Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00"

Transkript

1 Föredragningslista 21 augusti 2013 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl Program: Ekonomiskpolitisk debatt Talarordning; 1:MP, 2:FP, 3:M, 4:V, 5:S, 6:C, 7:SD, 8:STP Inledning fem minuter per parti, max två repliker på max två minuter, avslutning tre minuter per parti (omvänd talarordning) Information från förvaltningarna Miljö- och byggnad och Barnoch utbildning Fikapaus Sammanträdets öppnande A. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare B. Tidpunkt för protokollets justering C. Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll D. Allmänhetens frågestund, 15 min 1. Eventuella enkla frågor 2. Medborgarförslag Rosa Huset, KS/ Interpellation från Folkpartiet Liberalerna till kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson, gällande omfördelning av investeringsmedel från bro över Strömsån till bro över Bojarkilen, KS/ Delårsrapport tertial 1, 2013, Agneta Johansson, KS/ IT-Bokslut, Anette Knutsson, KS/ Val av styrelseledamot i AB Strömstad Badanstalt, KS/ Strömstads kommun (vxl) Kommunledningskontoret STRÖMSTAD Org nr:

2 7. Val av ledamot och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, KS/ Val av ledamot i styrelsen i Strömstadsbyggen AB, KS/ Val av ledamot i styrelsen AB Strömstadsgaragen, KS/ Val av ledamot i styrelsen StrömstaNet, KS/ Val av ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion, KS/ Val av Ledamot i A och J Lundgrens donationsfond, KS/ Val av ledamot i stiftelsen juvelerare A och C Cavalli-Holmgrens rådhusfond, KS/ Val av ledamot i stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne, KS/ Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, KS/ Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2014, KS/ Anmälningsärenden, KS/ Enligt uppdrag Anneli Skarp Hjälmén Administrativ chef Strömstads kommun (vxl) Kommunledningskontoret STRÖMSTAD Org nr:

3 Kommunfullmäktige Ärende 02

4 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 4 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS/ KF Medborgarförslag Rosa huset Kommunfullmäktiges presidium föreslår att Kommunfullmäktige beslutar Att sända medborgarförslaget på remiss till Kommunstyrelsen Ärendet Strömstads historieförening har lämnat in ett medborgarförslag med syfte att bevara det så kallade Rosa huset, på fastigheten Magistern 4. De vill att Rosa huset bevaras. Om det inte kan vara kvar på samma ställe vill de att det flyttas till lämpligt område. Beslutsunderlag: Medborgarförslag Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

5 Strömstad den 23 maj 2013 Anneli Skarp Hjälmen Administrativ chef Strömstad s kommun Kommunledningsförvaltningen Strömstads U5-2 7 Dnr. K9~.I.3.. ~.. P.~3.~ "1 Handl.nr Strömstad s historieförening har i brev uppvaktat Strömstads kommun (Ronnie Brorsson) och Strömstadslokaler AB (Göran Wallo) om bevarande av "Rosa huset"(se bifogade kopia). Vi önskar nu anmäla detta ärende/brev som ett medborgarförslag. Tacksam för svar att denna skrivelse har hamnat "rätt". ~ta hälsningar, I\~ ~ Åke Svanberg,( på uppdrag av Strömstads historieförening styrelse). Korsnäsliden Strömstads

6 Kommunstyrelseordförande Ronnie Brorsson Strömstads kommun Strömstad VD Göran Wallo StlTömstadslokaler AB Västra Klevgatan 9 A Strömstad Strömstad den 4 april 2013 STR O 0;1 f:. f I I ii i' :.' [). \...1 J ~... ), '... Ko mmlii: '.y ~. --.,... ~~, Dnr ,." " "" " Hand l. nr " "".",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ang. bevarande av "Rosa huset". Strömstads Historieförening ser med stor oro på planerna att tomten "Magistern 4" skall bebyggas med ett nytt bostadshus vill(et skulle innebära att det hus som idag finns på området (det s.k. Rosa huset) skall bort. Strömstads Historieförening ser som en av sina viktiga uppgifter att skapa engagemang, vårda och informera om lokalsamhällets historia. Därvidlag spelar Rosa huset en stor roll (se bifogade dokument). Inte minst exteriört ser vi Rosa huset som en byggnad väl värd att bevara. Snickarglädjen, som var så vanlig på många byggnader i Strömstad "förr i tiden", är särskilt iögonfallande. Tyvärr är det ytterst få byggnader kvar i staden med liknande utsmyckning. Det vore mycket olyckligt om 1960-talets rivningshysteri åter skall vinna mark och sopa bort sådant som hjälper till att ge staden dess karaktär.. Vi kräver därför att Rosa huset bevaras till eftervärlden. Om byggnaden inte kan/får vara kvar på nuvarande plats är det minsta man kan begära att den flyttas till ett lämpligt område. Historieföreningen medverkar gärna med råd och information i en sådan process. Vänliga hälsningar, Styrelsen Strömstads historieförening Sonia Svensson, ordf. Åke Svanberg, redaktör Christina Moosberg, v. Ordf Britt-Marie Bernemalm, ledamot Tage Ödlund, sekr. Bo Magnusson, ledamot Ingrid Sundernar, kassör Ulf Hansson, ledamot Jimmy Blomqvist, ledamot

7 Kommunfullmäktige Ärende 03

8 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 5 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS/ KF Interpellation från Lars Tysklind (FP) till kommunalrådet Ronnie Brorsson (S) Omfördelning av investeringsmedel från bro över Strömsån till bro över Bojarkilen Kommunfullmäktige beslutar Ärendet Lars Tysklind (FP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson, gällande omfördelning av investeringsmedel från bro över Strömsån till bro över Bojarkilen daterad Enlig kommunfullmäktiges arbetsordning, bör interpellationen besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter, då interpellationen ställdes. Svar på interpellation ska vara skriftlig. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Expedieras till: Lars Tysklind, diarie Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

9

10

11 Kommunfullmäktige Ärende 04

12 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 6 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Au 87 KS 80 KF Delårsrapport T1, 2013 KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag 1. Att godkänna delårsrapport tertial , enligt underlag daterat Samtliga nämnder och förvaltningar ska vidta åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen Ärendet Delårsrapporten behandlade i kommunstyrelsen Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. Det ackumulerade driftsresultatet per 30 april uppgår till -11,3 Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens driftsresultat är 4,1 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är resultatprognosen 5,3 Mkr. Av årets investeringsbudget på 99,5 Mkr har hittills förbrukats 11,6 Mkr. Investeringsprognosen för helåret är 71,4 Mkr, varav 51,2 Mkr avser tekniska nämnden. Bedömning Helårsprognosen per april innefattar en negativ budgetavvikelse inom nämndsverksamheten på 11 Mkr, fördelat på tre nämnder. Omsorgsnämnden redovisar större delen av underskottet, minus 9,3 Mkr jämfört med budget. Nämndernas negativa prognos uppvägs till viss del av positiv prognos inom finansförvaltningen med plus 4,1 Mkr, varav 2,7 Mkr avser preliminär förbättring av slutavräkningsprognosen för kommunalskatten Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

13 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 7 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Utöver tidigare planerade effektiviseringsåtgärder ska samtliga nämnder och förvaltningar vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. Beslutsunderlag; Delårsrapport T1, tjänsteskrivelse Expedieras till: diariet, ekonomichef, ekonom Carin Carlsson Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

14 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr: KS/2013- Delårsrapport Tertial Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna delårsrapport tertial Att samtliga nämnder och förvaltningar ska vidta åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. Ärendet Delårsrapport för tertial 1 år 2013 har sammanställts. Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. Det ackumulerade driftsresultatet per 30 april uppgår till -11,3 Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens driftsresultat är 4,1 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är resultatprognosen 5,3 Mkr. Av årets investeringsbudget på 99,5 Mkr har hittills förbrukats 11,6 Mkr. Investeringsprognosen för helåret är 71,4 Mkr, varav 51,2 Mkr avser tekniska nämnden. Bedömning Helårsprognosen per april innefattar en negativ budgetavvikelse inom nämndsverksamheten på 11 Mkr, fördelat på tre nämnder. Omsorgsnämnden redovisar större delen av underskottet, minus 9,3 Mkr jämfört med budget. Nämndernas negativa prognos uppvägs till viss del av positiv prognos inom finansförvaltningen med plus 4,1 Mkr, varav 2,7 Mkr avser preliminär förbättring av slutavräkningsprognosen för kommunalskatten Utöver tidigare planerade effektiviseringsåtgärder ska samtliga nämnder och förvaltningar vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. STRÖMSTADS KOMMUN Agneta Johansson Ekonomichef Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen (fax) N Bergsgatan 23 Ekonomiavdelningen Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

15 2 (2) Expedieras: KS Diarium Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

16 Delårsrapport T Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är resultatprognosen för kommunkoncernen 5,3 Mkr. Av årets investeringsbudget på 99,5 Mkr har hittills förbrukats 11,6 Mkr netto. Investeringsprognosen för helåret bedöms till 71,4 Mkr, varav 51,2 Mkr avser Tekniska nämnden. Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. Siffror inom parentes avser motsvarande period år BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET Strömstads invånarantal ökade med 36 (20) personer under första kvartalet, från personer per 31 december till personer per 31 mars. Inflyttningsnettot uppgår till 11 (-8) personer och skillnaden mellan antalet födda och döda är -5 (-2) personer. Justeringar uppgår till -2. Källa: SCB Prognosen per 1 november är personer. Det innebär en förväntad ökning med 91 personer från årsskiftet, eller med 55 personer från 31 mars. Invånarantalet 1 november ligger till grund för bidrag och avgifter i den kommunalekonomiska utjämningen år Den öppna arbetslösheten har ökat med 34 personer jämfört med april 2012, från 114 till 148 personer. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) har minskat från 15 till 11 personer under samma tid. Nedan redovisas en jämförelse med genomsnittet i länet och riket, samt med april månad föregående år. Strömstad har liksom tidigare en klart lägre arbetslöshet. Källa: AMS Andel i % av arbetskraften år Total arbetslöshet Varav öppet arbetslösa Strömstad 3,2 3,7 1,5 2,0 VG län 6,2 6,3 3,2 3,1 Sverige 6,4 6,6 3,3 3,3 Andel i % av arbetskraften år Total arbetslöshet Varav öppet arbetslösa Strömstad 6,2 5,0 1,4 1,0 VG län 9,1 9,1 3,1 3,1 Sverige 9,6 9,8 3,1 3,1 RESULTATANALYS KOMMUNEN Periodens resultat uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Att nivån för både budget och resultat ligger på minus beror på att semesterlöneskuldsförändringen är störst i april, innan sommaren. RESULTATRÄKNING i Mkr Budget 1304 Utfall 1304 Utfall 1204 Nettokostnader exkl avskrivn -195,1-197,8-179,6 Avskrivningar -8,0-8,1-7,4 Verksamh nettokostnader -203,0-205,8-187,0 Skatt, statsbidrag, utjämning 191,6 193,3 183,0 Finansnetto 0,8 1,2 0,2 Periodens resultat -10,6-11,3-4,1 Verksamhetsresultat Verksamhetens nettokostnader överstiger periodbudgeten med 2,8 Mkr. Verksamhetens intäkter utfaller 2,1 Mkr högre än budget, vilket består av statsbidrag. Verksamhetens kostnader är 4,9 Mkr högre än budget. Avvikelsen avser främst personalkostnader, 3,5 Mkr, samt köp av verksamhet, 2,3 Mkr. Semesterlöneskulden har ökat 0,3 Mkr mer jämfört med samma period föregående år, se tabell nedan. Uppföljning av semesterlöneskulden sker inom varje förvaltning. Intjänad semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter i Mkr Nämnd KS 0,5 0,5 OMS 2,5 3,3 BUN 7,6 7,3 MBN 0,5 0,3 TN, skatt 0,3 0,3 TN, tax 0,2 0,2 Summa 11,6 11,9

17 Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är 1,7 Mkr högre än budget, här ingår förbättrad slutavräkning och högre inkomstutjämningsbidrag främst tack vare positiv befolkningsutveckling mellan 1 november 2011 och 1 november Finansnetto Finansnettot utfaller med 1,2 Mkr, vilket är 0,4 Mkr bättre än budgeterat, främst beroende på lägre räntekostnader. FINANSIELL STÄLLNING BALANSRÄKNING i Mkr Utgående balans 1304 Utgående balans 1212 Materiella anläggningstillgångar 412,2 408,4 Finansiella anläggningstillgångar 9,8 9,8 Summa anläggningstillgångar 422,0 418,3 Likvida medel 48,2 44,6 Övriga omsättningstillgångar 206,6 235,8 Summa omsättningstillgångar 254,7 280,4 Summa tillgångar 676,8 698,7 Summa eget kapital 391,3 403,0 Avsättningar 38,4 38,4 Långfristiga skulder 82,0 81,9 Kortfristiga skulder 165,1 175,4 Summa avsättningar och skulder 285,4 295,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 676,8 698,7 Materiella anläggningstillgångar Tillgångsvärdet har ökat med 3,8 Mkr, vilket består av periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. Omsättningstillgångar I utgående balans per 30 april ingår pensionsfonden med ett bokfört värde på 81,7 Mkr, efter återinvestering av erhållna intäkter med 0,3 Mkr. Portföljens marknadsvärde var 90,8 Mkr. Orealiserad realisationsvinst uppgick därmed till 9,1 Mkr, varav 2,6 Mkr inom räntebärande värdepapper och 6,5 Mkr inom aktieportföljen. På Norrkärr har en tomt sålts under året där vinst har genererats med 0,4 Mkr. Tomtförsäljningar under resten av året beräknas uppgå till ett värde av 30 Mkr, här ingår försäljningen på Oslovägen (ca 20 Mkr) samt tomter på Norrkärr, Mällby och Bastekärr. I övrigt kommer inventering och prognos för helåret att ske i delårsbokslut augusti. Likvida medel Likvida medel har ökat med 3,6 Mkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo uppgår till 65,8 Mkr, en ökning med 26,7 Mkr. Kommunens egna likvida medel har minskat med 23,1 Mkr och redovisar minussaldo med 17,6 Mkr. Utgifter inom investeringsverksamheten på drygt 11 Mkr samt pensionsavgifter på 15 Mkr är huvudorsaken. På helårsbasis är likviditetsbehovet bedömt till 35 Mkr utöver vad den löpande verksamheten genererar, vilket finansieras genom ett utnyttjande av kontokrediten. Avsättningar Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oförändrad 38,4 Mkr. Ny prognos beställs från pensionsförvaltaren i samband med augustibokslutet. Långfristiga skulder Långfristiga skulder har ökat marginellt från 81,9 Mkr till 82 Mkr som utgörs av periodiserade VAanslutningsavgifter. Kommunen har inga långfristiga lån i övrigt. Budgeterad upplåning sker först då behovet uppstår i takt med att planerade investerings- och exploateringsutgifter utfaller. Av kontokrediten på 60 Mkr kan upp till 25 Mkr utnyttjas under en begränsad tid. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder har minskat med 10,3 Mkr från 175,4 Mkr till 165,1 där leverantörsskulden har minskat med 18,4 Mkr sedan årsskiftet. I totala skulden ingår bolagens koncernkontobehållning på 65,8 Mkr. Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, okompenserad övertid med mera, uppgår till ca 50 Mkr inklusive sociala avgifter. Dessa skulder utgör knappt en tredjedel av de totala kortfristiga skulderna och i praktiken kan dessa skulder mer betraktas som långfristiga. Avstämning och prognos för årets förändring av semesterlöneskuld och övriga löneskulder till personalen upprättas efter sommarperioden, vid delårsbokslut augusti. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamheten är i stort sett oförändrad under året, bokfört värde har minskat med 0,3 Mkr sedan årsskiftet. Sidan 2 av 6

18 INVESTERINGSREDOVISNING Investeringar sedan årets början uppgår till 11,6 Mkr. Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 99,5 Mkr, varav 59,8 Mkr avser nya objekt, beslutade i budget ,7 Mkr har överförts från tidigare år enligt beslut i februari i år. Investeringsprognosen för året är 71,4 Mkr. Ny prognos kommer att göras i samband med augustibokslutet. Mkr Budget 2013 Nettoutf Prognos Avv per KS 14,3 0,7 14,3 0,0 ON 1,3 0,0 1,3 0,0 BUN 2,0 0,2 2,0 0,0 TN skatt 33,6 1,7 20,6 13,0 MBN 2,6 0,3 2,6 0,0 S:a skattefinans 53,8 2,9 40,8 13,0 TN taxe 45,7 8,7 30,6 15,1 Summa totalt 99,5 11,6 71,4 28,1 Kommentarer till prognosen KS Beslut om stadshusprojektet är framflyttat och prognos för helårsutfallet kan inte bedömas i nuläget. I övrigt följs investeringsplanen, med reservation att viss förskjutning kan bli aktuellt för införande av ny ITplattform. BUN Investering enligt plan OMS Säkerhetshöjande åtgärder har genomförts på våra boenden men ännu ej fakturerats av leverantörerna. MBN Investering enligt plan TN skatt Hamnverksamheten kommer inte att ta i anspråk medel avseende Trossbrygga, fender 7 Mkr, samt medel för Tryckbank 3 Mkr. Medel från 2010 som avser Hålkedalen, infart, båtramp m.m. är överklagat och osäkert när detta kan bli klart, 3 Mkr. TN tax Bedömning av årets investeringar är svår tidigt på året och får betraktas som uppskattning tills delårsbokslut i augusti. Samtliga investeringar finansieras inom kalkylen för brukningstaxan för vatten och avlopp. Större projekt som inte påbörjats per april är VA Saltö etapp II 9 Mkr och Vassbäddar 4,5 Mkr. Beräknat underskott avser nybyggnationen av personalutrymmen vid ÅVcentralen (Energihuset). Underskottet täcks med medel ur fonderingen för verksamheten. Sidan 3 av 6

19 RESULTATPROGNOS 2013 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Helårsprognosen för årets resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 4,1 Mkr, vilket är 7 Mkr lägre än budgeterade 11 Mkr. De största avvikelserna är inom omsorgsförvaltningen som bedömer prognosen till -9,3 Mkr och inom skatter och bidrag som har en positiv prognos på 6,1 Mkr. Årsbudgeten för taxekollektiven uppgår till -1,6 Mkr, som också förväntas följa budget. Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive förvaltning samt finansförvaltningen. De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 1,4 Mkr till den sammanställda redovisningen, vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 5,3 Mkr efter eliminering av förväntad utdelning (tabell och text för bolagen se sista sidan). Nämnd, skattefinansierad verksamhet Årsbudget Prognos-04 Tkr Bedömd avvikelse Rapporterad avvikelse Procentuell avvikelse Prognos utfall Kommunstyrelsen -51,8 0,5 0,5 1,0% -51,3 Omsorgsnämnden -197,9-10,1-9,3-4,7% -207,1 Barn- och utbildningsnämnden -274,4-3,3-1,2-0,4% -275,6 Tekniska nämnden, skattefin vsh -10,4 0,0 0,0 0,0% -10,4 Miljö- och byggnämnden -20,7-1,2-1,0-4,8% -21,7 Finansförvaltningen, verksamhet -9,2-1,9-1,9-20,6% -11,1 Verksamhetsnetto nämnder -564,2-16,0-12,9-2,3% -577,1 Skatter, statsbidrag och utjämning 574,9 6,1 6,1 1,1% 581,0 Finansnetto 4,4-0,2-0,2-4,6% 4,2 Totalt skattefinansierad verksamhet 15,0-10,1-7,0-46,3% 8,1 Avgår investeringsavsättning -4,0 0,0 0,0 0,0% -4,0 Avgår reavinst och exploateringsnetto 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Justerat resultat skattefin verksamhet 11,0-10,1-7,0-63,2% 4,1 Taxekollektiv Årsbudget Prognos-04 Tkr Bedömd avvikelse Rapporterad avvikelse Procentuell avvikelse Prognos utfall Tekniska nämnden, VA -1,6 0,0 0,0 0,0% -1,6 Tekniska nämnden, Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 S:a Taxekollektiven -1,6 0,0 0,0 0,0-1,6 Kommentarer om prognos och åtgärder, ek/vsh/personal Kommunstyrelsen Kommentarer till prognos för helåret Överskott inom kapitalkostnader med 800 tkr. Stadshusprojektet är framskjutet och även IT-investeringarna ligger något senare än budgeterat. Kostnaderna för översiktsplaneringen kommer att överskrida budget med 300 tkr, enligt politiskt beslut om extra insatser. Risk för underskott med 75 tkr inom överförmyndarverksamheten ej medtaget i prognosen pga att utredning pågår om samverkansavtalet. Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Planerade effektiviseringsåtgärder på totalt 475 tkr kommer att effektueras under året. Omsorgsnämnden Kommentarer till prognos för helåret Problemet med att förvaltningen till stor del utför avancerad vård som kräver stora resurser kvarstår. Framför allt är det vikarie- inklusive introduktionskostnader för nya vikarier som överstiger budgeterade kostnader. Inom missbruksverksamheten redovisas t.o.m. april ett överskott på 267 tkr medan socialtjänst barn och unga redovisar ett underskott på tkr. Underskottet beror främst på placeringar på institution. Dessa placeringar upphörde under maj månad. Bemanningsgraden (exkl. natt) per plats i Särskilt boende är c:a 0,7 (enl. budget). Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Budgeterade: Genomförda: Integrerad korttids-verksamhet särskilt boende 500`. Centraliserad schemaläggning 300`. Minskade lokalkostn 250`. Ej genomförd: Trygg hemgång 1350`. Utöver budgeterade effektiviseringar: Ökad grundbemanning kombinerat med vikarierestriktivitet inom vård och omsorg, beräknas minska personalkostnaderna med 850 tkr år 2013 (helårseffekt 2 Mkr). Barn- och utbildningsnämnden Kommentarer till prognos för helåret Sidan 4 av 6

20 Helårsprognos utifrån april prognostiseras till -1,2 Mkr. Avvikelsen återfinns inom skolskjutsverksamheten med - 0,3 Mkr samt inom gymnasiet med -0,9 Mkr. Den bedömda prognosen innan åtgärder är 3,3 Mkr där avvikelserna är inom skolskjutsverksamheten, gymnasiet, Strömstiernaskolan och ett utökat behov av särskilt stöd inom grundskolan och förskolans verksamheter. På Strömstiernaskolan pågår arbete med omstrukturering av antal tjänster och klasser för att klara budget i balans. I prognosen är kostnader inom förskolan för Nordby samt eventuella tillkommande avdelningar inte beaktad Åtgärder som är vidtagna för att klara bedömd prognos är effektiviseringar inom gymnasiet, omstruktureringar inom Strömstiernaskolan samt att förvaltningen jobbar med finansieringslösningar för kostnaderna inom det särskilda stödet. Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Effektiviseringar är riktade till nämndens tre största kostnadsområden, personal, lokaler samt övriga kostnader. Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh Kommentarer till prognos för helåret Ingen avvikelse för 2013, bedömningen är att beviljad budget ska följas. Eftersom nämndens verksamhet har sin tyngdpunkt på sommarperioden kan ingen säker prognos lämnas förrän i augusti. Hur stora kostnader som uppstår i samband med etablering av ytterligare en färjelinje kan i dagsläget inte överblickas. För de kostnader som uppstår finns inte utrymme för i budget Investeringsverksamhet är fortsatt intensiv och i nuläget saknas en total bild om vilka eventuella investeringar som ska överföras till 2014 och i vilken takt vi har möjligheter till under I augusti lämnas en säker bedömning om utfall med tanke på hur mycket som ska driftsättas och ge kapitalkostnader under T.o.m. 30 april 2013 har inga nya driftsättningar skett. Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Effektivitetsåtgärder på 300 tkr för 2013 pågår i den löpande dagliga verksamheten. Översyner och upprättande av nya arrendeavtal pågår fortlöpande, 220 tkr, ökade intäkter från utbyggnad i hamnen på 35 tkr, samt effektivisering i posthantering med 45 tkr. Miljö- och byggnämnden Kommentarer till prognos för helåret Det prognostiserade negativa resultatet vid årets slut beror på personalomsättning & nyrekrytering inom byggavdelningen som krävt att extra konsulttimmar upphandlats för att klara myndighetens lagstadgade handläggningstider. Minskade intäkter då planarbetena går trögt. Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbete med rätt taxor vilket förväntas ge bättre extern finansieringsgrad. Syns tydligast nu inom nämndsverksamheten och Mha områden. Fortsatt löpande övergång till timdebitering på planavdelningen kommer att ge resultat när planarbetet lossnar. Pågående arbete med rutiner & kvalitets-säkring förväntas bidra till en löpande effektivisering. Finansförvaltningen Kommentarer till prognos för helåret Ingående brist i löneutrymmet med 1,9 Mkr p.g.a. rättelse Ökad inkomstutjämning samt förbättrad slutavräkning 2012 och 2013 innebär ett större överskott på helåret. Prognosen förutsätter att samhällsutvecklingsresursen på 5 Mkr nyttjas fullt ut. VA-kollektivet Kommentarer till prognos för helåret Driftkostnaderna beräknas följa de antagna förutsättningarna dvs. att behovet är att lyfta 1,6 Mkr ur utjämningsfonden för va-verksamheten. Inga oförutsedda händelser i driften har skett under första tertialet Avfallshanteringen Kommentarer till prognos för helåret Driftkostnaderna beräknas följa de antagna förutsättningarna för Fjärrvärmeverket Kommentarer till prognos för helåret Tekniska nämnden föreslår en ny fjärrvärmetaxa i junisammanträdet vilket ska ge förutsättningar att ge verksamheten ett nollresultat. Underlaget för taxan pågår delvis fortfarande. Resultatet för 2013 kommer att fonderas och utfallet beror på när den nya taxan kan träda ikraft Sidan 5 av 6

21 KOMMUNENS BOLAG Bolagen Mkr efter skatt Årsbudget Avvikelse Prognos utfall Strömstadsbyggen 1,4 0,0 1,4 Strömstadslokaler 0,6 0,0 0,6 Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 StrömstaNET 0,0-0,3-0,3 Strömstads Badanstalt 0,0-0,3-0,3 Verksamhetsnetto Bolagen 2,0-0,6 1,4 Kommentarer AB Strömstadsbyggen Bolaget redovisar ett positivt resultat på 1321 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 1362 Tkr. Bolaget visar ett resultat som är sämre än föregående år, vilket beror på en kall vinter. Intäkterna är väsentligt högre mot år 2012 p.g.a. nybyggnation Skepparen. Årets hyreshöjning gav ett påslag om 1,95 % fr.o.m. januari. Uppvärmningskostnaderna är 1043 Tkr högre än föregående år och 2194 Tkr högre än en rak budget. Räntekostnaderna är också högre än föregående år p.g.a. Skepparen (1000 Tkr) samt förlängd bindningstid på bolagets lån (500 Tkr), vilket ger en högre snittränta. Avskrivningarna är också högre än motsvarande period föregående år p.g.a. Skepparen. Bolaget kommer att investera 60 Mkr i nybyggnation av lägenheter i Skee. En renovering i gamla kvarteret Skepparen kommer också att ske under Bolaget kommer ta lån på 30 Mkr för att finansiera resterande med egen likviditet AB Strömstadslokaler Bolaget redovisar ett negativt resultat på 657 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 581 Tkr. Bolaget visar ett sämre resultat än budget, detta beror på den kalla vintern som gjort att uppvärmningskostnaderna är 800 Tkr högre än motsvarande period föregående år. De administrativa kostnaderna är högre än 2012 p.g.a. ökade administrativa kostnader för förskolor samt dubbla kostnader för IT vid leverantörsbyte. AB Strömstadsgaragen Bolaget redovisar ett negativt resultat på 43 tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 0. AB Strömstanet Bolaget redovisar ett negativt resultat på 286 tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 0. En lång vinter har gjort att bolaget inte kommit igång med anslutningar inom tänkt tidsplan. Bolaget ligger därmed efter på intäktssidan men förväntas komma ikapp under året. Under 2013 kommer 10 Mkr att lånas upp ytterligare. AB Strömstads Badanstalt Bolaget redovisar ett negativt resultat på 263 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är -300 Tkr. Periodresultatet liksom helårsprognosen präglas av ökade kostnader, vilket först och främst beror på den pågående processen med Konkurrensverket. De ökade kostnaderna förväntas endast delvis täckas av en prognostiserad ökning på intäktssidan. Slutliga kostnader för processen är mycket svårt att bedöma. Sidan 6 av 6

22

23 Kommunfullmäktige Ärende 05

24 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 8 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Au 96 KS 82 KF IT-Bokslut 2012 KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag Att godkänna IT-bokslut 2012 Ärendet Ärendet behandlades i kommunstyrelsen IT-bokslutet ska ge en beskrivning av Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya IT-verktyg eller andra särskilda insatser t. ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse , IT-bokslut 2012 Expedieras till; IT-chef, slutarkiv Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

Ärenden Sida 8 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 KS/2013-0246

Ärenden Sida 8 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 KS/2013-0246 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 8 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Au 96 KS 82 KF IT-Bokslut 2012 KS/2013-0246 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kallelse/föredragningslista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24

Kallelse/föredragningslista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 38 Ks 48 Au 69 Ks/2014-0132 IT-bokslut Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna

Läs mer

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 60 Ks 90 Au 99 KS/2015 0218 Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

KS/2012-0335. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

KS/2012-0335. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 111 Ks 104 Au 155 IT-bokslut 2011 KS/2012-0335 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

IT-benchmarking för i norra Bohuslän

IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-enheterna i kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum startade kring sekelskiftet en diskussion för att jämföra kostnader för IT-verksamheterna i respektive kommun.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018

Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (14) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-27 Kf 26 Ks 106 Au 146 Ks/2014-0218 Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 25 oktober 2012 kl 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 25 oktober 2012 kl 18.00 Föredragningslista 17 oktober 2012 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 25 oktober 2012 kl 18.00 Program: kl 18.00-18.30 Information av Folkhälsorådets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ulf Björkman tf kommunchef Gull Britt Eide tf omsorgschef ...

Ulf Björkman tf kommunchef Gull Britt Eide tf omsorgschef ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare s sessionssal i Stadshuset 2014 05 28 klockan 13.00 15.30 Ronnie Brorsson (s) Sven Moosberg (stp) ej 76 Peter Birgersson

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

IT-bokslut gällande år 2005

IT-bokslut gällande år 2005 Tanums kommun IT-bokslut gällande år 2005 ver 1.0 (webbversionen) 2006-04-06 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. TANUMS KOMMUNS IT-VERKSAMHET 4 3. IT-INFRASTRUKTUR 4 4. IT-SÄKERHET 5 5. SAMVERKAN

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 4 september klockan 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 4 september klockan 18.00 Kallelse/Föredragningslista 2014 09 04 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 4 september klockan 18.00 Program: Rapport från Strömstadsbyggen, Strömstadslokaler

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer