckande i studierna som lett till minskad tro på sina förmågor och tilltagande isolering från umgänget som i förlängningen visar sig i psykisk ohälsa. Utan egen inkomst ingen möjlighet till egen bostad och ett sämre psykiskt mående gör att man inte har företräde på en konkurerande arbetsmarknad. En ond cirkel. Tankar och reflektioner kring nästa verksamhetsår Vi har en förhoppning om fortsatt bra samverkan med kommunens företrädare, att vi i positiv anda och god vilja tillsammans löser de problem och svårigheter våra klienter möter. Vi ser fram emot och hoppas att genom ombudsverksamheten kunna fortsätta att synliggöra och underlätta för personer med psykiskt funktionsnedsättningar i samhället. Vidare att verka för ökad förståelse och tolerans så at psykiskt ohälsa ska komma att betraktas som vilken åkomma som helst och att dessa personer bemöts med respekt effektivitet och värdighet i vård, omsorg, myndighetskontakter. Vidare också att vi kan bidra till att klienter ser sina egna resurser och får stöd i att rätt använda dem trots psykisk sjukdom och funktionsnedsättning bjuder på nya utmaningar men med gemensamma krafter kommer det att bli ett spännande och givande år. Vi vill härmed tacka alla för gott samarbete och förtroende vi mött under året Camilla Bogarve verksamhetschef Ulla Jönsson personligt ombud Referenser Socialstyrelsen, Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppföljning av verksamheten. Socialstyrelsen, Personliga ombud ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet. SFS 2013:522. Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Svensk författningssamling.

19 Kommunstyrelsen Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 2 5/15 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd gällande högsta godtagbara boendekostnad Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

20 Stöd och Omsorg, utredningsenheten Englund, Mirjam, Enhetschef Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00182 Sida 1 av 1 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd gällande högsta godtagbara boendekostnad Förslag till beslut Reviderad riktlinje för högsta godtagbara boendekostnad antas. Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott Sammanfattning av ärendet Utifrån ett barnperspektiv finns behov att revidera riktlinjen för högsta godtagbara boendekostnad. I riktlinjen står sedan tidigare att hänsyn ska tas till barns behov av eget utrymme, men hänsyn till detta har inte tagits i beräkningstabellen för högsta godtagbara boendekostnad. För att barn ska kunna ha ett eget utrymme behöver boendekostnaden beräknas utifrån hushåll och antal barn istället för utifrån antal personer i hushållet. Det finns också behov att justera boendekostnaden utifrån att det idag är svårare att hitta bostad till den kostnad som bestämts i beräkningstabellen, oavsett ålder på sökande. Beslutsunderlag Stöd och omsorgs tjänsteskrivelse Förslag till reviderad riktlinje Jonas Rydberg Kommunchef Mirjam Englund Enhetschef Beslutet skickas till: Mirjam Englund Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen Skåne Enheten för social hållbarhet Margareta Johansson 205 15 MALMÖ Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Sida 1(6) Länsstyrelsen Kalmar län Utvecklingsenheten 391 86 Kalmar Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 Behörig

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 MEDDELANDE 1 (6) Enheten för social utveckling Birgitta Vigil Tfn.010-2231651 Socialnämnden Järfälla kommun 141 85 Järfälla Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Sida 1(7) Länsstyrelsen Kalmar län Utvecklingsenheten 391 86 Kalmar Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 1 (8) Enheten för social utveckling Birgitta Vigil Tfn.010-2231651 Socialnämnden Swedenborgsgatan 20 106 64 Stockholm Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd som

Läs mer

Ansökan 2014 Personligt ombud

Ansökan 2014 Personligt ombud SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/5217.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ansökan 2014

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 Ifylld och underskriven blankett skickas via e-post till följande adress: Länsstyrelsen i Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se Sida 1(6) I andra hand till postadress: Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson 2014-01-14 SN 2014/0027 0480-450940 Socialnämnden Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2015.

Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala 2016-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 nämndernas förvaltning Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Nämnden för personer med funktionsnedsättning Kopia till Länsstyrelsen

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-05 Dnr: 2014/346-NF-756 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen Västmanlands län Nämnden för personer

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Omsorgs och utbildningsutskottet 2015-05-18 Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 20 maj 2015, klockan 13:00

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 214 1 Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN

Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN 2011-12-15 1 (6) Till Länsstyrelsen i Stockholm län Att. Juha Mäntymäki Box 22067 106 30 Stockholm Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN Redovisning av verksamhet med personligt ombud under kalenderåret 2011 i Nacka

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Redovisning av statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2012

Redovisning av statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2012 VoO.2013.0033 1 (5) 2013-03-03 Vård och Omsorg Katarina Franzén Redovisning av statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2012 Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv har alltsedan 2006 anlitat Föreningen

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Innehållsförteckning. 10. Uppföljning. 1. Organisation. 2. Styrande dokument. 3. Uppdrag. 4. Systemfel och Brister. 5. Avgränsningar i uppdraget

Innehållsförteckning. 10. Uppföljning. 1. Organisation. 2. Styrande dokument. 3. Uppdrag. 4. Systemfel och Brister. 5. Avgränsningar i uppdraget Verksamhetsbeskrivning From 2016 Innehållsförteckning 1. Organisation 2. Styrande dokument 3. Uppdrag 4. Systemfel och Brister 5. Avgränsningar i uppdraget 6. Arbetsmetod 7. Målgrupp 8. Första kontakten

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

4 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015.

4 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 4 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015. 5 Revidering av riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 11 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede MOTPART Socialnämnden i Södertälje kommun 151

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005.

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005. Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Bilaga Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-02-08 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005. Arbets-/handlingsplan för verksamheten Verksamheten använder

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

PROTOKOLL Blosset, Almliden

PROTOKOLL Blosset, Almliden 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.15 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015 MEDDELANDE 1 (7) 2015-11-13 8215-590-2015 Enheten för social utveckling Katarina Edlund Tel 010-2231293 Socialnämnden Järfälla kommun 141 85 Järfälla Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Ansvarig namn Jakob Thorsteinsson, verksamhetschef Dokumentnamn Riktlinje för försörjningsstöd Upprättad av Mirjam Englund, enhetschef Reviderad: Berörda verksamheter Stöd och Omsorg Fastställd datum KSOU

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005 Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD T JÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2006-03-07 DNR 502-73/2006 SDN 2006-03-30 Handläggare: Ann-Charlotte Modigh och Kerstin Larsson Tfn:

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer