Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00"

Transkript

1 Föredragningslista 21 augusti 2013 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl Program: Ekonomiskpolitisk debatt Talarordning; 1:MP, 2:FP, 3:M, 4:V, 5:S, 6:C, 7:SD, 8:STP Inledning fem minuter per parti, max två repliker på max två minuter, avslutning tre minuter per parti (omvänd talarordning) Information från förvaltningarna Miljö- och byggnad och Barnoch utbildning Fikapaus Sammanträdets öppnande A. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare B. Tidpunkt för protokollets justering C. Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll D. Allmänhetens frågestund, 15 min 1. Eventuella enkla frågor 2. Medborgarförslag Rosa Huset, KS/ Interpellation från Folkpartiet Liberalerna till kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson, gällande omfördelning av investeringsmedel från bro över Strömsån till bro över Bojarkilen, KS/ Delårsrapport tertial 1, 2013, Agneta Johansson, KS/ IT-Bokslut, Anette Knutsson, KS/ Val av styrelseledamot i AB Strömstad Badanstalt, KS/ Strömstads kommun (vxl) Kommunledningskontoret STRÖMSTAD Org nr:

2 7. Val av ledamot och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, KS/ Val av ledamot i styrelsen i Strömstadsbyggen AB, KS/ Val av ledamot i styrelsen AB Strömstadsgaragen, KS/ Val av ledamot i styrelsen StrömstaNet, KS/ Val av ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion, KS/ Val av Ledamot i A och J Lundgrens donationsfond, KS/ Val av ledamot i stiftelsen juvelerare A och C Cavalli-Holmgrens rådhusfond, KS/ Val av ledamot i stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne, KS/ Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, KS/ Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2014, KS/ Anmälningsärenden, KS/ Enligt uppdrag Anneli Skarp Hjälmén Administrativ chef Strömstads kommun (vxl) Kommunledningskontoret STRÖMSTAD Org nr:

3 Kommunfullmäktige Ärende 02

4 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 4 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS/ KF Medborgarförslag Rosa huset Kommunfullmäktiges presidium föreslår att Kommunfullmäktige beslutar Att sända medborgarförslaget på remiss till Kommunstyrelsen Ärendet Strömstads historieförening har lämnat in ett medborgarförslag med syfte att bevara det så kallade Rosa huset, på fastigheten Magistern 4. De vill att Rosa huset bevaras. Om det inte kan vara kvar på samma ställe vill de att det flyttas till lämpligt område. Beslutsunderlag: Medborgarförslag Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

5 Strömstad den 23 maj 2013 Anneli Skarp Hjälmen Administrativ chef Strömstad s kommun Kommunledningsförvaltningen Strömstads U5-2 7 Dnr. K9~.I.3.. ~.. P.~3.~ "1 Handl.nr Strömstad s historieförening har i brev uppvaktat Strömstads kommun (Ronnie Brorsson) och Strömstadslokaler AB (Göran Wallo) om bevarande av "Rosa huset"(se bifogade kopia). Vi önskar nu anmäla detta ärende/brev som ett medborgarförslag. Tacksam för svar att denna skrivelse har hamnat "rätt". ~ta hälsningar, I\~ ~ Åke Svanberg,( på uppdrag av Strömstads historieförening styrelse). Korsnäsliden Strömstads

6 Kommunstyrelseordförande Ronnie Brorsson Strömstads kommun Strömstad VD Göran Wallo StlTömstadslokaler AB Västra Klevgatan 9 A Strömstad Strömstad den 4 april 2013 STR O 0;1 f:. f I I ii i' :.' [). \...1 J ~... ), '... Ko mmlii: '.y ~. --.,... ~~, Dnr ,." " "" " Hand l. nr " "".",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ang. bevarande av "Rosa huset". Strömstads Historieförening ser med stor oro på planerna att tomten "Magistern 4" skall bebyggas med ett nytt bostadshus vill(et skulle innebära att det hus som idag finns på området (det s.k. Rosa huset) skall bort. Strömstads Historieförening ser som en av sina viktiga uppgifter att skapa engagemang, vårda och informera om lokalsamhällets historia. Därvidlag spelar Rosa huset en stor roll (se bifogade dokument). Inte minst exteriört ser vi Rosa huset som en byggnad väl värd att bevara. Snickarglädjen, som var så vanlig på många byggnader i Strömstad "förr i tiden", är särskilt iögonfallande. Tyvärr är det ytterst få byggnader kvar i staden med liknande utsmyckning. Det vore mycket olyckligt om 1960-talets rivningshysteri åter skall vinna mark och sopa bort sådant som hjälper till att ge staden dess karaktär.. Vi kräver därför att Rosa huset bevaras till eftervärlden. Om byggnaden inte kan/får vara kvar på nuvarande plats är det minsta man kan begära att den flyttas till ett lämpligt område. Historieföreningen medverkar gärna med råd och information i en sådan process. Vänliga hälsningar, Styrelsen Strömstads historieförening Sonia Svensson, ordf. Åke Svanberg, redaktör Christina Moosberg, v. Ordf Britt-Marie Bernemalm, ledamot Tage Ödlund, sekr. Bo Magnusson, ledamot Ingrid Sundernar, kassör Ulf Hansson, ledamot Jimmy Blomqvist, ledamot

7 Kommunfullmäktige Ärende 03

8 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 5 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS/ KF Interpellation från Lars Tysklind (FP) till kommunalrådet Ronnie Brorsson (S) Omfördelning av investeringsmedel från bro över Strömsån till bro över Bojarkilen Kommunfullmäktige beslutar Ärendet Lars Tysklind (FP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson, gällande omfördelning av investeringsmedel från bro över Strömsån till bro över Bojarkilen daterad Enlig kommunfullmäktiges arbetsordning, bör interpellationen besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter, då interpellationen ställdes. Svar på interpellation ska vara skriftlig. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Expedieras till: Lars Tysklind, diarie Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

9

10

11 Kommunfullmäktige Ärende 04

12 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 6 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Au 87 KS 80 KF Delårsrapport T1, 2013 KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag 1. Att godkänna delårsrapport tertial , enligt underlag daterat Samtliga nämnder och förvaltningar ska vidta åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen Ärendet Delårsrapporten behandlade i kommunstyrelsen Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. Det ackumulerade driftsresultatet per 30 april uppgår till -11,3 Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens driftsresultat är 4,1 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är resultatprognosen 5,3 Mkr. Av årets investeringsbudget på 99,5 Mkr har hittills förbrukats 11,6 Mkr. Investeringsprognosen för helåret är 71,4 Mkr, varav 51,2 Mkr avser tekniska nämnden. Bedömning Helårsprognosen per april innefattar en negativ budgetavvikelse inom nämndsverksamheten på 11 Mkr, fördelat på tre nämnder. Omsorgsnämnden redovisar större delen av underskottet, minus 9,3 Mkr jämfört med budget. Nämndernas negativa prognos uppvägs till viss del av positiv prognos inom finansförvaltningen med plus 4,1 Mkr, varav 2,7 Mkr avser preliminär förbättring av slutavräkningsprognosen för kommunalskatten Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

13 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 7 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Utöver tidigare planerade effektiviseringsåtgärder ska samtliga nämnder och förvaltningar vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. Beslutsunderlag; Delårsrapport T1, tjänsteskrivelse Expedieras till: diariet, ekonomichef, ekonom Carin Carlsson Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

14 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr: KS/2013- Delårsrapport Tertial Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Att godkänna delårsrapport tertial Att samtliga nämnder och förvaltningar ska vidta åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. Ärendet Delårsrapport för tertial 1 år 2013 har sammanställts. Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. Det ackumulerade driftsresultatet per 30 april uppgår till -11,3 Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens driftsresultat är 4,1 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är resultatprognosen 5,3 Mkr. Av årets investeringsbudget på 99,5 Mkr har hittills förbrukats 11,6 Mkr. Investeringsprognosen för helåret är 71,4 Mkr, varav 51,2 Mkr avser tekniska nämnden. Bedömning Helårsprognosen per april innefattar en negativ budgetavvikelse inom nämndsverksamheten på 11 Mkr, fördelat på tre nämnder. Omsorgsnämnden redovisar större delen av underskottet, minus 9,3 Mkr jämfört med budget. Nämndernas negativa prognos uppvägs till viss del av positiv prognos inom finansförvaltningen med plus 4,1 Mkr, varav 2,7 Mkr avser preliminär förbättring av slutavräkningsprognosen för kommunalskatten Utöver tidigare planerade effektiviseringsåtgärder ska samtliga nämnder och förvaltningar vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. STRÖMSTADS KOMMUN Agneta Johansson Ekonomichef Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen (fax) N Bergsgatan 23 Ekonomiavdelningen Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

15 2 (2) Expedieras: KS Diarium Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

16 Delårsrapport T Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är resultatprognosen för kommunkoncernen 5,3 Mkr. Av årets investeringsbudget på 99,5 Mkr har hittills förbrukats 11,6 Mkr netto. Investeringsprognosen för helåret bedöms till 71,4 Mkr, varav 51,2 Mkr avser Tekniska nämnden. Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. Siffror inom parentes avser motsvarande period år BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET Strömstads invånarantal ökade med 36 (20) personer under första kvartalet, från personer per 31 december till personer per 31 mars. Inflyttningsnettot uppgår till 11 (-8) personer och skillnaden mellan antalet födda och döda är -5 (-2) personer. Justeringar uppgår till -2. Källa: SCB Prognosen per 1 november är personer. Det innebär en förväntad ökning med 91 personer från årsskiftet, eller med 55 personer från 31 mars. Invånarantalet 1 november ligger till grund för bidrag och avgifter i den kommunalekonomiska utjämningen år Den öppna arbetslösheten har ökat med 34 personer jämfört med april 2012, från 114 till 148 personer. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) har minskat från 15 till 11 personer under samma tid. Nedan redovisas en jämförelse med genomsnittet i länet och riket, samt med april månad föregående år. Strömstad har liksom tidigare en klart lägre arbetslöshet. Källa: AMS Andel i % av arbetskraften år Total arbetslöshet Varav öppet arbetslösa Strömstad 3,2 3,7 1,5 2,0 VG län 6,2 6,3 3,2 3,1 Sverige 6,4 6,6 3,3 3,3 Andel i % av arbetskraften år Total arbetslöshet Varav öppet arbetslösa Strömstad 6,2 5,0 1,4 1,0 VG län 9,1 9,1 3,1 3,1 Sverige 9,6 9,8 3,1 3,1 RESULTATANALYS KOMMUNEN Periodens resultat uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Att nivån för både budget och resultat ligger på minus beror på att semesterlöneskuldsförändringen är störst i april, innan sommaren. RESULTATRÄKNING i Mkr Budget 1304 Utfall 1304 Utfall 1204 Nettokostnader exkl avskrivn -195,1-197,8-179,6 Avskrivningar -8,0-8,1-7,4 Verksamh nettokostnader -203,0-205,8-187,0 Skatt, statsbidrag, utjämning 191,6 193,3 183,0 Finansnetto 0,8 1,2 0,2 Periodens resultat -10,6-11,3-4,1 Verksamhetsresultat Verksamhetens nettokostnader överstiger periodbudgeten med 2,8 Mkr. Verksamhetens intäkter utfaller 2,1 Mkr högre än budget, vilket består av statsbidrag. Verksamhetens kostnader är 4,9 Mkr högre än budget. Avvikelsen avser främst personalkostnader, 3,5 Mkr, samt köp av verksamhet, 2,3 Mkr. Semesterlöneskulden har ökat 0,3 Mkr mer jämfört med samma period föregående år, se tabell nedan. Uppföljning av semesterlöneskulden sker inom varje förvaltning. Intjänad semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter i Mkr Nämnd KS 0,5 0,5 OMS 2,5 3,3 BUN 7,6 7,3 MBN 0,5 0,3 TN, skatt 0,3 0,3 TN, tax 0,2 0,2 Summa 11,6 11,9

17 Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är 1,7 Mkr högre än budget, här ingår förbättrad slutavräkning och högre inkomstutjämningsbidrag främst tack vare positiv befolkningsutveckling mellan 1 november 2011 och 1 november Finansnetto Finansnettot utfaller med 1,2 Mkr, vilket är 0,4 Mkr bättre än budgeterat, främst beroende på lägre räntekostnader. FINANSIELL STÄLLNING BALANSRÄKNING i Mkr Utgående balans 1304 Utgående balans 1212 Materiella anläggningstillgångar 412,2 408,4 Finansiella anläggningstillgångar 9,8 9,8 Summa anläggningstillgångar 422,0 418,3 Likvida medel 48,2 44,6 Övriga omsättningstillgångar 206,6 235,8 Summa omsättningstillgångar 254,7 280,4 Summa tillgångar 676,8 698,7 Summa eget kapital 391,3 403,0 Avsättningar 38,4 38,4 Långfristiga skulder 82,0 81,9 Kortfristiga skulder 165,1 175,4 Summa avsättningar och skulder 285,4 295,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 676,8 698,7 Materiella anläggningstillgångar Tillgångsvärdet har ökat med 3,8 Mkr, vilket består av periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. Omsättningstillgångar I utgående balans per 30 april ingår pensionsfonden med ett bokfört värde på 81,7 Mkr, efter återinvestering av erhållna intäkter med 0,3 Mkr. Portföljens marknadsvärde var 90,8 Mkr. Orealiserad realisationsvinst uppgick därmed till 9,1 Mkr, varav 2,6 Mkr inom räntebärande värdepapper och 6,5 Mkr inom aktieportföljen. På Norrkärr har en tomt sålts under året där vinst har genererats med 0,4 Mkr. Tomtförsäljningar under resten av året beräknas uppgå till ett värde av 30 Mkr, här ingår försäljningen på Oslovägen (ca 20 Mkr) samt tomter på Norrkärr, Mällby och Bastekärr. I övrigt kommer inventering och prognos för helåret att ske i delårsbokslut augusti. Likvida medel Likvida medel har ökat med 3,6 Mkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo uppgår till 65,8 Mkr, en ökning med 26,7 Mkr. Kommunens egna likvida medel har minskat med 23,1 Mkr och redovisar minussaldo med 17,6 Mkr. Utgifter inom investeringsverksamheten på drygt 11 Mkr samt pensionsavgifter på 15 Mkr är huvudorsaken. På helårsbasis är likviditetsbehovet bedömt till 35 Mkr utöver vad den löpande verksamheten genererar, vilket finansieras genom ett utnyttjande av kontokrediten. Avsättningar Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oförändrad 38,4 Mkr. Ny prognos beställs från pensionsförvaltaren i samband med augustibokslutet. Långfristiga skulder Långfristiga skulder har ökat marginellt från 81,9 Mkr till 82 Mkr som utgörs av periodiserade VAanslutningsavgifter. Kommunen har inga långfristiga lån i övrigt. Budgeterad upplåning sker först då behovet uppstår i takt med att planerade investerings- och exploateringsutgifter utfaller. Av kontokrediten på 60 Mkr kan upp till 25 Mkr utnyttjas under en begränsad tid. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder har minskat med 10,3 Mkr från 175,4 Mkr till 165,1 där leverantörsskulden har minskat med 18,4 Mkr sedan årsskiftet. I totala skulden ingår bolagens koncernkontobehållning på 65,8 Mkr. Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, okompenserad övertid med mera, uppgår till ca 50 Mkr inklusive sociala avgifter. Dessa skulder utgör knappt en tredjedel av de totala kortfristiga skulderna och i praktiken kan dessa skulder mer betraktas som långfristiga. Avstämning och prognos för årets förändring av semesterlöneskuld och övriga löneskulder till personalen upprättas efter sommarperioden, vid delårsbokslut augusti. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamheten är i stort sett oförändrad under året, bokfört värde har minskat med 0,3 Mkr sedan årsskiftet. Sidan 2 av 6

18 INVESTERINGSREDOVISNING Investeringar sedan årets början uppgår till 11,6 Mkr. Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 99,5 Mkr, varav 59,8 Mkr avser nya objekt, beslutade i budget ,7 Mkr har överförts från tidigare år enligt beslut i februari i år. Investeringsprognosen för året är 71,4 Mkr. Ny prognos kommer att göras i samband med augustibokslutet. Mkr Budget 2013 Nettoutf Prognos Avv per KS 14,3 0,7 14,3 0,0 ON 1,3 0,0 1,3 0,0 BUN 2,0 0,2 2,0 0,0 TN skatt 33,6 1,7 20,6 13,0 MBN 2,6 0,3 2,6 0,0 S:a skattefinans 53,8 2,9 40,8 13,0 TN taxe 45,7 8,7 30,6 15,1 Summa totalt 99,5 11,6 71,4 28,1 Kommentarer till prognosen KS Beslut om stadshusprojektet är framflyttat och prognos för helårsutfallet kan inte bedömas i nuläget. I övrigt följs investeringsplanen, med reservation att viss förskjutning kan bli aktuellt för införande av ny ITplattform. BUN Investering enligt plan OMS Säkerhetshöjande åtgärder har genomförts på våra boenden men ännu ej fakturerats av leverantörerna. MBN Investering enligt plan TN skatt Hamnverksamheten kommer inte att ta i anspråk medel avseende Trossbrygga, fender 7 Mkr, samt medel för Tryckbank 3 Mkr. Medel från 2010 som avser Hålkedalen, infart, båtramp m.m. är överklagat och osäkert när detta kan bli klart, 3 Mkr. TN tax Bedömning av årets investeringar är svår tidigt på året och får betraktas som uppskattning tills delårsbokslut i augusti. Samtliga investeringar finansieras inom kalkylen för brukningstaxan för vatten och avlopp. Större projekt som inte påbörjats per april är VA Saltö etapp II 9 Mkr och Vassbäddar 4,5 Mkr. Beräknat underskott avser nybyggnationen av personalutrymmen vid ÅVcentralen (Energihuset). Underskottet täcks med medel ur fonderingen för verksamheten. Sidan 3 av 6

19 RESULTATPROGNOS 2013 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Helårsprognosen för årets resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 4,1 Mkr, vilket är 7 Mkr lägre än budgeterade 11 Mkr. De största avvikelserna är inom omsorgsförvaltningen som bedömer prognosen till -9,3 Mkr och inom skatter och bidrag som har en positiv prognos på 6,1 Mkr. Årsbudgeten för taxekollektiven uppgår till -1,6 Mkr, som också förväntas följa budget. Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive förvaltning samt finansförvaltningen. De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 1,4 Mkr till den sammanställda redovisningen, vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 5,3 Mkr efter eliminering av förväntad utdelning (tabell och text för bolagen se sista sidan). Nämnd, skattefinansierad verksamhet Årsbudget Prognos-04 Tkr Bedömd avvikelse Rapporterad avvikelse Procentuell avvikelse Prognos utfall Kommunstyrelsen -51,8 0,5 0,5 1,0% -51,3 Omsorgsnämnden -197,9-10,1-9,3-4,7% -207,1 Barn- och utbildningsnämnden -274,4-3,3-1,2-0,4% -275,6 Tekniska nämnden, skattefin vsh -10,4 0,0 0,0 0,0% -10,4 Miljö- och byggnämnden -20,7-1,2-1,0-4,8% -21,7 Finansförvaltningen, verksamhet -9,2-1,9-1,9-20,6% -11,1 Verksamhetsnetto nämnder -564,2-16,0-12,9-2,3% -577,1 Skatter, statsbidrag och utjämning 574,9 6,1 6,1 1,1% 581,0 Finansnetto 4,4-0,2-0,2-4,6% 4,2 Totalt skattefinansierad verksamhet 15,0-10,1-7,0-46,3% 8,1 Avgår investeringsavsättning -4,0 0,0 0,0 0,0% -4,0 Avgår reavinst och exploateringsnetto 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Justerat resultat skattefin verksamhet 11,0-10,1-7,0-63,2% 4,1 Taxekollektiv Årsbudget Prognos-04 Tkr Bedömd avvikelse Rapporterad avvikelse Procentuell avvikelse Prognos utfall Tekniska nämnden, VA -1,6 0,0 0,0 0,0% -1,6 Tekniska nämnden, Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 S:a Taxekollektiven -1,6 0,0 0,0 0,0-1,6 Kommentarer om prognos och åtgärder, ek/vsh/personal Kommunstyrelsen Kommentarer till prognos för helåret Överskott inom kapitalkostnader med 800 tkr. Stadshusprojektet är framskjutet och även IT-investeringarna ligger något senare än budgeterat. Kostnaderna för översiktsplaneringen kommer att överskrida budget med 300 tkr, enligt politiskt beslut om extra insatser. Risk för underskott med 75 tkr inom överförmyndarverksamheten ej medtaget i prognosen pga att utredning pågår om samverkansavtalet. Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Planerade effektiviseringsåtgärder på totalt 475 tkr kommer att effektueras under året. Omsorgsnämnden Kommentarer till prognos för helåret Problemet med att förvaltningen till stor del utför avancerad vård som kräver stora resurser kvarstår. Framför allt är det vikarie- inklusive introduktionskostnader för nya vikarier som överstiger budgeterade kostnader. Inom missbruksverksamheten redovisas t.o.m. april ett överskott på 267 tkr medan socialtjänst barn och unga redovisar ett underskott på tkr. Underskottet beror främst på placeringar på institution. Dessa placeringar upphörde under maj månad. Bemanningsgraden (exkl. natt) per plats i Särskilt boende är c:a 0,7 (enl. budget). Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Budgeterade: Genomförda: Integrerad korttids-verksamhet särskilt boende 500`. Centraliserad schemaläggning 300`. Minskade lokalkostn 250`. Ej genomförd: Trygg hemgång 1350`. Utöver budgeterade effektiviseringar: Ökad grundbemanning kombinerat med vikarierestriktivitet inom vård och omsorg, beräknas minska personalkostnaderna med 850 tkr år 2013 (helårseffekt 2 Mkr). Barn- och utbildningsnämnden Kommentarer till prognos för helåret Sidan 4 av 6

20 Helårsprognos utifrån april prognostiseras till -1,2 Mkr. Avvikelsen återfinns inom skolskjutsverksamheten med - 0,3 Mkr samt inom gymnasiet med -0,9 Mkr. Den bedömda prognosen innan åtgärder är 3,3 Mkr där avvikelserna är inom skolskjutsverksamheten, gymnasiet, Strömstiernaskolan och ett utökat behov av särskilt stöd inom grundskolan och förskolans verksamheter. På Strömstiernaskolan pågår arbete med omstrukturering av antal tjänster och klasser för att klara budget i balans. I prognosen är kostnader inom förskolan för Nordby samt eventuella tillkommande avdelningar inte beaktad Åtgärder som är vidtagna för att klara bedömd prognos är effektiviseringar inom gymnasiet, omstruktureringar inom Strömstiernaskolan samt att förvaltningen jobbar med finansieringslösningar för kostnaderna inom det särskilda stödet. Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Effektiviseringar är riktade till nämndens tre största kostnadsområden, personal, lokaler samt övriga kostnader. Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh Kommentarer till prognos för helåret Ingen avvikelse för 2013, bedömningen är att beviljad budget ska följas. Eftersom nämndens verksamhet har sin tyngdpunkt på sommarperioden kan ingen säker prognos lämnas förrän i augusti. Hur stora kostnader som uppstår i samband med etablering av ytterligare en färjelinje kan i dagsläget inte överblickas. För de kostnader som uppstår finns inte utrymme för i budget Investeringsverksamhet är fortsatt intensiv och i nuläget saknas en total bild om vilka eventuella investeringar som ska överföras till 2014 och i vilken takt vi har möjligheter till under I augusti lämnas en säker bedömning om utfall med tanke på hur mycket som ska driftsättas och ge kapitalkostnader under T.o.m. 30 april 2013 har inga nya driftsättningar skett. Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Effektivitetsåtgärder på 300 tkr för 2013 pågår i den löpande dagliga verksamheten. Översyner och upprättande av nya arrendeavtal pågår fortlöpande, 220 tkr, ökade intäkter från utbyggnad i hamnen på 35 tkr, samt effektivisering i posthantering med 45 tkr. Miljö- och byggnämnden Kommentarer till prognos för helåret Det prognostiserade negativa resultatet vid årets slut beror på personalomsättning & nyrekrytering inom byggavdelningen som krävt att extra konsulttimmar upphandlats för att klara myndighetens lagstadgade handläggningstider. Minskade intäkter då planarbetena går trögt. Redogörelse för effektiviseringsåtgärder Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbete med rätt taxor vilket förväntas ge bättre extern finansieringsgrad. Syns tydligast nu inom nämndsverksamheten och Mha områden. Fortsatt löpande övergång till timdebitering på planavdelningen kommer att ge resultat när planarbetet lossnar. Pågående arbete med rutiner & kvalitets-säkring förväntas bidra till en löpande effektivisering. Finansförvaltningen Kommentarer till prognos för helåret Ingående brist i löneutrymmet med 1,9 Mkr p.g.a. rättelse Ökad inkomstutjämning samt förbättrad slutavräkning 2012 och 2013 innebär ett större överskott på helåret. Prognosen förutsätter att samhällsutvecklingsresursen på 5 Mkr nyttjas fullt ut. VA-kollektivet Kommentarer till prognos för helåret Driftkostnaderna beräknas följa de antagna förutsättningarna dvs. att behovet är att lyfta 1,6 Mkr ur utjämningsfonden för va-verksamheten. Inga oförutsedda händelser i driften har skett under första tertialet Avfallshanteringen Kommentarer till prognos för helåret Driftkostnaderna beräknas följa de antagna förutsättningarna för Fjärrvärmeverket Kommentarer till prognos för helåret Tekniska nämnden föreslår en ny fjärrvärmetaxa i junisammanträdet vilket ska ge förutsättningar att ge verksamheten ett nollresultat. Underlaget för taxan pågår delvis fortfarande. Resultatet för 2013 kommer att fonderas och utfallet beror på när den nya taxan kan träda ikraft Sidan 5 av 6

21 KOMMUNENS BOLAG Bolagen Mkr efter skatt Årsbudget Avvikelse Prognos utfall Strömstadsbyggen 1,4 0,0 1,4 Strömstadslokaler 0,6 0,0 0,6 Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 StrömstaNET 0,0-0,3-0,3 Strömstads Badanstalt 0,0-0,3-0,3 Verksamhetsnetto Bolagen 2,0-0,6 1,4 Kommentarer AB Strömstadsbyggen Bolaget redovisar ett positivt resultat på 1321 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 1362 Tkr. Bolaget visar ett resultat som är sämre än föregående år, vilket beror på en kall vinter. Intäkterna är väsentligt högre mot år 2012 p.g.a. nybyggnation Skepparen. Årets hyreshöjning gav ett påslag om 1,95 % fr.o.m. januari. Uppvärmningskostnaderna är 1043 Tkr högre än föregående år och 2194 Tkr högre än en rak budget. Räntekostnaderna är också högre än föregående år p.g.a. Skepparen (1000 Tkr) samt förlängd bindningstid på bolagets lån (500 Tkr), vilket ger en högre snittränta. Avskrivningarna är också högre än motsvarande period föregående år p.g.a. Skepparen. Bolaget kommer att investera 60 Mkr i nybyggnation av lägenheter i Skee. En renovering i gamla kvarteret Skepparen kommer också att ske under Bolaget kommer ta lån på 30 Mkr för att finansiera resterande med egen likviditet AB Strömstadslokaler Bolaget redovisar ett negativt resultat på 657 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 581 Tkr. Bolaget visar ett sämre resultat än budget, detta beror på den kalla vintern som gjort att uppvärmningskostnaderna är 800 Tkr högre än motsvarande period föregående år. De administrativa kostnaderna är högre än 2012 p.g.a. ökade administrativa kostnader för förskolor samt dubbla kostnader för IT vid leverantörsbyte. AB Strömstadsgaragen Bolaget redovisar ett negativt resultat på 43 tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 0. AB Strömstanet Bolaget redovisar ett negativt resultat på 286 tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är 0. En lång vinter har gjort att bolaget inte kommit igång med anslutningar inom tänkt tidsplan. Bolaget ligger därmed efter på intäktssidan men förväntas komma ikapp under året. Under 2013 kommer 10 Mkr att lånas upp ytterligare. AB Strömstads Badanstalt Bolaget redovisar ett negativt resultat på 263 Tkr t.o.m. april. Prognosen för helåret är -300 Tkr. Periodresultatet liksom helårsprognosen präglas av ökade kostnader, vilket först och främst beror på den pågående processen med Konkurrensverket. De ökade kostnaderna förväntas endast delvis täckas av en prognostiserad ökning på intäktssidan. Slutliga kostnader för processen är mycket svårt att bedöma. Sidan 6 av 6

22

23 Kommunfullmäktige Ärende 05

24 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 8 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Au 96 KS 82 KF IT-Bokslut 2012 KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag Att godkänna IT-bokslut 2012 Ärendet Ärendet behandlades i kommunstyrelsen IT-bokslutet ska ge en beskrivning av Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya IT-verktyg eller andra särskilda insatser t. ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse , IT-bokslut 2012 Expedieras till; IT-chef, slutarkiv Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

KS/2012-0335. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

KS/2012-0335. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 111 Ks 104 Au 155 IT-bokslut 2011 KS/2012-0335 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer