Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan 2013-2015"

Transkript

1 Handlingsplan Strategi för kompetensförsörjning förskola Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Reviderad Inga Sandström Stadskontoret HR strategiska avd

2 Utmaningar för förskolan i Malmö Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans medarbetare ska skapa en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik och erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Uppdraget innehåller en ömsesidighet mellan omsorgstänkande och utbildningstänkande vilket förutsätter såväl ämeskunskap som förmåga hos förskolans medarbetare att relatera till barn på ett omtänksamt vis. Därtill har förskolans läroplan reviderats där det pedagogiska uppdraget förtydligats och lyfts fram. Förskoleverksamheten i Malmö stad är inne i en kraftig utbyggnadsfas vilket ställer krav på strategisk planering. En annan utmaning för förskolan är att skapa en likvärdig verksamhet avseende kvalité i samtliga stadens förskolor. En förutsättning för en likvärdig kvalité är att vi har en proaktiv personalförsörjning. En nyckel för att lyckas med detta är att förskoleverksamheten, genom hög kvalitet och ett långsiktigt värdegrundsarbete, framstår som en attraktiv verksamhet och arbetsplats, både i konkurrens med andra yrken och med andra huvudmän. Kommunstyrelsen tog beslut om en strategi för kompetensförsörjning förskola i fyra delar omfattande alla yrkesgrupper som verkar i förskolan och gav samtidigt den interrimistiska förskoleförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en handlingsplan till strategin. Strategins fyra delar är: 1. Yrkeskategorier och karriär 2. Ledarskap 3. Kommunikation 4. Rekrytering, löne- och anställningsvillkor Denna handlingsplan för strategin för kompetensförsörjning förskola ger konkreta exempel på hur strategins fyra delar ska användas i syfte att förskoleförvaltningen lyckas rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Handlingsplanen omfattar, liksom strategin, samtliga yrkesgrupper i förskoleverksamheten. Den utgår från den nya skollagens och den reviderade läroplanens krav på förskollärarens ansvar och att det nationellt råder stor brist på förskollärare. Handlingsplanen ska utvärderas och följas upp årligen. 2 Strategi för kompetensförsörjning förskola

3 1. Yrkeskategorier och karriär Ha en bred kompetens med förskollärare, pedagoger och barnskötare i förskolan Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Den reviderade läroplanen ställer krav på en bredare kompetens än tidigare för att uppnå kvalitetskrav inom till exempel kunskapsområdena språk, matematik, naturvetenskap, teknik, digital och praktisk estetisk kompetens. Höja andelen förskollärare till minst 55 % år 2015 och till 65 % år 2020 Förskollärarens ansvar för verksamheten och i arbetslaget har ökat. Detta ställer krav på fler legitimerade förskollärare i förskolan. Forskning och beprövad erfarenhet visar att förskolor med högutbildad personal ger bättre resultat. Öka möjligheterna att göra karriär i förskolan Många medarbetare söker ökade utmaningar och vill fungera som stöd i utvecklingsarbetet parallellt med arbete i barngrupp. Att kunna erbjuda kompetensutveckling är en av flera framgångsfaktorer för kvalitet och utveckling av verksamheten och för att attrahera och behålla medarbetare. Förskolan ska erbjuda målmedveten och forskningsbaserad långsiktig fortbildning till alla yrkesgrupper utifrån verksamhetens behov och medarbetarens kompetens. möjliggöra för medarbetare att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt vilket innebär att kritiskt granska, pröva och sätta in faktakunskaper och forskningsresultat i ett sammanhang erbjuda medarbetare forskningsanknuten professionsutveckling och aktionsforskning. satsa på roller som pedagogista, processtödjare, utvecklare av arbetet med kunskapsområden, genuspedagog, handledare för studenter och mentorer för nyutexaminerade förskollärare bilda kompetensgrupper där medarbetare under längre eller kortare perioder får specialuppdrag för att till exempel ge stöd och ta ansvar i förskolor med låg andel förskollärare eller vid öppnande av nya förskolor underlätta för vidareutbildning till förskollärare genom distansutbildning erbjuda barnskötare, under vidareutbildning till förskollärare, möjligheten till tjänst som pedagog efter att 120hp av utbildningen fullgjorts Tydliggöra krav för att bli anställd som pedagog Gruppen pedagoger tillför ny kompetens och utgör en viktig del i arbetslagen i förskolan. Kraven på anställning som pedagog behöver förtydligas för att vara likvärdig i Malmö stad till Högskolestudier med innehåll som motsvarar verksamhetens behov motsvarande minst 120hp där pedagogik ingår. Behålla pedagoger i förskolan I förskoleförvaltningen finns många pedagoger som är utbildade grundskollärare mot de tidiga skolåren eller fritidspedagoger. För de som önskar arbeta fortsatt i förskolan bör Malmö stad underlätta för den 60hp utbildning på distans på Malmö Högskola som ger förskollärarbehörighet. 3 Strategi för kompetensförsörjning förskola

4 2. Ledarskap Ledning och utveckling av verksamheten Ledarförsörjning Ledarförsörjning och ledarutveckling är nyckelfaktorer för verksamhetens kvalitet och en attraktiv arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Att identifiera, utveckla och introducera framtida ledare är ett sätt att trygga ledarförsörjningen. Tydliga uppdrag, kompetensutveckling, stöd och handledning i chefsuppdraget är viktiga för att attrahera och erbjuda chefer en god och säker arbetsmiljö. En organisation som stödjer och tydliggör ledarskapet Skapa en tydlig organisation för förskola 1-5 år för att tydliggöra och stödja ledarskapet. Ta vara på och utveckla resurspersoner i organisationen som kan användas strategiskt i utvecklingsarbetet. Att leda kvalitets- och verksamhetsutveckling Förskolechefen är en pedagogisk ledare som främst ska arbeta med att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.förskolechefen leder utvecklingsarbetet, fördelar arbete utifrån definierat ansvar, kunskap och kompetens i arbetslagen så att verksamheten bedrivs i enlighet med målen och uppdraget i dess helhet. Att säkerställa tid och stöd för förskolechefens uppdrag att leda kvalitets- och verksamhetsutveckling är en viktig förutsättning för ledaruppdraget. Rekrytering, introduktion och mentorer till förskolechefer Förskoleförvaltningens rekrytering av chefer ska ske enligt Malmö stads gemensamma chefsrektyreringsprocess. Alla nya förskolechefer ska känna sig väl insatta i uppdraget, ansvar, innehåll och organisationen. Varje nyrekryterad förskolechef ska ha tillgång till en individanpassad introduktion och stöd under sitt första år som chef. Former för detta ska utvecklas där mentorskap kan vara en del av stödet. Nätverk Olika former av nätverk och handledning ska utvecklas och erbjudas förskolechefer emellan för att utveckla och lära genom erfarenhetsutbyte, ge utrymme för reflektion och möjlighet att använda kollegor som kritiska vänner. Strukturer för att stödja ledarskapet Systematiskt kvalitetsarbete I de nya styrdokumenten förtydligas kraven på ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Förskolechefen är ansvarig för att kvalitetsarbetet genomförs och för att medarbetare, barn och föräldrar är delaktiga. Förskoleförvaltningen ska organisera sitt kvalitetsarbete så att det finns resurser som stödjer förskolechefs kvalitets- och utvecklingsarbete. Detta stöd ska finnas både på förvaltningsgemensam nivå och inom förskoleområdet Löneöversynsprocess För att stödja chefen i uppdraget, öka kunskap och förståelse kring lönebildning har en verktygslåda tagits fram för: kriterier för ett gott arbetsresultat (lönekriterier) 4 Strategi för kompetensförsörjning förskola

5 material för dialog på arbetsplatsträffar Rekryteringsarbete Förskolechefen har stöd av HR avdelningen i rekryteringsarbetet. För att säkerställa hög kvalitet i rekryteringsprocessen har processen Rekrytering tagits fram och beslutats. Detta innebär att det finns stöd och information för professionell, strukturerad och kompetensbaserad rekrytering samlat på ett ställe. Korttidsbemanning och kvalitetssäker vikarierekrytering En viktig utgångspunkt för verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö är att ha en bemanning som klarar uppdraget. Korttidsbemanning ska vara ett komplement till den ordinarie bemanningen. Målsättning med vikarierekryteringen ska vara att samma vikarie eller grupp av vikarier ska kunna användas av enheterna återkommande för att minska antalet nya vuxna personer som barnen möter. Förskolornas storlek och sammansättning kan innebära olika bemanningslösningar. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det angeläget att rekrytera och attrahera kompetenta medarbetare och kunna erbjuda trygga och kontinuerliga anställningar. Genom att skapa ett gemensamt arbetssätt och organisering för behovet av korttidsbemanning kan rekrytering, introduktion och uppföljning kvalitetssäkras samtidigt som de resurser som idag läggs ner på att anställa timvikarier istället riktas till arbete i barngrupp och utvecklingsarbete Stödstrukturer för administrativa frågor Stödstrukturer för administrativa frågor Skapa stödstrukturer för administrativa frågor som till exempel lokal- och upphandlingsfrågor för att avlasta och underlätta förskolechefens ansvar för verksamheten och ge ökat utrymme för ledarskap och utvecklingsarbete. 3. Kommunikation Synliggöra förskoleförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare Använda olika metoder för att marknadsföra och profilera förskoleförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Exempel på tillvägagångssätt är att ta fram, synliggöra och använda goda exempel, vidare att beskriva kvalitet, karriär- och forskningsmöjligheter, mångfald och utveckling i verksamheten samt goda villkor och möjligheter till kompetensutveckling för medarbetaren. Öka antal män i förskolan I samarbete mellan förskole-, grundskole- och gymnasieförvaltning väcka intresse hos fler män för arbete i förskolan genom aktiv marknadsföring för att öka andelen män till 10 % år I Malmö stad har andelen män i förskolan ökat från 5 % år 2005 till drygt 7 % år I kommunal förskoleverksamhet i riket är drygt 3 % män. Erfarenhet visar att män med manliga kollegor tenderar att i högre utsträckning än andra män att genomföra sin utbildning och stanna i yrket. Att anställa manliga medarbetare till förskolor med manliga kollegor och att utse manliga handledare till manliga studenter kan vara framgångsrikt. Förskoleförvaltningen ska delta i ett Interreg projekt med syfte att uppnå ökad andel manliga medarbetare i förskolan tillsammans med Göteborgs kommun, högskolorna i Malmö och Borås samt ett universitet och två förskolor i Norge. 5 Strategi för kompetensförsörjning förskola

6 Förskoleförvaltningen ska även delta i ett projekt med samma syfte tillsammans med Malmö högskola för att möta unga män under sommarpraktik i förskola. Öka intresse för arbete i förskola Insatser ska organiseras, i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och förskoleförvaltningen, redan i grundskola och gymnasium för att väcka intresse för arbete i förskola. Mottagandet av praktikanter i förskolan ska utvecklas. Vid mottagande av praktikanter ska det alltid finnas en plan för hur kvaliteten och säkerheten för barnen ska säkerställas. Delta i och organisera gymnasiemässor, förskolemässor och arbetsmarknadsdagar Förskoleförvaltningen ska organisera och delta i mässor, arbetsmarknadsdagar och konferenser. Möta studenter tidigt under deras utbildning och kontinuerligt fortsätta möta blivande förskollärare under utbildning. Ge kortföreläsningar med exempel från olika förskolor och berätta om de möjligheter förskoleförvaltningen erbjuder på högskolor samt bjuda in studenter till happenings ute i stadsområdena. Lärosäten och studentkårer Förskoleförvaltningen och stadskontoret ska kommunicera med lärosäten och studentkårer bland annat genom att sprida tidningen Fokus Förskola, filmer och brev riktade direkt till studenter. 4. Rekrytering, löne- och anställningsvillkor Individuell lön och god lönespridning Som attraktiv arbetsgivare ska förskoleförvaltningen erbjuda individuell lön och positiv löneutveckling. Lönen ska vara konkurrensmässig i förhållande till andra huvudmän. Med en medveten lönebildning ska Malmö stad öka lönespridningen. Tid för verksamhetsutveckling För förskoleverksamheten finns tid för verksamhetsutveckling. Denna består dels av fyra utvecklingsdagar om året, dels av löpande tid som står i relation till ansvar, arbetsuppgifter och behov. Erbjuda god introduktion och introduktionsperiod Skapa förutsättningar för en kvalitativt god introduktion för nyanställda samt introduktionsperiod för nyutexaminerade förskollärare. Inriktning, information och gemensamma mallar för dokumentation under introduktionsperioden i Malmö stad har tagits fram. De förskollärare som har roll som mentor ska ha genomgått eller påbörja mentorsutbildning. Samordna och utveckla VFU-arbetet Malmö stad tar ansvar för ett stort antal studenter i deras VFU (VerksamhetsFörlagd Utbildning) under förskollärarutbildningen. Förskoleförvaltningen ska i samarbete med berörda lärosäten och verksamheten utveckla rutiner och samordna ansvaret. Detta för att ge förutsättningar för en kvalitativt god och likvärdig VFU för studenterna under deras utbildning och därmed också öka möjligheterna att rekrytera nyutexaminerade förskollärare. De förskollärare som handleder studenter ska ha genomgått eller påbörja handledarutbildning. På motsvarande sätt ska arbetet med Arbetsplatsförlagt lärande på Barn- och fritidsprogrammet samordnas och kvalitetssäkras. 6 Strategi för kompetensförsörjning förskola

7 Tillsvidareanställning Erbjuda tillsvidareanställning för förskollärare även vid vikariat. För anställning under introduktionsperiod gäller särskilda bestämmelser. Pedagogtitel Erbjuda barnskötare, under vidareutbildning till förskollärare, möjligheten till tjänst som pedagog efter att 120hp av utbildningen fullgjorts Flexibel arbetstid Synliggöra möjligheten att, utifrån verksamhetens behov, påverka och använda arbetstiden på ett flexibelt sätt i Malmö stad. Intern rörlighet och uppföljning av personalomsättning En förutsättning för att skapa en god kvalitet och arbetsmiljö och möjlighet till lärande och utveckling för våra medarbetare är intern rörlighet. Det är också viktigt för den enskilde individen ur ett hälsoperspektiv. Förskoleförvaltningen ska verka för att medarbetarna har möjlighet till att byta jobb och pröva på olika tjänster och uppdrag. En annan viktig aspekt är att ta fram system och arbetssätt för att följa upp de medarbetare som lämnar verksamheten. Medarbetarnas inflytande över verksamhet och arbetssituation Malmö stads samverkansavtal skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare. Direkt samverkan ska ske på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal i dialog mellan medarbetare och chef där så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs. Medarbetarnas kompetens och erfarenhet är värdefulla för att förbättra och utveckla verksamheten och arbetsmiljön i förskolan. Ökad dialog och inflytande på arbetsplatsträffarna ska utvecklas vidare. Samarbete med Job & Uddannelse i Öresundsregionen Genomföra informationsmöten i Köpenhamn och studiebesök på förskolor för att synliggöra förskoleförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare för utbildade pedagoger i Danmark. Dansk pedagogutbildning är likvärdig med och ger legitimation på samma villkor som svensk förskollärarutbildning. 7 Strategi för kompetensförsörjning förskola

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan 1 Omslagsfoto: XXXXX ATT SAMTALA KRING 2 2 4 3 Utmaningar för förskolan i Malmö Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans

Läs mer

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Kompetensförsörjning i förskolan (förstudie) Revisorer Nina Hellström Fredrik Edler. Beslutad av revisorskollegiet

GRANSKNINGSRAPPORT. Kompetensförsörjning i förskolan (förstudie) Revisorer Nina Hellström Fredrik Edler. Beslutad av revisorskollegiet GRANSKNINGS Kompetensförsörjning i förskolan (förstudie) Revisorer Nina Hellström Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-01-22 Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr: 2017-761-1.1. Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2018 ska nämndens kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Uppföljning av handlingsplan till strategi för kompetensförsörjning förskola

Uppföljning av handlingsplan till strategi för kompetensförsörjning förskola Uppföljning av handlingsplan till strategi för Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Förvaltning: Enhet: 2018-05-28 1.0 Förskoleförvaltningen HR-avdelningen Innehållsförteckning Uppföljning av

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Rapportering Tillsyn i fristående förskola Skollagen 26 kap. 4

Rapportering Tillsyn i fristående förskola Skollagen 26 kap. 4 Rapportering Tillsyn i fristående förskola Skollagen 26 kap. 4 Krokofantens fristående förskola Hemmingsmark 2018-04-10 Krokofantens förskola är ett personalkooperativ som startade 2009-01-01. Förskolan

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2017 område förskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.

Kompetensförsörjningsplan 2017 område förskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet. Västra Göteborg Rapport Utfärdat: 2017-03-02 Diarienummer: N137-0162/17 Sektor Utbildning, område förskola Amanda Andersson Telefon: 365 00 00 E-post: amanda.andersson@vastra.goteborg.se Kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun Förskola i förändring med barnens bästa i fokus Kungsbacka kommun Kungsbacka på kartan Förskola i Kungsbacka Antal barn förskola 3750 st Antal förskolor 72 st Antal anställda 750 st Fristående förskolor

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2022

Kompetensförsörjningsstrategi 2022 Kompetensförsörjningsstrategi Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 116/2019 2019-06-04 Dokumentägare: Dokumentnamn: Kompetensförsörjningsstrategi Dokumentansvarig: Personaldirektör Ersätter

Läs mer

Förskoleområde Trångsund 2016

Förskoleområde Trångsund 2016 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2016 Förskoleområde Trångsund 2016 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med

Läs mer

Handlingsplan för socialsekreterare hos Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för socialsekreterare hos Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Till kommunchefen 2017-10-04 Handlingsplan för socialsekreterare hos Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Uppdraget Kommunchefen har gett Arbetsgruppen KAL socialsekreterare

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan Förskoleförvaltningen 2018

Kompetensförsörjningsplan Förskoleförvaltningen 2018 Kompetensförsörjningsplan Förskoleförvaltningen 2018 Utvärdering /måluppfyllelse föregående år Kompetensmål Riskanalys Aktivitetsplan I detta dokument redovisas följande på förvaltningsledningsnivå: 1.

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan i Farsta stadsdelsförvaltning på 3-5 års sikt.

Kompetensförsörjningsplan i Farsta stadsdelsförvaltning på 3-5 års sikt. Farsta stadsdelsförvaltning HR-avdelningen Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan i Farsta stadsdelsförvaltning på 3-5 års sikt. För att möta verksamhetens personalbehov, både på kort och

Läs mer

Riktlinje - Roller och ansvar

Riktlinje - Roller och ansvar Riktlinje - Roller och ansvar n Barn- och utbildningsförvaltningen LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Riktlinje Roller och ansvar i förskolan Inledning Vid Luleå kommuns förskolor arbetar flera yrkeskategorier framförallt

Läs mer

Kompetens- och chefsförsörjningsstrategi

Kompetens- och chefsförsörjningsstrategi Kompetens- och chefsförsörjningsstrategi SDF Askim-Frölunda-Högsbo Denna strategi är plattformen för förvaltningens arbete med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla rätt kompetens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Medledar- och arbetsmiljöpolicy

Medledar- och arbetsmiljöpolicy Medledar- och arbetsmiljöpolicy Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:757 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 25 januari 2018 Dokumentet

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Personalpolicy för Laholms kommun

Personalpolicy för Laholms kommun STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Verksamhetsplan. Norrga rdens fo rskola 2018/2019. Internt styrdokument

Verksamhetsplan. Norrga rdens fo rskola 2018/2019. Internt styrdokument Verksamhetsplan Norrga rdens fo rskola 2018/2019. Internt styrdokument Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och åtgärder Dokumentansvarig: Förskolechef Gäller

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun W:\Götene\Dokument\020620\Bunt 1\Introduktionsprogram.doc Innehållsförteckning! Inledning och bakgrund sid. 3! Programinnehåll

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

LÄSLYFTET I FÖRSKOLAN. Planera och organisera för kollegialt lärande

LÄSLYFTET I FÖRSKOLAN. Planera och organisera för kollegialt lärande LÄSLYFTET I FÖRSKOLAN Planera och organisera för kollegialt lärande Läslyftet i förskolan och skolan Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig mot både förskolan och skolan. Insatsens bygger

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

Tillsynsrapport för den fristående förskolan Alphaförskolan Gertrud

Tillsynsrapport för den fristående förskolan Alphaförskolan Gertrud 2018-11-21 Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2018/653-644 Tillsynsrapport för den fristående förskolan Alphaförskolan Gertrud Inledning Varje kommun har enligt 26 kap. 4 skollagen (2010:800) tillsyn över

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Olofsson Carstedt 1 (8) Barn- och utbildningsnämnden Rapport - Utvärdering av den nya organisationen Förslag

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2008 SID 2 (5)

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2008 SID 2 (5) SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-11-18 Handläggare: Göta Sandin Telefon: 08-508 03 294 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Stockholms stads förskoleplan - en

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. "alla ska med"

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. alla ska med Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" IKT i förskolan! Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" Västerås stads förskoleverksamhet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

VI HAR EN PLAN! så lockar digitaliseringskompetensen nya medarbetare!

VI HAR EN PLAN! så lockar digitaliseringskompetensen nya medarbetare! VI HAR EN PLAN! så lockar digitaliseringskompetensen nya medarbetare! ANNE PERSSON Förskolechef i Västerås stad Anne Persson Förskolechef Bakgrund Förskollärare 13 år Förskolechef 11 år Västerås Stad Skolverksamheter

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.

Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet. Västra Göteborg Rapport Utfärdat: 2017-03-02 Diarienummer: N137-0162/17 Sektor Utbildning, område grundskola Amanda Andersson Telefon: 365 00 00 E-post: amanda.andersson@vastra.goteborg.se Kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015 Larsbergs förskola Lena Grundmark 2015-06-30 Struktur för kvalitetsrapport... 2 Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Tillvägagångssätt... 2 Året som gått Resultat och

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 11 januari 2017 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig

Läs mer

Återrapportering Direktiv Fler män i förskolan Ärende 7 BN 2018/127

Återrapportering Direktiv Fler män i förskolan Ärende 7 BN 2018/127 Återrapportering Direktiv Fler män i förskolan Ärende 7 BN 2018/127 Sida 41 av 181 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-08-09 Dnr: BN 2018/127 Bildningsnämnden Fler män i förskolan, återapportering direktiv Förslag

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år 2019-2021 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 1.1.Kompetensförsörjningsstrategi...3 2.Analys av nuläge...3 2.1.Avgränsning...4 3.Roll och ansvarsfördelning...4

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolechefsområde 2. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019

Verksamhetsplan Förskolechefsområde 2. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Verksamhetsplan Förskolechefsområde 2 Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Inledning 3. Förutsättningar 4. Organisation 5. Förskolechefens ledningsdeklaration

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolechefsområde 1. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019

Verksamhetsplan Förskolechefsområde 1. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Verksamhetsplan Förskolechefsområde 1 Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Inledning 3. Förutsättningar 4. Organisation 5. Förskolechefens ledningsdeklaration

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 411 Status: Gällande Giltighetstid: Linköpings kommun

Läs mer

Handlingsplan för verksamhetsförlagd undervisning (VFU) i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för verksamhetsförlagd undervisning (VFU) i Ovanåkers kommun Handlingsplan för verksamhetsförlagd undervisning (VFU) i Ovanåkers kommun Antagen av barn- och utbildningschefen 2017-10-20 Reviderad 2019-01-09 Delgavs barn-och utbildningsförvaltningens samverkansgruppen

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd Kungsholmens stadsdelsförvaltning HR-avdelningen Bilaga 7 Verksamhetsplan 2018 Sida 1 (9) 2017-11-19 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd Utgångspunkten i kompetensförsörjningsarbetet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig

Läs mer

Kvalitetsarbetet i AcadeMedias förskolor

Kvalitetsarbetet i AcadeMedias förskolor Kvalitetsarbetet i AcadeMedias förskolor KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN 1 Fakta ACADEMEDIAS FÖRSKOLOR AcadeMedia har cirka 150 förskolor i Sverige Dessa drivs av Pysslingen Förskolor och Skolor AB samt

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolechefsområde 4. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019

Verksamhetsplan Förskolechefsområde 4. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Verksamhetsplan Förskolechefsområde 4 Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Inledning 3. Förutsättningar 4. Organisation 5. Förskolechefens ledningsdeklaration

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för verksamhetsförlagd undervisning (VFU) inom Ovanåkers kommun. Antaget av barn- och utbildningschef

Handlingsplan för verksamhetsförlagd undervisning (VFU) inom Ovanåkers kommun. Antaget av barn- och utbildningschef Handlingsplan för verksamhetsförlagd undervisning (VFU) inom Ovanåkers kommun Antaget av barn- och utbildningschef 2017-10-20 Den lokala handlingsplanen för den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU)

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ARBETSGIVARPOLITIK ANTAGEN PÅ DISTRIKTSKONGRESSEN Hälso- och

REGIONAL STRATEGI FÖR ARBETSGIVARPOLITIK ANTAGEN PÅ DISTRIKTSKONGRESSEN Hälso- och REGIONAL STRATEGI FÖR ARBETSGIVARPOLITIK ANTAGEN PÅ DISTRIKTSKONGRESSEN 2018 Hälso- och 1 REGIONAL STRATEGI FÖR ARBETSGIVARPOLITIK VÅR VISION EN VÄLFÄRD I VÄRLDSKLASS Sverige är ett välfungerande välfärdsland,

Läs mer

SAMVERKANSKONFERENS I ÖFSO VÅREN 2016 PROCESSLEDARE SOLVEIG SOTEVIK

SAMVERKANSKONFERENS I ÖFSO VÅREN 2016 PROCESSLEDARE SOLVEIG SOTEVIK SAMVERKANSKONFERENS I ÖFSO VÅREN 2016 PROCESSLEDARE SOLVEIG SOTEVIK SOLVEIG.SOTEVIK@PED.GU.SE Kära vänner vi har kärnan till en vision för en varaktigt hållbar verksamhetsförlagd utbildning för förskollärare

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Välkomna! Förskola i förändring med barnens bästa utifrån ett vetenskapligt perspektiv

Välkomna! Förskola i förändring med barnens bästa utifrån ett vetenskapligt perspektiv Välkomna! Förskola i förändring med barnens bästa utifrån ett vetenskapligt perspektiv Vetenskapligt perspektiv Organisation och pedagogik Annika Samuelsson Lovén Följeforskning Ulrika Lundén Relationell

Läs mer

PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET

PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET Mål Personal som känner sig delaktig i besluten Programmet Detta personalpolitiska program omfattar dig som anställd i Högsby kommun. Kraven på kommunal service förändras hela

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Långsiktig plan för personalförsörjning

Långsiktig plan för personalförsörjning Långsiktig plan för personalförsörjning Barn- och ungdomsförvaltningen Sandra Backlund Utredare Dnr Bun 2013/262 2013-11-21 1 (5) 1. INLEDNING Lärarbrist och svårigheter att rekrytera behörig personal

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer