Södertörns brandförsvarsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertörns brandförsvarsförbund"

Transkript

1 Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2013 visar ett underskott på 6,3 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,6 Mk. Den ökning av pensionsskulden med 15,5 Mkr mer än budget på helårsbasis på grund av en sänkning av diskonteringsräntan i april 2013 behandlas enligt SKL rekommendation. Prognosen för årets resultat är ett underskott på 14,8 Mkr. Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderade år 2007 sina medlemmar att beräkna den kommunala pensionsskulden enligt regelverket riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07. Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. En ändring av diskonteringsräntan har stor betydelse för pensionsskuldens storlek. Detta märktes under I april 2013 sänktes diskonteringsräntan igen, vilket får en påverkan på resultatet. På samma sätt som vid den förgående räntejusteringen gör SKL bedömningen att den kostnadsmässiga engångseffekten bör vara möjlig att tolka som ett synnerligt skäl som kan exkluderas i balanskravsavstämningen. Förklaringen är att, skuldökningen pga räntesänkningen återspeglar ett mycket långsiktigt åtagande (ca år). Balanskravets regelverk har ett 1-3 årsperspektiv vilket gör att det inte behöver uppfattas som rimligt att täcka upp denna engångseffekt under så kort tid. Justerat resultat per den 31 augusti är ett överskott på 3,4 Mkr. Prognosen för justerat årsresultat är ett överskott på 0,7 Mkr. Balanskravet är i och med ovanstående skrivning uppfyllt för aktuell period och för beräknat årsresultat. Investeringar Investeringarna för årets åtta första månader uppgick till 25 Mkr. De största posterna är utbyggnaden av Lindvreten för 18,1 Mkr, inköp av transportfordon för 2,8 Mkr och räddningsmaterial för 2,6 Mkr samt inköp av en släckbil för 1,4 Mkr. God ekonomisk hushållning Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De mål medlemskommunerna upprättar för ekonomisk hushållning bör också beaktas av förbundet. Inriktningsmålen i budgeten motsvarar dessutom de verksamhetsmässiga målen för en god ekonomisk hushållning. Då vi klarat balanskravet och inriktningsmålen i stort är uppfyllda har förbundet för delårsperioden och även i prognosen för hela året uppfyllt målen för god ekonomisk hushållning. Sidan 1 av 9

2 Särskilda händelser I vårt projekt Självklart har vi haft en mycket uppskattad och lyckad första utbildningsomgång som gett hela organisationen en god teoretisk grund kring diskriminering och grundläggande mänskliga rättigheter. Med detta som plattform ser vi fram emot att jobba vidare med kommande utbildningssteg inom projektet med syfte att bättre kunna ta tillvara alla enskilda medarbetares kompetens. Vi har också arbetat mycket med att förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året. Den fysiska arbetsmiljön avseende risker med giftiga ämnen från brandrök har förbättrats. Avseende olyckor inleddes året med flera omfattande och spektakulära händelser. I januari inträffade en dramatisk olycka på Saltsjöbanan med ett tåg som kolliderade med ett bostadshus. En större brand inträffade i en lantbruksskola utanför Järna. I maj ansträngdes organisationen till det yttersta under några nätter efter att social oro i Husby snabbt spridit sig över länet och påverkade hälften av våra medlemskommuner samtidigt med många anlagda bränder och hotfulla situationer både mot oss som räddningstjänst men framförallt för boende och näringsidkare i våra kommuner. De samverkansformer mellan olika inblandade myndigheter som utvecklats inom Program för samverkan Stockholmsregionen de senaste åren sattes på prov och bevisades vara en hållbar modell. Vårt breda tillsynsarbete fortsätter med goda resultat, och parallellt med genomförandet av tillsyner har även en stor inventering av samhällets verksamheter och byggnader genomförts för att säkerställa att vi gör tillsyn där vi gör mest nytta. Vi har också påbörjat en vidareutveckling av vårt tillsynskoncept för att ytterligare öka kvaliteten och rättssäkerheten i vår myndighetsutövning. Anti Avsan Ordförande Lena Larsen Ekonomichef Soliditet Eget kapital i procent av de totala tillgångarna eller graden av egenfinansierade tillgångar. Likviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder eller betalningsberedskapen på kort sikt. Sidan 2 av 9

3 Måluppföljning inriktning Antalet döda och svårt skadade kvinnor och män, flickor och pojkar, vid bränder i byggnader ska minskas med minst en tredjedel till år Antal brand i byggnad med egendomsskador ska minska med en tredjedel till år Måluppföljning, verksamhetsplanen Mål i verksamhetsplan 2013 Måluppfyllelse Händelsebaserat skadeförebyggande och trygghetsfrämjande arbete Stöd till människor som löper större risk att drabbas av en brand 1. Vid ett antal insatser har vi följt upp själva olyckan med riktade informationsinsatser. 2. Samverkan med medlemskommunerna har utvecklats, dock finns inte fungerande samverkan med alla relevanta förvaltningar. 3. Samverkan med medlemskommunerna fortsätter att utvecklat, dock finns ännu inte fungerande samverkan med alla relevanta förvaltningar. 4. Vi deltar i en stor palett av forum där vi direkt eller indirekt kan påverka brandskyddet i kommunerna 5. Vi deltar i den nationella kampanjen aktiv mot brand Snabba och effektiva insatser Stärka den enskildes förmåga 6. Larmhanteringstider hålls korta, vi uppnår vårt mål 9 minuter på de mest tidskritiska olyckstyperna såsom brand i byggnad. 7. Mer än 75 % av de verksamheter vi besöker får godkänt, trots att vi prioriterar tillsyn på mindre goda anläggningar. 8. Tillsynskonceptet revideras enligt plan och en omfattande inventering av verksamheter har genomförts. 9. Vi ligger för närvarnade efter med tillsyner men beräknar nå ifatt till årsskiftet. Miljömedvetenhet i organisationen 10. I tillbyggnaden av Lindvreten har energihushållning och andra miljöfaktorer inarbetats. 11. Vid fordonsinköp har energieffektiva modeller prioriterats. Kompetensutveckling i jämställdhet och mångfald Kompetenssäkring av medarbetares kompetens Ekonomisk medvetenhet 12. Omfattande utbildningsinsats löper helt enligt plan. 13. Arbetet med att ta fram system för individuell kvalitetssäkring fortskrider enligt plan. 14. Debiteringsgrad av utförda uppdrag har ökat. Sidan 3 av 9

4 Tillsyn SBA-värdering Status - tillsynsverksamheten Antal tillsyner är i nivå med tillsynsplanen Antal tillsyner är något färre än nivån i tillsynsplanen Antal tillsyner understiger nivån i tillsynsplanen Antal utförda tillsyner under perioden Förväntat antal enligt tillsynsplan Antal förelägganden under perioden Antal genomförda eftertillsyner Andel verksamheter med fungerande SBA Över mål i VP2012 (75%) Under mål i VP 2012 (50-75%) Mycket under mål i VP2012 (<50%) Tider vid insats - Prio 1 Larmhanteringstid 87 1 min 27 sek Mål i VP2013 är att genomsnittstiden ska vara högst 1 minut (grönt område) Tid till första enhet på skadeplatsen 9 min 0 sek Mål i VP2013 är att genomsnittstiden ska vara högst 9 minuter (grönt område) Inrapporterade personskador vid olyckor januari - augusti Lätt skadade Svårt skadade Omkomna Sidan 4 av 9

5 Insatser per kommun perioden januari-augusti respektive år Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Personalredovisning dec 31-dec 31-dec 31-dec 31-aug 31-aug Anställda Antal anställda i staben i produktionen kvinnor män Årsarbetare ,1 378,3 Vikarier Deltidsbrandmän Räddningsvärnsmän Personalomsättning Avgångar varav pension Nyanställda varav Nacka Personalomsättning (%) 1,9 4,0 3,7 3,0 2,4 2,1 Turbulens (%) 1,9 4,0 4,5 4,0 3,2 2,1 Sjukfrånvaro totalt (%) 3,7 3,4 3,1 2,9 2,9 3,6 Kvinnor 1,3 2,9 2,6 2,5 2,1 5,9 Män 3,9 3,4 3,2 2,9 2,9 3,4 Yngre än 29 år 2,3 2,6 1,7 1,2 0,7 4, år 3,1 3,1 3,5 2,0 2,1 2,8 50 år och äldre 5,2 4,0 2,8 4,5 4,4 4,4 Sidan 5 av 9

6 RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Budget Prognos jan-aug 2012 helår 2012 jan-aug 2013 helår 2013 helår 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande poster Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Not BALANSRÄKNING (tkr) 31 aug dec aug 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Not Summa eget kapital varav avsatt till framtida pensionskostnader Avsättningar Avsättningar för pensioner Not Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda panter och ansvarsförbindelser Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt Not Pensionsskuld intjänad före 1998 Not Sidan 6 av 9

7 KASSAFLÖDESANALYS 31 aug dec aug 2013 Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för årets realisationsvinster Justering för avskrivningar Justering för avsättningar till pensioner Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Summa använda medel Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Medel från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut NOTER Not 1 Årets resultat 31 aug dec aug 2013 Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår samtliga realisationsvinster Exkl sänkning av RIPS-räntan (synnerliga skäl) Justerat resultat enligt balanskravet Not 2 Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt Avsättning Avgiftsbestämd ålderspension Ansvarsförbindelse Summa Förändring Not 3 Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt Fastigheter inom 1 år år Summa fastigheter Inventarier inom 1 år år Summa inventarier Totalsumma Sidan 7 av 9

8 Driftredovisning t o m Utfall Utfall Utfall 67 Budget Prognos 31 aug 2013 (=67%) jan-aug 2012 helår 2012 Sidan 8 av 9 jan-aug 2013 % helår 2013 helår 2013 Stab och gemensamt intäkter personalkostnader övriga kostnader netto Produktion intäkter personalkostnader övriga kostnader netto Fastigheter intäkter lokalhyra övriga kostnader netto Finansiering medlemsavgifter utbetalda pensioner förändring pensionsskuld räntenetto netto Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Netto Redovisningsprinciper och driftredovisning Förbundet redovisar enligt lagen om kommunal redovisning och följer god redovisningssed samt anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och gjorda avskrivningar. Avskrivningar följer i princip rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting om avskrivningstider och startar den månad anskaffning sker eller, vid större projekt, den månad vi tar anläggningen i drift. Upplupna räntor skuldförs. Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter periodiseras. Löner, semester och okompenserad övertid periodiseras. Upplupna löner, outtagen semester och okompenserad övertid, inklusive sociala avgifter skuldbokförs. Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning för pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser. Hyres- och leasingavtals restskulder under återstående löptid redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. RKRs rekommendation nr 13.1 tillämpas.

9 Investeringar 2013 tom Budget Budget Utfall Budget Budget Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos omfördelning omfördelning Periodiskt underhåll fastigheter Utbyggnad av Lindvreten* Summa fastigheter Släckbilar Lastväxlare/tankbil Höjdfordon Räddningsbåtar Transportfordon Lastbil för interna transporter Räddningsmaterial och övriga inventarier Andningsskydd* Räddningsrobot Ledningsfordon Rakel 189 Summa maskiner o inventarier brand Total * Investeringar vilka behandlas som särskilt Exlusive Lindvretens utbyggnad ärende i direktionen Sidan 9 av 9

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer