Budget och verksamhetsplan. samt plan Dnr /2012 Fastställd av förbundsfullmäktige , 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43"

Transkript

1 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan Fastställd av förbundsfullmäktige , 43

2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Ekonomi Ekonomiska förutsättningar Medlemsavgift och resultatnivå Driftbudget 2013, plan 2014 och Investeringsbudget 2013, plan Verksamhetsplan (VP) Förslag till ny förbundsordning Utgångsläge Detta ska SSBF vara Åtgärdsplan Förbundets uppdrag Modell för verksamhetsstyrning Vision Strategiska inriktningar Mål Vara efterfrågad inom samhällsplaneringsprocess och krishantering Öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor Minska antalet bränder i bostäder och skolmiljö Minska risker genom tillståndsprövning, tillsyn och kontroll Minska tid till insats God ekonomisk hushållning Utveckla ledar- och medarbetarskap och Värdegrund Öka miljöanpassning Uppföljning och utvärdering /19

4

5 Inledning Storstockholms brandförsvar (SSBF) har varit i drift sedan den 1 januari Förbundet ansvarar för räddningstjänst åt 10 kommuner Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Budget och verksamhetsplan utgår från de av förbundsfullmäktige beslutade styrdokumenten. Verksamhetsplanen innehåller SSBF:s vision, strategiska inriktningar och mål för verksamhetsåret. Utifrån denna budget och verksamhetsplan ska respektive avdelningar och enheter ta fram sina aktiviteter för året. Budget och verksamhetsplan har upprättats utifrån en budget i balans. 5/19

6 2 Ekonomi 2.1 Ekonomiska förutsättningar Från och med 1 januari 2013 förväntas SSBF:s verksamhet styras av en ny förbundsordning. Av den nya förbundsordningen framgår att SSBF:s olika verksamheter ska svara mot antingen grunduppdrag eller tilläggstjänster. En dialog har startat mellan förbundet och medlemskommunerna för att tydliggöra gränsdragningarna mellan grunduppdrag och tilläggstjänster. Förbundsordningen innebär även en ny kostnadsfördelningsmodell för grunduppdraget. Denna baseras dels på invånarantal i respektive kommun, dels på medlemskommunens landyta i kvadratkilometer. Medlemskommunernas årliga medlemsavgifter ska endast täcka grunduppdraget från och med Tilläggsuppdragen finansieras genom att debitera avropande eller köpande part motsvarande full kostnadstäckning är ett omställningsår med en budget i nivå med tidigare plan. Under året ska anpassning av organisation och arbetssätt vara klar. 2.2 Medlemsavgift och resultatnivå Förbundsfullmäktige föreslås fastställa driftbudgetram för 2013 och plan , samt den budgeterade resultatnivån, enligt tabellen. Ersättning i kronor per invånare Beloppet per kvadratkilometer Mnkr Budget 2013 Plan 2014 Plan Medlemsavgifter (mnkr) 544,3 534,3 541,9 Resultatnivå (mnkr) Medlemsavgifterna bygger på att medlemskommunernas invånarantal årligen kommer att växa med ca 2 %. Medlemsavgifterna kommer från och med 2014 att sänkas och i stället ska verksamheten planeras med ökade intäkter för tilläggstjänster. Förbundet har startat en dialog med medlemskommunerna för att gemensamt komma överens om gränsdragningar mellan grunduppdrag och tilläggstjänster. 6/19

7 Driftbudget 2013, plan 2014 och 2015 Förbundet budgeterar utifrån ovan angiven medlemsavgift och resultatnivå. Nedan presenteras brandchefens fördelning av driftbudget Budget 2013 Mnkr Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Medlemsavgift 528,1 536,8 544,3 534,3 541,9 Intäkter tilläggstjänster - - 5,0 25,0 40,0 Intäkter verksamhet 65,8 67,1 64,7 66,6 67,1 Intäkter finansiella 4,9 5,4 4,4 3,9 3,9 Summa Intäkter 598,8 609,3 618,4 629,8 652,9 Personalkostnader 438,9 448,8 456,7 468,8 489,4 varav pensioner 64,3 67,9 73,6 75,2 81,2 Övriga kostnader, 111,9 126,4 131,5 129,0 129,6 varav fastighetshyror inkl mediakostnader 39,0 42,7 43,2 44,9 45,5 Avskrivningar 32,6 34,1 30,2 32,0 34,0 Jämförelsestörande post 18, Summa Kostnader 602,3 609,3 618,4 629,8 652,9 RESULTAT -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensionskostnaden samt effekten av kommande lönerörelser är osäkerhetsfaktorer. Mycket låga räntenivåer p.g.a. krisen i Europa medför risk för ytterligare sänkt diskonteringsränta, vilket medför ökade pensionskostnader. Omställningen ska enligt förbundsordningen vara genomförd Medlemsavgifterna för grunduppdraget sänks. Samtliga tilläggstjänster ska nu vara i drift och finansieras enligt särskild överenskommelse med respektive kommun. Utifrån detta kommer SSBF under de närmaste åren att inrikta arbetet på en budget i balans, en väl fungerande ledning och styrning samt leverera tilläggstjänster med god kvalité. Se även rubriken 3.4 Åtgärdsplan. 7/19

8 2.4 Investeringsbudget 2013, plan Förbundsfullmäktige föreslås fastställa nedan investeringsram för 2013 och plan Mnkr Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013*) Plan 2014 Plan 2015 Investeringsbudget 23,8 70,2 77,2 46,6 58,8 *) I beloppet ingår flytt av investeringsmedel från 2012 om 28,3 mnkr för pågående projekt, vilka inte blir färdigställda under För att minska investeringsvolymen har en översyn av investeringsplanen genomförts under Arbetet kommer att fortlöpa. För att förbundets investeringar ska vara självfinansierade ska investeringsvolymen i genomsnitt understiga ca 30 mnkr. Med den självfinansieringsgrad såsom definierad i målet God ekonomisk hushållning (exklusive diskonteringsränta och nybyggnation brandstation Åkersberga samt baserad på genomsnitt budgetår och två tidigare år) ska självfinansieringsgraden uppnås under För att nå långsiktighet och hållbarhet har en översyn av de finansiella målen inletts. Under perioden planeras att, utifrån SSBF:s reviderade utbytesplan för fordon, bland annat reinvestera i släck-/räddningsbilar, höjdfordon, ledningsfordon och lastväxlarfordon. För byggnader och anläggningar upptar merparten av investeringsramen uppförandet av ny brandstation i Åkersberga samt, utifrån pågående utredning om materielförsörjningen i förbundet, eventuella ombyggnadsåtgärder på vissa av brandstationerna. Brandchefen har fördelat föreslagen investeringsbudget för 2013 enligt nedan. Investeringsbudget (tkr) 2013 Fordon och materiel Byggnader och anläggningar IT Totala investeringar/avskrivningar /19

9 Verksamhetsplan (VP) Budget och Verksamhetsplan 2013 utgår från de av förbundsfullmäktige beslutade styrdokumenten. Verksamhetsplanen beskriver de förbundsövergripande målen och satsningar som ska genomföras under året. Utifrån VP ska sedan avdelningar, enheter och produktionsområden ta fram aktiviteter för genomförande under 2013, i linje med prioriterad inriktning. 3.1 Förslag till ny förbundsordning Förslaget till ny förbundsordning förväntas beslutas av samtliga kommuners fullmäktige under hösten En ny förbundsordning kan då börja gälla fr.o.m. januari Förbundsordningen enligt förslaget har följande inriktning: Grunduppdraget ska vara tydligt utifrån gällande lagstiftning och vara finansierat av medlemsavgiften. Förbundet ska kunna genomföra tilläggsuppdrag som ska finansieras via faktura med full kostnadstäckning. En ny kostnadsfördelningsmodell ska bygga på kronor per invånare samt en ytfaktor om kr/km 2. Den politiska styrningen ska ske genom en direktion där varje kommun ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare. Stockholms stad ska ha två ordinarie och två ersättare. Totalt 11 ordinarie samt 11 ersättare. Förbundets strategiska frågor ska beredas av kommundirektörerna från medlemskommunerna (kommundirektörsberedning). Därefter tas beslut i direktionen blir ett omställningsår med bibehållen medlemsavgift samt möjlighet att arbeta med ökade intäkter i den myndighetsbaserade delen av verksamheten innebär en sänkt medlemsavgift men med finansiering via höjda avgifter och taxor samt fakturering av tilläggsuppdrag. 9/19

10 3.2 Utgångsläge Ett flertal utredningar har kommit till samma slutsatser avseende behovet att genomföra förbättringar inom i första hand ledning, styrning och uppföljning. SSBF ska under 2013 ha uppnått eller ha påbörjat arbetet med: En budget i balans. En ny förbundsordning från och med 1 januari En utvecklad effektiv verksamhetsstyrning med god ekonomisk uppföljning och kontroll. En verksamhetsanpassad och ömsesidig ansvarsfull samverkan med arbetstagarorganisationerna. Ett strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i linje med värdegrunden. Ett system för en god samverkan i samhällsplaneringsprocesserna som är väl förankrat i medlemskommunerna. 3.3 Detta ska SSBF vara Dagens globala samhälle gör att vi är beroende av varandra. Vi behöver därför skapa en bred samverkan, bli bra på att snabbt ställa om organisationen för att kunna möta efterfrågan på kunskap och tjänster samt aktivt delta i samhällsutvecklingen i övrigt. SSBF ska: Ha ett tydligt och väl känt grunduppdrag som finansieras av medlemskommunerna. Ha tydliga och väl kända tilläggstjänster som mot särskild avgift kan erbjudas medlemskommunerna. Vara en aktiv och attraktiv leverantör av tjänster inom kompetensområdet. Ha en ledning och styrning som är professionell och transparent. Ha en organisation som präglas av flexibilitet, effektivitet och god arbetsmiljö. Ha engagerade medarbetare med rätt kompetens och fokus på uppdraget. Vara en proaktiv aktör i arbetet med att förebygga och minska konsekvenserna av olyckor och kriser. Ha ett gott förtroende och vara efterfrågade i relation till medlemskommunerna, medborgare samt andra samarbetspartners. 10/19

11 Åtgärdsplan Utifrån det beskrivna nuläget tar nu SSBF ett tydligt och samlat grepp för att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet som förhåller sig till tilldelade resurser. Under hösten/vintern 2012 och 2013 genomförs därför ett antal uppdrag för att skapa en sundare ekonomi och därmed en ökad handlingsfrihet för 2013 och framåt. Följande åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas: Genomföra åtgärder för budget i balans 2013 samt anpassa organisationen så att den stöder kärnverksamheten så effektivt som möjligt. Utifrån givna förutsättningar planera och genomföra åtgärder för en budget i balans Ta fram en verksamhetsstyrning med tydligt uppdrag, tydliga, mätbara och uppföljningsbara mål. Ta fram en strategi för effektivare hantering av fastighets- och investeringsfrågor. Utifrån verksamhetsstyrningen ta fram en ändamålsenlig ekonomistyrning. Skapa incitament för förbundet att växa, då detta bland annat kan leda till att verksamhetsmässiga och ekonomiska mål nås med ökad effektivitet. Utöver ovanstående ska förbundet följa de visioner och inriktningar som finns i medlemskommunernas strategiska planer. Brandförsvaret ska även delta i de samverkansprojekt som medlemskommunerna genomför, om de ligger inom SSBF:s kompetensområde. Ett exempel på ett sådant projekt är Vårdtornet. 3.5 Förbundets uppdrag Förslaget till förbundsordning delar förbundets uppdrag i grunduppdrag och tilläggstjänster. Grunduppdraget finansieras med medlemsavgifter. Tilläggstjänsterna finansieras genom särskild ersättning från de kommuner som väljer att köpa tjänsterna. Grunduppdrag Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 11/19

12 Tilläggstjänster Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Plan- och bygglag (2010:900). Övrig lagstiftning eller tjänsteområde där kommunalförbundet besitter särskild kompetens. 4 Modell för verksamhetsstyrning Lång sikt Mandat period Budget året Vision Strategiska inriktningar Mål Mål och aktiviteter följs upp med nyckeltal Varje avdelning/enhet kan besluta om mål och ytterligare aktiviteter för måluppfyllelse och tar fram därtill kopplade nyckeltal för uppföljning Styrmodellen syftar till att tydliggöra för hela organisationen vad som ska prioriteras, i vilken takt och vilka som ansvarar för vad. Den innebär en koppling mellan resultat av verksamheten och insatta resurser och ger en uppföljning som fokuserar på att varje del i organisationen svarar för sina resultat i syfte att nå visionen, de strategiska inriktningarna och de beslutade målen. 12/19

13 Vision SSBF ska i aktiv samverkan förebygga olyckor så att ingen omkommer eller skadas För att uppnå ovanstående vision ska förbundet arbeta i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer som t.ex.: polisen, frivilligorganisationer och Kustbevakningen. Arbetet ska ske utifrån lokal riskbild och lokala förutsättningar för att också öka den upplevda tryggheten. 6 Strategiska inriktningar Verksamheten ska inriktas mot att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Förbundet ska kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet och färre olyckor och skador i samhället. De strategiska inriktningarna för perioden , är: Olycksrisker beaktas tidigt i samhällsplaneringsprocesserna Målgrupps- och behovsanpassad information, rådgivning och utbildning Målgrupps- och behovsanpassad tillsyn Snabba och effektiva räddningsinsatser Hög risk- och krishanteringsförmåga hos medlemskommunerna Arbetet ska ske i nära samverkan med medlemskommunerna och utifrån lokal riskbild och lokala förutsättningar. 7 Mål 2013 Nedanstående avsnitt innehåller mål för verksamhet, ekonomi, personal och miljö. Utöver dessa mål finns det policy- och handlingsplaner som gäller inom förbundet. 7.1 Vara efterfrågad inom samhällsplaneringsprocess och krishantering Planering och byggnation sker i en hög takt i Storstockholmsregionen och antalet höga byggnader, undermarksanläggningar, nya infrastrukturlösningar och komplexa riskmiljöer ökar. Genom att arbeta för att olycksrisker i högre omfattning än idag beaktas vid planering, projektering och etablering ska SSBF bidra till en tryggare fysisk miljö. SSBF ska även bidra till en hög risk- och krishanteringsförmåga hos medlemskommu- 13/19

14 nerna. För att nå detta ska SSBF vara en efterfrågad aktör med ett behovsanpassat tjänsteutbud. Aktivitet Nyckeltal Ansvar Uppföljnings intervall Tillhandhålla tjänster anpassade efter samhällets krav och kommunernas behov Antal uppdrag inom grunduppdrag respektive tilläggstjänster avd. samhällsskydd 7.2 Öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor De största möjligheterna att förebygga eller bryta ett olycksförlopp innan en incident utvecklas till en stor skada, finns hos den enskilde. Genom att tillhandahålla information, rådgivning och utbildning ska SSBF bidra till att öka den enskildes förmåga. Aktivitet Nyckeltal Ansvarig Uppföljnings intervall I samråd med respektive kommun, utföra information till riskgrupper Antal informationsinsatser och antal informerade individer avd. lokal produktion Tillhandhålla brandskyddsutbildningar Antal utbildningsinsatser och antal utbildade individer avd. beredskap 14/19

15 Minska antalet bränder i bostäder och skolmiljö Merparten av inträffade dödsbränder äger rum i bostadsmiljö. Personer med begränsad förmåga att själva hantera sin risk är överrepresenterade i statistiken. Antalet bränder i skolmiljö och konsekvenserna av dessa påverkar samhället negativt. Genom ökad kunskap och samverkan med andra samhällsaktörer ska SSBF bidra till en tryggare bostads- och skolmiljö. Aktivitet Nyckeltal Ansvarig Uppföljnings intervall Utföra informationsinsatser för boende Antal informerade avd. lokal produktion Utföra informationsinsatser i skolor Antal informerade avd. lokal produktion Aktiv orientering i boende- och skolmiljö Antal avd. lokal produktion 7.4 Minska risker genom tillståndsprövning, tillsyn och kontroll Ett stort ansvar för skydd mot olyckor ligger hos den enskilde individen eller organisationen. Genom tillståndsprövning, tillsyn och kontroll ska SSBF bidra till att ett skäligt skydd mot olyckor upprätthålls i samhället. Aktivitet Nyckeltal Ansvarig Uppföljnings intervall Utföra tillsyn enligt tillsynsplan Antal tillsyner avd. samhällsskydd Utföra tillsyn i objekt med Farlig verksamhet Antal tillsyner avd. samhällsskydd 15/19

16 Utföra kundanpassade tillståndsprövningar Antal utfärdade tillstånd avd. samhällsskydd Kontroll av brandskydd och insatsmöjlighet Antal kontroller avd. lokal produktion 7.5 Minska tid till insats Tiden till ett snabbt ingripande är avgörande för ett gott insatsresultat. SSBF ska öka effektiviteten för att på kort tid nå olyckan och erbjuda rätt kunskap och färdighet. Aktivitet Nyckeltal Ansvarig Uppföljnings intervall Följa upp larmhanteringstiderna på individnivå. Larmhanteringstid avd. SSRC Följa upp anspänningstid på skiftgruppsnivå Anspänningstid avd. SSRC Månadsvis Införa målplan för utryckningspersonal Beslutat mål ska registreras på individnivå, 100 %. avd. beredskap avd. för lokal produktion Månadsvis Utföra korrekt insatsrapportering 100 % ifyllda insatsrapporter avd. lokal produktion Månadsvis 100 % av insatsrapporter för brand i byggnad ska vara kvalitetssäkrade 16/19

17 God ekonomisk hushållning Enligt god ekonomisk hushållning kommer förbundet inte att finansiera löpande driftkostnader med lån. De löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och verksamheten kommer att utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Aktivitet Nyckeltal Ansvarig Uppföljnings Intervall Budgetföljsamhet Prognossäkerhet i T2:an ekonomiavdelning Bokslut Självfinansiering av investeringar Investeringarna ska självfinansieras *) ekonomiavdelning T 2 och bokslut *) Självfinansieringsgrad minst 100 %, baserad på tidigare två år plus budgetår, d.v.s Diskonteringsräntan och nybyggnad Åkersberga undantas vid beräkningen. 7.7 Utveckla ledar- och medarbetarskap och Värdegrund Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare, med en god arbetsmiljö, där allas kompetens tas till vara och utvecklas kontinuerligt, oavsett kön eller bakgrundsfaktorer. För att möta medlemskommunernas behov i dag och i framtiden strävar förbundet efter att bredda kompetensen genom bland annat ökad mångfald och jämställdhet. En icke diskriminerande rekryteringsprocess kvalitetssäkras genom tillämpning av metoden - kompetensbaserad rekrytering. Ett bra exempel på detta är den lyckade rekryteringen av brandvärdar. Nuvarande och blivande medarbetare och chefer i organisationen ska ha den kompetens som organisationen behöver för att skapa kvalitet, resultat och trygghet för medlemskommunerna. Vår värdegrund uttrycker de kärnvärden som kännetecknar oss, såväl externt som internt. Den sammanfattas i fyra värdeord: respekt, pålitlighet, öppenhet och professionalitet. Värdegrunden ska stärka vår gemensamma identitet och ge oss inriktning och stöd i arbetet så att vi utvecklar verksamheten och når uppsatta mål. Ansvaret för miljön är en naturlig del i vår verksamhet. 17/19

18 En god och hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till delaktighet och engagemang i arbetet är viktigt för såväl verksamhetens kvalitet som för ett långsiktigt och säkert yrkesliv. Erfarenheter från det EU-finansierade mångfaldsprojektet Mervärt kommer fortsättningsvis implementeras och utvecklas vidare. Projektets mål och aktiviteter redovisas i särskild ordning. Förväntningarna på förbundets chefer är höga. Ledarskapet har därför en avgörande betydelse för resultat, måluppfyllelse, kvalitet, ekonomi samt medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. Aktivitet Nyckeltal Ansvarig Uppföljnings Intervall Säkerställa att SSBF har engagerade medarbetare med rätt kompetens och fokus på uppdraget Attraktiv arbetsgivarindex, jämställdhetsindex samt medarbetarenkät HR/personalavdelning Bokslut Sjukfrånvaro Hälsoindex Målgruppsanpassade hälsofrämjande insatser HR/personalavdelning Delårsbokslut Bokslut Antalet medarbetare med olika bakgrund, kön och utbildning ska öka Antal medarbetare HR/personalavdelning 7.8 Öka miljöanpassning Förbundets miljöarbete syftar till att minska negativ miljöbelastning och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Miljöaspekterna ska beaktas i all verksamhet inom förbundet. Ett antal miljöåtgärder har genomförts och kommer att genomföras i syfte att etablera en god miljöstandard på samtliga brandstationer. Detta arbete bedrivs nu inom ramen för ordinarie verksamhet. Fokus ligger nu på att få en samlad bild av miljöaspekterna i samband med det operativa arbetet och att genomföra ytterligare ett antal prioriterade åtgärder. 18/19

19 Aktivitet Nyckeltal Ansvarig Uppföljnings intervall Säkerställa att beslutad basnivå etableras på brandstationerna 100 % avd. lokal produktion Tertial 8 Uppföljning och utvärdering Förbundets målsättning är att arbeta mer effektivt och anpassat efter målgrupp och behov. Förbundet måste därför utveckla förmågan att följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi. Detta för att kunna styra resurserna till de områden där de bäst behövs. Förbundet kommer kontinuerligt att mäta goda arbetsprestationer utifrån graden av måluppfyllnad. Detta följs upp i samband med medarbetar- och lönesamtal. Förbundets verksamhet följs upp utifrån de årliga verksamhets- och aktivitetsplanerna, genom förbundets månads-, tertial- och årsredovisningar samt i den årliga revisionsrapporten. Förbundet bevakar och analyserar regelbundet insatsstatistik och genomförda olycksundersökningar. Vid behov genomförs fördjupade analyser. Förbundet tar del av nationella data och uppföljningar framtagna av t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Detta för att följa och jämföra hur förbundets verksamhet förhåller sig till övriga aktörer inom samhällsskydd och beredskap. Genom deltagande i och bevakning av relevant forskning och utveckling håller sig förbundet även uppdaterat på utvecklingen inom området. 19/19

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2010. Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10

Verksamhetsplan 2010. Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10 Verksamhetsplan 2010 Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10 1 Inledning... 3 2 Målbild 2015... 3 3 Förbundets uppdrag, vision och organisationsidé... 5 4 Värdegrund...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

forts. Viktiga händelser under året

forts. Viktiga händelser under året forts. Viktiga händelser under året Under andra halvåret är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att svenskar under ett halvår kommer att leda arbetet på alla nivåer inom EU

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018

Verksamhetsplan och budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 Verksamhetsplan och budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten åt 10 kommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm,

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

2010-03-17. Q-red BFD 2010

2010-03-17. Q-red BFD 2010 2010-03-17 Q-red BFD 2010 Kvalitetsredovisningsplan för Brandskyddsföreningen Dalarna innehållandes verksamhetsplan med målsättning, arbetsbeskrivning, resultat, analys och åtgärder för utveckling samt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Samverkan 2014-12-03 MBL 2014-12-03. Räddningsnämndens arbetsutskott 2014-12-03. Räddningsnämnden 2014-12-10

VERKSAMHETSPLAN 2015. Samverkan 2014-12-03 MBL 2014-12-03. Räddningsnämndens arbetsutskott 2014-12-03. Räddningsnämnden 2014-12-10 VERKSAMHETSPLAN Samverkan 2014-12-03 MBL 2014-12-03 Räddningsnämndens arbetsutskott 2014-12-03 Räddningsnämnden 2014-12-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VISION OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT... 2 3.

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013 Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kommun, organisationsnummer 212000-0126 (Kommunen) och Storstockholms, organisationsnummer 212000-0356 Box 1328,111 83 Stockholm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2016

Systematiskt kvalitetsarbete 2016 SKRIVELSE Anders Karlsson 151102 Vårt Dnr: nummer Ert Dnr: nummer Systematiskt kvalitetsarbete 2016 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett reglemente för internkontroll syftande till att

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Tillsynsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden är boende, skola, trafik

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Trygghetsbokslut 2008

Trygghetsbokslut 2008 Trygghetsbokslut 2008 Vad då trygghetsbokslut? Vi vill ge dig en sammanställd bild och summerande beskrivning av det trygghets- och säkerhetsarbete som bedrivits i Näslanda kommun (läs Nässjö kommun och

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Servicedeklaration för Myndighetsstaben. Bygglov Räddningstjänst Skadeförebyggande verksamhet Säkerhetssamordning Miljöstaben

Servicedeklaration för Myndighetsstaben. Bygglov Räddningstjänst Skadeförebyggande verksamhet Säkerhetssamordning Miljöstaben för Myndighetsstaben Bygglov Räddningstjänst Skadeförebyggande verksamhet Säkerhetssamordning Miljöstaben Bygglov Arvika kommun arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv boendemiljö. Därför ska det

Läs mer

Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden STYRDOKUMENT 1(5) Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden 2016 Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 27 Program Giltighetstid 2016-12-31 Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2016 Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI

FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 1998-05-26 74 och ändrad 2004-06-22 57 DE TIO GRUNDSATSERNA 1. Förtroendevalda och anställda ska tillämpa ett arbetssätt och ett bemötande,

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10. Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms brandförsvar (SSBF)

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10. Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms brandförsvar (SSBF) öös n Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:16 Dnr. KS 2014/0243 Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms (SSBF) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Ny förbundsordning och kostnadsfördelningsmodell för Storstockholms brandförsvar.

Ny förbundsordning och kostnadsfördelningsmodell för Storstockholms brandförsvar. Ny förbundsordning och kostnadsfördelningsmodell för Storstockholms brandförsvar. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande. 1. Förslag till förbundsordning för stor-stockholms

Läs mer

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10.

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10. 1 Vård och omsorg 2011-05-27 Dnr VON 136/11 Beställarenheten Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, SoL KRAVSPECIFIKATION Intern Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2011( 78)

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Maria Lagerman (S), Lindesbergs

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer