KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS/2012-0335. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 111 Ks 104 Au 155 IT-bokslut 2011 KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna IT-bokslut Tidigare beslut i ärendet: Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna 2011-års IT-bokslut Ärendet IT-bokslutet ska ge en beskrivning av Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya IT-verktyg eller andra särskilda insatser t. ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer IT-bokslutet 2011 består, vid sidan av ett antal inledande avsnitt, av information om IT-struktur, IT-kostnader, IT-mognad, Säkerhet och Utvecklingsaktiviteter under Även ett avsnitt som gäller telefoni finns med Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Exp till IT-avdelningen Ekonomiavdelningen KS-diarium Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) IT-avdelningen Anettte Knutsson tel Dnr: KS / anette Kommunstyrelsen IT-bokslut 2011 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Godkänna 2011-års IT-bokslut Ärendet IT-bokslutet ska ge en beskrivning av Strömstads kommuns ITsatsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya IT-verktyg eller andra särskilda insatser t. ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer IT-bokslutet 2011 består, vid sidan av ett antal inledande avsnitt, av information om IT-struktur, IT-kostnader, IT-mognad, Säkerhet och Utvecklingsaktiviteter under Även ett avsnitt som gäller telefoni finns med STRÖMSTADS KOMMUN Anette Knutsson IT-chef Expedieras till: Ekonomiavdelningen Diariet Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningskontoret Norra Bergsgatan 23 Administrativa avdelningen Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

4 Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen IT-avdelningen IT-avdelning Anette Knutsson tele Dnr: KS/ Anette Knutsson tele Dnr: IT bokslut 2011 Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen (fax) N. Bergsg. 23 IT-avdelning Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

5 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING MÅL, INRIKTNING, SAMMANFATTNING OCH HISTORIK AV KOMMUNFULLMÄKTIGE FASTSTÄLLD IT-INRIKTNING SAMMANFATTNING O KOMMENTARER HISTORIK ORGANISATION ANSVARSFÖRDELNING IT-AVDELNING / FÖRVALTNINGARNA ANSVAR IT-AVDELNING... 7 Tekniska plattformen... 7 Infrastruktur... 7 Verksamhetssystem... 8 IT-säkerhet... 8 Inköp... 8 Licenser... 8 Strategi ANSVAR VERKSAMHETEN... 9 Tekniska plattformen... 9 Infrastruktur... 9 Verksamhetssystem... 9 IT-säkerhet... 9 Inköp... 9 Licenser Strategi PERSONAL VI SOM JOBBAR PÅ IT-AVDELNINGEN IT-STRUKTUR (INFRASTRUKTUR) IT-SYSTEMET I STORT KOMMUNIKATION TILL VERKSAMHETER SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER OCH ORGANISATIONER: HÅRDVARA MJUKA MÅTT ANVÄNDARE ÅR: VERKSAMHETSPROGRAM SÄKERHET SÄKERHET/TILLGÄNGLIGHET/DOKUMENTATION SÄKERHETSPOLICY UTVECKLINGSAKTIVITETER UNDER MÅL OCH ANSVAR FÖR IT-AVDELNINGEN STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR AKTIVITETER/PROJEKT/UTVECKLING UNDER IT- KOSTNADER ÖVERGRIPANDE KOSTNADSFÖRDELNING IT-KOSTNADER IT-MOGNAD NYCKELTAL ,1 GRUNDDATA TILL NYCKELTAL ,2 NYCKELTAL TELEFONI

6 GRUNDDATA TILL NYCKELTAL TELEFONI * FR O M 2010 TAR VI ÄVEN MED MOBILT INTERNET OCH DATATRAFIK UNDER DENNA KOLUMN KOSTNADSFÖRDELNING TELEFONI KOSTNADSFÖRDELNING TELEFONI NYCKELTAL 2010 TELEFONI NOT-BESKRIVNING... 32

7 4 1. Inledning I en allt IT-intensivare miljö är det viktigt att ställa höga krav på hur den egna interna ITverksamheten genomförs. Strömstads kommuns IT-arbete styrs av organisationens IT-strategi, E-strategin och handlingsplanen för den, avdelningsvisa IT-planer och IT-säkerhetspolicy. Från och med år 2000 finns även ett IT-bokslut som ligger till grund för kommunens ITverksamhet. Modern IT måste ses som en integrerad och självklar del av verksamhetens gemensamma infrastruktur. Detta synsätt kräver en ekonomisk och verksamhetsmässig sammanhållen styrning och helhetssyn. Ett sätt att bidra till helheten är att årligen beskriva IT-verksamheten och dess användning i ett "IT-bokslut". Ett IT-bokslut syftar till att på en relativt övergripande nivå beskriva Strömstads kommuns IT-arbete i termer av struktur, resurser och IT-användning och kan därmed utgöra ett led i utvecklingen av befintliga och nya IT-verktyg/system. ITbokslutet vänder sig därför i första hand till kommunledning, chefer och systemägare/ systemansvariga. Detta är tionde året ett IT-bokslut presenteras. Bokslutet har arbetats fram av undertecknad och gör inte anspråk på att vara fullständigt. Nyckeltal och ekonomisk information som presenteras i detta IT-bokslut får inte ses som exakta, det finns fortfarande svårigheter att särredovisa IT-kostnader från andra kostnader. Strömstads kommun ingår tillsammans med Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanums kommun i ett Benschmarkingsammarbete som har till syfte att ta fram en gemensam redovisningsmodell när det gäller kostnader för ITrelaterad verksamhet, samt att ta fram några gemensamma nyckeltal som skapar möjlighet att jämföra dessa fem kommuner. Strömstads kommun jämför sig också med andra kommuner i Sverige. Ett IT-bokslut bör finnas tillgängligt för presentation under april/maj. IT-bokslutet har tagits fram i samarbete mellan IT-avdelning, systemägare/systemansvariga och ekonomer Från och med 2005-års IT-bokslut ingår också ett kapitel om Telefoni. Syftet med ett IT-bokslut kan även beskrivas i några korta meningar: Ger en beskrivning av Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Ger ett underlag till bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya ITverktyg eller andra särskilda insatser till exempal utbildning Ger en möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer IT-bokslut 2011 består, vid sidan av ett antal inledande avsnitt, av information om ITkostnader, IT-struktur, IT-mognad och Telefonikostnader. Under IT-kostnader finns olika kostnader över drift och investeringar etc. samt vissa basmått till exempel. antal anställda/itarbetsplatser. Under avsnittet IT-struktur ingår beskrivning/statistik över kommunens ITplattform och system/databaser. Anette Knutsson IT-chef IT-avdelningen

8 5 2. Mål, inriktning, sammanfattning och historik 2.1 Av kommunfullmäktige fastställd IT-inriktning Koncernen Strömstads kommun skall vara en förebild och verka som en katalysator genom sitt sätt att använda InformationsTeknik som effektiva verktyg inom verksamheten och i kontakter med samhället. Tekniken är därvid inget självändamål utan endast hjälpmedel för att infria de politiskt satta målen. Användning av IT-sytem skall inom koncernen ske: så att effektiviteten i koncernen ökas och ekonomin förbättras så att samverkan underlättas inom koncernen och mellan koncernen omvärlden så att information enkelt och bra kan bearbetas, förädlas, presenteras, lagras och transporteras så att medborgare och företag får god service och effektiv handläggning av ärenden så att ett utvecklingsvänligt företagsklimat främjas genom förbättrad informationsförsörjning så att förutsättningar skapas för en levande demokrati med ökad möjlighet till inflytande så att personalutveckling och en god miljö främjas så att allmänna krav på rättssäkerhet, IT-säkerhet och skydd för den enskildes integritet uppfylls 2.2 Sammanfattning o kommentarer IT-utvecklingen sker i snabb takt och stora IT-investeringar görs för närvarande inom hela den kommunala organisationen. Detta ökar fortlöpande kraven på den centrala IT-avdelningen avseende samordning och support. Vid årsskiftet var antalet användare i det administrativa nätet och som har tillgång till kommunens Intranät och som har en e-postadress, ca 1420 personer, det innebär en ökning under året med 40 användare jämfört med året innan. Aktiviteter som pågått under året är bl a utökat den virtualiserade servermiljön inklusive kontinuitetsplanering, fortsatt utveckling av det trådlösa nätet i bl a skolorna, tagit fram riktlinjer för Sociala medier, framtagning av en ny Infrastrukturplan som ska antas politiskt under Fiber har dragits till Valemyrskolan, Bojarskolan, Reningsverket, Avfallsverket, Arbetslivsenheten på Österöd samt Ekoparken.

9 6 IT-avdelningen har under året bedrivit en del samarbete med de övriga nordbohuslänska kommunerna med bl a IT-benchmarking, Fiber Ranrike som är ett Leaderprojekt för bredbandsutbyggnad i glesbygd, e-formulär/blanketter, Telefoni- och datatrafikupphandling. Den totala kostnaden för IT i Strömstads kommun har ökat med ca 1,7 Mkr jämfört med Detta beror på ökade kostnader för införande av nytt verksamhetssystem i Omsorgsförvaltningen Treserva, licenskostnader för W3D3, antivirusprogram och nätverkslicenser på grund av fler användare, lokalkostnader för IT-avdelningen, utökning av trådlösa nätverk i skolorna, utökning av antal er i grundskolan. 2.3 Historik Strömstads kommun införskaffade sin första i mitten av 1970-talet. Det var en stans som användes till att stansa in material för att kunna bearbeta bl a löner, bostadsbidrag, debitering av olika tjänster m m. Datan lagrades på ett magnetband som skickades med posten till Kommundata i Stockholm för att vidare bearbetas. Två halvtidstjänster delade på arbetsuppgiften att stansa in allt material införskaffades den första PC:n byggde kommunen sitt första nätverk, ARC-net. Parallellt byggdes ett litet Tokenring-nät. Fram till 1995 körde kommunen i huvudsak applikationer som var utvecklade i operativsystemet RMS och storapplikationer. Från 1995 och framåt har det satsats mycket på att standardisera IT-plattformen till att omfatta endast Novell och NT, Windows som clientoperativ byggdes ett nytt fastighetsnät (kat. 5) Ethernet i stadshuset. Det gamla koax-nätet togs bort byggde Strömstads kommun också ett kommunikationsnät (förvaltningsnät) bestående av fiber och koppar till 13 fastigheter inom tätorten Strömstad. Samma år hörde vi också talas om för första gången alla hemskheter som skulle kunna inträffa vid Millenniumskiftet ifall inte stora resurser på uppgraderingar och byte av system och hårdvara 1997 fick vi vår första fasta Internetaccess, 2 Mbit. Innan dess kopplade vi upp oss via enstaka analoga modem. Internet föddes för allmänheten utökades fiber/kopparnätet med 3 fastigheter samt 4 fastigheter kopplades in i vårt nät med hjälp av RadioLan-teknik. Under år 2000 och 2002 har tomrör lagts ner i gatorna N. Bergsgatan, Surbrunnsgatan, N. Hamngatan-Skeppsbroplatsen, Fredrikshaldsvägen, Oslovägen, Prästängsvägen. Detta har gjorts delvis i egen regi och i samarbete med Birka Energi. Under 2000 utökades fiber/kopparnätet med anslutningar till Fritidsgården och Servicehuset Jägaren, under 2001 till Strömstads Badanstalt och under 2002 till Strömstads Dagcenter och Strömstads sjukhus har följande arbetsställen anslutits till kommunens datanät via förhyrda kopparförbindelser: Spinnaren, Skomakargatan 1, Skomakargatan 3, Gruppbostad Löparegatan 3, Ekens daghem, Daghemmet Arken, Avfallsstation, Kristallen, Södra Bergsgatan. UTS och SNA-kommunikationen med externa databaser avvecklades. Därmed är också Eicongatewayen ett minne blott utökades fiber/kopparnätet med en förbindelse till Gymnasiegatan Resursskola. Samtidigt avvecklades förbindelsen till gamla Fritidsgården.

10 utökades fiber/kopparnätet med en förbindelse till Daghemmet Tången drogs fiber från stadshuset till ringvägen via Oslovägen i syfte att få en redundant förbindelse till bl a räddningstjänsten och Gymnasiet. Tomrör lades i trottoar, Surbrunnsgatan var alla tillsvidare- och månadsanställda användare i kommunens datanät det finns datakommunikation till kommunens samtliga fastigheter. Metakatalogen installerades. Första IP-telefonen installerades (Beatebergsgården) virtualliserades serverparken, VMware. Fiber och koppar drogs till Fortumfastigheten började uppgradera IT-plattformen till ZEN10, Uppgraderat växeln till MX-ONE TSW, installerat Vision 80/20 och RUT = ring utan telefonist driftsatte W3D3 och Treserva IFO 3. Organisation 3.1 Ansvarsfördelning IT-avdelning / Förvaltningarna Ansvar IT-avdelning Tekniska plattformen Operativ drift nät - katalogtjänst - server - nätkonto Installation, konfigurering - er, skärmar, skrivare, scanner, server, nät m m Installation, kofigurering all programvara Driftövervakning Behörighetsadm. Nätet - E-dir Metakatalog Driftsättning av nya system Databashantering Utrangering gammal utrustning Infrastruktur Internet Datakommunikation till kommunens datanät Planering av ny kommunikation, fiber/koppar, förhyrda tjänster, grävning av tomrör Drift av fastighetsnät (ej kostnad för dragning av kabel) Övervakning av nätverket inkl. kommunikation

11 8 Verksamhetssystem IT-enheten ska delta i processen vid inköp av nya verksamhetssystem Delta vid installation av verksamhetssystem Drift av verksamhetssystem Större versionsuppgraderingar av verksamhetssystem Inköp sker i samråd med IT-enheten IT-säkerhet Back-up Brandväggar SPAM-skydd IT-säkerhetspolicy Användarinstruktioner / kontrakt Inköp ALLA inköp av datautrustning, hårdvara och mjukvara ska göras av IT-enheten. Undantaget verksamhetssystem där inköp ska ske i samråd med IT-enheten Delta i upphandling av nya system Licenser Nätverksoperativ och katalogtjänster, Metakatalog NordicEdge Portwise Infrastruktur, Brandväggar, SPAMskydd, Citrix, tunna klienter Backup, Övervakning, E-post till alla anställda och elever, Strategi IT-strategiska frågor internt inom koncernen Omvärldsbevakning Följa aktuell lagstiftning Ta fram - Mål med IT-verksamhet - Riktlinjer (policys) för IT-verksamhet - Kvalitetssäkring av IT-verksamhet (IT-bokslut) Kontakt med andra myndigheter/org. rörande IT-frågor Tillhandahålla IT-utbildning Licenshantering nätverk / operativsystem Information till IT-resursperson / Systemansvariga Arbeta strategiskt för att uppnå kommunens uppsatta mål som avser IT Samordna SITS-gruppen

12 Ansvar Verksamheten Tekniska plattformen IT-resursperson - första hjälpen tyda vad som är fel - Kontakten med IT-avdelningen - Enklare support såsom byta toner m m - Inköp o hantering av förbrukningsmateriel Hemsida / Intranät Mallar Infrastruktur Införskaffa fastighetsnät Verksamhetssystem Systemförvaltning (se Säkerhetspolicy) - Utbildning, utveckling - Uppdatering Kontakt med systemleverantör Dokumentation av verksamhetssystem o rutiner Licensadministration, verksamhetssystem, GroupWise - Systemansvarig IT-säkerhet Kontrakt med användare Behörighetsadministration Säkerhetsanalys av verksamhetssystem Följa aktuell lagstiftning inom respektive verksamhetsområde Inköp Kostnadsansvar licenser för verksamhetssystem, Kostnad för Office, klientoperativ Möbler och inventarier Fastighetsnät Mobiltelefoner PDA Datorer, skärmar, skrivare, scanner, verksamhetsserver m m

13 10 Licenser Office Klientoperativlicenser Verksamhetssystemslicenser Licenser för specialprogram ex Photoshop Strategi IT-samordning Förvaltning Intern planering förvaltningen/verksamheten Strategi plan Introducera nya medarbetare Ansvar o kostnad för att personalen får relevant IT-utbildning

14 Personal 2011 IT-avdelningen, Kommunledningsförvaltningen Anette Knutsson IT-chef 100 % Jan Gumeliusson IT-tekniker 100 % Håkan Magnusson IT-tekniker 100 % Björn Hansson IT-tekniker 100 % Sten-Inge Nilsson IT-tekniker 100 % Phillip Davis IT-tekniker 100 % Andreas Thorn IT-tekniker 100 % Jocke Winkler IT-tekniker 100 % IT-rådet 2011 Anette Knutssson Göran Boman Pia Andreasson Conny Hansson Marita Lindhav Lena Sundberg IT-chef, IT-enheten IT-samordnare, BUN IT-samordnare, Omsorgen Gatuchef, Tekniska förvaltningen Webbmaster, KLF Webbmaster, Miljö- o Bygg

15 3.3 Vi som jobbar på IT-avdelningen Anette Knutsson IT-chef Jan Gumeliusson IT-tekniker Håkan Magnusson IT-tekniker. Björn Kläth.IT-tekniker Andreas Thorn IT-tekniker Jocke Winkler IT-tekniker Phillip Davies IT-tekniker Sten-Inge Nilsson IT-tekniker

16 13 4 IT-struktur (Infrastruktur) 4.1 IT-systemet i stort Nedan följer en beskrivning på Strömstads kommuns tekniska IT-plattform. Nätverk: 10 st Administrativa nätet Elevnätet Bibliotekets surfnät Oskyddat nät META-nät DMZ-nät IP-telefoninät VMware-nät Övervakningsnät Resursnät Nätverksoperativ: Novell 6.5 Ethernet 10/100/1000 Mbit Operativsystem: Servrar Clientoperativsystem: Novell 6.0 och 6.5, Win2000, Win2003, Linux Windows XP, Linux Officeprogramvara: Microsoft Office 2003, OpenOffice 3.2 Programdistribution ZEN-works 10 / 11 Relationsdatabas: ORACLE (Karta, Omfale, Sofia) MS-SQL MAXX (Raindance) Filemaker PRO (VA) SQL Anyware (IST) Domino (DELTA) VPN BKS Brandvägg: PortWise PortWise Halon Mailsystem/Grupprogram Adm: Lotus Notes R7.0 Win2003 server Mailsystem elev: GroupWise 7 Novell6.5 Internet/Intranät SiteVision Växel: Ericsson MD110 BC13 (fr o m mars -09) Hänvisningssystem VIP2000 / Vision 80/20 Accesskapacitet till Internet Fast 100 Mbit

17 Kommunikation till verksamheter Samtliga servrar som tillhör det administrativa nätet är placerade i stadshuset. Servrar som tillhör elevnätet är placerade både i stadshuset och gymnasiet. Verksamheterna är kopplade till stadshuset med följande kommunikation: Fiber: Räddningstjänsten, Centralförråd, Socialkontor, Omsorgskontor, Vattenverk, Stadsbiblioteket, Strömstiernaskolan, Gymnasiet, Odelsbrgsskolan, Daghemmet Korpen, Strömstads Tourist, Strömstads Muséum, Servicehuset Jägaren, Strömstads Badanstalt, Brunnsgatan 2, Sjukhuset, Resurscentrum, Resursskola Gymnasiegatan 2, Daghemmet Tången, Panncentralen Tången, Fortumfastigheten, EKO-parken, Reningsverket Österöd, Valemyrskolan, Bojarskolan, Arbetslivsenheten på Österöd, Avfallsverket. Modem 2 Mbit: Strömstadslokaler, Spinnaren, Skomakargatan 1, Skomakargatan 3, Löparegatan 3, Ekens daghem, Opalvägen 4, Daghemmet Arken, Avfallsstation, Kristallen, S.Bergsgatan, Surbrunnsgatan 4, Diskusgatan, Fredrikshaldsvägen 11, Återbruket Prästängen TER-förbindelse V-lan: 2 Mbit: Koster skola, Mellegårdens skola, Nordby skola, Tjärnö skola, Rossö skola, Össbygården, Vettegården, Skee Brandstation, Odelsbergs Gymnastikhall, Arbetslivsenheten, Reningsverk Koster, Skagerack, VGR (SVPL), Byggprogrammet Prästängen. 8 Mbit: Skee skola, Beatebergsgården Skee, Solbogården, ADSL: Kanal Ung, vissa tjänstemän

18 Samverkan med andra kommuner och organisationer: IT-cheferna i Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil har möte minst tre gånger per år där man diskuterar bl a samarbetsprojekt. IT-cheferna i Fyrbodal träffas två gånger per år. Exempel på samarbete och samverkan mellan kommunerna i Norra Bohuslän är bl a benschmarking (har till syfte att kunna jämföra kommunerna när det gäller ekonomi och struktur), bredbandsutbyggnad och internetavtal, GIS, telefoniavtal. Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs samverkar kring ett gemensamt bibliotekssystem. Servrarna är placerade hos PULSEN i Borås. För teknisk drift av servrarna svarar programleverantören Axiel BOOK-IT. Övriga projekt/aktiviteter som vi tidigare samarbetat runt är bl a växelupphandling, Internetaccessupphandling, PA-upphandling, verksamhetsnätskommunikation, Strömstads kommun deltar i samarbetet inom KommITS, (Kommunal IT-samverkan) som är en ideell förening som verkar för små och medelstora kommuner i Sverige. Strömstad har en styrelsepost (Anette Knutsson) i föreningen. Under 2011 har Strömstads Kommun deltagit i ett gemensamt projekt med VGR och Åmåls och Sotenäs kommun som inneburit att testa videokonferensutrustning i samband med SVPL när patienter ska flyttas från sjukhusens vård till kommunens.

19 Hårdvara Administration Elev Ej nätanslutna Novellserver Windowsserv Linux-server Virtuell server PC stationär Bärbar PC Tunn klient En till En Mjuka mått Användare År: Antal Lotus Notes-användare: Antal GroupWise-användare: Antal elever grundskola gymnasiet Komvux Antal Månadsanställda

20 Verksamhetsprogram Förvaltning: Kommunledningskontoret Avdelning Datasystem Beskrivning Systemägare Systemadm. Kommunlednin W3D3 Ärende/dokumenthanteringssystem KS Ulrika Haugland gskontoret Corel Draw Bildbehandlingsprogram KS Ralf Karlsson Adobe Acrobat Program för sammanställning till pdf KS Ralf Karlsson Photoshop Bildbehandlingsprogram KS Marita Lindhav SiteVision Plattform webbsida/intranät KS Marita Lindhav Konstregister Program för sammanställning av KS Jan Palmblad kommunens konstinnehav PRIMA Registerprogram för PUL KS Mats Granberg IT-avdelning KIR - Pracapita Kommuninvånarregister KS IT-tekniker, IT-avd Växel LotusNotes Intranät - e-post - bokning - kalender KS IT-tekniker, IT-avd Office-paket Word, Excel, PowerPoint, Projekt, KS IT-tekniker, IT-avd Access Internet Explorer Webläsare KS IT-tekniker, IT-avd Panda Antivirus Antivirusprogram KS IT-tekniker, IT-avd Nät-OS Novell Operativsystem gemensamma KS IT-tekniker, IT-avd nätverket CITRIX Tunna klienter KS IT-tekniker, IT-avd Brandvägg BorderWare KS IT-tekniker, IT-avd VPN - Novell Säker inloggning utifrån in i nätverket KS IT-tekniker, IT-avd VPN-dosor Active Card, Novell KS IT-tekniker, IT-avd ZEN-works Övervaktning/distributionsverktyg KS IT-tekniker, IT-avd Printer Properties Skrivareinstalleringsdistribution KS IT-tekniker, IT-avd PRO Iprint Skrivarhantering på XP KS IT-tekniker, IT-avd Xprint Skrivarhantering på Citrix / KS IT-tekniker, IT-avd terminalserver IdentityManager Metadatabas KS IT-tekniker, IT-avd NordicEdge IDM KS IT-tekniker, IT-avd PortWise BKS-system, säker inloggning KS IT-tekniker, IT-avd HALON Spamskydd KS IT-tekniker, IT-avd DECAPUS Integrationsprogram KS IT-tekniker, IT-avd VIP2000/Vision Hänvisningsprogram, talsvar, KS Birgitta Mattsson 80/20, Icepeak röstbrevlådor, talad hänvisning EMG Administrationsprogram MD110 KS Birgitta Mattsson PMG Administrationsprogram MD110 KS Birgitta Mattsson Ekonomi Raindance Ekonomisystem - reskontror, KS Lenita Tengström Anl.reg. Budget, portal för elektronisk (WM-data) Lenita Tengström faktura hantering m m E-handel KS Lenita Tengström Cognos 8 Utdataplattorm KS Lenita Tengström Informationsportal BG-com Överföring filer Bankgiro KS Lenita Tengström UPCE Edi Com Girolink Överföring filer Postgiro KS Lenita Tengström Girovision Betalningar, kontoinfo m m KS Lenita Tengström (Plusgirot)

21 18 Adobe Acrobat Program för sammanställning till pdf KS Lenita Tengström Pers.enhet KPA Pensionsprogram Ks Lena Glitterstrand WinLas Program för LAS-bevakning (Lagen Ks Lena Glitterstrand om anställn.skydd) Respons PA-system KS Lena Glitterstrand Förvaltning: Miljö- och Byggförvaltninngen Avdelning Datasystem Beskrivning Systemägare Systemadmin. Räddning- Alarmos 2000 Insatsrapporter, personallista mm Miljö- och Rolf Olausson tjänsten byggnämnden RIB, integrerat Informationsbank från Räddningsverket Rolf Olausson beslutsstöd för räddningstjänsten Räddningsverket Orädd Program för oljesanering " Rolf Olausson Planos Tidsredovisning/lönegenereringssyst em för deltidsanställd räddningspersonal Performit Fordonsbaserat navigations- o beslutssystem Plan- och kart GEOSECMA Kartprogram GIS ARC-GIS Kartprogram GIS Ekan Miljö- o byggnämnden Rolf Olausson Miljö- o Rolf Olausson byggnämnden Miljö- och Maria Syren byggnämnden Miljö- och Maria Syren byggnämnden GIS Webb Kartor via Intranätet Miljö- och Maria Syren byggnämnden AutoCad Ritprogram Miljö- och Lena Johansson byggnämnden Lantmäteriet Fastighetsregister/Byggnadsregister Miljö- och Lena Johansson Fastighetssök byggnämnden Adobe Hemsidan, fotoredigering Miljö- och Lena Sundberg PhotoShop CSS byggnämnden Adobe Hemsidan, layoutprogram Miljö- och Lena Sundberg Illustrator CSS byggnämnden Adobe Hemsidan, layoutprogram Miljö- och Lena Sundberg InDesign CSS byggnämnden Corel Draw X3 Layoutprogram Miljö- och Lena Sundberg byggnämnden Förvaltning: Tekniska förvaltningen Renhållning EMS VA- o renhållningsadm. Tekniska nämnden Bo Thuresson Kompost Reg. av kompostorköpare via taxa Tekniska nämnden Bo Thuresson FinePix Wiewer Program till digitalkamera Tekniska nämnden Bo Thuresson Flintab Manuell vägning och Tekniska nämnden Morgan Andersson registerhantering för fordonsvåg Gatu Trafik GEOSECMA BOKA Lokala trafikföreskrifter Administrations och bokningsprogram fordon Tekniska nämnden Conny Hansson Tekniska nämnden Conny Hansson VA- drift- och VA-operatör produktionsavd ening Driftövervakning av VA-anläggningar Tekniska nämnden Patrik Johansson

22 19 Ledning VA Drift o underhåll VA-nätet Tekniska nämnden Monica Nickols GEOSECMA AutoCad LT 2000 Eldokumentation elschema Tekniska nämnden Patrik Johansson med tillägg ElproCAD LT Pro EasyEl Eldokumentation - elschema GX IEC Developer Programmering av styrsystem som Tekniska nämnden Patrik Johansson styr VA-anläggningar GX Configuratator Programmering av Tekniska nämnden Patrik Johansson DP kommunikationsbus Profibus E-designer Programmering av Tekniska nämnden Patrik Johansson operatörsterminaler Medoc Programmering av Tekniska nämnden Patrik Johansson frekvensomformare typ Mitsubishi IX Developper Programmering IX paneler Tekniska nämnden Patrik Johansson GX Works Mitsubishi Styrsystem Tekniska nämnden Patrik Johansson EmoSoftCom Programmering av Tekniska nämnden Patrik Johansson frekvensomformare typ Emotron LOGO Soft Programmering av Siemens Tekniska nämnden Patrik Johansson Comfort logikmoduler EL-vis Program för eldimensionering samt Tekniska nämnden Patrik Johansson sökning i elföreskrifter och standarder EURO-LINK Program för dokumentation av Tekniska nämnden Patrik Johansson elanläggningskontroll / mätning Power-LINK Program för att analysera mätresultat Tekniska nämnden Patrik Johansson - elkvalité Avigilon Övervakninginssystem Inbrottslarm Tekniska nämnden Patrik Johansson ARX Access Passagesystem Tekniska nämnden Patrik Johansson SIA KAAB Inköp och förrådssystem Tekniska nämnden Vilgot Olsson Förvaltning: Individ- och familjeomsorg Omsorgsförvaltningen Treserva IFO/FH Verksamhetssystem Omsorgsnämnden Mona Back-Åsberg Pia Andreasson JPSocialnet Lagar o Avtal Omsorgsnämnden Thomas Niklasson Omsorgskontor Alk-T Alkoholtillstånd Omsorgsnämnden Sven-Erik Gustafsson Rättsdatabas alk Lagar o avtal Omsorgsnämnden Sven-Erik Gustafsson Vård o Omsorg OMFALE, (vård Verksamhetsprogram Omsorgsnämnden Pia Andreasson och omsorg, Hjälpmedel Rehab, Journal-anteckning sjuk-sköterskor) Sofia OMFALE, Verksamhetsprogram Omsorgsnämnden Pia Andreasson Färdtjänst Treserva Verksamhetsprogram Omsorgsnämnden Pia Andreasson TES Planeringsprogram Omsorgsnämnden Pia Andréasson TimeCare Schemaläggningsprogram Omsorgsnämnden Charlotte Dynell TimeCare Pool Bemanningsprogram Omsorgsnämnden Karin Mellberg Jansson TimeCare Pool Bokningsprogram Omsorgsnämnden Karin Mellberg Jansson Boknings- Assistenten (Boss) KLARA Sammanhållen vårdplanering, kommunen / VGR Omsorgsnämnden Pia Andreasson, Lena Olsson E-dos Koppling till Apoteket Omsorgsnämnden Pia Andreasson, Mona Back-Åsberg Rehab Mobilus Skapar träningsprogram, bilder Omsorgsnämnden Kari Sandegren Webb-SESAM Beställer hjälpmedel Omsorgsnämnden Elisabeth Coster Arb.livsenhet OMFALE, ALE Verksamhetsprogram Omsorgsnämnden Pia Andreasson

23 20 Missbrukseheten ASI Metodprogram Omsorgsnämnden Anna Almén Förvaltning: BUN Barn o utbildn Administration. IST Extens skoladministration Fyrbodal Procapita Gymnasieintag Novaschem (NovaSoftware) Skola 24 (NovaSoftware) Fronter (Fronter AS i Norge) Elevadministration grundskola, gymnasium, komvux och musikskola. Barnomsorg BUN BUN Maria Halvorsen Maria Halvorsen Schemaprogram grundskolan, BUN Göran Boman gymnasiet och komvux Närvaroprogram och omdöme BUN Göran Boman Skolportfolio, larplattform BUN Göran Boman Profdoc, Journal 3 Verksamhetssystem för BUN Lena Axenström skolhälsovården. Biblioteket Book-IT Verksamhetsprogram BUN Per-Henric Askeröd KEA-term Sökprogram BUN Per-Henric Askeröd

24 21 5 Säkerhet 5.1 Säkerhet/tillgänglighet/dokumentation Upptid för nätverket: 99,9% Antal upptäckta/identifierade/anmälda virusangrepp och andra hot, en månad : Levererade mail, en månad: Antal felanmälningar till helpdesk 2011: Säkerhetspolicy I början av 2003 antogs en ny Säkerhetspolicy av Kommunstyrelsen. Till Säkerhetspolicyn hör två dokument, Användarregler för användare och Användarregler för infrastrukturen. 6 Utvecklingsaktiviteter under Mål och ansvar för IT-avdelningen IT är ett verksamhetsstöd och medel för att nå verksamhetens målsättningar men kan även fungera som en katalysator i informationshanteringen genom att erbjuda möjligheter till nya arbetsformer. Vår IT-plattform måste ses som en integrerad och självklar del av verksamhetens gemensamma infrastruktur. För att vi skall kunna möta nya verksamhetsrelaterade krav måste insatser göras för att skapa gemensamma och enhetliga systemfunktioner för såväl teknisk infrastruktur som applikationer och arbetsprogram för det dagliga arbetet.

Ärenden Sida 8 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 KS/2013-0246

Ärenden Sida 8 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 KS/2013-0246 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 8 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Au 96 KS 82 KF IT-Bokslut 2012 KS/2013-0246 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kallelse/föredragningslista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24

Kallelse/föredragningslista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 38 Ks 48 Au 69 Ks/2014-0132 IT-bokslut Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna

Läs mer

IT-benchmarking för i norra Bohuslän

IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-enheterna i kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum startade kring sekelskiftet en diskussion för att jämföra kostnader för IT-verksamheterna i respektive kommun.

Läs mer

IT-bokslut gällande år 2005

IT-bokslut gällande år 2005 Tanums kommun IT-bokslut gällande år 2005 ver 1.0 (webbversionen) 2006-04-06 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. TANUMS KOMMUNS IT-VERKSAMHET 4 3. IT-INFRASTRUKTUR 4 4. IT-SÄKERHET 5 5. SAMVERKAN

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00 Föredragningslista 21 augusti 2013 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00 Program: Ekonomiskpolitisk debatt Talarordning; 1:MP,

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Rekrytering av IT-tekniker

Rekrytering av IT-tekniker UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-avdelningen Rekrytering av IT-tekniker Refr.nr 3/07 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Verksamhetens mål... 1 2.1 Kommunens vision... 1 2.2 Kommunledningskontorets

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...1 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...1 3.1.1 Användning under normala förhållanden

Läs mer

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Sid1(6) Referens Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 Bindande anvisningar Alla nyinköp skall genomföras så att

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

IT-strategi för Fagersta kommun

IT-strategi för Fagersta kommun Datum 2007-08-22 Kommunkansliet IT-strategi för Fagersta kommun Kommunfullmäktige har fastställt en vision, Målbild för Fagersta kommun, som på en övergripande nivå anger den politiska viljeinriktningen.

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1.

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1. Rapport Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk Version 1.0 2010-09-08 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma ITplattform

Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE45/60 IT i Svenska kyrkan Ingen vet vad Svenska kyrkans IT kostar idag ( 300 miljoner per år? ) Enligt nyckeltalsprojektet i Göteborg

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet HÄLSOUNIVERSITETET 2001-01-09 IT-rådet Linköpings universitet Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet Detta dokument innehåller standardkrav på hård- och mjukvara vid ny- och, minimikrav på

Läs mer

Förutsättningar för programvaror är detsamma som vid försäljning aven dator i det fall man skänker en dator.

Förutsättningar för programvaror är detsamma som vid försäljning aven dator i det fall man skänker en dator. TRANAs KOMMUN TRANAs KOMMUN KL-Förv~tnin~en Ank%!.J...-:-:Q".:- r1 Dnr f?.t.!.i.e:t...- os" Kommunstyrelsen Svar på frågor avseende att sälja/skänka datorer Inledning Vid kommunstyrelsens sammanträde,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Består av politiker från: Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg. Samverkan mellan två eller flera kommuner Projeketet avslutas december 2005

Består av politiker från: Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg. Samverkan mellan två eller flera kommuner Projeketet avslutas december 2005 December 2003 startar Projekt Samsyd med hjälp av statsbidrag från finansdepartementet: Bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning. Sydnärkesgruppen

Läs mer

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Seminarium 5:5 Föreläsare Hans Agdahl, Processledare IT och telefoni, Umeå kommun hans.agdahl@umea.se Roger Bydler, Senior

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 8(23) Sammanträdesdatum 2015-09-16 2015/484 040 168 Omdisponering av investeringsmedel inom ledningskontorets IT-avdelning Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Portaltänk i Sandviken KommITs 24 november 2004

Portaltänk i Sandviken KommITs 24 november 2004 Portaltänk i Sandviken KommITs 24 november 2004 Lars Flintberg IT strateg Odd Westby Informationschef Jan Enerhall IT chef Uppdraget Göra något som vi inte vet var det är tillsammans med några som aldrig

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 06-07 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...2 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...2

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer