Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl Närvarande Se sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1 (30) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 16 juni Paragrafer och 160 justerades omedelbart Sekreterare Ann Westholm Ordförande Jörgen Edsvik (S) Inger KällgrenSawela (M) William Elofsson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sid 2 (30) Ledamöter Närv. Frånvarande Tjänstgörande ersättare Paragraf Jörgen Edsvik Ordf.(S) Åsa Wiklund Lång V ordf. (S) Martin Vadelius (S) Lena Lundgren (S) Gin Akgul Hajo (V) Roger Persson (MP) Inger KällgrenSawela (M) Måns Montell (M) Margareta Larsson (M) Helene Åkerlid (FP) Ann-Helen Persson (C) Lili André (KD) Richard Carlsson (SD) j137 Jäv Jäv Ahmed Amin(S) William Elofsson (M) Per-Åke Fredriksson (FP) Roland Ericsson (C) Jan-Eric Andersson (KD) Ersättare Närv. Frånvarande Ahmed Amin(S) Mona Kolarby (S) Daniel Olsson (S) Tord Fredriksen (V) Isabella Bexell (V) Inger Schörling (MP) William Elofsson (M) Lars Beckman (M) Niclas Bornegrim (M) Per-Åke Fredriksson (FP) Roland Ericsson (C) Jan-Eric Andersson (KD) Mattias Eriksson (SD) Övriga Ann Westholm, kommunsekreterare Helén Åleskog, förvaltningschef Göran Arnell, kommundirektör Anita Svensson, adm.chef Anna-Karin Wågberg Sperring, adm.chef Germund Jonsson, ekonomi- o finanschef Anders Olsson, IT-chef Joakim Råberg, HR-chef Johan Adolfsson, kommunikationschef Anna-Karin Niemann, presschef Maria Kärnström, politisk sekreterare (S) Attila Fabian, politisk sekreterare (M) amuel Gonzalez Westling, politisk sekreterare (V) Jon-Erik Egerszegi biträdande förvaltningschef, Utbildning Gävle 132 Mikael Svensson it strateg Utbildning Gävle, 132 Lennart Emretsson, markstrateg, 135 Håkan Jönsson, VD Gävle Energi AB, 160 Torbjörn Wiktorén, ekonomichef Gävle Energi AB, 160

3 Kommunstyrelsen Sid 3 (30) 131 Fastställande av föredragningslista Ärendet i kallelsen gällande Kommunledningskontoret medarbetarundersökningen utgår, 133 extraärende ang ansökan Eurovision Song Contest 2016 samt 166 övrigt. 132 Information/Uppföljning Under denna punkt samlas information som är av vikt för att kommunstyrelsen löpande ska få en bild över verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning i såväl helhet som delar. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för arbetsgivarfrågor samt hållbar samhällsutveckling och tillväxt. Verksamhetsstyrning/Uppföljning IT-utveckling i skolan Jon-Erik Egerszegi och Mikael Svensson informerar om den pedagogiska utvecklingen i skolan bl.a. grunden i IKT-strategin (informations- och kommunikationsteknik) där alla elever i Gävle kommuns skolor ska utveckla sin digitala kompetens, kompetensutvecklingen samt satsningen gällande utbildningen på nya Vallbacksskolan (renoverad skola som startar from hösten 2015), se även Status E-serviceprogrammet Elin Edling ger en tillbakablick och framåt angående kommunens E-service, dvs om att ta fram e-tjänster till bl.a. medborgare och företag samt om E-serviceprogrammet och dess styrgrupp.. Inköp Gävleborg Johan Almesjö informerar om Inköp Gävleborgs mål med verksamheten, bl.a. inköpsarbetet i Gävle, upphandlingar, hållbara affärer, kvalitet och strategiska och taktiska upphandlingar/direktupphandlingar.. Uppföljning resepolicy. Elin Frisk ger rapport om hur resepolicyn följs, både vad det gäller anställdas kännedom och efterlevnad, samt hur fordonsstatistiken har utvecklat sig. Kommunikationsavdelningen Johan Adolfsson ger en återkoppling gällande kommunstyrelsens beslut bl. a om avdelningens organisation, resursfördelning, en väl fungerande kundtjänst samt om Gävles ambassadörer

4 Kommunstyrelsen Sid 4 (30) 133 Ansökan om att arrangera Eurovision Song Contest 2016 Sverige vann Eurovision Song Contest 2015 och då det inte är klart vilken stad som kommer att få att arrangera tävlingen år 2016 har ordförande bjudit in Gävle kommuns evenemangsansvariga Joakim Lundberg för information till dagens sammanträde. Lundberg informerar om arrangemanget och anser att det finns potential att ansöka om att arrangera finalen tillsammans med Sandviken och Region Gävleborg i Göranssons Arena. Med anledning av att ansökningstiden är tom fredag föreslår ordförande att kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut idag så att det fortsatt arbete att ansöka arrangemanget 2016 kan utföras. Gin Akgül Hajo (V) begär ajournering som verkställs. Därefter upprop inom respektive parti. Förutom Vänsterpartiet som avstår från att rösta ställer sig samtliga partier bakom att tillsammans med Sandviken Kommun och Region Gävleborg ansöka om att arrangera Eurovision Song Contest 2016.

5 Kommunstyrelsen Sid 5 (30) 134 Information. Uppsikt Omvårdnad Helen Åleskog informerar om omvårdnadsnämndens utveckling gällande uppföljning och planering, budgeterade kostnader, Public Partners genomlysning samt förslag att ta fram en gemensam analys av nuläget och utmaningar avseende ekonomi, kvalitet och kapacitet för omvårdnad Gävles verksamhet samt organisationen.. Upprustning av Stadshus Helen Åleskog informerar om upprustningen i Stadshuset som kommer att ske i olika etapper med start i ena flygeln hösten Projektledare för detta är Kommunledningskontorets administrativa chef Anna Karin Wågberg Sperring.

6 Kommunstyrelsen Sid 6 (30) 135 Igångsättningstillstånd Sätraåsen etapp 3 Dnr 15KS290 Delges: Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att lämna igångsättningstillstånd för Sätraåsen etapp 3 med beräknad kostnad på tkr, inom investeringsram på tkr i kommunplan 2015 och inom Tekniska nämndens budgetram 2015 på tkr, samt att ovan beslut omedelbart justeras Samhällsbyggnad Gävle har inkommit med begäran om igångsättningstillstånd för rubricerade projekt som finns i de investeringsramar som beslutades av Kommunfullmäktige i Kommunplan sunderlag Tjänsteskrivelse Igångsättningstillstånd Sätraåsen etapp 3 Bilaga 1 - Begäran om igångsättningstillstånd från Samhällsbyggnad Gävle Bilaga 2 - ur Investeringsbudget i Kommunplan Infrastruktur Gavlehov

7 Kommunstyrelsen Sid 7 (30) 136 IT i skolan - satsning på 1:1 utrustning i grundskolans högre årskurser Dnr: 15KS282 Delges: IT-avdelningen, Ekonomiavdelningen, Utbildning Gävle Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att för att möjliggöra finansiering av införande av läsplattor i Vallbacksskolans årskurs 7-8 under hösten och därutöver till samtliga lärare för grundskolepersonal årskurs 7-9 disponera kr av medel avsatta under finansförvaltningen (rubriken datorer i grundskolan). I kommunplanen för 2015 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att göra en översyn av vilken ambitionsnivå som ska gälla för it relaterade frågor i utbildningsverksamheten. Uppdraget innefattar också att utreda möjligheterna till att äldre grundskoleelever får tillgång till egna datorer som arbetsredskap och särskilt påpekas möjligheterna för Vallbacksskolan. Kommunstyrelsen har tidigare både fått skriftlig och muntlig information om ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse - IT utrustning i grundskolans högre årskurser; Vallbacksskolan Sammanställning av en enkät i skolorna som handlar om tester av 1:1 utrustning

8 Kommunstyrelsen Sid 8 (30) 137 Förändring av pensionsbestämmelser för ordförande i helägt bolag inom Gävle kommunkoncern Dnr: 15KS154 Delges: Kommunfullmäktige, personalchef Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att förtroendevald som fullgör uppdrag som ordförande i helägt bolag inom Gävle kommunkoncern ska omfattas av de pensionsbestämmelser som skulle varit gällande för honom eller henne om uppdraget fullgjorts i Gävle kommun att beslutet gäller retroaktivt från den 1 januari 2011 samt att kostnader belastas respektive bolag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att utfall och finansiering redovisas i Kommunstyrelsens personalutskott Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) samt Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF) gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen. För Gävle kommun gäller att förtroendevald som fullgör uppdrag som ordförande i helägt bolag inom Gävle kommunkoncern ska omfattas av de pensionsbestämmelser som skulle varit gällande för honom eller henne om uppdraget fullgjorts i Gävle kommun. För ordförande i helägda bolag har det hitintills inte funnits någon reglering av vilka pensionsbestämmelser som skall gälla. I och med detta förslag skulle samma regler gälla som för förtroendevalda i kommunen (se ärende nr 25) Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sitt aprilsammanträde för ytterligare beredning. sunderlag Förslag till pensionsbestämmelser för ordförande i helägt bolag in Gävle kommunkoncern Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Inger KällgrenSawela (M), AWL, Margareta Larsson (M) och Jörgen Edsvik (S). Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att utfall och finansiering redovisas i Kommunstyrelsens personalutskott. Lena Lundgren (S) deltar ej i ärendet pga jäv.

9 Kommunstyrelsen Sid 9 (30) 138 Bostadssociala åtgärder år Kulturum- Rapatac Dnr 15KS55 Delges: Ekonomiavdelningen, Rapatac, Kulturum Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade tilläggsförslag och Helene Åkerlinds (FP) yrkanden att avslå medel till Kultur samt att godkänna medel inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar med kr/år i tre år till Rapatac och att dessa medel ska inkludera de geografiska områdena för Alderholmen/Öster. Kommunstyrelsen har under våren behandlat ett antal ärenden att finansieras inom ramen för medel som kan användas t ex för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning och är avsatta för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Vid dagen sammanträde föreslås medel till Rapatac och kulturum. sunderlag Rapatac, Kulturum- Ansökningar bostadssociala åtgärder Tjänsteskrivelse - Utdelning från AB Gavlegårdarna att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar - Rapatac, Kulturum Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S), Richard Carlsson (SD), Gin Akgül Hajo (V), Inger KällgrenSawela (M), Roland Ericsson (C) och Martin Vadelius (S). Efter diskussion reviderar ordförande beredningsförslaget med tillägget att inom Rapatacs projekt ska även de geografiska områdena inom Alderholmen/Öster ingå. Yrkande Helene Åkerlind (FP) yrkar avslag gällande medel till Kulturrum och att Rapaptac beviljas kr istället för föreslagna kr. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till medel för Kulturrum och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

10 Kommunstyrelsen Sid 10 (30) Omröstning Omröstning begärs och verkställs. Med 6 röster för ordförandens förslag mot 7 röster för Helene Åkerlind (FP) avslagsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Åkerlinds avslagsyrkande. Omröstningsresultat: - för ordförandens förslag: Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Martin Vadelius (S), Lena Lundgren (S), Gin Akgül Hajo (V), Roger Persson (MP). För Helene Åkerlinds (FP) förslag: Helene Åkerlind (FP), Inger KällgrenSawela (M), Måns Montell (M), Margareta Larsson (M), Roland Ericsson (C), Jan-Eric Andersson (KD) och Richard Carlsson (SD). Därefter ställer ordförande bifall till ordförandes förslag med tillägget eller Helene Åkerlinds (FP) yrkande om minskade medel till Rapatac och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Helene Åkerlind (FP) förslag med ordförandens tillägg. Reservation Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Martin Vadelius (S),, Lena Lundgren (S), Gin Akgül Hajo (V) och Roger Persson (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för ordförandens förslag om kr.

11 Kommunstyrelsen Sid 11 (30) 139 Sponsorsavtal GGIK Innebandy Dnr 15KS291 Delges: Ekonomiavdelningen, GGIK Innebandy Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att bevilja Gävle GIK ett sponsorsbidrag på 200 tkr för säsongen 2015/2016 att bevilja Gävle GIK ett stöd på 220 tkr för att kompensera merkostnader för hallhyra och intäktsbortfall för kioskförsäljning. att uppdra åt kommunledningskontoret att teckna ett sponsorsavtal där motprestationer tydligt framgår att finansiera stödet till Gävle GIK via kommunens samverkansmedel. Gävle kommun har de senaste tio åren sponsrat två föreningar, Brynäs IF och Gefle IF, med cirka en halv miljon kronor vardera per år. et är fattat av kommunstyrelsen och delegerat till kommunikationschefen som årligen tecknar sponsorsavtal med de båda föreningarna. Sponsorsavtalen är inte villkorslösa utan innebär alltid en motprestation av något slag, allt från reklamplats till fribiljetter och sociala aktiviteter. Sponsorsavtalen har baserats på att det ska handla om föreningar i stora sporter, med nationellt genomslag som stärker varumärket Gävle. Ett krav har också varit att lagen ska spela i högsta serierna. Under det senaste året har det blivit tydligt att riktlinjerna för sponsorsavtal måste ses över och förvaltningschefen vid kommunledningskontoret gav därför i december kommunikationschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på nya riktlinjer för sponsring. Arbetet har inletts och beräknas vara klart under hösten Därför bör nya ansökningar om sponsorstöd behandlas på ett tillmötesgående sätt tills de nya riktlinjerna är på plats och kan börja gälla från och med sunderlag Tjänsteskrivelse - Sponsorsavtal GGIK Innebandy

12 Kommunstyrelsen Sid 12 (30) 140 Socialt Hållbarhetsprogram Dnr: 15KS279 Delges: HR-avdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att återremittera ärendet för ytterligare beredning utifrån en politisk styrgrupp och deras inriktning i ärendet. För att utveckla och systematisera arbetet med social hållbarhet, säkerställande av mänskliga rättigheter och för att skapa tydlighet, föreslås dessa sakområden samlas i ett gemensamt program för social hållbarhet, till skillnad från idag, då vart och ett av sakområdena har ett separat program. sunderlag Tjänsteskrivelse - Socialt hållbarhetsprogram Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Lars Beckman (M) och Åsa Wiklund- Lång (S). Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet återremitteras för ytterligare beredning utifrån en politisk styrgrupp och deras inriktning i ärendet.

13 Kommunstyrelsen Sid 13 (30) 150 Öppen upphandling av två gruppboenden/gruppbostäder Dnr: 15KS230 Delges: Omvårdnadsnämnden och avdelningen Övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att i enlighet med Fastighetstrategi för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård-, omsorgs- och gruppboenden (Dnr) 12 KS225) besluta att välja öppet förfaringssätt som upphandlingsform avseende två gruppboenden/gruppbostäder. att uppdra till Kommunledningskontoret att samordna resurser för uppstart av öppen upphandling avseende två gruppboenden/gruppbostäder. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om Fastighetsstrategi för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och gruppboende föreligger förslag om förfaringssätt gällande upphandlingsform. sunderlag Tjänsteskrivelse - Öppen upphandling Boendeplan för särskilt boende med utblick mot 2025

14 Kommunstyrelsen Sid 14 (30) 151 Gemensam upphandling avseende två gruppboende/- gruppbostäder Dnr: 15KS229 Delges: Omvårdnadsnämnden och avdelningen övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att i enlighet med Fastighetsstrategi för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård- omsorg och gruppboenden (Dnr 12KS225) besluta välja gemensam upphandling som upphandlingsform avseende två gruppboenden/gruppbostäder. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om Fastighetsstrategi för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och gruppboende föreligger förslag om förfaringssätt gällande upphandlingsform. sunderlag Tjänsteskrivelse - Gemensam upphandling

15 Kommunstyrelsen Sid 15 (30) 152 Gemensamma samverkansprojekt 2015, Kulturbuss och simundervisning Dnr 15KS11 Delges: Ekonomiavdelningen, Kultur och fritidsnämnden Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna tkr år 2015 till kulturbuss att godkänna 200 tkr år 2015 till Simundervisning I den beslutade Kommunplan har kommunstyrelsens ram för samverkansprojekt tilldelats medel och på dagens sammanträde föreslås medel till Kultur och Fritidsnämnden gällande samverkansprojekten kulturbuss och simundervisning enligt bilagor. sunderlag Ansökan - Kulturbuss Ansökan - Simundervisning

16 Kommunstyrelsen Sid 16 (30) 153 Framtida upplägg för miljöpriser i Gävle kommun Dnr: 15KS256 Delges: Avdelningen övergripande planering, Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att Kommunstyrelsen övertar ansvaret för de miljöpriser som Samhällsbyggnad Gävle tidigare delat ut. Förslag att Kommunstyrelsen är ansvarig för miljöpriser från Gävle kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse - Framtida upplägg för miljöpriser Miljöpris Gävle - Förslag framtida upplägg

17 Kommunstyrelsen Sid 17 (30) 154 Finansrapporter Dnr 15KS12 Delges: Finans- och ekonomichefen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna rapporten Finansrapporten är en återrapportering till kommunstyrelsen av tillgångs- och skuldförvaltningen per 30 april 2015 i enlighet med kommunfullmäktige antagna finanspolicy. sunderlag Tjänsteskrivelse Finansrapport Tertial Finansrapport tertial 1 - Reviderad Finansrapport tertial

18 Kommunstyrelsen Sid 18 (30) 155 Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2014 Dnr 15KS277 Delges: Finans-och eknomichefen, samtliga nämnder Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att nybildade Jävsnämnden beslutar om internkontrollplan 2015 att nybildade Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om internkontrollplan 2015 utgående från tidigare Tekniska nämndens internkontrollplan 2015 att alla nämnder, i förekommande fall, kompletterar sina internkontrollplaner 2015 med kontroll av att inköp sker på avtal samt kontroll av att kontering och erforderliga underlag för representation, moms och kortköp följer anvisningar, samt kontrollansvariga. Att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med förvaltningarna under 2015 vidareutveckla formerna för hur kontroller i internkontrollplanen ska dokumenteras och avrapporteras till nämnder/kommunstyrelse/revisionen utifrån den nya rutinen i verktyget Stratsys att i övrigt godkänna rapporten. Kommunledningskontoret har i detta ärende gjort en övergripande utvärdering av systemet för intern kontroll.< sunderlag Tjänsteskrivelse - uppföljning nämndernas internkontroll 2014 Internkontrollplan år 2015 för Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport Intern kontroll 2014 Utbildningsnämnden Internkontrollplan 2015 för Utbildningsnämnden Internkontrollrapport 2014 Byggnads- och miljönämnden Planeringsrapport intern kontroll 2015 Byggnads- och miljönämnden Internkontrollrapport 2014 Kultur- och fritidsnämnden Planeringsrapport intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollrapport år 2014 för Kommunstyrelsen Intern kontroll 2014 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan 2015 verksamhetsrisker - Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan 2015 Omvårdnadsnämnden Internkontrollrapport 2014 Omvårdnadsnämnden Internkontrollplan 2015 Socialnämnden Internkontrollrapport 2014 Socialnämnden Internkontrollplan mål 2015 Socialnämnden Internkontrollrapport 2014 Tekniska nämnden Planeringsrapport intern kontroll 2015 Tekniska nämnden Intern kontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden.

19 Kommunstyrelsen Sid 19 (30) 156 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag 2014 Dnr: 15KS276 Delges: Ekonomi-och finanschefen och samtliga kommunala bolag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att verksamheten i bolagen Gävle Stadshus AB, Gävle Energi AB, Gävle Kraftvärme AB, Hedesunda Elförsäljning AB, Gävle Energisystem AB, Binär Närvärme AB, Bomhus Energi AB, AB Gavlegårdarna, Vinteräpplet Fastighets AB, Gavlegårdarna Förvaltnings AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Markbyggarna Gävle kommun AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Utveckling i Gävle AB, Gävle Teknikcenter Fastighet AB, Urfjället Gävle AB, Gävle Hamn AB, Stuveribolaget i Gävle AB, Gästrike Vatten AB och Gävle Vatten AB har varit förenlig med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i enlighet med respektive bolags bolagsordningar. att verksamheten i de delägda bolagen Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och Svenska Kommunförsäkrings AB har bedrivits i relation till vad som stadgas i bolagsordningarna för respektive bolag avseende det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. att uppdra till kommunledningskontoret/gsab att göra en översyn av, och ev föreslå förändringar i, Gävle kommuns företagspolicy med anledning av förändrad lagstiftning. att uppdra till kommunledningskontoret att utveckla formerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de hel- och delägda bolagen. Jommunstyrelsens uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag. Enligt Kommunallagens 6 kapitel 1a och b ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningskontoret har sammanställt underlag från bolagen för denna uppsiktsroll. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens uppsiktsroll för kommunala företag Bolagsstyrningsrapporter Granskningsrapporter Årsredovisningar

20 Kommunstyrelsen Sid 20 (30) 157 Delårsrapport 1 år 2015 med årsprognos för Kommunstyrelsen Dnr: 15KS41 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna delårsrapport I år 2015 med årsprognos för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport I med årsprognos för kommunstyrelsen år sunderlag Detaljerad resultatrapport för Kommunstyrelsen januari - april 2015 Investeringsuppföljning januari - april 2015 för Kommunstyrelsen Månadsuppföljning exploatering o markförsäljning april 2015

21 Kommunstyrelsen Sid 21 (30) 158 Delårsrapport 1 år 2015 med årsprognos för Kommunen och de kommunala bolagen Dnr: 15KS42 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att så långt möjligt arbeta med att minska årets underskott att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till kommunstyrelsen avlämnar skriftliga rapporter med kommentarer över resultatutvecklingen att uppmana alla nämnder och bolag att särskilt följa kostnadsutvecklingen att uppmana alla nämnder och bolag att även fortsättningsvis ha en mycket god uppföljning av målen och uppdragen, och då särskild uppmärksamhet på de mål, där måluppfyllelsen ej nås, och de uppdrag där aktiviteter inte påbörjats/redovisats per april att uppmana nämnder och bolag att utveckla uppföljningen av effektivt resursutnyttjande, bl.a. lokaleffektivitet, underhåll av anläggningstillgångar kostnadseffektivitet att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunledningskontoret och Gävle Stadshus AB att ta fram förslag på kapitalstruktur i stadshuskoncernens bolag, hantering av interna lån och likvida medel i kommunen. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport I tjänsteskrivelsen sammanfattas rapporten. Rapporten bifogas i två delar, förvaltningsberättelsen samt verksamhetsrapporter för nämnder och bolag. Germund Jonsson föredrar ärendet. Antecknas att det är felskrivet i tjänsteskrivelsen om första attsatsen gällande nämnd. sunderlag Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kommunen och de kommunala bolagen Delårsrapport för kommunen och de kommunala bolagen Verksamhetsrapport delår för nämnder och bolag

22 Kommunstyrelsen Sid 22 (30) 159 Tecknande av Exploateringsavtal med Valbo Volymhandel inom Valbo Köpstad Dnr 15KS293 Delges: Samhällsbyggnad Gävle Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna exploateringsavtal mellan Gävle kommun och Valbo volymhandel, org.nr Från Samhällsbyggnad Gävle föreligger förslag om rubricerade. Lennart Emretsson föredrar ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse - Tecknande av Exploateringsavtal med Valbo Volymhandel Exploateringsavtal mellan Gävle kommun och Valbo Volymhandel AB - Valbo Köpstad Samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Trafikverket Region Mitt 2010 Trafikplats Valbo Inlägg görs av Niclas Bornegrim (M), Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), Roger Persson (MP), Roland Ericsson (C), Inger Schörling (MP), Gin Akgül Hajo (V), Måns Montell (M), Lars Beckman (M) och Richard Carlsson (SD). Yrkande Roger Persson (MP) yrkar att ärendet avslås. Gin Akgül Hajo (V) stödjer Perssons avslagsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på ordförandens bifallsförslag eller Roger Perssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. Reservation Roger Persson (MP) och Gin Akgül Hajo (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Roger Persson (MP) avslagsyrkande. Antecknas att Richard Carlsson (SD) och Roland Ericsson (C) ej deltar i beslutet.

23 Kommunstyrelsen Sid 23 (30) 160 Utökat kommunalt engagemang i Samkraft AB Dnr: 15KS249 Delges: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till Gävle Energi AB att, givet att det bidrar till ett ökat resultat för Gävle Energi-koncernen, förvärva Samkrafts tillgångar genom det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB, bilda nytt aktiebolag eller förvärva lagerbolag för att möjliggöra förvärv av inkråmet i Samkraft AB inklusive dotterbolagsaktierna. att för Gävle Energi AB bevilja utökad investeringsram om 200 mnkr för verksamhetsåret 2015 inom vilket förvärvet skall rymmas. Finansiering skall ske genom en kombination av egna likvida medel och upplåning att de slutliga villkoren skall godkännas av Gävle Stadshus AB Kommunstyrelsen beslutar för egen del att omedelbart justera paragrafen På Kommunstyrelsens sammanträde i maj beslutades bl.a. att uppdra till Gävle Energis VD att slutföra förhandlingarna, med övriga ägare i Samkraft AB i syfte att om möjligt förvärva tillgångarna i bolaget. Samkraft AB startades 2008 av 13 kommunala bolag, kommuner och privata intressenter. Sedan starten har tio vindkraftverk uppförts och drifttagits. Tekniskt har vindkraftverket uppfyllt de krav och förväntningar som funnits på dem i respektive projekt. Som en konsekvens av att elpriser och elcertifikatspriser varit i sjunkande trend sedan 2011 har bolaget fått ekonomiska problem trots att bolagsledningen arbetat med att sänka kostnadsnivån i bolaget. Håkan Jönsson och Torbjörn Wiktorén föredrar ärendet. Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S), Lars Beckman (M), Måns Montell (M), Jan-Eric Andersson (KD), Roland Ericsson (C) och Richard Carlsson (SD). Yrkande Måns Montell (M) yrkar att ärendet avslås.

24 Kommunstyrelsen Sid 24 (30) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på ordförandens bifallsförslag mot Måns Montells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. Reservation Måns Montell (M), Inger KällgrenSawela (M), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (FP), och Jan-Erik Andersson (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet. Richard Carlsson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet.

25 Kommunstyrelsen Sid 25 (30) 161 Kommunledningsmål och ekonomiska ramar Dnr: 14KS421 Delges: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna de tre förslagen till kommunfullmäktige för beslut samt att S, V och MP s kommunledningsmål och ekonomiska ramar utses till huvudförslag till kommunfullmäktige. Inför kommunstyrelsens sammanträde idag föreligger tre förslag till budget, ekonomiska ramar och kommunledningsmål. 1. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 2. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ett gemensamt förslag 3. Sverigedemokraterna har inlämnat eget förslag. sunderlag 1. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt politisk skrivelse Gävle växer och utvecklas 2. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ett gemensamt förslag 3. Sverigedemokraterna har inlämnat eget förslag. Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), Helene Åkerlind (FP), Lars Beckman (M) och Gin Akgül Hajo (V). Efter diskussion föreslår ordförande att de tre förslag till Kommunledningsmål och ekonomiska ramar som föreligger överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. S, V och MP s kommunledningsmål och ekonomiska ramar utses till huvudförslag till kommunfullmäktige. Gin Akgül Hajo (V) begär att få lämna in ett särskilt yttrande till ärendet. Det särskilda yttrande kommer att lämnas in senare.

26 Kommunstyrelsen Sid 26 (30) 162 Medborgarförslag - Ekofrukt till barnen Dnr 14KS327 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2014, 11, väcktes rubricerade medborgarförslag. sunderlag Medborgarförslagsutlåtande - Ekofrukt till barnen Inlägg görs av Åsa Wiklund- Lång (S).

27 Kommunstyrelsen Sid 27 (30) 163 Medborgarförslag - Nej till lättmargarin och lättmjölk i förskolan Dnr: 14KS69 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2014, 17, väcktes rubricerade medborgarförslag. sunderlag Medborgarförslagsutlåtande - Nej till lättmargarin och lättmjölk i förskolan Inlägg görs av Tord Fredriksen (V), Martin Vadelius (S), Roland Ericsson (C), Margareta Larsson (M) och Jörgen Edsvik (S).

28 Kommunstyrelsen Sid 28 (30) 164 Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2015 Dnr 15KS5 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att lägga anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden till handlingarna Från Kommunledningskontoret föreligger postlista på anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden sunderlag Anmälningsärenden-Delegationsärenden under tiden Inbjudan Från Region Gävleborg - Framtidens Gävleborg - KS juni 2015 Handlingar för kännedom Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Tjänsteskrivelse - om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Riktlinjer avseende bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda Beskrivning av PBF - Bestämmelser om pension och avgångsersätning för förtroendevalda Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 132 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 33

29 Kommunstyrelsen Sid 29 (30) 165 Dispositionsmedel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2014 samt fördelning Dnr: 14KS394 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att de disponibla medlen 2014 för Kommunstyrelsens donationsstiftelser används enligt bifogad beskrivning Dispositionsmedel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2014 att disponibla medel för 5 stiftelser med ansökningstid 15 maj 2015 fördelas enligt bifogad granskning av inkomna ansökningar, Fördelning disponibla medel för ansökningar till 5 donationsstiftelser Från kommunledningskontoret föreligger redovisning samt förslag om fördelning av medel som finns disponibla från kommunstyrelsens donationsstiftelser sunderlag Tjänsteskrivelse - Disponibla medel 2014 Inkomna ansökningar 15 maj 2015 Fördelning disponibla medel för ansökningar till 5 donationsstiftelser Dispositionsmedel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2014 Helene Åkerlind (FP) deltar ej i ärendet pga jäv.

30 Kommunstyrelsen Sid 30 (30) 166 Övrigt Förfrågan från Lars Beckman (M) om att säkerställa beslut i nämnderna. Förfrågan från Inger KällgrenSawela (M) gällande protokoll om MBL-förhandling om mål och ramar. Kommundirektören och ordförande informerar att ansvarig för återrapportering är i första hand respektive nämnd och att MBL-förhandling var i fredags och att protokoll bör inkomma inom kort.

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (28) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl. 14.00-18.20 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Helene Åkerlind (FP) Sanna Backeskog (S) Anslag/Bevis Protokollet

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl. 09.00-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl 14:00-16:15 Mötet ajourneras kl 16.05-16.10 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Utbildning & Arbete Gävle,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (12) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-11-17 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.40 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer