Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4"

Transkript

1 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser 5 Möjlighet för enskilda att få annan hjälp 6 Avgångspension 7 Viktigt vid utformningen 7 Fördelar och nackdelar 8 Överenskommelsen 8 Ersättningen 8 Utformningen 9 Vilken lön ska avgångspensionen grundas på? 10 Hur påverkar tjänstetiden avgångspensionen? 11 Kompensation för lägre lagstadgad ålderspension 11 Kompensation för försämrad ITP och ITPK 13 Vad kostar avgångspensionen? 15 Frågor och svar 16 Checklista 18 Ordlista 19

2 Inledning Avgångspension betalas ut till en anställd före ordinarie pensionsålder. Den grundar sig inte på ett kollektivavtal, som tjänstepensionen ITP, utan på en enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om att den anställde lämnar sin anställning i förtid och får pension som kompensation. Den lokala fackliga organisationen är dock ofta med och förhandlar om avgångspensionerna när pensionering ska ske på grund av övertalighet. Överenskommelserna kan se olika ut till och med inom ett och samma företag. Det här häftet vänder sig till dig som arbetar fackligt på en arbetsplats. Det rör också dig som fått erbjudande om avgångspension från arbetsgivaren. Mer information om avgångspension och dina kollektivavtalade försäkringar kan du få från ditt fackförbund tjänstepensionsbolaget Alecta som förvaltar privattjänstemännens tjänstepension ITP Collectum som administrerar ITP och ITPK. Ibland kallas avgångspensioner för avtalspensioner. Vi använder termen avgångspension för att undvika sammanblandning med de kollektivavtalade tjänstepensionerna.

3 Tidig information viktig Företag oavsett storlek använder avgångspension som ett medel för att lösa sina övertalighetsproblem. Det är viktigt att de som berörs informeras vid ett tidigt skede. Gången till avgångspensionering Normalt brukar gången fram till avgångspensionen se ut så här. Arbetsgivaren förankrar först ett erbjudande om avgångspension med den lokala fackliga organisationen. Därefter lämnar arbetsgivaren ett förslag till tjänstemannen som får ta ställning till erbjudandet. Förslaget kan gå ut på att arbetsgivaren antingen köper en försäkring fram till den anställdes ordinarie pensionsålder eller skuldför kostnaden för avgångspensionen i FPG/PRI-systemet. Flera försäkringsbolag erbjuder avgångspensionsförsäkringar. Till skillnad från tjänstepensionen ITP (Industrins och handelns tilläggspension), som bygger på ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv, är avgångspensionen en enskild överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren oavsett om det lokala facket har varit inblandat eller inte. Råd till de förtroendevalda Erbjudandet om avgångspension väcker ofta blandade känslor på arbetsplatsen. Är du förtroendevald, informera då om att avgångspensioneringar är på gång. Kontakta dem som berörs och berätta att den fackliga organisationen och arbetsgivaren startat en förhandling om avgångspension. Berätta varför förhandlingen börjat, vilka erbjudandet är tänkt att omfatta (exempelvis samtliga i en viss åldersgrupp) och att en avgångspension alltid är frivillig. Ett erbjudande om avgångspension kan upplevas på många olika sätt. Ge därför var och en som fått erbjudandet tillfälle att prata med dig och ställa frågor. Gå igenom vad erbjudandet innebär, gärna mer än en gång. I den här skriften finns sidor som du kan kopiera och lämna ut till den som fått ett erbjudande om avgångspension. 3

4 Arbetsgivaren måste förhandla Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, ger arbetstagarna rätt till insyn och inflytande i frågor som rör företagets ledning och verksamhet och som får konsekvenser för de anställda. En driftsinskränkning eller en strukturförändring i ett företag innebär ofta att anställda blir övertaliga. Om en strukturförändring eller driftsinskränkning är nödvändig kan bara bedömas lokalt. Sådana frågor ska alltid förhandlas mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Man utgår ifrån att det som har betydelse för verksamheten också har betydelse för arbetstagarna. Skyldigheten att förhandla före beslut gäller bland annat frågor som rör förändringar av verksamheten. Det kan handla om nedläggning, inskränkning, omplacering eller omflyttning av personal. Det viktigaste är att inflytandet utövas innan beslutet fattas så att medbestämmandet får en verklig innebörd. Läs mer i PTKs handbok om MBL Att vara med innan besluten fattas. Två förhandlingssteg Förhandlingarna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist sker vanligtvis i två steg: Steg 1 Den fackliga organisationen börjar med att förhandla om förändringar i företagets verksamhet, organisation, drift eller liknande. Förhandlingarna kan också röra omfattningen av och tidpunkterna för åtgärderna. Vidare kan man förhandla för att hitta alternativ till uppsägningar eller se till att färre blir uppsagda. Har man kommit överens om att lösa övertaligheten genom avgångspensionering redan under steg 1 behöver man inte fortsätta till steg 2. Steg 2 När den fackliga organisationen och arbetsgivaren har kommit fram till att en viss övertalighet råder övergår förhandlingarna till att handla om själva uppsägningarna. Observera att uppsägningar inte får ske innan möjligheter till omplacering efter eventuell utbildning prövats. Nu tar man fram förslag på alternativ till uppsägningar, exempelvis avgångspensionering. I det här skedet bör företaget och facket vända sig till TRR Trygghetsrådet för att söka hjälp inom ramen för omställningsavtalet. Är företaget och den fackliga organisationen överens om att det finns en övertalighet, kan TRR påbörja person- 4

5 liga samtal med dem som löper risk för att bli uppsagda redan innan frågan om övertalighet är färdigförhandlad. Det är viktigt att den lokala organisationen kontaktar sitt förbund för råd och hjälp. Omställningsavtalet Omställningsavtalet är ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet har kommit till för att underlätta för företag och anställda vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet ligger till grund för TRR Trygghetsrådets verksamhet. TRR bildades 1974 och ansvarar för stödet till arbetsgivarna och de anställda. Verksamheten finansieras genom en avgift som beräknas på lönesumman för de anställda hos de anslutna företagen. Avgiften betalas av arbetsgivarna. Den viktigaste delen av TRRs verksamhet är att hjälpa tjänstemännen att hitta ny sysselsättning. Där har TRR utvecklat metoder för och uppnått goda resultat med att hjälpa övertaliga tjänstemän att finna nytt arbete, till övervägande del dessutom med bibehållen lön. Stödet utformas efter den individuella tjänstemannens behov. Mer om det kan läsas på TRRs webbplats, Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan under vissa förutsättningar genom omställningsavtalet få omställningsstöd, dvs individuellt, personligt stöd och vägledning till nytt arbete eller eget företag samt möjlighet till ekonomiskt stöd för kompetensutveckling avgångsersättning, AGE. Titta in på för aktuella regler. Lokala överenskommelser De flesta företag använder TRR Trygghetsrådet för omställningsstöd. Avtalet ger dock en möjlighet för parterna att träffa lokala överenskommelser om att inte utnyttja TRR utan i stället komma överens om andra åtgärder. Bara ett företag har fram till våren 2005 utnyttjat möjligheten. En sådan överenskommelse innebär att avgiften till TRR minskas. Avgiftssänkningen bestäms av TRRs styrelse och är för närvarande 0,12 procent. Facket och företaget kan vid en akut övertalighetssituation även avtala om att köpa outplacementtjänster från annat håll eller ge stöd i egen regi. Då kan företaget ta ut en summa för enskilda tjänstemän vid uppsägning eller om det 5

6 klart framgår att anställningen upphör på initiativ av arbetsgivaren och att orsaken är arbetsbrist. Sådan överenskommelse lämnas till TRR som betalar ut aktuellt belopp till företaget. Beloppets storlek beslutas av TRRs styrelse. Det aktuella beloppet brukar finnas angivet på TRRs hemsida. För 2005 är beloppet kronor för en heltidsanställd. Det lokala facket bör kontakta sitt förbund för rådgivning innan man träffar en överenskommelse med arbetsgivaren om att avstå från TRRs omställningsstöd. Möjlighet för enskilda att få annan hjälp TRR kan efter prövning ge en enskild anställd rätt använda medel för annan hjälp än genom omställningsstöd även om de lokala parterna inte har träffat överenskommelse om annan lösning. Avgångspension Pensionsåldern är 65 år i privattjänstemännens kollektivavtalade ITP-plan. Planen ger en möjlighet att avtala om lägre pensionsålder, men vi utgår i denna skrift från den ordinarie pensionsåldern 65 år. Lagen om anställningsskydd, LAS, ger dock numera tillsvidareanställda rätt att behålla sitt jobb ända tills man fyller 67 år. Den rätten kan inte avtalas bort och påverkas inte av att man uppnått ITPs pensionsålder. Undantagna från 67-årsregeln är enskilda överenskommelser om lägre avgångsålder som träffats före den 1 september Vill man pensionera sig vid 65 år får man säga upp sig. ITP är slutbetald vid 65 år och någon ny tjänstepension tjänar man inte därefter även om man fortsätter att jobba. Däremot fortsätter man att tjäna in inkomst- och premiepension inom det statliga pensionssystemet. Arbetsgivarna erbjuder vanligtvis avgångspension upp till 65 år till dem som är yngre, ofta kring 60 år. Erbjudandet brukar omfatta slutbetalning av ITP samt kompensation för förlust av kollektivavtalade och allmänna förmåner till fyllda 65 år. Att få till stånd en överenskommelse som räcker ända upp till 67 års ålder kan vara mycket svårt. 6 Du är inte tvungen att acceptera avgångspension! Ett erbjudande om avgångspension kan tas emot olika på en och samma arbetsplats. En del uppfattar erbjudandet positivt medan andra känner sig kränkta. En enskild anställd ska aldrig behöva känna sig pressad till att acceptera avgångspension om han eller hon själv inte vill. Den anställde bör dock väga erbjudandet mot en eventuell risk för uppsägning.

7 En avgångspension innebär vanligtvis att arbetsgivaren finansierar en pension upp till 65 år åt den anställde. Till skillnad från den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP (Industrins och handelns tilläggspension) som träffats mellan Svenskt Näringsliv och PTK, träffas överenskommelse om avgångspension mellan arbetsgivaren och den anställde. Vanligtvis har lokal facklig organisation förhandlat fram med arbetsgivaren utformningen av avgångspensionen, bland annat pensionens nivå. Viktigt vid utformningen När man förhandlar fram avgångspensionen ska pensionens nivå motsvara en viss procentsats av lönen fram till pensionsåldern. Nivån bestäms genom förhandling mellan den anställde, oftast tillsammans med den lokala fackklubben och arbetsgivaren. Även tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, och eventuellt familjeskydd ska fortsätta gälla. Det är viktigt att arbetsgivaren kompenserar den anställde för förlust av den pensionsrätt som han eller hon skulle ha tjänat in till minst ITPs ordinarie pensionsålder från både allmän pension och ITP/ITPK. Fördelar och nackdelar Arbetsgivaren kan erbjuda avgångspension i samband med driftsinskränkning och strukturförändring eller för att ändra ålderssammansättningen bland de anställda. Ett sådant erbjudande kan även lämnas efter önskemål från enskilda anställda. Den lokala fackklubben och företaget bör utreda och bedöma för och nackdelarna med avgångspension utifrån de anställdas och företagets behov. Framförallt bör hänsyn tas till den enskilde tjänstemannens önskemål. De anställdas frågor vid avgångspensionering Vill de anställda gå i pension tidigare? Ger erbjudandet om avgångspension tillräckligt bra ersättning? Kompenseras tappat pensionsintjänande? Kvarstår skydd till efterlevande? Är pensionen tryggad? Kan nedskärningar undvikas genom kompetensutveckling? 7

8 Företagets intressen och avgångspension Har företaget fel ålderssammansättning eller kommer företaget att få det i snar framtid? Behöver företaget ändra inriktning? Behöver företaget ny kompetens, andra erfarenheter och/eller annan personalsammansättning för att möta nya krav? Riskerar företaget att förlora kompetens, erfarenheter, företagskultur, kontaktnät och/eller kundrelationer på kort eller lång sikt? Behöver företaget rekrytera anställda med andra kundrelationer eller kontaktnät? Står kostnaderna för åtgärderna i relation till de positiva effekter som förväntas? Kommer de anställda att acceptera erbjudandet? Överenskommelsen Större företag har ofta utarbetade rutiner och riktlinjer för avgångspensioneringar. De har oftast också anställda och förtroendevalda som är kunniga i försäkringsfrågor. Kontakta alltid förbundet för rådgivning vid avgångspensionering. Är företaget och den lokala fackklubben överens om att det är rätt att erbjuda avgångspension, ska de enas om vilka som ska omfattas av erbjudandet hur avgångspensionen ska utformas från vilken ålder den ska erbjudas hur åtgärderna ska finansieras. Ersättningen När man bestämmer ersättningen är det viktigt att ta hänsyn till alla inkomster och försäkringar både allmänna och avtalade som berörs när man inte längre arbetar. 75 % av lönen! Avgångspensionens nivå Avgångspensionen ska ge de anställda en ersättning som motsvarar en viss procentsats av lönen till den ordinarie pensionsåldern. Ersättningsnivåerna varierar, men ett riktmärke är att avgångspensionen bör ge cirka 75 procent av den aktuella ITP-lönen eller annan överenskommen lönenivå. 8

9 Värdesäkring Det är viktigt att avgångspensionen värdesäkras i avtalet. Avgångspensionen bör sedan justeras varje år i enlighet med avtalet. Det kan ske antingen i takt med inflationen genom pensionstillägg eller med en individuellt beräknad återbäring. Kompensation för förlorat pensionsintjänande Avgångspensionen ska kompensera för förlust av pensionsintjänande från avgångspensionstidpunkten fram till pensionsåldern. Kompensation ska täcka eventuell förlust av ATP-poäng, inkomst- och premiepension, ITP samt ITPK. TGL ska omfattas Glöm inte bort tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. Familjeskydd bör fortsätta gälla Om tjänstemannen har ITPK-familjeskydd, ska man tänka efter om familjesituationen är sådan att det bör fortsätta att gälla. Utformningen Avgångspensioner kan utformas på många olika sätt. Ett sätt är att företaget köper en pensionsförsäkring som ger den anställde en pension fram till ålderspensionen. Det är också möjligt att koppla ett återbetalningsskydd till avgångspensionen så att återstående avgångspension betalas till efterlevande vid dödsfall. En fördel med pensionsförsäkring är att försäkringsbolaget tar ansvaret för pensionsförmånen helt och hållet. En avgångspension kan knytas till prisutvecklingen och värdesäkras genom pensionstillägg. Det förekommer också att avgångspensionen i stället knyts till den återbäring som försäkringsbolaget ger. Den beror på hur försäkringsbolaget lyckats förvalta pengarna. Återbäringen tillfaller vanligtvis den anställde, men det finns också försäkringar där viss återbäring tillfaller arbetsgivaren. I sådana fall ska man kräva att den anställde får en årlig höjning av pensionen som motsvarar minst inflationen. Flera försäkringsbolag erbjuder såväl försäkring med värdesäkring genom pensionstillägg som individuell återbäring. Om arbetsgivaren tryggar ITP-planens ålderspension för den anställde i egen regi genom FPG/PRI-systemet tecknas sällan försäkring. Då ordnas avgångspensionen oftast inom FPG/PRI-systemet eller motsvarande. FPG/PRI-systemet är lika tryggt för den anställde som en försäkring och används av de flesta storföretag. Avgångspension inom FPG/PRI-systemet värdesäkras alltid med Alectas pensionstillägg. För ITPK-egenpension och ITPK-familjeskydd tecknas alltid försäkring fram till 65 år. Ett undantag är ITPK i ursprunglig form, som kan även tryggas inom FPG/PRI-systemet. 9

10 Varning för a-kassemodellen En del företag använder sig av a-kassemodellen vid avgångspensioneringar. Klubbarna rekommenderas vara observanta då sådana avgångspensionslösningar dyker upp. Syftet med a-kassan och avgångsersättningen från TRR Trygghetsrådet är inte att finansiera avgångspensioner. Kontakta förbundet för rådgivning om arbetsgivaren föreslår a-kassemodell! Vilken modell för värdesäkring av avgångspensionen som är möjlig att använda beror på vilken tryggandeform som företaget väljer och vad som sägs i pensionslöftet. Det är viktigt att pensionslöftet tydligt beskriver hur uppräkning ska göras. Alectas pensionstillägg ska vara miniminorm. Vilken lön ska avgångspensionen grundas på? Även om avgångspensionen är en överenskommelse mellan den enskilde och arbetsgivaren och inte mellan facket och arbetsgivaren baseras avgångspensionen ofta på den ITP-grundande lönen som är fast lön och kontant semestertillägg naturförmåner som kost eller bostad (Obs! ej bilförmån) värderade enligt Skatteverkets anvisningar provision, tantiem eller liknande (treårsgenomsnitt) ersättning för regelmässigt skiftarbete, ob-tillägg, jourtid eller beredskapstjänst. Räkna med hela löneökningen efter 60 år För den som har fyllt 60 år kan den pensionsmedförande ITP-lönen vara lägre än den egentliga lönen till följd av lönekapning eller 60-delsreduktion. Sådana begränsningar brukar man dock bortse från och man beräknar avgångspensionen på den fulla ITP-lönen. Byt ut bilförmånen mot lön före 60 års ålder Tjänstebil Värdet av tjänstebil är inte pensionsmedförande i ITP-planen men den bör tas med i beräkningen av avgångspensionen. Har den anställde en tjänstebil vid avgångspensionstidpunkten är det fördelaktigt att byta ut bilförmånen mot höjd lön före 60 års ålder eftersom den då höjer ålderspensionen från ITP. Byter man tjänstebil mot lön efter fyllda 60 år blir bara en mindre del av löneökningen pensionsgrundande för ITP på grund av reglerna om lönekapning och 60-delsreduktion. Detsamma kan gälla även för andra bruttolöneavståenden. 10

11 Även andra inkomster kan beaktas Avgångspensionen behöver inte baseras på ITP-planens lönebegrepp utan man kan välja annat. Bland annat bör man strunta i regler om lönekapning och 60-delsreduktion och ta med löneförhöjningarna fullt ut för den som fått höga lönelyft efter fyllda 60 år. Andra ersättningar som inte är ITP-grundande men som kan ligga till grund för avgångspension är bland annat: övertid/mertid bilförmån förmån av hemdator subventionerad lunch aktuell provision. Hur påverkar tjänstetiden avgångspensionen? Avgångspensionen betraktas inte som uppskjuten lön som tjänstepensionen ITP. Den är i stället en ersättning som arbetsgivaren betalar den anställde mot att denne avstår från sin rätt att ha kvar sitt jobb. Med andra ord arbetsgivaren använder tjänstepensionen för att köpa ut den anställde. Alltså ska avgångspensionen inte reduceras för att tjänstemannen inte har fulla 360 månader inom ITP-planen utan avgångspensionen ska betalas ut med fullt belopp fram till det är dags för ålderspension. Se till att få ersättning för förlorad tid i ITP-planen ITP-pensionen från 65 år kan däremot reduceras om tjänstetiden blir kortare än 360 månader till följd av avgångspensioneringen. Utgångspunkten vid förhandling om avgångspension ska vara att avgångspensionen inte ska försämra den anställdes tjänstetid för ITP. Det är alltså viktigt att se till att den anställde får kompensation för missad tjänstetid till följd av avgångspensionen. Kompensation för lägre lagstadgad ålderspension Avgångspensionen ska kompensera den anställde för den förlust av allmän pension som han eller hon gör genom att gå i pension i förtid. Den som är äldre och får den största delen av sin allmänna pension från det gamla ATP-systemet förlorar oftast inte ATP eftersom den beräknas på de 15 bästa åren av 30. ATP har bytt namn till tilläggspension. Vi använder dock det gamla invanda ATP. Till skillnad från ATP, som beräknas på inkomsten under de 15 bästa åren av 30, går det inte längre att i förväg räkna fram hur stor den nya allmänna pensionen blir. Pensionens storlek avgörs i stället av hela livsinkomsten och man tjänar in ny pensionsrätt så länge man arbetar. Den som slutar att arbeta före 65 år genom 11

12 avgångspension får en lägre allmän pension när han eller hon senare går i ålderspension. Födda Den som är född får pension från både ATP-systemet och det nya systemet. De är dock alltid garanterade att få minst den pension som de tjänat in till och med Störst värde har denna ATP-garanti för dem som är födda fram till mitten av 40-talet. Det är alltså viktigt att se till att få kompensation för bortfall av de 18,5 procent av inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp som arbetsgivare betalar som premie till den allmänna pensionen fram tills minst fyllda 65 år. Hur mycket man får från vart och ett av systemen beror på åldern. Ju äldre man är desto mer får man från ATP och tvärtom. Hur mycket denna åldersgrupp förlorar i allmän pension vid en avgångspensionering är individuellt. Alla i åldersgruppen riskerar dock att få lägre lagstadgad ålderspension från 65 år om de lämnar yrkeslivet tidigare. Arbetsgivaren ska göra en individuell beräkning för varje avgångspensionär och vid behov ordna en kompensation för det förlorade intjänandet för tiden fram till ålderspensioneringen, vanligtvis 65 år. Det finns schablonmodeller för att beräkna kompensationen. Den anställda kan själv med hjälp av Försäkringskassan ta reda på om det finns risk för förlorade ATP-år som behöver kompenseras i avgångspensionen. Det finns även beräkningsverktyg på Försäkringskassans webbplats, som man kan använda för beräkningarna. Även beräkningshjälpmedlen på är till hjälp vid bedömningen. Försäkringskassan kan också lämna information om ATP-garantin ger bättre pension än huvudregeln. I sådana fall behöver inte bortfallet av premien till den allmänna pensionen nödvändigtvis kompenseras. Pengarna kan läggas i en egen premiebestämd pensionsförsäkring. Observera att den totala premien ser ut att bli lägre än premien gånger antal månader kvar till ålderspensioneringen eftersom belopp som betalas ut i förväg diskonteras. För den som inte kommer att tjäna in 30 ATP-år på grund av avgångspensionering ska även kompenseras för förlorade ATP-poängår. Kompensationen ska tryggas, dvs försäkras eller ordnas inom FPG/PRI-systemet. Det bör göras i samband med avgångspensioneringen. Födda 1954 eller senare De som är födda 1954 eller senare omfattas helt och hållet av den nya allmänna ålderspensionen. Frågan om avgångspension är ännu inte aktuell för denna åldersgrupp. 12

13 Kompensation för försämrad ITP och ITPK Den kollektivavtalade ålderspensionen för privattjänstemännen består av ITP, Industrins och handelns tilläggspension ITPK, kompletterande ålderspension enligt ITP-planen. Avgångspensionen ska i princip inte försämra ålderspension från ITP och ITPK efter 65 år. Dessutom ska tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) och eventuellt ITPK-familjeskydd upprätthållas genom att arbetsgivaren kompenserar för den minskning av ITP och ITPK som uppstår när avgiftsbetalningen avbryts i förtid. Vid avgång efter 62 år är den vanligaste metoden för att kompensera för bortfall av ITP-planens ålderspension slutbetalning av ITP och ITPK. Observera att din ordinarie arbetstid inte får överskrida 7 timmar/vecka. Annars gäller inte slutbetalningen. ITP, Industrins och handelns tilläggspension Ålderspension från ITP räknas ut i procent av den pensionsmedförande lönen. Ersättningsnivåerna för ITP är olika i olika inkomstskikt. ITP-pensionen minskas om tjänstetiden är kortare än 360 månader, dvs 30 år Lön i inkomstbasbelopp Lön i kronor 2005 ITP-ålderspension 0 7, % 7, % ,5 % Kompensation för försämrad ITP ska alltid omfatta ITPs ålderspension. För den som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor/år 2005) omfattar ITP även familjepension, som också ska kompenseras. Kompensationen baseras vanligen på den ITP-lön som gällde närmast avgångspensioneringen. Kompensation för försämrad ålderspension, familjepension och eventuell ITPK i ursprunglig form kan antingen vara värdesäkrad med pensionstillägg eller höjas motsvarande den återbäring som beror på hur försäkringsbolaget lyckats förvalta pengarna. Arbetsgivaren kan slutbetala ITP-försäkringen i Alecta eller i stället välja att ordna kompensation genom en tilläggsförsäkring. Arbetsgivaren som finansierar ålderspension och ITPK i ursprunglig form genom skuldföring i egen regi, väljer oftast att slutbetala pensionen inom ramen för FPG/PRI-systemet. ITPK Utöver ITP finns ITPK som är en kompletterande ålderspension. Tjänstemannen väljer själv hur avgifterna för ITPK ska förvaltas och användas under den för- 13

14 värvsaktiva tiden. Avgifterna kan placeras i en traditionell försäkring med grundränta och återbäring eller i en fondförsäkring, som innebär att pensionskapitalet fluktuerar med fondandelarnas värde. Man kan också välja att använda avgifterna enbart till den egna ålderspensionen eller använda en del till återbetalningsskydd och familjeskydd som ger trygghet för familjen vid dödsfall. Den som inte väljer blir automatiskt försäkrad för ITPK i ursprunglig form, som inte tilldelas återbäring utan endast grundränta under intjänandetiden. Vid pensioneringen väljer tjänstemannen själv om ITPK ska betalas ut livsvarigt eller tidsbegränsat under exempelvis 5 eller 10 år. ITPK ska slutbetalas! Oavsett hur tjänstemannen valt att ITPK-avgiften ska förvaltas och användas ska hans eller hennes ITPK inte försämras till följd av avgångspensioneringen. Det ordnas genom slutbetalning av ITPK-pensionen fram till 65 år. Slutbetalningen görs i det försäkringsbolag som den anställde valt för sin ITPK eller något annat försäkringsbolag. Slutbetalningen ska ordnas i samband med avgångspensioneringen. ITPK-familjeskydd Om den anställde valt ett familjeskydd som komplement till egenpensionen, ska skyddet behållas om den anställde vill det. Familjeskyddet tecknas hos Alecta. Det görs lämpligen genom en engångspremie som motsvarar den aktuella försäkringspremien gånger antal valda basbelopp. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Genom kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK omfattas tjänstemännen av TGL. Försäkringen är knuten till anställningen och upphör vid en avgångspensionering. När arbetsgivaren och den lokala fackklubben eller den anställde träffar en överenskommelse om avgångspension ska överenskommelsen innebära att TGL fortsätter gälla fram till ordinarie pensionsålder. Det görs lämpligen genom att arbetsgivaren betalar en engångspremie som motsvarar antalet månader till 65 år gånger aktuell TGL-premie hos en försäkringsgivare som arbetsgivaren väljer. 14

15 Viktigt att tänka på Nivån på avgångspensionen. Värdesäkring av avgångspensionen. Lönen som avgångspensionen ska baseras på. Tjänstetiden för ITP. Kompensation för förlorad allmän pension. Kompensation för förlust av ITP och ITPK. Ska familjeskydd fortsätta gälla? TGL ska fortsätta gälla. Pensionslöftet ska vara tryggat. Vad kostar avgångspensionen? Kostnaderna för avgångspensionerna varierar från person till person och beror på den anställdes aktuella lön och ålder samt hur mycket den anställde förlorar i pensionsintjänande från tidpunkten för avgångspensionen till ålderspensioneringen. Offert För att kunna bedöma vad åtgärderna kostar bör klubben och företaget gemensamt ta in offerter från ett försäkringsbolag. Försäkringsbolagen brukar sända offerten i två exemplar till företaget: ett exemplar som är avsett för arbetsgivaren och ett för den anställde. Företagets exemplar visar både hur avgångspensionen är utformad samt kostnaden för den. Den anställdes exemplar visar bara hur avgångspensionen är utformad. Genomsnittlig premiekostnad En vanligt förekommande avgångspensionsnivå fram till 65 år är 75 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor/år 2005) och 70 procent av lönen däröver. Dessutom ska arbetsgivaren bekosta den kompensation som behövs för att ålderspensionen inte ska försämras. Grovt räknat kan en genomsnittlig premieavgift till försäkringsbolaget bli procent av månadslönen gånger antalet månader som pensionen ska betalas ut fram till 65 år. För anställda som fyllt 62 år blir kostnaden något lägre än för dem som är yngre. Det beror på att slutbetalningen i dessa fall bekostas kollektivt genom ITP-systemet om den anställda slutar att arbeta. Utöver kostnaden tillkommer särskild löneskatt. Arbetsgivarens avdragsrätt Arbetsgivaren har rätt att göra avdrag för sina kostnader för tjänstepensioner vid taxering. Avdragsrätten gäller även för kostnader för avgångspension. Det kan 15

16 hända att skattemyndigheten nekar avdrag för hela eller en del av kostnaden. Framförallt har det hävdats av skattemyndigheten att avdragsrätt inte finns för kortare utbetalningstid än 3 år. Avdragsrätten minskar arbetsgivarens kostnad för avgångspensionen. Frågor och svar Varför erbjuder företaget avgångspension? Arbetsgivaren kan erbjuda avgångspension till äldre anställda i stället för att säga upp personal för att lösa problem med övertalighet. Avgångspensionering är frivillig och man kan aldrig tvingas att acceptera ett erbjudande om avgångspension. Man bör bedöma erbjudandet mot en eventuell risk för uppsägning. Är erbjudandet från arbetsgivaren bra för mig? Överväg de ekonomiska konsekvenserna noga. Du ska kunna leva på din avgångspension fram till pensionsåldern. Se till att avgångspensionen inte försämrar din ålderspension som du får från 65 års ålder. Ta hjälp av din klubb, den fackliga försäkringsrådgivaren på arbetsplatsen eller ditt förbund. Försäkringsbolag har också kompetens inom området. Det är inte bara din ekonomi som ändras. Det är också en stor omställning att varken ha ett arbete att gå till eller arbetskamrater som man träffar dagligen. Hur ser mitt efterlevandeskydd ut? Rätt till lagstadgad efterlevandepension kan påverkas av avgångspensionen. Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor/år 2005) före avgångspensioneringen har dina efterlevande också rätt till familjepension från ITP. Storleken på familjepensionen ska inte påverkas av avgångspensioneringen. Har du tidigare valt ITPKs familjeskydd, ska skyddet vara kvar vid avgångspensionen om du inte gör ett annat val. Familjeskyddet betalas ut till dina efterlevande om du avlider innan du fyllt 65 år. Överenskommelsen om avgångspension ska även innebära att tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, fortsätter gälla. TGL och familjeskydd upphör då du fyller 65 år, liksom familjeskyddet. Gäller pensionärsrabatter? Du får normalt inte rätt till så kallade pensionärsrabatter när du avgångspensionerats, men avvikelser kan förekomma. 16

17 Bör jag vara med i facket? Du kan fortsätta att vara medlem i ditt förbund även efter avgångspensioneringen. Som medlem i förbundet har du bland annat möjlighet att teckna och behålla förmånliga försäkringar. Du får också hjälp och stöd i frågor som rör till exempel din avgångspension och ålderspension. Du behöver inte längre vara med i a-kassan. Vad händer om jag börjar arbeta och har avgångspension? Har du fyllt 62 år när du får avgångspension och fått din ITP kollektivt slutbetald har du bara rätt att arbeta 7 timmar per vecka. Annars finns inget som hindrar dig att söka ett nytt arbete på hel- eller deltid. Ibland kräver den tidigare arbetsgivaren att avgångspensionären inte ägnar sig åt konkurrerande verksamhet. Avgångspension fram till 65 år minskas nästan aldrig med en lön som betalas ut samtidigt. Kan jag tjäna in ny pensionsrätt? Får du en ny anställning fortsätter du att tjäna in allmän pension. Du får rätt till en ny ITP-försäkring om du får en ny anställning som tjänsteman på ett ITP-anslutet företag före 62 års ålder, om din ordinarie arbetstid är minst 8 timmar per vecka. Den nya ITPn gäller utöver den tidigare redan slutbetalda ITP-pensionen. Pensionen från den nya ITP-försäkringen blir dock liten, eftersom tjänstetiden från tidigare anställningar inte räknas in. Vad händer om jag blir sjuk? Om du arbetar samtidigt som du får avgångspension får du både lagstadgad sjuklön från din nya arbetsgivare och sjukpenning från försäkringskassan. Sjuklönen och sjukpenningen grundar sig på din lön, inte på avgångspensionen. Långvarig sjukdom kan betyda att du får sjukersättning från Försäkringskassan. Då kan din avgångspension minskas med sjukersättningen. Vad händer om jag blir arbetsskadad? Får du en ny anställning gäller den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen på den nya lönen. Finns det kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, på företaget gäller också TFA-försäkringen på den nya lönen. 17

18 Checklista vid avgångspensionering Kompensation för lönebortfallet fram till fyllda 65 år 75 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 70 procent på lönedelar däröver. (Gör en rimlighetskontroll av offerten; antal månader till ålderspension x 75 procent och eventuellt 70 procent av aktuell lön) Individuell kontroll med hjälp av Försäkringskassan eller deras beräkningsverktyg på nätet för att se dels om du förlorar ATP-år, dels om ATP-garantin ger mer än huvudregeln. Förlorar du ATP-år kolla offerten om den innehåller kompensation för bortfall av ATP-år. Kontrollera att du får kompensation för bortfall av 18,5 procent av ålderspensionspremien till den allmänna pensionen fram till 65 år om inte ATP-garantin ger mer. Om du har familj välj återbetalningskydd i avgångspensionen. Då går pengarna till familjen om du skulle avlida. Kontrollera att ITPs ålderpension slutbetalas. Obs! Innebär avgångspensioneringen att du inte får full ITP-tid ska det också kompenseras. (Rimlighetskontroll av premiens storlek i offerten: månadspremien till Alecta x antal månader kvar till 65 år.) Kontrollera att familjepensionen slutbetalas om du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Vid alternativ pensionslösning ska kvarstående månadspremier till 65 år betalas in till aktuell försäkringsgivare. ITPK ska färdigbetalas. Överväg om familjeskyddet ska bibehållas eller väljas bort. Efter valet gjorts ska ITPK-premien x antal månader kvar till 65 år betalas in till vald försäkringsgivare minus eventuell engångspremie för ITPK-familjeskydd som ska betalas till Alecta. Se över ditt ITPK-val. Ska du ha fondförsäkring eller välja om? Ska du ha återbetalningsskydd eller inte? TGL-skyddet ska upprätthållas till 65 år. TGL-premien x antal månader kvar till 65 år ska betalas in till av arbetsgivaren vald försäkringsgivare för TGL. Kontrollera om eventuella gruppförsäkringar via arbetsgivaren kan bibehållas eller om du måste teckna fortsättningsförsäkringar alternativt, om du klarar hälsoprövningen, teckna en försäkring via ditt fackförbund. Har du försäkringen via ditt fackförbund, bibehåll dem och stanna kvar i fackförbundet för att få ett bra gruppförsäkringsskydd. Kontrollera att gruppförsäkringsskyddet ligger på rätt ersättningsnivå. 18

19 Se över dina eventuella förmånstagarförordnanden och uppdatera dem så att de stämmer med din aktuella familjesituation. (Ska göras med jämna mellanrum!) Se till att avgångspensionen är indexerad fram till 65 år. Var skeptisk till a-kassemodellen och andra udda modeller kontakta ditt fackförbund direkt. Pensionslöftet ska vara tryggat och oantastbart via försäkring eller när det gäller ITP-finansierat genom FPG/PRI-systemet. Var misstänksam mot andra lösningar och kontakta ditt fackförbund. Se till att tjänstebil och löneförmåner som inte är pensionsgrundande för ITP/ITPK görs om så att de blir pensionsgrundande. Utnyttjar du möjligheten till ITP/ITPK-slutbetalning efter fyllda 62 år kan du inte arbeta mer än 7 timmar per vecka. Är du sjukskriven och tror att du kommer att vara det fram till 65 år, ska du inte acceptera ett avgångspensionserbjudande. Du förlorar på det. Ordlista ALECTA är ett tjänstepensionsbolag som förvaltar tjänstepensionsplanen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Administrationen sköts av Collectum. ATP (TILLÄGGSPENSION) gäller helt för personer födda 1937 eller tidigare och delvis för personer födda För full ATP krävs 30 år med pensionspoäng. ATP beräknas på de 15 bästa åren. COLLECTUM administrerar ITP planen och skickar ut årsbesked till enskilda tjänstemän som har ITP. ITPK-valet sköts av Collectum. ITPK-familjeskydd tecknas i Alecta. FAMILJESKYDD är en tidsbegränsad efterlevandepension som tjänstemannen själv väljer genom ITPK-valet. FOLKPENSION är grundskyddet i det gamla pensionssystemet. Ersattes av garantipension FPG/PRI-SYSTEMET innebär att arbetsgivaren själv förvaltar pensionsavgiften för ITPs ålderspension. Pensionsregistreringsinstitutet, PRI, beräknar företagets pensionsskuld och betalar ut ITP-pensionerna för företagets räkning. Företaget måste kreditförsäkra den intjänade pensionsavgiften i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, FPG. FPG/PRI-systemet används av större företag. 19

20 GARANTIPENSION är grundskyddet i det nya allmänna pensionssystemet för den som saknat eller haft låg inkomst. INKOMSTBASBELOPP är ett belopp som följer den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige. Inkomstbasbeloppet ändras årligen och är kronor för år INKOMSTPENSION ingår i den nya allmänna pensionen. Den gäller delvis för personer födda och helt för personer som är födda 1954 eller senare. Den grundar sig på hela livsinkomsten. ITP (INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION) gäller för privattjänstemän som arbetar vid företag som omfattas av kollektivavtal inom PTK-området eller av hängavtal. ITP-planens förmåner är sjukpension, ålderspension, kompletterande ålderspension (ITPK) och familjepension. ITPK är en kompletterande ålderspension till ITP. Man väljer själv hur avgiften ska förvaltas och användas. PREMIEPENSION ingår i den nya allmänna pensionen. Den gäller delvis för personer födda och helt för personer som är födda 1954 eller senare. Den grundar sig på hela livsinkomsten. Pensionsavgifterna sparas i fonder som man själv väljer. PRISBASBELOPP är ett belopp som följer prisutvecklingen och som bestäms av regeringen varje år. Prisbasbeloppet för år 2005 är kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2005 är kronor. PENSIONSTILLÄGG ändras i takt med prisutvecklingen och beslutas av Alectas styrelse. ITP är knuten till prisutvecklingen men följer pensionstillägget i stället för prisbasbeloppet. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL, är en livförsäkring som gäller så länge anställningen varar. TGL gäller tidigast från 18 år och upphör att gälla vid pensioneringen. ÅTERBÄRING (vid traditionell försäkring) betalas ut som ett tillägg till det garanterade försäkringsbeloppet om det uppstår överskott. 20

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A ITP-S

P E N S I O N S F A K T A ITP-S P E N S I O N S F A K T A ITP-S ITP-S B roschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-S hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig beskrivning av

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

ITP 2 ålderspension 2009

ITP 2 ålderspension 2009 ITP 2 ålderspension 2009 INNEHÅLL 1 ITP-avtal 2 Ålderspensionens olika delar 3 Lagstadgad pension 5 Tilläggspension 7 Inkomstpension och premiepension 10 Den kollektivavtalade pensionen 12 ITP 2 20 Du

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

ITP 1 ålderspension 2009

ITP 1 ålderspension 2009 ITP 1 ålderspension 2009 INNEHÅLL 1 Inledning 2 Ålderspensionens olika delar 3 Lagstadgad pension 7 Den kollektivavtalade pensionen 8 ITP 1 9 Så här går ITP-valet till 15 Om du inte gör något ITP-val 15

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele P E N S I O N S F A K T A ITP-Tele ITP-Tele Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-Tele hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet TP-P avdelning 2 Du som är eller har varit anställd vid ett bolag inom PostNord har rätt till tjänstepension enligt TP-P. Här får du en översikt av vad som

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S O N S F A K T A TP-P avdelning 2 TP-P avdelning 2 Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett bolag inom Posten AB. Den ger en översiktlig beskrivning av dina

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension Bild 1 ITP 1 ITP-avtalet ITP 1 Sjukpension Premiebestämd ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd ålderspension ITPK Familjeskydd (individens val) Återbetalningsskydd ( - - ) Familjepension Familjeskydd

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2015

Kollektivavtalet försäkrar! 2015 Kollektivavtalet försäkrar! 2015 Informationen är framtagen i samproduktion med PTK Kollektivavtalet försäkrar! Den här informationen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTK-området

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer