Verksamhetsplan Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen Dnr /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2010. Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2010 Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen Dnr /10

2 1 Inledning Målbild Förbundets uppdrag, vision och organisationsidé Värdegrund Organisation Projekt och fokusområden Mål Målstruktur Måldefinition Måluppföljning Nyckeltal Effektmål och produktionsmål Finansiella mål Medarbetarmål Miljömål Ekonomi Budget 2010 och plan för Delegerad budget Investeringsbudget

3 Verksamhetsplan Inledning Verksamhetsplan 2010 utgår från beslutad rambudget, ekonomisk plan samt handlingsprogram. Planen beskriver de förbudsövergripande målen och satsningar som ska genomföras under året. Utifrån detta dokument ska sedan avdelningarna, enheterna och distrikten jobba fram aktiviteter i linje med de övergripande målen. Dokumentet kompletteras av den populärversion som på ett enklare och mer sammanfattande sätt beskriver verksamheten det kommande året. 2 Målbild Här presenterar vi vår gemensamma målbild, som sammanfattar och konkretiserar det vi vill uppnå de närmaste åren. Vår målbild tar sikte mot år 2015, då vår långsiktiga anpassning till de beslutade ekonomiska ramarna skall vara färdigställd. Vår verksamhet styrs av handlingsprogram som politikerna i våra tio medlemskommuner beslutat. I handlingsprogram har vi fått ett uppdrag och uppdraget är vår kärnverksamhet. Vi ska skapa trygghet i våra medlemskommuner genom att kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet och färre olyckor i samhället. Allt vårt arbete ska ske i nära samarbete med medlemskommunerna och vara kostnadseffektivt, ha hög kvalitet och ett tydligt samhällsfokus. Målbilden utgår från sju olika perspektiv på verksamheten; Förebyggande, Hantera, Lära, Ekonomi, Medarbetaren, Organisation samt Teknisk bas och miljö. Tillsammans beskriver de det tillstånd vi strävar efter; där vi vill vara om fem år. Förebyggande Vi har resurser så att vi klarar av de plan- och byggärenden som Stockholmsregionens utveckling och utbyggnad medför. Vi är på så sätt med och påverkar den framtida riskbilden och vår arbetsmiljö. Vi är flexibla och gör tillsyner där det verkligen behövs, de som har ett bristfälligt brandskydd kontrollerar vi oftare. Vi har ett mer flexibelt system för sotning. För vår operativa personal är det naturligt att vara vår största resurs inom information och rådgivning. Det är naturligt för allmänheten att besöka våra öppna och tillgängliga brandstationer för att få information i trygghetsfrågor 3

4 Hantera Vi har större variation genom att vi har flexibla räddningsenheter. Vi har minskat tiden till en första insats genom flera åtgärder och en stor del av våra insatser hanteras av mindre enheter. Alla våra anställda har fått utbildning och kan göra en första insats. I samma anda har vi utvecklat i väntan på räddningstjänsten, där vi utbildat andra yrkesgrupper så att de också kan göra en första insats. Förutom räddningstjänst har vi utvecklat och breddat vår verksamhet och arbetar även med andra trygghetsskapande uppdrag. Vår operativa personal har en baskunskap och därefter har de en specialisering i en roll eller funktion. Vår beredskap är anpassad efter behoven och ser olika ut beroende på t.ex. tid på dygnet, årstid och stora evenemang. Det är naturligt för oss att ha ett professionellt omhändertagande även efter den akuta räddningsinsatsen. Lära Våra olyckundersökningar är fokuserade på lärande och stödjande för utvecklingen av vår verksamhet. Vi har en väl utvecklad förmåga att analysera statistik, samhällsutveckling och omvärld och vi förbättrar ständigt vår verksamhet genom ett sunt ifrågasättande. Medarbetaren Alla medarbetare har en helhetssyn på vårt uppdrag. Både chefer och medarbetare har tydliga roller. Vi utnyttjar vår arbetstid effektivt, vi har minskat vår övertid till ett minimum. Vi har individuella löner och tack vare att alla arbetar mot samma mål känner vi stimulans och glädje på arbetsplatsen. Vi har en bra och konstruktiv dialog mellan chefer och medarbetare där alla har möjlighet att uttrycka sin åsikt. Värdegrunden är en naturlig del i vår dagliga verksamhet. Ekonomi Vi har en stabil ekonomi och en långsiktig ekonomisk plan. Det förutsätter att vi har minskat vår administration, anpassat beredskapsorganisationen, att vi använder våra lokaler på ett effektivt sätt och att vi har en väl utvecklad samverkan med andra räddningstjänster i länet. Vårt utvecklings- och förändringsarbete sker i huvudsak utan att vi ökar våra kostnader Organisation Vi satsar på lokala resurser och distrikten arbetar med de flesta av våra uppdrag, till exempel räddningsinsatser, information och rådgivning, tillsyn och plan- och byggärenden. Samtidigt tar vi tillvara på stordriftsfördelarna och alla våra medarbetare har ett helhetstänk och vi tänker alltid på SSBF som helhet och inte bara på den egna enheten eller det egna distriktet. Jämställdhet och mångfald är en naturlig del i vår organisation. Teknisk bas och miljö Vi har ett väl fungerande och gemensamt system för resurs- och aktivitetsplanering. Vi har en gemensam samverkanscentral i länet där merparten av våra viktiga samarbetspartners är samlokaliserade. Vi har ett systematiskt miljöarbete och har infört ett miljöledningssystem 4

5 3 Förbundets uppdrag, vision och organisationsidé Vårt uppdrag, vision och organisationsidé ges i förbundsordning och handlingsprogram. Förbundsordningen reglerar bland annat förbundets verksamhetsområde och ägarnas inflytande över förbundet. I handlingsprogrammet ges förbundet uppdrag och målsättningar för en fyraårsperiod. Organisationsidén sammanfattar skälen till att driva verksamheten i förbundsform. SSBF:s uppdrag Verksamheten skall inriktas mot att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Verksamheten skall kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och skador i samhället, genom att Aktivt verka för att riskhänsyn beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Aktivt bedriva behovs- och kundorienterad information, rådgivning och utbildning. Bedriva behovs- och kundorienterad tillsyn. Genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser när den enskilde själv inte kan hantera situationen. Aktivt verka för och bidra till en hög risk- och krishanteringsförmåga hos medlemskommunerna. Detta ska ske i nära samverkan med medlemskommunerna och utifrån lokal riskbild och lokala förutsättningar. SSBF:s vision och organisationsidé SSBF har fastställt en vision och en organisationsidé för arbetet med skydd mot olyckor i medlemskommunerna. Vision Vi skapar trygghet. Organisationsidé Storstockholms brandförsvars organisationsidé är att i nära samverkan med medlemskommunerna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet inom området skydd mot olyckor som kan möta nutida och framtida risker i regionen. 5

6 4 Värdegrund Storstockholms brandförsvars övergripande uppdrag är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i förbundets medlemskommuner. Vår värdegrund uttrycker de kärnvärden som vi ska utmärkas av, såväl externt som internt, när vi utför vårt viktiga samhällsuppdrag. Den sammanfattas i fyra värdeord: Respekt Pålitlighet Öppenhet Professionalitet Värdegrunden ska stärka vår gemensamma identitet och ge oss inriktning och stöd i arbetet så att vi utvecklar verksamheten och når uppsatta mål. Ansvaret för miljön är en naturlig del i vår verksamhet. Värdegrunden utgår från fyra perspektiv, våra relationer till: De som bor verkar och vistas i förbundets kommuner. Samarbetspartners (t. ex polis, ambulans och andra räddningstjänster). Uppdragsgivare (t. ex medlemskommuner och företag som köper våra tjänster). Varandra inom Storstockholms brandförsvar. 5 Organisation Nedanstående organisationsstruktur gäller från och med den 1 december Brandchef/ Bitr. brandchef Brandchefens stab Kommunikationsenheten Ekonomienheten Förbundskansli Personalenheten Analys o utveckling SSRC Verksamhetsstöd Gemensam Produktion Lokal Produktion Distrikt 1-13 Samhällsskydd Beredskap 6

7 6 Projekt och fokusområden Utöver normal drift och uppfyllande av mål kommer 2010 att innebära färdigställande av fusionen, inte minst beträffande enande av rutiner, utbildningsnivåer m.m. Därutöver skall följande projekt och satsningar genomföras: Slutförande av operativ justering. Omorganisation av distriktsindelning och arbetsledarorganisation Slutförande av processkartläggning Järvaprojektet. Miljöarbete, påbörja arbetet med miljöpolicy och miljöledningssystem. Upphandling nytt löne- och ekonomisystem. Samverkanscentral, västra Kungsholmen. Samverkan Stockholms län. Genomföra den ekonomiska planen. Bostadsbrand och anlagd brand projekt. Hot och våld mot brandmän. Framtidsstudien, i samverkan med övriga storstäder. Suicid projekt. Samverkan med polis, landsting, NASP, SOS-Alarm och rtj i länet. Översyn av debriefingorganisation. Ny automatlarmshantering inkl HT-planer. Uppbyggnad av plan- och byggprocess organisationen. Nytt dokumenthanterings-/ärendehanteringssystem. Chefs- och arbetsledarutbildning. T ex ledarskap, arbetsmiljö, alkoholpolicy mm. Utbildning av skyddsombud. Ny telefonilösning för SSBF. Mobil teknikutveckling (positionering, status mm). Beslut/inriktning i RAKEL. Ovanstående projekt/satsningar kommer att prioriteras löpande beroende på resurstillgång. 7 Mål 7.1 Målstruktur Målstyrningen i SSBF ska följa följande målmodell: Effektmål Produktionsmål Aktiviteter 7

8 Det innebär att mål finns på två nivåer; effektmål som beslutas politiskt och är långsiktiga och fleråriga och produktionsmål som är ettåriga och beslutas av brandchefen. Aktiviteter planeras utifrån produktionsmålen. 7.2 Måldefinition Ambitionen är att ett mål i SSBF ska uppfylla följande krav. Uppfylls inte i år. Realistiska Ska innebära en utmaning Tydliga och enkelt formulerade Kunna mätas Tidsbestämt, när ska målet vara uppnått 7.3 Måluppföljning Uppföljning av SSBF s mål och ekonomi ska följa den så kallade trafikljusmodellen, vilket innebär att det i uppföljningen bedöms om målet kommer att uppnås (grönt), kommer att uppnås delvis alternativt om det är osäkert om det kommer att uppnås (gult) och slutligen att målet inte kommer att uppnås (rött). Syftet är att ge en lätt överblickbar bild av läget utan att behöva fördjupa sig i stora textmassor. Mål Kommentar 7.4 Nyckeltal I avvaktan på bättre nyckeltal som följer SSBF s mål gäller följande nyckeltal som ska följas upp varje tertial under Tillsyner Antalet omkomna Antalet larm Antal bränder i bostäder Brandvarnare vid bränder Onödiga automatiska brandlarm Antalet trafikolyckor 7.5 Effektmål och produktionsmål Mål 2010 Effektmål, riskhänsyn Riskhänsyn skall beaktas tidigare och i en högre omfattning i plan-, bygg- och tillståndsprocessen Produktionsmål, riskhänsyn Påbörja att definiera och beskriva vår insatsförmåga i komplexa miljöer med prioritering på undermarksanläggningar och höga byggnader. Skapa och stärka bra relationer och samverkansformer med berörda instanser inom plan-, bygg- och tillståndsprocesserna Skapa ett internt system för att hantera inkommande ärenden. Uppföljning. 8

9 Förbereda ett övertagande av tillståndshanteringen enligt LBE Effektmål, kunskap Kunskapen om risker och olycksförebyggande åtgärder samt förmåga till olyckshanterande åtgärder hos den enskilde ska öka kontinuerligt. Skadebegränsande åtgärder ska vid en olycka ha påbörjats innan brandförsvaret anländer. Produktionsmål, kunskap Skapa samt stärka relationer och aktiviteter med målgrupper och samarbetsparter inom anlagd brand och bostadsbrand Utveckla vår förmåga att ta emot och hantera förfrågningar och önskemål om information, rådgivning och utbildning från den enskilde. Öka den enskildes kunskap och förmåga till exempel genom att vid övningar, orienteringar och räddningsinsatser också aktivt informera den enskilde.. Effektmål, tillsyn Behovs- och kundorienteringen av tillsynsprocessen ska öka Produktionsmål, tillsyn Genomföra tillsynsbesök på minst 25 % av de objekt som omfattas av skyldigheten att lämna en skriftlig redogörelse. I första hand ska stora publika lokaler, större vårdanläggningar samt hotell prioriteras. Påbörja utveckling mot utmanat sotningsmonopol. Samordna, upphandla och kvalitetssäkra sotning och brandskyddskontroll Effektmål, minska skadade o omkomna Antalet personer som omkommer eller skadas i olyckor som kan föranleda räddningsinsats skall minska varje år. Produktionsmål, minska skadade och omkomna 99% av alla insatsrapporter skall vara skrivna under innevarande pass, samt Kvaliteten på insatsrapporterna ska höjas. Den lokala riskbilden på distriktet samt trender, erfarenheter och kunskaper ska spridas till berörda både internt och externt Olyckor ska undersökas då det finns ett förväntat lärande internt och externt, och minst 5 fördjupade olycksutredningar skall göras under året. Riskbilden inom SSBF:s geografiska område ska beskrivas inom fem olika riskmiljöer; boendemiljö, trafikmiljö, offentlig miljö, arbetsplatser samt vård/omsorg/utbildningsmiljö, såväl förbundsövergripandegripande som distriktsvis. Årsredovisning. Effektmål, insatstid En första räddningsstyrka skall under normala förhållanden vara på plats senast inom 10 minuter för tätort och 20 minuter för andra områden som har fast vägförbindelse. Variationer kan dock förekomma baserad på lokal riskbild. 9

10 Produktionsmål, insatstid Att förkorta tiden från 112 samtal till att räddningsarbetet påbörjas. Slutföra den justerade operativa organisationen. Påbörja fastställande och tydliggöra den operativa förmågan och framtagandet av kravprofiler för olika operativa funktioner. Förbereda oss för insatser i komplexa miljöer med särskild fokus på undermarksanläggningar och höga byggnader genom aktiv orientering, insatsplanering och övning. Gemensamma arbetsmetoder för SSBF operativa personal skall vara implementerade i enlighet med särskild riktlinje. Effektmål, risk o krishantering Medlemskommunernas risk- och krishanteringsförmåga skall öka. Produktionsmål, Risk och krishantering Årlig analys av särskilda risker och sårbarheter utifrån brandförsvarets sektorsansvar. Tillhandahålla råd- och stödfunktioner för att stödja medlemskommunernas arbete med ett samlat olycksförebyggande arbete och krisberedskapsförmåga. Nyckeltal och metoder för uppföljning ska tas fram Finansiella mål God ekonomisk hushållning för Storstockholms brandförsvar bygger på en balans mellan de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Finansiella mål Uppföljning De löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna Investeringarna skall självfinansieras Soliditeten i förbundet skall vara 7-9% Ansvarsförpliktelser för PA-KL, ÖK-SAP samt IPR skall vidarefaktureras till berörda medlemskommuner. 7.7 Medarbetarmål Förutom att klara kärnverksamheten har fokus för verksamheten under 2009 varit att få ihop två organisationer till en, att få fram tekniska lösningar för den nya organisationen samt att få rutiner och arbetssätt etc. att stämma överens. Vidare har ett omfattande arbete, genomfört med stor delaktighet, lagts ned på att skapa en gemensam värdegrund samt att öppna upp för ökad mångfald och jämställdhet. 10

11 7.7.1 Övergripande medarbetarmål Förbundets övergripande medarbetarmål är att SSBF ska vara en attraktiv arbetsplats, dit människor söker sig, där de trivs och vill stanna. Detta kan bl.a. uppnås genom ett arbetssätt som bygger på delaktighet, där medarbetarna involveras på ett tidigt stadium i arbetsprocesserna och där den enskilde kan påverka både sin arbetsmiljö och arbetssituation. Medarbetarmål Värdegrund Vår värdegrund ska vara implementerad på alla nivåer i hela organisationen Jämställdhet och mångfald Att årligen förbättra såväl jämställdhet som mångfald. Hälsa och friskvård Fortsatt sänkt sjukfrånvaro. Kompetensutveckling Alla medarbetare ska kontinuerligt utveckla och bredda sin kompetens. Nöjd medarbetare Att under året genomföra en medarbetarenkät där bland annat nöjd medarbetarindex mäts. Uppföljning 7.8 Miljömål Miljöfrågorna är aktuellare än någonsin i vårt samhälle. Forskare och media förmedlar ständigt nya rapporter och information om hur det står till med vår miljö, både globalt och lokalt. Det handlar om att vi alla på olika plan behöver hjälpas åt för att minska negativ miljöbelastning och istället bidra till en mer hållbar utveckling. Storstockholms brandförsvar har mot denna bakgrund ambitionen att lyfta fram miljöfrågorna i verksamheten. Det handlar t.ex. om att minska miljöbelastningen vid olyckor och övningar samt beakta miljöaspekterna i det dagliga och förebyggande arbetet. Vårt miljöarbete syftar till att förändra både arbetssätt och rutiner. Detta gäller inte minst inom utryckningsverksamheten, där de största vinsterna i form av miljöförbättrande insatser kan hämtas. Miljömål Kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan (miljöutredning) till Implementera miljöarbetet enligt ett adekvat miljöledningssystem Uppföljning 11

12 8 Ekonomi 8.1 Budget 2010 och plan för Budget- och förbundsplan (mkr) Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Medlemsavgifter 497,6 497,6 499,9 501,1 505,7 507,0 508,5 Intäkter verksamhet 72,1 66,4 68,7 70,1 71,5 72,9 74,4 Intäkter finansiella 0,3 0,0 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 Summa intäkter 570,0 564,0 568,9 571,7 577,9 580,8 583,8 Lönekostnader -413,8-414,0-411,2-410,4-413,6-414,4-414,7 Övriga kostnader -127,7-123,0-125,7-128,2-130,3-132,4-135,0 Avskrivningar -28,5-27,0-32,0-33,0-34,0-34,0-34,0 Summa kostnader -570,0-564,0-568,9-571,7-577,9-580,8-583,7 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.2 Delegerad budget Budget på avdelnings och enhetsnivå Organisation Nettobudget (Mkr) Politisk ledning och revision -1,7 Brandchef -4,1 Vice Brandchef -0,4 Förbundskansli -3,6 Kommunikationsenhet -4,7 Analys & utvecklingsenhet -3,7 Ekonomienhet -3,9 Personalenhet -6,2 SSRC -37,0 Avd. för gemensam produktion -3,7 Gem prod. Beredskap 4,9 Gem prod. Samhällsskydd -14,2 Avd. för lokal produktion -349,8 Verksamhetsstöd -41,7 Finansnetto 469,7 12

13 8.3 Investeringsbudget 2010 Projektnr Projektets totala kostnad Prognos utbetalning 2010 Kommentarer Belopp i tkr Fordon och båtar Personbil Räddningsbil Leverans halvårseffekt, osäkert Lastbil 355, ÅG förråd Maskinstege kompakt, delbetalning Leverans och slutbetalning 2011 Tankbil 2010, Leverans höst 2010 Renovering Rabalder (ekolod, lanternor) Tryckkammarbil Leverans under våren 2010 Stegbil Leverans i januari 2010 Ledningsfordon Summa fordon och båtar Utgångsläge arbetsram Under-/överfinasiering Materiel och inventarier Materiel Brandslang IR-kameror Enkelslang räddningsverktyg Kompressor Okvista Andningsskydd Utb- & övningsutrustning, fys Utb- & övningsutrustning, Utbildn.-anlägg Skyddsutrustning, kläder Leverans sommaren 2010 Träningsutrustning Summa materiel och inventarier Utgångsläge arbetsram Under-/överfinasiering Byggnader och anläggningar Åtgärder efter jämställdhetsutredn, TÄ Reinvestering av ventilationsanläggning, ÅB Reinvestering av station ÅB umma byggnader & anläggningar Utgångsläge arbetsram Under-/överfinasiering IT Ny IT-teknisk plattform, fas Temporär IT-drift Uppgradering LMK Summa IT Utgångsläge arbetsram Under-/överfinasiering Totalt investeringar Av förbundsfullmäktige fastställd total ram Total under-/överfinasiering Observera att RAKEL inte finns med i ovanstående budget 13

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Jämshögs Gästgivargård

Jämshögs Gästgivargård Sida 1 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare Jämshögs Gästgivargård Mats Lindstén Per-Olof Larsen Carl-Eric Birgersson Bengt-Åke Karlsson Olle Olsson Gert Gustavsson Nelly Alvarsson Torsten Cairenius

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad Örkelljunga kommun och Lagen om Skydd mot Olyckor Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver att kommunerna ska arbeta med

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018

Verksamhetsplan och budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 Verksamhetsplan och budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten åt 10 kommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm,

Läs mer

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Storstockholms brandförsvar. Vi skapar trygghet

Storstockholms brandförsvar. Vi skapar trygghet Storstockholms brandförsvar Vi skapar trygghet Vi skapar trygghet Storstockholms brandförsvar ger service till 1,1 miljoner människor i 10 kommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby,

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office Chef Grants and Innovation Office Annika Bergman Verksamhetsplan -2018 Grants and Innovation Office Bakgrund Verksamhetsplan för Grants and innovation office -2018 baseras på verksamhetsplan för Högskolan

Läs mer

Lärande från olyckor och insatser

Lärande från olyckor och insatser Lärande från olyckor och insatser Dödsbrandsrapport Olycksundersökning Lärande från olyckor och insatser After Action Review Händelserapport Bostadsbrandsundersökning Varför olycksundersökningar? Mer och

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Hållbar organisations- utveckling

Hållbar organisations- utveckling Hållbar organisations- utveckling Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare

Läs mer

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till

Läs mer

Trygghetsbokslut 2008

Trygghetsbokslut 2008 Trygghetsbokslut 2008 Vad då trygghetsbokslut? Vi vill ge dig en sammanställd bild och summerande beskrivning av det trygghets- och säkerhetsarbete som bedrivits i Näslanda kommun (läs Nässjö kommun och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Berghems förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson User: jukis001,

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppföljn dokumentation

Uppföljn dokumentation Uppföljn dokumentation Hur följer ni upp olyckorna i ert område? utvärdering av insatser (internt) skriftligt för skiftlagen, pärm återkoppling via insatsutvärderare fritextfält för befälsnivå påpekar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016. Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänstverksamhet Remissversion 1 2 Sammanfattning Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet.

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Vad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH

Vad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH ad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH ommunen LSO, LBE, MB, Seveso Länsstyrelsen LSO, MB, Seveso Arbetsmiljöverket AML, Seveso AML Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Räddningsnämndens perioduppföljning Tertial 1 januari - april 2015.

Räddningsnämndens perioduppföljning Tertial 1 januari - april 2015. Handläggare: Datum: Diarienummer: Göran Carlsson 2015-05-20 RÄN-2015-0367 Mikael Lundkvist Räddningsnämnden Räddningsnämndens perioduppföljning Tertial 1 januari - april 2015. Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-09-24 24() Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00-20.50 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. There Palm (S) Karl-Gunnar Ljungqvist (S) Therese Palm

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019 HANDLINGS- PROGRAM Kortversion 2016 2019 INNEHÅLL 1. Bakgrund: Vad vill vi uppnå? 3 2. Riskstudien: Vad är problemet? 4 3. Förebyggande verksamhet och räddningstjänst: Vad gör vi åt det? 7 STÖDJA Den bästa

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 Bilaga Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 stockholm.se Juni 2015 Dnr: 171-1405/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret Kontaktperson: Johanna Löfvenius 4 (10) Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen Vision för Värnamo kommun och de kommunägda företagen Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar! SYFTE för de kommunägda företagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Samverkan 2014-12-03 MBL 2014-12-03. Räddningsnämndens arbetsutskott 2014-12-03. Räddningsnämnden 2014-12-10

VERKSAMHETSPLAN 2015. Samverkan 2014-12-03 MBL 2014-12-03. Räddningsnämndens arbetsutskott 2014-12-03. Räddningsnämnden 2014-12-10 VERKSAMHETSPLAN Samverkan 2014-12-03 MBL 2014-12-03 Räddningsnämndens arbetsutskott 2014-12-03 Räddningsnämnden 2014-12-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VISION OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT... 2 3.

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats Statoil Fuel & Retail AB:s depåverksamhet vid oljehamnen Loudden i Stockholm Vi skapar trygghet! Datum: 2014-11-21 Dnr: 308-1529/2014 IKAROS nr: 2014-012715 2014-10-31

Läs mer

Internbudget och uppföljningsplan

Internbudget och uppföljningsplan Protokollsbilaga A-4 Direktionens protokoll 151211, 3 Internbudget och uppföljningsplan DATUM: -12-11 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 216-218 Budget 216 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ---------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-11-24

Förbundsfullmäktige 2015-11-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00 18.32, Gårda brandstation. ande Ledamöter Göteborg Tord Karlsson (S), ordförande Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M) Mölndal

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Budget 2013 Länstrafiken

Budget 2013 Länstrafiken Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fördjupad olycksundersökning av brand på äldreboende

Fördjupad olycksundersökning av brand på äldreboende Fördjupad olycksundersökning av brand på äldreboende Datum för händelsen 2009-03-30 Plats för händelsen Typ av olycka Lägenhetsbrand LC ärendenummer 18.1253524.2 Distrikt Kungsholmen Beslut om Fördjupad

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer