Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsutredning Örnsköldsvik"

Transkript

1 Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik

2 Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare: Emelie Andén, Trivector Eric Dahlén, Trivector Paulina Eriksson, Trivector Jesper Nordlund, Trivector Karin Neergaard, Trivector Örnsköldsviks kommun Kontaktperson: Thomas Lundgren, tel Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Slutrapport. Beställare Mindre justeringar av p- förbudszon. Beställare Preliminär slutrapport Beställare Rapportutkast Beställare Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden Telefon Fax

3 Förord Hösten 2013 gav Örnsköldsviks kommun uppdraget att genomföra en parkeringsutredning för kommunen. Utredningen är ett kunskapsunderlag för kommunens tjänstemän och politiker och behandlar lämpliga målsättningar kopplat till parkering, parkeringsriktlinjer, förslag till parkeringsnorm för cykel och bil uppdelat på tre geografiska områden (centrum, staden och tätorten), samt resonemang kring friköp och flexibla parkeringstal. Utredningen har genomförts av Emelie Andén, Eric Dahlén, Paulina Eriksson och Jesper Nordlund från. Rapporten har kvalitetsgranskats av Karin Neergaard. Från beställaren har Claes Edblad, Monika Byström, Katrina Mähler, Jan Nyman, Maria Liinasaari, Kjell Yngvér, Patrik Jansson och Thomas Lundgren deltagit på arbetsgruppsmöten, samt lämnat synpunkter under utredningens gång. Resultaten har även presenterats på ett möte med politiker och tjänstemän i Örnsköldsvik. Stockholm april 2014

4 i

5 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte Utredningens upplägg 1 2. Målsättningar 2 3. Parkeringsriktlinjer Riktlinjer 7 4. Parkering i centrum Parkeringsnorm Att beräkna parkeringstal Förslag till ny zonindelning Parkeringstal för cykel i centrum Parkeringstal för bil i centrum, staden och övriga tätorten Principer för samnyttjande för bilparkering Friköp Flexibelt parkeringstal Möjlighet till måluppfyllelse 42

6 1 1. Bakgrund Örnsköldsvik ska ta fram nya riktlinjer för parkering i kommunen, med en särskild fördjupning av de centrala delarna av staden. Denna utredning är en underlagsrapport för kommunens tjänstemän till det fortsatta arbetet. 1.1 Syfte Syftet med denna parkeringsutredning är att ge förslag på riktlinjer, åtgärder och lämpliga parkeringstal för både cykel och bil som ska bidra till att kommunen når de övergripande målen: Örnsköldsviks centrum ska vara en attraktiv och tillgänglig plats för handel, arbete, besökare och boende Andelen som transporteras med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka Miljön i centrum ska vara god och hälsosam. Miljökvalitetsnormer samt övriga miljö- och hälsomål ska uppnås. 1.2 Utredningens upplägg Inledningsvis konkretiseras de övergripande målen ovan för att kopplas till arbetet med parkering. Detta görs genom att formulera ett inriktningsmål för parkering, samt fem stycken målområden. Till respektive målområde tas ett antal mätbara effektmål fram för att kommunen ska kunna säkerställa att man går i önskvärd riktning. Målsättningarna följs av ett antal parkeringsriktlinjer som kommunen bör arbeta efter, för att ha större möjlighet att nå målen. Riktlinjerna berör bl a acceptabla gångavstånd från bilparkering till målpunkt, förslag på ny tids- och avgiftsreglering för parkering i centrum m.m. Riktlinjerna följs upp av förslag till ny parkeringsnorm för cykel och bil. I samband med parkeringsnormen beskrivs även principer för samnyttjande, friköp och flexibla parkeringstal. Avslutningsvis diskuteras möjligheten till måluppfyllelse, samt vilka målkonflikter som finns.

7 2 2. Målsättningar De tre övergripande målsättningarna har brutits ned till fem målområden för att kommunen ska kunna säkerställa att man går i rätt riktning. Till varje målområde finns ett antal effektmål som är mätbara och möjliga att följa upp. De tre första målområdena är kopplade till att Örnsköldsviks centrum ska vara en attraktiv och tillgänglig plats, medan de två sista målområdena är desamma som kommunens övergripande mål om en ökad andel gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer, samt att luftkvaliteten i centrum ska förbättras. Mål 1 Det ska vara lätt att hitta cykel- och bilparkering i Örnsköldsviks centrum för besökare För ett levande och tillgängligt centrum måste det vara enkelt för besökare att hitta parkering, oavsett om man reser med cykel eller bil. Besökare behöver använda parkeringen under en kortare tid för att kunna uträtta ärenden, handla etc. För att möjliggöra en hög tillgänglighet för besökare krävs att det finns ledig parkering nära centrumets målpunkter. Cykeln har dock ett större behov av närhet till målpunkten för att vara attraktiv som färdmedelsalternativ än vad bilen har. Vad som kan anses vara nära centrumets målpunkt skiljer sig således något åt. Effektmål 1.1 För att göra det enklare för cyklister att hitta en attraktiv parkering behöver det tillföras mer cykelparkering. Effektmålet syftar därför till att tillföra mer parkering i samband med att det sker exploatering eller andra arbeten som gör det möjligt att omvandla delar av ytan för cykelparkering. Att anordna mer och attraktiv cykelparkering är ett tydligt sätt att uppmuntra invånarna att cykla till centrum, i och med att det förenklar användningen och minskar gångavståndet från det att cykeln står parkerad till dess att man når sin målpunkt. Vid alla ombyggnader och förändringar i centrum ska det tillkomma fler cykelparkeringar. Effektmål 1.2 För bilister syftar effektmålet till att öka omsättningen på parkering. Genom att besöksparkeringen för bil regleras med kortare tillåten tid, samt med en högre avgift, än övriga parkeringar kommer en hög tillgänglighet att uppnås. Detta eftersom man inte kommer att kunna ockupera parkeringen under en längre tid, vilket ger möjligheter för fler att nyttja samma parkeringsplats under samma dag.

8 3 För besöksparkeringen är en beläggningsgrad på % önskvärt, då detta indikerar att det inte finns för mycket parkering, men samtidigt innebär att vissa platser är lediga. Beläggningen på besöksparkering i centrum ska vara cirka % under den mest belastade timmen. 1 Mål 2 Det ska alltid finnas attraktiv cykelparkering för arbetande i centrum och bilparkering inom acceptabelt gångavstånd För arbetande i centrum ska tillgängligheten med cykel vara mycket hög. I och med detta bör det alltid finnas attraktiv cykelparkering alldeles vid entréerna till arbetsplatserna i centrum. För verksamma som pendlar med bil till centrum ska tillgängligheten också vara hög. Bilister behöver dock vara beredda på ett högre gångavstånd från parkering till arbetsplats jämfört med cyklister. Detta beror dels på att bilparkering är väldigt ytkrävande och att det inte är önskvärt att bygga mer parkering i centrumkärnan i takt med att antalet arbetsplatser ökar, dels av Örnsköldsviks ambition att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. Effektmål 2.1 För att säkerställa att fler cykelparkeringar för arbetande i centrum uppförs bör den framtagna cykelparkeringsnormen för verksamheter senast vara uppfylld år Detta innebär att befintliga verksamheter kommer behöva anlägga så många cykelparkeringar som normen anger retroaktivt, om det skulle visa sig att de inte har ett tillräckligt antal idag. Detta gäller såväl cykelparkering för arbetsplatser på privat fastighetsmark som på kommunens mark. Fram till år 2020 ska cykelparkeringsnormen för verksamheter i centrum vara uppfylld. 2 Effektmål 2.2 För att skapa tillgänglighet för bilpendlare till och från centrum, men samtidigt inte göra avkall på andra stadsbyggnadskvaliteter bör majoriteten av tillkommande arbetsplatsers parkeringsbehov anordnas i gemensamma parkeringsanläggningar 3 på acceptabelt gångavstånd från arbetsplatsen. Detta medför att attraktiv centrummark inte behöver bebyggas med parkering i allt för stor utsträckning % avser ett genomsnitt av alla besöksparkeringar under en normal vecka, dvs. inte under julhandel och liknande extrema toppar. Det är dock viktigt att studera lokala avvikelser så att inte en besöksparkering har 100 % och en annan 60 %. Eventuellt kan besöksparkeringarna behöva delas in i delområden för att enklare kunna genomföra verkningsfulla åtgärder som leder till en jämnare beläggning. 2 Innebär att cykelparkeringsnormen uppfylls retroaktivt till år Kommunen, tillsammans med fastighetsägare ansvarar för att anlägga så många cykelparkeringar som normen anger för deras respektive verksamheter. Detta är ett högt ställt mål, om det kan nås beror dels på vilka resurser som kommunen kan avsätta och dels viljan hos övriga aktörer i centrum. Det är lämpligt att börja där behoven är som störst idag, men det är också viktigt att se till områden/målpunkter med potential till ökad cykling eftersom god tillgång till cykelparkering är en viktig åtgärd för att uppmuntra till cykling. 3 Anläggningarna kan drivas av kommunen eller av privat aktör.

9 4 För de tillkommande arbetsplatserna i centrum är majoriteten av parkeringsplatserna i gemensamma anläggningar. Mål 3 Boende i centrum ska kunna parkera sin bil inom acceptabelt gångavstånd från bostaden och kunna lämna bilen hemma under dagen Boende i centrum behöver kunna äga bil och ha den parkerad inom ett acceptabelt gångavstånd från sin bostad. För tillkommande centrumbostäder behöver parkeringen därför anordnas på ett sätt som säkerställer en hög tillgänglighet, samtidigt som parkeringens lokalisering ska stimulera och uppmuntra de boende att välja andra färdsätt än den egna bilen i så stor utsträckning som möjligt. Detta gäller inte minst för de korta resorna, eftersom boende i centrum har nära till ett stort offentligt och kommersiellt utbud inom gång- och cykelavstånd. Effektmål 3.1 När ny bostadsbebyggelse exploateras i centrum bör majoriteten av parkeringsbehovet anordnas i gemensamma parkeringsanläggningar med acceptabelt gångavstånd från bostaden. Likt för arbetsplatsparkering bidrar detta till en mer yteffektiv markanvändning, samtidigt som motståndet att välja bilen av slentrian ökar något. För tillkommande bostäder i centrum ligger majoriteten av boendeparkeringarna i gemensamma anläggningar. Effektmål 3.2 Hur de boende i centrum reser bör följas upp i en kommunal resvaneundersökning för att säkerställa att fler väljer att gå och cykla i högre utsträckning år 2020 jämfört med idag. Hur boendeparkeringen anordnas är en viktig pusselbit för att stimulera invånare att gå och cykla, men det krävs även andra åtgärder för att åstadkomma detta. För centrumboende ska andelen gående öka från 26 % till 28 % och andelen cyklister från 1 % till 8 %. 4 Mål 4 Andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer ska öka i kommunen Parkeringsstyrningen ska bidra till att fler kommuninvånare väljer att gå, cykla och åka kollektivt. Detta har en stor påverkan på efterfrågan på parkering, inte minst i centrum, och innebär att mark kan utnyttjas mer effektivt. Genom att öka andelen som reser med hållbara färdsätt fås även positiva effekter på miljö och hälsa, samt att det bidrar till en bättre ekonomi för individ, företag och samhälle. 4 Potentialen att öka andelen gång- och cykelresor bland centruminvånarna bedöms vara god i och med att 55 % av deras resor är kortare än 5 km. Källa: RVU 2009, sid 44, avser huvudsakligt färdmedel för alla resor

10 5 Effektmål 4.1 Det är en liten andel som cyklar i Örnsköldsvik idag. Kommunen har dock ett fastslaget mål om att både öka andelen gående och cyklister 5. Detta bör följas upp genom kontinuerliga resvaneundersökningar för att se om man går i önskvärd riktning. För alla resor i kommunen ska andelen gående öka från 12 % till 14 % och andelen cyklister öka från 1 % till 4 %. 6 I tätorten ska andelen gående öka från 14 % till 17 % och andelen cyklister från 1 % till 5 %. 7 Effektmål 4.2 Med tanke på Örnsköldsviks kommuns geografi, med långa avstånd och ibland branta lutningar, är det inte rimligt att samtliga invånare kommer att kunna minska sitt bilåkande. De som däremot gör korta bilresor idag har större möjlighet att ändra sitt beteende. Vid avstånd upp till 5 kilometer är exempelvis gång, men framförallt cykel konkurrensmässiga alternativ. De korta bilresorna bör därför uppmärksammas och kommunen behöver arbeta för att andelen som väljer bil vid dessa avstånd ska minska. Totalt antal personkilometer med bil och andelen korta bilresor under 5 kilometer ska minska från 33 % till år Effektmål 4.3 Kommunens ambition är att antalet och andelen kollektivtrafikresor ska öka i kommunen de närmaste åren. Att öka det kollektiva resandet innebär att efterfrågan på parkering bör minska något. Antalet kollektivtrafikresor i kommunen ska öka till år Mål 5 Luftkvaliteten i Örnsköldsviks tätort ska förbättras Ett viktigt skäl för att arbeta med parkering på ett mer effektivt sätt är att det ska leda till en bättre luftkvalitet i tätorten. Idag överskrids gränsvärden för halter av partiklar och kvävedioxid 8. Med en bättre parkeringsstyrning och minskad motortrafik kan halterna minska. Effektmål 5.1 Ett sätt att säkerställa luftkvaliteten är att följa utvecklingen av partiklar och kvävedioxid i Örnsköldsviks tätort. Målet är att halterna underskrider 5 39 % av resorna i kommunen är kortare än 5 km varför potentialen till ökad gång- och cykeltrafik bedöms god. 6 RVU 2009, sid 33, avser huvudsakligt färdmedel för alla resor i kommunen 7 RVU 2009, sid 33, avser huvudsakligt färdmedel för alla resor i tätorten 8 Se Örnsköldsviks kommun (2011), Renare luft i centrum för mer information kring kommunens partikelutsläpp.

11 6 miljökvalitetsnormer för både partiklar och kvävedioxid på kort sikt och de nationella miljökvalitetsmålen på längre sikt.. Partikelhalterna av PM10 och kvävedioxidhalterna ska år 2020 understiga de nationella miljökvalitetsmålen Effektmål 5.2 Förutom partikel- och kvävedioxidhalten är det väsentligt att följa utvecklingen av koldioxidutsläpp. I enlighet med Örnsköldsviks befintliga klimatmål ska de totala utsläppen minska med 25 % till år 2020 (här ingår samtliga utsläppskällor). Om kommunen tar fram en metod för att mäta trafikens koldioxidutsläpp bör detta ersätta det befintliga effektmålet nedan. I kommunens åtgärdsprogram för luftkvalitet framgår att stadskänslan ska öka utefter Centralesplanaden. För att skapa en större stadsmässighet, med bättre luft och mindre buller, bör trafikvolymerna minska. De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 25 % till år 2020 jämfört med Trafiken på Centralesplanaden ska minska

12 7 3. Parkeringsriktlinjer För att kunna föreslå verkningsfulla riktlinjer och åtgärder kopplat till parkering krävs att man vet vilka grupper som parkeringen är avsedd för. Följande grupper parkerar i Örnsköldsviks centrum: Besökare Boende Pendlarparkerare Arbetspendlare Besökare behöver ha tillgänglig parkering i centrum. Denna grupp parkerar oftast en kortare tid för att kunna uträtta olika ärenden likt shopping, bankärenden, lunch, etc. Boende som äger bil kan delas upp i två grupper: de som pendlar med bil till jobbet och således behöver ha parkeringsplats nära hemmet på kvällstid, och de som inte pendlar med bil till jobbet och behöver ha parkeringsplats under hela dygnet. Pendlarparkerare är de som åker med bil till Örnsköldsvik för att sedan fortsätta sin resa med kollektivtrafiken. De behöver ha tillgång till parkering dagtid i närheten av resecentrum. Pendlarparkerare bor i regel strax utanför tätorten. Arbetspendlare till Örnsköldsvik består av dem som arbetar i centrum och pendlar dit med bil. Dessa behöver ha tillgång till parkering dagtid. 3.1 Riktlinjer Acceptabelt gångavstånd från bilparkering Olika grupper kan acceptera olika långa gångavstånd från parkering till målpunkt, detta är även kopplat till vilken tillgänglighet kommunen vill erbjuda respektive grupp. Att sätta upp riktlinjer för acceptabla gångavstånd underlättar planhandläggares arbete i tidiga detaljplaneskeden när ny bebyggelse ska exploateras. Riktlinjerna är även lämpliga att använda när en exploatering ska ske i närheten av en befintlig parkeringsanläggning för att kunna avgöra om exploateringens parkeringsbehov kan lösas i denna, eller om gångavståndet blir för långt.

13 8 Följande gångavstånd från bilparkering till målpunkt bör eftersträvas i samband med ny exploatering: Besökare, upp till 200 meter Boende, upp till 400 meter Pendlarparkerare, upp till 200 meter Arbetspendlare, meter Parkeringsförbudszon, tids- och avgiftsreglering Tids- och avgiftsreglering måste utformas i syfte att prioritera parkeringsplatsen för dess avsedda användare. För att det exempelvis ska ske en hög omsättning på besöksparkeringen behöver den tillåtna tiden vara relativt kort, medan regleringen av boendeparkering å andra sidan ska uppmuntra invånarna att lämna bilen hemma. Nedan följer en nulägesbeskrivning av parkeringssituationen och förslag till justerad zonindelning, tids- och avgiftsreglering. Parkeringsreglering i centrum idag I centrala Örnsköldsvik regleras parkeringen av en parkeringsförbudszon (inom zonen tas parkeringsavgifter ut för gatuparkering) vars gränser redovisas i Figur 3-1 på nästa sida. Inom denna finns ett antal parkeringshus, markparkeringar på tomtmark och parkering utmed gatan som alla är avgiftsbelagda.

14 9 Figur 3-1 Parkeringsförbudszon för centrala Örnsköldsvik. Avgiftsnivåer idag Centrala Örnsköldsvik är indelad i tre zoner för parkeringsavgifter där avgiften är 15 kr/tim i zon 1, 10 kr/tim i zon 2 och 6 kr/tim i zon 3, se figur nedan.

15 10 Figur 3-2 Parkeringstaxor i centrala Örnsköldsvik. Det finns även möjlighet att köpa månadsbiljett för 200 kr/mån vilket ger tillstånd att parkera upp till 7 dagar i följd på Paradiset. På Hamnplan och Gamla Busstationen finns ingen tidsbegränsning. Månadsbiljett kan även köpas för Paradisgaraget för 350 kr/mån. För de som pendlar med tåg eller buss finns möjlighet att köpa ett parkeringskort för 250 kr/mån som ger tillstånd att parkera vid resecentrum i Örnsköldsvik (Stationsplan), Örnsköldsvik Norra och Resecentrum Husum. Dessa platser har tillgång till motorvärmare. Beläggning Parkeringsplatsernas beläggning i centrala Örnsköldsvik har inventerats vid ett par tillfällen per år under Inventeringarna visar att det finns drygt parkeringsplatser i centrum och att beläggningsgraden är mellan 40 och 60 procent. Variationen mellan olika platser är dock stor.

16 11 En inventering som genomfördes i maj 2013 visar att beläggningen är hög på Rådhusparkeringen som är avgiftsfri och ligger utanför parkeringsförbudszonen. Beläggningen är också hög i centrum, på Fabriksgatan och Skolgatan samt markparkeringen Bryssel norr om Fabriksgatan. Särskilt låg var beläggningen på Museet, vid resecentrum och arenan. En orsak till att beläggningen är låg vid resecentrum kan vara att stationen och möjligheten att resa med tåget är relativt nytt men även att pendlarkortet är dyrare än månadsbiljetten i de mer centrala garagen. För de som inte har pendlarkort är taxan 6 kr/tim och kostnaden blir därför högre än en månadsbiljett om tillfälliga resenärer vill ställa bilen vid stationen i några dagar. Förslag till ny förbudszon och reglering Parkeringsförbudszonen föreslås utvidgas något i norr för att även innefatta Rådhusparkeringen och Rådhusgatan. I Figur 3-3 illustreras förslaget till ny zonindelning. Zon 1 minskas något mot idag, men däremot skärps regleringen. Detta för att öka omsättningen av parkerade bilar där parkeringsefterfrågan är som störst och på så vis öka tillgängligheten för besökare m.fl. som har korta ärenden i centrum. Zon 2 är anpassat för dem med något längre ärenden i centrum, men som inte behöver en lika attraktiv parkeringsplats. Zonen minskas så att Vegagatan och Fabriksgatan exkluderas. Eftersom tiden föreslås vara maximalt två timmar tillgängliggörs besökare, medan verksamma och boende styrs mot zon 3. Både verksamma och boende som parkerar i zon 3 får dock acceptabla gångavstånd enligt riktlinjerna. I zon 3 föreslås en lägre timkostnad, samt en rabatterad dagsbiljett som främst riktar sig till verksamma i centrum. Dagskostnaden föreslås vara 25 kr vilket motsvarar en månadskostnad på ca 550 kr, däremot föreslås inte verksamma kunna köpa en månadsbiljett utan bör betala per användning. Att timkostnaden sätts något lägre än idag kommer av att arbetspendlare ska uppmuntras att parkera i zon 3 i så stor utsträckning som möjligt. Från parkeringen i zon 3 är gångavstånden in till centrum acceptabla samtidigt som det tillgängliggör zon 1 och 2 för besökare. För pendlarparkeringen vid resecentrum, som ligger i zon 3, föreslås samma månadskostnad som idag, d.v.s. 250 kr. För att få tillgång till pendlarparkeringen behöver ett resebevis kunna uppvisas för att man ska få ett pendlarparkeringskort, motsvarande som idag. Att pendlarparkeringen har lägst månadskostnad beror på att man vill uppmuntra att resa med kollektivtrafiken, samt inte låta totalpriset (parkering + tåg) bli för högt. Dagens platser med motorvärmare föreslås ha

17 12 samma timkostnad som övriga parkeringar inom zonen, dvs. 5 kronor 9. Eftersom platserna med motorvärmare ligger längre från entrén till resecentrum kan en lägre avgift bidra till att öka användningen. Boende i centrum föreslås däremot kunna lösa månadsbiljett i zon 3, på så vis ökar incitamenten att välja ett annat färdsätt till arbetet i och med att parkeringsplatsen redan är betald. Zon 1 (Blå): 20 kr/tim och maximalt en timmes tillåten tid, avgift alla dagar kl: Zon 2 (Gul): 10 kr/tim och maximal två timmars tillåten tid, avgift kl: 9-18 och (9-15) Zon 3 (Grå): 5 kr/tim eller 25 kr/dag, avgift kl: 9-18 och (9-15), 300 kr/månad för boende och 250 kr/månad för pendlarparkering vid resecentrum mot uppvisande av pendlarkort Maxtiden föreslås vara 24 h, förutom vid resecentrum och på Hamnplan som inte föreslås ha någon tidsbegränsning. 10 Avgiftsnivåerna ovan avser mark- och kantstensparkering. För de parkeringsanläggningar (p-hus eller -garage) som finns eller byggs inom respektive zon (t ex Paradisgaraget i zon 2) bör den tillåtna tiden vara längre för att kunna användas som arbetsplatsparkering. Timkostnaden bör vara densamma eller lägre för att uppmuntra användandet av anläggningarna. Se karta för parkeringsförbudszonen i Figur 3-3 på nästa sida. 9 Idag är kostnaden 6 kr/tim för platser utan motorvärmare och 10 kr/tim för platser med. 10 Att parkeringsplatsen Gamla Busstation föreslås ha max 24 h beror på att den ska tillgängliggöras för arbetande.

18 13 Figur 3-3 Förslag till ny parkeringsförbudszon och reglering. Parkeringsutformning för cykel och bil vid nybyggnation Att det byggs tillräckligt många cykelparkeringar (enligt normen) och att dessa är nära entrén till bostaden eller verksamheten ska ses som ett minimikrav. Nedan behandlas hur parkering bör utformas och lokaliseras. I kapitel 5 framgår hur mycket parkering som behövs för bostäder och verksamheter. Cykelparkering vid bostäder Cykelparkering vid bostäder ska lokaliseras i närheten av bostadsentrén för både boende och besökare. Cykelparkeringen för bostäder ska alltid anordnas på kvartersmark. För de boende bör cykelparkering anordnas både utomhus och inomhus. Utomhus bör cykelparkeringarna vara väderskyddade och erbjuda ramlåsning.

19 14 I bostadsfastigheter ska det även finnas cykelparkering inomhus, lämpligen i förrådsutrymme som nås från markplan. Att erbjuda inomhusparkering underlättar för de med två cyklar som exempelvis vill vinterförvara den ena på ett stöldsäkert och väderskyddat vis. Att inomhusparkeringen är i markplan underlättar eftersom man inte behöver lyfta sin cykel eller bära den i trappor. Inomhusparkeringen bör även vara utrustad med eluttag så att man kan ladda sin elcykel över natten. Figur 3-4 Boende i kvarteret Fullriggaren i Malmö är anslutna till en cykelpool som finns i området. Genom cykelpoolen kan man bl a låna cykelkärror och lådcyklar. Exemplet visar ett cykelparkeringshus som enkelt nås från markplan utomhus. Källa: För besökare vid bostäder Vid bostäder behövs även cykelparkering för besökare. Dessa bör anordnas utomhus på kvartersmark alldeles intill entrén. Väderskydd bör inte vara ett krav, men däremot ska de alltid möjliggöra ramlåsning. I parkeringsnormen i kapitel 0 föreslås att det i genomsnitt byggs en halv cykelparkering per bostad för besökare. Eftersom varje bostad inte kommer att ha besök samtidigt under veckan kan även boende i fastigheten utnyttja dessa cykelparkeringar med något lägre standard för att kunna parkera sin cykel. Cykelparkering vid arbetsplatser och andra verksamheter Vid verksamheter bör cykelparkering för sysselsatta och besökande anordnas på kvartersmark nära entrén. För mer besöksintensiva verksamheter som centrumhandel kan en del av behovet lösas på gatumark. För de som är anställda vid verksamheten bör cykelparkeringen vara väderskyddad och erbjuda

20 15 ramlåsning. Samma standard ska gälla vid skolor eftersom det är elevers arbetsplats. Figur 3-5 Exempel på cykelparkering från Eskilstuna med väderskydd och möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Källa: wikimedia.org/wiki/file:cykelparkering,_kriebsensgatan,_eskilstuna.jpg Likt för bostadsfastigheter bör det vara ett krav att en del av cykelparkeringsbehovet anordnas inomhus, detta skapar en trygghet för de med dyrare cyklar och gör det enklare att cykla till jobbet men åka kollektivt hem om exempelvis vädret försämras under dagen. För besökare vid arbetsplatser och verksamheter Den besöksparkering som behövs vid arbetsplatser och handel etc. bör anordnas utomhus nära entrén till fastigheten. Dessa cykelparkeringar bör erbjuda ramlåsning. För butiker och andra besöksintensiva verksamheter, speciellt i centrum, kan en del av cykelparkeringsbehovet anordnas på kommunens mark. Figur 3-6 Exempel från Kristianstad på en enkel cykelparkering för besökare där cykeln kan låsas fast i ramen. Cykeln kan även sättas fast i gummihållaren som hjälper till att stabilisera cykeln. Foto:

21 16 Bilparkering Grundregeln för bilparkering för boende och verksamheter är att den bör anordnas på fastighetsmark, detta gäller även platser för besökande. Parkering på kommunens gatumark ska reserveras för korttidsparkering, angöring/leveranser och för parkering för funktionshindrade. Markparkering bör undvikas i och med att det leder till ett ineffektivt markutnyttjande. När nya parkeringsanläggningar uppförs antingen av kommunen eller privat fastighetsägare måste däremot stor hänsyn tas till den omgivande miljöns utseende, detta gäller inte minst exploatering i centrum. Parkering i gemensamma anläggningar Vid exploatering i centrum 11 bör majoriteten av parkeringsplatserna anordnas i större gemensamma anläggningar. I anläggningen bör parkeringsplatserna nyttjas gemensamt av bostäder och verksamheter. Detta skapar bättre möjlighet för samnyttjande av parkering, jämfört med om varje bil ska ha sin egen tilldelade parkeringsplats. Att samlokalisera boendeparkering i en anläggning är också ett sätt att få en bra utnyttjandegrad och minska risken för ojämn beläggning i centrum. Boende bör kunna lösa månadsbiljett i parkeringsanläggningarna. Om parkeringen är betald i förväg minskar incitamenten att ta bilen till jobbet. Genom att använda sig av friköp får kommunen en större rådighet över parkeringssituationen samtidigt som markparkering kan undvikas vid nya exploateringar i centrum. Samnyttjande mellan olika användare förenklas om det är få aktörer som äger parkeringsanläggningarna (mest önskvärt om kommunen äger). 12 Om det finns befintliga parkeringsanläggningar med ledig kapacitet inom acceptabelt gångavstånd från exploateringen bör det alltid undersökas om hela eller delar av parkeringsbehovet kan lösas i dessa innan en ny anläggning byggs. Fördelar med gemensamma parkeringsanläggningar Genom att flera exploateringars parkeringsbehov tillgodoses i en större anläggning får man ett mer effektivt markutnyttjande, jämfört med om en markparkering ska byggas för varje enskild ny exploatering. Markparkering är väldigt ytkrävande och inte något man förknippar med den klassiska innerstadens kvaliteter. Detta innebär även en fördel för gång-, cykel- och kollektivtrafik genom att bilen görs mindre attraktiv än om denna nås direkt med hiss till bostadshusets källare/p-garage eller precis utanför entrén vid markparkering. Däremot måste 11 Bedöms bli mest aktuellt i centrumzonen i och med att exploateringstrycket och möjligheten till samnyttjande är som störst där 12 Läs mer om friköp i kap. 5.6 och om samnyttjande i kap. 5.5

22 17 gångavståndet till parkeringsplatsen vara acceptabelt och i enlighet med riktlinjen ovan. Att kunna ställa sin bil i en parkeringsanläggning gör även att kantstensparkeringen i centrum kan prioriteras för angöring/leveranser, parkering för funktionsnedsatta och korttidsparkering (tidsreglering enligt riktlinje) för besökare. Parkering för funktionshindrade Parkering för funktionshindrade bör säkerställas i lägen som innebär så korta avstånd till målpunkt som möjligt. För att möjliggöra detta i praktiken behöver en viss andel kantstensparkering på gatumark reserveras för funktionshindrade, samt de parkeringsplatserna närmast entréer och hissar i parkeringshus. I Boverkets byggregler anges att en angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en entré till en byggnad som är till-gänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 13 MC-parkering När nya parkeringar planeras i Örnsköldsvik bör man reservera plats för MC, detta gäller inte minst på platser där man vet att det finns en efterfrågan, likt populära sommarturistmål. MC-parkeringen ska helst vara i samma nivå som vägen och vara på en plan och hårdgjord yta. Om man måste köra upp på en trottoar eller liknande kan det uppstå problem för motorcyklar med låg markfrigång. Eftersom de allra flesta inte kör motorcykel och moped klass I under vintermånaderna kan en MC-parkering omvandlas till bilplats under vintern vilket idag sker i ett antal svenska kommuner. MC bör ha samma reglering och avgift som bil. MC-föraren ansvarar själv för att en parkeringsbiljett finns väl synlig på motorcykeln. I Örnsköldsvik finns även möjlighet att betala sin parkeringsplats med SMS vilket underlättar betalningshanteringen. För moped klass II gäller samma regler som för cykel. Parkering för miljöbilar Idag kostar ett tvåårigt parkeringstillstånd för miljöbilar 400 kr i Örnsköldsvik. Med tillståndet kan man sedan parkera utan att betala extra avgift på kommunens gatumark. Fler och fler kommuner väljer nu att ta bort sina specialtillstånd för miljöbilar i och med att de börjar bli så pass vanliga att subventionen inte längre upplevs motiverad. Subventioner av olika slag är ofta en temporär lösning för att få en snabb effekt. Eftersom så pass många bilar idag klassas som miljöfordon 13 Boverket (1998), Boverket byggregler, BBR, upplaga 3:1, sid 22

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 Parkeringsprogram för Huddinge kommun December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 15 december 2014 Huddinge kommun PARKERINGSPROGRAM

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Parkeringsstrategi Trelleborg

Parkeringsstrategi Trelleborg Rapport: 2013:74 Parkeringsstrategi Trelleborg Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Dokumentinformation Titel: Parkeringsstrategi Trelleborg, Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Serie nr:

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje

nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Handlingen är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06. Ledningsgrupp:

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering Meddelande 4:2008 Mars 2008 Trafikkontoret Trafik INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR. 2 3 TILLÄMPNING

Läs mer

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21 Haninge kommun Parkeringsutredning Haningeterrassen Stockholm 2012-12-21 SAMMANFATTNING Haningeterrassen är ett centralt område i Haninge som planeras för bostäder, verksamheter och handel. En stor del

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon + 46 46 38 65 00 Fax

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04.

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04. nternati INTERNREMISS 140409 Parkeringsprogram - för bil och cykel i Västerås Antaget av XXXX datumxx 2014 Version för internremiss 2014-04-04 program policy handlingsplan riktlinje Parkeringsprogram Sammanfattning

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04.

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04. nternati INTERNREMISS 140409 Parkeringsprogram - för bil och cykel i Västerås Antaget av XXXX datumxx 2014 Version för internremiss 2014-04-04 program policy handlingsplan riktlinje Parkeringsprogram program

Läs mer

Parkeringsplan Kalmar centrum

Parkeringsplan Kalmar centrum Parkeringsplan Kalmar centrum nov 2012 BESTÄLLARE: Kalmar kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Per Eneroth HANDLÄGGARE: Emily Evenäs, Ann Cederberg TYRÉNS UPPDRAGSNUMMER: 229327 SÖKVÄG: M:\_uppdrag\229327\T\Parkeringplan

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15 PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15 1 Projektorganisation Styrgrupp Projektledning Projektgrupp Alf Iwarsson, Tekniska förvaltningen Anders Engberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2013 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av justerare

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Eslöv parkeringsutredning

Eslöv parkeringsutredning TRAFFIC AB RAPPORT 2011:54 VERSION 1.2 Eslöv parkeringsutredning parkeringsutbud, parkeringsavgifter och parkeringsnormer Dokumentinformation Titel: Eslöv parkeringsutredning framtida parkeringsutbud och

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning

Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning 2014-10-29 Plan- och byggavdelningen, Mönsterås kommun Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund och syfte... 2 Förutsättningar...

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Planerings- och utredningsavdelningen Kiruna kommun 2007-10-26

Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Planerings- och utredningsavdelningen Kiruna kommun 2007-10-26 Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Kiruna kommun 2007-10-26 1(7) Innehåll 1 Bakgrund...2 1.1 Vad är en parkeringsnorm?...2 2 Framtagning av Parkeringsnorm och normtal...2 2.1 Beräkning av parkeringsbehov...2

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå Parkeringsprogram för Centrala Umeå 1 Innehållsförteckning INLEDANDE ORD 4 MÅL 5 NULÄGE 7 ÅTGÄRDER 12 KONSEKVENSER 16 BILAGA 16 Erfarenheter från andra städer Underlagsrapport: PDS Parkeringssituationen

Läs mer

Parkeringsnorm för Järfälla kommun

Parkeringsnorm för Järfälla kommun TRAFFIC AB RAPPORT 2010:40 VERSION 1.0 Parkeringsnorm för Järfälla kommun Dokumentinformation Titel: Parkeringsnorm för Järfälla kommun Serie nr: 2010:40 Projektnr: 10023 Författare: Jesper Nordlund, Madelene

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 Parkeringsutredning centrala Vetlanda Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 5 1.1. Bakgrund och uppdrag... 5 1.2. Metod... 5 1.3. Avgränsningar... 6 1.4. Arbetsgrupp...

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Parkeringspolicy och Parkeringsnorm

Parkeringspolicy och Parkeringsnorm Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö Antagen september 2010 Malmö stadsbyggnadskontor Pr 3087 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Förord...5 Bakgrund...6 Malmös utveckling

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer