Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning Yvonne Lundin. Mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod 2 3 Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Investeringsredovisningen Balanskrav God ekonomisk hushållning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar 7 Räddningstjänsten Östra Blekinge

3 1 Sammanfattning PwC har på uppdrag av Räddningstjänsten Östra Blekinges förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömer att förbundets ekonomiska situation och utveckling beskrivs på ett utförligt sätt. Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. I budgetdirektivet har begreppet god ekonomisk hushållning definierats. Vi bedömer att den samlade bedömning av de finansiella inriktningsmålen som redovisas i årsredovisningen ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Vi bedömer att årsredovisningens resultat är förenligt med de mål om god ekonomisk hushållning direktionen beslutat om. Förbundet redovisar för år 2011 ett positivt resultat på 182 tkr, mot ett budgeterat nollresultat. Resultatet 182 tkr har tillförts till det egna kapitalet, vilket härefter uppgår till tkr (3 216 tkr). Inom varje mandatperiod skall direktionen fastställa ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst. Nytt handlingsprogram för mandatperiod har antagits vid direktionsmötet i december Inledning 2.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. För Räddningstjänsten Östra Blekinge svarar direktionen för årsredovisningen. Räddningstjänsten Östra Blekinge 1 av 8

4 2.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. Räddningstjänsten Östra Blekinge 2 av 8

5 3 Granskningsresultat 3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: obligatorisk information i enlighet med KRL och RKR:s rekommendationer sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut förväntad utveckling väsentliga personalförhållanden, bl. a den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron annat av betydelse för styrning och uppföljning Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. I årsredovisning för 2011 görs en uppföljning av det av direktionen beslutade handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor och uppsatta prestationsmål, samt de i budgetdirektivet antagna övergripande och särskilda verksamhetsmålen. Vi bedömer med att förvaltningsberättelsen ger en bra och översiktlig bild av verksamheternas utveckling under året. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste åren. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensionsmedelsförvaltningen. Händelser av väsentlig betydelse. Av förvaltningsberättelsen framgår på ett tydligt sätt om väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Förväntad utveckling. Av årsredovisningen framgår hur den förväntade utvecklingen kommer att se ut. Väsentliga personalförhållanden. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a, dvs. frånvaron specificeras på långoch korttidsfrånvaro, samt är åldersindelad. Räddningstjänsten Östra Blekinge 3 av 8

6 I personalbokslutet som ingår i förvaltningsberättelsen ges utförlig information i form av diagram, tabeller och text. Vi bedömer att denna information är bra. Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Vi bedömer att den information som lämnas i avsnittet om ekonomi är utförlig och ger en bra bild av styrning och uppföljning av verksamheten Investeringsredovisningen Vi har granskat att: investeringsredovisningen visar förbundets totala investeringsverksamhet investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med årets bokföring posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkningen och kassaflödesanalysen jämförelse med tidigare år görs avvikelser i förhållande till budget och investeringskalkyler har analyserats och kommenterats Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar Balanskrav Förbundet har budgeterat ett nollresultat för 2011, årets utfall blev positivt med 182 tkr, vilket tillförts det egna kapitalet som uppgår till tkr. Förbundet lämnar kommentarer i årsredovisningen att direktionen tagit beslutet att av särskilda skäl ska överskottet på eget kapital användas i närtid för att finansiera ökade avskrivningskostnader. Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts God ekonomisk hushållning I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas. Förbundsdirektionens mål utifrån god ekonomisk hushållning är fastställda av förbundsdirektionen vid direktionsmöte , i Budgetdirektiv Räddningstjänsten Östra Blekinge 4 av 8

7 Målen är fördelade enligt: Övergripande verksamhetsmässiga mål Övergripande finansiella mål Verksamhetsmässiga mål Det övergripande verksamhetsmässiga målet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor ekonomisk medvetenhet och helhetssyn på de resurser kommunalförbundet disponerar. Samtliga resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för medlemskommunerna, dess medborgare och övriga intressenter. Verksamhetsmålen har antagits av förbundsdirektionen i Budgetdirektiv Verksamhetsmålen är fördelade enligt: Mål för räddningstjänstens operativa verksamhet Mål för räddningstjänstens skadeförebyggande verksamhet Målen har följts upp i årsredovisningen med kommentarer. Av budgetdirektivet framgår att förbundet under 2011 särskilt skall inrikta sin verksamhet mot att: Ta fram ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst, vilket skall föreläggas direktionen för beslut under 1:a halvåret Ta fram nya handlingsprogram till skydd mot olyckor i samverkan med medlemskommunerna Anpassa verksamheten till huvudöverenskommelse (HÖK 10) med allmänna bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor mm Utveckla samarbetet med andra myndigheter och organisationer Verka för en konjunkturanpassad etablering av ny brandstation i Karlskrona Målen har följts upp i årsredovisningen med kommentarer. Finansiella mål I årsredovisningen görs en överskådlig uppföljning mot kommunalförbundets finansiella mål som fastställts i budget direktivet. De övergripande finansiella målen är fördelade enligt: Resultat och eget kapital Investeringar Uppföljningar och analys Räddningstjänsten Östra Blekinge 5 av 8

8 Finansiellt mål, fastställt av förbundsdirektionen i budget Verksamheten skall planeras för en ekonomi i balans. Av särskilda skäl skall överskottet på eget kapital användas i närtid för att finansiera ökade avskrivningskostnader samt som buffert för att möta minskad intäkt av medlemsavgifter. Verksamhetens externa intäkter skall utgöra minst 8,0% av omslutningen. För räddningsinsatser som medför betydande kostnader söks ersättning från staten. Kostnader som utöver detta inte kan regressas mot annan part hanteras i samband med bokslutsarbetet som eo kostnad. Upplånat kapital skall inte överstiga anläggningstillgångarnas värde. Ett års reinvesteringsutgifter får sammanlagt inte överstiga de tre senaste bokslutsårens sammanlagda avskrivningskostnader. Förutom årsbokslut ska två delårsbokslut med utfallsprognoser upprättas. Uppföljning ska ske kopplat till verksamhetens mål. Utfall 182 tkr per 31 dec Omslutningen per 31 dec 69 mkr, kommunbidrag inkl avsättningar 69 mkr Externa intäkter 7 mkr, dvs 10 % av omslutningen Amorteringsfria lån uppgår till 7,7 mkr, anläggningarnas värde är 19,3 mkr Aktiveringar per augusti uppgår till 2,6 mkr. Sammanlagda avskrivningskostnader uppgår till 9,3 mkr. Måluppfyllelse förbundsdirektionens bedömning Uppnått Uppnått Ingen kommentar Ingen kommentar Uppnått. Uppnått. Uppnått Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på att resultaten är oförenliga med de finansiella målen som förbundsdirektionen fastställt i Budgetdirektiv Räddningstjänsten Östra Blekinge 6 av 8

9 3.2 Resultaträkning Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Vi bedömer att resultaträkningen är uppställd i enlighet med KRL och att noter finns i tillräcklig omfattning. Vi bedömer att resultaträkningen i allt väsentligt är rätt periodiserad. Vi bedömer att det i årsredovisningen beskrivs på ett utförligt sätt hur förbundets kostnader och intäkter fördelas. 3.3 Balansräkning Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Vi bedömer att bilagor finns i tillräcklig omfattning. Vi bedömer att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 3.4 Kassaflödesanalys Vi bedömer att kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt KRL, dvs. vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansiering och investeringar. Vi bedömer att noter finns i tillräcklig omfattning. Vi bedömer att kassaflödesanalysen överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 3.5 Tilläggsupplysningar Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: Räddningstjänsten Östra Blekinge 7 av 8

10 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt Yvonne Lundin Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Räddningstjänsten Östra Blekinge 8 av 8

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings PRICEWATERHOUsECCOPERS I 2010-04- 08 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Mars 2010 Anders Thulin, auktoriserad revisor Bengt-Ake Hägg, godkänd

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Årsredovisning 2009 Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer