RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE"

Transkript

1 Dnr: RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN ÅR 2016 Beslutad vid Direktionsmöte

2 Innehåll 1 Inledning Övergripande fokusområde för hela organisationen Personal- och verksamhetsutveckling Projektering av brandstation i Karlskrona och ombyggnation av Ronnebystationen Rekrytering av ny räddnings- och/eller förbundschef Delegation av arbetsmiljöuppgifter inom organisationen Lönerapportering via självservice Arbeta för att förebygga olyckor och stödja den enskilde Nya riktlinjer för genomförande av tillsyn Upphandling av entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Åtgärder för att öka tryggheten vid asylmottagnade Förbereda räddningsinsatser Effektiva räddningsinsatser på flyktingboenden Insatsövningar Inventering och dokumentation av räddningsvägar och speciella insatsbehov Utveckling av räddningstjänstens övningsanläggning Eldorado Begränsa konsekvenserna vid olyckor Utveckla samarbetet med Landstinget Blekinge Gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län Kompetens och förmåga hos täckstyrkor Metod och teknik för uppsamling av farliga ämnen Insats med rökdykare mot brand i komplexa miljöer Återföra erfarenhet från inträffade händelser Utveckla riktlinjer för erfarenhetsåterföring från olyckor Uppföljning... 6 Bilaga 1: Uppföljningsmall

3 1 INLEDNING Räddningstjänsten Östra Blekinges huvudsakliga uppgifter (ändamålet) anges i förbundsordningen, som beslutas av medlemkommunernas fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen anges att Räddningstjänsten ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor. Förbundet ska också utföra den tillsyn som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och explosiva varor och även pröva tillstånd enligt samma lag. I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Direktionen fattar beslut om handlingsprogrammet. I programmet ska bland annat målen för verksamheten redovisas. Utifrån förbundsordningen och de nationella målen har Räddningstjänsten fastställt en vision och övergripande mål för organisationen. De övergripande målen bryts sedan ner till prestationsmål, som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges årets mål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för kommuninnevånaren. Denna verksamhetsplan skall vara ett styrande dokument för räddningstjänsten under Här anges vilka aktiviteter och projekt, utifrån ett antal fokusområden, som kommer att genomföras under året och som kommer att utveckla verksamheten. Bild 1: Schematisk bil över styrdokument och mål 1

4 2 ÖVERGRIPANDE FOKUSOMRÅDE FÖR HELA ORGANISATIONEN 2.1 Personal- och verksamhetsutveckling Förbundet har under det senaste året bedrivit ett projekt för personalutveckling där det konstaterats ett behov av ökad tydlighet, kommunikation och delaktighet i verksamheten. Delegering av och uppföljning bör förbättras till chefer, funktionsansvariga och medarbetare. Mål 2.1.1: Räddningstjänsten har senast upprättat styrdokument med syfte att delegera arbetsuppgifter, ansvar, planeringsprocesser och uppföljning. En kommunikationspolicy ska också upprättas för att bättre sprida information och öka delaktighet. Chefer ska kompetensutvecklas inom området. 2.2 Projektering av brandstation i Karlskrona och ombyggnation av Ronnebystationen Ekonomiska medel finns avsatta av Karlskrona kommun för att uppföra en ny brandstation på Oscarsvärn under år Ronneby kommun har avsatt medel för att renovera befintlig brandstation under år Mål 2.2.1: Räddningstjänsten har senast tillsammans med Karlskrona kommun tagit fram projekteringsunderlag för att bygga brandstation med tillhörande övningsplats samt anslutande utryckningsvägar. Mål 2.2.2: Räddningstjänsten har senast tillsammans med Ronneby kommun tagit fram projekteringsunderlag för att bygga om befintlig brandstation med avseende på nya övernattningsrum, omklädningsrum för damer och herrar samt att bygga om ventilationen i vagnhallen utifrån dagens arbetsmiljökrav. Projektet ska samordnas med projektering av Karlskronastationen. 2.3 Rekrytering av ny räddnings- och/eller förbundschef I de fall den nuvarande räddningschefen lämnar tjänsten finns behov av att ersätta denne med en rekrytering. Direktionen har angett att en extern rekrytering ska genomföras och att en särskild upphandling av rekryteringskonsult ska göras. Mål 2.3.1: Räddningstjänsten har senast genomfört rekrytering av ny räddnings- och/eller förbundschef i de fall nuvarande räddningschef lämnar sitt uppdrag. 2.4 Delegation av arbetsmiljöuppgifter inom organisationen Räddningschefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom organisationen. För att uppnå en ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet bör en tydligare delegation av arbetsmiljöuppgifter tas fram. Delegationerna ska följa linjeorganisationen. Mål 2.4.1: Räddningstjänsten har senast beslutat om en ny delegationsordning avseende arbetsmiljöuppgifter. 2

5 2.5 Lönerapportering via självservice Nuvarande lönerutin innebär att medarbetaren rapporterar arbetstid och aktiviteter på löneblankett i pappersformat. Rutinen kräver manuell hantering i flera steg vilket är tidskrävande. En modernisering av lönerutinen möjliggör effektivisering av registreringar och attester. Tillsammans med inbyggda kontroller ökar kvalitén i konteringen och kostnaderna blir rätt bokförda. Medarbetaren kan också logga in hemifrån för lönerapportering och egenkontroll. Mål 2.5.1: Räddningstjänsten har senast infört lönerapportering via självservice för heltidsanställd personal. 3 ARBETA FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR OCH STÖDJA DEN ENSKILDE 3.1 Nya riktlinjer för genomförande av tillsyn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har presenterat nya riktlinjer för genomförande av tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2. Det innebär att förelägganden i större utsträckning ska användas som ett verktyg för att få till förändring av verksamheten och/eller fastigheten så att de uppnår ett skäligt brandskydd. På så sätt blir verksamheten mer rättssäker då de förelagda åtgärderna är möjliga att överklaga till högre instans. Räddningstjänstens uppföljningsansvar av genomförda åtgärder blir också tydligare och mer konkreta. Mål 3.1.1: Räddningstjänsten har senast utarbetat rutiner och arbetssätt som överensstämmer med MSB s riktlinjer som finns beskrivna i publikationen Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. 3.2 Upphandling av entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Räddningstjänsten ansvarar för att kommunens skyldigheter beträffande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar uppfylls. Kommunen har i detta syfte anlitat en entreprenör att sköta verksamheten. Avtalet med den befintliga entreprenören upphör och upphandling av tjänsten ska genomföras. Mål 3.2.1: Räddningstjänsten har senast genomfört upphandling av ny entreprenör för distriktet inom Ronneby kommun. 3.3 Åtgärder för att öka tryggheten vid asylmottagnade Under år 2015 har antalet flyktingar till Sverige ökat markant och därmed även antalet flyktingboenden, såväl tillfälliga som mer varaktiga. Runt om i Sverige har många av dessa anläggningar varit utsatta för anlagda bränder, vilket innebär en ökad risk runt dessa boenden. Verksamheten har också andra risker t.ex. att många människor vistas på samma plats och att hotelliknande verksamhet bedrivs. Mål 3.3.1: Räddningstjänsten ska under år 2016 kontinuerligt erbjuda riktade utbildningstillfällen för verksamhetsutövare för flyktingboenden för att öka kunskapen kring brand och brandskydd samt hanteringen av brandtillbud. 3

6 Mål 3.3.2: Räddningstjänsten ska kontinuerligt arbeta med information till allmänheten på hemsidan och i sociala medier för att ge extra stöttning för vilka brandskyddsregler som gäller för flyktingboenden. 4 FÖRBEREDA RÄDDNINGSINSATSER 4.1 Effektiva räddningsinsatser på flyktingboenden Nya boenden för flyktingar medför nya krav på genomförandet av räddningsinsatser. En insatsplan är i många fall en förutsättning för att genomföra en effektiv räddningsinsats. Mål 4.1.1: Räddningstjänsten har senast tagit fram insatsplaner för att effektivisera insatser på samtliga flyktingboenden inom det geografiska området. 4.2 Insatsövningar Övningar med realistiska scenarier är en viktig del i räddningstjänstens förberedande verksamhet innan olyckor. Insatsövningar, som övar hela insatsen med åtgärder i alla nivåer från enskild brandman till räddningsledning, skapar en helhet för alla personalkategorier. Övningarna ger förutsättningar för att genomföra effektiva insatser. Mål 4.2.1: Räddningstjänsten har senast genomfört insatsövningar som övar hela insatsorganisationen, för heltidspersonal. 4.3 Inventering och dokumentation av räddningsvägar och speciella insatsbehov För att ta vara på kompetens och kunskap som finns gällande räddningsvägars belägenhet och speciella insatsbehov på vissa anläggningar, finns behov av att inventering av dessa genomförs och dokumenteras. Framförallt gäller detta räddningsvägar inom hyreshusområden där framkomligheten för räddningstjänstens höjdfordon är särskilt viktig. Dokumentationen skapar förutsättningar för att genomföra effektiva insatser. Mål 4.3.2: Räddningstjänsten har senast inventerat och dokumenterat räddningsvägar i hyreshusområden inom det geografiska området. 4.4 Utveckling av räddningstjänstens övningsanläggning Eldorado Övningar med realistiska scenarier är en viktig del i räddningstjänsten förberedande verksamhet innan olyckor. Räddningstjänstens övningsanläggning Eldorado är i behov av utveckling för att skapa möjligheter till realistiska och säkra övningar. Mål 4.4.1: Räddningstjänsten har senast driftsatt upphandlad rökövningsanläggning och genomfört en studie för den fortsatta utvecklingen av övningsanläggningen. 4

7 5 BEGRÄNSA KONSEKVENSERNA VID OLYCKOR 5.1 Utveckla samarbetet med Landstinget Blekinge Ett utökat samarbete mellan räddningstjänsterna, gällande hjärtstoppsassistans, i Blekinge län och landstinget inleddes Samarbetet inom området har varit framgångsrikt varför fler samarbetsområden har identifierats såsom sjuktransporter med båt, gemensamma lokaler och ökad samverkan inom samhällets krishantering. Mål 5.1.1: Räddningstjänsten har senast sammanställt och i förekommande fall skrivit avtal, om ett utökat samarbete inom vissa avgränsade områden med landstinget Blekinge. Mål 5.1.2: Direktionen har senast fattat beslut om möjligheterna för ett utökat samarbete med landstinget Blekinge kring sjuktransporter med båt. 5.2 Gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län I dagsläget organiseras ledningsstrukturen, inom de båda räddningstjänsterna i Blekinge, olika vid en räddningsinsats. Olikheter finns både avseende bemanning och rutiner. Som exempel kan nämnas att västra Blekinge har en särskild insatsledare medan östra Blekinge saknar motsvarande funktion. Vidare skiljer ledningsrutinerna vid en räddningstjänsthändelse framförallt från vilken plats ledningen utövas och vilken roll respektive funktion har. Förutsättningarna för en gemensam ledningsorganisation i Blekinge bör utredas, i en ambition att höja kvalitén på ledningsarbetet och utnyttja kompetensen optimalt vid insatser. Mål 5.2.1: Räddningstjänsten har senast genomfört en utredning tillsammans med Räddningstjänsten Västra Blekinge om förutsättningarna för en gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län. 5.3 Kompetens och förmåga hos täckstyrkor Räddningstjänstens beredskap för olyckor skall utformas så att en så kort insatstid som möjligt erhålls i de områden där sannolikheten för olycka bedöms vara störst. Sannolikheten för olycka är störst i de två tätorterna, Karlskrona och Ronneby. Vid en pågående räddningsinsats skall det finnas beredskap för att hantera ytterligare minst en olycka som föranleder räddningsinsats. Vid pågående räddningsinsats flyttas därför vissa styrkor till områden som för tillfället saknar täckning. Kompetens och förmåga hos dessa styrkor ska över tid höjas. Mål 5.3.1: Styrkorna Rödeby, Ronneby deltid och Bräkne-Hoby ska senast ha ökat sin förmåga så att Rödeby och Bräkne-Hoby själva kan utföra losstagning och att Ronneby deltid själv kan genomföra livräddande insats med höjdfordon vid byggnader högre än tre våningar. 5.4 Metod och teknik för uppsamling av farliga ämnen Under 2015 har två trafikolyckor i vattenskyddsområden inträffat där fara för utsläpp av diesel förelegat. Vid utvärdering av händelserna kunde konstateras att en effektiv metod och teknik för att 5

8 pumpa över drivmedel innan fordonet bärgas saknas. Förmågan att omhänderta drivmedel och andra kemikalier vid en olycksplats ska utvecklas vid alla styrkor. Mål 5.4.1: Samtliga styrkor inom förbundet ska senast ha utrustning för omhändertagande av kemikalier upp till 100 liter. Förstärkningsresursen vid styrkorna i Ronneby och Karlskrona ska kunna omhänderta upp till 1500 liter. Metodiken ska också vara övad innan samma tidpunkt. 5.5 Insats med rökdykare mot brand i komplexa miljöer Inom Räddningstjänsten Östra och Västra Blekinges insatsområde finns ett stort antal objekt som av olika anledningar kan betraktas som komplexa. Det är miljöer som ofta kräver en annan taktik, ledning, organisation och arbetssätt än vad som vanligen används vid insatser som en normal rökdykning eller räddningsinsats. För att öka förmågan krävs samverkan, gemensam organisation och arbetsätt. Mål 5.5.1: Räddningstjänsten har senast genomfört ett gemensamt projekt tillsammans med Räddningstjänsten Västra Blekinge om rökdykning i komplexa miljöer. Projektet ska föreslå gemensamt arbetssätt, gemensam organisation och larmplan samt utbildningsplan. 6 ÅTERFÖRA ERFARENHET FRÅN INTRÄFFADE HÄNDELSER 6.1 Utveckla riktlinjer för erfarenhetsåterföring från olyckor Olycksundersökning och utvärdering av räddningsinsats syftar till att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Resultatet av undersökningen och utvärderingen ska visa på hur Räddningstjänsten ständigt kan förbättras och effektiviseras både i det operativa skedet och i den förberedande verksamheten. Även erfarenhetsåterföring till den förebyggande verksamheten är viktig del av utredningen. Mål 6.1.1: Räddningstjänsten har senast upprättat styrdokument för den återförande och återuppbyggande verksamheten. Styrdokumentet ska innehålla riktlinjer för återföring både internt och till den drabbade. Mål 6.1.2: Räddningstjänsten har senast genomfört insatsutvärdering av minst fem händelser med syftet att återföra erfarenheter. 7 UPPFÖLJNING Räddningschefen är ansvarig för uppföljningen av beslutade prestationsmål. Uppföljningen sker i ledningsgruppen månadsvis med återrapportering till direktionen. Sammanställning av årets prestationsmål görs i årsredovisningen som beslutas på direktionens bokslutsmöte. Årsredovisingen innehåller en redogörelse för hur räddningstjänsten har lyckats nå de mål som direktionen angett för verksamheten i handlingsprogrammet och verksamhetsplanen. Redovisning görs också genom tertialuppföljningar. Se bilaga 1 för uppföljningsmall. 6

9 Bilaga 1 Uppföljningsmall Övergripande mål Fokusområde Prestationsmål Tidsplan Ansvarig Övergripande fokusområde Personal- och verksamhetsutveckling Mål 2.1.1: Upprättat styrdokument Projektering av brandstation i Karlskrona och ombyggnation av Ronnebystationen Rekrytering av ny räddnings- och/eller förbundschef Delegation av arbetsmiljöuppgifter inom organisationen Lönerapportering via självservice Mål 2.2.1: Tagit fram projekteringsunderlag Mål 2.3.1: Genomfört rekrytering Mål 2.4.1: Beslutat om en ny delegationsordning Mål 2.5.1: Infört lönerapportering via självservice för heltidsanställd personal. Arbeta för att förebygga olyckor och stödja den enskilde Nya riktlinjer för genomförande av tillsyn Mål 3.1.1: Utarbetat rutiner och arbetssätt Upphandling av entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Åtgärder för att öka tryggheten vid asylmottagnade Mål 3.2.1: Genomfört upphandling Mål 3.3.1: Kontinuerligt erbjuda riktade utbildningstillfällen Mål 3.3.2: Kontinuerligt arbeta med information till allmänheten på hemsidan och i sociala medier

10 Bilaga 1 Övergripande mål Fokusområde Prestationsmål Tidsplan Ansvarig Förbereda räddningsinsatser Effektiva räddningsinsatser på Mål 4.1.1: Tagit fram flyktingboenden insatsplaner Begränsa konsekvenserna vid olyckor Insatsövningar Inventering och dokumentation av räddningsvägar och speciella insatsbehov Utveckling av räddningstjänstens övningsanläggning Eldorado Utveckla samarbetet med Landstinget Blekinge Gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län Mål 4.2.1: Genomfört insatsövningar Mål 4.3.2: Inventerat och dokumenterat räddningsvägar i hyreshusområden Mål 4.4.1: Driftsatt upphandlad rökövningsanläggning Mål 5.1.1: Sammanställt och i förekommande fall skrivit avtal Mål 5.1.2: Fattat beslut om möjligheterna för ett utökat samarbete kring sjuktransporter med båt Mål 5.2.1: Genomfört en utredning om förutsättningarna för en gemensam ledningsorganisation Kompetens och förmåga hos täckstyrkor Mål 5.3.1: Ökat förmågan för täckstyrkor Metod och teknik för uppsamling av farliga ämnen Mål 5.4.1: Upphandlat utrustning och övat omhändertagande av kemikalier

11 Bilaga 1 Övergripande mål Fokusområde Prestationsmål Tidsplan Ansvarig Insats med rökdykare mot brand i komplexa miljöer Mål 5.5.1: Genomfört projekt om rökdykning i komplexa miljöer Återföra erfarenhet från inträffade händelser Utveckla riktlinjer för erfarenhetsåterföring från olyckor Mål 6.1.1: Upprättat styrdokument Mål 6.1.2: Genomfört fem insatsutvärderingar

Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr:

Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr: Beslutad av direktionen 2016-12-07 Dnr: 2017-000002 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Övergripande mål för hela verksamheten... 4 2.1 Jämlikhet... 4 2.2 Samarbete mellan administrativa funktioner i länet...

Läs mer

Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr:

Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr: Beslutad av direktionen 650 2015-12-09 Dnr: 2015-001000 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Övergripande mål för hela verksamheten... 4 2.1 Strategisk plan för Räddningstjänsten Västra Blekinge... 4 2.2 Rekrytering

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Dnr: 2016.1468.1.4.1-2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE BUDGET ÅR 2017 Beslutade vid Direktionsmöte 2016-12-14 VISION... 1 VERKSAMHETSTYRNING... 1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 GOD EKONOMISK

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Årsuppföljning 2012 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström Östgötamodellen för Egenkontroll Calle Granström Förutsättningar och drivkraft för förändring Länsstyrelsen hade länge påtalat vikten av egenkontroll De egenkontroller som kom in var av mycket skiftande

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Ovako Hellefors AB och Ovako Hofors AB i Hällefors ÖSTRA INDUSTRIOMRÅDET HÄLLEFORS Diarienummer: 205/13-300 Antagen av direktion 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381)

Läs mer

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Claes Nicklasson Lennart Paulrud Jörgen Persson Bengt Fröberg

Claes Nicklasson Lennart Paulrud Jörgen Persson Bengt Fröberg KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1(8) ÖSTRA BLEKINGE Tid 2016-09-21 Dnr: 2016.0522.1.3.1-4 Plats Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Brandstationen i Karlskrona Mikael Augustsson,

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00-10, 10:15-11:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE KOMMUNALFÖRBUND MED FÖRBUNDSDIREKTION

FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE KOMMUNALFÖRBUND MED FÖRBUNDSDIREKTION FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE KOMMUNALFÖRBUND MED FÖRBUNDSDIREKTION SAMT REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE Antagen att gälla från 2007-01-01 Reviderad

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens vilja

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens vilja Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2009-2010 Antaget 2009-06-10 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 ANSVAR... 4 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 5 VERKSAMHETENS OMFATTNING...

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete för

Systematiskt brandskyddsarbete för Södermalms stadsdelsförvaltning Brandskyddspolicy Sida 1 (6) 2014-05-06 Systematiskt brandskyddsarbete för 1. Brandskyddspolicy Stockholms stad ska upplevas som en vacker, ren och trygg stad. För att leva

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning All verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska genomsyras av alla människors lika värde. Såväl kvinnor och män respektive

Läs mer

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet 2011-12-30 Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner har bildat ett kommunalförbund för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet, Västra Sörmlands

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen är indelad i fem områden; Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

Verksamhetsplan 2010. Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10

Verksamhetsplan 2010. Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10 Verksamhetsplan 2010 Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10 1 Inledning... 3 2 Målbild 2015... 3 3 Förbundets uppdrag, vision och organisationsidé... 5 4 Värdegrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1) Revisionsrapport Granskning av det olycksförebyggande arbetet Nerikes Brandkår, 2008 2008-04 21 Ref R Wallin (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Avgränsning, metod... 4 3.1.1

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 HELSINGBORG Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 Anledning till utredningen: Brand i förråd med omfattande rökutveckling i trapphus på Östra Fridhemsgatan 4a-b,

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Läs mer

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor INNEHÅLL Förkortningar och definitioner...3 Inledning...4 Bakgrund...5 Kommunens mål för olycksförhindrande verksamheten...6 Kommunens tillsynsverksamhet och

Läs mer

2015-10-02 Dnr 2015.790.900

2015-10-02 Dnr 2015.790.900 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 I Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner Handlingsprogrammet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1997-05-26 53 1997-05-27 1997/236-171 Kf 2012-06-25 120 2012-06-26 2011/906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT

Läs mer

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet skall lämnas in till kommunen. Del 1 Byggnad/anläggning

Läs mer

Vårt jobb är din säkerhet

Vårt jobb är din säkerhet Vårt jobb är din säkerhet Tärnsjö Ransta Möklinta Hedåker Sala Heby Östervåla Räddningstjänsten Sala-Heby, Väsbygatan 1, Box 304, 733 25 Sala Välkommen till Räddningstjänsten Sala-Heby Räddningstjänsten

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

Ny mandatperiod kräver nya grepp?!

Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ökad samverkan för mindre och färre bränder i Karlstadsregionen jörn Johansson och Ulf Hjälmerhag Grums Munkfors Forshaga Kil Karlstad Hammarö 6 kommuner ett räddningstjänstförbund

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för 1 (10) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2012-12-12 Mötestid 09.30-15.20 Närvarande Länsstyrelsen Katarina Fredriksson Staffan Edler Monica Eurenius (del av tid) Susanna Löfgren

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Olycksundersökning trafikolycka Värnamo

Olycksundersökning trafikolycka Värnamo Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist, Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) Datum Beteckning 2015-09-15 Dnr 2015.030.172 Olycksundersökning trafikolycka Värnamo Bakgrund Lagstiftning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Utbildningsutskottet 2015-10-16

Utbildningsutskottet 2015-10-16 Utbildningsutskottet 2015-10-16 Övergripande I stort sett alla har kommit in med svar Svaren är olika formulerade och utformande Vissa ger uttryck för konkreta utbildningsbehov, andra pekar snarare på

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (13) Antecknat av Charlotte Larsgården Eleonor Storm Frida Billström Närvarande Länsstyrelsen i Östergötlands län: Eva Kihlkrans Carl Granström Peter Olofsson

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Gävle Hofors Ockelbo Sandviken & Älvkarleby kommuner Sida 2(42) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kommunalförbundets

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer