K o m m u n s t yr e l s e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K o m m u n s t yr e l s e n"

Transkript

1 K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj 2015 Paragrafer Sekreterare Ann Westholm Ordförande Jörgen Edsvik (S) Richard Carlsson (SD) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sid 2 (37) Ledamöter Närv. Frånvarande Tjänstgörande ersättare Paragraf Jörgen Edsvik Ordf.(S) Åsa Wiklund Lång V ordf. (S) Ahmed Amin(S) Martin Vadelius (S) Lena Lundgren (S) Mona Kolarby (S) Gin Akgul Hajo (V) Roger Persson (MP) Inger KällgrenSawela (M) Måns Montell (M) William Elofsson (M) Margareta Larsson (M) Helene Åkerlid (FP) Ann-Helen Persson (C) Lili André (KD) Richard Carlsson (SD) Ersättare Närv. Frånvarande Ahmed Amin(S) Mona Kolarby (S) Daniel Olsson (S) Tord Fredriksen (V) Isabella Bexell (V) Inger Schörling (MP) William Elofsson (M) Lars Beckman (M) Niclas Bornegrim (M) Per-Åke Fredriksson (FP) Roland Ericsson (C) Jan-Erik Andersson (KD) Mattias Eriksson (SD) Övriga Ann Westholm, kommunsekreterare Helén Åleskog, förvaltningschef Göran Arnell, kommundirektör Anita Svensson, adm.chef Anna-Karin Wågberg Sparring adm.chef Germund Jonsson, ekonomi- o finanschef Anders Olsson, IT-chef Joakim Råberg, HR-chef Johan Adolfsson, kommunikationschef Bosse Bäckström, planeringschef Anna-Karin Niemann, presschef Maria Kärnström, politisk sekreterare (S) Attila Fabian, politisk sekreterare (M) amuel Gonzalez Westling, politisk sekreterare (V) Marcus Andersson politisk sekreterare (SD) Kajsa Svaleryd, Jämställdhetsstrateg 100 Emilie Printz, Projektledare Våld i nära relationer, 100 Eeva Östberg Samordnare nationella minoriteter, 100 Daniel Larsson, integrationssamordnare, 100 Hans-Göran Karlsson, Brynäs IF, 100 Maria Sundman Brynäs IF, 100 Johan Caling Brynäs IF, 100 Ewa von Scheele Gefle IF, 100 Håkan Jönsson, VD Gävle Energi AB, 123 Torbjörn Wiktorén, ekonomichef Gävle Energi AB, 123

3 Kommunstyrelsen Sid 3 (37) 99 Fastställande av föredragningslista Dagens föredragningslista fastställs med justeringen Almedalsveckan samt utgår dagens redovisning av Kommunledningskontorets medarbetarenkät. 100 Information/Uppföljning Under denna punkt samlas information som är av vikt för att kommunstyrelsen löpande ska få en bild över verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning i såväl helhet som delar. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för arbetsgivarfrågor samt hållbar samhällsutveckling och tillväxt. a. Verksamhetsstyrning/Uppföljning - Marie Nilsson ger en lägesrapport avseende Kommunledningskontorets uppdrag att arbeta med GIS strategiska frågor - IT-chef Anders Olsson ger en lägesrapport avseende Kommunledningskontorets uppdrag om it relaterade frågor i utbildningsverksamheten samt upphandling av e-tjänsteplattform b. Tillväxt/samhälle - Kajsa Svaleryd, Emelie Printz, Eeva Östberg och Daniel Larsson ger en presentation av delar från Kommunledningskontorets arbete med social hållbarhet från HRavdelningens enhet gällande jämlikhetsarbete, projekt Våld i nära relationer, arbetet med nationella minoriteteter samt integrationsarbetet. - Hans- Göran Karlsson, Johan Cahling, Maria Sundman, Brynäs IF informerar ang samarbetsavtalet mellan Gävle kommun och Brynäs If avseende En Bra Start samt informerar Eva von Scheele Gefle Ifs arbete med egna verksamhet inom klubben, nuvarande och framtida utmaningar. - Helén Åleskog informerar om kostnaderna för arenorna, aktivitetsbidrag, sponsring mm.

4 Kommunstyrelsen Sid 4 (37) 101 Bostadssociala åtgärder år 2015 GIF fotboll, Belysning Andersberg, Sätra Lyfter, Dialog och stadsutveckling i Sätra Dnr 15KS55 Delges: Övergripande planering, Ekonomiavdelningen, Samhällsbyggnad, Kultur & Fritid och IK Sätra Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag och Inger KällgrenSawela (M) yrkande att godkänna hantering av medel avsatta att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt nedan att bifall medel till GIF fotbolls utökade arbete med integration och jämställdhet med 1 mnkr år 2015 att bifall medel med kr till Belysning Andersberg att bifalla medel med kr till Sätra Lyfter att avslå medel till Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna Kommunstyrelsen har under våren behandlat ett antal ärenden att finansiera inom ramen för medel avsatta för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Bakgrunden till lagstiftningen på området har redovisats i dessa ärenden och återupprepas inte här. Det kan dock förtjäna påpekas att vad som avses med bostadsförsörjningsåtgärder inte närmare är angivet i lagstiftningen på annat sätt än att det ska avse åtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (prop 2009/10:185 s 88 ff). Det förslag till vidare fördelning av medel som nu arbetats fram omfattar Sätra Lyfter, Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna, Belysning Andersberg och GIF fotbolls utökade arbete med integration och jämställdhet, se respektive bilagor. sunderlag Tjänsteskrivelse - Utdelning från AB Gavlegårdarna att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar Tjänsteskrivelse Utökat samarbete med GIF avseende integration och jämställdhet GIF fem områden Ansökningar - Sätra Lyfter/Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna/Belysning Andersberg

5 Kommunstyrelsen Sid 5 (37) Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Ann-Helen Persson (C), Helene Åkerlind (FP), Ahmed Amin (S), Gin Akgül Hajo (V), Martin Vadelius (S), Roger Persson (MP), Richard Carlsson (SD) och Niclas Bornegrim (M) Ajournering begärs och verkställs mellan kl Yrkande Inger KällgrenSawela (M) yrkar att beviljas till Sätra lyfter samt avslag till Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på bifall på medel med redigerade kr till Sätra lyfter mot Inger KällgrenSawela (M) yrkande av medel till kr och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens reviderade förslag Omröstning Omröstning begärs och medges. Med 7 röster för ordförandens förslag mot 6 röster för Inger KällgrenSawela (M) yrkande finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag Omröstningsresultat: - för ordförandens förslag: Jörgen Edsvik (S), Ahmed Amin (S), Martin Vadelius (S), Mona Kolarby (S), Gin Akgül Hajo (V), Roger Persson (MP) och Richard Carlsson (SD), för Inger KällgrenSawela (M) förslag: Inger KällgrenSawela (M), William Eriksson (M), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (FP), Ann-Helen Persson (C) och Lili André (KD). Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag på medel till Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna och finner att kommunstyrelsen bifaller Inger KällgrenSawela (M) avslagsyrkande.

6 Kommunstyrelsen Sid 6 (37) 102 Delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt i vissa fastighetsrättsliga ärenden Dnr 15KS218 Delges: Avd övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att ändra delegationsordningen enligt bifogat förslag att beslutet justeras omedelbart Till följd av förändringar som i nämnds- och tjänstemannaorganisationen inom samhällsbyggnadsområdet föreslås vissa justeringar i delegationsordningen rörande rätten att besluta och företräda kommunstyrelsen i vissa mark- och exploateringsfrågor. Förändringarna är en del i att förtydliga och stärka kommunstyrelsens roll inom markoch exploateringsområdet. Föreslagna justering handlar om ärenden som tidigare delegerade till mark- och exploateringschefen, samt projekt- och sektionsledare vid Samhällsbyggnad Gävle. Dessa ärenden föreslås nu istället att delegeras till den nyinrättade tjänsten som markstrateg vid kommunledningskontoret. Föreslagna ändringar i delegationsordningen framgår av bilaga. sunderlag Tjänsteskrivelse - Delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt i vissa fastighetsrättsliga ärenden Kommunstyrelsens delegationsordning med markerade ändringar Delegationsordning för kommunstyrelsen

7 Kommunstyrelsen Sid 7 (37) 103 Förlängning av partnerskapsavtal mellan Gävle kommun och Zhuhai i Kina Dnr 15KS222 Delges: Kommunikationsavdelningens internationella kontor Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att Gävle kommun förlänger sitt partnerskapsavtal med Zhuhai åren Från Kommunledningskontoret föreligger förslag att Gävle kommun förlänger sitt partnerskapsavtal med Zhuhai åren då det befintliga avtalet löper ut Avtalet i sig omfattar inte specifika åtaganden, men medför ökade möjligheter och engagemang. Grunden till samarbetet har varit att skapa möjligheter till näringslivsutveckling genom partnerskapsavtalet. sunderlag Bilaga 1 - Underlag Zhuhai-Gävle avtalsförlängning Bilaga 2 - Avtal Gävle kommun och Zhuhai, Kina Tjänsteskrivelse - Förlängning partnerskapsavtal med Zhuhai, Kina Yrkande Richard Carlsson (SD) yrkar att ärendet avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till beredningsförslaget och Richard Carlsson (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget Reservation Richard Carlsson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande.

8 Kommunstyrelsen Sid 8 (37) 104 Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen - Stockholm Business Alliance Dnr 15KS132 Delges: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta att Gävle kommun förlänger sitt medlemskap i Stockholm Business Alliance avtalsperioden 1 januari december 2020 Från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreligger förslag att Gävle kommun förlänger sitt medlemskap I Stockholm Business Alliance åren under förutsättning att nämnden erhåller full kostnadstäckning för medlemskapet. Vid Kommunstyrelsens beredning föreslogs att medlemskapet förlängs samt att kostnadstäckningen är inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budget. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ny avtalsperiod - Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance Bilaga till tjänsteskrivelse - Ny avtalsperiod - näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance Protokoll från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen - Stockholm Business Alliance Avtal Stockholm Business Alliance - Period Turnéplan 2015 till Stockholm Business Alliance Kommunerna Följebrev - Stockholm Business Alliance - Nytt avtal Gällande avtal Stockholm Business Alliance

9 Kommunstyrelsen Sid 9 (37) 105 Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern Dnr 15KS240 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att komplettera arvodesbestämmelserna gällande ersättning till ordförande i nämnden för den gemensamma Företagshälsovården med månadsarvode enligt Grupp B, innebärande 15 % av grundbeloppet. Enligt reglementet för den gemensamma Företagshälsovården ska samverkan ske genom att en gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a kommunallagen tillsätts av Landstinget. Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska för varje mandatperiod växla mellan Landstinget och Gävle kommun. Ordförande för 2015 ska utses bland de ledamöter som kommunfullmäktige i Gävle Kommun utsett. Eftersom den gemensamma nämnden är ny sedan 2014 finns ingen reglering av ersättning till ordförande i den gemensamma nämnden när denna utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse - Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern. Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S).

10 Kommunstyrelsen Sid 10 (37) 106 Ekonomiska månadsrapporter år 2015 för Kommunstyrelsen Dnr 15KS6 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna kommunstyrelsens rapport Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapport för mars 2015 för Kommunstyrelsen sunderlag Investeringar januari-mars Kommunstyrelsen Månadsuppföljning exploatering och markförsäljning mars 2015 Detaljerad resultaträkning januari-mars 2015 för Kommunstyrelsen Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S) och Inger KällgrenSawela (M).

11 Kommunstyrelsen Sid 11 (37) 107 Ekonomiska månadsrapporter år 2015 för kommunen och de kommunala bolagen Dnr 15KS3 Delges: Samtliga nämnder, Gävle Stadshus AB, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att Omvårdnadsnämnden i kommande rapporter redovisar inom vilka verksamheter underskott prognostiseras, vilka åtgärder som vidtagits med anledning av befarat underskott samt effekter av pågående åtgärder som inräknats i prognosen att godkänna rapporten för kommunen och de kommunala bolagen Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapport för mars 2015 för kommunen och de kommunala bolagen. sunderlag Tjänsteskrivelse - Månadsrapport per mars för nämnder och bolag Bilaga 3 Månadsrapport Stadshuskoncernens bolag per februari 2015 Bilaga 1 Månadsrapport nämnder per mars 2015 Bilaga 2 Tabell Månadsrapport nämnder per mars Bilaga 3 Stadshuskoncernens bolag per mars 2015

12 Kommunstyrelsen Sid 12 (37) 108 Samplanering avseende Ostkustbanan dubbelspår Dnr 12KS130 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta fördjupad översiktsplan för dubbelspår Ostkustbanan Översiktsplanen har tagits fram inom ramen för samarbetsprojektet Samordnad Planering. Fem kommuner (Gävle-Sundsvall), två länsstyrelser och Region Gävleborg, med Trafikverket som projektägare, har tillsammans genomfört en fysisk planering som ska leda till en sammanhängande korridor för utbyggnad av dubbelspårig Ostkustbana på hela sträckan Gävle-Sundsvall. Gävle kommun har för detta tagit fram en fördjupad översiktsplan som har varit på samråd våren 2013, och på granskning (utställning) hösten Förslaget till antagandehandling med granskningsredogörelse lades fram för Samhällsbyggnadsutskottet , som beslutade att planen ska gå vidare till Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige för antagande. Bosse Bäckström föredrar ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 23 Fördjupad översiktsplan dubbelspår Ostkustbanan - Antagandehandling Granskningsredogörelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan Samrådsredogörelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S).

13 Kommunstyrelsen Sid 13 (37) 109 Program Gästhamn Gävle Dnr 15KS204 Delges: Avd Övergripande planering, Gavlefastigheter, Förvaltningen Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna bifogat program för gästhamn i Gävle daterat , att under förutsättning av att investeringsmedel och driftsmedel kan avsättas uppdra åt Gavlefastigheter i Gävle AB att ansvara för byggande, anläggning och drift av gästhamnen med inriktningen att den om möjligt ska kunna stå klar inför säsongen 2016 i huvudsaklig överensstämmelse med programmet. att en extern entreprenör i första hand ska anlitas för den framtida driften samt att uppdra till Kommunledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra översyn av kajerna Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014 att bifalla medborgarförslaget Nu är det dags att satsa på Gästhamn Gävle och gav Kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda möjligheterna till en ny gästhamn i Gävle. Samhällsbyggnad Gävle gavs uppdraget att genomföra utredningen och ge förslag på servicenivå för Gästhamn, värdera olika lokaliseringar, presentera en situationsplan/program för en gästhamn innehållande kostnadsbedömning och tidplan för genomförande samt beskriva huvudmannaskap och framtida driftsfrågor. Kostnaderna för att genomföra förslaget uppskattas till drygt 13 Mkr exklusive ingångsvärdet av befintlig mark och byggnad. Tidplanen i programmet anger ett färdigställande inför säsongen Det vore önskvärt om gästhamnen kunde färdigställas redan till nästa år dvs Gavlefastigheter föreslås därför få uppdraget att om möjligt färdigställa anläggningen till dess. Kommunfullmäktige beslöt den 23 februari 2015, 24, att bifalla ett medborgarförslag avseende ställplatser för husbilar centralt i Gävle. Ett förslag finns i programmet som anger att den nuvarande uppställningsplatsen för husbilar på Södra Skeppsbron kan utökas. En utredning om ställplatser för husbilar centralt i Gävle kommer att redovisas separat. sunderlag Program gästhamn Gävle daterat Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 21 Tjänsteskrivelse Program gästhamn Gävle

14 Kommunstyrelsen Sid 14 (37) Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), William Eriksson (M), Helene Åkerlind (FP), Per-Åke Fredriksson (FP), Ahmed Amin (S), Lili André (KD), Isabella Bexell (V). Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att uppdra till Kommunledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra översyn av kajerna.

15 Kommunstyrelsen Sid 15 (37) 110 Ansökan om bidrag till projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Dnr 15KS217 Delges: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att bevilja Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag medel om totalt kr till projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform för projektperioden Från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att kommunstyrelsen beviljar Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag medel om totalt kr till projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform för projektperioden Projektet syftar bl.a. till att få kommunerna att i långt större omfattning än idag använda sig av biosfärutmärkelsen, sprida kunskap om de möjligheter det innebär att ingå e ett biosfärsområde bland kommunernas tjänstemän och politiker samt hos turismföretagen. sunderlag Ansökan om bidrag - Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Tjänsteskrivelse - Ansökan om medel avseende projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Protokoll från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Ansökan om medel avseende biosfärområde Nedre Dalälven

16 Kommunstyrelsen Sid 16 (37) 111 Ansökan från Tekniska nämnden för oförutsedda utgifter för Årets Stadskärna Dnr 15KS185 Delges: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att avslå Tekniska nämndens ansökan om bidrag med 300 tkr till Årets Stadskärna Tekniska nämnden (numera Samhällsbyggnadsnämnden) har gjort en framställan om bidrag utöver fastställd budget med 300 tkr för Årets Stadskärna. Gävle kommun har blivit nominerad till årets stadskärna 2015 därav ansöker Tekniska nämnden om extra medel för bland annat utsmyckning, barmarksrenhållning och klottersanering. Behovet av extra medel grundar sig i att Gävle blivit nominerad ett år tidigare än planerat. sunderlag Ansökan från Tekniska nämnden för medel för utsedda utgifter för Årets Stadskärna Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tekniska nämnden om tilläggsanslag med 300 tkr

17 Kommunstyrelsen Sid 17 (37) 112 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2014 Dnr 15KS162 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga årsredovisningen till handlingarna Från Inköp Gävleborg har årsredovisning inkommit sunderlag Inköp Gävleborgs förvaltningsberättelse för 2014 Revisionsberättelse för år 2014 från Inköp Gävleborg

18 Kommunstyrelsen Sid 18 (37) 113 Översyn av inköpsprocessen 2015, rapport Dnr 15KS22 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att med bifogad rapport anse kommunledningskontorets uppdrag att genomföra en översyn av inköpsprocessen i huvudsak avslutad att uppmärksamma rapportens rekommendation att tillföra två tjänster med central placering för att möjliggöra utveckling och effektivisering av inköpsprocessen med fokus analys av inköpsmönster, avtalsdokumentation och uppföljning samt stöd till förvaltningarna i samordning och paketering av upphandlingsbehov att uppdra till kommunledningskontoret att i projektform ta till sig rapportens rekommendationer och succesivt under överföra dessa till operativt ansvariga i verksamheten, finansiering med återstående medel, ca 0,2 mnkr, av tidigare beviljade 0,7 mnkr, och med regelbunden avrapportering till kommunstyrelsen att bibehålla nuvarande regler för direktupphandlingar under 2015 men återkomma till kommunstyrelsen inför 2016 efter analys av effekterna 2015 av nuvarande regler att uppdra till Kommunledningskontoret att en översyn av systemet gällande upphandlingar inom Gävle kommun genomförs I kommunplan med årsbudget 2015 har beslutats om ytterligare genomlysningar och utvärderingar av kommunens organisation och effektivitet. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av inköpsprocessen i kommunkoncernen under Externa konsulter har engageras i denna utredning. Slutrapport med rekommendationer till utveckling och effektivisering av inköpsprocessen bifogas. Kommunledningskontoret föreslås att implementera rekommendationerna under Genom det nu genomförda arbetet i översynen har inköpsprocessens potential uppmärksammats. Germund Jonsson föredrar ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse - Översyn av inköpsprocessen Slutrapport Översyn av inköpsprocessen Gävle kommun Medelsberedning - Inköpsprocessen Kommunstyrelsens protokollsutdrag Uppdrag samt begäran om medel gällande översyn av inköpsprocessen

19 Kommunstyrelsen Sid 19 (37) Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S) och Roger Persson (MP). Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att uppdra till Kommunledningskontoret att översyn av systemet gällande upphandlingar inom Gävle kommun genomförs.

20 Kommunstyrelsen Sid 20 (37) 114 Inköp Gävleborg - Antagande av ny Upphandlingspolicy Dnr 14KS460 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Kommunledningskontorets skrivelse som sitt eget att översända till Inköp Gävleborg Från Inköp Gävleborg har förslag om ny Upphandlingspolicy inkommit Avsikten från Inköp Gävleborg är att varje kommunfullmäktige antar en ny Upphandlingspolicy som gäller för alla dess underställda delar från Kommunledningskontoret har avvaktat med remissvar tills slutrapport av kommunstyrelsens uppdrag översyn av inköpsprocessen i kommunkoncernen lämnats. Slutrapport har nu lämnats. Remissvaret bygger på resultatet i denna översyn. sunderlag Inköp Gävleborg - Skrivelse om antagande av ny Upphandlingspolicy Upphandlingspolicy och riktlinjer för Hållbara offentliga affärer Tjänsteskrivelse - Remissvar Upphandlingspolicy Bilaga 3 Yttrande från Gästrike Vatten AB - Upphandlingspolicy Bilaga 4 Yttrande från Gästrike återvinnare - Upphandlingspolicy Inlägg görs av Gin Akgül Hajo (V), Helene Åkerlind (FP), Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S) Från Vänsterpartiet inlämnas särskilt yttrande Vänsterpartiet vill att vid inköp och upphandlingar ska kollektivavtal vara ett villkor. Vidare anser Vänsterpartiet att anställningstryggheten ska värnas genom att krav ska ställas på nya entreprenörer att personalen ska erbjudas anställningar vid byte av utförare. Meddelarfrihet och meddelarskydd ska garanteras för anställda, liksom krav på tillräcklig bemanning och kompetensutveckling. Kommunstyrelsen godkänner att vänsterpartiets särskilda yttrande läggs till handlingarna.

21 Kommunstyrelsen Sid 21 (37) 115 Planeringsfolkmängd för Gävle kommun år Översyn år 2015 Dnr 15KS242 Delges: avdelningen Övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att planeringsfolkmängden för Gävle kommun år 2030 ska vara Kommunledningskontoret har en rullande planeringsprocess med en årlig översyn av planeringsförutsättningarna. Motivet till detta är att utifrån demografiska analyser och framtidsbedömningar ge förslag till en planeringsfolkmängd som varken är för stor eller för liten. En alltför optimistisk planeringsfolkmängd riskerar att generera felsatsningar inom exempelvis barnomsorg och skola. Å andra sidan finns det risk för att en för lågt satt planeringsfolkmängd kan bli självuppfyllande. Kommunledningskontoret föreslår att ställningstagandet kring planeringsfolkmängd i år görs för år 2030, och att planeringsfolkmängden för Gävle kommun skall vara invånare år sunderlag Tjänsteskrivelse - Planeringsfolkmängd Översyn 2015 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år Översyn 2015

22 Kommunstyrelsen Sid 22 (37) 116 Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Dnr 15KS165 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service fr o m att anta föreslagen riktlinje och tillämpningsanvisning för kommunalt bostadstillägg att utse ansvarig nämnd för tillämpningen av kommunalt bostadstillägg, samt att tillämpningen finansieras inom ordinarie ram för ansvarig nämnd Från Omvårdnadsnämndens har inkommit förslag att införa kommunalt bostadstilllägg. Kommunledningskontorets bedömning är att tillämpningen finansieras inom ordinarie ram till skillnad mot omvårdnadsnämndens förslag att kommunfullmäktige tillför medel för tillämpningen. sunderlag Tjänsteskrivelse - Kommunalt bostadstillägg Omvårdnadsnämnden - Protokollsutdrag - Förslag att införa kommunalt bostadstillägg

23 Kommunstyrelsen Sid 23 (37) 117 Aktieägaravtal/Bolagsordning Ostkustbanan AB Dnr 13KS215 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att Gävle kommun tillsammans med Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall kommun samt Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg bildar bolaget Ostkustbanan AB med föreslagen bolagsordning och föreslaget aktieägaravtal, att tillskjuta kr i aktiekapital, vilket motsvarar en andel av 8,78 % av aktierna i bolaget och 878 aktier att för bolagets drift avsätta kr för 2015 samt planera för en avsättning med kr per år för 2016 respektive 2017 att medel för finansieringen för 2015 tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och för kommande år avsätts driftsmedel i mål- och ramar/kommunplan (176 tkr 2015, 263 tkr 2016 samt 263tkr 2017) att utse en ledamot till styrelsen för bolaget under perioden 2015 årsstämman 2019 samt att utse en ledamot och en suppleant till ägarforum vilka tillika är Gävle kommuns stämmoombud vid bolagsstämmor under perioden 2015 årsstämma 2019 Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg har förklarat sin avsikt att tillsammans bilda ett gemensamt bolag för att påskynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandard på bandelen Gävle Härnösand. Avsiktsförklaringen antogs av kommunstyrelsen den 27 januari Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning (bilagor) har numera utarbetats för antagande av delägarna. Av aktieägaravtalet framgår de förutsättningar och principer som gäller mellan delägarna såsom ägarforum, ägardirektiv, åtagande avseende tillskjutande av aktiekapital och övriga villkor för finansiering m.m. I bolagsordningen stadgas de regleringar som, utöver lagstiftningen, gäller för bolagets verksamhet. I förslaget till bolagshandlingar (aktieägaravtal och

24 Kommunstyrelsen Sid 24 (37) bolagsordning) framgår kommentarer till den föreslagna texten i dokumenten. Syftet med kommentarerna är att förtydliga innebörden i avtalstexten, men kommentarerna kommer inte att skrivas in i de slutgiltiga handlingarna. Målsättningen är att ägarforum och styrelse ska kunna konstitueras och påbörja sin verksamhet under augusti månad Var och en av delägarna skall därför utse 1 ledamot från majoritetspartierna och 1 ledamot från oppositionspartierna som ledamöter i ägarforum och vardera en styrelseledamot till bolagets styrelse. sunderlag. Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Nya Ostkustbanan AB. Förslag till aktieägaravtal för Ostkustbanan AB. Förslag till bolagsordning för Ostkustbanan AB. Inbjudan till möte om bolagsbildning för Ostkustbanan. Avsiktsförklaring delägarskap i Ostkustbanan AB. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring till delägarskap i Ostkustbanan

25 Kommunstyrelsen Sid 25 (37) 118 Ansökan om bidrag från Lyriska Sällskapet Gävleborg Dnr 15KS104 Delges: Lyriska Sällskapet Gävleborg, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att till viss del tillstyrka Lyriska Sällskapet Gävleborgs ansökan om medel till musicalen Sound of Music med kr att finansiering sker från medel avsatta för oförutsedda utgift under kommunstyrelsen att medel beviljas under förutsätter att musicalen genomförs Lyriska Sällskapet Gävleborg har sedan 2002 genomfört ett stort antal opera/operett/musikaluppsättningar i Gävle.I oktober kommer musikalen Sound of Music att sättas upp i stora Gasklockan, där solister och orkester består av både amatörer och professionella. Enligt Lyriska Sällskapet är varje projekt förknippat med stort ekonomiskt risktagande. Lyriska Sällskapet ansöker om ett produktionsstöd på tkr. Lyriska sällskapet har även lämnat in en ansökan om bidrag från fondmedel, där är det sökta beloppet kr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag från Lyriska Sällskapet Tjänsteskrivelse remissvar angående ansökan från Lyriska Sällskapet Ansökan om bidrag från Lyriska Sällskapet Gävleborg - Sound of Music Inlägg görs av Ann-Helen Persson (C) och Jörgen Edsvik (S).

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer