K o m m u n s t yr e l s e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K o m m u n s t yr e l s e n"

Transkript

1 K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj 2015 Paragrafer Sekreterare Ann Westholm Ordförande Jörgen Edsvik (S) Richard Carlsson (SD) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sid 2 (37) Ledamöter Närv. Frånvarande Tjänstgörande ersättare Paragraf Jörgen Edsvik Ordf.(S) Åsa Wiklund Lång V ordf. (S) Ahmed Amin(S) Martin Vadelius (S) Lena Lundgren (S) Mona Kolarby (S) Gin Akgul Hajo (V) Roger Persson (MP) Inger KällgrenSawela (M) Måns Montell (M) William Elofsson (M) Margareta Larsson (M) Helene Åkerlid (FP) Ann-Helen Persson (C) Lili André (KD) Richard Carlsson (SD) Ersättare Närv. Frånvarande Ahmed Amin(S) Mona Kolarby (S) Daniel Olsson (S) Tord Fredriksen (V) Isabella Bexell (V) Inger Schörling (MP) William Elofsson (M) Lars Beckman (M) Niclas Bornegrim (M) Per-Åke Fredriksson (FP) Roland Ericsson (C) Jan-Erik Andersson (KD) Mattias Eriksson (SD) Övriga Ann Westholm, kommunsekreterare Helén Åleskog, förvaltningschef Göran Arnell, kommundirektör Anita Svensson, adm.chef Anna-Karin Wågberg Sparring adm.chef Germund Jonsson, ekonomi- o finanschef Anders Olsson, IT-chef Joakim Råberg, HR-chef Johan Adolfsson, kommunikationschef Bosse Bäckström, planeringschef Anna-Karin Niemann, presschef Maria Kärnström, politisk sekreterare (S) Attila Fabian, politisk sekreterare (M) amuel Gonzalez Westling, politisk sekreterare (V) Marcus Andersson politisk sekreterare (SD) Kajsa Svaleryd, Jämställdhetsstrateg 100 Emilie Printz, Projektledare Våld i nära relationer, 100 Eeva Östberg Samordnare nationella minoriteter, 100 Daniel Larsson, integrationssamordnare, 100 Hans-Göran Karlsson, Brynäs IF, 100 Maria Sundman Brynäs IF, 100 Johan Caling Brynäs IF, 100 Ewa von Scheele Gefle IF, 100 Håkan Jönsson, VD Gävle Energi AB, 123 Torbjörn Wiktorén, ekonomichef Gävle Energi AB, 123

3 Kommunstyrelsen Sid 3 (37) 99 Fastställande av föredragningslista Dagens föredragningslista fastställs med justeringen Almedalsveckan samt utgår dagens redovisning av Kommunledningskontorets medarbetarenkät. 100 Information/Uppföljning Under denna punkt samlas information som är av vikt för att kommunstyrelsen löpande ska få en bild över verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning i såväl helhet som delar. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för arbetsgivarfrågor samt hållbar samhällsutveckling och tillväxt. a. Verksamhetsstyrning/Uppföljning - Marie Nilsson ger en lägesrapport avseende Kommunledningskontorets uppdrag att arbeta med GIS strategiska frågor - IT-chef Anders Olsson ger en lägesrapport avseende Kommunledningskontorets uppdrag om it relaterade frågor i utbildningsverksamheten samt upphandling av e-tjänsteplattform b. Tillväxt/samhälle - Kajsa Svaleryd, Emelie Printz, Eeva Östberg och Daniel Larsson ger en presentation av delar från Kommunledningskontorets arbete med social hållbarhet från HRavdelningens enhet gällande jämlikhetsarbete, projekt Våld i nära relationer, arbetet med nationella minoriteteter samt integrationsarbetet. - Hans- Göran Karlsson, Johan Cahling, Maria Sundman, Brynäs IF informerar ang samarbetsavtalet mellan Gävle kommun och Brynäs If avseende En Bra Start samt informerar Eva von Scheele Gefle Ifs arbete med egna verksamhet inom klubben, nuvarande och framtida utmaningar. - Helén Åleskog informerar om kostnaderna för arenorna, aktivitetsbidrag, sponsring mm.

4 Kommunstyrelsen Sid 4 (37) 101 Bostadssociala åtgärder år 2015 GIF fotboll, Belysning Andersberg, Sätra Lyfter, Dialog och stadsutveckling i Sätra Dnr 15KS55 Delges: Övergripande planering, Ekonomiavdelningen, Samhällsbyggnad, Kultur & Fritid och IK Sätra Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag och Inger KällgrenSawela (M) yrkande att godkänna hantering av medel avsatta att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt nedan att bifall medel till GIF fotbolls utökade arbete med integration och jämställdhet med 1 mnkr år 2015 att bifall medel med kr till Belysning Andersberg att bifalla medel med kr till Sätra Lyfter att avslå medel till Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna Kommunstyrelsen har under våren behandlat ett antal ärenden att finansiera inom ramen för medel avsatta för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Bakgrunden till lagstiftningen på området har redovisats i dessa ärenden och återupprepas inte här. Det kan dock förtjäna påpekas att vad som avses med bostadsförsörjningsåtgärder inte närmare är angivet i lagstiftningen på annat sätt än att det ska avse åtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (prop 2009/10:185 s 88 ff). Det förslag till vidare fördelning av medel som nu arbetats fram omfattar Sätra Lyfter, Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna, Belysning Andersberg och GIF fotbolls utökade arbete med integration och jämställdhet, se respektive bilagor. sunderlag Tjänsteskrivelse - Utdelning från AB Gavlegårdarna att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar Tjänsteskrivelse Utökat samarbete med GIF avseende integration och jämställdhet GIF fem områden Ansökningar - Sätra Lyfter/Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna/Belysning Andersberg

5 Kommunstyrelsen Sid 5 (37) Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Ann-Helen Persson (C), Helene Åkerlind (FP), Ahmed Amin (S), Gin Akgül Hajo (V), Martin Vadelius (S), Roger Persson (MP), Richard Carlsson (SD) och Niclas Bornegrim (M) Ajournering begärs och verkställs mellan kl Yrkande Inger KällgrenSawela (M) yrkar att beviljas till Sätra lyfter samt avslag till Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på bifall på medel med redigerade kr till Sätra lyfter mot Inger KällgrenSawela (M) yrkande av medel till kr och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens reviderade förslag Omröstning Omröstning begärs och medges. Med 7 röster för ordförandens förslag mot 6 röster för Inger KällgrenSawela (M) yrkande finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag Omröstningsresultat: - för ordförandens förslag: Jörgen Edsvik (S), Ahmed Amin (S), Martin Vadelius (S), Mona Kolarby (S), Gin Akgül Hajo (V), Roger Persson (MP) och Richard Carlsson (SD), för Inger KällgrenSawela (M) förslag: Inger KällgrenSawela (M), William Eriksson (M), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (FP), Ann-Helen Persson (C) och Lili André (KD). Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag på medel till Dialog och stadsutveckling i Sätra för att utveckla Sätraängarna och finner att kommunstyrelsen bifaller Inger KällgrenSawela (M) avslagsyrkande.

6 Kommunstyrelsen Sid 6 (37) 102 Delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt i vissa fastighetsrättsliga ärenden Dnr 15KS218 Delges: Avd övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att ändra delegationsordningen enligt bifogat förslag att beslutet justeras omedelbart Till följd av förändringar som i nämnds- och tjänstemannaorganisationen inom samhällsbyggnadsområdet föreslås vissa justeringar i delegationsordningen rörande rätten att besluta och företräda kommunstyrelsen i vissa mark- och exploateringsfrågor. Förändringarna är en del i att förtydliga och stärka kommunstyrelsens roll inom markoch exploateringsområdet. Föreslagna justering handlar om ärenden som tidigare delegerade till mark- och exploateringschefen, samt projekt- och sektionsledare vid Samhällsbyggnad Gävle. Dessa ärenden föreslås nu istället att delegeras till den nyinrättade tjänsten som markstrateg vid kommunledningskontoret. Föreslagna ändringar i delegationsordningen framgår av bilaga. sunderlag Tjänsteskrivelse - Delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt i vissa fastighetsrättsliga ärenden Kommunstyrelsens delegationsordning med markerade ändringar Delegationsordning för kommunstyrelsen

7 Kommunstyrelsen Sid 7 (37) 103 Förlängning av partnerskapsavtal mellan Gävle kommun och Zhuhai i Kina Dnr 15KS222 Delges: Kommunikationsavdelningens internationella kontor Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att Gävle kommun förlänger sitt partnerskapsavtal med Zhuhai åren Från Kommunledningskontoret föreligger förslag att Gävle kommun förlänger sitt partnerskapsavtal med Zhuhai åren då det befintliga avtalet löper ut Avtalet i sig omfattar inte specifika åtaganden, men medför ökade möjligheter och engagemang. Grunden till samarbetet har varit att skapa möjligheter till näringslivsutveckling genom partnerskapsavtalet. sunderlag Bilaga 1 - Underlag Zhuhai-Gävle avtalsförlängning Bilaga 2 - Avtal Gävle kommun och Zhuhai, Kina Tjänsteskrivelse - Förlängning partnerskapsavtal med Zhuhai, Kina Yrkande Richard Carlsson (SD) yrkar att ärendet avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till beredningsförslaget och Richard Carlsson (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget Reservation Richard Carlsson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande.

8 Kommunstyrelsen Sid 8 (37) 104 Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen - Stockholm Business Alliance Dnr 15KS132 Delges: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta att Gävle kommun förlänger sitt medlemskap i Stockholm Business Alliance avtalsperioden 1 januari december 2020 Från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreligger förslag att Gävle kommun förlänger sitt medlemskap I Stockholm Business Alliance åren under förutsättning att nämnden erhåller full kostnadstäckning för medlemskapet. Vid Kommunstyrelsens beredning föreslogs att medlemskapet förlängs samt att kostnadstäckningen är inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budget. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ny avtalsperiod - Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance Bilaga till tjänsteskrivelse - Ny avtalsperiod - näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance Protokoll från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen - Stockholm Business Alliance Avtal Stockholm Business Alliance - Period Turnéplan 2015 till Stockholm Business Alliance Kommunerna Följebrev - Stockholm Business Alliance - Nytt avtal Gällande avtal Stockholm Business Alliance

9 Kommunstyrelsen Sid 9 (37) 105 Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern Dnr 15KS240 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att komplettera arvodesbestämmelserna gällande ersättning till ordförande i nämnden för den gemensamma Företagshälsovården med månadsarvode enligt Grupp B, innebärande 15 % av grundbeloppet. Enligt reglementet för den gemensamma Företagshälsovården ska samverkan ske genom att en gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a kommunallagen tillsätts av Landstinget. Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska för varje mandatperiod växla mellan Landstinget och Gävle kommun. Ordförande för 2015 ska utses bland de ledamöter som kommunfullmäktige i Gävle Kommun utsett. Eftersom den gemensamma nämnden är ny sedan 2014 finns ingen reglering av ersättning till ordförande i den gemensamma nämnden när denna utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse - Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern. Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S).

10 Kommunstyrelsen Sid 10 (37) 106 Ekonomiska månadsrapporter år 2015 för Kommunstyrelsen Dnr 15KS6 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna kommunstyrelsens rapport Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapport för mars 2015 för Kommunstyrelsen sunderlag Investeringar januari-mars Kommunstyrelsen Månadsuppföljning exploatering och markförsäljning mars 2015 Detaljerad resultaträkning januari-mars 2015 för Kommunstyrelsen Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S) och Inger KällgrenSawela (M).

11 Kommunstyrelsen Sid 11 (37) 107 Ekonomiska månadsrapporter år 2015 för kommunen och de kommunala bolagen Dnr 15KS3 Delges: Samtliga nämnder, Gävle Stadshus AB, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att Omvårdnadsnämnden i kommande rapporter redovisar inom vilka verksamheter underskott prognostiseras, vilka åtgärder som vidtagits med anledning av befarat underskott samt effekter av pågående åtgärder som inräknats i prognosen att godkänna rapporten för kommunen och de kommunala bolagen Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapport för mars 2015 för kommunen och de kommunala bolagen. sunderlag Tjänsteskrivelse - Månadsrapport per mars för nämnder och bolag Bilaga 3 Månadsrapport Stadshuskoncernens bolag per februari 2015 Bilaga 1 Månadsrapport nämnder per mars 2015 Bilaga 2 Tabell Månadsrapport nämnder per mars Bilaga 3 Stadshuskoncernens bolag per mars 2015

12 Kommunstyrelsen Sid 12 (37) 108 Samplanering avseende Ostkustbanan dubbelspår Dnr 12KS130 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta fördjupad översiktsplan för dubbelspår Ostkustbanan Översiktsplanen har tagits fram inom ramen för samarbetsprojektet Samordnad Planering. Fem kommuner (Gävle-Sundsvall), två länsstyrelser och Region Gävleborg, med Trafikverket som projektägare, har tillsammans genomfört en fysisk planering som ska leda till en sammanhängande korridor för utbyggnad av dubbelspårig Ostkustbana på hela sträckan Gävle-Sundsvall. Gävle kommun har för detta tagit fram en fördjupad översiktsplan som har varit på samråd våren 2013, och på granskning (utställning) hösten Förslaget till antagandehandling med granskningsredogörelse lades fram för Samhällsbyggnadsutskottet , som beslutade att planen ska gå vidare till Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige för antagande. Bosse Bäckström föredrar ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 23 Fördjupad översiktsplan dubbelspår Ostkustbanan - Antagandehandling Granskningsredogörelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan Samrådsredogörelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan Inlägg görs av Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S).

13 Kommunstyrelsen Sid 13 (37) 109 Program Gästhamn Gävle Dnr 15KS204 Delges: Avd Övergripande planering, Gavlefastigheter, Förvaltningen Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna bifogat program för gästhamn i Gävle daterat , att under förutsättning av att investeringsmedel och driftsmedel kan avsättas uppdra åt Gavlefastigheter i Gävle AB att ansvara för byggande, anläggning och drift av gästhamnen med inriktningen att den om möjligt ska kunna stå klar inför säsongen 2016 i huvudsaklig överensstämmelse med programmet. att en extern entreprenör i första hand ska anlitas för den framtida driften samt att uppdra till Kommunledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra översyn av kajerna Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014 att bifalla medborgarförslaget Nu är det dags att satsa på Gästhamn Gävle och gav Kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda möjligheterna till en ny gästhamn i Gävle. Samhällsbyggnad Gävle gavs uppdraget att genomföra utredningen och ge förslag på servicenivå för Gästhamn, värdera olika lokaliseringar, presentera en situationsplan/program för en gästhamn innehållande kostnadsbedömning och tidplan för genomförande samt beskriva huvudmannaskap och framtida driftsfrågor. Kostnaderna för att genomföra förslaget uppskattas till drygt 13 Mkr exklusive ingångsvärdet av befintlig mark och byggnad. Tidplanen i programmet anger ett färdigställande inför säsongen Det vore önskvärt om gästhamnen kunde färdigställas redan till nästa år dvs Gavlefastigheter föreslås därför få uppdraget att om möjligt färdigställa anläggningen till dess. Kommunfullmäktige beslöt den 23 februari 2015, 24, att bifalla ett medborgarförslag avseende ställplatser för husbilar centralt i Gävle. Ett förslag finns i programmet som anger att den nuvarande uppställningsplatsen för husbilar på Södra Skeppsbron kan utökas. En utredning om ställplatser för husbilar centralt i Gävle kommer att redovisas separat. sunderlag Program gästhamn Gävle daterat Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 21 Tjänsteskrivelse Program gästhamn Gävle

14 Kommunstyrelsen Sid 14 (37) Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), William Eriksson (M), Helene Åkerlind (FP), Per-Åke Fredriksson (FP), Ahmed Amin (S), Lili André (KD), Isabella Bexell (V). Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att uppdra till Kommunledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra översyn av kajerna.

15 Kommunstyrelsen Sid 15 (37) 110 Ansökan om bidrag till projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Dnr 15KS217 Delges: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att bevilja Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag medel om totalt kr till projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform för projektperioden Från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att kommunstyrelsen beviljar Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag medel om totalt kr till projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform för projektperioden Projektet syftar bl.a. till att få kommunerna att i långt större omfattning än idag använda sig av biosfärutmärkelsen, sprida kunskap om de möjligheter det innebär att ingå e ett biosfärsområde bland kommunernas tjänstemän och politiker samt hos turismföretagen. sunderlag Ansökan om bidrag - Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Tjänsteskrivelse - Ansökan om medel avseende projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Protokoll från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Ansökan om medel avseende biosfärområde Nedre Dalälven

16 Kommunstyrelsen Sid 16 (37) 111 Ansökan från Tekniska nämnden för oförutsedda utgifter för Årets Stadskärna Dnr 15KS185 Delges: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att avslå Tekniska nämndens ansökan om bidrag med 300 tkr till Årets Stadskärna Tekniska nämnden (numera Samhällsbyggnadsnämnden) har gjort en framställan om bidrag utöver fastställd budget med 300 tkr för Årets Stadskärna. Gävle kommun har blivit nominerad till årets stadskärna 2015 därav ansöker Tekniska nämnden om extra medel för bland annat utsmyckning, barmarksrenhållning och klottersanering. Behovet av extra medel grundar sig i att Gävle blivit nominerad ett år tidigare än planerat. sunderlag Ansökan från Tekniska nämnden för medel för utsedda utgifter för Årets Stadskärna Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tekniska nämnden om tilläggsanslag med 300 tkr

17 Kommunstyrelsen Sid 17 (37) 112 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2014 Dnr 15KS162 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga årsredovisningen till handlingarna Från Inköp Gävleborg har årsredovisning inkommit sunderlag Inköp Gävleborgs förvaltningsberättelse för 2014 Revisionsberättelse för år 2014 från Inköp Gävleborg

18 Kommunstyrelsen Sid 18 (37) 113 Översyn av inköpsprocessen 2015, rapport Dnr 15KS22 Delges: Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att med bifogad rapport anse kommunledningskontorets uppdrag att genomföra en översyn av inköpsprocessen i huvudsak avslutad att uppmärksamma rapportens rekommendation att tillföra två tjänster med central placering för att möjliggöra utveckling och effektivisering av inköpsprocessen med fokus analys av inköpsmönster, avtalsdokumentation och uppföljning samt stöd till förvaltningarna i samordning och paketering av upphandlingsbehov att uppdra till kommunledningskontoret att i projektform ta till sig rapportens rekommendationer och succesivt under överföra dessa till operativt ansvariga i verksamheten, finansiering med återstående medel, ca 0,2 mnkr, av tidigare beviljade 0,7 mnkr, och med regelbunden avrapportering till kommunstyrelsen att bibehålla nuvarande regler för direktupphandlingar under 2015 men återkomma till kommunstyrelsen inför 2016 efter analys av effekterna 2015 av nuvarande regler att uppdra till Kommunledningskontoret att en översyn av systemet gällande upphandlingar inom Gävle kommun genomförs I kommunplan med årsbudget 2015 har beslutats om ytterligare genomlysningar och utvärderingar av kommunens organisation och effektivitet. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av inköpsprocessen i kommunkoncernen under Externa konsulter har engageras i denna utredning. Slutrapport med rekommendationer till utveckling och effektivisering av inköpsprocessen bifogas. Kommunledningskontoret föreslås att implementera rekommendationerna under Genom det nu genomförda arbetet i översynen har inköpsprocessens potential uppmärksammats. Germund Jonsson föredrar ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse - Översyn av inköpsprocessen Slutrapport Översyn av inköpsprocessen Gävle kommun Medelsberedning - Inköpsprocessen Kommunstyrelsens protokollsutdrag Uppdrag samt begäran om medel gällande översyn av inköpsprocessen

19 Kommunstyrelsen Sid 19 (37) Inlägg görs av Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S) och Roger Persson (MP). Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att uppdra till Kommunledningskontoret att översyn av systemet gällande upphandlingar inom Gävle kommun genomförs.

20 Kommunstyrelsen Sid 20 (37) 114 Inköp Gävleborg - Antagande av ny Upphandlingspolicy Dnr 14KS460 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Kommunledningskontorets skrivelse som sitt eget att översända till Inköp Gävleborg Från Inköp Gävleborg har förslag om ny Upphandlingspolicy inkommit Avsikten från Inköp Gävleborg är att varje kommunfullmäktige antar en ny Upphandlingspolicy som gäller för alla dess underställda delar från Kommunledningskontoret har avvaktat med remissvar tills slutrapport av kommunstyrelsens uppdrag översyn av inköpsprocessen i kommunkoncernen lämnats. Slutrapport har nu lämnats. Remissvaret bygger på resultatet i denna översyn. sunderlag Inköp Gävleborg - Skrivelse om antagande av ny Upphandlingspolicy Upphandlingspolicy och riktlinjer för Hållbara offentliga affärer Tjänsteskrivelse - Remissvar Upphandlingspolicy Bilaga 3 Yttrande från Gästrike Vatten AB - Upphandlingspolicy Bilaga 4 Yttrande från Gästrike återvinnare - Upphandlingspolicy Inlägg görs av Gin Akgül Hajo (V), Helene Åkerlind (FP), Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S) Från Vänsterpartiet inlämnas särskilt yttrande Vänsterpartiet vill att vid inköp och upphandlingar ska kollektivavtal vara ett villkor. Vidare anser Vänsterpartiet att anställningstryggheten ska värnas genom att krav ska ställas på nya entreprenörer att personalen ska erbjudas anställningar vid byte av utförare. Meddelarfrihet och meddelarskydd ska garanteras för anställda, liksom krav på tillräcklig bemanning och kompetensutveckling. Kommunstyrelsen godkänner att vänsterpartiets särskilda yttrande läggs till handlingarna.

21 Kommunstyrelsen Sid 21 (37) 115 Planeringsfolkmängd för Gävle kommun år Översyn år 2015 Dnr 15KS242 Delges: avdelningen Övergripande planering Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att planeringsfolkmängden för Gävle kommun år 2030 ska vara Kommunledningskontoret har en rullande planeringsprocess med en årlig översyn av planeringsförutsättningarna. Motivet till detta är att utifrån demografiska analyser och framtidsbedömningar ge förslag till en planeringsfolkmängd som varken är för stor eller för liten. En alltför optimistisk planeringsfolkmängd riskerar att generera felsatsningar inom exempelvis barnomsorg och skola. Å andra sidan finns det risk för att en för lågt satt planeringsfolkmängd kan bli självuppfyllande. Kommunledningskontoret föreslår att ställningstagandet kring planeringsfolkmängd i år görs för år 2030, och att planeringsfolkmängden för Gävle kommun skall vara invånare år sunderlag Tjänsteskrivelse - Planeringsfolkmängd Översyn 2015 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år Översyn 2015

22 Kommunstyrelsen Sid 22 (37) 116 Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Dnr 15KS165 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service fr o m att anta föreslagen riktlinje och tillämpningsanvisning för kommunalt bostadstillägg att utse ansvarig nämnd för tillämpningen av kommunalt bostadstillägg, samt att tillämpningen finansieras inom ordinarie ram för ansvarig nämnd Från Omvårdnadsnämndens har inkommit förslag att införa kommunalt bostadstilllägg. Kommunledningskontorets bedömning är att tillämpningen finansieras inom ordinarie ram till skillnad mot omvårdnadsnämndens förslag att kommunfullmäktige tillför medel för tillämpningen. sunderlag Tjänsteskrivelse - Kommunalt bostadstillägg Omvårdnadsnämnden - Protokollsutdrag - Förslag att införa kommunalt bostadstillägg

23 Kommunstyrelsen Sid 23 (37) 117 Aktieägaravtal/Bolagsordning Ostkustbanan AB Dnr 13KS215 Delges: kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att Gävle kommun tillsammans med Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall kommun samt Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg bildar bolaget Ostkustbanan AB med föreslagen bolagsordning och föreslaget aktieägaravtal, att tillskjuta kr i aktiekapital, vilket motsvarar en andel av 8,78 % av aktierna i bolaget och 878 aktier att för bolagets drift avsätta kr för 2015 samt planera för en avsättning med kr per år för 2016 respektive 2017 att medel för finansieringen för 2015 tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och för kommande år avsätts driftsmedel i mål- och ramar/kommunplan (176 tkr 2015, 263 tkr 2016 samt 263tkr 2017) att utse en ledamot till styrelsen för bolaget under perioden 2015 årsstämman 2019 samt att utse en ledamot och en suppleant till ägarforum vilka tillika är Gävle kommuns stämmoombud vid bolagsstämmor under perioden 2015 årsstämma 2019 Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg har förklarat sin avsikt att tillsammans bilda ett gemensamt bolag för att påskynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandard på bandelen Gävle Härnösand. Avsiktsförklaringen antogs av kommunstyrelsen den 27 januari Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning (bilagor) har numera utarbetats för antagande av delägarna. Av aktieägaravtalet framgår de förutsättningar och principer som gäller mellan delägarna såsom ägarforum, ägardirektiv, åtagande avseende tillskjutande av aktiekapital och övriga villkor för finansiering m.m. I bolagsordningen stadgas de regleringar som, utöver lagstiftningen, gäller för bolagets verksamhet. I förslaget till bolagshandlingar (aktieägaravtal och

24 Kommunstyrelsen Sid 24 (37) bolagsordning) framgår kommentarer till den föreslagna texten i dokumenten. Syftet med kommentarerna är att förtydliga innebörden i avtalstexten, men kommentarerna kommer inte att skrivas in i de slutgiltiga handlingarna. Målsättningen är att ägarforum och styrelse ska kunna konstitueras och påbörja sin verksamhet under augusti månad Var och en av delägarna skall därför utse 1 ledamot från majoritetspartierna och 1 ledamot från oppositionspartierna som ledamöter i ägarforum och vardera en styrelseledamot till bolagets styrelse. sunderlag. Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Nya Ostkustbanan AB. Förslag till aktieägaravtal för Ostkustbanan AB. Förslag till bolagsordning för Ostkustbanan AB. Inbjudan till möte om bolagsbildning för Ostkustbanan. Avsiktsförklaring delägarskap i Ostkustbanan AB. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring till delägarskap i Ostkustbanan

25 Kommunstyrelsen Sid 25 (37) 118 Ansökan om bidrag från Lyriska Sällskapet Gävleborg Dnr 15KS104 Delges: Lyriska Sällskapet Gävleborg, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att till viss del tillstyrka Lyriska Sällskapet Gävleborgs ansökan om medel till musicalen Sound of Music med kr att finansiering sker från medel avsatta för oförutsedda utgift under kommunstyrelsen att medel beviljas under förutsätter att musicalen genomförs Lyriska Sällskapet Gävleborg har sedan 2002 genomfört ett stort antal opera/operett/musikaluppsättningar i Gävle.I oktober kommer musikalen Sound of Music att sättas upp i stora Gasklockan, där solister och orkester består av både amatörer och professionella. Enligt Lyriska Sällskapet är varje projekt förknippat med stort ekonomiskt risktagande. Lyriska Sällskapet ansöker om ett produktionsstöd på tkr. Lyriska sällskapet har även lämnat in en ansökan om bidrag från fondmedel, där är det sökta beloppet kr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag från Lyriska Sällskapet Tjänsteskrivelse remissvar angående ansökan från Lyriska Sällskapet Ansökan om bidrag från Lyriska Sällskapet Gävleborg - Sound of Music Inlägg görs av Ann-Helen Persson (C) och Jörgen Edsvik (S).

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (28) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl. 14.00-18.20 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Helene Åkerlind (FP) Sanna Backeskog (S) Anslag/Bevis Protokollet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2

Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 16 juni Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (26) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 13.00-14.40 Paragraf 32 55 40 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (9) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl 13:30-15:55 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Ruddammsgatan 27, 2015-04-22

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Kommunstyrelsen. Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den Paragrafer 76-86. 76-85 Per-Åke Fredriksson (FP) 86 Ann-Helen Persson (C)

Kommunstyrelsen. Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den Paragrafer 76-86. 76-85 Per-Åke Fredriksson (FP) 86 Ann-Helen Persson (C) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-03-19 Sid 1 (12) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 13.00-16.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den Paragrafer 76-86

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (18) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshusets Spegelsal, kl.11.00-16.30 Paragraf 1-11 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Sekreterare Markus Svensson Ordförande Birgittha Bjerkén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (36) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, Kl. 09.00-17.00 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Richard Carlsson (SD) Åsa Wiklund Lång (S) Anslag/Bevis Protokollet

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl 14:00-16:15 Mötet ajourneras kl 16.05-16.10 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Utbildning & Arbete Gävle,

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer