Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka"

Transkript

1 Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

2 TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett mer kapacitetsstarkt och robust transportsystem. Samtidigt växer utmaningen att minska miljöbelastningen och begränsa utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser; transportsystemet ska förflytta ett större antal människor och möjliggöra ett ökat resande utan att öka belastningen på miljön och utsläpp av växthusgaser. Huddinge behöver en tydlig strategi för att planera och utforma framtidens transportsystem. Kommunens trafikstrategi beslutades i kommunfullmäktige i maj 2013 och är ett steg för att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter. Kommunens vision är att transportsystemet ska: vara långsiktigt hållbart samt tillgängligt, tryggt och säkert stödja en utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer. För att nå visionen ska: gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras kollektivtrafiken vara utgångspunkten vid all planering bebyggelse- och trafikplaneringen vara samordnad. 2

3 STATIONSNÄRHETSPRINCIPEN Bostäder Fler åker kollektivt Mycket folk i rörelse Arbetsplatser och bostäder Service Effektivare reskedja Underlag för service Ärenden på väg till/från stationen Stationens roll som knutpunkt förstärks RIKTLINJER Genom att planera utifrån stationsnärhetsprincipen skapas förutsättningar för en mer turtät kollektivtrafik. Trafikplaneringen ska stödja de täta bebyggelseområdena för ett ökat antal kollektiv-, cykel- och gångresor. TRAFIKPLAN För att strategin ska få effekt måste den preciseras i en konkret trafikplan. Den består av nio åtgärdsplaner som ska bidra till att uppfylla de övergripande målen i trafikstrategin. Trafikstrategi Cykelplan Parkeringsplan Godstrafikplan Gångplan Kollektivtrafikplan Trafikplan Vägtrafikplan Trafikoch miljöplan Trafiksäkerhetsplan Mobility management 3

4 CYKELPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Cykelplanen formulerar strategier som kan bidra till att nå kommunens övergripande mål om att andelen transporter med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka. Cykelns attraktivitet som transpormedel ska öka och prioriteras i trafik- och samhällsplaneringen. ANDELEN CYKELRESOR I KOMMUNEN SKA ÖKA FRÅN 4 PROCENT 2011 TILL 10 PROCENT 2020 Utgångspunkten för cykelstrategin är att förbättra förutsättningarna för ett ökat vardagsresande med cykel. Ditt resande. Det kan vara resor till arbetet, skolan, idrotten eller affären. För att lyckas behöver cykelvägnätet ta hänsyn till cyklistens behov vad gäller framkomlighet, trygghet och säkerhet. Nedan ser du vilka strategiska områden Huddinge kommun behöver arbeta med för att uppnå det uppsatta effektmålet. *Gent betyder att cykelnätet inte avviker mer än nödvändigt från fågelvägen mellan start- och målpunkten. 4

5 RIKTLINJER FÖR ETT GENT OCH SAMMANHÄNGANDE CYKELVÄGNÄT Cykelvägarna ska utformas så att de snabbast möjligt tar cyklister från start till målpunkt. Cykelvägnätet ska knyta samman och täcka in kommunens alla viktiga målpunkter. I första hand ska brister i huvudnätet åtgärdas, därefter ses lokalnätet över. Framtida cykelvägnät Regionala cykelstråk Utredningsstråk Huvudcykelstråk Lokala stråk Spårväg Väg Figur 1: Karta som visar Huddinge kommuns framtida cykelvägnät. FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR CYKLISTER AV ALLA SLAG Cykeltrafik ska prioriteras i trafikplaneringen tillsammans med gångoch kollektivtrafik. Cykeltrafik ska prioriteras vid vägarbeten tillsammans med gång- och kollektivtrafik. Cykelinfrastrukturen ska anpassas till olika cykeltyper och typer av cyklister. Cykelvägnätet ska bidra till ökad jämlikhet och integration. 5

6 ETT CYKELVÄGNÄT KOPPLAT TILL ÖVRIGA TRANSPORTSYSTEM Cykelvägnätet ska kopplas till kollektivtrafikens större stationer och busshållplatser. Attraktiva cykelparkeringar ska finnas vid kollektivtrafikens större omstigningspunkter och andra viktiga målpunkter såsom skolor, arbetsplatser och butiker. FIigur 2 och 3: Bike & Ride i Malmö. ATTRAKTIV OCH TILLGÄNGLIG CYKELPARKERING Cykelparkeringar ska anläggas så nära målpunkten som möjligt och alltid närmare målpunkten jämfört med bilparkering. Cykelparkeringar ska placeras så att omvägar undviks på väg till målet. Cykelparkeringar ska ha tillräcklig kapacitet, vara stöldsäkra, upplysta, lättillgängliga, väderskyddade och anpassade för olika cykeltyper. Cykelparkeringen ska anpassas till målpunktens behov. Cykelparkeringar ska underhållas kontinuerligt. Det innebär bland annat omhändertagande av skrotcyklar. Figur 4: Felparkerad cykel vid förskola i Huddinge. Cykelparkeringen behöver anpassas till målgruppens behov och för olika cykeltyper. 6

7 TYDLIG CYKELVÄGVISNING, INFORMATION OCH SERVICE Bra och lättillgänglig information ska finnas om cykelresande. Cykelvägvisning ska hålla en jämn och hög standard utefter hela stråket för att det ska vara lätt att hitta. Viktiga regionala och lokala målpunkter ska vägvisas. TRAFIKSÄKRA VÄGAR FÖR CYKLISTER Cykelvägnätet ska utformas i enlighet med det som trafiksituationen och cyklisten kräver bra sikt, belysning, beläggning, bredd, vägmålning och prioritering i trafiken. Trafiksäkra skolvägar ska vara en självklarhet. Gång och cykel ska separeras från varandra i huvudnätet. Huvudcykelnätet ska utformas för att undvika cykling i blandtrafik. Utvecklad drift och underhåll av cykelvägnätet ska bidra till ökad trafiksäkerhet. TRYGGA VÄGAR FÖR CYKLISTER Cykelvägnätet ska vara tryggt för alla cyklister det ska vara trafiksäkert, ha bra överblickbarhet och egen belysning. Barn och ungas behov av trygghet ska prioriteras i trafikmiljön. Utformning av cykelväg i tunnel ska ha som mål att skapa så hög trygghetskänsla som möjligt. Figur 5 och 6: Exempel på bra belysning av cykelvägar. Källa: DRIFT OCH UNDERHÅLL Cykelvägnätet ska inspekteras flera gånger per år. Felanmälningar gällande cykelinfrastruktur ska hanteras snabbt och målmedvetet. Ökat och förbättrat vinterunderhåll på prioriterade stråk i cykelvägnätet. Barmarksunderhåll ska utföras regelbundet. 7

8 KOLLEKTIVTRAFIKPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Kollektivtrafikplanens strategier kan bidra till att nå kommunens övergripande mål om att andelen transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka. Kollektivtrafikplanen identifierar också planeringsprinciper för kollektivtrafik med hög framkomlighet samt hur kollektivtrafik- och samhällsplanering kan samordnas. Förutom det övergripande målet har följande mål formulerats för kollektivtrafikplanen: Andelen stationsnära boende och arbeten ska öka stationsnärhetsprincipen. Planera utifrån ett stamnät för kollektivtrafik. Andelen hållplatsnära boenden ska öka. Tillgänglig och jämställd kollektivtrafik. (Jämställd kollektivtrafik handlar om omfördelning av resurser och att kvinnors resmönster ska vara vägledande vid planering.) Kollektivtrafikplanen identifierar strategier som bidrar till att utveckla kollektivtrafiken till att bli det attraktivaste och tillgängligaste alternativet för resenären. För dig som resenär är det viktigt att det är enkelt att resa kollektivt. Det ställer krav på tillgänglighet till kollektivtrafik men också faktorer som tidhållning, turtäthet och restid. Kommunens vision är att kollektivtrafiken ska vara attraktiv med korta restider, hög turtäthet, smidiga byten och hög pålitlighet. / Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 8

9 PLANERA UTIFRÅN ETT STAMNÄT FÖR KOLLEKTIVTRAFIK Kommunen måste förbättra kollektivtrafikens framkomlighet i vägnätet. Genom att planera utifrån ett stamnät för kollektivtrafik skapas förutsättningar för en kollektivtrafik med kortare restider, högre turtäthet och ökad pålitlighet. Stamnätet är utvalda kollektivtrafikstråk som ska bidra till tät kollektivtrafik och god framkomlighet. I de utvalda stråken prioriteras kollektivtrafiken framför biltrafiken. Stamnätet kan omfatta såväl spårbunden kollektivtrafik som busstrafik. Med god framkomlighet för kollektivtrafiken kan restiderna kortas och bidra till ökad pålitlighet. Pålitligheten är mycket viktig för kollektivtrafikens attraktivitet då kollektivtrafikresor ofta innebär byten. Kollektivtrafiken ska prioriteras genom busskörfält, signalprioriteringar och hållplatsutformningar. Stamnät Buss Järnväg Figur 1: Stamnät för kollektivtrafik. 9

10 PARKERINGSPROGRAM FÖR HUDDINGE KOMMUN Parkeringsprogrammet, som ska följas upp av en parkeringsplan (handlingsplan), presentrar kommunens inriktningsmål för parkering och ger förslag på hur dessa kan följas upp. Programmet är ett redskap för att fatta beslut som leder mot trafikstrategins mål och vision. Programmet ska bidra till att fler väljer kollektivtrafik för längre resor samt gång- och cykeltrafik för kortare resor. Följande riktlinjer finns: PRIORITERING MELLAN ANVÄNDARGRUPPER Cykelparkering ska alltid finnas närmare målpunkt jämfört med bilparkering. Bilparkering på kommunal gatumark prioriteras för besökare, angöring/ leveranser och parkering för funktionsnedsatta. Bil- och cykelparkering för boende och arbetande bör ske på kvartersmark. ACCEPTABLA GÅNGAVSTÅND TILL PARKERING Cykelparkering för besökande bör finnas inom 25 meter från målpunkten. Cykelparkering vid stationer och arbetsplatser ska finnas så nära stationsentré som möjligt aldrig längre bort än 100 meter. Cykelparkering ska finnas närmare stationsentré än motsvarande bilparkering. TIDSREGLERING FÖR ATT PRIORITERA OLIKA GRUPPER I samband med ny exploatering bör gångavståndet från bilparkering till målpunkt vara max 200 meter för besökare, 400 meter för boende, 400 meter för pendlarparkerare och 600 meter för arbetspendlare. UTFORMNING AV CYKELPARKERING VID NYBYGGNATION För boende bör stöldsäker och lättillgänglig cykelparkering anordnas nära entrén på kvartersmark. Dessutom bör cykelparkeringar anordnas i förråd som nås från markplan. För besökare bör stöldsäker och lättillgänglig cykelparkering anordnas nära entrén på kvartersmark. Zon A < 600 m PARKERINGSAVGIFTER Med hjälp av parkeringsavgifter på kommunal parkering i zon A och B bör Huddinge kommun säkerställa att avsedd användargrupp prioriteras. Tänk rätt bil på rätt plats. 10 Zon B m Zon C > m

11 UTFORMNING AV BILPARKERING VID NYBYGGNATION I zon A och B bör tillkommande bilparkering för bostäder och verksamheter anordnas på kvartersmark, i parkeringshus eller parkeringsgarage. FRIKÖP AV PARKERING VID NY- OCH OMBYGGNATION Huddinge kommun erbjuder parkeringsköp som ett alternativ vid förhandlingar med fastighetsägare om parkeringstal vid ny- och ombyggnation. (Parkeringsköp innebär att en byggherre inte kan tillhandahålla det antal parkeringsplatser hen är skyldig till, istället kan köpa dessa av kommunen.) INFARTSPARKERING Cykelparkering ska alltid lokaliseras närmare entré än bilparkering. Pendlarparkering för bil bör regleras på ett sätt som säkerställer att rätt användare får tillgång till parkeringen. PARKERING FÖR FUNKTIONSNEDSATTA Vid nybyggnation ska parkering för funktionsnedsatta anordnas inom 25 meter från huvudentré. Vid befintligt fastighetsbestånd ska parkering för funktionsnedsatta anordnas inom 25 meter från tillgänglig entré. PARKERING FÖR MOTORCYKEL OCH MOPED KLASS I Motorcykelparkering ska regleras på samma sätt som bilparkering för att säkerställa att rätt användargrupp prioriteras. Motorcykelparkering ska utformas efter motorcyklistens behov, exempelvis korrekt inrättade parkeringar. BILPOOLSPLATSER OCH LADDPLATSER FÖR ELFORDON När nya parkeringsanläggningar uppförs bör de mest attraktiva platserna reserveras för bilpoolplatser och för elbilar som förses med laddstolpar. FLEXIBLA PARKERINGSTAL Huddinge kommun erbjuder möjlighet till flexibla parkeringstal vid nybyggnation av bostäder och verksamheter. (Flexibla parkeringstal betyder att kommunen erbjuder en sänkning av antalet parkeringsplatser för cykel och bil mot att exploatören åtar sig att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering.) 11

12 HUDDINGE PLANERAR FÖR FRAMTIDENS TRAFIK TYCK TILL OCH PÅVERKA Skicka synpunkter till e-post Skriv Remiss cykelplan Huddinge kommun, Remiss kollektivtrafikplan Huddinge kommun respektive Remiss parkeringsprogram Huddinge kommun i ämnesraden. Maila till om du vill ha en papperskopia av cykel- och kollektivtrafikplanen. Maila till om du vill ha en papperskopia av parkeringsprogrammet. Posta skriftliga synpunkter om cykel- och kollektivtrafikplanen till: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen Att: Marika Norrberg Sjödalsvägen Huddinge Posta skriftliga synpunkter om parkeringsprogrammet till: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen Att: Marianne Sagerholm Sjödalsvägen Huddinge

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Cykeln är på väg tillbaka. Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling

Cykeln är på väg tillbaka. Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling Cykeln är på väg tillbaka Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling Cykling på väg tillbaka Cykeln är unik som lokalt färdmedel. Den är snabb och smidig, kräver liten plats, behöver inga

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö

Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö RAPPORT 2013:96 VERSION 1.0 Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö så fungerar indexet Dokumentinformation Titel: Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö så fungerar indexet

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Mer cykeltrafik på säkrare vägar

Mer cykeltrafik på säkrare vägar Slutrapport 24 juni 2003 Mer cykeltrafik på säkrare vägar Uppföljning av Vägverkets Nationella strategi, avsiktsförklaring och handlingsplan Krister Spolander Consulting krister@spolander.se +46 8 720

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer