Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sid 1 (28) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Helene Åkerlind (FP) Sanna Backeskog (S) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/ Diariet Underskrift Markus Svensson

2 Sid 2 (28) Ledamöter Närv. Frånv Marcus Zingmark (V) Tjänstgörande ersättare Paragraf Maritha Johansson (V) Tord Fredriksen (V) Sandra Söderqvist Gin Akgul Hajo (V) Isabella Bexell (V) 2:e vice ordf. Stefan Pettersson (V) Roger Persson (MP) Helene Börjesson (MP) Kiki Larsson Inger Schörling (MP) Peter Hansson (MP) Håkan Alenius (S) Leyla Tarhan (S) Mattias Beijmo Kristina Hellström Jens Leidermark (S) Tom 4 From 5 Ellinor Hedblom (S) Lars Öberg (S) Zahra Jabbar Birgitta Öberg (S) Ahmed Amin (S) Eva Älander (S) ordf. Martin Vadelius (S) Kent Edin Sanna Backeskog (S) Jörgen Edsvik (S) Åsa Wiklund Lång (S) Daniel Olsson (S) Lena Lundgren (S) Hans Wahlström (S) Elin Lundgren (S) Peter Bergström (S) Ulrika Jidåker (S) Per Johansson Lars-Göran Ståhl (S) Mona Kolarby (S) Lena Ålander Helene Åkerlind (FP) Per- Åke Fredriksson (FP) John-Olof Hermansson Kjell Helling (FP)

3 Sid 3 (28) Lena Ödeen (FP) Evelyn Klöverstedt (FP) Ann-Helen Persson (C) Ayser Bayraktar (C) Erik Holmestig (C) Jan-Erik Andersson (KD) Lili André (KD) Inger KällgrenSawela (M) Måns Montell (M) Anders Jansson (M) Lars-Göran Lundh From 5 Margareta Larsson (M) William Elofsson (M) Kenneth Bognesand From 4 Birgittha Bjerkén (M) Lars Beckman (M) Patrik Stenvard (M) 1:e vice ordf. Pia Jansson (M) Niclas Bornegrim (M) Daniel Kvarnlöf (M) Anders Fogeus (M) Birgitta Juhlin (M) Örjan Larsson Ann Sophie Mattisson (M) Ann-Charlotte Granath Roland Nilsson (M) From 2 Maria Makbule Colak (M) Linus Gunnarsson (M) Margareta Johansson (SD) Marcus Andersson (SD) Ingela Vester (SD) Mattias Eriksson (SD) Carl Ekenberg From 13 Roger Hedlund (SD) Carina Naenfeldt (SD) Richard Carlsson (SD) Lena Eriksson (SD) Ersättare Sandra Söderqvist (V

4 Sid 4 (28) Seppo Laine (V) Anita Walther (V) Kicki Larsson (MP) Henrik Sundberg (MP) Mattias Beijmo (S) Zahra Jabbar (S) Kent Edin (S) Kristina Hellström (S) Niklas Nygren (S) Per Johansson (S) Lena Ålander (S) Ismet Uzun (S) Sara Keisu (S) Markus Kristiansson (S) John-Olof Hermanson (FP) Margareta Hofenstam (FP) Kari Axelsson (FP) Stefan Helmersson (C) Eiran Cooper (C) Rosmari Holmgren (KD) Lennart Ahlenius (KD) Örjan Larsson (M) Ann-Charlotte Granath (M) Kenneth Bognesand (M) Lars-Göran Lund (M) Lars Widén (M) Maud Lundh (M) Mårten Berglund (M) Morgan Darmell (M) Maj-Britt Åhrman (M) Carl Ekenberg (SD) Oskar Moström (SD) Petra Hedfors (SD) Marcus Lagerroos (SD)

5 Sid 5 (28)

6 Sid 6 (28) Anmälningsärende Maria Lindström (KD) ledamot har avsagt sig sitt uppdrag i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Jan-Erik Andersson (KD) till ny ledamot efter Maria Lindström (KD) och Lennart Ahlenius (KD) som ersättare efter Jan Erik Andersson

7 Sid 7 (28) 1 Utökat kommunalt engagemang i Samkraft Dnr 15KS249 Delges: Gävle Energi AB, Stadshus AB, KLK ekonomi Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till Gävle Energi AB att, givet att det bidrar till ett ökat resultat för Gävle Energi-koncernen, förvärva Samkrafts tillgångar genom det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB, bilda nytt aktiebolag eller förvärva lagerbolag för att möjliggöra förvärv av inkråmet i Samkraft AB inklusive dotterbolagsaktierna att för Gävle Energi AB bevilja utökad investeringsram om 200 mnkr för verksamhetsåret 2015 inom vilket förvärvet skall rymmas. Finansiering skall ske genom en kombination av egna likvida medel att upplåning att de slutliga villkoren skall godkännas av Gävle Stadshus AB att under förutsättning att Gävle Energi förvärvar Samkrafts tillgångar ska redovisning ske till Kommunstyrelsen och Gävle Stadshus AB samt Ärendebeskrivning På Kommunstyrelsens sammanträde i maj beslutades bl.a. att uppdra till Gävle Energis VD att slutföra förhandlingarna, med övriga ägare i Samkraft AB i syfte att om möjligt förvärva tillgångarna i bolaget. Samkraft AB startades 2008 av 13 kommunala bolag, kommuner och privata intressenter. Sedan starten har tio vindkraftverk uppförts och drifttagits. Tekniskt har vindkraftverket uppfyllt de krav och förväntningar som funnits på dem i respektive projekt. Som en konsekvens av att elpriser och elcertifikatspriser varit i sjunkande trend sedan 2011 har bolaget fått ekonomiska problem trots att bolagsledningen arbetat med att sänka kostnadsnivån i bolaget. På kommunstyrelsens sammanträde i juni beslutades att att uppdra till Gävle Energi AB att, givet att det bidrar till ett ökat resultat för Gävle Energi-koncernen, förvärva Samkrafts tillgångar genom det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB, bilda nytt aktiebolag eller förvärva lagerbolag för att möjliggöra förvärv av inkråmet i Samkraft AB inklusive dotterbolagsaktierna. att för Gävle Energi AB bevilja utökad investeringsram om 200 mnkr för verksamhetsåret 2015 inom vilket förvärvet skall rymmas. Finansiering skall ske genom en kombination av egna likvida medel och upplåning att de slutliga villkoren skall godkännas av Gävle Stadshus AB.

8 Sid 8 (28) beslutade på sitt sammanträde den 22 juni 2015 att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlagen gällande bl.a. externa värderingar. s ordförande uttryckte även att s extra sammanträde bör ske snarast. På kommunstyrelsens extra sammanträde den 29 juni förelåg komplettering från Gävle Energi AB Komplettering med anledning av Gävle kommunfullmäktiges återremittering och Due Diligence rapport från Sweco samt förelåg beslutsförslag i enlighet med kommunstyrelsen beslut den 9 juni. Kommunstyrelsens protokoll Skriftlig reservation från (M) (FP) (KD) - Ärende Utökat kommunalt engagemang i Samkraft Gävle Energi - Komplettering med anledning av Gävle kommunfullmäktiges återremittering Due Diligence rapport från Sweco - Samkraft AB KF protokollsutdrag juni - Samkraft Protokoll kommunstyrelsen Skriftlig reservation från (M) (FP) (KD) - Ärende om Samkraft AB Tjänsteskrivelse - Förvärv av tillgångar från Samkraft AB - Reviderad Bilaga 1 och 2 - Gävle Energi AB - Bakgrund och Förvärvet - Samkraft AB Protokoll GSAB Protokoll extra styrelsemöt Gävle Energi AB Sekretess OSL 19_... Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Samkraft Reservation från Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) - Samkraft Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S), Måns Montell (M), Roger Persson (MP), Richard Carlsson (SD), Per Johansson (S), Lars Beckman (M), Jan-Erik Andersson (KD), Patrik Stenvard (M), Helene Åkerlind (FP), Ahmed Amin (S), Inger Källgren-Sawela (M), Mattias Beijmo (S), Inger Schörling (MP), Gin Agul Hajo (V), Anders Fogeus (M), Daniel Kvarnlöf (M), Erik Holmestig (C) samt Stefan Petterson (V) Yrkande Jörgen Edsvik (S), Roger Persson (MP), Per Johansson (S), Ahmed Amin (S), Matttias Beijmo (S), Inger Schörling (MP), Gin Agul Hajo (V), Erik Holmestig (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Måns Montell (M), Richard Carlsson (SD), Lars Beckman (M), Jan-Erik Andersson (KD), Patrik Stenvard (M), Helen Åkerlind (FP), Inger Källgren-Sawela, Anders Fogeus (M), Daniel Kvarnlöf (M) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.

9 Sid 9 (28) Propositionsordning Två yrkanden har inkommit. Bifall samt avslag till Kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och genomförs. Utslaget blev 33 röster för bifall och 32 röster för avslag. Reservation Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna reserverar sig.

10 Sid 10 (28) 2 Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern Dnr 15KS240 Delges: Ordförande i Företagshälsovården, HR avdelningen Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att komplettera arvodesbestämmelserna gällande ersättning till ordförande i nämnden för den gemensamma Företagshälsovården med månadsarvode enligt Grupp B, innebärande 15 % av grundbeloppet. Ärendebeskrivning Enligt reglementet för den gemensamma Företagshälsovården ska samverkan ske genom att en gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a kommunallagen tillsätts av Landstinget. Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska för varje man-dat period växla mellan Landstinget och Gävle kommun. Ordförande för 2015 ska utses bland de ledamöter som kommunfullmäktige i Gävle Kommun utsett. Eftersom den gemensamma nämnden är ny sedan 2014 finns ingen reglering av ersättning till ordförande i den gemensamma nämnden när denna utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern

11 Sid 11 (28) 3 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2014 Dnr 15KS162 Delges: Inköp Gävleborg Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga årsredovisningen till handlingarna Ärendebeskrivning Från Inköp Gävleborg har årsredovisning inkommit Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Inköp Gävleborgs förvaltningsberättelse för 2014 Revisionsberättelse för år 2014 från Inköp Gävleborg Inlägg görs av Evelyn Klöverstedt (FP), Åsa Wiklund-Lång(S), Roger Persson (MP), Helene Åkerlind (FP), Lars Beckman (M) samt Hans Wahlström (S)

12 Sid 12 (28) 4 Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Dnr: 15KS165 Delges: Omvårdnadsnämnden Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service fr.o.m att anta föreslagen riktlinje och tillämpningsanvisning för kommunalt bostadstilllägg att utse Omvårdnadsnämnden till ansvarig nämnd för tillämpningen av kommunalt bostadstillägg, samt att tillämpningen finansieras inom ordinarie ram för ansvarig nämnd Ärendebeskrivning Från Omvårdnadsnämndens har inkommit förslag att införa kommunalt bostadstillägg. Kommunledningskontorets bedömning är att tillämpningen finansieras inom ordinarie ram till skillnad mot omvårdnadsnämndens förslag att kommunfullmäktige tillför medel för tillämpningen. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Kommunalt bostadstillägg Omvårdnadsnämnden - Protokollsutdrag - Förslag att införa kommunalt bostadstillägg Inlägg görs av Anders Jansson (M)

13 Sid 13 (28) 5 Motion (SD) - Individuell aktivitetspeng till unga Dnr: 14KS215 Delges: Kultur och fritid Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014, 30, väckte Roger Hedlund, Richard Carlsson, Marcus Andersson och Carl Ekenberg (Samtliga SD) rubricerade motion Kommunstyrelsens protokoll Motionsutlåtande - Individuell aktivitetspeng till unga Inlägg görs av Mattias Eriksson (SD), Roland Nilsson (M)

14 Sid 14 (28) 6 Enkel fråga a b c d e Lena Ödeen (FP) har ställt rubricerade fråga: Tullbomsgårdens framtid, dnr 15KS273. medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Jörgen Edsvik (S) kommunstyrelsens ordförande och efter inlägg av Lena Ödeen (FP) förklaras debatten avslutad. Evelyn Klöverstedt (FP) har ställt rubricerade fråga: Offentlig upphandling i Gävle kommun, dnr 15KS319. medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Åsa Wiklund Lång (S) kommunstyrelsens vice ordförande och efter inlägg av Evelyn Klöverstedt (FP) förklaras debatten avslutad. Per-Åke Fredriksson (FP) har ställt rubricerade fråga: Hur gick det med äldrelotsen? dnr 15KS323. medger att frågan får framställas. Frågan bordlägges med anledning av att vare sig frågeställare och den som skall besvara frågan ej närvarar. Niclas Bornegrim (M) har ställt rubricerade fråga: När kommer motionen "Unga företagare i kommunala bolagsstyrelser" som blev bifallen av att verkställas? dnr 15KS325. medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Åsa Wiklund Lång (S) kommunstyrelsens vice ordförande och efter inlägg av Niclas Bornegrim (M) förklaras debatten avslutad. Anders Fogéus (M) har ställt rubricerade fråga: Är det inte dags att ge alla kommunfullmäktiges förtroendevalda möjlighet att få delta som observatörer på kommunstyrelsen, dnr 15KS 327. medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Jörgen Edsvik (S) kommunstyrelsens ordförande och efter inlägg av Anders Fogéus (M) förklaras debatten avslutad. Enkel fråga (FP) tullbomsgårdens framtid. Enkel fråga (FP) - Offentlig upphandling i Gävle kommun Enkel fråga (FP) - Hur gick det med äldrelotsen? Enkel fråga (M) - När kommer motionen "Unga företagare i kommunala bolagsstyrelser" som blev bifallen av att verkställas? Enkel fråga (M) - Är det inte dags att ge alla kommunfullmäktiges förtroendevalda möjlighet att få delta som observatörer på kommunstyrelsen,

15 Sid 15 (28) 7 Medborgarförslag - Rådhusets framtid Dnr: 12KS269 Delges: Gavlefastigheter, föredragsställaren Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012, 163, väcktes rubricerade medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande Rådhusets framtid

16 Sid 16 (28) 8 Medborgarförslag - Ordna bryggor längs Gavleån t.ex. vid Biblioteket och Slottstorgsparkeringen Dnr: 13KS355 Delges: Samhällsbyggnad Gävle, Kultur och fritid, föredragsställare Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013, 142, väcktes rubricerades medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande - Ordna bryggor längs Gavleån t.ex. vid Biblioteket och Slottstorgsparkeringen

17 Sid 17 (28) 9 Medborgarförslag - Minnestavla över Gävles första rundradiosändare placerad i stadshuset Dnr: 13KS486 Delges: Gavlefastigheter AB, Samhällsbyggnad Gävle, KLK kommunikations avd, föredragsställare Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla medborgarförslaget i delen att uppmärksamma den första rundradiosändningen från Stadshuset på framtida minnestavla. Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013, 142, väcktes rubricerade medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande - Minnestavla över Gävles första rundradiosändare placerad i stadshuset Inlägg görs av Jan-Olof Hermansson (FP) samt Ahmed Amin (S)

18 Sid 18 (28) 10 Medborgarförslag - Rabatterade busskort även för sjukpensionärer Dnr: 13KS491 Delges: Samhällsbyggnad Gävle, föredragsställare Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2013, 198 c, väcktes rubricerade medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande Rabatterade busskort även för sjukpensionärer

19 Sid 19 (28) 11 Medborgarförslag Ekofrukt till barnen och brukare Dnr: 14KS327 Delges: KLK inköpstrateg, föredragsställare Beslut beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2014, 11, väcktes rubricerade medborgarförslag KS protokoll Medborgarförslagsutlåtande Ekofrukt till barnen Inlägg görs av Roger Persson (MP)

20 Sid 20 (28) 12 Interpellation (M) För små parkeringsrutor Dnr 15KS212 Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 27 april 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar För små parkeringsrutor

21 Sid 21 (28) 13 Interpellation (M) Lagning av trasiga vägar Dnr 15KS211 Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 27 april 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Lagning av trasiga vägar

22 Sid 22 (28) 14 Interpellation (M) Hur pass effektiv är egentligen den kommunala missbruksvården? Dnr 15KS210 Daniel Kvarnlöf (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 27 april 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Lars Öberg (S) Socialnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Daniel Kvarnlöf (M) och Maritha Johansson (V) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Hur pass effektiv är egentligen den kommunala missbruksvården?

23 Sid 23 (28) 15 Interpellation (M) Trygghetslarm Dnr 15KS264 Margareta Larsson (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Tord Fredriksen (V) Omvårdnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Interpellationen bordlägges eftersom det inte finns någon närvarande som kan svara på interpellationen. Interpellationssvar Trygghetslarm

24 Sid 24 (28) 16 Interpellation (M) Vita linjer på gator Dnr 15KS265 Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Vita linjer på gator

25 Sid 25 (28) 17 Interpellation (M) Vilka skolskjutsregler gäller för barn med särskilda behov i Gävle kommun? Dnr 15KS266 Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Martin Vadelius (S) Utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Interpellationen bordlägges eftersom det inte finns någon närvarande som kan svara på interpellationen. Lars Beckman (M) efterfrågar att Martin Vadelius (S) skall besvara interpellationen. Interpellationssvar Vilka skolskjutsregler gäller för barn med särskilda behov i Gävle kommun?

26 Sid 26 (28) 18 Interpellation (M) Körsbärsblommande träd Dnr 15KS267 Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Körsbärsblommande träd

27 Sid 27 (28) 19 Interpellation (M) Fimpar Dnr 15KS268 Pia Jansson (M) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Daniel Olsson (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Pia Jansson (M) och Daniel Olsson (S) förklaras debatten avslutad. Interpellationssvar Fimpar

28 Sid 28 (28) 20 Interpellation (M) Anhöriganställning Dnr 15KS272 Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation. har den 25 maj 2015 beslutat att interpellationen får framställas. Tord Fredriksen (V) Omvårdnadsnämndens ordförande har besvarat interpellationen. Interpellationen bordlägges eftersom det inte finns någon närvarande som kan svara på interpellationen. Interpellationssvar (KD) - Anhöriganställning

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (42) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl. 09.00-19.05 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Birgittha Bjerkén (M) Helene Börjesson (MP) Anslag/Bevis Protokollet

Läs mer

1. Kommunledningsmål och ekonomiska ramar 2016-2019

1. Kommunledningsmål och ekonomiska ramar 2016-2019 Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-06-22 Plats: Stadshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 09:00 17.00 1. Kommunledningsmål och ekonomiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (18) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshusets Spegelsal, kl.11.00-16.30 Paragraf 1-11 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Sekreterare Markus Svensson Ordförande Birgittha Bjerkén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1(32) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshusets Spegelsal, kl. 09:00-14:50 Paragraf 1-26 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: 2016-05-04... Sekreterare Lena Arnberg... Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (36) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, Kl. 09.00-17.00 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Richard Carlsson (SD) Åsa Wiklund Lång (S) Anslag/Bevis Protokollet

Läs mer

Citat under kommunfullmäktige från våra förtroendevalda moderater

Citat under kommunfullmäktige från våra förtroendevalda moderater Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-07-08 Plats: Stadshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 14:00 19.00 1. Utökat kommunalt engagemang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (25) Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-28 Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl. 09.00-15.15 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Marcus Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl. 09.00-16.10 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Patrik Stenvard (M) Ayser Bayraktar (C) Lena Lundgren (S) Anslag/Bevis Protokollet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-10-13 Sid 1 (25) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 08.30-16.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-10-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 1 (20) Sammanträdesdatum 2013-09-30 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 09.00-12.00 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens plats och tid Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (44) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl. 09.00-17.00 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Inger KällgrenSawela (M) Ellinor Hedblom (S) Anslag/Bevis

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L K o m m u n f u l l m ä k t i g e Sid 1 (19) Sammanträdesdatum 2011-10-31 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 14.00-17.30 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L K o m m u n f u l l m ä k t i g e Sid 1 (33) Sammanträdesdatum 2012-04-23 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 14.00-17.30 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (26) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshusets Spegelsal kl.9:00 17:00 Paragraf 1-20 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Sekreterare Markus Svensson Ordförande Daniel Olsson (S)

Läs mer

2. Årsredovisning år 2014 för kommunen och de kommunala bolagen

2. Årsredovisning år 2014 för kommunen och de kommunala bolagen Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-05-25 Plats: Stadshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 09:00 17.00 1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L K o m m u n f u l l m ä k t i g e Sid 1 (19) Sammanträdesdatum 2011-05-30 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 14.00-20.30 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 1 (23) Sammanträdesdatum 2012-12-17 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 09.00-14.10 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens plats och tid Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (28) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Spegelsalen, Stadshuset Spegelsalen, Stadshuset, kl. 9:00-17:0009:00-16:30 Paragraf 1-23 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Sekreterare Markus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (5) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-15.30 Paragraf 143 145 145 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (26) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshusets Spegelsal, kl.09:00-17:50 Paragraf 1-18 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshusets Spegelsal, kl. 09:00-17:00 Paragraf 1-24 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: 2016-06-03... Sekreterare Markus Svensson/ Petter

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 1 (28) Sammanträdesdatum 2013-03-25 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 09.00-17.35 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens plats och tid Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (37) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshusets Spegelsal, kl.09:00-16:50 Paragraf 1-32 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Sekreterare Markus Svensson Ordförande Daniel Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl 14:00-16:15 Mötet ajourneras kl 16.05-16.10 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Utbildning & Arbete Gävle,

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (52) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl. 09.00-14.20 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Lili André (KD) Åsa Wiklund Lång (S) Anslag/Bevis Protokollet

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L K o m m u n f u l l m ä k t i g e Sid 1 (21) Sammanträdesdatum 2011-02-14 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 14.00-17.50 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl 13:30-15:25 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Ruddammsgatan 27, 2014-11-25

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n f u l l m ä k t i g e S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L K o m m u n f u l l m ä k t i g e Sid 1 (22) Sammanträdesdatum 2011-11-28 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 14.00-20.00 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anmälan om beslutade medborgarförslag 150928 Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen år 2015

Anmälan om beslutade medborgarförslag 150928 Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen år 2015 Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-09-28 Plats: Stadshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 09:00 14.00 1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshusets Spegelsal, kl. 09:00-14:05 Paragraf 1-32 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: 2016-12-02... Sekreterare Markus Svensson...

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sid 1 (31) Kommunstyrelsen Plats och tid KS-salen, kl. 10:00-13.25 Paragraf 186-211 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2016-09-26... Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sid 1 (29)

Kommunfullmäktige Sid 1 (29) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 1 (29) Sammanträdesdatum 2013-10-28 Plats Stadshuset, Spegelsalen Tid Sammanträde kl. 09.00-17.00 Närvarande Se sidan 2-3 Justeringens plats och tid Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (8) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-03-10 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-27

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-27 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-27 Plats och tid KS-salen, Stadhuset, Drottninggatan 22 tisdag 27 januari 2015 09:00 Ordförande Jörgen Edsvik (S) Förhinder anmäls till Kommunledningskontorets

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2

Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 16 juni Paragrafer

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (6) Sammanträdesprotokoll 2015-03-02 Plats och tid Amsterdam, kl. 13:00-15:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2015-03-17 kl 11.00 Stadshuset Sekreterare Veronica Silén Ordförande Daniel Olsson

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.30 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (16) Sammanträdesprotokoll 17-30 Plats och tid Regenereringshuset, Gasklockorna, onsdagen 13 mars kl. 13:30-17.40 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2013-03-18 Sekreterare Camilla Williamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (12) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl. 14:00-15.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Utbildning & Arbete Gävle, Ruddammsgatan 27, 2013-02-12

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag , kl :00

Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag , kl :00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag, kl. 19.00 21:00 Beslutande Övriga deltagare 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, totalt 29 beslutande Se närvarolistan

Läs mer