Handlingsprogram för skydd mot olyckor Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige , 98 Diarienummer 382/12-015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015"

Transkript

1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige , 98 Diarienummer 382/12-015

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och Avgränsningar Kommunens riskbild Olyckor som kan föranleda räddningsinsats Risk- och sårbarhetsanalys Mål för arbetet med skydd mot olyckor Inledning Målstruktur Egenkontroll Mål för skydd mot olyckor Hållbar positiv ekonomisk utveckling Hållbar positiv företagsvänlig utveckling Hållbar positiv miljömässig utveckling Hållbar positiv social utveckling Organisation Inledning Organisation för det skadeförebyggande arbetet Särskilt om kompetens för det förebyggande arbetet Särskilt om rengöring och brandskyddskontroll Organisation för skadeavhjälpande verksamhet Station/Bemanning/Kompetens Särskilt om kompetens Särskilt om samverkan Behov av resursförstärkning/förändring: Uppgifter/Resurser/Utbildning Insatstider Särskilt om räddning i vattendrag Särskilt om höjd beredskap Särskilt om larmning 112 vid störning i teletrafiken (12)

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Enligt 3 kap. 3 och 8 lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall kommunen upprätta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst inom området skydd mot olyckor. Detta handlingsprogram ersätter det tidigare handlingsprogrammet beslutat av kommunfullmäktige , Syfte och Avgränsningar Ödeshög kommun skall bedriva ett aktivt säkerhetsarbete både som utövare av verksamhet men också som tillsynsmyndighet över andra. Beslut togs av Kommunfullmäktige om struktur för s framtida samhällsinriktade och interna säkerhetsarbete. Detta handlingsprogram avser främst åtgärder för skydd mot sådana olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Det är s ambition att handlingsprogrammet skall omfatta allt arbete kommunen bedriver inom området skydd mot olyckor efterhand som programmet revideras. Revidering av programmet skall enligt 3 kap. 2 och 8 Lag som skydd mot olyckor skall ske varje mandatperiod. 2 Kommunens riskbild Som grund för arbetet med skydd mot olyckor ligger kommunens riskbild. har genomfört flera analyser av de risker som finns i kommunen. Analys över olyckor som kan föranleda räddningsinsats Värdering av statistik över olycksfall Risk- och sårbarhetsanalys över händelser som kan leda till extraordinär händelse 2.1 Olyckor som kan föranleda räddningsinsats Analysen har avgränsats till att gälla endast de olyckor som kan föranleda räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor. Analysen har utförts dels som en kvantitativ beräkning av riskerna dels en kvalitativ bedömning av de risker som inte lämpar sig för en matematisk beräkning. Skador på liv och hälsa värderas i olika klasser efter sina konsekvenser. Skadorna värderas till olika skadepoäng. Klass Beskrivning av konsekvenser Skadepoäng L1 Övergående lindriga obehag 0,2 L2 Enstaka skadade, lindrigt 2 L3 Enstaka skadade, svårt 50 L4 Enstaka dödsfall, flera skadade 400 L5 Flera dödsfall, medicinsk katastrof (12)

4 Riskanalysen har visat att trafikolyckor utgör den största risken för människors liv och hälsa följt av händelsen utsläpp farligt ämne. Störst ekonomisk skada orsakar brand i byggnad. Typ av händelse Förväntat antal händelser Skadepoäng Egendomsskada (kr) Brand varav brand utomhus varav brand i byggnad varav brand i fordon Trafikolycka Vattenskada Utsläpp farligt ämne varav vägtrafik 3,5 128,6 - Totalt Utöver den kvantitativa analysen har en kvalitativ analys gjorts på de händelser som kan vara särskilt allvarliga. Riskanalysen identifierar särskilt farligt godstransporter längs E4 och Rv50 som en betydande risk. Farligt godstransporter genom samhället bedöms utgöra den händelse som kan få de mest allvarliga konsekvenserna av de händelser som analyserats. Analysen påvisar också förekomsten av ett mindre antal industrier där en brand kan få stora konsekvenser. I kommunen finns några objekt där en händelse kan få stora konsekvenser för miljön. Det gäller framförallt de industrier som hanterar farliga ämnen. Det är också farligt godstransporterna som bedöms innebära stora risker för miljön. Det kan dock konstateras att metoderna för att bestämma miljöolycksrisker inte är bra. Arbetet med att bestämma miljöolycksrisker måste därför fortsätta. När det gäller människors liv och hälsa har analysen visat att det är trafikolyckorna som utgör den största risken, den insatsstatistik som används visar att det är till stor del längs europavägen och riksvägen de allvarliga händelserna sker. Riskerna för liv och hälsa i samband med utsläpp av farligt ämne är framförallt i samband med transporter varför det återigen är vägnätet som utgör den största risken. Ur tabellen kan utläsas att nästan 90 % av skadepoängen (695/783) genereras från vägnätet. Riskerna kopplade till händelsen brand är koncentrerade till tätorten då de flesta bostäderna och allmänna byggnaderna finns i tätorten. Riskanalysen visar att de största riskerna för liv och hälsa finns i våra bostäder följt av annan byggnad där t.ex. restauranger, samlingslokaler m.m. ingår. När det gäller egendomsskador är det dock annan byggnad och särskilt lantbruket som har de största riskerna. 2.2 Risk- och sårbarhetsanalys Under 2012 har kommunen låtit upprätta en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera de risker som kan leda till så kallad extraordinär händelse. Rapporten visar att tre händelser som också kan identifieras som olyckor som kan föranleda räddningsinsats är sådana att de bör åtgärdas. En händelse har mycket hög risk men har mycket låg sannolikhet till låg sannolikhet: Vägtrafik/kemiska ämnen, olycka med farligt gods Två händelser med hög risk med måttlig sannolikhet: Vägtrafik, större olycka med skolbuss Brand, brand i publik lokal 4 (12)

5 3 Mål för arbetet med skydd mot olyckor 3.1 Inledning Varje medborgare och besökare i Ödeshög kommun skall beredas ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor (1 kap 1 LSO). Kommunens organisation för att utföra räddningsinsatser skall planeras och organiseras så att en räddningsinsats kan påbörjas inom godtagbar tid och utföras på ett effektivt sätt (1 kap 3 LSO). Målsättningen är att den operativa räddningstjänsten skall ha god kompetens och resurser för att på ett effektivt sätt kunna begränsa skador vid bränder och annan olyckshändelse. Ödeshög kommun skall genom samordning, samverkan och samarbete med statliga myndigheter, angränsande kommuner, intresseorganisationer och medborgarna tillse att arbetet för skydd mot olyckor bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt. 3.2 Målstruktur Ödeshög kommun arbetar med mål i löpande tvåårsperioder i en Verksamhetsplan och Budget. Kommunfullmäktige fattar beslut om inriktningsmål, dessa mål har en tidshorisont om minst två mandatperioder. Nämnderna fattar därefter beslut om resultatmål kopplade till inriktningsmålen samt aktiviteter som skall genomföras för att uppnå målen. Resultatmålen skall uppnås inom mandatperioden. Med hänvisning till den nomenklatur som används i lag om skydd mot olyckor kan inriktningsmål/resultatmål anses motsvara säkerhetsmål och aktiviteterna prestationsmålen. Aktiviteter fastställs årligen. Detta ger en flexibilitet i arbetet för skydd mot olyckor som tidigare saknats. Respektive nämnd har att, i samband med beslut om Verksamhetsplan och Budget för respektive år, fatta beslut om fortsatt giltighet av beslutade aktiviteter eller nya aktiviteter som skall leda till måluppfyllelse. Ändringar av beslutade aktiviteter innebär ingen ändring av detta handlingsprogram. Ändringarna införs istället i kommunens egenkontrollsystem och redovisas till länsstyrelsen när länsstyrelsen så begär. 3.3 Egenkontroll Lagstiftningen ställer krav på egenkontroll. Då målen i detta handlingsprogram följer samma struktur som övriga mål i kommunens Verksamhetsplan och Budget följs de upp i samband med delårsbokslut och bokslut. Kommunstyrelsen svarar för att sammanställa kommunens arbete för skydd mot olyckor i en särskild rapport efter att bokslutet redovisats. Denna rapport skall ligga till grund för nämnder/förvaltningens arbete med att ta fram nya aktiviteter. 3.4 Mål för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål: Hållbar positiv ekonomisk utveckling, Hållbar positiv företagsvänlig utveckling, hållbar positiv miljömässig utveckling samt Hållbar positiv social utveckling. Kommunstyrelsen och övriga nämnder har identifierat vilka verksamhetsmål, inom området skydd mot olyckor, som kan kopplas till de övergripande målen. Verksamhetsmålen redovisas under respektive övergripande mål. Exempel på aktiviteter som planeras genomföras under redovisas också. Varje underkapitel in- 5 (12)

6 leds med en förklarande text för det övergripande målet. Utifrån riskanalysernas resultat bör nämnderna arbeta in resultatmål och aktiviteter för perioden enligt följande: Hållbar positiv ekonomisk utveckling Arbeta för ett attraktivare Ödeshög som ger förutsättning för en befolkningsökning ska vara en attraktiv arbetsgivare ska stå på en stabil ekonomisk grund Ett växande Ödeshög kräver att medborgarna men även företag och organisationer upplever att Ödeshög är en trygg och säker plats att bo och verka i. Ytterligare en förutsättning för en positiv befolkningsutveckling är en god arbetsmarknad, bra näringslivsklimat, välplanerad infrastruktur och välfungerande kommunikationer. Vidare är det viktigt att kommunen kan erbjuda verksamheter med god brandsäkerhet. Inom detta övergripande mål har identifierats följande verksamhetsmål inom området skydd mot olyckor: Trafiksäkerheten skall förbättras i Ödeshögs tätort samt övriga väg/gatunät där kommunen är väghållare. Aktiviteter som kan vara aktuella är t.ex.: Utbyggnad av GC-vägar, säkrare skolvägar samt trafiksäkerhetsutbildning för åk 4och 8 under varje läsår. skall verka för att trafiksäkerheten förbättras på vägnät där annan aktör är väghållare. Aktiviteter som kan vara aktuella är t.ex.: Utbyggnad av GC-vägar, säkrare skolvägar inkl. skolskjuts. Kommunala verksamheter som medborgare, företag, organisationer etc. nyttjar skall vara trygga och säkra. Aktiviteter som kan vara aktuella är t.ex.: Utbildning av personal i brandskydd, regelbundna brandövningar Hållbar positiv företagsvänlig utveckling ska arbeta för en positiv näringslivsutveckling. En förutsättning för en positiv näringslivsutveckling är att företag bereds möjlighet att etablera sig och expandera i kommunen. Inom detta övergripande mål har identifierats följande verksamhetsmål inom området skydd mot olyckor: skall arbeta för en positiv näringslivsutveckling. Aktiviteter som kan vara aktuella är t.ex.: Erbjuda företag utbildning i systematiskt brandskyddsarbete samt information om förebyggande åtgärder. 6 (12)

7 3.4.3 Hållbar positiv miljömässig utveckling ska verka för en klimatsmart utveckling. Allvaret i den pågående klimatförändringen är väl kända men för en kommun svåra att påverka. Kommunen måste dock arbeta med att minska konsekvenserna av de risker som följer i klimatförändringens spår. Inom detta övergripande mål har identifierats följande verksamhetsmål inom området skydd mot olyckor: skall förbättra kunskapsunderlaget för vilka effekter klimatförändringarna innebär för kommunen. Aktiviteter som kan vara aktuella är t.ex.: Inventera riskområden, kartlägga vattenvägar i kommunen samt underhålla den tekniska mätutrustningen för nivåmätning i de större vattendragen i kommunen Hållbar positiv social utveckling Alla i skall känna trygghet. En förutsättning för att man skall känna sig trygg och säker är att man bor och vistas i så brandsäkra miljöer som möjligt, då så många som var tredje brand i Sverige idag tros vara anlagd kan detta bidra till viss otrygghet, beaktas bör också att skadegörelse, kriminalitet och anlagd brand ofta hör ihop. Inom detta övergripande mål har identifierats följande verksamhetsmål inom området skydd mot olyckor. Risken för skada till följd av brand eller andra olycksfall i kommunens lokaler skall minska. Aktiviteter som kan vara aktuella är t.ex.: Utrusta lokaler med automatiska brandlarm, aktivt arbeta förebyggande mot brottslighet och anlagd brand samt säker hantering av brandfarlig vara. Kommunen skall förbättra den enskildes förmåga att skydda sig mot brand. Aktiviteter som kan vara aktuella är t.ex.: Räddningstjänsten skall fastställa tillsynsplan, bedriva utbildning gentemot enskilda, genomföra informationskampanjer etc. 7 (12)

8 4 Organisation 4.1 Inledning För att arbetet skall kunna bedrivas på mest effektiva sätt krävs samverkan. För att nämnderna skall uppnå de mål som beskrivs i detta handlingsprogram krävs samverkan. Den sakkunskap som finns inom kommunens tjänstemannaorganisation skall nyttjas. Det är också viktigt att samverkan söks utanför kommunens organisation. Skydd mot olyckor är en angelägenhet för alla aktörer i samhället. Kommunen bör särskilt samverka med de myndigheter som har ett direkt ansvar inom området såsom Polismyndigheten, Landstinget, Sjöfartsverket samt Länsstyrelsen. 4.2 Organisation för det skadeförebyggande arbetet Nedan beskrivs de politiska organ som har uppgifter enligt detta handlingsprogram: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Beslutar om handlingsprogram enligt LSO, anger de övergripande mål som skall uppnås inom mandatperioden alternativt inom angiven tidsram. Samordnar arbete med skydd mot olyckor. Ansvarar enligt bestämmelserna i 3 kap 11 LSO för att kommunens uppgifter enligt lagen fullgörs med undantag för tillsynsverksamheten enligt 5 kap. LSO. Miljö- och byggnämnden Nämnden är tillsynsmyndighet enligt 5 kap. LSO vilket även innefattar tillsyn över kommunens verksamheter. Barn- och utbildningsnämnd/ Socialnämnd Svarar för att inom sina respektive verksamhetsområden fastställa mål och aktiviteter som syftar till att nå kommunens inriktningsmål. För praktiskt hantera samordningsansvaret har Kommunstyrelsen inrättat en säkerhetsgrupp för skydd mot olyckor bestående av tjänstemän från samtliga berörda verksamhetsområden Särskilt om kompetens för det förebyggande arbetet Miljö- och byggnämnden svarar för tillsyn enligt LSO. För denna myndighetstillsyn skall nämnden tillse att tillgång finns till personal med utbildning motsvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) utbildning Tillsyn B. Kommunen skall dessutom ha tillgång till Brandingenjörskompetens. Kommunen skall samverkan med angränsande kommuner men även med övriga kommuner i Östergötland. Samverkan skall syfta till att utveckla personalens kompetens samt utbyte av idéer kring hur det förebyggande arbetet kan utvecklas. 8 (12)

9 4.2.2 Särskilt om rengöring och brandskyddskontroll Kommunen har avtalat med en privat entreprenör (skorstens fejar mästaren) för att utföra rengöring och brandskyddskontroll. Skorstensfejarmästaren skall föra register över anläggningarna i kommunen som omfattas av bestämmelserna i LSO 3: Organisation för skadeavhjälpande verksamhet Kommunen skall ha en organisation för att utföra räddningsinsats. Kommunstyrelsen svarar för att en sådan organisation finns och att den har den bemanning och de resurser som krävs utifrån de krav som anges i lag om skydd mot olyckor samt de direktiv som getts i form av säkerhetsmål och prestationsmål i detta handlingsprogram. Organisationen leds av en Räddningschef. 4.4 Station/Bemanning/Kompetens Följande räddningsstyrka och ledningsfunktioner skall finnas inom Ödeshögs räddningstjänst. Station Bemanning/funktion Anspänningstid Ant Ödeshög 1 Insatschef i Beredskap 90 sek Beredskap i hemmet Ödeshög 1 Styrkechef, 5 Brandmän 5 min Motala 1 Räddningschef i beredskap 90 sek, genom avtal med Motala kommun Särskilt om kompetens (kompetensen anges enligt MSB s nuvarande vidareutbildningssystem) Insatschef Räddningsledning B samt Tillsyn B (eller motsvarande äldre utbildning) Styrkechef Räddningsledning A samt Tillsyn A (eller motsvarande äldre utbildning) Särskilt om samverkan Kommunen skall samverka med grannkommunerna för att uppnå optimal insatstid både vad avser räddningsstyrkor och ledningsfunktioner. Samverkan sker genom: Samarbetsorganisationen Räddsam-E som omfattar länets samtliga kommuner. Avtalet inom Räddsam-E samarbetet innebär att resursförstärkning kan fås eller ges till annan kommun under insats. För samarbetet inom Räddsam-E skall särskild resursförteckning finnas upprättad. Avtal med Motala och Vadstena kommuner (Motala-Vadstena räddningstjänst) om gemensamt nyttjande av resurser. Avtalet innebär att de tre kommunerna Motala, Vadstena respektive Ödeshög betraktas som ett insatsområde Behov av resursförstärkning/förändring: Funktionen styrkechef bemannas idag med Brandförmän deltid (räddningsledning A). Organisationens långsiktiga mål är att funktionen även skall ha kompetens motsvarande Tillsyn A. Kompetens motsvarande Tillsyn B innehas idag endast av 1 person, organisationens mål är att ytterligare 1 person skall ha kompetensen Tillsyn B innan utgången av (12)

10 4.4.4 Uppgifter/Resurser/Utbildning Räddningskåren ska ha personal, utrustning samt vara övad för att under normal beredskap kunna utföra uppgifter enligt nedanstående tabell. Uppgift Brandsläckning, utvändigt och invändigt, i byggnader t.o.m. 3 vån. Brandsläckning vid brand i brandfarliga vätskor och gaser Brandsläckning vid brand i liten omfattning i brandfarliga vätskor och gaser Samtidigt kunna göra livräddande insatser med rökdykare och utvändig släckning eller livräddning Invändig släckinsats med två rökdykargrupper samtidigt i industrier och andra objekt med långa inträngningsvägar Livräddande insatser med rökdykare Skogsbrandsläckning i närheten av bebyggelse och farbara vägar Utföra livräddande insats i kemmiljö Kemdykarinsats med en kemdykargrupp Oljeskadebekämpning Livräddande insatser i sjöar och vattendrag Losstagning av fastklämda personer vid trafikolyckor och andra nödlägen Räddningsinsatser vid trafikolyckor och andra nödlägen där ett stort antal skadade är inblandade Insatser vid rasolyckor Sjöräddningsinsatser på Vättern enligt avtal med Sjöfartsverket Tillämpliga nödlägen enligt 2 LSO (SFS 2003:677) : Skall kunna utföras, O: Skall kunna utföras tillsammans med annan räddningsstyrka Ödeshög O O O Insatstider Lagstiftningen betonar att en väsentlig del av räddningstjänstens effektivitet ligger i att tidigt kunna påbörja insats. Räddningstjänstens nuvarande placering av räddningsstyrkan ger en grundberedskap för insats inom kommunens hela område. Denna grundberedskap visas i kartan nedan. Tiderna som anges är de längsta insatstider som får förekomma i kommunen för insats om räddningstjänsten inte är upptagen av annan insats. Skulle räddningstjänsten vara upptagen av en pågående insats gäller att nästkommande insats skall fördröjas med maximalt 20 minuter varför de tider som anges i kartan skall ökas med 20 minuter. 10 (12)

11 4.5 Särskilt om räddning i vattendrag Kommunen skall ha en egen organisation för ytlivräddning, undsättning av båt eller annat nödläge i de sjöar och vattendrag. För sjön Vättern gäller dock särskilda bestämmelser. Enligt 4 kap 3 resp. 5 är sjöräddningstjänst (efterforskning och räddning) respektive miljöräddningstjänst (utsläpp farligt ämne) en statlig angelägenhet. Gränsen mellan det statliga ansvarsområdet och det kommunala markeras på nedanstående karta. Statens ansvar sträcker sig till strandlinjen. Lagstiftaren anger dock att olyckor som händer nära strandlinjen skall ingå i kommunens skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor. Kommunens organisation för räddningsinsats skall därför kunna verka i strandnära områden i Vättern. 11 (12)

12 Hästholmens hamn 4.6 Särskilt om höjd beredskap Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Regeringen får besluta om höjd beredskap när: Sverige är eller har varit i krig Sverige är eller har varit i krigsfara det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utomlands Skulle höjd beredskap beordras är det viktigt att kommunens organisation för räddningstjänst fortsätter att fungera. Vid höjd beredskap behöver dock ytterligare uppgifter kunna lösas detta ställer också krav på utökad bemanning. skall med utgångspunkt från den fredstida organisationen organisera två typstyrkor. Varje typstyrka utgörs av 3 befäl och 11 brandmän/räddningsmän med material för släckning och undsättning. I ett anpassningsskede skall kompetens tillföras för ammunitionsröjning och NBC-insats. 4.7 Särskilt om larmning 112 vid störning i teletrafiken Normalt larmas kommunens räddningstjänst av SOS Alarm efter att den hjälpsökande ringt 112. Detta regleras genom avtal mellan och SOS Alarm. Vid telebortfall i både det fasta och det mobila nätet som berör fler än 500 personer och beräknas pågå mer än 3 timmar skall kommunen ordna alternativ för larmning till exempel genom att placera ut brandfordon. 12 (12)

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1997-05-26 53 1997-05-27 1997/236-171 Kf 2012-06-25 120 2012-06-26 2011/906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT

Läs mer

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 1 Tillhör område: Utfärdat av: Utfärdat/rev dat: Dnr: Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 Filnamn: Godkänt av: Sidor: Giltighet: Tillsynsplan LSO LBE Direktionen 16 11

Läs mer

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Tillsynsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden är boende, skola, trafik

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänstverksamhet Remissversion 1 2 Sammanfattning Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet.

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR Antagen av Kommunfullmäktige 2012-03-20 15 DALS EDS KOMMUN 1 (21) INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. BAKGRUND 2:1 Legala förutsättningar

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6)

Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6) Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6) Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-03-01 72 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Handlingsprogram - gäller från 2015-10-01 Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016. Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Trygghetsbokslut 2008

Trygghetsbokslut 2008 Trygghetsbokslut 2008 Vad då trygghetsbokslut? Vi vill ge dig en sammanställd bild och summerande beskrivning av det trygghets- och säkerhetsarbete som bedrivits i Näslanda kommun (läs Nässjö kommun och

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad Örkelljunga kommun och Lagen om Skydd mot Olyckor Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver att kommunerna ska arbeta med

Läs mer

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST KF 2007-02-25, 2 Gällande mandatperioden 2007-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Allmän beskrivning av kommunen... 3 1.2 Arbete Näringsliv...

Läs mer

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-02 50 Innehåll Bakgrund...3 Inventering av områden med risk för olyckor som kan leda till räddningstjänstinsats...4

Läs mer

Lag om skydd mot olyckor Handlingsprogram. för Linköpings kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-29 Kf 165

Lag om skydd mot olyckor Handlingsprogram. för Linköpings kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-29 Kf 165 Lag om skydd mot olyckor Handlingsprogram för Linköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-29 Kf 165 Förord Ett säkrare och tryggare Linköping Ett övergripande mål i Linköpings kommun är att

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 4. Räddningstjänstens riskanalyser Under 2006 genomfördes riskinventeringar i kommunernas

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 2 (22) Innehåll Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018...1 Håbo

Läs mer

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 2010-01-12 Dnr 2164/2010 1(5) Enheten för krisberedskap Joakim Beck-Friis Tel: 075-247 34 38 E-post: joakim.beck-friis@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna

Läs mer

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera de risker som kan föranleda räddningsinsats med akut skadeverkan på människor, egendom och miljö

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Gävle Hofors Ockelbo Sandviken & Älvkarleby kommuner Sida 2(42) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kommunalförbundets

Läs mer

Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014

Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014 Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-11-26 161 1(39) Innehåll INNEHÅLL... 2 1 INLEDNING... 4 1.1 HANDLINGSPROGRAMMETS GILTIGHETSTID... 4 2 HANDLINGSPROGRAMMETS

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016

Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016 Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016 Dnr: ROS 15/8 Dnr: ROS 15/8 2/20 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Handlingsprogram ett lagkrav... 4 1.2 Syfte... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (11) Samordnat av Carina Fredström Mötesdatum 2015-05-07 Mötestid 08:30 16:45 Närvarande Länsstyrelsen Stig Husin Torbjörn Johansson

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2016-01-01 Sida 2 av 13 BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten SÖRF:s

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 109/05 2005-04-25 170 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2015 2019. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-12-14

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2015 2019. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-12-14 Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i kommun 2015 2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-12-14 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Bakgrund...4

Läs mer

~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1

~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1 ~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1 ~KOMMUN Ink 2013 -lll O 9 130102 Kommunstyrelsen Information om utredning ang. alternativa driftformer för räddningstjänst Kommunstyrelsen har under hösten 2012 beslutat att utreda

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr Lit 2015-05-26 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Lits släckområde.......

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019 HANDLINGS- PROGRAM Kortversion 2016 2019 INNEHÅLL 1. Bakgrund: Vad vill vi uppnå? 3 2. Riskstudien: Vad är problemet? 4 3. Förebyggande verksamhet och räddningstjänst: Vad gör vi åt det? 7 STÖDJA Den bästa

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2010-02-08 46 96 Räddnings- och beredskapsutskottet 2010-01-20 4 1 Dnr 10.43-17 febks27 Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Id nr PLV X. Handlingsprogram. enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Nacka kommun Räddningstjänsten i Nacka

Id nr PLV X. Handlingsprogram. enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Nacka kommun Räddningstjänsten i Nacka 1(29) Upprättad av Ansvarig Id nr Beslutad av DJ, OL PH PLV X KF åååå-mm-dd 04--01 Handlingsprogram enligt Lag (03:778) om skydd mot olyckor Nacka kommun Räddningstjänsten i Nacka Remissutgåva december

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016 i Förord Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunen

Läs mer

Uppföljn dokumentation

Uppföljn dokumentation Uppföljn dokumentation Hur följer ni upp olyckorna i ert område? utvärdering av insatser (internt) skriftligt för skiftlagen, pärm återkoppling via insatsutvärderare fritextfält för befälsnivå påpekar

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (7) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Norrköpings Hamn AB Ramshälls bergrumsanläggning, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr Hotagen 2015-05-29 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning............4 2.2.Åldersfördelning......5 3.Tillsynsobjekt i Hotagens

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20 Mall Katastrofmedicinsk plan för primärvården Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning November 2011 Reviderad 2012-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 1. INLEDNING 4 1.1. Lagar, föreskrifter och

Läs mer

Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi

Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi Sammanställning av frågor till andra räddningstjänster som har/funderar på att ha brandskyddskontrollerna i egen regi. Räddningstjänster som

Läs mer

Handlingsprogram Skydd mot olyckor Strängnäs kommun

Handlingsprogram Skydd mot olyckor Strängnäs kommun Handlingsprogram Skydd mot olyckor Strängnäs kommun Olycksförebyggande arbete Operativ räddningstjänst Beslutat av Teknik- och fritidsnämnden 2012-05-23 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-08-27 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22. Bispgården 2015-05-22 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Bispgårdens

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden STYRDOKUMENT 1(5) Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden 2016 Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 27 Program Giltighetstid 2016-12-31 Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2016 Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress Skriftlig redogörelse för brandskyddet Fylls i av fastighetsägare/representant för fastighetsägare. 1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer 1.3 Utdelningsadress 1.4 Postnummer 1.5

Läs mer

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP Gäller från 1 september 2006 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2006. Med reservation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner

Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 1 2015-09-04 Dnr 2015.623.900 Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner Handlingsprogrammet för

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer