Södertörns brandförsvarsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertörns brandförsvarsförbund"

Transkript

1 Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget Mål Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna har skett och kommunerna har utsett representanter i vår direktion. Dessa mål överensstämmer med målen i vårt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor genomfördes en mera genomgripande revidering av målen. De mål som fastställts gäller nuvarande mandatperiod om inga särskilda skäl föranleder förändringar gör vi en noggrann revidering av målen. Vision Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett tryggt och säkert samhälle inträffar inga olyckor, inga människor skadas och miljön är oförstörd. Vi ska identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till att skapa en miljö där människor känner sig trygga. Mål för god ekonomisk hushållning Vid ett budgetmöte med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2005 diskuterades kraven på mål för god ekonomisk hushållning för förbundet. Från kommunerna framfördes synpunkten att det för förbundets del räcker med att tillämpa reglerna i kommunallagen om en ekonomi i balans. De mål kommunerna själva upprättar för god ekonomisk hushållning bör också beaktas av Södertörns brandförsvarsförbund. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning. Inriktningsmål Inriktningsmålen för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst fastställs i det Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor som beslutats av direktionen. Revidering av handlingsprogrammet sker i samråd med medlemskommunerna och berörda organisationer och under varje mandatperiod då nya direktionsmedlemmar valts. Verksamhetsplanen för 2015 behandlas i direktionen under hösten Förbundets inriktningsmål är inspirerade av den nationella visionen som fastslagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Ingen kvinna, man, flicka eller pojke ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Dessa bryts ner i två etappmål för att skapa mer greppbara mål för vår verksamhet. För att klara av etappmålen måste förbundet agera både med egna resurser, men också påverka andra aktörer i samhället för att målen ska uppfyllas. Kvantitativa och mer detaljerade mål återfinns i förbundets verksamhetsplan i form av ett antal indikatorer.

2 Etappmål 1 Antalet döda och svårt skadade kvinnor och män, flickor och pojkar, vid bränder i byggnader ska minskas med minst en tredjedel till år Om målet nås kommer ett tiotal svårt skadade och döda i våra medlemskommuner att räddas varje år i förhållande till dagens situation. För att nå målet måste framförallt den egna förmågan att förebygga brand och att klara av en incident stärkas hos dem som drabbas av bränder. Detta kan göras genom breda informations- och utbildningsinsatser till allmänheten och företag, men då vi kan identifiera vissa riskgrupper såsom socialt utsatta och äldre som löper väsentligt större risk att drabbas av brand, är ett fortsatt samarbete med andra förvaltningar inom kommunerna av mycket stor vikt. Ett samnyttjande av vår kunskap inom brandskyddsområdet och kommunens kontaktnät möjliggör att nå de resultat vi efterfrågar. Etappmål 2 Antal brand i byggnad med egendomsskador ska minska med en tredjedel till år Många åtgärder som vidtas för att nå etappmål 1 kommer också leda till att vi uppfyller etappmål två som handlar om egendomsskador. En uppnådd målsättning innebär att ca 600 bränder kan undvikas antingen genom att branden helt förebyggs eller att den kan hanteras innan den hinner innebära någon skada. Vårt uppdrag för att nå målsättningen är i första hand att se till att företag och enskilda har tillräcklig kunskap och utrustning för att hantera sin risk. Detta görs genom att vi informerar, utbildar och bedriver tillsyn. Även vår operativa förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser påverkar måluppfyllnaden. Ett fortsatt fokus på att minska insatstiderna, det vill säga tiden från att vi får ett larm till att vi är framme och bryter skadeutvecklingen, är viktig för att uppnå målet liksom att räddningsinsatser genomförs på ett effektivt sätt är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut och de samrådsmöten, som förts med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer och Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPA:s beräkningar Räntenettot består av räntan på pensionsskulden som beräknas av KPA och beräknad intäktsränta från banken. Sida 2 av 8

3 Total (tkr) Utfall Intäkter Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Utbetalda pensioner Förändring pensionsskuld Övriga personalkostnader Lokalhyra Övrigt Räntenetto Avskrivningar Summa kostnader Nettoresultat Stab och gemensamt (tkr) Intäkter Kommunbidrag Övriga intäkter Utfall Summa intäkter Kostnader Utbetalda pensioner Förändring pensionsskuld Övriga personalkostnader Räntenetto Övriga kostnader Summa kostnader Nettoresultat Sida 3 av 8

4 Verksamhetsbeskrivning Staben består av 15 personer och är en stödfunktion åt brandchefen och produktionen. I staben finns specialistfunktioner inom administration, analys, ekonomi, information, juridik, miljö, personal, projektledning och teknik. Varje chef i organisationen har delegation så att han/hon kan ta sitt chefsansvar och ska då använda sig av specialistfunktionerna enligt ovan. Under 2014 har omfattande föreberedelser genomförts för att stärka Södertörns brandförsvarsförbunds stödsystem inom olika områden. Syftet är att skapa förutsättningar för ett effektivare arbete med ökad kvalitet. Vår externa webbplats, vår ärende- och dokumenthantering samt vårt intranät med kopplingar till ovansående verktyg har genomlysts i grunden och ligger nu för införande under innevarande och kommande år. Tidigare samverkan med Brandkåren Attunda avseende stödfunktioner inom ekonomi och IT har avvecklats och vi driver nu vidare dessa funktioner var för sig. Utebliven rationalisering kan delvis kompenseras med enklare styrning när vi förfogar över alla frågor själva. Vidare pågår förberedande arbete och införande av brandskyddskontroller i Södertörns brandförsvarsförbunds regi ska verksamheten vara i full gång. Inom området personal- och kompetensförsörjning gör vi en årlig behovsanalys som utgör underlag för personalplanering. Vi är nu inne i en fas där vi har stora pensionsavgångar som både skapar stora möjligheter och utmaningar. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där olikheter tas till vara och som ska spegla vårt samhälle, därmed har vi tillsatt en grupp medarbetare som på ett nytt sätt arbetar med att informera och attrahera nya sökande startar vi vårt 6:e chefsförsörjningsprogram. Följande årsarbetareingår i staben: Brandchef 1 1 Projektledare 0,5 1 Analyschef 1 1 Teknisk chef 1 1 Ekonomichef 1 1 Säkerhetssamordare 1 1 Förbundssekreterare 1 1 Handläggare 1 1 Informatör 1 1 Assistenter 5 4 Jurist/miljö 1 1 Personalchef 1 1 Summa 15,5 15 Sida 4 av 8

5 Produktion (tkr) Utfall Räddning Fastighet Summa Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Netto Verksamhetsbeskrivning Genom att samla all produktion integrerar vi förebyggande och skadeavhjälpande arbete. På så sätt får vi en kostnadseffektiv och flexibel organisation, samtidigt som organisationsmodellen möjliggör erfarenhetsåterföring från olyckor till vårt förebyggande arbete och tvärt om. Inriktningen i handlingsprogrammet gör att den tydliga fokuseringen på att hjälpa människor innan olyckor inträffar och bränder uppstår kommer att fortsätta och förstärkas. Samarbetet med våra medlemskommuner är fortsatt av yttersta vikt och nödvändigt för att vi ska kunna nå de direkta mål vi har avseende minskning av bränders påverkan på liv och egendom, men innebär också att vi kan bidra till kommunala mål om trygghet och säkerhet i övrigt. Vår certifierade Räddningscentral fortsätter att få nya kunder, framförallt bland våra medlemskommuner som hos oss hittar en helhetslösning. Utöver att vi kan lösa de behov som kommunerna har, ser vi också stora vinster i att ha vår räddningscentral som en sammanhållande länk i säkerhetsarbetet i kommunen där brand bara är en del. Ett stort arbete pågår för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Detta arbete består i en förändrad övnings- och fortbildningsverksamhet för vår personal samt mer systematiska kontroller av våra medarbetares kunskap. Vår nya verksamhetsgren, brandskyddskontroll, som kommer vara fullt utbyggd från 2015 ger oss nya utmaningar men också nya verktyg för förebyggande brandskydd i bostadsmiljö. Utöver det är vår tydliga målsättning att denna del av vår myndighetsutövning ska bli mer rättssäker och ha ökad kvalitet. Följande årsarbetare ingår i produktionen: Produktionschef 1 1 Brandmän deltid Brandingenjörer/stabsbefäl/ Verkmästare 1 1 insatsledare Driftstöd 7 7 Styrkeledare heltid Larmoperatörer 11 17,5 Brandmän heltid Brandskyddskontrollant 5 2 Styrkeledare deltid Summa ,5 Sida 5 av 8

6 Driftbudget Utfall Stab och gemensamt intäkter personalkostnader övriga kostnader netto Räddning intäkter personalkostnader övriga kostnader netto Fastigheter intäkter lokalhyra övriga kostnader netto Finansiering kommunbidrag extra ordinära intäkter utbetalda pensioner förändring pensionsskuld räntenetto netto Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Netto Sida 6 av 8

7 Investeringsbudget En släckbil införskaffas under Byte av transportfordon följer den långsiktiga utbytesplanen. Under 2014 anskaffade vi två bilar utöver den långsiktiga planen till våra brandskyddskontrollanter. I posten räddningsmateriel och övriga inventarier ingår bland annat ny utlarmningsutrustning till våra värn då det gamla Minicalls systemet skrotas, stabiliseringsutrustning till tung räddning, datateknik till larmcentralen. Räddningsrobotens utveckling har gått framåt men troligen faller inga kostnader faller ut under Därför flyttas posten till En prototyp är nu färdig och det fortsatta utvecklingsarbetet sker under ledning av Relisator AB tillsammans med MSB, KTH, universiteten i Linköping och Örebro samt Södertörns brandförsvarsförbund. Ett ärendehanteringssystem samt ett dokumenthanteringssystem/intranät införskaffas och driftsätts under Sida 7 av 8

8 Södertörns brandförsvarsförbund Investeringar (2) Utfall (2) Utbyggnad av Lindvreten* Periodiskt underhåll fastigheter Summa fastigheter Släckbilar Lastväxlare/tankbil Höjdfordon Räddningsbåtar Transportfordon Räddningsmaterial och övriga inventarier Ledningsfordon Modernisering utlarmningssystemet Räddningsrobot Lastbil för interna transporter Verksamhetssystem ** Rakel 382 Summa maskiner o inventarier brand Total *Investeringar vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen ** Upphandling pågår varav inget belopp Sida 8 av 8

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 27 Årsredovisning Storstockolms sförbund (KS 2014.063) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2013

Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2013 s årsredovisning Formgivning: Jonas Nyström Foto: Jonas Nyström, Håkan Filipsson, Håkan Ragell, Lars-Olov Bergman, Pernilla Eriksson, Trafikverket, Stockholms stad, Aldiana Kivic, Titan Television, Pixhill

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Författare: Johan Hermelin, Strategihuset AB MSB:s kontaktpersoner: Karoline Sjölander, 010-240 56 77 Thomas

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer