K o m m u n s t yr e l s e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K o m m u n s t yr e l s e n"

Transkript

1 K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum Sid 1 (23) Plats Tid Kl KS-salen, stadshuset, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 3 februari 2015 Paragrafer 1- Sekreterare Ann Westholm Ordförande Jörgen Edsvik (S) 1-18 Åsa Wiklund- Lång (S) Inger KällgrenSawela (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sid 2 (23) Ledamöter Närv. Frånvarande Tjänstgörande ersättare Paragraf Jörgen Edsvik Ordf.(S) Åsa Wiklund Lång V ordf. (S) Martin Vadelius (S) Lena Lundgren (S) Gin Akgul Hajo (V) Roger Persson (MP) Inger KällgrenSawela (M) Måns Montell (M) Margareta Larsson (M) Helene Åkerlid (FP) Ann-Helen Persson (C) Lili André (KD) Richard Carlsson (SD) from from 2-20 from 2-20 Amin Ahmed (S) Mona Kolarby (S) William Elofsson Ersättare Närv. Frånvarande Ahmed Amin(S) Mona Kolarby (S) Daniel Olsson (S) Tord Fredriksen (V) Isabella Bexell (V) Inger Schörling (MP) William Elofsson (M) Lars Beckman (M) Niclas Bornegrim (M) Per-Åke Fredriksson (FP) Roland Ericsson (C) Eva Hedlund (KD) Mattias Eriksson (SD) from 2-20 Övriga Ann Westholm, kommunsekreterare Helén Åleskog, förvaltningschef Göran Arnell, kommundirektör Anita Svensson, adm.chef Germund Jonsson, ekonomi- o finanschef Anders Olsson, IT-chef Joakim Råberg, HR-chef Johan Adolfsson, kommunikationschef Bosse Bäckström, planeringschef Maria Kärnström, politisk sekreterare Attila Fabian, politisk sekreterare Per-Arne Vahlund, VD Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2c Daniel Olsson, paningenjör Samhällsbyggnad 2d Lennart Emretsson, Mark- och exploateringschef Samhällsbyggnad, 2d

3 Kommunstyrelsen Sid 3 (23) Antecknas att ordförande inleder Kommunstyrelsens sammanträde med en tyst minut för kommunstyrelsens ersättare Eva Hedlund (KD) 1 Fastställande av föredragningslista Dagens föredragningslista fastställs med justeringen gällande 13a, 13n 2 Information a. Allmän information Kommunstyrelsens ordförande informerar om sammanträdet i februari som blir två heldagar den februari i Högbo och att samtliga fyller i utsända blankett om deltagande och lämnar till sekreteraren. Kommundirektör Göran Arnell informerar om bl.a. Gävle kommuns organisation, omsättning, antal anställda, kommunövergripande målsättningar samt om kommundirektörens uppdrag. Förvaltningschef Helén Åleskog informerar bl.a. om Kommunledningskontorets organisation, antal anställda samt om förvaltningschefens uppdrag. Vidare informerade förvaltningschefen bl.a. om Kommunstyrelsens uppdrag, arbetsformer, uppgifter enligt lag och reglemente samt att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet b. Ekonomistyrning Uppföljning Ekonomi- och finanschef Germund Jonsson informerar om kommunens preliminära bokslut som visar på ett reslutat på 195 mnkr plus. Tre nämnder visar ett underskott: Omvårdnadsnämnden (-24,1 miljoner kronor), Utbildningsnämnden (19,2 mnkr) och Kultur- och fritidsnämnden (-0,6 mnkr) c. Verksamhetsstyrning Uppföljning Gavlefastigheter Gävle kommun AB s Vd Per-Arne Vahlund ger en bakgrund om olika verksamheter som varit i Rådhuset samt om olika förslag om verksamheter som diskuterats. Vidare informerade Vahlund om planerna för Rådhusets framtid, pågående och kommande aktiviteter samt att konceptet bl.a. ska vara att Rådhuset blir tillgängligt för alla. Antecknas att tidigare kommunstyrelse fått information om Rådhuset ett antal gånger och med anledning av ny kommunstyrelse informerades även idag om Rådhuset. d. Arbetsgivaransvar Information kommer att ges på Kommunstyrelsens sammanträde i februari e. Tillväxt/Samhälle Daniel Olsson informerar om översiktsplanen för Gävle kommun vars strategier och inriktning bl.a. ska ange en långsiktig hållbar utveckling av kommunens mark- och vattenområden till år 2030, med utblick mot 2050 sant in fokusområden i översiktsplanens arbete Lennart Emretssen informerar om äppelträdet vid Sofiaparken/Gustavsplan i Gävle. bl.a. markanvisningsavtalet, Länsstyrelsens avvisande av överklagande av bygglovet samt förslag till fortsatt hantering och eventuella lösningar för att rädda trädet Bosse Bäckström informerar om kommunens bostadsförsörjningsansvar, översiktsplanering, planering mark- bostadsförsörjning, befolkningsökningen och befolkningens demografiska förändringar

4 Kommunstyrelsen Sid 4 (23) 3 Remiss från Region Gävleborg - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Folkhälsoprogram Dnr 14KS401 Delges: Region Gävleborg, Övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att till Region Gävleborg överlämna Kommunledningskontorets yttrande som sitt eget. Från Region Gävleborg har remiss inkommit om rubricerade. Programmet Jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg är ett program som visar inriktning för vad som bör prioriteras i Gävleborgs län, för att främja folkhälsan. Från Kommunledningskontoret föreligger yttrande. Tjänsteskrivelse Remissyttrande över Region Gävleborgs förslag till folkhälsoprogram Folkhälsoprogrammet 2014 från region Gävleborg Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP) och Jörgen Edsvik (S) Yrkande Helene Åkerlind (FP) yrkar att ärendet återremitteras med komplettering i Kommunstyrelsens yttrande med tillägg att Gävle Kommun mål saknar mål, syfte, tidsplan, ansvariga handlingsplaner samt en beskrivning av ekonomiska konsekvenser. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på återremiss respektive att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget

5 Kommunstyrelsen Sid 5 (23) 4 Miljöstrategiska programmet - Projektledare dagvatten Inventering Dnr 15KS28 Delges: Ekonomiavdelningen, Övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att tillskjuta kr/år från miljöstrategiska programmets budget till projektledare dagvatten under 3 års tid fr.o.m att Gävle kommun avger en avsiktsförklaring (Letter of intent) för att delta i EU-projektet iwater project Kommunfullmäktige beslutade att det ska göras en inventering av befintlig personal och dess kompetens inom miljöområdet innan ytterligare tjänster tillförs det miljöstrategiska programmet. Från Kommunledningskontoret föreligger yttrande. Tjänsteskrivelse Projektledare dagvatten - Inventering innan ytterligare tjänst inventering innan ytterligare tjänst - projektledning dagvatten Inlägg görs av Måns Montell (M) och Jörgen Edsvik (S)

6 Kommunstyrelsen Sid 6 (23) 5 Uppdrag samt begäran om medel gällande översyn av inköpsprocessen Dnr 15KS22 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att uppdra till Kommunledningskontoret att genomföra en översyn av kommunkoncernens inköpsprocess under 2015 samt att översynen finansieras genom att 0,7 mnkr ianspråktas av Kommunstyrelsens medel för oförutsett I kommunplanen med årsbudget 2015 har besluts om ytterligare genomlysningar och utvärderingar av kommunens organisation och effektivitet. Tjänsteskrivelse Översyn av inköpsprocessen 2015 Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund- Lång (S) och Helene Åkerlind (FP)

7 Kommunstyrelsen Sid 7 (23) 6 Delegationsordning för kommunstyrelsen Dnr 15KS18 Delges: Administrativa chefen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Måns Montell (M) yrkande att delegationsordning för Kommunstyrelsen återremitteras för omarbetning Kommunledningskontoret har sett över Kommunstyrelsens delegationsordning och uppdaterats inför den nya mandatperioden. Tjänsteskrivelse Delegationsordning Kommunstyrelsen Delegationsordning Kommunstyrelsen Inlägg görs av Lars Beckman (M), Måns Montell (M), Jörgen Edsvik (S), Rickard Carlsson (SD), Martin Vadelius (S), Ahmed Amin(S), Helene Åkerlind (FP) Yrkande Måns Montell (M) yrkar att ärendet återremitteras för att omarbetas så att den speglar de faktiska maktförhållanden i Kommunstyrelsen Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på återremiss respektive att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget Omröstning Omröstning begärs och medges. Med 6 röster för ordförandens förslag mot 7 röster för Måns Montell (M) återremissyrkande finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt Montells återremissyrkande. Omröstningsresultat: - för ordförandens förslag: Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Martin Vadelius (S), Lena Lundgren (S), Gin Akgul Hajo (V), Roger Persson (MP). För Måns Montell (M) förslag: Måns Montell (M), Inger KällgrenSawela (M), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (FP), Ann-Helen Persson (C), Lili André (KD) och Richard Carlsson (SD).

8 Kommunstyrelsen Sid 8 (23) 7 Reglemente Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden Dnr 14KS464 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Reglemente för Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden med införda ändringar samt att uppdra åt Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden att ansvara för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar enligt skollagens 9 kap 29. Från Kommunledningskontoret föreligger förslag om tillägg till reglemente för näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden gällande 1, punkt nummer 8 för det aktivitetsansvar för ungdomar som följer av 9 29 kap skollagen (2010:800). Tjänsteskrivelse Tillägg till reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

9 Kommunstyrelsen Sid 9 (23) 8 Närvarorätt för fullmäktiges ordförande/politiska sekreterare/ kommunrevision/kommunledningskontorets chefer samt föredragande på kommunstyrelsens sammanträden Dnr 15KS24 Delges: kommunfullmäktiges presidium, samtliga politiska sekreterare i Gävle kommun, Kommunrevisionen i Gävle, Kommunledningskontorets chefer Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att bifalla att kommunfullmäktiges presidium, samtliga politiska sekreterare i Gävle kommun, Kommunrevisionen i Gävle, Kommunledningskontorets chefer och föredragande tjänstemän har närvarorätt på Kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten varav beslut föreligger om närvarorätt på Kommunstyrelsens sammanträden för kommunfullmäktiges ordförande, samtliga politiska sekreterare i Gävle kommun, Kommunrevisionen i Gävle, Kommunledningskontorets chefer och föredragande tjänstemän. Skrivelse från Kommunstyrelsens ordförande Inlägg görs av Mona Kolarby (S) och Jörgen Edsvik (S) Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget med tillägget att kommunfullmäktiges presidium har närvarorätt vid Kommunstyrelsens sammanträde

10 Kommunstyrelsen Sid 10 (23) 9 Gävle kommuns deltagande i nätverk inom miljöområdet Dnr 14KS403 Delges: Politiska sekreteraren för (S) Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att ärendet bordläggs till nästa sammanträde Gävle kommun Från Kommunledningskontoret föreligger förslag att Gävle kommun ska gå med i miljönätverket Sveriges ekokommuner. Syftet med att delta i nationella miljönätverket är att få inspiration och utbyte i det miljöarbete som genomförs i Gävle kommun. Tjänsteskrivelse Gävle kommuns deltagande i nätverket inom miljöområdet Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M), Helene Åkerlind (FP) och Jörgen Edsvik (S) Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att ärendet bordläggs till nästa sammanträde

11 Kommunstyrelsen Sid 11 (23) 10 Förteckning över attesträtt år 2015 för Gävle kommuns donationsstiftelser Dnr 14KS393 Delges: Ekonomiavdelningen att fastställa bifogad attestförteckning 2015 för Gävle kommuns donationsstiftelser att gälla för år 2015 samt att smärre justeringar delegeras till ekonomi- och finanschef Från Kommunledningskontoret föreligger förslag till beslutattestanter för Gävle kommuns donationsfonder. Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2015 Gävle kommuns donationsstiftelser Attesförteckning donationsstiftelser 2015 Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S)

12 Kommunstyrelsen Sid 12 (23) 11 Avsiktsförklaring till delägarskap i Ostkustbanan AB (OKB AB) Dnr 13KS215 Delges: Region Gävleborg Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att Gävle kommun är positiv till avsiktsförklaringen och bifaller delägarskap i Ostkustbanan AB samt att slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige görs först när region Gävleborg presenterat slutligt förslag till nödvändiga bolagsdokument. Region Gävleborg har i slutet av november 2014 inkommit med en förfrågan till samtliga kommuner i länet om avsiktsförklaring att bilda bolaget Ostkustbanan AB. Frågan om aktuell bolagsbildning har behandlats av kommunstyrelsen senast i juni Kommunstyrelsen betonade då vikten av ostkustbanans framtida utveckling, men också en tveksamhet till om frågan bedrivs bäst genom ett särskilt bolag eller om arbetet ska ingå som en integrerad del i landstingets regionala utvecklingsansvar från Enligt bilagd avsiktsförklaring framgår att bolaget initialt bildas och ägs av Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg. Bolagets syfte, mål och verksamhet har preciserats i avsiktsförklaringen. Tjänsteskrivelse delägarskap i Ostkustbanan AB Region Gävleborg - protokollsutdrag Bildande av bolag för att främja dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan Följebrev från Region Gävleborg - Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag - Ostkustbanan Avsiktsförklaring delägarskap i Ostkustbanan AB Bilaga - Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB - OKB AB Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S)

13 Kommunstyrelsen Sid 13 (23) 12 Val av ombud Dnr 14KS398 Delges: Kommunfullmäktige, SKFAB, KSFAB, Kommuninvest, GSAB samt ombuden Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag a. Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB), Dnr 14KS398 att som ombud vid bolagsstämmor med Svenska Kommun Försäkrings AB under år 2015 utse kommunfullmäktiges ordförande (S) med kommunstyrelsens vice ordförande (S) som ersättare b. Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (KSFAB) Dnr 14KS397 att som ombud vid bolagsstämmor med Svenska Kommun Försäkrings AB under år 2015 utse kommunfullmäktiges ordförande (S) med kommunstyrelsens vice ordförande (S) som ersättare c. Kommuninvest ekonomisk förening/styrelse, Dnr 14KS399, 346 att som ombud på föreningsstämmor med Kommuninvest ekonomisk förening under år 2015 utse kommunstyrelsens ordförande (S) med vice ordförande (S) och kommunledningskontorets ekonomi- och finanschef som ersättare d. Övriga bolag, Dnr 14KS396 att som ombud vid bolagsstämmor i övriga bolag under år 2015 utse kommunstyrelsens ordförande (S) med kommunstyrelsens vice ordförande (S) som ersättare e. Gävle Stadshus AB (GSAB) Dnr 14KS400 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB under 2015 utse kommunfullmäktiges ordförande (S) med kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande (M) som ersättare Med stöd av kommunstyrelsens reglemente att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande

14 Kommunstyrelsen Sid 14 (23) 13 Val av ledamot/ersättare/styrgrupp under mandatperioden Vissa tidigare beredningar avvecklas from denna mandatperiod Delges: Samtliga berörda Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag a. Krisledningsutskott, Dnr 15KS63 att utse Jörgen Edsvik (S) som ordförande, Åsa Wiklund- Lång (S) som vice ordförande och Inger KällgrenSawela (M) som ledamot samt att utse Roger Persson (MP), Gin Akgül Hajo (V), Rickard Carlsson (SD), Ann-Helen Persson (C), Helene Åkerlind (FP) och Lili André (KD) som ersättare b. Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg, Dnr 14 KS376 att utse kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd för MP som ledamot och kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd i opposition för C som ersättare för Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg c. Kommunala pensionärsrådet (KPR), Dnr 15KS62 att utse Kommunstyrelsens ersättare för V tillika ordförande i Omvårdnadsnämnden som ordförande för KPR och kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd i opposition C som ersättare samt att uppdra till Omvårdnadsnämnden och Tekniska nämnden att utse ledamot och ersättare enligt KPR s reglemente för KPR d. Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR), Dnr 15KS61 att utse Kommunstyrelsens ersättare för S tillika ordförande i Byggnads- och miljönämnden som ordförande och kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd i opposition för FP som ledamot för KTR samt att uppdra till Omvårdnadsnämnden, Tekniska nämnden, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden Bygg och miljönämnden att utse ledamot och ersättare enligt KTR s reglemente. e. Lokala Brottsförebygganderådet (BRÅ), Dnr 15KS64 att utse kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd för MP som ledamot och kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd för KD som ersättare för BRÅ f. Kollektivtrafikberedningen, Dnr 15KS65 att utse kommunstyrelsens ordförande som ledamot och att kommunstyrelsens ersättare för (S) tillika ordförande i Byggnads- och miljönämnden som personlig ersättare för Kollektivtrafikberedningen g. Norrlandsförbundet, Dnr 15KS66 att utse Kommunfullmäktiges ordförande (S) som ledamot med kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande (M) som ersättare samt att uppdra till Kommunledningskontoret att se över Gävle kommuns medlemskap i Norrlandsförbundet

15 Kommunstyrelsen Sid 15 (23) h. Kommunala Partnerskap Buffalo City, Sydafrika, Dnr 15KS67 att utse kommunstyrelsens vice ordförande tillika kommunalråd för (S) och kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd för (MP) och kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd i opposition (FP) som styrgrupp i. Kommunala Partnerskap Zhuhai, Kina, Dnr 15KS68 att utse kommunstyrelsens ordförande (S) och kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd för MP samt kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd i opposition (M) som styrgrupp j. Personalutskott, Dnr 15KS69 att utse kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd för (V) som ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande (S), kommunstyrelsens ledamot tillika ordförande i Utbildning (S) och kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd i opposition för (FP) och ledamot för (M) som ledamöter samt att kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd i opposition för (SD) har insynsplats k. Samhällsbyggnadsutskott, Dnr 15KS70 att utse kommunstyrelsens ordförande för (S) som ordförande, kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd för (MP), kommunstyrelsens ersättare för (V) och kommunstyrelsens ledamöter tillika kommunalråd i opposition för (M) och (C) som ledamöter samt att kommunstyrelsens ledamot tillika kommunalråd i opposition för (SD) har insynsplats l. Politisk representant för Nationellt nätverk för romsk inkludering, dnr 14KS280 att utse kommunalråd för (V) som politisk representant m. Partnerskap för barnets rättigheter i praktiken, Dnr 15KS71 att utse kommunalråd för (MP) som politisk representant n. Nedre Dalälven NEDA, Dnr 15KS53 att utse kommunstyrelsens ersättare (S) tillika ordförande i byggnads- och miljönämnden Kommunstyrelsens tidigare beredningar avvecklas, Dnr att kommunstyrelsens tidigare beredningar gällande Trygghet och Folkhälsa, Skolan Först samt Mark-, miljö- och planberedningen (MMP) avvecklas from denna mandatperiod Vid ny mandatperiod ska nya ledamöter, ersättare samt styrgrupper utses samt görs även översyn om tidigare beredningar. De nya blir förordnande fram till 31 december 2018 om inget nytt beslut tas. Från kommunstyrelsens ordförande föreligger förslag om bl.a. nya ledamöter samt att kommunstyrelsens tidigare beredningar gällande Trygghet och Folkhälsa, Skolan Först samt Mark-, miljö- och planberedningen (MMP) avvecklas from denna mandatperiod. Från kommunstyrelsens ordförande föreligger skrivelse

16 Kommunstyrelsen Sid 16 (23) Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M), Richard Carlsson (SD), Helene Åkerlind (FP), Martin Vadelius (S), Ann-Helen Persson (C), Åsa Wiklund- Lång (S) och Jörgen Edsvik (S) Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget gällande partnerskapet Buffalo City och Zhuhai, personalutskottet samt tillägget att utse ledamot till NEDA. Förtydligande med namn för respektive beslut a. Krisledningskutskott- Jörgen Edsvik (S) som ordförande, Åsa Wiklund- Lång (S) som vice ordförande och Inger KällgrenSawela (M) som ledamot samt att utse Roger Persson (MP), Gin Akgül Hajo (V), Mona Kolarby (S), Rickard Carlsson (SD), Ann-Helen Persson (C), Helene Åkerlind (FP) och Lili André (KD) som ersättare b. Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg - Roger Persson (MP) som ledamot och Ann-Helen Persson (C) som ersättare för Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg c. Kommunala pensionärsrådet (KPR)- Tord Fredriksen (V) som ordförande för KPR och Ann-Helen Persson (C) som ersättare d. Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR)- Daniel Olsson som ordförande och Helene Åkerlind (FP) som ledamot för KTR e. Lokala Brottsförebygganderådet (BRÅ) - Roger Persson (MP) som ledamot och Lili André (KD) som ersättare för BRÅ f. Kollektivtrafikberedningen- Jörgen Edsvik (S) som ledamot och Daniel Olsson (S) som personlig ersättare för Kollektivtrafikberedningen g. Norrlandsförbundet- Eva Älander (S) som ledamot och Patrik Stenvard (M) som ersättare h. Kommunala Partnerskap Buffalo City, Sydafrika- Roger Persson (MP), Åsa Wiklund- Lång (S) och Inger KällgrenSawela (M) som styrgrupp för Kommunala Partnerskap Buffalo City, Sydafrika i. Kommunala Partnerskap Zhuhai, Kina. - Roger Persson (MP) Jörgen Edsvik (S), och Inger KällgrenSawela (M) som styrgrupp för Kommunala Partnerskap Zhuhai, Kina j. Personalutskott Gin Akgül Hajo (V) som ordförande, Åsa Wiklund- Lång (S), Martin Vadelius (S), Helene Åkerlind (FP) och Margareta Larsson (M) som ledamöter samt att Rickard Carlsson (SD) har insynsplats i Kommunstyrelsens personalutskott. k. Samhällsbyggnadsutskott -Jörgen Edsvik (S) som ordförande, Roger Persson (MP), Isabella Bexell (V), Inger KällgrenSawela (M), Ann-Helen Persson (C) som ledmöter samt att Rickard Carlsson (SD) har insynsplats i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott l. Politisk representant för Nationellt nätverk för romsk inkludering -Gin Akgül Hajo (V) som politisk representant för Nationellt nätverk för romsk inkludering m Partnerskap för barnets rättigheter i praktiken- Roger Person (MP) som politisk representant för Partnerskap för barnets rättigheter i praktiken

17 Kommunstyrelsen Sid 17 (23) 14 Revidering av Bolagsordning Gävle Stadshus AB (GSAB) Dnr 15KS29 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra antalet suppleanter till fem stycken i bolagsordningen I GSAB s gällande bolagsordning ska antalet suppleanter vara tre och från GSAB förslås att bolagsordningen ändras av antalet suppleanter till fem suppleanter Tjänsteskrivelse Förslag till beslut angående bolagsordning i Gävle Stadshus AB Förslag till ny bolagsordning

18 Kommunstyrelsen Sid 18 (23) 15 Medborgarförslag Avsätt en del av Stenborgskanalen till gästhamn och stadscamping Dnr 13KS324 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013, 142, väcktes rubricerade medborgarförslag Medborgarförslagsutlåtande - Avsätt en del av Stenborgskanalen till gästhamn och stadscamping

19 Kommunstyrelsen Sid 19 (23) 16 Medborgarförslag Ställplatser för husbilar centralt i Gävle Dnr 13KS318 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget samt att ge börda förvaltningar i uppdrag att under 2015 återkomma till kommunstyrelsen för vidare hantering Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013, 142, väcktes rubricerade medborgarförslag Medborgarförslagsutlåtande - Ställplatser för husbilar centralt i Gävle

20 Kommunstyrelsen Sid 20 (23) 17 Medborgarförslag Uthyrning av rullstolar i centrala Gävle Dnr 13KS15 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat samt att uppdra till Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden att utreda om utlåning/- uthyrning av rullstolar redan bedrivs av annan aktör eller företag, och om så inte är fallet, utreda om efterfrågan av tjänsten bedöms som god och är lämplig att bedriva som arbetsmarknadsinsats Vid kommunfullmäktiges sammanträde den Medborgarförslagsutlåtande - Uthyrning av rullstolar i centrala Gävle

21 Kommunstyrelsen Sid 21 (23) 18 Motion (SD) Låt de anställda slippa delade turer Dnr 14KS211 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014 väckte Roger Hedlund (SD), Rickard Carlsson (SD), Marcus Andersson (SD) och Carl Ekenberg (SD) rubricerade motion Motionsutlåtande Låt de anställda slippa delade turer (SD) Inlägg görs av Mattias Eriksson (SD), Richard Carlsson (SD), Lars Beckman (M), Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Niclas Bornegrim (M), Inger KällgrenSawela (M), Helene Åkerlind (FP), Margareta Larsson (M), Ahmed Amin (S), Daniel Olsson (S), Lena Lundgren (S) Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att bifalla motionen

22 Kommunstyrelsen Sid 22 (23) 19 Motion (C, FP, KD, M) Tydlig och regelbunden rapportering till Kommunfullmäktige Dnr 12KS166 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla första attsatsen i motionen samt att andra attsatsen i motionen anses besvarad Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012, 82, väckte Ayser Bayraktar (C), Roland Ericsson (C), Per-Åke Fredriksson (FP), Mats Ivarsson (FP), Lili André (KD), Micael Dahlberg (M) och Inger KällgrenSawela (M) rubricerade motion Motionsutlåtande - Tydlig och regelbunden rapportering till Kommunfullmäktige(C, FP, KD, M) Inlägg görs av Åsa Wiklund-Lång (S), Helene Åkerlind (FP), Måns Montell (M), Daniel Olsson (S), Inger KällgrenSawela (M), Ann-Helen Persson (C) och Ahmed Amin (S) Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att bifalla första attsatsen samt att andra attsatsen anses besvarad första attsatsen; att kommunrevisionen av kommunfullmäktige bereds möjlighet att vid varje kommunfullmäktigesammanträde redogöra för sina pågående granskningar och andra arbetsuppgifter för ledamöterna i fullmäktigeförsamlingen. andra attsatsen: att alla synpunkter kommunrevisionen lämnar till kommunledningen under sina pågående granskningar även omgående delges kommunfullmäktiges ledamöter för kännedom

23 Kommunstyrelsen Sid 23 (23) 20 Anmälningsärenden/Delegationsärenden/Handlingar Dnr 14KS5 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att lägga anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden till handlingarna Från Kommunledningskontoret föreligger postlista med anmälningsärenden och delegationsärenden Anmälningsärenden - Delegationsärenden till Kommunstyrelsens sammanträde den - Postlista per Handlingar a. Sammanträdesdagar 2015 b. Månadsrapport, Dnr 14KS3, 14KS6 c. Vattenmyndigheten bjuder in politiker och chefer 29/1 till samrådsmöt d. Kommunledningskontorets postlista på anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden e. Kommunplan f. Kommunstyrelsens reglemente g. Arvodesbestämmelser: h. Anmälan ny löntagare/ändring av löntagaruppgifter i. Blankett om uppgifter från Kommunstyrelsens förtroendevalda j. Blankett Deltagande februari och 3 mars