Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sid 1 (28) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Helene Åkerlind (FP) Sanna Backeskog (S) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/ Diariet Underskrift Markus Svensson

2 Sid 2 (28) Ledamöter Närv. Frånv Marcus Zingmark (V) Tjänstgörande ersättare Paragraf Maritha Johansson (V) Tord Fredriksen (V) Sandra Söderqvist Gin Akgul Hajo (V) Isabella Bexell (V) 2:e vice ordf. Stefan Pettersson (V) Roger Persson (MP) Helene Börjesson (MP) Kiki Larsson Inger Schörling (MP) Peter Hansson (MP) Håkan Alenius (S) Leyla Tarhan (S) Mattias Beijmo Kristina Hellström Jens Leidermark (S) Tom 4 From 5 Ellinor Hedblom (S) Lars Öberg (S) Zahra Jabbar Birgitta Öberg (S) Ahmed Amin (S) Eva Älander (S) ordf. Martin Vadelius (S) Kent Edin Sanna Backeskog (S) Jörgen Edsvik (S) Åsa Wiklund Lång (S) Daniel Olsson (S) Lena Lundgren (S) Hans Wahlström (S) Elin Lundgren (S) Peter Bergström (S) Ulrika Jidåker (S) Per Johansson Lars-Göran Ståhl (S) Mona Kolarby (S) Lena Ålander Helene Åkerlind (FP) Per- Åke Fredriksson (FP) John-Olof Hermansson Kjell Helling (FP)

3 Sid 3 (28) Lena Ödeen (FP) Evelyn Klöverstedt (FP) Ann-Helen Persson (C) Ayser Bayraktar (C) Erik Holmestig (C) Jan-Erik Andersson (KD) Lili André (KD) Inger KällgrenSawela (M) Måns Montell (M) Anders Jansson (M) Lars-Göran Lundh From 5 Margareta Larsson (M) William Elofsson (M) Kenneth Bognesand From 4 Birgittha Bjerkén (M) Lars Beckman (M) Patrik Stenvard (M) 1:e vice ordf. Pia Jansson (M) Niclas Bornegrim (M) Daniel Kvarnlöf (M) Anders Fogeus (M) Birgitta Juhlin (M) Örjan Larsson Ann Sophie Mattisson (M) Ann-Charlotte Granath Roland Nilsson (M) From 2 Maria Makbule Colak (M) Linus Gunnarsson (M) Margareta Johansson (SD) Marcus Andersson (SD) Ingela Vester (SD) Mattias Eriksson (SD) Carl Ekenberg From 13 Roger Hedlund (SD) Carina Naenfeldt (SD) Richard Carlsson (SD) Lena Eriksson (SD) Ersättare Sandra Söderqvist (V

4 Sid 4 (28) Seppo Laine (V) Anita Walther (V) Kicki Larsson (MP) Henrik Sundberg (MP) Mattias Beijmo (S) Zahra Jabbar (S) Kent Edin (S) Kristina Hellström (S) Niklas Nygren (S) Per Johansson (S) Lena Ålander (S) Ismet Uzun (S) Sara Keisu (S) Markus Kristiansson (S) John-Olof Hermanson (FP) Margareta Hofenstam (FP) Kari Axelsson (FP) Stefan Helmersson (C) Eiran Cooper (C) Rosmari Holmgren (KD) Lennart Ahlenius (KD) Örjan Larsson (M) Ann-Charlotte Granath (M) Kenneth Bognesand (M) Lars-Göran Lund (M) Lars Widén (M) Maud Lundh (M) Mårten Berglund (M) Morgan Darmell (M) Maj-Britt Åhrman (M) Carl Ekenberg (SD) Oskar Moström (SD) Petra Hedfors (SD) Marcus Lagerroos (SD)

5 Sid 5 (28)

6 Sid 6 (28) Anmälningsärende Maria Lindström (KD) ledamot har avsagt sig sitt uppdrag i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Jan-Erik Andersson (KD) till ny ledamot efter Maria Lindström (KD) och Lennart Ahlenius (KD) som ersättare efter Jan Erik Andersson

7 Sid 7 (28) 1 Utökat kommunalt engagemang i Samkraft Dnr 15KS249 Delges: Gävle Energi AB, Stadshus AB, KLK ekonomi Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till Gävle Energi AB att, givet att det bidrar till ett ökat resultat för Gävle Energi-koncernen, förvärva Samkrafts tillgångar genom det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB, bilda nytt aktiebolag eller förvärva lagerbolag för att möjliggöra förvärv av inkråmet i Samkraft AB inklusive dotterbolagsaktierna att för Gävle Energi AB bevilja utökad investeringsram om 200 mnkr för verksamhetsåret 2015 inom vilket förvärvet skall rymmas. Finansiering skall ske genom en kombination av egna likvida medel att upplåning att de slutliga villkoren skall godkännas av Gävle Stadshus AB att under förutsättning att Gävle Energi förvärvar Samkrafts tillgångar ska redovisning ske till Kommunstyrelsen och Gävle Stadshus AB samt Ärendebeskrivning På Kommunstyrelsens sammanträde i maj beslutades bl.a. att uppdra till Gävle Energis VD att slutföra förhandlingarna, med övriga ägare i Samkraft AB i syfte att om möjligt förvärva tillgångarna i bolaget. Samkraft AB startades 2008 av 13 kommunala bolag, kommuner och privata intressenter. Sedan starten har tio vindkraftverk uppförts och drifttagits. Tekniskt har vindkraftverket uppfyllt de krav och förväntningar som funnits på dem i respektive projekt. Som en konsekvens av att elpriser och elcertifikatspriser varit i sjunkande trend sedan 2011 har bolaget fått ekonomiska problem trots att bolagsledningen arbetat med att sänka kostnadsnivån i bolaget. På kommunstyrelsens sammanträde i juni beslutades att att uppdra till Gävle Energi AB att, givet att det bidrar till ett ökat resultat för Gävle Energi-koncernen, förvärva Samkrafts tillgångar genom det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB, bilda nytt aktiebolag eller förvärva lagerbolag för att möjliggöra förvärv av inkråmet i Samkraft AB inklusive dotterbolagsaktierna. att för Gävle Energi AB bevilja utökad investeringsram om 200 mnkr för verksamhetsåret 2015 inom vilket förvärvet skall rymmas. Finansiering skall ske genom en kombination av egna likvida medel och upplåning att de slutliga villkoren skall godkännas av Gävle Stadshus AB.

8 Sid 8 (28) beslutade på sitt sammanträde den 22 juni 2015 att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlagen gällande bl.a. externa värderingar. s ordförande uttryckte även att s extra sammanträde bör ske snarast. På kommunstyrelsens extra sammanträde den 29 juni förelåg komplettering från Gävle Energi AB Komplettering med anledning av Gävle kommunfullmäktiges återremittering och Due Diligence rapport från Sweco samt förelåg beslutsförslag i enlighet med kommunstyrelsen beslut den 9 juni. Kommunstyrelsens protokoll Skriftlig reservation från (M) (FP) (KD) - Ärende Utökat kommunalt engagemang i Samkraft Gävle Energi - Komplettering med anledning av Gävle kommunfullmäktiges återremittering Due Diligence rapport från Sweco - Samkraft AB KF protokollsutdrag juni - Samkraft Protokoll kommunstyrelsen Skriftlig reservation från (M) (FP) (KD) - Ärende om Samkraft AB Tjänsteskrivelse - Förvärv av tillgångar från Samkraft AB - Reviderad Bilaga 1 och 2 - Gävle Energi AB - Bakgrund och Förvärvet - Samkraft AB Protokoll GSAB Protokoll extra styrelsemöt Gävle Energi AB Sekretess OSL 19_... Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Samkraft Reservation från Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) - Samkraft Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S), Måns Montell (M), Roger Persson (MP), Richard Carlsson (SD), Per Johansson (S), Lars Beckman (M), Jan-Erik Andersson (KD), Patrik Stenvard (M), Helene Åkerlind (FP), Ahmed Amin (S), Inger Källgren-Sawela (M), Mattias Beijmo (S), Inger Schörling (MP), Gin Agul Hajo (V), Anders Fogeus (M), Daniel Kvarnlöf (M), Erik Holmestig (C) samt Stefan Petterson (V) Yrkande Jörgen Edsvik (S), Roger Persson (MP), Per Johansson (S), Ahmed Amin (S), Matttias Beijmo (S), Inger Schörling (MP), Gin Agul Hajo (V), Erik Holmestig (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Måns Montell (M), Richard Carlsson (SD), Lars Beckman (M), Jan-Erik Andersson (KD), Patrik Stenvard (M), Helen Åkerlind (FP), Inger Källgren-Sawela, Anders Fogeus (M), Daniel Kvarnlöf (M) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.

9 Sid 9 (28) Propositionsordning Två yrkanden har inkommit. Bifall samt avslag till Kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och genomförs. Utslaget blev 33 röster för bifall och 32 röster för avslag. Reservation Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna reserverar sig.

10 Sid 10 (28) 2 Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern Dnr 15KS240 Delges: Ordförande i Företagshälsovården, HR avdelningen Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att komplettera arvodesbestämmelserna gällande ersättning till ordförande i nämnden för den gemensamma Företagshälsovården med månadsarvode enligt Grupp B, innebärande 15 % av grundbeloppet. Ärendebeskrivning Enligt reglementet för den gemensamma Företagshälsovården ska samverkan ske genom att en gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a kommunallagen tillsätts av Landstinget. Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska för varje man-dat period växla mellan Landstinget och Gävle kommun. Ordförande för 2015 ska utses bland de ledamöter som kommunfullmäktige i Gävle Kommun utsett. Eftersom den gemensamma nämnden är ny sedan 2014 finns ingen reglering av ersättning till ordförande i den gemensamma nämnden när denna utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern

11 Sid 11 (28) 3 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2014 Dnr 15KS162 Delges: Inköp Gävleborg Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga årsredovisningen till handlingarna Ärendebeskrivning Från Inköp Gävleborg har årsredovisning inkommit Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Inköp Gävleborgs förvaltningsberättelse för 2014 Revisionsberättelse för år 2014 från Inköp Gävleborg Inlägg görs av Evelyn Klöverstedt (FP), Åsa Wiklund-Lång(S), Roger Persson (MP), Helene Åkerlind (FP), Lars Beckman (M) samt Hans Wahlström (S)

12 Sid 12 (28) 4 Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Dnr: 15KS165 Delges: Omvårdnadsnämnden Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service fr.o.m att anta föreslagen riktlinje och tillämpningsanvisning för kommunalt bostadstilllägg att utse Omvårdnadsnämnden till ansvarig nämnd för tillämpningen av kommunalt bostadstillägg, samt att tillämpningen finansieras inom ordinarie ram för ansvarig nämnd Ärendebeskrivning Från Omvårdnadsnämndens har inkommit förslag att införa kommunalt bostadstillägg. Kommunledningskontorets bedömning är att tillämpningen finansieras inom ordinarie ram till skillnad mot omvårdnadsnämndens förslag att kommunfullmäktige tillför medel för tillämpningen. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Kommunalt bostadstillägg Omvårdnadsnämnden - Protokollsutdrag - Förslag att införa kommunalt bostadstillägg Inlägg görs av Anders Jansson (M)

13 Sid 13 (28) 5 Motion (SD) - Individuell aktivitetspeng till unga Dnr: 14KS215 Delges: Kultur och fritid Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014, 30, väckte Roger Hedlund, Richard Carlsson, Marcus Andersson och Carl Ekenberg (Samtliga SD) rubricerade motion Kommunstyrelsens protokoll Motionsutlåtande - Individuell aktivitetspeng till unga Inlägg görs av Mattias Eriksson (SD), Roland Nilsson (M)

14 Sid 14 (28) 6 Enkel fråga a b c d e Lena Ödeen (FP) har ställt rubricerade fråga: Tullbomsgårdens framtid, dnr 15KS273. medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Jörgen Edsvik (S) kommunstyrelsens ordförande och efter inlägg av Lena Ödeen (FP) förklaras debatten avslutad. Evelyn Klöverstedt (FP) har ställt rubricerade fråga: Offentlig upphandling i Gävle kommun, dnr 15KS319. medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Åsa Wiklund Lång (S) kommunstyrelsens vice ordförande och efter inlägg av Evelyn Klöverstedt (FP) förklaras debatten avslutad. Per-Åke Fredriksson (FP) har ställt rubricerade fråga: Hur gick det med äldrelotsen? dnr 15KS323. medger att frågan får framställas. Frågan bordlägges med anledning av att vare sig frågeställare och den som skall besvara frågan ej närvarar. Niclas Bornegrim (M) har ställt rubricerade fråga: När kommer motionen "Unga företagare i kommunala bolagsstyrelser" som blev bifallen av att verkställas? dnr 15KS325. medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Åsa Wiklund Lång (S) kommunstyrelsens vice ordförande och efter inlägg av Niclas Bornegrim (M) förklaras debatten avslutad. Anders Fogéus (M) har ställt rubricerade fråga: Är det inte dags att ge alla kommunfullmäktiges förtroendevalda möjlighet att få delta som observatörer på kommunstyrelsen, dnr 15KS 327. medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Jörgen Edsvik (S) kommunstyrelsens ordförande och efter inlägg av Anders Fogéus (M) förklaras debatten avslutad. Enkel fråga (FP) tullbomsgårdens framtid. Enkel fråga (FP) - Offentlig upphandling i Gävle kommun Enkel fråga (FP) - Hur gick det med äldrelotsen? Enkel fråga (M) - När kommer motionen "Unga företagare i kommunala bolagsstyrelser" som blev bifallen av att verkställas? Enkel fråga (M) - Är det inte dags att ge alla kommunfullmäktiges förtroendevalda möjlighet att få delta som observatörer på kommunstyrelsen,

15 Sid 15 (28) 7 Medborgarförslag - Rådhusets framtid Dnr: 12KS269 Delges: Gavlefastigheter, föredragsställaren Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012, 163, väcktes rubricerade medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande Rådhusets framtid

16 Sid 16 (28) 8 Medborgarförslag - Ordna bryggor längs Gavleån t.ex. vid Biblioteket och Slottstorgsparkeringen Dnr: 13KS355 Delges: Samhällsbyggnad Gävle, Kultur och fritid, föredragsställare Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013, 142, väcktes rubricerades medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande - Ordna bryggor längs Gavleån t.ex. vid Biblioteket och Slottstorgsparkeringen

17 Sid 17 (28) 9 Medborgarförslag - Minnestavla över Gävles första rundradiosändare placerad i stadshuset Dnr: 13KS486 Delges: Gavlefastigheter AB, Samhällsbyggnad Gävle, KLK kommunikations avd, föredragsställare Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla medborgarförslaget i delen att uppmärksamma den första rundradiosändningen från Stadshuset på framtida minnestavla. Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013, 142, väcktes rubricerade medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande - Minnestavla över Gävles första rundradiosändare placerad i stadshuset Inlägg görs av Jan-Olof Hermansson (FP) samt Ahmed Amin (S)

18 Sid 18 (28) 10 Medborgarförslag - Rabatterade busskort även för sjukpensionärer Dnr: 13KS491 Delges: Samhällsbyggnad Gävle, föredragsställare Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2013, 198 c, väcktes rubricerade medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande Rabatterade busskort även för sjukpensionärer

19 Sid 19 (28) 11 Medborgarförslag Ekofrukt till barnen och brukare Dnr: 14KS327 Delges: KLK inköpstrateg, föredragsställare Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2014, 11, väcktes rubricerade medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande Ekofrukt till barnen Inlägg görs av Roger Persson (MP)

20 Sid 20 (28) 12 Interpellation (M) För små parkeringsrutor Dnr 15KS212 Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 27 april 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar För små parkeringsrutor

21 Sid 21 (28) 13 Interpellation (M) Lagning av trasiga vägar Dnr 15KS211 Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 27 april 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Lagning av trasiga vägar

22 Sid 22 (28) 14 Interpellation (M) Hur pass effektiv är egentligen den kommunala missbruksvården? Dnr 15KS210 Daniel Kvarnlöf (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 27 april 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Lars Öberg (S) Socialnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Daniel Kvarnlöf (M) och Maritha Johansson (V) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Hur pass effektiv är egentligen den kommunala missbruksvården?

23 Sid 23 (28) 15 Interpellation (M) Trygghetslarm Dnr 15KS264 Margareta Larsson (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Tord Fredriksen (V) Omvårdnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Interpellationen bordlägges eftersom det inte finns någon närvarande som kan svara på interpellationen. Interpellationssvar Trygghetslarm

24 Sid 24 (28) 16 Interpellation (M) Vita linjer på gator Dnr 15KS265 Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Vita linjer på gator

25 Sid 25 (28) 17 Interpellation (M) Vilka skolskjutsregler gäller för barn med särskilda behov i Gävle kommun? Dnr 15KS266 Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Martin Vadelius (S) Utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Interpellationen bordlägges eftersom det inte finns någon närvarande som kan svara på interpellationen. Lars Beckman (M) efterfrågar att Martin Vadelius (S) skall besvara interpellationen. Interpellationssvar Vilka skolskjutsregler gäller för barn med särskilda behov i Gävle kommun?

26 Sid 26 (28) 18 Interpellation (M) Körsbärsblommande träd Dnr 15KS267 Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Körsbärsblommande träd

27 Sid 27 (28) 19 Interpellation (M) Fimpar Dnr 15KS268 Pia Jansson (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Pia Jansson (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Fimpar

28 Sid 28 (28) 20 Interpellation (M) Anhöriganställning Dnr 15KS272 Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Tord Fredriksen (V) Omvårdnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Interpellationen bordlägges eftersom det inte finns någon närvarande som kan svara på interpellationen. Interpellationssvar (KD) - Anhöriganställning

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl. 09.00-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S) 1(32) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-74.15, 14.35-15.40 Ajournering 14.15-14.35 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-16.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-06-15 Plats Officersmässen, Sannahed Tid Måndagen den 15 juni 2009, klockan 19.50 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C)

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C) 1(20) Plats och tid KilArena, Kil, torsdagen den 27 januari 2011, kl 19.00-20.30. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer