KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS/2012-0335. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 111 Ks 104 Au 155 IT-bokslut 2011 KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna IT-bokslut Tidigare beslut i ärendet: Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna 2011-års IT-bokslut Ärendet IT-bokslutet ska ge en beskrivning av Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya IT-verktyg eller andra särskilda insatser t. ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer IT-bokslutet 2011 består, vid sidan av ett antal inledande avsnitt, av information om IT-struktur, IT-kostnader, IT-mognad, Säkerhet och Utvecklingsaktiviteter under Även ett avsnitt som gäller telefoni finns med Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Exp till IT-avdelningen Ekonomiavdelningen KS-diarium Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) IT-avdelningen Anettte Knutsson tel Dnr: KS / anette Kommunstyrelsen IT-bokslut 2011 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Godkänna 2011-års IT-bokslut Ärendet IT-bokslutet ska ge en beskrivning av Strömstads kommuns ITsatsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya IT-verktyg eller andra särskilda insatser t. ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer IT-bokslutet 2011 består, vid sidan av ett antal inledande avsnitt, av information om IT-struktur, IT-kostnader, IT-mognad, Säkerhet och Utvecklingsaktiviteter under Även ett avsnitt som gäller telefoni finns med STRÖMSTADS KOMMUN Anette Knutsson IT-chef Expedieras till: Ekonomiavdelningen Diariet Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningskontoret Norra Bergsgatan 23 Administrativa avdelningen Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

4 Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen IT-avdelningen IT-avdelning Anette Knutsson tele Dnr: KS/ Anette Knutsson tele Dnr: IT bokslut 2011 Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen (fax) N. Bergsg. 23 IT-avdelning Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

5 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING MÅL, INRIKTNING, SAMMANFATTNING OCH HISTORIK AV KOMMUNFULLMÄKTIGE FASTSTÄLLD IT-INRIKTNING SAMMANFATTNING O KOMMENTARER HISTORIK ORGANISATION ANSVARSFÖRDELNING IT-AVDELNING / FÖRVALTNINGARNA ANSVAR IT-AVDELNING... 7 Tekniska plattformen... 7 Infrastruktur... 7 Verksamhetssystem... 8 IT-säkerhet... 8 Inköp... 8 Licenser... 8 Strategi ANSVAR VERKSAMHETEN... 9 Tekniska plattformen... 9 Infrastruktur... 9 Verksamhetssystem... 9 IT-säkerhet... 9 Inköp... 9 Licenser Strategi PERSONAL VI SOM JOBBAR PÅ IT-AVDELNINGEN IT-STRUKTUR (INFRASTRUKTUR) IT-SYSTEMET I STORT KOMMUNIKATION TILL VERKSAMHETER SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER OCH ORGANISATIONER: HÅRDVARA MJUKA MÅTT ANVÄNDARE ÅR: VERKSAMHETSPROGRAM SÄKERHET SÄKERHET/TILLGÄNGLIGHET/DOKUMENTATION SÄKERHETSPOLICY UTVECKLINGSAKTIVITETER UNDER MÅL OCH ANSVAR FÖR IT-AVDELNINGEN STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR AKTIVITETER/PROJEKT/UTVECKLING UNDER IT- KOSTNADER ÖVERGRIPANDE KOSTNADSFÖRDELNING IT-KOSTNADER IT-MOGNAD NYCKELTAL ,1 GRUNDDATA TILL NYCKELTAL ,2 NYCKELTAL TELEFONI

6 GRUNDDATA TILL NYCKELTAL TELEFONI * FR O M 2010 TAR VI ÄVEN MED MOBILT INTERNET OCH DATATRAFIK UNDER DENNA KOLUMN KOSTNADSFÖRDELNING TELEFONI KOSTNADSFÖRDELNING TELEFONI NYCKELTAL 2010 TELEFONI NOT-BESKRIVNING... 32

7 4 1. Inledning I en allt IT-intensivare miljö är det viktigt att ställa höga krav på hur den egna interna ITverksamheten genomförs. Strömstads kommuns IT-arbete styrs av organisationens IT-strategi, E-strategin och handlingsplanen för den, avdelningsvisa IT-planer och IT-säkerhetspolicy. Från och med år 2000 finns även ett IT-bokslut som ligger till grund för kommunens ITverksamhet. Modern IT måste ses som en integrerad och självklar del av verksamhetens gemensamma infrastruktur. Detta synsätt kräver en ekonomisk och verksamhetsmässig sammanhållen styrning och helhetssyn. Ett sätt att bidra till helheten är att årligen beskriva IT-verksamheten och dess användning i ett "IT-bokslut". Ett IT-bokslut syftar till att på en relativt övergripande nivå beskriva Strömstads kommuns IT-arbete i termer av struktur, resurser och IT-användning och kan därmed utgöra ett led i utvecklingen av befintliga och nya IT-verktyg/system. ITbokslutet vänder sig därför i första hand till kommunledning, chefer och systemägare/ systemansvariga. Detta är tionde året ett IT-bokslut presenteras. Bokslutet har arbetats fram av undertecknad och gör inte anspråk på att vara fullständigt. Nyckeltal och ekonomisk information som presenteras i detta IT-bokslut får inte ses som exakta, det finns fortfarande svårigheter att särredovisa IT-kostnader från andra kostnader. Strömstads kommun ingår tillsammans med Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanums kommun i ett Benschmarkingsammarbete som har till syfte att ta fram en gemensam redovisningsmodell när det gäller kostnader för ITrelaterad verksamhet, samt att ta fram några gemensamma nyckeltal som skapar möjlighet att jämföra dessa fem kommuner. Strömstads kommun jämför sig också med andra kommuner i Sverige. Ett IT-bokslut bör finnas tillgängligt för presentation under april/maj. IT-bokslutet har tagits fram i samarbete mellan IT-avdelning, systemägare/systemansvariga och ekonomer Från och med 2005-års IT-bokslut ingår också ett kapitel om Telefoni. Syftet med ett IT-bokslut kan även beskrivas i några korta meningar: Ger en beskrivning av Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Ger ett underlag till bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya ITverktyg eller andra särskilda insatser till exempal utbildning Ger en möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer IT-bokslut 2011 består, vid sidan av ett antal inledande avsnitt, av information om ITkostnader, IT-struktur, IT-mognad och Telefonikostnader. Under IT-kostnader finns olika kostnader över drift och investeringar etc. samt vissa basmått till exempel. antal anställda/itarbetsplatser. Under avsnittet IT-struktur ingår beskrivning/statistik över kommunens ITplattform och system/databaser. Anette Knutsson IT-chef IT-avdelningen

8 5 2. Mål, inriktning, sammanfattning och historik 2.1 Av kommunfullmäktige fastställd IT-inriktning Koncernen Strömstads kommun skall vara en förebild och verka som en katalysator genom sitt sätt att använda InformationsTeknik som effektiva verktyg inom verksamheten och i kontakter med samhället. Tekniken är därvid inget självändamål utan endast hjälpmedel för att infria de politiskt satta målen. Användning av IT-sytem skall inom koncernen ske: så att effektiviteten i koncernen ökas och ekonomin förbättras så att samverkan underlättas inom koncernen och mellan koncernen omvärlden så att information enkelt och bra kan bearbetas, förädlas, presenteras, lagras och transporteras så att medborgare och företag får god service och effektiv handläggning av ärenden så att ett utvecklingsvänligt företagsklimat främjas genom förbättrad informationsförsörjning så att förutsättningar skapas för en levande demokrati med ökad möjlighet till inflytande så att personalutveckling och en god miljö främjas så att allmänna krav på rättssäkerhet, IT-säkerhet och skydd för den enskildes integritet uppfylls 2.2 Sammanfattning o kommentarer IT-utvecklingen sker i snabb takt och stora IT-investeringar görs för närvarande inom hela den kommunala organisationen. Detta ökar fortlöpande kraven på den centrala IT-avdelningen avseende samordning och support. Vid årsskiftet var antalet användare i det administrativa nätet och som har tillgång till kommunens Intranät och som har en e-postadress, ca 1420 personer, det innebär en ökning under året med 40 användare jämfört med året innan. Aktiviteter som pågått under året är bl a utökat den virtualiserade servermiljön inklusive kontinuitetsplanering, fortsatt utveckling av det trådlösa nätet i bl a skolorna, tagit fram riktlinjer för Sociala medier, framtagning av en ny Infrastrukturplan som ska antas politiskt under Fiber har dragits till Valemyrskolan, Bojarskolan, Reningsverket, Avfallsverket, Arbetslivsenheten på Österöd samt Ekoparken.

9 6 IT-avdelningen har under året bedrivit en del samarbete med de övriga nordbohuslänska kommunerna med bl a IT-benchmarking, Fiber Ranrike som är ett Leaderprojekt för bredbandsutbyggnad i glesbygd, e-formulär/blanketter, Telefoni- och datatrafikupphandling. Den totala kostnaden för IT i Strömstads kommun har ökat med ca 1,7 Mkr jämfört med Detta beror på ökade kostnader för införande av nytt verksamhetssystem i Omsorgsförvaltningen Treserva, licenskostnader för W3D3, antivirusprogram och nätverkslicenser på grund av fler användare, lokalkostnader för IT-avdelningen, utökning av trådlösa nätverk i skolorna, utökning av antal er i grundskolan. 2.3 Historik Strömstads kommun införskaffade sin första i mitten av 1970-talet. Det var en stans som användes till att stansa in material för att kunna bearbeta bl a löner, bostadsbidrag, debitering av olika tjänster m m. Datan lagrades på ett magnetband som skickades med posten till Kommundata i Stockholm för att vidare bearbetas. Två halvtidstjänster delade på arbetsuppgiften att stansa in allt material införskaffades den första PC:n byggde kommunen sitt första nätverk, ARC-net. Parallellt byggdes ett litet Tokenring-nät. Fram till 1995 körde kommunen i huvudsak applikationer som var utvecklade i operativsystemet RMS och storapplikationer. Från 1995 och framåt har det satsats mycket på att standardisera IT-plattformen till att omfatta endast Novell och NT, Windows som clientoperativ byggdes ett nytt fastighetsnät (kat. 5) Ethernet i stadshuset. Det gamla koax-nätet togs bort byggde Strömstads kommun också ett kommunikationsnät (förvaltningsnät) bestående av fiber och koppar till 13 fastigheter inom tätorten Strömstad. Samma år hörde vi också talas om för första gången alla hemskheter som skulle kunna inträffa vid Millenniumskiftet ifall inte stora resurser på uppgraderingar och byte av system och hårdvara 1997 fick vi vår första fasta Internetaccess, 2 Mbit. Innan dess kopplade vi upp oss via enstaka analoga modem. Internet föddes för allmänheten utökades fiber/kopparnätet med 3 fastigheter samt 4 fastigheter kopplades in i vårt nät med hjälp av RadioLan-teknik. Under år 2000 och 2002 har tomrör lagts ner i gatorna N. Bergsgatan, Surbrunnsgatan, N. Hamngatan-Skeppsbroplatsen, Fredrikshaldsvägen, Oslovägen, Prästängsvägen. Detta har gjorts delvis i egen regi och i samarbete med Birka Energi. Under 2000 utökades fiber/kopparnätet med anslutningar till Fritidsgården och Servicehuset Jägaren, under 2001 till Strömstads Badanstalt och under 2002 till Strömstads Dagcenter och Strömstads sjukhus har följande arbetsställen anslutits till kommunens datanät via förhyrda kopparförbindelser: Spinnaren, Skomakargatan 1, Skomakargatan 3, Gruppbostad Löparegatan 3, Ekens daghem, Daghemmet Arken, Avfallsstation, Kristallen, Södra Bergsgatan. UTS och SNA-kommunikationen med externa databaser avvecklades. Därmed är också Eicongatewayen ett minne blott utökades fiber/kopparnätet med en förbindelse till Gymnasiegatan Resursskola. Samtidigt avvecklades förbindelsen till gamla Fritidsgården.

10 utökades fiber/kopparnätet med en förbindelse till Daghemmet Tången drogs fiber från stadshuset till ringvägen via Oslovägen i syfte att få en redundant förbindelse till bl a räddningstjänsten och Gymnasiet. Tomrör lades i trottoar, Surbrunnsgatan var alla tillsvidare- och månadsanställda användare i kommunens datanät det finns datakommunikation till kommunens samtliga fastigheter. Metakatalogen installerades. Första IP-telefonen installerades (Beatebergsgården) virtualliserades serverparken, VMware. Fiber och koppar drogs till Fortumfastigheten började uppgradera IT-plattformen till ZEN10, Uppgraderat växeln till MX-ONE TSW, installerat Vision 80/20 och RUT = ring utan telefonist driftsatte W3D3 och Treserva IFO 3. Organisation 3.1 Ansvarsfördelning IT-avdelning / Förvaltningarna Ansvar IT-avdelning Tekniska plattformen Operativ drift nät - katalogtjänst - server - nätkonto Installation, konfigurering - er, skärmar, skrivare, scanner, server, nät m m Installation, kofigurering all programvara Driftövervakning Behörighetsadm. Nätet - E-dir Metakatalog Driftsättning av nya system Databashantering Utrangering gammal utrustning Infrastruktur Internet Datakommunikation till kommunens datanät Planering av ny kommunikation, fiber/koppar, förhyrda tjänster, grävning av tomrör Drift av fastighetsnät (ej kostnad för dragning av kabel) Övervakning av nätverket inkl. kommunikation

11 8 Verksamhetssystem IT-enheten ska delta i processen vid inköp av nya verksamhetssystem Delta vid installation av verksamhetssystem Drift av verksamhetssystem Större versionsuppgraderingar av verksamhetssystem Inköp sker i samråd med IT-enheten IT-säkerhet Back-up Brandväggar SPAM-skydd IT-säkerhetspolicy Användarinstruktioner / kontrakt Inköp ALLA inköp av datautrustning, hårdvara och mjukvara ska göras av IT-enheten. Undantaget verksamhetssystem där inköp ska ske i samråd med IT-enheten Delta i upphandling av nya system Licenser Nätverksoperativ och katalogtjänster, Metakatalog NordicEdge Portwise Infrastruktur, Brandväggar, SPAMskydd, Citrix, tunna klienter Backup, Övervakning, E-post till alla anställda och elever, Strategi IT-strategiska frågor internt inom koncernen Omvärldsbevakning Följa aktuell lagstiftning Ta fram - Mål med IT-verksamhet - Riktlinjer (policys) för IT-verksamhet - Kvalitetssäkring av IT-verksamhet (IT-bokslut) Kontakt med andra myndigheter/org. rörande IT-frågor Tillhandahålla IT-utbildning Licenshantering nätverk / operativsystem Information till IT-resursperson / Systemansvariga Arbeta strategiskt för att uppnå kommunens uppsatta mål som avser IT Samordna SITS-gruppen

12 Ansvar Verksamheten Tekniska plattformen IT-resursperson - första hjälpen tyda vad som är fel - Kontakten med IT-avdelningen - Enklare support såsom byta toner m m - Inköp o hantering av förbrukningsmateriel Hemsida / Intranät Mallar Infrastruktur Införskaffa fastighetsnät Verksamhetssystem Systemförvaltning (se Säkerhetspolicy) - Utbildning, utveckling - Uppdatering Kontakt med systemleverantör Dokumentation av verksamhetssystem o rutiner Licensadministration, verksamhetssystem, GroupWise - Systemansvarig IT-säkerhet Kontrakt med användare Behörighetsadministration Säkerhetsanalys av verksamhetssystem Följa aktuell lagstiftning inom respektive verksamhetsområde Inköp Kostnadsansvar licenser för verksamhetssystem, Kostnad för Office, klientoperativ Möbler och inventarier Fastighetsnät Mobiltelefoner PDA Datorer, skärmar, skrivare, scanner, verksamhetsserver m m

13 10 Licenser Office Klientoperativlicenser Verksamhetssystemslicenser Licenser för specialprogram ex Photoshop Strategi IT-samordning Förvaltning Intern planering förvaltningen/verksamheten Strategi plan Introducera nya medarbetare Ansvar o kostnad för att personalen får relevant IT-utbildning

14 Personal 2011 IT-avdelningen, Kommunledningsförvaltningen Anette Knutsson IT-chef 100 % Jan Gumeliusson IT-tekniker 100 % Håkan Magnusson IT-tekniker 100 % Björn Hansson IT-tekniker 100 % Sten-Inge Nilsson IT-tekniker 100 % Phillip Davis IT-tekniker 100 % Andreas Thorn IT-tekniker 100 % Jocke Winkler IT-tekniker 100 % IT-rådet 2011 Anette Knutssson Göran Boman Pia Andreasson Conny Hansson Marita Lindhav Lena Sundberg IT-chef, IT-enheten IT-samordnare, BUN IT-samordnare, Omsorgen Gatuchef, Tekniska förvaltningen Webbmaster, KLF Webbmaster, Miljö- o Bygg

15 3.3 Vi som jobbar på IT-avdelningen Anette Knutsson IT-chef Jan Gumeliusson IT-tekniker Håkan Magnusson IT-tekniker. Björn Kläth.IT-tekniker Andreas Thorn IT-tekniker Jocke Winkler IT-tekniker Phillip Davies IT-tekniker Sten-Inge Nilsson IT-tekniker

16 13 4 IT-struktur (Infrastruktur) 4.1 IT-systemet i stort Nedan följer en beskrivning på Strömstads kommuns tekniska IT-plattform. Nätverk: 10 st Administrativa nätet Elevnätet Bibliotekets surfnät Oskyddat nät META-nät DMZ-nät IP-telefoninät VMware-nät Övervakningsnät Resursnät Nätverksoperativ: Novell 6.5 Ethernet 10/100/1000 Mbit Operativsystem: Servrar Clientoperativsystem: Novell 6.0 och 6.5, Win2000, Win2003, Linux Windows XP, Linux Officeprogramvara: Microsoft Office 2003, OpenOffice 3.2 Programdistribution ZEN-works 10 / 11 Relationsdatabas: ORACLE (Karta, Omfale, Sofia) MS-SQL MAXX (Raindance) Filemaker PRO (VA) SQL Anyware (IST) Domino (DELTA) VPN BKS Brandvägg: PortWise PortWise Halon Mailsystem/Grupprogram Adm: Lotus Notes R7.0 Win2003 server Mailsystem elev: GroupWise 7 Novell6.5 Internet/Intranät SiteVision Växel: Ericsson MD110 BC13 (fr o m mars -09) Hänvisningssystem VIP2000 / Vision 80/20 Accesskapacitet till Internet Fast 100 Mbit

17 Kommunikation till verksamheter Samtliga servrar som tillhör det administrativa nätet är placerade i stadshuset. Servrar som tillhör elevnätet är placerade både i stadshuset och gymnasiet. Verksamheterna är kopplade till stadshuset med följande kommunikation: Fiber: Räddningstjänsten, Centralförråd, Socialkontor, Omsorgskontor, Vattenverk, Stadsbiblioteket, Strömstiernaskolan, Gymnasiet, Odelsbrgsskolan, Daghemmet Korpen, Strömstads Tourist, Strömstads Muséum, Servicehuset Jägaren, Strömstads Badanstalt, Brunnsgatan 2, Sjukhuset, Resurscentrum, Resursskola Gymnasiegatan 2, Daghemmet Tången, Panncentralen Tången, Fortumfastigheten, EKO-parken, Reningsverket Österöd, Valemyrskolan, Bojarskolan, Arbetslivsenheten på Österöd, Avfallsverket. Modem 2 Mbit: Strömstadslokaler, Spinnaren, Skomakargatan 1, Skomakargatan 3, Löparegatan 3, Ekens daghem, Opalvägen 4, Daghemmet Arken, Avfallsstation, Kristallen, S.Bergsgatan, Surbrunnsgatan 4, Diskusgatan, Fredrikshaldsvägen 11, Återbruket Prästängen TER-förbindelse V-lan: 2 Mbit: Koster skola, Mellegårdens skola, Nordby skola, Tjärnö skola, Rossö skola, Össbygården, Vettegården, Skee Brandstation, Odelsbergs Gymnastikhall, Arbetslivsenheten, Reningsverk Koster, Skagerack, VGR (SVPL), Byggprogrammet Prästängen. 8 Mbit: Skee skola, Beatebergsgården Skee, Solbogården, ADSL: Kanal Ung, vissa tjänstemän

18 Samverkan med andra kommuner och organisationer: IT-cheferna i Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil har möte minst tre gånger per år där man diskuterar bl a samarbetsprojekt. IT-cheferna i Fyrbodal träffas två gånger per år. Exempel på samarbete och samverkan mellan kommunerna i Norra Bohuslän är bl a benschmarking (har till syfte att kunna jämföra kommunerna när det gäller ekonomi och struktur), bredbandsutbyggnad och internetavtal, GIS, telefoniavtal. Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs samverkar kring ett gemensamt bibliotekssystem. Servrarna är placerade hos PULSEN i Borås. För teknisk drift av servrarna svarar programleverantören Axiel BOOK-IT. Övriga projekt/aktiviteter som vi tidigare samarbetat runt är bl a växelupphandling, Internetaccessupphandling, PA-upphandling, verksamhetsnätskommunikation, Strömstads kommun deltar i samarbetet inom KommITS, (Kommunal IT-samverkan) som är en ideell förening som verkar för små och medelstora kommuner i Sverige. Strömstad har en styrelsepost (Anette Knutsson) i föreningen. Under 2011 har Strömstads Kommun deltagit i ett gemensamt projekt med VGR och Åmåls och Sotenäs kommun som inneburit att testa videokonferensutrustning i samband med SVPL när patienter ska flyttas från sjukhusens vård till kommunens.

19 Hårdvara Administration Elev Ej nätanslutna Novellserver Windowsserv Linux-server Virtuell server PC stationär Bärbar PC Tunn klient En till En Mjuka mått Användare År: Antal Lotus Notes-användare: Antal GroupWise-användare: Antal elever grundskola gymnasiet Komvux Antal Månadsanställda

20 Verksamhetsprogram Förvaltning: Kommunledningskontoret Avdelning Datasystem Beskrivning Systemägare Systemadm. Kommunlednin W3D3 Ärende/dokumenthanteringssystem KS Ulrika Haugland gskontoret Corel Draw Bildbehandlingsprogram KS Ralf Karlsson Adobe Acrobat Program för sammanställning till pdf KS Ralf Karlsson Photoshop Bildbehandlingsprogram KS Marita Lindhav SiteVision Plattform webbsida/intranät KS Marita Lindhav Konstregister Program för sammanställning av KS Jan Palmblad kommunens konstinnehav PRIMA Registerprogram för PUL KS Mats Granberg IT-avdelning KIR - Pracapita Kommuninvånarregister KS IT-tekniker, IT-avd Växel LotusNotes Intranät - e-post - bokning - kalender KS IT-tekniker, IT-avd Office-paket Word, Excel, PowerPoint, Projekt, KS IT-tekniker, IT-avd Access Internet Explorer Webläsare KS IT-tekniker, IT-avd Panda Antivirus Antivirusprogram KS IT-tekniker, IT-avd Nät-OS Novell Operativsystem gemensamma KS IT-tekniker, IT-avd nätverket CITRIX Tunna klienter KS IT-tekniker, IT-avd Brandvägg BorderWare KS IT-tekniker, IT-avd VPN - Novell Säker inloggning utifrån in i nätverket KS IT-tekniker, IT-avd VPN-dosor Active Card, Novell KS IT-tekniker, IT-avd ZEN-works Övervaktning/distributionsverktyg KS IT-tekniker, IT-avd Printer Properties Skrivareinstalleringsdistribution KS IT-tekniker, IT-avd PRO Iprint Skrivarhantering på XP KS IT-tekniker, IT-avd Xprint Skrivarhantering på Citrix / KS IT-tekniker, IT-avd terminalserver IdentityManager Metadatabas KS IT-tekniker, IT-avd NordicEdge IDM KS IT-tekniker, IT-avd PortWise BKS-system, säker inloggning KS IT-tekniker, IT-avd HALON Spamskydd KS IT-tekniker, IT-avd DECAPUS Integrationsprogram KS IT-tekniker, IT-avd VIP2000/Vision Hänvisningsprogram, talsvar, KS Birgitta Mattsson 80/20, Icepeak röstbrevlådor, talad hänvisning EMG Administrationsprogram MD110 KS Birgitta Mattsson PMG Administrationsprogram MD110 KS Birgitta Mattsson Ekonomi Raindance Ekonomisystem - reskontror, KS Lenita Tengström Anl.reg. Budget, portal för elektronisk (WM-data) Lenita Tengström faktura hantering m m E-handel KS Lenita Tengström Cognos 8 Utdataplattorm KS Lenita Tengström Informationsportal BG-com Överföring filer Bankgiro KS Lenita Tengström UPCE Edi Com Girolink Överföring filer Postgiro KS Lenita Tengström Girovision Betalningar, kontoinfo m m KS Lenita Tengström (Plusgirot)

21 18 Adobe Acrobat Program för sammanställning till pdf KS Lenita Tengström Pers.enhet KPA Pensionsprogram Ks Lena Glitterstrand WinLas Program för LAS-bevakning (Lagen Ks Lena Glitterstrand om anställn.skydd) Respons PA-system KS Lena Glitterstrand Förvaltning: Miljö- och Byggförvaltninngen Avdelning Datasystem Beskrivning Systemägare Systemadmin. Räddning- Alarmos 2000 Insatsrapporter, personallista mm Miljö- och Rolf Olausson tjänsten byggnämnden RIB, integrerat Informationsbank från Räddningsverket Rolf Olausson beslutsstöd för räddningstjänsten Räddningsverket Orädd Program för oljesanering " Rolf Olausson Planos Tidsredovisning/lönegenereringssyst em för deltidsanställd räddningspersonal Performit Fordonsbaserat navigations- o beslutssystem Plan- och kart GEOSECMA Kartprogram GIS ARC-GIS Kartprogram GIS Ekan Miljö- o byggnämnden Rolf Olausson Miljö- o Rolf Olausson byggnämnden Miljö- och Maria Syren byggnämnden Miljö- och Maria Syren byggnämnden GIS Webb Kartor via Intranätet Miljö- och Maria Syren byggnämnden AutoCad Ritprogram Miljö- och Lena Johansson byggnämnden Lantmäteriet Fastighetsregister/Byggnadsregister Miljö- och Lena Johansson Fastighetssök byggnämnden Adobe Hemsidan, fotoredigering Miljö- och Lena Sundberg PhotoShop CSS byggnämnden Adobe Hemsidan, layoutprogram Miljö- och Lena Sundberg Illustrator CSS byggnämnden Adobe Hemsidan, layoutprogram Miljö- och Lena Sundberg InDesign CSS byggnämnden Corel Draw X3 Layoutprogram Miljö- och Lena Sundberg byggnämnden Förvaltning: Tekniska förvaltningen Renhållning EMS VA- o renhållningsadm. Tekniska nämnden Bo Thuresson Kompost Reg. av kompostorköpare via taxa Tekniska nämnden Bo Thuresson FinePix Wiewer Program till digitalkamera Tekniska nämnden Bo Thuresson Flintab Manuell vägning och Tekniska nämnden Morgan Andersson registerhantering för fordonsvåg Gatu Trafik GEOSECMA BOKA Lokala trafikföreskrifter Administrations och bokningsprogram fordon Tekniska nämnden Conny Hansson Tekniska nämnden Conny Hansson VA- drift- och VA-operatör produktionsavd ening Driftövervakning av VA-anläggningar Tekniska nämnden Patrik Johansson

22 19 Ledning VA Drift o underhåll VA-nätet Tekniska nämnden Monica Nickols GEOSECMA AutoCad LT 2000 Eldokumentation elschema Tekniska nämnden Patrik Johansson med tillägg ElproCAD LT Pro EasyEl Eldokumentation - elschema GX IEC Developer Programmering av styrsystem som Tekniska nämnden Patrik Johansson styr VA-anläggningar GX Configuratator Programmering av Tekniska nämnden Patrik Johansson DP kommunikationsbus Profibus E-designer Programmering av Tekniska nämnden Patrik Johansson operatörsterminaler Medoc Programmering av Tekniska nämnden Patrik Johansson frekvensomformare typ Mitsubishi IX Developper Programmering IX paneler Tekniska nämnden Patrik Johansson GX Works Mitsubishi Styrsystem Tekniska nämnden Patrik Johansson EmoSoftCom Programmering av Tekniska nämnden Patrik Johansson frekvensomformare typ Emotron LOGO Soft Programmering av Siemens Tekniska nämnden Patrik Johansson Comfort logikmoduler EL-vis Program för eldimensionering samt Tekniska nämnden Patrik Johansson sökning i elföreskrifter och standarder EURO-LINK Program för dokumentation av Tekniska nämnden Patrik Johansson elanläggningskontroll / mätning Power-LINK Program för att analysera mätresultat Tekniska nämnden Patrik Johansson - elkvalité Avigilon Övervakninginssystem Inbrottslarm Tekniska nämnden Patrik Johansson ARX Access Passagesystem Tekniska nämnden Patrik Johansson SIA KAAB Inköp och förrådssystem Tekniska nämnden Vilgot Olsson Förvaltning: Individ- och familjeomsorg Omsorgsförvaltningen Treserva IFO/FH Verksamhetssystem Omsorgsnämnden Mona Back-Åsberg Pia Andreasson JPSocialnet Lagar o Avtal Omsorgsnämnden Thomas Niklasson Omsorgskontor Alk-T Alkoholtillstånd Omsorgsnämnden Sven-Erik Gustafsson Rättsdatabas alk Lagar o avtal Omsorgsnämnden Sven-Erik Gustafsson Vård o Omsorg OMFALE, (vård Verksamhetsprogram Omsorgsnämnden Pia Andreasson och omsorg, Hjälpmedel Rehab, Journal-anteckning sjuk-sköterskor) Sofia OMFALE, Verksamhetsprogram Omsorgsnämnden Pia Andreasson Färdtjänst Treserva Verksamhetsprogram Omsorgsnämnden Pia Andreasson TES Planeringsprogram Omsorgsnämnden Pia Andréasson TimeCare Schemaläggningsprogram Omsorgsnämnden Charlotte Dynell TimeCare Pool Bemanningsprogram Omsorgsnämnden Karin Mellberg Jansson TimeCare Pool Bokningsprogram Omsorgsnämnden Karin Mellberg Jansson Boknings- Assistenten (Boss) KLARA Sammanhållen vårdplanering, kommunen / VGR Omsorgsnämnden Pia Andreasson, Lena Olsson E-dos Koppling till Apoteket Omsorgsnämnden Pia Andreasson, Mona Back-Åsberg Rehab Mobilus Skapar träningsprogram, bilder Omsorgsnämnden Kari Sandegren Webb-SESAM Beställer hjälpmedel Omsorgsnämnden Elisabeth Coster Arb.livsenhet OMFALE, ALE Verksamhetsprogram Omsorgsnämnden Pia Andreasson

23 20 Missbrukseheten ASI Metodprogram Omsorgsnämnden Anna Almén Förvaltning: BUN Barn o utbildn Administration. IST Extens skoladministration Fyrbodal Procapita Gymnasieintag Novaschem (NovaSoftware) Skola 24 (NovaSoftware) Fronter (Fronter AS i Norge) Elevadministration grundskola, gymnasium, komvux och musikskola. Barnomsorg BUN BUN Maria Halvorsen Maria Halvorsen Schemaprogram grundskolan, BUN Göran Boman gymnasiet och komvux Närvaroprogram och omdöme BUN Göran Boman Skolportfolio, larplattform BUN Göran Boman Profdoc, Journal 3 Verksamhetssystem för BUN Lena Axenström skolhälsovården. Biblioteket Book-IT Verksamhetsprogram BUN Per-Henric Askeröd KEA-term Sökprogram BUN Per-Henric Askeröd

24 21 5 Säkerhet 5.1 Säkerhet/tillgänglighet/dokumentation Upptid för nätverket: 99,9% Antal upptäckta/identifierade/anmälda virusangrepp och andra hot, en månad : Levererade mail, en månad: Antal felanmälningar till helpdesk 2011: Säkerhetspolicy I början av 2003 antogs en ny Säkerhetspolicy av Kommunstyrelsen. Till Säkerhetspolicyn hör två dokument, Användarregler för användare och Användarregler för infrastrukturen. 6 Utvecklingsaktiviteter under Mål och ansvar för IT-avdelningen IT är ett verksamhetsstöd och medel för att nå verksamhetens målsättningar men kan även fungera som en katalysator i informationshanteringen genom att erbjuda möjligheter till nya arbetsformer. Vår IT-plattform måste ses som en integrerad och självklar del av verksamhetens gemensamma infrastruktur. För att vi skall kunna möta nya verksamhetsrelaterade krav måste insatser göras för att skapa gemensamma och enhetliga systemfunktioner för såväl teknisk infrastruktur som applikationer och arbetsprogram för det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende KommITS 2012 Nummer 1 Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se Lidköping satsar på surfplattor Sandviken skaffar ny lärplattform Uddevalla odlar oberoende KommITS vårkonferens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer