Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande av bilpool och hur Sala kommun ska hantera våra fordon beträffande leasing eller äga fordon, enligt bifogade bilagorna: Införandet av Bilpool, Hantering av fordonspark Dessa har varit ute på remiss hos förvaltningarna och här kommer en sammanställning av deras yttrande. KOSTNAD Över lag är de flesta oroliga för att kostnaden kommer att öka med bilpool och att det blir en olägenhet att inte ha tillgång till ett fordon utanför verksamhetsplatsen. I förslaget finns möjlighet att långtidshyra fordon från bilpoolen, vilket är att föredra om fordonet används mer än ca 2000 mil per år. Kostnaden för bilåkande kommer att öka även om bilpool inte införs, då TKF inte har täckning för kostnaden för fordonsparken idag. Dock har vi sett över prisbiiden och justerat ner den något samt ändrat till ett enhetligt pris per timme för alla fordonsstorlekar. För att täcka bortfallet ökas bokningskostnaden till 50 kr. Kostnaden för cykelbokning är borttagen. ÖVRIGA FRÅGOR OCH SVAR Fråga; kan man lämna över nyckeln till någon annan utan att köra ner bil i garaget? Svar Ja. När vi ska boka en bil så är uppgifterna om vilka bilar som är bokade och vem som har bokat tillgängliga för alla. Det är en fördel att samordna resorna och då resorna löser av varandra är det bara att lämna över nyckeln till nästa bokare. Varje resa journalförs för sig i bilens körjournal och är det fler inom samma kostnadsställe som ska använda bilen kan bokningen samordnas för att slippa ytterligare bokningskostnad. Fråga; Kulturskolan och Klöverskolan har speciella behov med planerade och oplanerade resor. Möjligen kan bilpoolen placera ut en eller flera bilar i på lämplig SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Säkerhetsansvarig Planering- och utveckling

2 2 (2) plats som kan delas av alla verksamheter i detta område. Även KSG och Fyrklövern finns i närheten. Fråga; Bussar, lastbilar och andra specialfordon som används dagligen för kommunfixare eller elevtransporter hyrs lämpligen månadsvis då behov finns. Övrig tid lämnas dessa till bilpool. Fråga; blir bokningen blir lika lätt som idag, besvaras med ja. Fråga; ska bilar övergå till att ägas efter att leasingperioden har gått ut, så blir svaret nej. Det är inte ekonomiskt gynnsamt att äga personbilar har vår konsult förklarat i utredningen. Fråga om vem som ska hantera bilparken och besluta om pris och användandet så blir svaret chefen för Teknisk Service på TKF. FÖRSLAG TILL BESLUT Med ovan sammanställning förslår arbetsgruppen att KS beslutar om att införa bilpool enligt utredningen Införande av bilpool del 1 att ändra hanteringen av fordon enligt utredning Hantering av kommunfordon att införa bilpool den 1 april 2012

3 Bilaga KS 2012/7/2 1 (6) ~20 DIARIENR: 2010/73 SKRIVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Införande av bilpool del i. KSF har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra projektet/utredningen som syftar till att effektivisera tjänsteresor och bilhantering i Sala kommun. I uppdraget finns även ett milj ö mål att transporter ska ha ingen eller låg miljöpåverkan. Utredningen delas upp i två delar där första delen är att effektivisera tjänsteresorna, där själva transporterna i tjänsten ska effektiviseras andra delen är själva bilhanteringen, där frågan om fordonsägande, inköp och skötsel ska utredas. Vi kommer att återkomma med denna del som ett separat förslag. En arbetsgrupp bildades under ordförande Kerstin Olla-Stahre, där Kent Karlsson TKF, KSF och Lena Nyström VOF ingår. Till vår hjälp har konsulterats Jan van der Horst vid Länsstyrelsen och Olle Jonsson konsult i CERO-projektet. Arbetsgruppen har inventerat fordons beståndet för att ge förslag på vilka fordon som bör ingå i en bilpool för tjänsteresor. En förfrågan har gått ut till Salabostäder och SHE om de är intresserade att ingå i en bilpool och båda har varit positiva till iden. Vi har tittat på följande problem: 1. vilka fordon ska ingå 2. var ska fordonen placeras 3. hur ska bokningen ske 4. hur ska redovisningen ske 5. prisbild för körning 6. service FÖRUTSÄTTNINGAR Bilarna kommer även i fortsättningen att beställas och skötas om av TKF, som har det övergripande ansvaret för kommunens fordon. Service och reparation Idag har varje verksamhet fått tillgång till en eller flera fasta bilar. Bilarna ägs och administreras av TKF men för övrigt ska den egna personalen tvätta bilen och se till SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget l Växel: 0224" Fax: Säkerhetsansvarig Planering- och utveckling Direkt:

4 2 (6) 2012-Dl-1O att den körs in på service osv. Det blir en hantering av fordonen som belastar den egna verksamheten i tid. Varje gång bilen går sönder eller ska ha service så saknas ett fordon och det skapas ett arbete med att rekrytera en annan bil. Varje ersättningsbil, inlånad eller privat bil med bilersättning, kostar pengar och verksamheten har då en dubbel bilkostnad. Vid bilpool har man tillgång till 25 fordon att boka när den bil man använder går sönder. Vår verkstad på Fabriksgatan kommer att sköta fordonen i bilpoolen beträffande tvätt, köra in fordon på service, mindre reparationer och däckbyten samt besiktningar. När just din bil ska ha service så bokas en annan bil till dig. Egen bil All körning med egen bil med bilersättning är en dubbel kostnad för kommunen. Vi ger ersättning till en privat bil trots att vi har fordon som kostar även om de inte används. Paradoxalt så ökar milkostnaden ju mindre de utnyttjas. Körning med egen bil ska minimeras men inte helt förbjudas. Det blir billigare för kommunen att tjänstemän på arbetsplatser i periferin (oftast lärare på skolor på landsbygden), kör med egen bil än att de ska hämta ut en tjänstebil. År 2009 kördes kommunbilarna drygt mil för en kostnad på knappt 5 miljoner. Samtidigt fick 523 personer ersättning för mils körning med egen bil i tjänsten. Den utbetalda ersättningen uppgick till kronor. 507 personer av dessa körde sammanlagt mindre än 300 mil och 397 körde under 50 mil. Troligen är det körningar med egen bil när ordinarie tjänstebil redan är upptagen. Vid beräkning av bilpool ska antalet fordon även täcka behovet av transporter med egna fordon. Bilstorlek Normalt beställer verksamheten en bil några storlekar större för att vid få tillfällen köra fler personer eller ha skrymmande utrustning med på resan. Större bilar kostar verksamheten mer pengar trots att nästa all körning sker med en eller två personer i bilen. Att ha en mindre bil och möjlighet att lätt boka upp en större bil vid de tillfällen det är nödvändigt kommer att spara både pengar och miljö. Bilpoolen ska ha flera storlekar på fordon som också har olika prisnivåer vid användandet. Tj änstecy klar Ett antal tjänstecyklar ska köpas in och vara bokningsbara på samma sätt som bilarna. Priset ska vara gratis eller mycket förmånligt. Dessa placeras på lämpliga platser och har i stort sätt samma nyckelhantering som bilarnas nycklar. Bilpoolen kommer också att ansvara för att tjänstecyklarna är funktionella. Slitage De verksamheter som kör många mil och har bilen som ett arbetsredskap, sliter ner sina bilar vilket ger en dålig arbetsmiljö. De som kör få mil under bilens

5 3 (6) avskrivningstid får då en fördel med fräschare fordon trots att bilen inte är ett arbetsredskap. En bilpark blir mer ekonomisk om den har en jämn milfördelning. Nyare bilar har lägre utsläpp och drar oftast mindre än äldre bilar. I en bilpool fördelas milen och slitaget på fler fordon. Det är oftast de nyaste bilarna, som är populärast, som får flest mil, vilket är bra för totalkostnaden av kommunens fordon. Det finns också möjlighet att styra fordonsbokningen med prissättningen så att de dyraste fordonen får minst användning. Garageplatser Idag finns en snedfördelning beträffande vilka fordon som har garageplats. Hemtjänstens bilar, som körs dagligen och många mil är placerade utomhus och sällananvändarnas fordon är placerade i garage. Speciellt vintertid ställer det till bekymmer för hemtjänsten. Bilpoolen kommer att ha garageplatser till nästa alla fordon, förutom de som är placerade vid Jakobsbergsgården och Lillåstrand. Alla platser i garage och utomhus ska tillhöra bilpoolen och då blir det möjligt att flytta om fordonen på bilpoolens platser vid behov. Principen är att de som kör mycket ska ha tillgång till fordon i garage och sällananvändare får nöja sig med sämre service (utomhusparkerad bil). FORDON SOM SKA INGÅ Vi ska starta med våra egna bilar för att eventuellt senare utöka med andra kommunala bolag. De bilar som ska ingå är fordon som inte är speciellt utrustade för ett visst ändamål. Även fordon med flyttbar utrustning som är lätt att ta ut eller saknar värde, ska ingå. Tanken är att under vissa omständigheter ska specialfordon (fyrhjulsdrivna fordon, skåpbilar, bussar, bilar med flak) kunna utnyttjas av alla som ingår i poolen. Vi föreslår en bilpool där bilarna i bilaga 1 ingår. Tack vare samordningen av bilar räknar vi med att ca 10 fordon av dessa kan säljas av utan att biltillgången kommer att påverkas. Bilpoolens bilbestånd kommer succesivt att bytas ut till mindre fordon för normalanvändaren. PLACERING AV FORDON Personal ska inte behöva gå långa sträckor för att hämta ett fordon. Det måste finnas flera platser för placering av fordon. Bilpoolen kommer att hyra garageplatser och parkeringsplatser och kostnaden tas ut som en administrativ kostnad i bilhyran. Förslag på platser är: CentrumhusetsjSystembolagets parkeringshus med 21 platser, Bibliotekets garage VOF:s 3 platser vid Brunnsgatans parkeringshus. Parkeringsplatser vid Fabriksgatan Parkeringsplatser vid Gysingegården

6 4 (6) Parkeringsplatser vid jakobsbergsgården Västerfärnebo Klövervägen Omfördelning av garageplatser De fordon som idag finns på dessa platser som inte ingår i bilaga 1, ska placeras om på följande sätt. Servicefordon använder TKF:s garage. Privata fordon får utomhusparkering vid elstolpe vid Gysingegården eller Kaplanen. BOKNING OCH REDOVISNING Det finns en mängd program för fordons bokning som har olika funktioner men det krävs inget program för att starta upp vår bilpool. Idag bokas resurser via Outlook och det kommer att fungera även för bilpoolen. Bokning av fordon görs i Outlook såsom man gör idag. Vår nuvarande administration med körjournaler kommer att till en början att klara av administreringen av bilpoolen innan ett program köps in. För att faktureringen ska automatiseras så krävs ett program som har kontroll av bokning och bilkörning. Det krävs då elektronisk utrustning i bilar och i nyckelskåp. Varje apparat i bilarna kostar ca kr och programvara kr. Bara bilpoolen har 77 fordon och vi har dessutom 50 andra fordon som behöver administreras. BILNYCKLAR Bilnycklar hämtas ut från expeditioner i närheten av bil eller låsta nyckelskåp i garage som öppnas med passagekort. Inköp av nyckelskåp och installation av passagelås beräknas kosta kr. Möjligen hinner vi hitta ett låsöppningssystem som är kombinerat administrationssystem innan bilpoolen dras igång. Beräknad kostnad för körjournalssystem är kr med en årlig driftskostnad på kr. ALKOLÅS Idag är varje bil utrustad med alkolås. Bilpoolens bilar blir utan alkolås då alkolåset flyttas till nyckelskåpet. Det blir en kostnadsbesparing på ca kr per bil. PRISBILD För att styra transporterna till att bli miljövänligare än dagens transporter så ska följande motverkas. 1. Korta körningar - har stora utsläpp då katalysator är kall. 2. Korta avstånd - cykel eller fordon med eldrift kan användas. 3. Fordonet ska ha så lite utsläpp som möjligt för den transporten - anpassa fordonsstorleken till så små fordon som möjligt.

7 5(6) Okynnesbokning - att boka upp en bil ifall den behövs, är som att låsa ett fordon för annan användning. Kostnaden är uppskattad och kommer att justeras med jämna mellanrum efter det behov som finns för att täcka bilpoolskostnaden. Det som kommer att påverka prisbilden är bensinpris, inköpspris och hur mycket bilarna används. Pris bilden är hämtad från andra bilpooler som är i drift. Tre typer av kostnader kommer att tas ut för att låna en bil. Tre storleksklasser med egen prissättning kommer att användas på fordonen. 1. Bokningskostnad 50 kr, som ska ha täckning för overheadkostnader och vara ett styrmedel för att få ner 1, 2 och Timkostnad på 35 kr som ska vara styrmedel för att få ner 1, 2 och Milkostnad i tre nivåer 20, 30 och 60 kr/mil inklusive bränslekostnad, där en större bil kostar mer än en mindre bil. Ska vara styrmedel för De enheter som har verksamhet med långa körsträckor som missgynnas av prissättningen får enskilt avtal enligt nedan. 5. Att låna en cykel kommer att vara gratis men du måste boka den så vi har koll på var den är. Med denna prisbild så subventionerar de små bilarna bilpoolens stora bilar vilket är rätt. Föraren aven liten bil slipper bekosta en för stor bil för sin normalkörning men vid behov så finns det alltid tillgång till en större bil. Den servicen har också ett pris. Att ta ut full täckning på en liten buss som går 500 mil per år skulle bli orimligt hög. FORDON MED LÅNG KÖRSTRÄCKA Fordon som har långa körsträckor missgynnas av prissättningen och får en annan prissättning. Detsamma gäller för "ägda" fordon som bilar speciellt utrustade för ett visst ändamål. Följande prissättning gäller då: Liten bil Körsträcka över 2000 mil. Fast kostnad som täcker årlig värdeminskning och andra fasta kostnader på kr. Till det ska förbrukningen av drivmedel, däck och olja betalas med aktuellt drivmedelspris x 2 per mil. Mellanstor bil Körsträcka över 1500 mil per år. Fast kostnad som täcker årlig värdeminskning och andra fasta kostnader på kr. Till det ska förbrukningen av drivmedel, däck och olja betalas med aktuellt drivmedelspris x 2 per mil. Stor bil Körsträcka över 1000 mil per år. Fast kostnad som täcker årlig värdeminskning och andra fasta kostnader på kr. Till det ska förbrukningen av drivmedel, däck och olja betalas med aktuellt drivmedelspris x 2 per mil.

8 6 (6) ÄGDA FORDON Liten bil Fast kostnad som täcker årlig värdeminskning och andra fasta kostnader på kr. Till det ska förbrukningen av drivmedel, däck och olja betalas med aktuellt drivmedelspris x 2 per mil. Mellanstor bil Fast kostnad som täcker årlig värdeminskning och andra fasta kostnader på kr. Till det ska förbrukningen av drivmedel, däck och olja betalas med aktuellt drivmedels p ris x 2 per mil. Stor bil Fast kostnad som täcker årlig värdeminskning och andra fasta kostnader på kr. Till det ska förbrukningen av drivmedel, däck och olja betalas med aktuellt drivmedels p ris x 2 per mil. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en bilpool för fordon som inte är speciellt utrustade eller inredda för ett visst ändamål att Teknisk Service på TKF avgör vilka fordon som ska tillhöra bilpoolen att uppdra till Teknisk Service att anpassa antal fordon i bilpool så den passar verksamheternas transportbehov att parkeringsplatser och garageplatser enligt ovan tillhör bilpoolen att fastställa prisbilden för bilpoolen att uppdra till Teknisk Service att justera prisbilden så bilpoolen har självkostnadstäckning att tjänstecyklar ska köpas in som ska tillhöra bilpoolen

9 Bilaga KS 2012/7/3 1 (2) DIARIENR: 2010/73 SKRIVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PIanering- och utveckling Hantering av kommunfordon - bilpool del 2 KSF har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra projektet/utredningen som syftar till att effektivisera tjänsteresor och bilhantering i Sala kommun. Utredningen delas upp i två delar där första delen är att effektivisera tjänsteresorna, där själva transporterna i tjänsten ska effektiviseras. Denna utredning kallas Införande av bilpool del 1 och redovisas i ett separat förslag. andra delen är själva bilhanteringen, där frågan om fordonsägande, inköp och skötsel ska utredas. Andra delen har konsult Olle Jonsson, från Autofors och medverkande i CEROprojektet, fått i uppdrag att utreda. Som underlag har Olle använt CERO-projektets fordonsuppgifter. CENTRAL ADMINISTRERING En förutsättning för en effektiv bilhantering är att alla fordon ligger under ett centralt ansvar vilket vi har idag. Detta ökar möjligheterna att styra mot uppsatta mål för ekonomi, klimat och arbetsmiljö. Det ska också finnas resurser för att utföra service på bilparken vilket vi också redan har idag via vår verkstad. Då slipper vi köpa externa resurser för att sköta bilparken. Vi föreslår att enhet Teknisk Service på TKF ska fortsätta med att ha ansvaret för bilpool och övrig fordonshantering. ÄGA - LEASING Den stora frågan är om det är billigare att leasa bilar än att äga bilar, som vi gör idag. Till att börja med skiljer det på fordon som är registrerade som personbilar och bilar som är registrerade som lastbilar. På lastbilar kan vi lyfta av momsen vid inköp, vilket inte är möjligt på personbilar. Lastbilar För lastbilar där momsavlyft är tillåtet vid köp är det billigare att äga fordonet. Därför behöver vi inte ändra nuvarande hanteringen av dessa fordon. Bilar För bilar är det tvärtom. Leasing har fördelen att det endast är bilens omomsade kapital som finansieras. När kommunen drar av den ingående momsen på leasingfakturan så är det endast med halva momsen som detta får göras, dvs. 12,5% SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-$50 00 Fax: Säkerhetsansvarig Planering- och utveckling Direkt: 0224-$5885

10 2 (2) på nettobeloppet. Trots detta har leasingen en fördel när det gäller bilar som inte tillåter momsavlyft vid köp. Om du jämför kostnaden för leasing i 36 månader mot att äga en bil så blir det för en bil som kostar kr en vinst på ca kr per år. För 70 bilar är vinsten kr per år. Sala kommun kan ha en mix av leasade ocb ägda fordon. LEASINGFORMER Det finns idag tre huvudformer av leasing, fullservice-, operationell- och finansiell leasing. Fullserviceleasing används då vi inte ska ha någon hantering internt med våra bilar. Det är en fullständig outsourcing. Finansiell leasing är en form av leasing där vi betalar en leasingavgift som motsvarar ränta och amortering. Med finansiell leasing tar kommunen hela risken med värdeutveckling på fordonet och restvärdet är i sig inte kopplat till bilens marknadsvärde vid leasingperiodens slut. Vid avtalets slut kan leaseingtagaren vid försäljning av bilen stå med ett överskott eller underskott i förhållande till det matematiska restvärdet. Operationell leasing är en form då vi ha väldigt lite kunskap om bilar, dess värde och funktioner där vi betalar ett högt fast pris under perioden och där alla tveksamma kostnader är fastställda från början. Kommunen kan sägas köpa sig fri från restvärdesrisken men också med arbetet att bedöma restvärdet tillsammans med bedömning av kostnad för underhåll och service. Då vi redan har en bilhantering genom att vi äger och troligen kommer att äga fordon i en mix med leasade fordon, så har vi kunskap om bilar, bilförsäljning och restvärden. Därför är finansiell leasing att rekommendera. BYTE AV FORDON Det är en fördel att behålla lätta lastbilar så länge som möjligt. Värdet på fordonet faller mycket mer vid försäljning än på en personbil samtidigt som körsträckan är väldigt kort per år. Maskinellt håller fordonet i mil utan större reparationer och många av bilarna kör inte ens 1000 mil per år. Det går inte att säga att långa leasingavtal är billigare än korta. Men om vi leasar bilarna i max tre år och utnyttjar nybilsgarantin, slipper vi kostnaden för försäkring på vagnskada med 775 kr per bil. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fordon som är registrerade som personbilar ska leasas och inte ägas att finansiell leasing ska användas för leasade fordon att fordon där möjligheten finns att lyfta momsen vid köp ska ägas att ägda lätta lastbilar ska bytas ut efter 10 år eller mil att all fordonshantering ska hanteras av enhet för Teknisk Service på TKF

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-24. Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-05-24. Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-24 12 (17) 122 Dnr 2011/127 Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden INLEDNING Vård- och

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun David Boman Februari 2016 Revisorerna Söderhamns kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275

Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-04-19 FALKENBERG 136 Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen Redovisningslista Skall - krav 1 (6) Miljö- och planeringsavdelningen Nr. Redovisningslista skall-krav Redovisning nr 1-35 hänvisar till resp krav enligt kravspecifikation avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) IDN 2016-09-20 2016-09-06 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till Idrottsnämnden Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Bilpool och transportcentral i Kungälvs kommun en översyn av nuläge och möjligheter

Bilpool och transportcentral i Kungälvs kommun en översyn av nuläge och möjligheter Bilpool och transportcentral i Kungälvs kommun en översyn av nuläge och möjligheter Sammanställning 2008-03-10 Christoffer Widegren CW Logistikutveckling 1 Bakgrund Kungälvs kommun inledde under 2005 arbetet

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad stockholm.se Maj 2016 Dnr:Dnr 2015-17308 IUtgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholm Kontaktperson: Johan Seuffert

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm 2014-03-21 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Bilaga KS 2012/276/1 SALA KOMMUN 1 (1) 2012-12-11 DNR 2012/157 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Audi Business Inclusive är ett erbjudande till näringsidkare (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik) och gäller alla Audimodeller. Erbjudandet gäller 1

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Göteborgs Stads bilpool

Göteborgs Stads bilpool 2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor

Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor YTTRANDE 1 av 7 2015-02-06 Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor 1. Beställning av tjänsteresor av upphandlade leverantörer Tekniska

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad.

Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Riktlinje Dnr 126-1092/2016 Sida 1 (9) Datum Bilaga 2 Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Dessa riktlinjer gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom Stockholms

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun

Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun Samhällsbyggnadskontoret Jörgen Skagerdahl 1 Nuläge antal personbilar i SBK:s Bilförvaltning 300 250 200 150

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy """ '~ t1j ~~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 ~A KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 40 (46) 31 Dnr 14/16, 330108, 106/12 Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Vi ser positivt på att frågeområdet utreds.

Vi ser positivt på att frågeområdet utreds. YTTRANDE 2017-05-30 Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se annika.lofgren@regeringskansliet.se Betänkandet SOU2017:22 Från Värdekedja till Värdecykel så får Sverige en mer cirkulär

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Handläggare: Datum: Diarienummer: Anders Ahlström 2016-02-04 RÄN-2016-0052 Räddningsnämnden Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1./646-2016 Sida 1 (5) 2016-08-29 Handläggare Anna Björklund Telefon: 076-825 08 39 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Tfu 45 Den 2016-05-26 Teknik- och fritidsutskottet 2016-05-26 7 Tfu 45 Dnr 2016.217 057 Revidering av rutiner för hantering av leasingbilar

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi

Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi Utlåtande 2015:119 RI+V (Dnr 129-1408/2015) Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 28 (36} 192 Dnr2014/40 Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga INLEDNING Per Tjärnström inkom 2014-01-08

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: CASE 1.2 Kimberlite Underlag för bilkostnadskalkyler 2009 Märke/modell MercedesBenz C 180 BlueEfficiency sedan 2009 SKVpris 293.900 Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms Bil 293.900

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer