Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl Närvarande Se sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1 (30) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 16 juni Paragrafer och 160 justerades omedelbart Sekreterare Ann Westholm Ordförande Jörgen Edsvik (S) Inger KällgrenSawela (M) William Elofsson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sid 2 (30) Ledamöter Närv. Frånvarande Tjänstgörande ersättare Paragraf Jörgen Edsvik Ordf.(S) Åsa Wiklund Lång V ordf. (S) Martin Vadelius (S) Lena Lundgren (S) Gin Akgul Hajo (V) Roger Persson (MP) Inger KällgrenSawela (M) Måns Montell (M) Margareta Larsson (M) Helene Åkerlid (FP) Ann-Helen Persson (C) Lili André (KD) Richard Carlsson (SD) j137 Jäv Jäv Ahmed Amin(S) William Elofsson (M) Per-Åke Fredriksson (FP) Roland Ericsson (C) Jan-Eric Andersson (KD) Ersättare Närv. Frånvarande Ahmed Amin(S) Mona Kolarby (S) Daniel Olsson (S) Tord Fredriksen (V) Isabella Bexell (V) Inger Schörling (MP) William Elofsson (M) Lars Beckman (M) Niclas Bornegrim (M) Per-Åke Fredriksson (FP) Roland Ericsson (C) Jan-Eric Andersson (KD) Mattias Eriksson (SD) Övriga Ann Westholm, kommunsekreterare Helén Åleskog, förvaltningschef Göran Arnell, kommundirektör Anita Svensson, adm.chef Anna-Karin Wågberg Sperring, adm.chef Germund Jonsson, ekonomi- o finanschef Anders Olsson, IT-chef Joakim Råberg, HR-chef Johan Adolfsson, kommunikationschef Anna-Karin Niemann, presschef Maria Kärnström, politisk sekreterare (S) Attila Fabian, politisk sekreterare (M) amuel Gonzalez Westling, politisk sekreterare (V) Jon-Erik Egerszegi biträdande förvaltningschef, Utbildning Gävle 132 Mikael Svensson it strateg Utbildning Gävle, 132 Lennart Emretsson, markstrateg, 135 Håkan Jönsson, VD Gävle Energi AB, 160 Torbjörn Wiktorén, ekonomichef Gävle Energi AB, 160

3 Kommunstyrelsen Sid 3 (30) 131 Fastställande av föredragningslista Ärendet i kallelsen gällande Kommunledningskontoret medarbetarundersökningen utgår, 133 extraärende ang ansökan Eurovision Song Contest 2016 samt 166 övrigt. 132 Information/Uppföljning Under denna punkt samlas information som är av vikt för att kommunstyrelsen löpande ska få en bild över verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning i såväl helhet som delar. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för arbetsgivarfrågor samt hållbar samhällsutveckling och tillväxt. Verksamhetsstyrning/Uppföljning IT-utveckling i skolan Jon-Erik Egerszegi och Mikael Svensson informerar om den pedagogiska utvecklingen i skolan bl.a. grunden i IKT-strategin (informations- och kommunikationsteknik) där alla elever i Gävle kommuns skolor ska utveckla sin digitala kompetens, kompetensutvecklingen samt satsningen gällande utbildningen på nya Vallbacksskolan (renoverad skola som startar from hösten 2015), se även Status E-serviceprogrammet Elin Edling ger en tillbakablick och framåt angående kommunens E-service, dvs om att ta fram e-tjänster till bl.a. medborgare och företag samt om E-serviceprogrammet och dess styrgrupp.. Inköp Gävleborg Johan Almesjö informerar om Inköp Gävleborgs mål med verksamheten, bl.a. inköpsarbetet i Gävle, upphandlingar, hållbara affärer, kvalitet och strategiska och taktiska upphandlingar/direktupphandlingar.. Uppföljning resepolicy. Elin Frisk ger rapport om hur resepolicyn följs, både vad det gäller anställdas kännedom och efterlevnad, samt hur fordonsstatistiken har utvecklat sig. Kommunikationsavdelningen Johan Adolfsson ger en återkoppling gällande kommunstyrelsens beslut bl. a om avdelningens organisation, resursfördelning, en väl fungerande kundtjänst samt om Gävles ambassadörer

4 Kommunstyrelsen Sid 4 (30) 133 Ansökan om att arrangera Eurovision Song Contest 2016 Sverige vann Eurovision Song Contest 2015 och då det inte är klart vilken stad som kommer att få att arrangera tävlingen år 2016 har ordförande bjudit in Gävle kommuns evenemangsansvariga Joakim Lundberg för information till dagens sammanträde. Lundberg informerar om arrangemanget och anser att det finns potential att ansöka om att arrangera finalen tillsammans med Sandviken och Region Gävleborg i Göranssons Arena. Med anledning av att ansökningstiden är tom fredag föreslår ordförande att kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut idag så att det fortsatt arbete att ansöka arrangemanget 2016 kan utföras. Gin Akgül Hajo (V) begär ajournering som verkställs. Därefter upprop inom respektive parti. Förutom Vänsterpartiet som avstår från att rösta ställer sig samtliga partier bakom att tillsammans med Sandviken Kommun och Region Gävleborg ansöka om att arrangera Eurovision Song Contest 2016.

5 Kommunstyrelsen Sid 5 (30) 134 Information. Uppsikt Omvårdnad Helen Åleskog informerar om omvårdnadsnämndens utveckling gällande uppföljning och planering, budgeterade kostnader, Public Partners genomlysning samt förslag att ta fram en gemensam analys av nuläget och utmaningar avseende ekonomi, kvalitet och kapacitet för omvårdnad Gävles verksamhet samt organisationen.. Upprustning av Stadshus Helen Åleskog informerar om upprustningen i Stadshuset som kommer att ske i olika etapper med start i ena flygeln hösten Projektledare för detta är Kommunledningskontorets administrativa chef Anna Karin Wågberg Sperring.

6 Kommunstyrelsen Sid 6 (30) 135 Igångsättningstillstånd Sätraåsen etapp 3 Dnr 15KS290 Delges: Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att lämna igångsättningstillstånd för Sätraåsen etapp 3 med beräknad kostnad på tkr, inom investeringsram på tkr i kommunplan 2015 och inom Tekniska nämndens budgetram 2015 på tkr, samt att ovan beslut omedelbart justeras Samhällsbyggnad Gävle har inkommit med begäran om igångsättningstillstånd för rubricerade projekt som finns i de investeringsramar som beslutades av Kommunfullmäktige i Kommunplan sunderlag Tjänsteskrivelse Igångsättningstillstånd Sätraåsen etapp 3 Bilaga 1 - Begäran om igångsättningstillstånd från Samhällsbyggnad Gävle Bilaga 2 - ur Investeringsbudget i Kommunplan Infrastruktur Gavlehov

7 Kommunstyrelsen Sid 7 (30) 136 IT i skolan - satsning på 1:1 utrustning i grundskolans högre årskurser Dnr: 15KS282 Delges: IT-avdelningen, Ekonomiavdelningen, Utbildning Gävle Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att för att möjliggöra finansiering av införande av läsplattor i Vallbacksskolans årskurs 7-8 under hösten och därutöver till samtliga lärare för grundskolepersonal årskurs 7-9 disponera kr av medel avsatta under finansförvaltningen (rubriken datorer i grundskolan). I kommunplanen för 2015 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att göra en översyn av vilken ambitionsnivå som ska gälla för it relaterade frågor i utbildningsverksamheten. Uppdraget innefattar också att utreda möjligheterna till att äldre grundskoleelever får tillgång till egna datorer som arbetsredskap och särskilt påpekas möjligheterna för Vallbacksskolan. Kommunstyrelsen har tidigare både fått skriftlig och muntlig information om ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse - IT utrustning i grundskolans högre årskurser; Vallbacksskolan Sammanställning av en enkät i skolorna som handlar om tester av 1:1 utrustning

8 Kommunstyrelsen Sid 8 (30) 137 Förändring av pensionsbestämmelser för ordförande i helägt bolag inom Gävle kommunkoncern Dnr: 15KS154 Delges: Kommunfullmäktige, personalchef Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att förtroendevald som fullgör uppdrag som ordförande i helägt bolag inom Gävle kommunkoncern ska omfattas av de pensionsbestämmelser som skulle varit gällande för honom eller henne om uppdraget fullgjorts i Gävle kommun att beslutet gäller retroaktivt från den 1 januari 2011 samt att kostnader belastas respektive bolag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att utfall och finansiering redovisas i Kommunstyrelsens personalutskott Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) samt Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF) gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen. För Gävle kommun gäller att förtroendevald som fullgör uppdrag som ordförande i helägt bolag inom Gävle kommunkoncern ska omfattas av de pensionsbestämmelser som skulle varit gällande för honom eller henne om uppdraget fullgjorts i Gävle kommun. För ordförande i helägda bolag har det hitintills inte funnits någon reglering av vilka pensionsbestämmelser som skall gälla. I och med detta förslag skulle samma regler gälla som för förtroendevalda i kommunen (se ärende nr 25) Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sitt aprilsammanträde för ytterligare beredning. sunderlag Förslag till pensionsbestämmelser för ordförande i helägt bolag in Gävle kommunkoncern Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Inger KällgrenSawela (M), AWL, Margareta Larsson (M) och Jörgen Edsvik (S). Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att utfall och finansiering redovisas i Kommunstyrelsens personalutskott. Lena Lundgren (S) deltar ej i ärendet pga jäv.

9 Kommunstyrelsen Sid 9 (30) 138 Bostadssociala åtgärder år Kulturum- Rapatac Dnr 15KS55 Delges: Ekonomiavdelningen, Rapatac, Kulturum Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade tilläggsförslag och Helene Åkerlinds (FP) yrkanden att avslå medel till Kultur samt att godkänna medel inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar med kr/år i tre år till Rapatac och att dessa medel ska inkludera de geografiska områdena för Alderholmen/Öster. Kommunstyrelsen har under våren behandlat ett antal ärenden att finansieras inom ramen för medel som kan användas t ex för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning och är avsatta för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Vid dagen sammanträde föreslås medel till Rapatac och kulturum. sunderlag Rapatac, Kulturum- Ansökningar bostadssociala åtgärder Tjänsteskrivelse - Utdelning från AB Gavlegårdarna att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar - Rapatac, Kulturum Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S), Richard Carlsson (SD), Gin Akgül Hajo (V), Inger KällgrenSawela (M), Roland Ericsson (C) och Martin Vadelius (S). Efter diskussion reviderar ordförande beredningsförslaget med tillägget att inom Rapatacs projekt ska även de geografiska områdena inom Alderholmen/Öster ingå. Yrkande Helene Åkerlind (FP) yrkar avslag gällande medel till Kulturrum och att Rapaptac beviljas kr istället för föreslagna kr. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till medel för Kulturrum och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

10 Kommunstyrelsen Sid 10 (30) Omröstning Omröstning begärs och verkställs. Med 6 röster för ordförandens förslag mot 7 röster för Helene Åkerlind (FP) avslagsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Åkerlinds avslagsyrkande. Omröstningsresultat: - för ordförandens förslag: Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Martin Vadelius (S), Lena Lundgren (S), Gin Akgül Hajo (V), Roger Persson (MP). För Helene Åkerlinds (FP) förslag: Helene Åkerlind (FP), Inger KällgrenSawela (M), Måns Montell (M), Margareta Larsson (M), Roland Ericsson (C), Jan-Eric Andersson (KD) och Richard Carlsson (SD). Därefter ställer ordförande bifall till ordförandes förslag med tillägget eller Helene Åkerlinds (FP) yrkande om minskade medel till Rapatac och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Helene Åkerlind (FP) förslag med ordförandens tillägg. Reservation Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Martin Vadelius (S),, Lena Lundgren (S), Gin Akgül Hajo (V) och Roger Persson (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för ordförandens förslag om kr.

11 Kommunstyrelsen Sid 11 (30) 139 Sponsorsavtal GGIK Innebandy Dnr 15KS291 Delges: Ekonomiavdelningen, GGIK Innebandy Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att bevilja Gävle GIK ett sponsorsbidrag på 200 tkr för säsongen 2015/2016 att bevilja Gävle GIK ett stöd på 220 tkr för att kompensera merkostnader för hallhyra och intäktsbortfall för kioskförsäljning. att uppdra åt kommunledningskontoret att teckna ett sponsorsavtal där motprestationer tydligt framgår att finansiera stödet till Gävle GIK via kommunens samverkansmedel. Gävle kommun har de senaste tio åren sponsrat två föreningar, Brynäs IF och Gefle IF, med cirka en halv miljon kronor vardera per år. et är fattat av kommunstyrelsen och delegerat till kommunikationschefen som årligen tecknar sponsorsavtal med de båda föreningarna. Sponsorsavtalen är inte villkorslösa utan innebär alltid en motprestation av något slag, allt från reklamplats till fribiljetter och sociala aktiviteter. Sponsorsavtalen har baserats på att det ska handla om föreningar i stora sporter, med nationellt genomslag som stärker varumärket Gävle. Ett krav har också varit att lagen ska spela i högsta serierna. Under det senaste året har det blivit tydligt att riktlinjerna för sponsorsavtal måste ses över och förvaltningschefen vid kommunledningskontoret gav därför i december kommunikationschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på nya riktlinjer för sponsring. Arbetet har inletts och beräknas vara klart under hösten Därför bör nya ansökningar om sponsorstöd behandlas på ett tillmötesgående sätt tills de nya riktlinjerna är på plats och kan börja gälla från och med sunderlag Tjänsteskrivelse - Sponsorsavtal GGIK Innebandy

12 Kommunstyrelsen Sid 12 (30) 140 Socialt Hållbarhetsprogram Dnr: 15KS279 Delges: HR-avdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att återremittera ärendet för ytterligare beredning utifrån en politisk styrgrupp och deras inriktning i ärendet. För att utveckla och systematisera arbetet med social hållbarhet, säkerställande av mänskliga rättigheter och för att skapa tydlighet, föreslås dessa sakområden samlas i ett gemensamt program för social hållbarhet, till skillnad från idag, då vart och ett av sakområdena har ett separat program. sunderlag Tjänsteskrivelse - Socialt hållbarhetsprogram Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Lars Beckman (M) och Åsa Wiklund- Lång (S). Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet återremitteras för ytterligare beredning utifrån en politisk styrgrupp och deras inriktning i ärendet.

13 Kommunstyrelsen Sid 13 (30) 150 Öppen upphandling av två gruppboenden/gruppbostäder Dnr: 15KS230 Delges: Omvårdnadsnämnden och avdelningen Övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att i enlighet med Fastighetstrategi för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård-, omsorgs- och gruppboenden (Dnr) 12 KS225) besluta att välja öppet förfaringssätt som upphandlingsform avseende två gruppboenden/gruppbostäder. att uppdra till Kommunledningskontoret att samordna resurser för uppstart av öppen upphandling avseende två gruppboenden/gruppbostäder. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om Fastighetsstrategi för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och gruppboende föreligger förslag om förfaringssätt gällande upphandlingsform. sunderlag Tjänsteskrivelse - Öppen upphandling Boendeplan för särskilt boende med utblick mot 2025

14 Kommunstyrelsen Sid 14 (30) 151 Gemensam upphandling avseende två gruppboende/- gruppbostäder Dnr: 15KS229 Delges: Omvårdnadsnämnden och avdelningen övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att i enlighet med Fastighetsstrategi för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård- omsorg och gruppboenden (Dnr 12KS225) besluta välja gemensam upphandling som upphandlingsform avseende två gruppboenden/gruppbostäder. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om Fastighetsstrategi för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och gruppboende föreligger förslag om förfaringssätt gällande upphandlingsform. sunderlag Tjänsteskrivelse - Gemensam upphandling

15 Kommunstyrelsen Sid 15 (30) 152 Gemensamma samverkansprojekt 2015, Kulturbuss och simundervisning Dnr 15KS11 Delges: Ekonomiavdelningen, Kultur och fritidsnämnden Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna tkr år 2015 till kulturbuss att godkänna 200 tkr år 2015 till Simundervisning I den beslutade Kommunplan har kommunstyrelsens ram för samverkansprojekt tilldelats medel och på dagens sammanträde föreslås medel till Kultur och Fritidsnämnden gällande samverkansprojekten kulturbuss och simundervisning enligt bilagor. sunderlag Ansökan - Kulturbuss Ansökan - Simundervisning

16 Kommunstyrelsen Sid 16 (30) 153 Framtida upplägg för miljöpriser i Gävle kommun Dnr: 15KS256 Delges: Avdelningen övergripande planering, Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att Kommunstyrelsen övertar ansvaret för de miljöpriser som Samhällsbyggnad Gävle tidigare delat ut. Förslag att Kommunstyrelsen är ansvarig för miljöpriser från Gävle kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse - Framtida upplägg för miljöpriser Miljöpris Gävle - Förslag framtida upplägg

17 Kommunstyrelsen Sid 17 (30) 154 Finansrapporter Dnr 15KS12 Delges: Finans- och ekonomichefen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna rapporten Finansrapporten är en återrapportering till kommunstyrelsen av tillgångs- och skuldförvaltningen per 30 april 2015 i enlighet med kommunfullmäktige antagna finanspolicy. sunderlag Tjänsteskrivelse Finansrapport Tertial Finansrapport tertial 1 - Reviderad Finansrapport tertial

18 Kommunstyrelsen Sid 18 (30) 155 Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2014 Dnr 15KS277 Delges: Finans-och eknomichefen, samtliga nämnder Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att nybildade Jävsnämnden beslutar om internkontrollplan 2015 att nybildade Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om internkontrollplan 2015 utgående från tidigare Tekniska nämndens internkontrollplan 2015 att alla nämnder, i förekommande fall, kompletterar sina internkontrollplaner 2015 med kontroll av att inköp sker på avtal samt kontroll av att kontering och erforderliga underlag för representation, moms och kortköp följer anvisningar, samt kontrollansvariga. Att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med förvaltningarna under 2015 vidareutveckla formerna för hur kontroller i internkontrollplanen ska dokumenteras och avrapporteras till nämnder/kommunstyrelse/revisionen utifrån den nya rutinen i verktyget Stratsys att i övrigt godkänna rapporten. Kommunledningskontoret har i detta ärende gjort en övergripande utvärdering av systemet för intern kontroll.< sunderlag Tjänsteskrivelse - uppföljning nämndernas internkontroll 2014 Internkontrollplan år 2015 för Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport Intern kontroll 2014 Utbildningsnämnden Internkontrollplan 2015 för Utbildningsnämnden Internkontrollrapport 2014 Byggnads- och miljönämnden Planeringsrapport intern kontroll 2015 Byggnads- och miljönämnden Internkontrollrapport 2014 Kultur- och fritidsnämnden Planeringsrapport intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollrapport år 2014 för Kommunstyrelsen Intern kontroll 2014 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan 2015 verksamhetsrisker - Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan 2015 Omvårdnadsnämnden Internkontrollrapport 2014 Omvårdnadsnämnden Internkontrollplan 2015 Socialnämnden Internkontrollrapport 2014 Socialnämnden Internkontrollplan mål 2015 Socialnämnden Internkontrollrapport 2014 Tekniska nämnden Planeringsrapport intern kontroll 2015 Tekniska nämnden Intern kontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden.

19 Kommunstyrelsen Sid 19 (30) 156 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag 2014 Dnr: 15KS276 Delges: Ekonomi-och finanschefen och samtliga kommunala bolag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att verksamheten i bolagen Gävle Stadshus AB, Gävle Energi AB, Gävle Kraftvärme AB, Hedesunda Elförsäljning AB, Gävle Energisystem AB, Binär Närvärme AB, Bomhus Energi AB, AB Gavlegårdarna, Vinteräpplet Fastighets AB, Gavlegårdarna Förvaltnings AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Markbyggarna Gävle kommun AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Utveckling i Gävle AB, Gävle Teknikcenter Fastighet AB, Urfjället Gävle AB, Gävle Hamn AB, Stuveribolaget i Gävle AB, Gästrike Vatten AB och Gävle Vatten AB har varit förenlig med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i enlighet med respektive bolags bolagsordningar. att verksamheten i de delägda bolagen Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och Svenska Kommunförsäkrings AB har bedrivits i relation till vad som stadgas i bolagsordningarna för respektive bolag avseende det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. att uppdra till kommunledningskontoret/gsab att göra en översyn av, och ev föreslå förändringar i, Gävle kommuns företagspolicy med anledning av förändrad lagstiftning. att uppdra till kommunledningskontoret att utveckla formerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de hel- och delägda bolagen. Jommunstyrelsens uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag. Enligt Kommunallagens 6 kapitel 1a och b ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningskontoret har sammanställt underlag från bolagen för denna uppsiktsroll. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens uppsiktsroll för kommunala företag Bolagsstyrningsrapporter Granskningsrapporter Årsredovisningar

20 Kommunstyrelsen Sid 20 (30) 157 Delårsrapport 1 år 2015 med årsprognos för Kommunstyrelsen Dnr: 15KS41 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna delårsrapport I år 2015 med årsprognos för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport I med årsprognos för kommunstyrelsen år sunderlag Detaljerad resultatrapport för Kommunstyrelsen januari - april 2015 Investeringsuppföljning januari - april 2015 för Kommunstyrelsen Månadsuppföljning exploatering o markförsäljning april 2015

21 Kommunstyrelsen Sid 21 (30) 158 Delårsrapport 1 år 2015 med årsprognos för Kommunen och de kommunala bolagen Dnr: 15KS42 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att så långt möjligt arbeta med att minska årets underskott att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till kommunstyrelsen avlämnar skriftliga rapporter med kommentarer över resultatutvecklingen att uppmana alla nämnder och bolag att särskilt följa kostnadsutvecklingen att uppmana alla nämnder och bolag att även fortsättningsvis ha en mycket god uppföljning av målen och uppdragen, och då särskild uppmärksamhet på de mål, där måluppfyllelsen ej nås, och de uppdrag där aktiviteter inte påbörjats/redovisats per april att uppmana nämnder och bolag att utveckla uppföljningen av effektivt resursutnyttjande, bl.a. lokaleffektivitet, underhåll av anläggningstillgångar kostnadseffektivitet att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunledningskontoret och Gävle Stadshus AB att ta fram förslag på kapitalstruktur i stadshuskoncernens bolag, hantering av interna lån och likvida medel i kommunen. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport I tjänsteskrivelsen sammanfattas rapporten. Rapporten bifogas i två delar, förvaltningsberättelsen samt verksamhetsrapporter för nämnder och bolag. Germund Jonsson föredrar ärendet. Antecknas att det är felskrivet i tjänsteskrivelsen om första attsatsen gällande nämnd. sunderlag Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kommunen och de kommunala bolagen Delårsrapport för kommunen och de kommunala bolagen Verksamhetsrapport delår för nämnder och bolag

22 Kommunstyrelsen Sid 22 (30) 159 Tecknande av Exploateringsavtal med Valbo Volymhandel inom Valbo Köpstad Dnr 15KS293 Delges: Samhällsbyggnad Gävle Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna exploateringsavtal mellan Gävle kommun och Valbo volymhandel, org.nr Från Samhällsbyggnad Gävle föreligger förslag om rubricerade. Lennart Emretsson föredrar ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse - Tecknande av Exploateringsavtal med Valbo Volymhandel Exploateringsavtal mellan Gävle kommun och Valbo Volymhandel AB - Valbo Köpstad Samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Trafikverket Region Mitt 2010 Trafikplats Valbo Inlägg görs av Niclas Bornegrim (M), Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), Roger Persson (MP), Roland Ericsson (C), Inger Schörling (MP), Gin Akgül Hajo (V), Måns Montell (M), Lars Beckman (M) och Richard Carlsson (SD). Yrkande Roger Persson (MP) yrkar att ärendet avslås. Gin Akgül Hajo (V) stödjer Perssons avslagsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på ordförandens bifallsförslag eller Roger Perssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. Reservation Roger Persson (MP) och Gin Akgül Hajo (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Roger Persson (MP) avslagsyrkande. Antecknas att Richard Carlsson (SD) och Roland Ericsson (C) ej deltar i beslutet.

23 Kommunstyrelsen Sid 23 (30) 160 Utökat kommunalt engagemang i Samkraft AB Dnr: 15KS249 Delges: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till Gävle Energi AB att, givet att det bidrar till ett ökat resultat för Gävle Energi-koncernen, förvärva Samkrafts tillgångar genom det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB, bilda nytt aktiebolag eller förvärva lagerbolag för att möjliggöra förvärv av inkråmet i Samkraft AB inklusive dotterbolagsaktierna. att för Gävle Energi AB bevilja utökad investeringsram om 200 mnkr för verksamhetsåret 2015 inom vilket förvärvet skall rymmas. Finansiering skall ske genom en kombination av egna likvida medel och upplåning att de slutliga villkoren skall godkännas av Gävle Stadshus AB Kommunstyrelsen beslutar för egen del att omedelbart justera paragrafen På Kommunstyrelsens sammanträde i maj beslutades bl.a. att uppdra till Gävle Energis VD att slutföra förhandlingarna, med övriga ägare i Samkraft AB i syfte att om möjligt förvärva tillgångarna i bolaget. Samkraft AB startades 2008 av 13 kommunala bolag, kommuner och privata intressenter. Sedan starten har tio vindkraftverk uppförts och drifttagits. Tekniskt har vindkraftverket uppfyllt de krav och förväntningar som funnits på dem i respektive projekt. Som en konsekvens av att elpriser och elcertifikatspriser varit i sjunkande trend sedan 2011 har bolaget fått ekonomiska problem trots att bolagsledningen arbetat med att sänka kostnadsnivån i bolaget. Håkan Jönsson och Torbjörn Wiktorén föredrar ärendet. Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S), Lars Beckman (M), Måns Montell (M), Jan-Eric Andersson (KD), Roland Ericsson (C) och Richard Carlsson (SD). Yrkande Måns Montell (M) yrkar att ärendet avslås.

24 Kommunstyrelsen Sid 24 (30) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på ordförandens bifallsförslag mot Måns Montells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. Reservation Måns Montell (M), Inger KällgrenSawela (M), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (FP), och Jan-Erik Andersson (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet. Richard Carlsson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet.

25 Kommunstyrelsen Sid 25 (30) 161 Kommunledningsmål och ekonomiska ramar Dnr: 14KS421 Delges: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna de tre förslagen till kommunfullmäktige för beslut samt att S, V och MP s kommunledningsmål och ekonomiska ramar utses till huvudförslag till kommunfullmäktige. Inför kommunstyrelsens sammanträde idag föreligger tre förslag till budget, ekonomiska ramar och kommunledningsmål. 1. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 2. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ett gemensamt förslag 3. Sverigedemokraterna har inlämnat eget förslag. sunderlag 1. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt politisk skrivelse Gävle växer och utvecklas 2. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ett gemensamt förslag 3. Sverigedemokraterna har inlämnat eget förslag. Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), Helene Åkerlind (FP), Lars Beckman (M) och Gin Akgül Hajo (V). Efter diskussion föreslår ordförande att de tre förslag till Kommunledningsmål och ekonomiska ramar som föreligger överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. S, V och MP s kommunledningsmål och ekonomiska ramar utses till huvudförslag till kommunfullmäktige. Gin Akgül Hajo (V) begär att få lämna in ett särskilt yttrande till ärendet. Det särskilda yttrande kommer att lämnas in senare.

26 Kommunstyrelsen Sid 26 (30) 162 Medborgarförslag - Ekofrukt till barnen Dnr 14KS327 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2014, 11, väcktes rubricerade medborgarförslag. sunderlag Medborgarförslagsutlåtande - Ekofrukt till barnen Inlägg görs av Åsa Wiklund- Lång (S).

27 Kommunstyrelsen Sid 27 (30) 163 Medborgarförslag - Nej till lättmargarin och lättmjölk i förskolan Dnr: 14KS69 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2014, 17, väcktes rubricerade medborgarförslag. sunderlag Medborgarförslagsutlåtande - Nej till lättmargarin och lättmjölk i förskolan Inlägg görs av Tord Fredriksen (V), Martin Vadelius (S), Roland Ericsson (C), Margareta Larsson (M) och Jörgen Edsvik (S).

28 Kommunstyrelsen Sid 28 (30) 164 Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2015 Dnr 15KS5 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att lägga anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden till handlingarna Från Kommunledningskontoret föreligger postlista på anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden sunderlag Anmälningsärenden-Delegationsärenden under tiden Inbjudan Från Region Gävleborg - Framtidens Gävleborg - KS juni 2015 Handlingar för kännedom Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Tjänsteskrivelse - om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Riktlinjer avseende bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda Beskrivning av PBF - Bestämmelser om pension och avgångsersätning för förtroendevalda Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 132 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 33

29 Kommunstyrelsen Sid 29 (30) 165 Dispositionsmedel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2014 samt fördelning Dnr: 14KS394 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att de disponibla medlen 2014 för Kommunstyrelsens donationsstiftelser används enligt bifogad beskrivning Dispositionsmedel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2014 att disponibla medel för 5 stiftelser med ansökningstid 15 maj 2015 fördelas enligt bifogad granskning av inkomna ansökningar, Fördelning disponibla medel för ansökningar till 5 donationsstiftelser Från kommunledningskontoret föreligger redovisning samt förslag om fördelning av medel som finns disponibla från kommunstyrelsens donationsstiftelser sunderlag Tjänsteskrivelse - Disponibla medel 2014 Inkomna ansökningar 15 maj 2015 Fördelning disponibla medel för ansökningar till 5 donationsstiftelser Dispositionsmedel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2014 Helene Åkerlind (FP) deltar ej i ärendet pga jäv.

30 Kommunstyrelsen Sid 30 (30) 166 Övrigt Förfrågan från Lars Beckman (M) om att säkerställa beslut i nämnderna. Förfrågan från Inger KällgrenSawela (M) gällande protokoll om MBL-förhandling om mål och ramar. Kommundirektören och ordförande informerar att ansvarig för återrapportering är i första hand respektive nämnd och att MBL-förhandling var i fredags och att protokoll bör inkomma inom kort.

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl. 09.00-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer