Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn eller via mail:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle."

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn eller via mail: Upprop Val av justerare/justeringstid: Per-Åke Fredriksson (FP) : Fastställande av föredragningslista Gävle kommun Växel

2 Sid 2 (6) 1. Information/Uppföljning Dnr 14KS4 Presentation GIS-strateg Äppelträdet Sofiaparken/Gustavsplan Lägesrapport Gemensam vattenproduktion i Älvkarleby-Gävle Presentation näringslivschef Redovisning Stockholm business Marie Nilsson Jörgen Edsvik Göran Arnell Andreas Näsman Tove Elvelid 2. Marköverlåtelseavtal i Ersbo Del av Andersberg 14:1 - PT Ersbo Fastigheter AB Dnr 14KS249 att godkänna rubricerade avtal mellan Gävle kommun och PT Ersbo Fastighter AB Från förvaltningen Samhällsbyggnad har förslag inkommit att godkänna rubricerade avtal Marköverlåtelseavtal i Ersbo Del av Andersberg 14:1 - PT Ersbo Fastigheter AB Beslutsförslag - Marköverlåtelseavtal Del av Andersberg 14:1 - PT Ersbo Fastigheter AB 3. Marköverlåtelseavtal i Ersbo Del av Andersberg 14:1 - Grus- och Byggåtervinning i Gävle Fastigheter AB Dnr 14KS250 att godkänna rubricerade avtal mellan Gävle kommun och Grus-och Byggåtervinning i Gävle Fastigheter AB Från förvaltningen Samhällsbyggnad har förslag inkommit att godkänna rubricerade avtal Marköverlåtelseavtal i Ersbo Del av Andersberg 14:1 - Grus- och Byggåtervinning i Gävle Fastigheter AB Beslutsförslag - Marköverlåtelseavtal i Ersbo Del av Andersberg 14:1 - Grus- och Byggåtervinning i Gävle Fastigheter AB 4. VA-strategi för Gävle kommun Kl 10.00, Eva Brännlund/Samhällsbyggnad Dnr 14KS75 att anta VA-strategin för Gävle Kommun Förslag till VA-strategi har utarbetats av en projektgrupp bestående av tjänstemän från förvaltningen Samhällsbyggnad och Gästrike Vatten AB och därefter har VA-strategin beretts i kommunens Mark-, miljöoch planberedning. Remiss VA-strategi för Gävle kommun Gästrike Återvinnare - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle kommun Yttrande från Byggnads- och miljönämnden om VA-strategi för Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst - Yttrande gällande remiss VA-strategi Gävle kommun Gävle Hamn AB - Yttrande över remissen VA-strategi Gävle kommun AB-Gavlegårdarna - Yttrande över remissen VA-strategi Gävle kommun Tekniska nämnden - Yttrande gällande VA-strategi för Gävle kommun Gavlefastigheter Gävle kommun AB - Yttrande över remiss gällande VA-strategi

3 Sid 3 (6) VA-strategi till MMP IT i utbildningsverksamheten - delprojekt Dnr 14KS285 att godkänna 2.2 mnkr från finansförvaltningen för utvecklingsarbetet om IT i utbildningsverksamheten I kommunplanen har kommunstyrelsen bl.a. uppdraget att utreda IT relaterade frågor i utbildningsverksamheten varav medel har avsatts under finansförvaltningen. Kommunledningskontorets IT-avdelning tillsammans med Utbildning Gävle ansöker nu om 2.2 mnkr för utvecklingsarbetet ang IT i utbildningsverksamheten IT i skolan - Ansökan särskilda utvecklingsmedel underlag IT i skolan - Delrapport 1. Fas 1 Bilaga 1- Rättningsarbetet win7 Strategi för IKT i lärandet i Gävle kommun IT i Utbildningsverksamheten 6. Nya medlemmar i gemensam nämnd för företagsvård Dnr 14KS284 att godkänna utökning av den gemensamma nämnden för företagshälsovård mellan Landstinget Gävleborg och Gävle kommun med kommunerna Bollnäs, Ockelbo och Ovanåker fr o m 1 januari 2015 att upprättat förslag till avtal mellan parterna godkänns att upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård godkänns att varje part ska välja ledamöter enligt reglemente. Gävle utser 2 ledamöter och lika många ersättare. Ordförande för 2015 ska utses bland de ledamöter som kommunfullmäktige i Gävle kommun utsett. För samma period utses vice ordförande bland de ledamöter som Landstingsfullmäktige utsett. att nuvarande avtal upphör att gälla 31 december 2014 Kommunfullmäktige beslutade16 dec , att inrätta en gemensam nämnd för samverkan inom företagshälsovård mellan Gävle kommun och Landstinget Gävleborg från 1 maj Landstinget Gävleborg är värdkommun för nämnden. Vid dagens sammanträde föreslås nya medlemmar i den gemensamma nämnden för företagshälsovård. Landstinget Gävleborg - Erbjudande om anslutning till gemensam Företagshälsovårdsnämnd Nya medlemmar i Gemensamma nämnden - Företagshälsovård 7. Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg Dnr 14KS254

4 Sid 4 (6) att Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med att Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator att förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns Landstinget Gävleborg föreslår att landstingsfullmäktige och respektive kommunalfullmäktige i Gävleborg beslutar gällande avvecklingsprocessen för Regionförbundet Gävleborg Beslutsförslag att Regionförbundet avvecklas Protokollsutdrag från Landstinget Gävleborg - Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg Landstinget Gävleborg - Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg 8. Ekonomiska månadsrapporter år 2014 för Kommunstyrelsen Dnr 14KS6 att godkänna rapporten. Från Kommunledningskontoret föreligger rapport Investeringsuppföljning januari-juli 2014 Månadsuppföljning exploatering o markförsäljning juli Investeringsuppföljning jan-juli 2014 Detaljerad resultaträkning kommunstyrelsen jan-juli Ekonomiska månadsrapporter år 2014 för kommunen och de kommunala bolagen Dnr 14KS3 att godkänna rapporten Från Kommunledningskontoret föreligger rapport Tjänsteskrivelse månadsrapport per juli nämnder och bolag Bilaga 1 - Månadsrapport juli 2014 Nämnder Bilaga 2 - Tabell Månadsrapport juli 2014 NÄmnder Bilaga 3 - Månadsrapport juli 2014 Gävle Stadshus bolagen 10. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun se även dnr 14KS209 Dnr 14KS237 att anta nya lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun att gälla from 1 november Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni om ändring av ordningsföreskrifterna avseende camping. Vid dagens sammanträde föreslås att anta nya ordningsföreskrifter i dess helhet samt att de tidigare gällande besluten upphävs.

5 Sid 5 (6) Tekniska nämnden - Protokoll samt tjänsteskrivelse Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun Bilaga 2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun. Detta är den befintliga nuvarande gällande föreskriften Tjänsteskrivelse - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun 11. Återremiss gällande avskrivning av kommunens lån till Bomhus Folkets Hus i KF s beslut Delårsrapport 1 år 2014 med årsprognos för Kommunen och de kommunala bolagen Dnr 14KS93 att Gävle kommuns fordran på Bomhus Folkets Hus om tkr avskrivs med tkr till tkr. att tidigare skuldförbindelse om tkr upphör att ny skuldförbindelse om tkr upprättas med säkerhet i fastigheten att kommunens firmatecknare undertecknar ny skuldförbindelse och medges redaktionella ändringar i skuldförbindelsen att ovan beslut omedelbart justeras Rubricerade ärende återremitterades på Kommunfullmäktiges junisammanträde KF s protokollsutdrag Skuldförbindelse - Bomhus Folkets Hus - ny Skuldförbindelse Bomhus Folkets Hus Tjänsteskrivelse Avskrivning av fordran Bomhus Folkets Hus 12. Återremiss - Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun En bra start Dnr 14KS224 godkänna upprättat förslag till samarbetsavtal med Brynäs IF Rubricerade ärende återremitterades på Kommunfullmäktiges junisammanträde En bra start - komplettering efter kommunstyrelsens beslut Avtal avseende samarbete och huvudpartnerskap - Brynäs IF och Gävle kommun - En bra start Tjänsteskrivelse - En bra start - samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs IF Reservation återremiss från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokratena Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 126 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 16 En bra start - kompl efter återremiss Komplettering Gävle kommun från Brynäs IF Skrivelse angående delar av det avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun som avser projektstöd och resursstöd Delegationsbeslut - Avtal om namnrättigheten till Brynäs A-hall

6 Sid 6 (6) 13. Överklagande enligt kommunallagen (1991:900) - Avtal om namnrättigheten till Brynäs A-Hall gällande delegationsbeslut Dnr 14KS263 att anta yttrandet som sitt eget att paragrafen justeras omedelbart Föreläggande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, gällande Gävle kommuns beslut ang avtal om namnrättigheten till Brynäs A-hall Delegationsbeslut- Avtal om namnrättigheten till Brynäs A-Hall Begäran om anstånd till Förvaltningsrätten i Falun gällande mål nr Meddelande om beviljat anstånd från Förvaltningsrätten i Falun mål nr Överklagande enligt kommunallagen (1991:900) - Delegationsbeslut Mål nr Yttrande från Gävle kommun till Förvaltningsrätten i Falun 14. Ansökan om bidrag ur donationsfond för utbildning för frivilliga från Sjöräddningssällskapet Dnr 14KS143 att ansökan från Sjöräddningssällskapet avslås Från Sjöräddningssällskapet har bidragsansökan inkommit Ansökan om bidrag ur donationsfond för utbildning för frivilliga från Sjöräddningssällskapet Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag ur donationsfond för utbildning för frivilliga från Sjöräddningssällskapet 15. Anmälningsärenden/Delegationsärenden Dnr 14KS5 att lägga anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden till handlingarna Från Kommunledningskontoret föreligger postlista på anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden Skadeutbetalning GarantiförsäkringPLUS Anmälan av Delegationsbeslut om namnrättigheten till Brynäs A-Hall Delegationsbeslut - Bidrag till projekt _Återskapa fiskvandring i Gästrikland_Testeboån Beslut Nordsign AB - fasadskylten Gavlerinken Arena Anmälningsärende-Delegationsärende - Postlistan till Kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2014

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.20 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer