Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka"

Transkript

1 Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

2 TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett mer kapacitetsstarkt och robust transportsystem. Samtidigt växer utmaningen att minska miljöbelastningen och begränsa utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser; transportsystemet ska förflytta ett större antal människor och möjliggöra ett ökat resande utan att öka belastningen på miljön och utsläpp av växthusgaser. Huddinge behöver en tydlig strategi för att planera och utforma framtidens transportsystem. Kommunens trafikstrategi beslutades i kommunfullmäktige i maj 2013 och är ett steg för att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter. Kommunens vision är att transportsystemet ska: vara långsiktigt hållbart samt tillgängligt, tryggt och säkert stödja en utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer. För att nå visionen ska: gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras kollektivtrafiken vara utgångspunkten vid all planering bebyggelse- och trafikplaneringen vara samordnad. 2

3 STATIONSNÄRHETSPRINCIPEN Bostäder Fler åker kollektivt Mycket folk i rörelse Arbetsplatser och bostäder Service Effektivare reskedja Underlag för service Ärenden på väg till/från stationen Stationens roll som knutpunkt förstärks RIKTLINJER Genom att planera utifrån stationsnärhetsprincipen skapas förutsättningar för en mer turtät kollektivtrafik. Trafikplaneringen ska stödja de täta bebyggelseområdena för ett ökat antal kollektiv-, cykel- och gångresor. TRAFIKPLAN För att strategin ska få effekt måste den preciseras i en konkret trafikplan. Den består av nio åtgärdsplaner som ska bidra till att uppfylla de övergripande målen i trafikstrategin. Trafikstrategi Cykelplan Parkeringsplan Godstrafikplan Gångplan Kollektivtrafikplan Trafikplan Vägtrafikplan Trafikoch miljöplan Trafiksäkerhetsplan Mobility management 3

4 CYKELPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Cykelplanen formulerar strategier som kan bidra till att nå kommunens övergripande mål om att andelen transporter med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka. Cykelns attraktivitet som transpormedel ska öka och prioriteras i trafik- och samhällsplaneringen. ANDELEN CYKELRESOR I KOMMUNEN SKA ÖKA FRÅN 4 PROCENT 2011 TILL 10 PROCENT 2020 Utgångspunkten för cykelstrategin är att förbättra förutsättningarna för ett ökat vardagsresande med cykel. Ditt resande. Det kan vara resor till arbetet, skolan, idrotten eller affären. För att lyckas behöver cykelvägnätet ta hänsyn till cyklistens behov vad gäller framkomlighet, trygghet och säkerhet. Nedan ser du vilka strategiska områden Huddinge kommun behöver arbeta med för att uppnå det uppsatta effektmålet. *Gent betyder att cykelnätet inte avviker mer än nödvändigt från fågelvägen mellan start- och målpunkten. 4

5 RIKTLINJER FÖR ETT GENT OCH SAMMANHÄNGANDE CYKELVÄGNÄT Cykelvägarna ska utformas så att de snabbast möjligt tar cyklister från start till målpunkt. Cykelvägnätet ska knyta samman och täcka in kommunens alla viktiga målpunkter. I första hand ska brister i huvudnätet åtgärdas, därefter ses lokalnätet över. Framtida cykelvägnät Regionala cykelstråk Utredningsstråk Huvudcykelstråk Lokala stråk Spårväg Väg Figur 1: Karta som visar Huddinge kommuns framtida cykelvägnät. FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR CYKLISTER AV ALLA SLAG Cykeltrafik ska prioriteras i trafikplaneringen tillsammans med gångoch kollektivtrafik. Cykeltrafik ska prioriteras vid vägarbeten tillsammans med gång- och kollektivtrafik. Cykelinfrastrukturen ska anpassas till olika cykeltyper och typer av cyklister. Cykelvägnätet ska bidra till ökad jämlikhet och integration. 5

6 ETT CYKELVÄGNÄT KOPPLAT TILL ÖVRIGA TRANSPORTSYSTEM Cykelvägnätet ska kopplas till kollektivtrafikens större stationer och busshållplatser. Attraktiva cykelparkeringar ska finnas vid kollektivtrafikens större omstigningspunkter och andra viktiga målpunkter såsom skolor, arbetsplatser och butiker. FIigur 2 och 3: Bike & Ride i Malmö. ATTRAKTIV OCH TILLGÄNGLIG CYKELPARKERING Cykelparkeringar ska anläggas så nära målpunkten som möjligt och alltid närmare målpunkten jämfört med bilparkering. Cykelparkeringar ska placeras så att omvägar undviks på väg till målet. Cykelparkeringar ska ha tillräcklig kapacitet, vara stöldsäkra, upplysta, lättillgängliga, väderskyddade och anpassade för olika cykeltyper. Cykelparkeringen ska anpassas till målpunktens behov. Cykelparkeringar ska underhållas kontinuerligt. Det innebär bland annat omhändertagande av skrotcyklar. Figur 4: Felparkerad cykel vid förskola i Huddinge. Cykelparkeringen behöver anpassas till målgruppens behov och för olika cykeltyper. 6

7 TYDLIG CYKELVÄGVISNING, INFORMATION OCH SERVICE Bra och lättillgänglig information ska finnas om cykelresande. Cykelvägvisning ska hålla en jämn och hög standard utefter hela stråket för att det ska vara lätt att hitta. Viktiga regionala och lokala målpunkter ska vägvisas. TRAFIKSÄKRA VÄGAR FÖR CYKLISTER Cykelvägnätet ska utformas i enlighet med det som trafiksituationen och cyklisten kräver bra sikt, belysning, beläggning, bredd, vägmålning och prioritering i trafiken. Trafiksäkra skolvägar ska vara en självklarhet. Gång och cykel ska separeras från varandra i huvudnätet. Huvudcykelnätet ska utformas för att undvika cykling i blandtrafik. Utvecklad drift och underhåll av cykelvägnätet ska bidra till ökad trafiksäkerhet. TRYGGA VÄGAR FÖR CYKLISTER Cykelvägnätet ska vara tryggt för alla cyklister det ska vara trafiksäkert, ha bra överblickbarhet och egen belysning. Barn och ungas behov av trygghet ska prioriteras i trafikmiljön. Utformning av cykelväg i tunnel ska ha som mål att skapa så hög trygghetskänsla som möjligt. Figur 5 och 6: Exempel på bra belysning av cykelvägar. Källa: DRIFT OCH UNDERHÅLL Cykelvägnätet ska inspekteras flera gånger per år. Felanmälningar gällande cykelinfrastruktur ska hanteras snabbt och målmedvetet. Ökat och förbättrat vinterunderhåll på prioriterade stråk i cykelvägnätet. Barmarksunderhåll ska utföras regelbundet. 7

8 KOLLEKTIVTRAFIKPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Kollektivtrafikplanens strategier kan bidra till att nå kommunens övergripande mål om att andelen transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka. Kollektivtrafikplanen identifierar också planeringsprinciper för kollektivtrafik med hög framkomlighet samt hur kollektivtrafik- och samhällsplanering kan samordnas. Förutom det övergripande målet har följande mål formulerats för kollektivtrafikplanen: Andelen stationsnära boende och arbeten ska öka stationsnärhetsprincipen. Planera utifrån ett stamnät för kollektivtrafik. Andelen hållplatsnära boenden ska öka. Tillgänglig och jämställd kollektivtrafik. (Jämställd kollektivtrafik handlar om omfördelning av resurser och att kvinnors resmönster ska vara vägledande vid planering.) Kollektivtrafikplanen identifierar strategier som bidrar till att utveckla kollektivtrafiken till att bli det attraktivaste och tillgängligaste alternativet för resenären. För dig som resenär är det viktigt att det är enkelt att resa kollektivt. Det ställer krav på tillgänglighet till kollektivtrafik men också faktorer som tidhållning, turtäthet och restid. Kommunens vision är att kollektivtrafiken ska vara attraktiv med korta restider, hög turtäthet, smidiga byten och hög pålitlighet. / Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 8

9 PLANERA UTIFRÅN ETT STAMNÄT FÖR KOLLEKTIVTRAFIK Kommunen måste förbättra kollektivtrafikens framkomlighet i vägnätet. Genom att planera utifrån ett stamnät för kollektivtrafik skapas förutsättningar för en kollektivtrafik med kortare restider, högre turtäthet och ökad pålitlighet. Stamnätet är utvalda kollektivtrafikstråk som ska bidra till tät kollektivtrafik och god framkomlighet. I de utvalda stråken prioriteras kollektivtrafiken framför biltrafiken. Stamnätet kan omfatta såväl spårbunden kollektivtrafik som busstrafik. Med god framkomlighet för kollektivtrafiken kan restiderna kortas och bidra till ökad pålitlighet. Pålitligheten är mycket viktig för kollektivtrafikens attraktivitet då kollektivtrafikresor ofta innebär byten. Kollektivtrafiken ska prioriteras genom busskörfält, signalprioriteringar och hållplatsutformningar. Stamnät Buss Järnväg Figur 1: Stamnät för kollektivtrafik. 9

10 PARKERINGSPROGRAM FÖR HUDDINGE KOMMUN Parkeringsprogrammet, som ska följas upp av en parkeringsplan (handlingsplan), presentrar kommunens inriktningsmål för parkering och ger förslag på hur dessa kan följas upp. Programmet är ett redskap för att fatta beslut som leder mot trafikstrategins mål och vision. Programmet ska bidra till att fler väljer kollektivtrafik för längre resor samt gång- och cykeltrafik för kortare resor. Följande riktlinjer finns: PRIORITERING MELLAN ANVÄNDARGRUPPER Cykelparkering ska alltid finnas närmare målpunkt jämfört med bilparkering. Bilparkering på kommunal gatumark prioriteras för besökare, angöring/ leveranser och parkering för funktionsnedsatta. Bil- och cykelparkering för boende och arbetande bör ske på kvartersmark. ACCEPTABLA GÅNGAVSTÅND TILL PARKERING Cykelparkering för besökande bör finnas inom 25 meter från målpunkten. Cykelparkering vid stationer och arbetsplatser ska finnas så nära stationsentré som möjligt aldrig längre bort än 100 meter. Cykelparkering ska finnas närmare stationsentré än motsvarande bilparkering. TIDSREGLERING FÖR ATT PRIORITERA OLIKA GRUPPER I samband med ny exploatering bör gångavståndet från bilparkering till målpunkt vara max 200 meter för besökare, 400 meter för boende, 400 meter för pendlarparkerare och 600 meter för arbetspendlare. UTFORMNING AV CYKELPARKERING VID NYBYGGNATION För boende bör stöldsäker och lättillgänglig cykelparkering anordnas nära entrén på kvartersmark. Dessutom bör cykelparkeringar anordnas i förråd som nås från markplan. För besökare bör stöldsäker och lättillgänglig cykelparkering anordnas nära entrén på kvartersmark. Zon A < 600 m PARKERINGSAVGIFTER Med hjälp av parkeringsavgifter på kommunal parkering i zon A och B bör Huddinge kommun säkerställa att avsedd användargrupp prioriteras. Tänk rätt bil på rätt plats. 10 Zon B m Zon C > m

11 UTFORMNING AV BILPARKERING VID NYBYGGNATION I zon A och B bör tillkommande bilparkering för bostäder och verksamheter anordnas på kvartersmark, i parkeringshus eller parkeringsgarage. FRIKÖP AV PARKERING VID NY- OCH OMBYGGNATION Huddinge kommun erbjuder parkeringsköp som ett alternativ vid förhandlingar med fastighetsägare om parkeringstal vid ny- och ombyggnation. (Parkeringsköp innebär att en byggherre inte kan tillhandahålla det antal parkeringsplatser hen är skyldig till, istället kan köpa dessa av kommunen.) INFARTSPARKERING Cykelparkering ska alltid lokaliseras närmare entré än bilparkering. Pendlarparkering för bil bör regleras på ett sätt som säkerställer att rätt användare får tillgång till parkeringen. PARKERING FÖR FUNKTIONSNEDSATTA Vid nybyggnation ska parkering för funktionsnedsatta anordnas inom 25 meter från huvudentré. Vid befintligt fastighetsbestånd ska parkering för funktionsnedsatta anordnas inom 25 meter från tillgänglig entré. PARKERING FÖR MOTORCYKEL OCH MOPED KLASS I Motorcykelparkering ska regleras på samma sätt som bilparkering för att säkerställa att rätt användargrupp prioriteras. Motorcykelparkering ska utformas efter motorcyklistens behov, exempelvis korrekt inrättade parkeringar. BILPOOLSPLATSER OCH LADDPLATSER FÖR ELFORDON När nya parkeringsanläggningar uppförs bör de mest attraktiva platserna reserveras för bilpoolplatser och för elbilar som förses med laddstolpar. FLEXIBLA PARKERINGSTAL Huddinge kommun erbjuder möjlighet till flexibla parkeringstal vid nybyggnation av bostäder och verksamheter. (Flexibla parkeringstal betyder att kommunen erbjuder en sänkning av antalet parkeringsplatser för cykel och bil mot att exploatören åtar sig att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering.) 11

12 HUDDINGE PLANERAR FÖR FRAMTIDENS TRAFIK TYCK TILL OCH PÅVERKA Skicka synpunkter till e-post Skriv Remiss cykelplan Huddinge kommun, Remiss kollektivtrafikplan Huddinge kommun respektive Remiss parkeringsprogram Huddinge kommun i ämnesraden. Maila till om du vill ha en papperskopia av cykel- och kollektivtrafikplanen. Maila till om du vill ha en papperskopia av parkeringsprogrammet. Posta skriftliga synpunkter om cykel- och kollektivtrafikplanen till: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen Att: Marika Norrberg Sjödalsvägen Huddinge Posta skriftliga synpunkter om parkeringsprogrammet till: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen Att: Marianne Sagerholm Sjödalsvägen Huddinge

Mobility management i Huddinge kommun

Mobility management i Huddinge kommun Mobility management i Huddinge kommun 2017-11-07 2 Om Huddinge kommun Stockholmsregionens näst största kommun 108 000 invånare (150 000 år 2030) Yta 140 000 kvm varav en tredjedel naturreservat Stora arbetsgivare

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 Parkeringsprogram för Huddinge kommun December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 15 december 2014 Huddinge kommun PARKERINGSPROGRAM

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

för Huddinge kommun KS-2014/ Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2016

för Huddinge kommun KS-2014/ Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2016 för Huddinge kommun KS-2014/1646.353 Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2016 Huddinge kommun PARKERINGSPROGRAM FÖR HUDDINGE KOMMUN Diarienummer: KS2014/1646.353 Utgåva: Mars, 2016 Parkeringsprogram

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Cykelplan för Huddinge kommun

Cykelplan för Huddinge kommun Cykelplan för Huddinge kommun KS-2015/47 Antagen av Kommunfullmäktige den 12 september 2016 Huddinge kommun CYKELPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Diarienummer: KS-2015/47 Utgåva: April 2016 Författare: Arbetet

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Trafikstrategi för Huddinge kommun. Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus

Trafikstrategi för Huddinge kommun. Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus Trafikstrategi för Huddinge kommun Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus GK-2007/175.441 Antagen av kommunfullmäktige den 13 maj 2013 Huddinge kommun TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Med gång-,

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun November 2014 GK-2012/550 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 28 november 2014 Huddinge kommun KOLLEKTIVTRAFIKPLAN FÖR HUDDINGE

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Tisdag den 17 mars 2015, klockan 17:00 Plats Tallgårdens äldreboende, Huddingevägen 363 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/

Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/ Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/2143 2016-05-12 Dokumentinformation Titel: Uppföljning av trafikstrategin, år 2015 Omslagsbild: Illustration av Rebecca Elfast Diarienummer: KS-2016/2143

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85 Parkeringsprogram för Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syftet med parkeringsprogrammet... 3 1.3 Disposition... 3 2.

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/

Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/ Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/2143 2016-12-20 Dokumentinformation Titel: Uppföljning av trafikstrategin, år 2016 Omslagsbild: Illustration av Rebecca Elfast Diarienummer: KS-2016/2143

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic Hållbara transporter i översiktsplanen Karin Neergaard Trivector Traffic Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 2 OECD:S GRANSKNING Sverige får gott betyg för sitt miljöarbete MEN, vi kan bli bättre

Läs mer

Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer: GK-2007/

Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer: GK-2007/ 1 -ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard.se Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer:

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04.

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04. nternati INTERNREMISS 140409 Parkeringsprogram - för bil och cykel i Västerås Antaget av XXXX datumxx 2014 Version för internremiss 2014-04-04 program policy handlingsplan riktlinje Parkeringsprogram program

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Trafiksäkerhetsutveckling

Trafiksäkerhetsutveckling Trafiksäkerhetsutveckling Trafiknämndens mål: Med hänsyn till nollvisionen inom trafiksäkerheten bör snabba och effektiva åtgärder genomföras så att antalet dödade och svårt skadade på sikt minskar till

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

RAPPORT CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER UPPDRAG: 2131027000. 2013-10-30 Sweco Infrastructure. Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic.

RAPPORT CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER UPPDRAG: 2131027000. 2013-10-30 Sweco Infrastructure. Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic. UPPDRAG: 2131027000 CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER Sweco Infrastructure Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic repo001.docx 2012-03-2914 Sweco 1 (18) repo001.docx 2012-03-2914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe 1 - ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard. styrelsens Förvaltning Gatu-och trafiksektionen alvägen 28 141 85 Huddinge jack.lu@huddinge.se

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe 1 - ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard. Marika Norrberg Marianne Sagerholm Huddinge Kommun Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Sjödalsvägen

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Kollektivtrafikplan 1

Kollektivtrafikplan 1 Kollektivtrafikplan 1 Huddinge kommun KOLLEKTIVTRAFIKPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Attraktiv med kortare restider, högre turtäthet, smidigare byten och ökad pålitlighet Diarienummer: KS-2015/48 Utgåva: November

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04.

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04. nternati INTERNREMISS 140409 Parkeringsprogram - för bil och cykel i Västerås Antaget av XXXX datumxx 2014 Version för internremiss 2014-04-04 program policy handlingsplan riktlinje Parkeringsprogram Sammanfattning

Läs mer

Remissvar Cykelplan för Huddinge kommun

Remissvar Cykelplan för Huddinge kommun Remissvar Cykelplan för Huddinge kommun Centerpartiet i Huddinge välkomnar det nya förslaget till cykelplan, som både tar sig an utmaningen att fortsätta anlägga fler cykelvägar och att förbättra underhållet

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället en dokumentstudie av övergripande kommunala och regionala styrdokument Vanessa Stjernborg & Ola Mattisson K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Vad

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkering i Sollentuna

Parkering i Sollentuna Parkering i Sollentuna En rapport med underlag till Sollentuna kommuns parkeringsplan Detta är en rapport om parkeringssituationen i Sollentuna kommun. Dokumentet är upprättat på Trafik- och fastighetskontoret

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Mobility managementplan för Huddinge kommun

Mobility managementplan för Huddinge kommun Mobility managementplan för Huddinge kommun KS 2015/894.479 Antagen av Kommunfullmäktige den 9 maj 2016 Huddinge kommun MOBILITY MANAGEMENTPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Diarienummer: KS-2015/894.479 Utgåva:

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Attraktiv med kortare restider, högre turtäthet, smidigare byten och ökad pålitlighet

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Attraktiv med kortare restider, högre turtäthet, smidigare byten och ökad pålitlighet Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Attraktiv med kortare restider, högre turtäthet, smidigare byten och ökad pålitlighet KS-2015/48 Antagen av kommunfullmäktige den 13 februari 2017 Huddinge kommun

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer