Verksamhetsplan Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören

2 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen är indelad i fem områden; Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling och Miljö. Verksamhetsplanen visar hur vi ska uppfylla direktionens avsiktsförklaring. Till varje målområde finns därför också ett utdrag ur direktionens avsiktsförklaring för just detta område. All verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska genomsyras av alla människors lika värde. Såväl kvinnor och män respektive pojkars och flickors behov ska tillgodoses på ett likvärdigt sätt. Dessutom ska all verksamhet bidra till att stärka vårt varumärke och följa aktuell lagstiftning. Övergripande synsätt I direktionens avsiktförklarings finns ett övergripande synsätt som lyder: Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara pålitlig, uppfattas som trygghetsskapande och därigenom vara en god förebild. Arbetet ska vara olycksförebyggande där kvinnors och mäns respektive flickors och pojkars säkerhet står i centrum. Detta synsätt ligger till grund för allt vårt arbete. Särskilt fokus ska den kommande tiden riktas mot ungdomar. Hur flickor och pojkar ser på risker och oss, påverkar dels riskutvecklingen i samhället men även vilka våra framtida medarbetare är. Därför är viktigt att vi bygger långsiktiga och goda relationer med ungdomar. Vårt arbete och förhållningssätt till alla intressenter i vår vardag, ska även bottna i vår värdgrund. Den värdegrund som vi tillsammans tagit fram och som kan sammanfattas med orden: förtroende, engagemang, professionella och tillgängliga. Verksamhet Inom Handlingsprogrammets fyra områden (säkrare boende, säkrare trafik, säkrare skola och säkrare fritid) ska vi nå bättre resultat än i jämförbara räddningstjänstregioner. Det sker genom ett mer aktivt olycksförebyggande arbete, en fortsatt effektiv och innovativ operativ verksamhet.

3 Säkrare boende 1. Det tekniska skyddet mot olyckor i bostäder ska öka markant Vi ska aktivt arbetat för att människor som bor i Linköping och Norrköping ska få ett säkrare boende genom ökat tekniskt skydd. et är att skyddet markant ska förbättras för olyckstyperna fallolyckor och bränder genom bland annat informaton, uppsökande verksamhet mm. 2. Förmågan hos människor att kunna förhindra och agera vid olyckor i boendet ska öka markant. Vi ska aktivt arbeta för att förmågan hos kvinnor och män att kunna förhindra och agera vid olyckor i boendet ska öka markant. Viktiga insatser blir information och utbildning till dessa målgrupper genom exempelvis uppsökande verksamhet men även att ta emot studiebesök osv. 3. Vid 90% av alla olyckor som vi larmas till ska någon ha påverkat skadeutvecklingen innan vår ankomst De första minuterna är avgörande för hur skadorna blir vid en olycka. Det är därför viktigt att insatser sker snabbt och helst direkt efter att en olycka inträffat. Genom bättre utbildning och information till allmänheten och samverkan andra aktörer kan vi åstadkomma detta. 4. Den som drabbas av olycka ska vara nöjd eller mycket nöjd med vårt räddningsarbete, bemötande och efterarbete i samband med räddningsinsatser Förutom räddade värden har även så kallade mjuka värden blivit viktigare. Detta innebär att bemötande och efterarbete också är viktigt. Vi måste därför arbeta mer än tidigare med att den som drabbas av olycka ska vara nöjda med vårt räddningsarbete, bemötande och efterarbete. 5. I flerbostadshus ska det byggnadstekniska brandskyddet och funktionen av anordningar för räddningstjänst markant förbättras. I flerbostadshus är det viktigt att det byggnadstekniska brandskyddet i framförallt källare, trapphus och vindar är gott. Det minsta kravet är att brandskyddet alltid fungerar och motsvarar kravet då byggnaderna uppfördes. Detsamma gäller anordningar för att underlätta räddningstjänstens insats såsom räddningsvägar, rökluckor, stigarledningar etc. Säkrare trafik 6. Barn, ungdomar och riskutsatta grupper ska ha kunskap om och attityd för ett trafiksäkert beteende. I handlingsprogrammet finns prioriterade målgrupper gällande trafiksäkerhet. Dessa målgrupper är barn, ungdomar och övriga riskutsatta grupper (exempelvis personer med drogberoende, trötta eller stressade förare samt oerfarna förare av kraftfulla fordon). Vi ska med vårt förtroende i samhället vara en förebild för dessa grupper av människor genom att uppträda trafiksäkert men även genom att sprida kunskap om trafikolyckor och trafiksäkerhet.

4 7. Vid 90 % av alla trafikolyckor som vi larmas till ska vi göra vägen vara framkomlig för trafik inom 30 minuter från larm De första insatserna vid en trafikolycka spelar stor roll för möjligheten att begränsa skador på de som drabbas. Dessutom finns samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar med snabbt agerande vid trafikolyckor så att trafikflödet påverkas i så liten omfattning som möjligt. Vi måste öka människors förmåga att ingripa vid trafikolyckor och göra vårt räddningsarbete effektivare. 8. Den som drabbas av olycka ska vara nöjd eller mycket nöjd med vårt räddningsarbete, bemötande och efterarbete i samband med räddningsinsatser Förutom räddade värden har även så kallade mjuka värden blivit viktigare. Detta innebär att bemötande och efterarbete också är viktigt. Vi måste därför arbeta mer än tidigare med att den som drabbas av olycka ska vara nöjda med vårt räddningsarbete, bemötande och efterarbete.. Säkrare skola 9. Elever och lärares förmåga att förhindra och agera vid olyckor ska förbättras. För att kunna förhindra och kunna agera vid olyckor, är det av stor vikt människor kan agera på ett säkert och effektivt sätt. Detta gäller såväl inte bara i skolmiljöer utan i hela samhället. Skolan är en bra plats att ge alla ungdomar utbildning i hur man agerar för att förhindra och agera vid olyckor. Vårt arbete med att ge elever och lärare stärkt förmåga måste öka och förbättras. 10. Vid 90% av alla olyckor på skolor som vi larmas till ska någon ha påverkat skadeutvecklingen innan vår ankomst De första minuterna är avgörande för en olyckas fortsatta förlopp. Det är därför viktigt att snabbt ingripa vid olyckor. Genom utbildning och stöd till anordningar för att tidigt upptäcka brand i skolor. 11. Brandskyddet i skolor ska markant förbättras. Skolor är en miljö där flera tusen personer vistas i dagligen. Det är av stor vikt att brandskyddet i skolor förbättras för att minska risken för såväl personskador som egendomsskador. Stärkt tillsyn, aktiv deltagande i byggprocess då skolor uppförs och stärka kommunernas eget säkerhetsarbete är en av flera åtgärder för oss. Säkrare fritid (vatten) 12. Skyddet mot drunkningsolyckor vid offentliga badplatser, hamnar, kajer och vattennära miljöer ska markant förbättras. Under kommande period ska vi aktivt arbeta för att offentliga badplatser, hamnar, kajer och andra vattennära miljöer ska ha fungerande skydd mot drunkningsolyckor. Tillsyn och information är några viktiga åtgärder.

5 13. Användningen av flytväst i samband med vistelse på vatten ska vara minst 85%. 3 och 4 som drunknar saknar flytväst. Genom vårt höga förtroende kan vi vara förebilder och sprida budskap så att fler använder flytväst. 14. Vid 90% av alla olyckor i anslutning till vatten som vi larmas till ska någon ha påverkat skadeutvecklingen innan vår ankomst Tidsaspekten är mycket viktig när det gäller livräddande insatser vid drunkningsolyckor. sättningen är att vi eller någon annan, ska påbörja en livräddande insats innan vår ankomst. Vi måste öka människors kunskap om hur man räddar människor vid drunkningsolyckor men även se till att det finns livräddningsutrustning. Ekonomi Räddningstjänsten ska säkerställa god ekonomisk hushållning och ska ha ett eget kapital på minst 5% av den totala nettoomsättningen. Det sker genom samverkan, nytänkande och utveckling 1. De ekonomiska rutinerna och systemen ska vara så väl fungerande att vi vid alla insatser och situationer som ger oss rätt att ta betalt för utförda tjänster också gör det. För den ekonomiska balansen är det viktigt att vi är noggranna med både utgifter och inkomster. Rutiner och system ska underlätta detta. 2. Processen för inköp ska vara välkänd och väl tillämpad av alla berörda och dess tillämpning ska leda till effektiva och kostnadsbesparande inköp. Genom ett väl utarbetat arbetssätt för inköp kan onödiga kostnader begränsas. sättningen är att vi under perioden ska tillämpa ett sådant arbetssätt. Personal Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män där arbetet präglas av innovation och helhetstänkande. Personalen ska vara kompetent, delaktig och engagerad. Detta sker genom ett utvecklat medarbetaransvar där individens insats synliggörs och att kompetensutveckling är en naturlig del i det vardagliga arbetet.

6 1. Andelen medarbetare som är engagerade i Räddningstjänsten Östra Götaland och sitt arbete ska ständigt öka Trivsel och stolthet för arbetet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska öka så att antalet medarbetare som är positivt inställda till sitt arbete och sin arbetsplats, vid utgången av 2015, uppgår till minst 65%. Arbetet för att uppnå detta ska ske löpande under perioden, med en tonvikt åt de första åren. 2. Ett system för individuella löner finns, används och är tydligt. För att medarbetaren ska kunna påverka delar av sin egen lön genom att ett system för individuella löner användas. Detta ska leda till en mer effektiv organisation. 3. Samtliga medarbetares ska uppfatta sitt individuella ansvar tydligt. En del i arbetet med en mer effektiv organisation och trivsam arbetsplats är att ha tydliga individuella ansvar. sättningen är att samtliga medarbetare ska uppfatta sitt individuella ansvar tydligt. 4. Könsfördelningen ska bli jämnare i alla delar av verksamheten. Lagstiftning ställer krav på arbetsplatser med sned könsfördelning att arbeta i riktning mot en jämnare fördelning. Detta ligger också i linje med vår ambition. sättningen är att under kommande period få en jämnare könsfördelning i alla olika delar av verksamheten. Utveckling Kvaliteten i verksamheten ska ständigt förbättras och säkerhetsarbetet ska successivt breddas. Det sker genom en verksamhetsutveckling där syftet med förbundsbildningen prioriteras och nya kommuner ska kunna erbjudas bli medlem i förbundet. 1. Kvaliteten i prioriterade verksamheter ska säkras och ökas genom processorienterat arbetssätt. Processorienterat arbetssätt är en metod för att systematisera verksamheten och därmed säkra och öka kvaliteten. et är att verksamheter som omfattas av direktionens avsiktsförklaring ska arbeta processorienterat. Implementeringen av detta arbetssätt ska ske löpande. 2. Vi ska vara en tydlig aktör i kommunernas krishanteringsarbete. Ett av våra uppdrag är att ta ett samlat grepp på området olyckor och kriser samt att stödja kommunerna i deras krishanteringsarbete. Det är nu dags att ta detta steg. Vi ska i samråd med medlemskommunerna utforma ett bra samarbete där räddningstjänstens roll stärks och tydliggörs.

7 3. Ungdomarnas attityder till risker och oss ska förbättras. Ungdomars inställning till risker varierar över tid och mellan olika grupper. ungdomars riskaptit orsakar olyckor och skador, framförallt inom trafikområdet. Inställningen till räddningstjänsten varierar också. Vissa ungdomar har en negativ inställning som kan yttra sig i form av attacker på räddningspersonal under insatser. Dessa ungdomar har även en bild av räddningstjänsten som även innebär att de aldrig kan tänka sig att arbeta inom räddningstjänsten. Om räddningstjänsten ska kunna vara en modern arbetsplats måste den attrahera alla människor i samhället. Miljö Verksamhetens miljöpåverkan ska minskas för att uppnå hållbar utveckling. Det sker genom ett medvetet aktivt arbete på alla nivåer i förbundet 1. Alla medarbetare ska vara medvetna om verksamhetens miljöpåverkan För att varje anställd ska kunna ta sin del av ansvaret för miljöarbetet behöver alla vara medvetna om verksamhetens miljöpåverkan. Detta arbete, med kunskapsspridning och medvetandegörande, sker löpande under perioden 2. Vår miljöpåverkan ska ständigt minska. För långsiktig miljömässig hållbarhet i samhället krävs att även vi bidrar genom minskad miljöpåverkan. Ambitionsnivån är att under den kommande perioden ständigt minska miljöpåverkan, utan särskilt fokus under enskilt år.

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning All verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska genomsyras av alla människors lika värde. Såväl kvinnor och män respektive

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Datum Sidan 2015-12-10 1 av 6 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av direktionen 2015-12-10 2 av 6 INLEDNING All verksamhet inom ska genomsyras av alla människors lika värde. Kvinnors och mäns respektive pojkars

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Datum 2018-11-28 1 av 5 Verksamhetsplan 2019 Antagen 2018-12-06 2 av 5 INLEDNING All verksamhet inom ska genomsyras av alla människors lika värde. Kvinnors och mäns respektive pojkars och flickors behov

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Datum Sidan 2018-01-30 1 av 6 Verksamhetsplan 2018 Antagen 2017-12-07 2 av 6 INLEDNING All verksamhet inom ska genomsyras av alla människors lika värde. Kvinnors och mäns respektive pojkars och flickors

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Olycksförebyggande verksamhet Linköpings kommun Norrköpings kommun Söderköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-11 43 Valdemarsviks kommun Åtvidabergs

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Olycksförebyggande verksamhet Linköpings kommun Norrköpings kommun Söderköpings kommun Valdemarsviks kommun Åtvidabergs kommun Räddningstjänsten Östra Götaland Sammanfattning

Läs mer

Remissvar Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet samt olycksförebyggande verksamhet för Räddningstjänsten Östra Götaland

Remissvar Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet samt olycksförebyggande verksamhet för Räddningstjänsten Östra Götaland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Mats Persson 2015-11-30 RS 2015-756 Regionstyrelsen Remissvar Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet samt olycksförebyggande verksamhet för Räddningstjänsten Östra Götaland

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Arbetsgivarpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 94

Arbetsgivarpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 94 Arbetsgivarpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-31, 94 Lyssna, lära, leda. Så lyder våra förhållningssätt för att leva upp till visionen: Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 5 Utdrag av delmål i MRP 2012 MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Innehållsförteckning. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 5 Utdrag av delmål i MRP 2012 MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Mats Bergmark. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 5 Utdrag av delmål i MRP 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning utdrag ur MRP 2012...

Läs mer

Personalpolicy för Laholms kommun

Personalpolicy för Laholms kommun STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman,

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten 2013-09-03 Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, 016-710 74 71 540.2013.00233.7729 Er beteckning BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2013/00409 Larmtid

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT SKAPAR VI EN BRA ARBETSMILJÖ OCH GER SAMHÄLLSSERVICE MED HÖG KVALITET. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsynsplan Beslutad av förbundsdirektör: Datum Sidan av 7

Tillsynsplan Beslutad av förbundsdirektör: Datum Sidan av 7 Datum Sidan 2018-01-25 1 av 7 Tillsynsplan 2018 Beslutad av förbundsdirektör: 2018-01-25 2 av 7 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella målområden är offentliga miljöer,

Läs mer

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

Peabandan. Grunden till JUPP:en

Peabandan. Grunden till JUPP:en Peabandan Grunden till JUPP:en 2 Vår historia och kultur Vår historia och kultur Peab grundades 1959 av Erik och Mats Paulsson då 16 och 14 år gamla. Redan från början präglades verksamheten av ett stort

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009 - Varumärkesplattform september 2009 Inledning Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Löfte Särskiljande Upplevelser Ett varumärke är också en garant - ett löfte

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Uppförandekod Socialt Ansvar Hållbarhetspolicy

Uppförandekod Socialt Ansvar Hållbarhetspolicy Bilaga till Q0308, utgåva 1 Uppförandekod Socialt Ansvar Hållbarhetspolicy UTGÅVA 1, 2019 ERAB (ENTREPRENADREPARATIONER I ÖREBRO AB ORG. NR: 556476-2424) BESÖKS 0 Uppförandekod Kort version Inledning ERAB

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Vägledning. Vägledning för badanläggningar

Vägledning. Vägledning för badanläggningar Vägledning Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket, reviderad 2014 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Inledning... 6 2.1

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Handlingsprogram. enligt lagen om skydd mot olyckor

Handlingsprogram. enligt lagen om skydd mot olyckor Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Räddningstjänsten Östra Götaland Linköpings kommun Norrköpings kommun Beslutad i direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 2011-10-26, 60 Antagen

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Vårt varumärke 11 Vi tillsammans 12 Minneslista 13 Gott bemötande 14 Snyggt och städat 17 Sekretess 18 Information

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern

Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern Kvalitetspolicy Kvalitet är att tillgodose invånar-, kund- och brukarbehov genom att göra rätt sak på rätt sätt och att med tilldelade resurser uppnå avsett resultat Kvalitetspolicyn är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Chefspolicy. Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige Dnr 2014/66

Chefspolicy. Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige Dnr 2014/66 Chefspolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/66 1 Chefspolicy Bergs kommun 2 Inledning Syftet med chefspolicyn är att sammanfatta

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN SID 1 (6) 2009-12-02 Bilaga till VP 2010 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Besöksadress Fagerstagatan 15 Telefon 508

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

Policy för ledar- och medarbetarskap vid Kammarkollegiet

Policy för ledar- och medarbetarskap vid Kammarkollegiet Policy för ledar- och medarbetarskap vid Kammarkollegiet 1. Inledning Kammarkollegiets policy för ledar- och medarbetarskap beskriver vårt förhållningssätt i ledar- respektive medarbetarrollen. Vårt agerande

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Svenska Teknik&Designföretagens VÄRDEGRUND

Svenska Teknik&Designföretagens VÄRDEGRUND Svenska Teknik&Designföretagens VÄRDEGRUND UTVECKLANDE av det hållbara samhället VÄRDESKAPANDE genom kunskapsprocessen AFFÄRSETISKA genom hela affären ATTRAKTIVA för kreativa medarbetare Vår värdegrund

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Vårt jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov och i den enskilde medarbetarens kompetens, livs- och arbetssituation,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET TL BYGG - FÖRETAGET SOM BYGGER STOLTHET

TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET TL BYGG - FÖRETAGET SOM BYGGER STOLTHET TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET 2 HEJSAN! I denna lilla bok kan du läsa om oss på TL Bygg. Vilka vi är, vad vi gör och varför vi går upp varje morgon och gör det vi gör - och det alltid med ett stort engagemang.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stockholms stads personalpolicy Produktion: Blomquist Tryck: Edita Bobergs Artikelnummer: 13742 Stadsledningskontoret 2016-11 Antogs av kommunfullmäktige, 5 september 2016 Ett Stockholm för alla Stadens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kustbevakningen. nu och för framtiden

Kustbevakningen. nu och för framtiden Kustbevakningen nu och för framtiden Vårt strategiska ramverk Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av riksdag och regering.

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Ny mandatperiod kräver nya grepp?!

Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ökad samverkan för mindre och färre bränder i Karlstadsregionen jörn Johansson och Ulf Hjälmerhag Grums Munkfors Forshaga Kil Karlstad Hammarö 6 kommuner ett räddningstjänstförbund

Läs mer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2016-2018 Styrdokument Handlingsplan Vattensäker kommun Handläggare: Patrick Sällinen Beredskapssamordnare Datum: 2014-01-13 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan)

Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan) Kommunledningskontoret HR-avdelningen/S.T 2017-12-11 Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan) Inledning Danderyd kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett öppet och inkluderande arbetsklimat

Läs mer