Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsutredning Örnsköldsvik"

Transkript

1 Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik

2 Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare: Emelie Andén, Trivector Eric Dahlén, Trivector Paulina Eriksson, Trivector Jesper Nordlund, Trivector Karin Neergaard, Trivector Örnsköldsviks kommun Kontaktperson: Thomas Lundgren, tel Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Slutrapport. Beställare Mindre justeringar av p- förbudszon. Beställare Preliminär slutrapport Beställare Rapportutkast Beställare Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden Telefon Fax

3 Förord Hösten 2013 gav Örnsköldsviks kommun uppdraget att genomföra en parkeringsutredning för kommunen. Utredningen är ett kunskapsunderlag för kommunens tjänstemän och politiker och behandlar lämpliga målsättningar kopplat till parkering, parkeringsriktlinjer, förslag till parkeringsnorm för cykel och bil uppdelat på tre geografiska områden (centrum, staden och tätorten), samt resonemang kring friköp och flexibla parkeringstal. Utredningen har genomförts av Emelie Andén, Eric Dahlén, Paulina Eriksson och Jesper Nordlund från. Rapporten har kvalitetsgranskats av Karin Neergaard. Från beställaren har Claes Edblad, Monika Byström, Katrina Mähler, Jan Nyman, Maria Liinasaari, Kjell Yngvér, Patrik Jansson och Thomas Lundgren deltagit på arbetsgruppsmöten, samt lämnat synpunkter under utredningens gång. Resultaten har även presenterats på ett möte med politiker och tjänstemän i Örnsköldsvik. Stockholm april 2014

4 i

5 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte Utredningens upplägg 1 2. Målsättningar 2 3. Parkeringsriktlinjer Riktlinjer 7 4. Parkering i centrum Parkeringsnorm Att beräkna parkeringstal Förslag till ny zonindelning Parkeringstal för cykel i centrum Parkeringstal för bil i centrum, staden och övriga tätorten Principer för samnyttjande för bilparkering Friköp Flexibelt parkeringstal Möjlighet till måluppfyllelse 42

6 1 1. Bakgrund Örnsköldsvik ska ta fram nya riktlinjer för parkering i kommunen, med en särskild fördjupning av de centrala delarna av staden. Denna utredning är en underlagsrapport för kommunens tjänstemän till det fortsatta arbetet. 1.1 Syfte Syftet med denna parkeringsutredning är att ge förslag på riktlinjer, åtgärder och lämpliga parkeringstal för både cykel och bil som ska bidra till att kommunen når de övergripande målen: Örnsköldsviks centrum ska vara en attraktiv och tillgänglig plats för handel, arbete, besökare och boende Andelen som transporteras med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka Miljön i centrum ska vara god och hälsosam. Miljökvalitetsnormer samt övriga miljö- och hälsomål ska uppnås. 1.2 Utredningens upplägg Inledningsvis konkretiseras de övergripande målen ovan för att kopplas till arbetet med parkering. Detta görs genom att formulera ett inriktningsmål för parkering, samt fem stycken målområden. Till respektive målområde tas ett antal mätbara effektmål fram för att kommunen ska kunna säkerställa att man går i önskvärd riktning. Målsättningarna följs av ett antal parkeringsriktlinjer som kommunen bör arbeta efter, för att ha större möjlighet att nå målen. Riktlinjerna berör bl a acceptabla gångavstånd från bilparkering till målpunkt, förslag på ny tids- och avgiftsreglering för parkering i centrum m.m. Riktlinjerna följs upp av förslag till ny parkeringsnorm för cykel och bil. I samband med parkeringsnormen beskrivs även principer för samnyttjande, friköp och flexibla parkeringstal. Avslutningsvis diskuteras möjligheten till måluppfyllelse, samt vilka målkonflikter som finns.

7 2 2. Målsättningar De tre övergripande målsättningarna har brutits ned till fem målområden för att kommunen ska kunna säkerställa att man går i rätt riktning. Till varje målområde finns ett antal effektmål som är mätbara och möjliga att följa upp. De tre första målområdena är kopplade till att Örnsköldsviks centrum ska vara en attraktiv och tillgänglig plats, medan de två sista målområdena är desamma som kommunens övergripande mål om en ökad andel gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer, samt att luftkvaliteten i centrum ska förbättras. Mål 1 Det ska vara lätt att hitta cykel- och bilparkering i Örnsköldsviks centrum för besökare För ett levande och tillgängligt centrum måste det vara enkelt för besökare att hitta parkering, oavsett om man reser med cykel eller bil. Besökare behöver använda parkeringen under en kortare tid för att kunna uträtta ärenden, handla etc. För att möjliggöra en hög tillgänglighet för besökare krävs att det finns ledig parkering nära centrumets målpunkter. Cykeln har dock ett större behov av närhet till målpunkten för att vara attraktiv som färdmedelsalternativ än vad bilen har. Vad som kan anses vara nära centrumets målpunkt skiljer sig således något åt. Effektmål 1.1 För att göra det enklare för cyklister att hitta en attraktiv parkering behöver det tillföras mer cykelparkering. Effektmålet syftar därför till att tillföra mer parkering i samband med att det sker exploatering eller andra arbeten som gör det möjligt att omvandla delar av ytan för cykelparkering. Att anordna mer och attraktiv cykelparkering är ett tydligt sätt att uppmuntra invånarna att cykla till centrum, i och med att det förenklar användningen och minskar gångavståndet från det att cykeln står parkerad till dess att man når sin målpunkt. Vid alla ombyggnader och förändringar i centrum ska det tillkomma fler cykelparkeringar. Effektmål 1.2 För bilister syftar effektmålet till att öka omsättningen på parkering. Genom att besöksparkeringen för bil regleras med kortare tillåten tid, samt med en högre avgift, än övriga parkeringar kommer en hög tillgänglighet att uppnås. Detta eftersom man inte kommer att kunna ockupera parkeringen under en längre tid, vilket ger möjligheter för fler att nyttja samma parkeringsplats under samma dag.

8 3 För besöksparkeringen är en beläggningsgrad på % önskvärt, då detta indikerar att det inte finns för mycket parkering, men samtidigt innebär att vissa platser är lediga. Beläggningen på besöksparkering i centrum ska vara cirka % under den mest belastade timmen. 1 Mål 2 Det ska alltid finnas attraktiv cykelparkering för arbetande i centrum och bilparkering inom acceptabelt gångavstånd För arbetande i centrum ska tillgängligheten med cykel vara mycket hög. I och med detta bör det alltid finnas attraktiv cykelparkering alldeles vid entréerna till arbetsplatserna i centrum. För verksamma som pendlar med bil till centrum ska tillgängligheten också vara hög. Bilister behöver dock vara beredda på ett högre gångavstånd från parkering till arbetsplats jämfört med cyklister. Detta beror dels på att bilparkering är väldigt ytkrävande och att det inte är önskvärt att bygga mer parkering i centrumkärnan i takt med att antalet arbetsplatser ökar, dels av Örnsköldsviks ambition att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. Effektmål 2.1 För att säkerställa att fler cykelparkeringar för arbetande i centrum uppförs bör den framtagna cykelparkeringsnormen för verksamheter senast vara uppfylld år Detta innebär att befintliga verksamheter kommer behöva anlägga så många cykelparkeringar som normen anger retroaktivt, om det skulle visa sig att de inte har ett tillräckligt antal idag. Detta gäller såväl cykelparkering för arbetsplatser på privat fastighetsmark som på kommunens mark. Fram till år 2020 ska cykelparkeringsnormen för verksamheter i centrum vara uppfylld. 2 Effektmål 2.2 För att skapa tillgänglighet för bilpendlare till och från centrum, men samtidigt inte göra avkall på andra stadsbyggnadskvaliteter bör majoriteten av tillkommande arbetsplatsers parkeringsbehov anordnas i gemensamma parkeringsanläggningar 3 på acceptabelt gångavstånd från arbetsplatsen. Detta medför att attraktiv centrummark inte behöver bebyggas med parkering i allt för stor utsträckning % avser ett genomsnitt av alla besöksparkeringar under en normal vecka, dvs. inte under julhandel och liknande extrema toppar. Det är dock viktigt att studera lokala avvikelser så att inte en besöksparkering har 100 % och en annan 60 %. Eventuellt kan besöksparkeringarna behöva delas in i delområden för att enklare kunna genomföra verkningsfulla åtgärder som leder till en jämnare beläggning. 2 Innebär att cykelparkeringsnormen uppfylls retroaktivt till år Kommunen, tillsammans med fastighetsägare ansvarar för att anlägga så många cykelparkeringar som normen anger för deras respektive verksamheter. Detta är ett högt ställt mål, om det kan nås beror dels på vilka resurser som kommunen kan avsätta och dels viljan hos övriga aktörer i centrum. Det är lämpligt att börja där behoven är som störst idag, men det är också viktigt att se till områden/målpunkter med potential till ökad cykling eftersom god tillgång till cykelparkering är en viktig åtgärd för att uppmuntra till cykling. 3 Anläggningarna kan drivas av kommunen eller av privat aktör.

9 4 För de tillkommande arbetsplatserna i centrum är majoriteten av parkeringsplatserna i gemensamma anläggningar. Mål 3 Boende i centrum ska kunna parkera sin bil inom acceptabelt gångavstånd från bostaden och kunna lämna bilen hemma under dagen Boende i centrum behöver kunna äga bil och ha den parkerad inom ett acceptabelt gångavstånd från sin bostad. För tillkommande centrumbostäder behöver parkeringen därför anordnas på ett sätt som säkerställer en hög tillgänglighet, samtidigt som parkeringens lokalisering ska stimulera och uppmuntra de boende att välja andra färdsätt än den egna bilen i så stor utsträckning som möjligt. Detta gäller inte minst för de korta resorna, eftersom boende i centrum har nära till ett stort offentligt och kommersiellt utbud inom gång- och cykelavstånd. Effektmål 3.1 När ny bostadsbebyggelse exploateras i centrum bör majoriteten av parkeringsbehovet anordnas i gemensamma parkeringsanläggningar med acceptabelt gångavstånd från bostaden. Likt för arbetsplatsparkering bidrar detta till en mer yteffektiv markanvändning, samtidigt som motståndet att välja bilen av slentrian ökar något. För tillkommande bostäder i centrum ligger majoriteten av boendeparkeringarna i gemensamma anläggningar. Effektmål 3.2 Hur de boende i centrum reser bör följas upp i en kommunal resvaneundersökning för att säkerställa att fler väljer att gå och cykla i högre utsträckning år 2020 jämfört med idag. Hur boendeparkeringen anordnas är en viktig pusselbit för att stimulera invånare att gå och cykla, men det krävs även andra åtgärder för att åstadkomma detta. För centrumboende ska andelen gående öka från 26 % till 28 % och andelen cyklister från 1 % till 8 %. 4 Mål 4 Andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer ska öka i kommunen Parkeringsstyrningen ska bidra till att fler kommuninvånare väljer att gå, cykla och åka kollektivt. Detta har en stor påverkan på efterfrågan på parkering, inte minst i centrum, och innebär att mark kan utnyttjas mer effektivt. Genom att öka andelen som reser med hållbara färdsätt fås även positiva effekter på miljö och hälsa, samt att det bidrar till en bättre ekonomi för individ, företag och samhälle. 4 Potentialen att öka andelen gång- och cykelresor bland centruminvånarna bedöms vara god i och med att 55 % av deras resor är kortare än 5 km. Källa: RVU 2009, sid 44, avser huvudsakligt färdmedel för alla resor

10 5 Effektmål 4.1 Det är en liten andel som cyklar i Örnsköldsvik idag. Kommunen har dock ett fastslaget mål om att både öka andelen gående och cyklister 5. Detta bör följas upp genom kontinuerliga resvaneundersökningar för att se om man går i önskvärd riktning. För alla resor i kommunen ska andelen gående öka från 12 % till 14 % och andelen cyklister öka från 1 % till 4 %. 6 I tätorten ska andelen gående öka från 14 % till 17 % och andelen cyklister från 1 % till 5 %. 7 Effektmål 4.2 Med tanke på Örnsköldsviks kommuns geografi, med långa avstånd och ibland branta lutningar, är det inte rimligt att samtliga invånare kommer att kunna minska sitt bilåkande. De som däremot gör korta bilresor idag har större möjlighet att ändra sitt beteende. Vid avstånd upp till 5 kilometer är exempelvis gång, men framförallt cykel konkurrensmässiga alternativ. De korta bilresorna bör därför uppmärksammas och kommunen behöver arbeta för att andelen som väljer bil vid dessa avstånd ska minska. Totalt antal personkilometer med bil och andelen korta bilresor under 5 kilometer ska minska från 33 % till år Effektmål 4.3 Kommunens ambition är att antalet och andelen kollektivtrafikresor ska öka i kommunen de närmaste åren. Att öka det kollektiva resandet innebär att efterfrågan på parkering bör minska något. Antalet kollektivtrafikresor i kommunen ska öka till år Mål 5 Luftkvaliteten i Örnsköldsviks tätort ska förbättras Ett viktigt skäl för att arbeta med parkering på ett mer effektivt sätt är att det ska leda till en bättre luftkvalitet i tätorten. Idag överskrids gränsvärden för halter av partiklar och kvävedioxid 8. Med en bättre parkeringsstyrning och minskad motortrafik kan halterna minska. Effektmål 5.1 Ett sätt att säkerställa luftkvaliteten är att följa utvecklingen av partiklar och kvävedioxid i Örnsköldsviks tätort. Målet är att halterna underskrider 5 39 % av resorna i kommunen är kortare än 5 km varför potentialen till ökad gång- och cykeltrafik bedöms god. 6 RVU 2009, sid 33, avser huvudsakligt färdmedel för alla resor i kommunen 7 RVU 2009, sid 33, avser huvudsakligt färdmedel för alla resor i tätorten 8 Se Örnsköldsviks kommun (2011), Renare luft i centrum för mer information kring kommunens partikelutsläpp.

11 6 miljökvalitetsnormer för både partiklar och kvävedioxid på kort sikt och de nationella miljökvalitetsmålen på längre sikt.. Partikelhalterna av PM10 och kvävedioxidhalterna ska år 2020 understiga de nationella miljökvalitetsmålen Effektmål 5.2 Förutom partikel- och kvävedioxidhalten är det väsentligt att följa utvecklingen av koldioxidutsläpp. I enlighet med Örnsköldsviks befintliga klimatmål ska de totala utsläppen minska med 25 % till år 2020 (här ingår samtliga utsläppskällor). Om kommunen tar fram en metod för att mäta trafikens koldioxidutsläpp bör detta ersätta det befintliga effektmålet nedan. I kommunens åtgärdsprogram för luftkvalitet framgår att stadskänslan ska öka utefter Centralesplanaden. För att skapa en större stadsmässighet, med bättre luft och mindre buller, bör trafikvolymerna minska. De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 25 % till år 2020 jämfört med Trafiken på Centralesplanaden ska minska

12 7 3. Parkeringsriktlinjer För att kunna föreslå verkningsfulla riktlinjer och åtgärder kopplat till parkering krävs att man vet vilka grupper som parkeringen är avsedd för. Följande grupper parkerar i Örnsköldsviks centrum: Besökare Boende Pendlarparkerare Arbetspendlare Besökare behöver ha tillgänglig parkering i centrum. Denna grupp parkerar oftast en kortare tid för att kunna uträtta olika ärenden likt shopping, bankärenden, lunch, etc. Boende som äger bil kan delas upp i två grupper: de som pendlar med bil till jobbet och således behöver ha parkeringsplats nära hemmet på kvällstid, och de som inte pendlar med bil till jobbet och behöver ha parkeringsplats under hela dygnet. Pendlarparkerare är de som åker med bil till Örnsköldsvik för att sedan fortsätta sin resa med kollektivtrafiken. De behöver ha tillgång till parkering dagtid i närheten av resecentrum. Pendlarparkerare bor i regel strax utanför tätorten. Arbetspendlare till Örnsköldsvik består av dem som arbetar i centrum och pendlar dit med bil. Dessa behöver ha tillgång till parkering dagtid. 3.1 Riktlinjer Acceptabelt gångavstånd från bilparkering Olika grupper kan acceptera olika långa gångavstånd från parkering till målpunkt, detta är även kopplat till vilken tillgänglighet kommunen vill erbjuda respektive grupp. Att sätta upp riktlinjer för acceptabla gångavstånd underlättar planhandläggares arbete i tidiga detaljplaneskeden när ny bebyggelse ska exploateras. Riktlinjerna är även lämpliga att använda när en exploatering ska ske i närheten av en befintlig parkeringsanläggning för att kunna avgöra om exploateringens parkeringsbehov kan lösas i denna, eller om gångavståndet blir för långt.

13 8 Följande gångavstånd från bilparkering till målpunkt bör eftersträvas i samband med ny exploatering: Besökare, upp till 200 meter Boende, upp till 400 meter Pendlarparkerare, upp till 200 meter Arbetspendlare, meter Parkeringsförbudszon, tids- och avgiftsreglering Tids- och avgiftsreglering måste utformas i syfte att prioritera parkeringsplatsen för dess avsedda användare. För att det exempelvis ska ske en hög omsättning på besöksparkeringen behöver den tillåtna tiden vara relativt kort, medan regleringen av boendeparkering å andra sidan ska uppmuntra invånarna att lämna bilen hemma. Nedan följer en nulägesbeskrivning av parkeringssituationen och förslag till justerad zonindelning, tids- och avgiftsreglering. Parkeringsreglering i centrum idag I centrala Örnsköldsvik regleras parkeringen av en parkeringsförbudszon (inom zonen tas parkeringsavgifter ut för gatuparkering) vars gränser redovisas i Figur 3-1 på nästa sida. Inom denna finns ett antal parkeringshus, markparkeringar på tomtmark och parkering utmed gatan som alla är avgiftsbelagda.

14 9 Figur 3-1 Parkeringsförbudszon för centrala Örnsköldsvik. Avgiftsnivåer idag Centrala Örnsköldsvik är indelad i tre zoner för parkeringsavgifter där avgiften är 15 kr/tim i zon 1, 10 kr/tim i zon 2 och 6 kr/tim i zon 3, se figur nedan.

15 10 Figur 3-2 Parkeringstaxor i centrala Örnsköldsvik. Det finns även möjlighet att köpa månadsbiljett för 200 kr/mån vilket ger tillstånd att parkera upp till 7 dagar i följd på Paradiset. På Hamnplan och Gamla Busstationen finns ingen tidsbegränsning. Månadsbiljett kan även köpas för Paradisgaraget för 350 kr/mån. För de som pendlar med tåg eller buss finns möjlighet att köpa ett parkeringskort för 250 kr/mån som ger tillstånd att parkera vid resecentrum i Örnsköldsvik (Stationsplan), Örnsköldsvik Norra och Resecentrum Husum. Dessa platser har tillgång till motorvärmare. Beläggning Parkeringsplatsernas beläggning i centrala Örnsköldsvik har inventerats vid ett par tillfällen per år under Inventeringarna visar att det finns drygt parkeringsplatser i centrum och att beläggningsgraden är mellan 40 och 60 procent. Variationen mellan olika platser är dock stor.

16 11 En inventering som genomfördes i maj 2013 visar att beläggningen är hög på Rådhusparkeringen som är avgiftsfri och ligger utanför parkeringsförbudszonen. Beläggningen är också hög i centrum, på Fabriksgatan och Skolgatan samt markparkeringen Bryssel norr om Fabriksgatan. Särskilt låg var beläggningen på Museet, vid resecentrum och arenan. En orsak till att beläggningen är låg vid resecentrum kan vara att stationen och möjligheten att resa med tåget är relativt nytt men även att pendlarkortet är dyrare än månadsbiljetten i de mer centrala garagen. För de som inte har pendlarkort är taxan 6 kr/tim och kostnaden blir därför högre än en månadsbiljett om tillfälliga resenärer vill ställa bilen vid stationen i några dagar. Förslag till ny förbudszon och reglering Parkeringsförbudszonen föreslås utvidgas något i norr för att även innefatta Rådhusparkeringen och Rådhusgatan. I Figur 3-3 illustreras förslaget till ny zonindelning. Zon 1 minskas något mot idag, men däremot skärps regleringen. Detta för att öka omsättningen av parkerade bilar där parkeringsefterfrågan är som störst och på så vis öka tillgängligheten för besökare m.fl. som har korta ärenden i centrum. Zon 2 är anpassat för dem med något längre ärenden i centrum, men som inte behöver en lika attraktiv parkeringsplats. Zonen minskas så att Vegagatan och Fabriksgatan exkluderas. Eftersom tiden föreslås vara maximalt två timmar tillgängliggörs besökare, medan verksamma och boende styrs mot zon 3. Både verksamma och boende som parkerar i zon 3 får dock acceptabla gångavstånd enligt riktlinjerna. I zon 3 föreslås en lägre timkostnad, samt en rabatterad dagsbiljett som främst riktar sig till verksamma i centrum. Dagskostnaden föreslås vara 25 kr vilket motsvarar en månadskostnad på ca 550 kr, däremot föreslås inte verksamma kunna köpa en månadsbiljett utan bör betala per användning. Att timkostnaden sätts något lägre än idag kommer av att arbetspendlare ska uppmuntras att parkera i zon 3 i så stor utsträckning som möjligt. Från parkeringen i zon 3 är gångavstånden in till centrum acceptabla samtidigt som det tillgängliggör zon 1 och 2 för besökare. För pendlarparkeringen vid resecentrum, som ligger i zon 3, föreslås samma månadskostnad som idag, d.v.s. 250 kr. För att få tillgång till pendlarparkeringen behöver ett resebevis kunna uppvisas för att man ska få ett pendlarparkeringskort, motsvarande som idag. Att pendlarparkeringen har lägst månadskostnad beror på att man vill uppmuntra att resa med kollektivtrafiken, samt inte låta totalpriset (parkering + tåg) bli för högt. Dagens platser med motorvärmare föreslås ha

17 12 samma timkostnad som övriga parkeringar inom zonen, dvs. 5 kronor 9. Eftersom platserna med motorvärmare ligger längre från entrén till resecentrum kan en lägre avgift bidra till att öka användningen. Boende i centrum föreslås däremot kunna lösa månadsbiljett i zon 3, på så vis ökar incitamenten att välja ett annat färdsätt till arbetet i och med att parkeringsplatsen redan är betald. Zon 1 (Blå): 20 kr/tim och maximalt en timmes tillåten tid, avgift alla dagar kl: Zon 2 (Gul): 10 kr/tim och maximal två timmars tillåten tid, avgift kl: 9-18 och (9-15) Zon 3 (Grå): 5 kr/tim eller 25 kr/dag, avgift kl: 9-18 och (9-15), 300 kr/månad för boende och 250 kr/månad för pendlarparkering vid resecentrum mot uppvisande av pendlarkort Maxtiden föreslås vara 24 h, förutom vid resecentrum och på Hamnplan som inte föreslås ha någon tidsbegränsning. 10 Avgiftsnivåerna ovan avser mark- och kantstensparkering. För de parkeringsanläggningar (p-hus eller -garage) som finns eller byggs inom respektive zon (t ex Paradisgaraget i zon 2) bör den tillåtna tiden vara längre för att kunna användas som arbetsplatsparkering. Timkostnaden bör vara densamma eller lägre för att uppmuntra användandet av anläggningarna. Se karta för parkeringsförbudszonen i Figur 3-3 på nästa sida. 9 Idag är kostnaden 6 kr/tim för platser utan motorvärmare och 10 kr/tim för platser med. 10 Att parkeringsplatsen Gamla Busstation föreslås ha max 24 h beror på att den ska tillgängliggöras för arbetande.

18 13 Figur 3-3 Förslag till ny parkeringsförbudszon och reglering. Parkeringsutformning för cykel och bil vid nybyggnation Att det byggs tillräckligt många cykelparkeringar (enligt normen) och att dessa är nära entrén till bostaden eller verksamheten ska ses som ett minimikrav. Nedan behandlas hur parkering bör utformas och lokaliseras. I kapitel 5 framgår hur mycket parkering som behövs för bostäder och verksamheter. Cykelparkering vid bostäder Cykelparkering vid bostäder ska lokaliseras i närheten av bostadsentrén för både boende och besökare. Cykelparkeringen för bostäder ska alltid anordnas på kvartersmark. För de boende bör cykelparkering anordnas både utomhus och inomhus. Utomhus bör cykelparkeringarna vara väderskyddade och erbjuda ramlåsning.

19 14 I bostadsfastigheter ska det även finnas cykelparkering inomhus, lämpligen i förrådsutrymme som nås från markplan. Att erbjuda inomhusparkering underlättar för de med två cyklar som exempelvis vill vinterförvara den ena på ett stöldsäkert och väderskyddat vis. Att inomhusparkeringen är i markplan underlättar eftersom man inte behöver lyfta sin cykel eller bära den i trappor. Inomhusparkeringen bör även vara utrustad med eluttag så att man kan ladda sin elcykel över natten. Figur 3-4 Boende i kvarteret Fullriggaren i Malmö är anslutna till en cykelpool som finns i området. Genom cykelpoolen kan man bl a låna cykelkärror och lådcyklar. Exemplet visar ett cykelparkeringshus som enkelt nås från markplan utomhus. Källa: För besökare vid bostäder Vid bostäder behövs även cykelparkering för besökare. Dessa bör anordnas utomhus på kvartersmark alldeles intill entrén. Väderskydd bör inte vara ett krav, men däremot ska de alltid möjliggöra ramlåsning. I parkeringsnormen i kapitel 0 föreslås att det i genomsnitt byggs en halv cykelparkering per bostad för besökare. Eftersom varje bostad inte kommer att ha besök samtidigt under veckan kan även boende i fastigheten utnyttja dessa cykelparkeringar med något lägre standard för att kunna parkera sin cykel. Cykelparkering vid arbetsplatser och andra verksamheter Vid verksamheter bör cykelparkering för sysselsatta och besökande anordnas på kvartersmark nära entrén. För mer besöksintensiva verksamheter som centrumhandel kan en del av behovet lösas på gatumark. För de som är anställda vid verksamheten bör cykelparkeringen vara väderskyddad och erbjuda

20 15 ramlåsning. Samma standard ska gälla vid skolor eftersom det är elevers arbetsplats. Figur 3-5 Exempel på cykelparkering från Eskilstuna med väderskydd och möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Källa: wikimedia.org/wiki/file:cykelparkering,_kriebsensgatan,_eskilstuna.jpg Likt för bostadsfastigheter bör det vara ett krav att en del av cykelparkeringsbehovet anordnas inomhus, detta skapar en trygghet för de med dyrare cyklar och gör det enklare att cykla till jobbet men åka kollektivt hem om exempelvis vädret försämras under dagen. För besökare vid arbetsplatser och verksamheter Den besöksparkering som behövs vid arbetsplatser och handel etc. bör anordnas utomhus nära entrén till fastigheten. Dessa cykelparkeringar bör erbjuda ramlåsning. För butiker och andra besöksintensiva verksamheter, speciellt i centrum, kan en del av cykelparkeringsbehovet anordnas på kommunens mark. Figur 3-6 Exempel från Kristianstad på en enkel cykelparkering för besökare där cykeln kan låsas fast i ramen. Cykeln kan även sättas fast i gummihållaren som hjälper till att stabilisera cykeln. Foto:

21 16 Bilparkering Grundregeln för bilparkering för boende och verksamheter är att den bör anordnas på fastighetsmark, detta gäller även platser för besökande. Parkering på kommunens gatumark ska reserveras för korttidsparkering, angöring/leveranser och för parkering för funktionshindrade. Markparkering bör undvikas i och med att det leder till ett ineffektivt markutnyttjande. När nya parkeringsanläggningar uppförs antingen av kommunen eller privat fastighetsägare måste däremot stor hänsyn tas till den omgivande miljöns utseende, detta gäller inte minst exploatering i centrum. Parkering i gemensamma anläggningar Vid exploatering i centrum 11 bör majoriteten av parkeringsplatserna anordnas i större gemensamma anläggningar. I anläggningen bör parkeringsplatserna nyttjas gemensamt av bostäder och verksamheter. Detta skapar bättre möjlighet för samnyttjande av parkering, jämfört med om varje bil ska ha sin egen tilldelade parkeringsplats. Att samlokalisera boendeparkering i en anläggning är också ett sätt att få en bra utnyttjandegrad och minska risken för ojämn beläggning i centrum. Boende bör kunna lösa månadsbiljett i parkeringsanläggningarna. Om parkeringen är betald i förväg minskar incitamenten att ta bilen till jobbet. Genom att använda sig av friköp får kommunen en större rådighet över parkeringssituationen samtidigt som markparkering kan undvikas vid nya exploateringar i centrum. Samnyttjande mellan olika användare förenklas om det är få aktörer som äger parkeringsanläggningarna (mest önskvärt om kommunen äger). 12 Om det finns befintliga parkeringsanläggningar med ledig kapacitet inom acceptabelt gångavstånd från exploateringen bör det alltid undersökas om hela eller delar av parkeringsbehovet kan lösas i dessa innan en ny anläggning byggs. Fördelar med gemensamma parkeringsanläggningar Genom att flera exploateringars parkeringsbehov tillgodoses i en större anläggning får man ett mer effektivt markutnyttjande, jämfört med om en markparkering ska byggas för varje enskild ny exploatering. Markparkering är väldigt ytkrävande och inte något man förknippar med den klassiska innerstadens kvaliteter. Detta innebär även en fördel för gång-, cykel- och kollektivtrafik genom att bilen görs mindre attraktiv än om denna nås direkt med hiss till bostadshusets källare/p-garage eller precis utanför entrén vid markparkering. Däremot måste 11 Bedöms bli mest aktuellt i centrumzonen i och med att exploateringstrycket och möjligheten till samnyttjande är som störst där 12 Läs mer om friköp i kap. 5.6 och om samnyttjande i kap. 5.5

22 17 gångavståndet till parkeringsplatsen vara acceptabelt och i enlighet med riktlinjen ovan. Att kunna ställa sin bil i en parkeringsanläggning gör även att kantstensparkeringen i centrum kan prioriteras för angöring/leveranser, parkering för funktionsnedsatta och korttidsparkering (tidsreglering enligt riktlinje) för besökare. Parkering för funktionshindrade Parkering för funktionshindrade bör säkerställas i lägen som innebär så korta avstånd till målpunkt som möjligt. För att möjliggöra detta i praktiken behöver en viss andel kantstensparkering på gatumark reserveras för funktionshindrade, samt de parkeringsplatserna närmast entréer och hissar i parkeringshus. I Boverkets byggregler anges att en angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en entré till en byggnad som är till-gänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 13 MC-parkering När nya parkeringar planeras i Örnsköldsvik bör man reservera plats för MC, detta gäller inte minst på platser där man vet att det finns en efterfrågan, likt populära sommarturistmål. MC-parkeringen ska helst vara i samma nivå som vägen och vara på en plan och hårdgjord yta. Om man måste köra upp på en trottoar eller liknande kan det uppstå problem för motorcyklar med låg markfrigång. Eftersom de allra flesta inte kör motorcykel och moped klass I under vintermånaderna kan en MC-parkering omvandlas till bilplats under vintern vilket idag sker i ett antal svenska kommuner. MC bör ha samma reglering och avgift som bil. MC-föraren ansvarar själv för att en parkeringsbiljett finns väl synlig på motorcykeln. I Örnsköldsvik finns även möjlighet att betala sin parkeringsplats med SMS vilket underlättar betalningshanteringen. För moped klass II gäller samma regler som för cykel. Parkering för miljöbilar Idag kostar ett tvåårigt parkeringstillstånd för miljöbilar 400 kr i Örnsköldsvik. Med tillståndet kan man sedan parkera utan att betala extra avgift på kommunens gatumark. Fler och fler kommuner väljer nu att ta bort sina specialtillstånd för miljöbilar i och med att de börjar bli så pass vanliga att subventionen inte längre upplevs motiverad. Subventioner av olika slag är ofta en temporär lösning för att få en snabb effekt. Eftersom så pass många bilar idag klassas som miljöfordon 13 Boverket (1998), Boverket byggregler, BBR, upplaga 3:1, sid 22

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 Parkeringsprogram för Huddinge kommun December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 15 december 2014 Huddinge kommun PARKERINGSPROGRAM

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Vad är parkeringstal?

Vad är parkeringstal? Ny parkeringspolicy Vad är parkeringstal? Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och cyklar. De är beslutade

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Kommunfullmäktige 2011 05 30 94 185 Kommunstyrelsen 2011 05 16 114 240 Arbets och personalutskottet 2011 04 26 85 168 Dnr 10.748 514 Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp Riktlinjer för parkering i Västerås Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 5 november 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...5 Utgångspunkter...6 Fastighetsägarens skyldigheter

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2016... 6 Inventering av cykelparkeringar 2016... 13 Slutsats av inventering 2016...

Läs mer

Trivector Traffic Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden. Telefon + 46 46 38 65 00 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se

Trivector Traffic Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden. Telefon + 46 46 38 65 00 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se Rapport: 2015:76 Parkeringsstrategisk utredning Avseende parkering för bil och cykel i framtida Forsåker, Mölndal Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon + 46 46 38 65 00 Fax + 46 46 38 65 25

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-04-05 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott 304 2011 03 24 30 87 463 2011 03 10 26 68 Dnr 2010/847.514 2010 11 04 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 (2011 08 01) Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå centrum 2011, bil

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla 2016-09-29 1 (12) Bilaga 1. Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Projektkontoret Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA David Nordin,

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA 1 Inledning... 3 2 Modell för beräkning av parkeringsbehov för flerbostadshus... 4 2.1 Grundintervall... 5 2.2 Lägesbaserat parkeringstal... 6 2.3 Projektspecifikt

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL 2013-06-05 Titel: Parkeringsutredning Aranäs stadsdel Utgivningsdatum: 2013-06-05 Utgivare: Kungsbacka kommun Kontaktperson: Camilla Graad Konsult: Ramböll Sverige AB

Läs mer