Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda."

Transkript

1 Omsorgs och utbildningsutskottet Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 25 februari 2015, klockan 8:30 Plats: Hyltarummer förmiddag, Dönabergarummet eftermiddag Ärenden Dnr Val av justerare samt tid och plats för justering Beslutsärenden 1. 4/15 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för /15 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd gällande högsta godtagbara boendekostnad 3. 6/15 Uppföljningsrapport av daglig verksamhet /15 Ansökan från Extramamman & Ugglans hemhjälp AB som utförare inom valfrihetssystem (LOV) 5. 8/15 Ansökan från Femtiofemplus AB som utförare inom valfrihetssystem (LOV) KS 2015/00072 KS 2015/00182 KS 2015/00161 KS 2014/01058 KS 2015/ /15 Svar på motion angående halalslakt. 2013/ /15 Svar på motion om att öppna fritidsgårdar i Glimåkra, Broby och Hanaskog 2011/ /15 Meddelanden KS 2015/00098 Sofia Nilsson Ordförande Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

2 Kommunstyrelsen Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 1 4/15 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

3 Stöd och Omsorg Windeborn, Camilla, Enhetschef Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00072 Sida 1 av 2 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för Förslag till beslut - Redovisningen godkänns Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott Sammanfattning av ärendet Verksamheten med personligt ombud startade i Östra Göinge kommun i slutet av januari Som utförare har Östra Göinge kommun sedan starten 2006 haft avtal med PO-Skåne. Avtalet är gemensamt med Osby kommun. Det personliga ombudet arbetar 50 % i Osby och 50 % i Östra Göinge kommun. Inför beslut om statsbidrag till personligt ombud för 2015 behöver Länsstyrelsenen redovisning för 2014 års verksamhet samt vilka planer som finns för Till redovisningen ska bifogas protokoll från ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen har delegerat till verksamhetschef att ansöka om statsbidrag. (kap 3 p. 10 Delegationsordningen). Beslutsunderlag Verksamhet Stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse Verksamhet Stöd- och omsorgs redovisning samt ansökan PO-Skåne verksamhetsberättelse för 2014 Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

4 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2 Jonas Rydberg Kommunchef Camilla Windeborn Enhetschef Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, Margareta Johansson

5 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen Skåne Enheten för social hållbarhet Margareta Johansson M ALMÖ Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska besluta om godkännande av redovisningen. Bifoga kopia av nämndprotokoll. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten har organiserats och vilka för utsättningar som ombudet/ombuden har haft i sitt arbete. Redovisande kommun Kommunens namn: Östra Göinge kommun Förvaltning: Verksamhet Stöd och Omsorg Förvaltningschef eller motsvarande: Jakob Thorsteinsson Befattning: Socialchef Postadress: Storgatan 4, Broby Telefon: E - post: Redovisningen avser även verksamhet i följande kommun/kommuner Kontaktperson/ enhetschef : Camilla Windeborn Befattning: Enhetschef, Stöd och Omsorg Namn: Camilla Windeborn Postadress: Storgatan 4, Broby Tfn: E - post: Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E - post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

6 Antalet tjänster Antal årsanställningar (heltid) under 2014: 0,50 tjänst Redovisa eventuella vakanser, tjänstledigheter samt långtidssjukskrivningar Beskrivning av utbildning och handledning Vilken utbildning och handledning har de personliga ombuden fått? (SFS 2013: punkt 1). Under år 2014 har följande utbildnings - och kompeten sutvecklingsinsatser genomförts: Regelbunden handledning med psykolog under året. Samtalsmetodik, intern utbildning för personliga ombud i PO - Skåne anordnad av Anna Widell (3 dagar, 1 ombud deltog 3 dagar, 2 ombud deltog 1 dag) Forskning om funktionshinder, 1 heldag, Malmö. Kurs i Första hjälpen, Malmö (halvdag, 4 ombud) Ombudet har också under våren haft en elev från Malmö Högskolas POP - program (Psykiatriskt omvårdnadsprogram psykisk hälsa m. inriktning mot särskild problematik). Detta har gett möjlighet till kunskapsutbyte, en spegling av egna arbetet, rollen och som ensamarbetande har detta varit värdefullt och utvecklande. Redovisning av klienter Vilka grupper och hur många personer har fått stöd av personliga ombud och vilka är de vanligaste orsakerna till den enskildes kontakter med personligt ombud? (SFS 2013: punkt 2). Pågår inte ärendet aktivt med återkommande kontakter så ska det avslutas (ingen kontakt har skett senaste halvåret). Dock kan den enskilde vara aktiv om man avvaktar ett beslut eller motsvarande inför fortsatt arbete. En person som är avslutad men som återkommer med liknade kontaktorsak inom ett kvartal räknas ej mer än en gång. Situation årsskiftet 201 4/ Kvinnor M än Antal klienter 31 dec Antal klienter 31 dec Nya klienter Avslutade klienter

7 Uppgifter om nya klienter under året Åldersgrupper K vinnor M än år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) Data om ålder saknas Uppgifter om klienter som avslutats under året Åldersgrupper K vinnor M än år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år (1949 -) 2 1 Antal klienter med minderåriga barn som 2 - PO har vetskap om? Varav antal klienter med hemmaboende barn? (innefattar även växelvis boende) Vanligaste kontaktorsakerna Ej preciserat, vanliga orsaker framgår av verksamhetsberättelsen sidan 5. 1 Anhörigsituation 2 Arbets - /sysselsättnings - /studiefrågor 3 Bostadssituation 4 Ekonomiska frågor 5 Etablera kontakt med hjälpinsats 6 Förbättra kontakt med myndighet/nätverk 7 Psykologiska/emotionella/vardagsstöd 8 Juridiska frågor 9 Försäkringskassan Kvinnor Män

8 10 Övrigt Bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning Beskriv kommunens bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning för den enskildes tillgång till personligt ombud. (SFS 2013: punkt 3). Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som ska få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vår d, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. Inom PO - Skånes dagliga arbete och i kontakt med målgruppen efterfrågas in te intyg för att styrka psykisk störning eller funktionsnedsättning. Någon preciserad prioriteringsordning är inte fastlagd utan omfattningen på uppdraget i Östra Göinge kommun är i god relation till efterfrågan. Organisation, ledning och samverkan Uppgift om hur verksamheten organiseras och leds samt vilka myndigheter och organisationer som samverkat kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013: punkt 4) Vilken nämnd är ansvarig för verksamheten? Hur är verksamheten organiserad? Hur l eds verksamheten? Stöd och Omsorg ansvarar för verksamheten. Som utförare har Östra Göinge kommun sedan starten 2006 haft avtal med PO - Skåne. Avtalet är gemensamt med Osby kommun. Det personliga ombudet arbetar 50 % i Osby och 50 % i Östra Göinge kommun. Ledningsgruppen har möten två gånger per termin Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? X Östra Göinge kommun X Arbetsförmedlingen X X X X X Försäkringskassan Primärvård Psykiatrin Representant för personligt ombud Brukarorganisationer Patientorganisationer Anhörigorganisationer Annan myndighet eller organisation, ange vilken:

9 Om sammansättningen i er ledningsgrupp inte uppfyller kraven i förordningen, beskriv i så fall hur ni har arbetat och planerar att arbeta för att lösa detta. Under 2014 har vi påbörjat ett ledningsarbete, med en ledningsgrupp där ovanstående repr. blivit inbjudna. Vi har haft två ledningsmöten där dock inte samtliga deltog. Men målet är att ledningsgruppen ska vara repr. av samtliga verksamheter under Ledningsgruppen har möten två ggr. per termin, i direkt anslutning till lokal samverkansgrupp, där flertalet av ovanstående verksamheter ingår. Uppmärksammade brister Beskrivning av vilka brister i fråga om den enskildes möjlig heter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service som kommunen uppmärksammat. (SFS 2013: punkt 5). Se bifogad verksamhetsberättelse från PO - Skåne, sid 6. Då systemfel uppmärksammas av personliga ombudet, antingen direkt till berörda eller i samband med uppföljningarna, så samverkar vi i möjligaste mån för att rätta till systemfelen. Övrigt Ser ni några tendenser/förändringar av orsaken till att klienter tar kontakt med Personligt ombud? Se bifogad verksamhetsberättelse från PO - Skåne, sid 7. Har någon verksamhetsförändring skett under 2014 i förhållande till ansökan? Nej Ort och datum Broby Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande Jakob Thorsteinsson Socialchef

10 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för Statsbidrag utgår med kr per år för en heltidstjänst. Antal årsanställningar (heltid) som ansökan avser : 0,5 tjänst Planeras någon verksamhetsförändring inför 2015? Östra Göinge kommun har för avsikt att även framöver erbjuda kommuninvånarna möjlighet att få ett personligt ombud. Östra Göinge kommun har vidare för avsikt att fortsätta använda PO - Skåne som utförare av tjänsten, tillsammans med Osby kommun om 50 % varde ra. Ort och datum Broby Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande Jakob Thorsteinsson Socialchef När ansvarig nämnd har fått del av redogörelsen och tagit ställning till ansökan önskar Länsstyrelsen få del av nämndens protokoll.

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE PERSONLIGT OMBUD I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2014 Övergripande om PO-Skånes verksamhet Inledning PO-Skåne bedriver ombudsverksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. Föreningen bildades år 2000 utifrån erfarenheter bland brukare och närstående av RSMH¹ och Schizofreniföreningarna i Skåne. PO-Skåne arbetar utifrån avtal på uppdrag av 10 kommuner i Skåne. Dessa kommuner har under detta verksamhetsår varit: Ängelholms kommun, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Lomma kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun, Osby kommun, Östa Göinge kommun, Hässleholms kommun samt Ystads kommun. Målgrupp Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter (SFS 2013:522). Inom PO-Skånes dagliga arbete och i kontakt med målgruppen efterfrågas inte intyg för att styrka psykisk störning eller funktionsnedsättning. Uppdrag Personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde. Det övergripande syftet med insatsen är att stödja personen i dennes individuella återhämtning, återtagande av kontroll och egenmakt samt återskapande av en fungerande vardag. Insatsen bygger på den enskilde personens önskemål och behov och omfattar stöd, rådgivning, problemlösning, rättighetsbevakning, vägledning till eller samordning av vård- och stödinsatser. Personligt ombud syftar till att den enskilde ska: 1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället 2. få möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation och ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov 3. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov och 4. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister så att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. (SOU, 2014) ¹ Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

12 Ledning och organisation PO-Skånes huvudmän är RSMH¹ och Schizofreniföreningen, de båda distriktsavdelningarna samt alla lokalföreningar anslutna till RSMH¹ och Schizofreniföreningen i Skåne. Verksamheten lyder under en styrelse. Under verksamhetsåret har antalet ordinarie ledamöter i styrelsen varit sex och antalet suppleanter lika många till antal, med en jämn föredelning av representation från de båda ägarorganisationerna. Enligt svensk författning (SFS 2013:522) är det kommunen via socialtjänsten som är ytterst ansvarig för ombudsverksamhet. PO-Skåne är en fristående aktör som på uppdrag av en kommun kontrakteras för att utföra ombudsverksamhet. Inom varje uppdragsgivande kommun finns för PO-Skåne en kontaktperson och i flertalet av dessa kommuner också en ledningsgrupp bestående av representanter från berörda myndigheter. Enligt Socialstyrelsen ska ombuden rapportera problem och brister i vård- och omsorgssystem till ledningsgruppen vars ansvar är att arbeta strategiskt med kvalitets- och utvecklingsarbete (Socialstyrelsen, 2014). I enlighet med författningen bör en ledningsgrupp bestå av representanter för kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska också erbjudas att delta i ledningsgruppen. Samverkan och upprättande av en ledningsgruppsfunktion för ombudsverksamheten varit en högaktuell fråga under detta verksamhetsår. Det dagliga arbetet inom PO-Skåne leds av en verksamhetschef. Under året har det varit skifte på denna post. Tidigare verksamhetschef lämnade sin tjänstgöring i april månad och nuvarande verksamhetschef tillträdde i juni månad. I perioden däremellan leddes verksamheten av två ombud med tillfälligt förordande. Det dagliga arbetet regleras genom föreningsstadgar, etiska riktlinjer, verksamhetsplan samt policy- och rutindokument. Vision och värdegrund PO-Skåne bildades för att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning till delaktighet i samhällsgemenskap med andra, stöd att leva ett bra liv med de svårigheter som följer psykisk ohälsa. PO-Skåne arbetar för att stödja individuell återhämtning samt att verka för ett samhälle för alla. Arbetet inom verksamheten utgår ifrån värden som medmänsklighet och respekt. Utgångspunkten är att det inom den hjälpsökande finns en inre kraft och kompetens att finna lösningar till uppkomna problem och svårigheter. Personligt ombud står på den hjälpsökandes sida, stödjer och stärker den enskilde personen att finna sin väg och företräder denne i kontakt med myndigheter. Personlig integritet är ytterligare ett starkt värde inom verksamheten och ombuden tillämpar sekretess i enlighet med lagen om Offentlighet och sekretess (2009:400). Verksamhetsåret inom PO-Skåne 2014 Personalresurser Under året har verksamheten haft 15 heltidsanställda ombud och en heltidsanställd verksamhetschef. Viss administration och redovisning har förlagts till en extern konsult: Lito komptens. ¹ Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

13 Ombudens arbete, klientarbete Klienter aktualiseras till PO-Skåne på olika sätt, det kan vara genom eget initiativ, genom närstående eller via andra professionella vård- eller stödkontakter. I ombudsuppdraget ingår att arbeta med utåtriktad information för att sprida kännedom om ombudsfunktionen i målgruppen samt att nå nya potentiella klienter. När en person aktualiserats i verksamheten påbörjas arbetet med att etablera kontakt och tillsammans med klienten identifiera och formulera hans eller hennes behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. I denna kartläggning klargörs vilket eller vilka uppdrag den hjälpsökande ger till personligt ombud och utifrån detta upprättas en överenskommelse. Under hösten har rutiner kring upprättade av denna överenskommelse uppdaterats och tydliggjorts. Vid tiden för bildandet av PO-Skånes verksamhet var det vanligt att klienten eller uppdragsgivaren önskade långvarigt stöd. Under senare år, så också under detta gångna verksamhetsår, har det varit vanligt att klienter har haft ett konkret avgränsat uppdrag. Detta innebär att den tidsperiod då en person är klient i verksamheten varierar och att fler klienter har stöd under en kortare tidsperiod. Detta innebär att verksamheten i jämförelse med uppstartsåren har ett större antal klienter och en ökad klient genomströmning. Ombudens arbete, systemförbättring Ombuden har, vid sidan av sin roll som språkrör, vägledare och allt som ingår i uppdraget att stärka den enskilde klientens egenmakt, också ett uppdrag att på ett strukturellt plan företräda kollektivet av klienter. Detta genom att synliggöra och påtala de systematiska brister i välfärdssystemen som gör att klienter far illa och samhället använder sina resurser på ett ineffektivt vis. Det föreligger ett viktigt samspelsförhållande och ett växelspel mellan ledningsgrupp och ombud i denna process (Socialstyrelsen, 2010). Det är känt att personer med psykisk funktionsnedsättning möter stigma och diskriminering samt att fattigdom, ensamhet och isolering tillhör vardagen för många. Inom ombudsverksamheten finns stor kunskap kring de utmaningar och svårigheter som följer med att leva med psykiska funktionsnedsättningar. Under hösten har det inom PO-Skånes verksamhet påbörjats ett internt kvalitetsutvecklingsarbete arbete med avsikten att metodutveckla och förbättra det strukturella uppdraget. Detta kvalitetsutvecklingsarbete omfattar också samverkan mellan ombud, kommunala kontaktpersoner och ledningsgrupper. Internt kvalitetsarbete Inom PO-Skåne bedrivs ett fortlöpande arbete med uppföljning och kvalitetssäkring. År 2010 kvalitetssäkrades verksamheten via EQUASS¹. Övrigt Nominering till pris på EU-nivå för innovativ verksamhet Under hösten nominerades den svenska ombudsmodellen, efter initiativ av PO-Skåne till EFC² som en av elva finalister bland 231 nominerade från 58 länder i en kvalitets- och policy process på EU-nivå. Detta innebär att den svenska ombudsmodellen under våren kan

14 komma att utnämnas till år 2015 mest innovativa verksamhet inom den sociala sektorn i Europa. Internationella konferenser PO-Skåne har under året presenterat verksamheten och ombudsmodellen vid tre internationella konferenser: 12 maj Kardinal König Haus, Wien oktober Martin's Brussel EU Hotel, Bryssel december ERA Conference Centre, Trier Tankar och reflektioner inför nästa verksamhetsår PO-Skåne kvalitetssäkrades genom EQUASS¹ år En ny kvalitetsmätning planeras för En uppföljning gällande nöjdhet hos klienter i verksamheten planeras också att genomföras under Utöver detta kommer rutiner för utåtriktad information samt analys och dokumentation av brister och systemhinder fortsätta stärkas. Metodutveckling vad gäller det kontakt- och alliansskapande i klientarbete planeras. Två konferenser som vänder sig till ombud, ledningsgrupper, samarbetspartners och klienter planeras: Den första den 30 januari med fokus på ledningsgruppens roll i ombudsarbetet. Den andra den 29 april med fokus på frågor som: ombudens roll individuell återhämtning, vägar till delaktighet och arbete samt samband mellan fattigdom och psykisk ohälsa. Verksamhetsåret 2014 i Ö Göinge kommun Inledning Personligt Ombudsverksamheten i kommunen är känd och inarbetad inom organisationer och berörda myndigheter. Klienter nås av information om stödet från Kommunens hemsida såväl som andra kontakter man har i livet med psykisk ohälsa. Ledning Ledningsgruppen i Ö Göinge är under uppbyggnad och föreslås bestå av chef för resursenheten inom socialpsykiatrin i kommunen, brukarrepresentant från NSPH, chefer från Psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och PO Skåne. Personalresurser Ö Göinge Kommun med ca invånare har valt att gå samman med Osby Kommun om ett ombud och har därmed ett ombud med 50 % tjänstgöring. Verksamheten som ombud här har pågått sen Ombudens arbete Arbete med klienter med barn är mer komplext och det är ibland svårt att få en helhetsbild då man bara träffar den ena föräldern i familjen och/ inte heller barnen. Ombudets roll i dessa kontakter har varit att länka till olika stödfunktioner inom kommunen, vara med som stöd i de myndighetskontakter som upplevts som pressande eller vara bollplank i klientens process att förbättra sin livssituation.

15 Stöd i att anskaffa ny bostad har varit ytterligare en aktuell fråga under året. Svårigheter i bostadsanskaffning har under året lett att ungdomar som varit redo eller haft behov att flytta istället blivit låsta i sitt föräldrahem. Med sviktade mod depression och ångestproblematik som följd. Någon person har haft betalningsanmärkning. Att söka bostad när man fått betalningsanmärkning är svårt då utbudet och valmöjligheterna minskar. Ombudets roll har varit att länka till kontaktskapande möjligheter i samhället t.ex. kontaktperson, föreningsaktivitet eller mötesplatser anordnade för målgruppen unga. Upprätthållande/ anskaffning av fungerande vårdkontakter är för klienten nödvändiga för att få till en framåtskridande återhämtning och ett återkommande uppdrag att vara till stöd för. Några gånger har kontakterna upplevts som bristande eller lett till konflikt mellan vårdgivare och klienter. Ombudets roll har då varit att klargöra situationen, vara med vid mötet tillsammans med klient och stödja denne. Vidare att tillsammans med klient inför ett sådant möte förbereda och upprätta en plan för det som ska framföras. Det har visat sig vara väldigt svårt för några klienter att fokusera på sin agenda när man sitter ensam i stora möten med olika inblandade myndigheter. Att då få ha sitt ombud med har lugnat och stärkt och gjort att man kunnat behålla sitt fokus. Ytterligare en annan erfarenhet under året kan relateras till kulturkrockar. Detta har rört klienter med utländsk härkomst, med annan än svenska referens till familjeliv- och struktur. Här har ombudets uppgift varit att fungera som stöd i kommunikation och förståelse där berörda parter fått sätta sig in i och lyssna in klientens önskemål. Inledande kontaktorsaker under året har varit: ekonomi, stöd i vårdkontakter, bostadsanskaffning, arbetsrelaterade insatser, studier rådgivning länkning, insatser från socialpsykiatrin samt rättsfrågor. Övergripande statistik Kvinnor Män Totalt Antal klienter 31 dec Antal klienter 31 dec Nya klienter Avslutade klienter Ålder bland nya klienter under året Åldersgrupper Kvinnor Män år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år (1949-) 2 1 Data om ålder saknas - 1

16 Ålder bland avslutade klienter under året Åldersgrupper Kvinnor Män år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år (1949-) 2 1 Antal barn bland klienter 2014 Antal klienter med minderåriga barn som PO har vetskap om. Varav hemmaboende barn (innefattar även växelvis boende) Kvinnor Män Brister och systemfel Kontinuitet i vården och psykiatrin är viktigt och bärande för förtroendet för att kunna tillfriskna. Det har varit lång väntan tidigare till DBT-behandling för unga med självskadebeteende den behandling som stått till buds och sagts vara till hjälp av professionen. Nu har man erbjudit annan behandling som komplement t.ex. KBT och annan samtalskontakt för att denna målgrupp inte ska stå utan hjälp i den akuta stunden om/när inte DBT-resurserna kunnat fås. Att hamna mellan stolarna är inget nytt för våra klienter som ibland får höra att primärvården ska ha ansvaret för deras psykiska mående och vård och primärvården kan hänvisa tillbaka till psykiatrin. Uppdraget till PO har under året då varit att klargöra bakgrunden till de olika ställningstaganden och att för berörda parter uppdatera klientens mående och kräva att någon tar ett ansvar för frågan. Ibland har nya fakta kommit fram som skickar tillbaka ansvaret till psykiatrin och en utredning här kan bringa klarhet och leda framåt. FK kan anse att kommunen ska äga frågan då man inte klarat följa uppgjorda planeringen och vise versa. 3. Uppsökande verksamhet samt utåtriktad information Nya projekt har satts i gång för att hjälpa unga personer på olika plan. AFFE (AFFE- Andra unga Förmågebegränsade För Etablering)är ett sådant projekt, ett samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. PO i Kristianstad Ö Göinge, Osby Hässleholm var inbjudna till FK i Kristianstad för utbyte av information. Undertecknad informerade då om ombudsarbetet och FK/AF informerade om AFFE-projektet med frågestund om våra olika rollers betydelse och praktiska tillämpning. Skånedagarna i våra trakter var i år förlagda till Kulturhuset i Kristianstad med mingelbord från olika brukarföreningar i Skåne, psykiatrin och Personligt ombud från Kristianstad Hässleholm, Osby och Ö Göinge delade då ett bord. Detta gav goda möjligheter att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Här träffade ombudet både brukarrepresentanter och personal från Kristianstads kommuns träffpunkt.

17 Handledning Ombudet har under året haft regelbunden handledning tillsammans med kollegor från Hässleholm och Eslöv. Under våren processinriktad handledning som tidigare år och tillföljd av pensionsavgång under hösten skiftat till lösningsfokuserad handledning med leg. psykoterapeut Harry Korman i Malmö. Kompetensutveckling PO Skåne har erbjudit utbildning i samtalsmetodik tillsammans med utbildare Anna Widell. Forskning om funktionshinder, en heldag vid Malmö Högskola. Livräddning en uppfriskning av kunskaper om första hjälpen som vi praktiskt och teoretiskt fick tillgång till av Räddningstjänsten Malmö. Ombudet har också under våren haft en elev från Malmö Högskolas POP-program (Psykiatriskt omvårdnadsprogram psykisk hälsa m. inriktning mot särskild problematik). Detta har gett möjlighet till kunskapsutbyte, en spegling av egna arbetet, rollen och som ensamarbetande har detta varit värdefullt och utvecklande. Det gav möjlighet till diskussion där praktikanten ibland har fungerat som väckarklocka och gett möjlighet till nya reflektioner kring det egna arbetssättet. Vidare att motivera ett ibland automatiserat sätt att vara och agera, att sätta ord på tyst kunskap. Kontakt och samverkan med myndigheter och intresseorganisationer Det har i samverkansavtal reglerats att samverkansmöten ska ske och har så gjorts i kommunen sen flera år. Detta år har Personligt ombud fått delta här och får därmed tillgång till viktig information och uppdatering från de verksamheter och myndigheter som är representerade. Dessa är kommunens olika för målgruppen psykiskt funktionsnedsattas olika företrädare, t.ex. resurs-, familje-, försörjnings- missbruks-enheten, Primärvård, Psykiatrin med slutenvård, öppenvård, brukarrepresentanter och inbjudna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa träffar ska äga rum två gånger per termin. Här utbytes information och löses problem på ett prestigelöst och praktiskt sätt. Här har ombudet erhållit bra information som i några fall klargjort aktuella frågor för klienters räkning. Sådana träffar leder också till att ombudet får kontakt med nya klienter. Här gavs också tillfälle att bjuda in brukarrepresentant till Ledningsgruppsmöte för personligt ombud. Iakttagelser och tendenser Yrket Personligt ombud är mer känt inom de stora myndigheterna. Från dessa verksamheter länkas personer till ombudet. Det har dock inte alltid fungerat och lett till att berörd person blivit klient eftersom ombud alltid arbetar på klientens uppdrag. I dessa situationer har personen inte varit mogen att arbeta med sig själv. Det har alltså hänt att ett avtalat möte med ny klient inte kommit till stånd av okänd anledning och att fortsatta försök har misslyckats. Samtidigt är det i andra fall den väg till kontakt som för klienten varit möjligt eftersom aktuellt mående inte inneburit att man haft kraften/ initiativförmågan att ta kontakt eller visst om att stödet fanns. Unga personer med psykiska funktiosnedsättningar erfar utanförskap och möter svårigheter när det gäller inträdandet i vuxenliv, integration och delaktighet i samhället. Här finns olika

18 anledningar som t.ex. traumatiska upplevelser under skoltiden vilket gör att man inte fullföljt sin skolgång, outredd psykisk sjukdom som debuterat i samband med ungdoms/vuxenlivets ingång, misslyckande i studierna som lett till minskad tro på sina förmågor och tilltagande isolering från umgänget som i förlängningen visar sig i psykisk ohälsa. Utan egen inkomst ingen möjlighet till egen bostad och ett sämre psykiskt mående gör att man inte har företräde på en konkurerande arbetsmarknad. En ond cirkel. Tankar och reflektioner kring nästa verksamhetsår Vi har en förhoppning om fortsatt bra samverkan med kommunens företrädare, att vi i positiv anda och god vilja tillsammans löser de problem och svårigheter våra klienter möter. Vi ser fram emot och hoppas att genom ombudsverksamheten kunna fortsätta att synliggöra och underlätta för personer med psykiskt funktionsnedsättningar i samhället. Vidare att verka för ökad förståelse och tolerans så at psykiskt ohälsa ska komma att betraktas som vilken åkomma som helst och att dessa personer bemöts med respekt effektivitet och värdighet i vård, omsorg, myndighetskontakter. Vidare också att vi kan bidra till att klienter ser sina egna resurser och får stöd i att rätt använda dem trots psykisk sjukdom och funktionsnedsättning bjuder på nya utmaningar men med gemensamma krafter kommer det att bli ett spännande och givande år. Vi vill härmed tacka alla för gott samarbete och förtroende vi mött under året Camilla Bogarve verksamhetschef Ulla Jönsson personligt ombud Referenser Socialstyrelsen, Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppföljning av verksamheten. Socialstyrelsen, Personliga ombud ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet. SFS 2013:522. Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Svensk författningssamling.

19 Kommunstyrelsen Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 2 5/15 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd gällande högsta godtagbara boendekostnad Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

20 Stöd och Omsorg, utredningsenheten Englund, Mirjam, Enhetschef Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00182 Sida 1 av 1 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd gällande högsta godtagbara boendekostnad Förslag till beslut Reviderad riktlinje för högsta godtagbara boendekostnad antas. Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott Sammanfattning av ärendet Utifrån ett barnperspektiv finns behov att revidera riktlinjen för högsta godtagbara boendekostnad. I riktlinjen står sedan tidigare att hänsyn ska tas till barns behov av eget utrymme, men hänsyn till detta har inte tagits i beräkningstabellen för högsta godtagbara boendekostnad. För att barn ska kunna ha ett eget utrymme behöver boendekostnaden beräknas utifrån hushåll och antal barn istället för utifrån antal personer i hushållet. Det finns också behov att justera boendekostnaden utifrån att det idag är svårare att hitta bostad till den kostnad som bestämts i beräkningstabellen, oavsett ålder på sökande. Beslutsunderlag Stöd och omsorgs tjänsteskrivelse Förslag till reviderad riktlinje Jonas Rydberg Kommunchef Mirjam Englund Enhetschef Beslutet skickas till: Mirjam Englund Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Innehållsförteckning (rev mars 2013)

Innehållsförteckning (rev mars 2013) Innehållsförteckning (rev mars 2013) 1. INLEDNING... 9 1.1 Befogenhet att utfärda riktlinjer... 9 1.2 IFO: s inriktning... 9 1.2.1 Kvalitet... 9 1.3 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 1.4 Utgångspunkter

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer