Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4"

Transkript

1 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser 5 Möjlighet för enskilda att få annan hjälp 6 Avgångspension 7 Viktigt vid utformningen 7 Fördelar och nackdelar 8 Överenskommelsen 8 Ersättningen 8 Utformningen 9 Vilken lön ska avgångspensionen grundas på? 10 Hur påverkar tjänstetiden avgångspensionen? 11 Kompensation för lägre lagstadgad ålderspension 11 Kompensation för försämrad ITP och ITPK 13 Vad kostar avgångspensionen? 15 Frågor och svar 16 Checklista 18 Ordlista 19

2 Inledning Avgångspension betalas ut till en anställd före ordinarie pensionsålder. Den grundar sig inte på ett kollektivavtal, som tjänstepensionen ITP, utan på en enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om att den anställde lämnar sin anställning i förtid och får pension som kompensation. Den lokala fackliga organisationen är dock ofta med och förhandlar om avgångspensionerna när pensionering ska ske på grund av övertalighet. Överenskommelserna kan se olika ut till och med inom ett och samma företag. Det här häftet vänder sig till dig som arbetar fackligt på en arbetsplats. Det rör också dig som fått erbjudande om avgångspension från arbetsgivaren. Mer information om avgångspension och dina kollektivavtalade försäkringar kan du få från ditt fackförbund tjänstepensionsbolaget Alecta som förvaltar privattjänstemännens tjänstepension ITP Collectum som administrerar ITP och ITPK. Ibland kallas avgångspensioner för avtalspensioner. Vi använder termen avgångspension för att undvika sammanblandning med de kollektivavtalade tjänstepensionerna.

3 Tidig information viktig Företag oavsett storlek använder avgångspension som ett medel för att lösa sina övertalighetsproblem. Det är viktigt att de som berörs informeras vid ett tidigt skede. Gången till avgångspensionering Normalt brukar gången fram till avgångspensionen se ut så här. Arbetsgivaren förankrar först ett erbjudande om avgångspension med den lokala fackliga organisationen. Därefter lämnar arbetsgivaren ett förslag till tjänstemannen som får ta ställning till erbjudandet. Förslaget kan gå ut på att arbetsgivaren antingen köper en försäkring fram till den anställdes ordinarie pensionsålder eller skuldför kostnaden för avgångspensionen i FPG/PRI-systemet. Flera försäkringsbolag erbjuder avgångspensionsförsäkringar. Till skillnad från tjänstepensionen ITP (Industrins och handelns tilläggspension), som bygger på ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv, är avgångspensionen en enskild överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren oavsett om det lokala facket har varit inblandat eller inte. Råd till de förtroendevalda Erbjudandet om avgångspension väcker ofta blandade känslor på arbetsplatsen. Är du förtroendevald, informera då om att avgångspensioneringar är på gång. Kontakta dem som berörs och berätta att den fackliga organisationen och arbetsgivaren startat en förhandling om avgångspension. Berätta varför förhandlingen börjat, vilka erbjudandet är tänkt att omfatta (exempelvis samtliga i en viss åldersgrupp) och att en avgångspension alltid är frivillig. Ett erbjudande om avgångspension kan upplevas på många olika sätt. Ge därför var och en som fått erbjudandet tillfälle att prata med dig och ställa frågor. Gå igenom vad erbjudandet innebär, gärna mer än en gång. I den här skriften finns sidor som du kan kopiera och lämna ut till den som fått ett erbjudande om avgångspension. 3

4 Arbetsgivaren måste förhandla Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, ger arbetstagarna rätt till insyn och inflytande i frågor som rör företagets ledning och verksamhet och som får konsekvenser för de anställda. En driftsinskränkning eller en strukturförändring i ett företag innebär ofta att anställda blir övertaliga. Om en strukturförändring eller driftsinskränkning är nödvändig kan bara bedömas lokalt. Sådana frågor ska alltid förhandlas mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Man utgår ifrån att det som har betydelse för verksamheten också har betydelse för arbetstagarna. Skyldigheten att förhandla före beslut gäller bland annat frågor som rör förändringar av verksamheten. Det kan handla om nedläggning, inskränkning, omplacering eller omflyttning av personal. Det viktigaste är att inflytandet utövas innan beslutet fattas så att medbestämmandet får en verklig innebörd. Läs mer i PTKs handbok om MBL Att vara med innan besluten fattas. Två förhandlingssteg Förhandlingarna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist sker vanligtvis i två steg: Steg 1 Den fackliga organisationen börjar med att förhandla om förändringar i företagets verksamhet, organisation, drift eller liknande. Förhandlingarna kan också röra omfattningen av och tidpunkterna för åtgärderna. Vidare kan man förhandla för att hitta alternativ till uppsägningar eller se till att färre blir uppsagda. Har man kommit överens om att lösa övertaligheten genom avgångspensionering redan under steg 1 behöver man inte fortsätta till steg 2. Steg 2 När den fackliga organisationen och arbetsgivaren har kommit fram till att en viss övertalighet råder övergår förhandlingarna till att handla om själva uppsägningarna. Observera att uppsägningar inte får ske innan möjligheter till omplacering efter eventuell utbildning prövats. Nu tar man fram förslag på alternativ till uppsägningar, exempelvis avgångspensionering. I det här skedet bör företaget och facket vända sig till TRR Trygghetsrådet för att söka hjälp inom ramen för omställningsavtalet. Är företaget och den fackliga organisationen överens om att det finns en övertalighet, kan TRR påbörja person- 4

5 liga samtal med dem som löper risk för att bli uppsagda redan innan frågan om övertalighet är färdigförhandlad. Det är viktigt att den lokala organisationen kontaktar sitt förbund för råd och hjälp. Omställningsavtalet Omställningsavtalet är ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet har kommit till för att underlätta för företag och anställda vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet ligger till grund för TRR Trygghetsrådets verksamhet. TRR bildades 1974 och ansvarar för stödet till arbetsgivarna och de anställda. Verksamheten finansieras genom en avgift som beräknas på lönesumman för de anställda hos de anslutna företagen. Avgiften betalas av arbetsgivarna. Den viktigaste delen av TRRs verksamhet är att hjälpa tjänstemännen att hitta ny sysselsättning. Där har TRR utvecklat metoder för och uppnått goda resultat med att hjälpa övertaliga tjänstemän att finna nytt arbete, till övervägande del dessutom med bibehållen lön. Stödet utformas efter den individuella tjänstemannens behov. Mer om det kan läsas på TRRs webbplats, Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan under vissa förutsättningar genom omställningsavtalet få omställningsstöd, dvs individuellt, personligt stöd och vägledning till nytt arbete eller eget företag samt möjlighet till ekonomiskt stöd för kompetensutveckling avgångsersättning, AGE. Titta in på för aktuella regler. Lokala överenskommelser De flesta företag använder TRR Trygghetsrådet för omställningsstöd. Avtalet ger dock en möjlighet för parterna att träffa lokala överenskommelser om att inte utnyttja TRR utan i stället komma överens om andra åtgärder. Bara ett företag har fram till våren 2005 utnyttjat möjligheten. En sådan överenskommelse innebär att avgiften till TRR minskas. Avgiftssänkningen bestäms av TRRs styrelse och är för närvarande 0,12 procent. Facket och företaget kan vid en akut övertalighetssituation även avtala om att köpa outplacementtjänster från annat håll eller ge stöd i egen regi. Då kan företaget ta ut en summa för enskilda tjänstemän vid uppsägning eller om det 5

6 klart framgår att anställningen upphör på initiativ av arbetsgivaren och att orsaken är arbetsbrist. Sådan överenskommelse lämnas till TRR som betalar ut aktuellt belopp till företaget. Beloppets storlek beslutas av TRRs styrelse. Det aktuella beloppet brukar finnas angivet på TRRs hemsida. För 2005 är beloppet kronor för en heltidsanställd. Det lokala facket bör kontakta sitt förbund för rådgivning innan man träffar en överenskommelse med arbetsgivaren om att avstå från TRRs omställningsstöd. Möjlighet för enskilda att få annan hjälp TRR kan efter prövning ge en enskild anställd rätt använda medel för annan hjälp än genom omställningsstöd även om de lokala parterna inte har träffat överenskommelse om annan lösning. Avgångspension Pensionsåldern är 65 år i privattjänstemännens kollektivavtalade ITP-plan. Planen ger en möjlighet att avtala om lägre pensionsålder, men vi utgår i denna skrift från den ordinarie pensionsåldern 65 år. Lagen om anställningsskydd, LAS, ger dock numera tillsvidareanställda rätt att behålla sitt jobb ända tills man fyller 67 år. Den rätten kan inte avtalas bort och påverkas inte av att man uppnått ITPs pensionsålder. Undantagna från 67-årsregeln är enskilda överenskommelser om lägre avgångsålder som träffats före den 1 september Vill man pensionera sig vid 65 år får man säga upp sig. ITP är slutbetald vid 65 år och någon ny tjänstepension tjänar man inte därefter även om man fortsätter att jobba. Däremot fortsätter man att tjäna in inkomst- och premiepension inom det statliga pensionssystemet. Arbetsgivarna erbjuder vanligtvis avgångspension upp till 65 år till dem som är yngre, ofta kring 60 år. Erbjudandet brukar omfatta slutbetalning av ITP samt kompensation för förlust av kollektivavtalade och allmänna förmåner till fyllda 65 år. Att få till stånd en överenskommelse som räcker ända upp till 67 års ålder kan vara mycket svårt. 6 Du är inte tvungen att acceptera avgångspension! Ett erbjudande om avgångspension kan tas emot olika på en och samma arbetsplats. En del uppfattar erbjudandet positivt medan andra känner sig kränkta. En enskild anställd ska aldrig behöva känna sig pressad till att acceptera avgångspension om han eller hon själv inte vill. Den anställde bör dock väga erbjudandet mot en eventuell risk för uppsägning.

7 En avgångspension innebär vanligtvis att arbetsgivaren finansierar en pension upp till 65 år åt den anställde. Till skillnad från den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP (Industrins och handelns tilläggspension) som träffats mellan Svenskt Näringsliv och PTK, träffas överenskommelse om avgångspension mellan arbetsgivaren och den anställde. Vanligtvis har lokal facklig organisation förhandlat fram med arbetsgivaren utformningen av avgångspensionen, bland annat pensionens nivå. Viktigt vid utformningen När man förhandlar fram avgångspensionen ska pensionens nivå motsvara en viss procentsats av lönen fram till pensionsåldern. Nivån bestäms genom förhandling mellan den anställde, oftast tillsammans med den lokala fackklubben och arbetsgivaren. Även tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, och eventuellt familjeskydd ska fortsätta gälla. Det är viktigt att arbetsgivaren kompenserar den anställde för förlust av den pensionsrätt som han eller hon skulle ha tjänat in till minst ITPs ordinarie pensionsålder från både allmän pension och ITP/ITPK. Fördelar och nackdelar Arbetsgivaren kan erbjuda avgångspension i samband med driftsinskränkning och strukturförändring eller för att ändra ålderssammansättningen bland de anställda. Ett sådant erbjudande kan även lämnas efter önskemål från enskilda anställda. Den lokala fackklubben och företaget bör utreda och bedöma för och nackdelarna med avgångspension utifrån de anställdas och företagets behov. Framförallt bör hänsyn tas till den enskilde tjänstemannens önskemål. De anställdas frågor vid avgångspensionering Vill de anställda gå i pension tidigare? Ger erbjudandet om avgångspension tillräckligt bra ersättning? Kompenseras tappat pensionsintjänande? Kvarstår skydd till efterlevande? Är pensionen tryggad? Kan nedskärningar undvikas genom kompetensutveckling? 7

8 Företagets intressen och avgångspension Har företaget fel ålderssammansättning eller kommer företaget att få det i snar framtid? Behöver företaget ändra inriktning? Behöver företaget ny kompetens, andra erfarenheter och/eller annan personalsammansättning för att möta nya krav? Riskerar företaget att förlora kompetens, erfarenheter, företagskultur, kontaktnät och/eller kundrelationer på kort eller lång sikt? Behöver företaget rekrytera anställda med andra kundrelationer eller kontaktnät? Står kostnaderna för åtgärderna i relation till de positiva effekter som förväntas? Kommer de anställda att acceptera erbjudandet? Överenskommelsen Större företag har ofta utarbetade rutiner och riktlinjer för avgångspensioneringar. De har oftast också anställda och förtroendevalda som är kunniga i försäkringsfrågor. Kontakta alltid förbundet för rådgivning vid avgångspensionering. Är företaget och den lokala fackklubben överens om att det är rätt att erbjuda avgångspension, ska de enas om vilka som ska omfattas av erbjudandet hur avgångspensionen ska utformas från vilken ålder den ska erbjudas hur åtgärderna ska finansieras. Ersättningen När man bestämmer ersättningen är det viktigt att ta hänsyn till alla inkomster och försäkringar både allmänna och avtalade som berörs när man inte längre arbetar. 75 % av lönen! Avgångspensionens nivå Avgångspensionen ska ge de anställda en ersättning som motsvarar en viss procentsats av lönen till den ordinarie pensionsåldern. Ersättningsnivåerna varierar, men ett riktmärke är att avgångspensionen bör ge cirka 75 procent av den aktuella ITP-lönen eller annan överenskommen lönenivå. 8

9 Värdesäkring Det är viktigt att avgångspensionen värdesäkras i avtalet. Avgångspensionen bör sedan justeras varje år i enlighet med avtalet. Det kan ske antingen i takt med inflationen genom pensionstillägg eller med en individuellt beräknad återbäring. Kompensation för förlorat pensionsintjänande Avgångspensionen ska kompensera för förlust av pensionsintjänande från avgångspensionstidpunkten fram till pensionsåldern. Kompensation ska täcka eventuell förlust av ATP-poäng, inkomst- och premiepension, ITP samt ITPK. TGL ska omfattas Glöm inte bort tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. Familjeskydd bör fortsätta gälla Om tjänstemannen har ITPK-familjeskydd, ska man tänka efter om familjesituationen är sådan att det bör fortsätta att gälla. Utformningen Avgångspensioner kan utformas på många olika sätt. Ett sätt är att företaget köper en pensionsförsäkring som ger den anställde en pension fram till ålderspensionen. Det är också möjligt att koppla ett återbetalningsskydd till avgångspensionen så att återstående avgångspension betalas till efterlevande vid dödsfall. En fördel med pensionsförsäkring är att försäkringsbolaget tar ansvaret för pensionsförmånen helt och hållet. En avgångspension kan knytas till prisutvecklingen och värdesäkras genom pensionstillägg. Det förekommer också att avgångspensionen i stället knyts till den återbäring som försäkringsbolaget ger. Den beror på hur försäkringsbolaget lyckats förvalta pengarna. Återbäringen tillfaller vanligtvis den anställde, men det finns också försäkringar där viss återbäring tillfaller arbetsgivaren. I sådana fall ska man kräva att den anställde får en årlig höjning av pensionen som motsvarar minst inflationen. Flera försäkringsbolag erbjuder såväl försäkring med värdesäkring genom pensionstillägg som individuell återbäring. Om arbetsgivaren tryggar ITP-planens ålderspension för den anställde i egen regi genom FPG/PRI-systemet tecknas sällan försäkring. Då ordnas avgångspensionen oftast inom FPG/PRI-systemet eller motsvarande. FPG/PRI-systemet är lika tryggt för den anställde som en försäkring och används av de flesta storföretag. Avgångspension inom FPG/PRI-systemet värdesäkras alltid med Alectas pensionstillägg. För ITPK-egenpension och ITPK-familjeskydd tecknas alltid försäkring fram till 65 år. Ett undantag är ITPK i ursprunglig form, som kan även tryggas inom FPG/PRI-systemet. 9

10 Varning för a-kassemodellen En del företag använder sig av a-kassemodellen vid avgångspensioneringar. Klubbarna rekommenderas vara observanta då sådana avgångspensionslösningar dyker upp. Syftet med a-kassan och avgångsersättningen från TRR Trygghetsrådet är inte att finansiera avgångspensioner. Kontakta förbundet för rådgivning om arbetsgivaren föreslår a-kassemodell! Vilken modell för värdesäkring av avgångspensionen som är möjlig att använda beror på vilken tryggandeform som företaget väljer och vad som sägs i pensionslöftet. Det är viktigt att pensionslöftet tydligt beskriver hur uppräkning ska göras. Alectas pensionstillägg ska vara miniminorm. Vilken lön ska avgångspensionen grundas på? Även om avgångspensionen är en överenskommelse mellan den enskilde och arbetsgivaren och inte mellan facket och arbetsgivaren baseras avgångspensionen ofta på den ITP-grundande lönen som är fast lön och kontant semestertillägg naturförmåner som kost eller bostad (Obs! ej bilförmån) värderade enligt Skatteverkets anvisningar provision, tantiem eller liknande (treårsgenomsnitt) ersättning för regelmässigt skiftarbete, ob-tillägg, jourtid eller beredskapstjänst. Räkna med hela löneökningen efter 60 år För den som har fyllt 60 år kan den pensionsmedförande ITP-lönen vara lägre än den egentliga lönen till följd av lönekapning eller 60-delsreduktion. Sådana begränsningar brukar man dock bortse från och man beräknar avgångspensionen på den fulla ITP-lönen. Byt ut bilförmånen mot lön före 60 års ålder Tjänstebil Värdet av tjänstebil är inte pensionsmedförande i ITP-planen men den bör tas med i beräkningen av avgångspensionen. Har den anställde en tjänstebil vid avgångspensionstidpunkten är det fördelaktigt att byta ut bilförmånen mot höjd lön före 60 års ålder eftersom den då höjer ålderspensionen från ITP. Byter man tjänstebil mot lön efter fyllda 60 år blir bara en mindre del av löneökningen pensionsgrundande för ITP på grund av reglerna om lönekapning och 60-delsreduktion. Detsamma kan gälla även för andra bruttolöneavståenden. 10

11 Även andra inkomster kan beaktas Avgångspensionen behöver inte baseras på ITP-planens lönebegrepp utan man kan välja annat. Bland annat bör man strunta i regler om lönekapning och 60-delsreduktion och ta med löneförhöjningarna fullt ut för den som fått höga lönelyft efter fyllda 60 år. Andra ersättningar som inte är ITP-grundande men som kan ligga till grund för avgångspension är bland annat: övertid/mertid bilförmån förmån av hemdator subventionerad lunch aktuell provision. Hur påverkar tjänstetiden avgångspensionen? Avgångspensionen betraktas inte som uppskjuten lön som tjänstepensionen ITP. Den är i stället en ersättning som arbetsgivaren betalar den anställde mot att denne avstår från sin rätt att ha kvar sitt jobb. Med andra ord arbetsgivaren använder tjänstepensionen för att köpa ut den anställde. Alltså ska avgångspensionen inte reduceras för att tjänstemannen inte har fulla 360 månader inom ITP-planen utan avgångspensionen ska betalas ut med fullt belopp fram till det är dags för ålderspension. Se till att få ersättning för förlorad tid i ITP-planen ITP-pensionen från 65 år kan däremot reduceras om tjänstetiden blir kortare än 360 månader till följd av avgångspensioneringen. Utgångspunkten vid förhandling om avgångspension ska vara att avgångspensionen inte ska försämra den anställdes tjänstetid för ITP. Det är alltså viktigt att se till att den anställde får kompensation för missad tjänstetid till följd av avgångspensionen. Kompensation för lägre lagstadgad ålderspension Avgångspensionen ska kompensera den anställde för den förlust av allmän pension som han eller hon gör genom att gå i pension i förtid. Den som är äldre och får den största delen av sin allmänna pension från det gamla ATP-systemet förlorar oftast inte ATP eftersom den beräknas på de 15 bästa åren av 30. ATP har bytt namn till tilläggspension. Vi använder dock det gamla invanda ATP. Till skillnad från ATP, som beräknas på inkomsten under de 15 bästa åren av 30, går det inte längre att i förväg räkna fram hur stor den nya allmänna pensionen blir. Pensionens storlek avgörs i stället av hela livsinkomsten och man tjänar in ny pensionsrätt så länge man arbetar. Den som slutar att arbeta före 65 år genom 11

12 avgångspension får en lägre allmän pension när han eller hon senare går i ålderspension. Födda Den som är född får pension från både ATP-systemet och det nya systemet. De är dock alltid garanterade att få minst den pension som de tjänat in till och med Störst värde har denna ATP-garanti för dem som är födda fram till mitten av 40-talet. Det är alltså viktigt att se till att få kompensation för bortfall av de 18,5 procent av inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp som arbetsgivare betalar som premie till den allmänna pensionen fram tills minst fyllda 65 år. Hur mycket man får från vart och ett av systemen beror på åldern. Ju äldre man är desto mer får man från ATP och tvärtom. Hur mycket denna åldersgrupp förlorar i allmän pension vid en avgångspensionering är individuellt. Alla i åldersgruppen riskerar dock att få lägre lagstadgad ålderspension från 65 år om de lämnar yrkeslivet tidigare. Arbetsgivaren ska göra en individuell beräkning för varje avgångspensionär och vid behov ordna en kompensation för det förlorade intjänandet för tiden fram till ålderspensioneringen, vanligtvis 65 år. Det finns schablonmodeller för att beräkna kompensationen. Den anställda kan själv med hjälp av Försäkringskassan ta reda på om det finns risk för förlorade ATP-år som behöver kompenseras i avgångspensionen. Det finns även beräkningsverktyg på Försäkringskassans webbplats, som man kan använda för beräkningarna. Även beräkningshjälpmedlen på är till hjälp vid bedömningen. Försäkringskassan kan också lämna information om ATP-garantin ger bättre pension än huvudregeln. I sådana fall behöver inte bortfallet av premien till den allmänna pensionen nödvändigtvis kompenseras. Pengarna kan läggas i en egen premiebestämd pensionsförsäkring. Observera att den totala premien ser ut att bli lägre än premien gånger antal månader kvar till ålderspensioneringen eftersom belopp som betalas ut i förväg diskonteras. För den som inte kommer att tjäna in 30 ATP-år på grund av avgångspensionering ska även kompenseras för förlorade ATP-poängår. Kompensationen ska tryggas, dvs försäkras eller ordnas inom FPG/PRI-systemet. Det bör göras i samband med avgångspensioneringen. Födda 1954 eller senare De som är födda 1954 eller senare omfattas helt och hållet av den nya allmänna ålderspensionen. Frågan om avgångspension är ännu inte aktuell för denna åldersgrupp. 12

13 Kompensation för försämrad ITP och ITPK Den kollektivavtalade ålderspensionen för privattjänstemännen består av ITP, Industrins och handelns tilläggspension ITPK, kompletterande ålderspension enligt ITP-planen. Avgångspensionen ska i princip inte försämra ålderspension från ITP och ITPK efter 65 år. Dessutom ska tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) och eventuellt ITPK-familjeskydd upprätthållas genom att arbetsgivaren kompenserar för den minskning av ITP och ITPK som uppstår när avgiftsbetalningen avbryts i förtid. Vid avgång efter 62 år är den vanligaste metoden för att kompensera för bortfall av ITP-planens ålderspension slutbetalning av ITP och ITPK. Observera att din ordinarie arbetstid inte får överskrida 7 timmar/vecka. Annars gäller inte slutbetalningen. ITP, Industrins och handelns tilläggspension Ålderspension från ITP räknas ut i procent av den pensionsmedförande lönen. Ersättningsnivåerna för ITP är olika i olika inkomstskikt. ITP-pensionen minskas om tjänstetiden är kortare än 360 månader, dvs 30 år Lön i inkomstbasbelopp Lön i kronor 2005 ITP-ålderspension 0 7, % 7, % ,5 % Kompensation för försämrad ITP ska alltid omfatta ITPs ålderspension. För den som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor/år 2005) omfattar ITP även familjepension, som också ska kompenseras. Kompensationen baseras vanligen på den ITP-lön som gällde närmast avgångspensioneringen. Kompensation för försämrad ålderspension, familjepension och eventuell ITPK i ursprunglig form kan antingen vara värdesäkrad med pensionstillägg eller höjas motsvarande den återbäring som beror på hur försäkringsbolaget lyckats förvalta pengarna. Arbetsgivaren kan slutbetala ITP-försäkringen i Alecta eller i stället välja att ordna kompensation genom en tilläggsförsäkring. Arbetsgivaren som finansierar ålderspension och ITPK i ursprunglig form genom skuldföring i egen regi, väljer oftast att slutbetala pensionen inom ramen för FPG/PRI-systemet. ITPK Utöver ITP finns ITPK som är en kompletterande ålderspension. Tjänstemannen väljer själv hur avgifterna för ITPK ska förvaltas och användas under den för- 13

14 värvsaktiva tiden. Avgifterna kan placeras i en traditionell försäkring med grundränta och återbäring eller i en fondförsäkring, som innebär att pensionskapitalet fluktuerar med fondandelarnas värde. Man kan också välja att använda avgifterna enbart till den egna ålderspensionen eller använda en del till återbetalningsskydd och familjeskydd som ger trygghet för familjen vid dödsfall. Den som inte väljer blir automatiskt försäkrad för ITPK i ursprunglig form, som inte tilldelas återbäring utan endast grundränta under intjänandetiden. Vid pensioneringen väljer tjänstemannen själv om ITPK ska betalas ut livsvarigt eller tidsbegränsat under exempelvis 5 eller 10 år. ITPK ska slutbetalas! Oavsett hur tjänstemannen valt att ITPK-avgiften ska förvaltas och användas ska hans eller hennes ITPK inte försämras till följd av avgångspensioneringen. Det ordnas genom slutbetalning av ITPK-pensionen fram till 65 år. Slutbetalningen görs i det försäkringsbolag som den anställde valt för sin ITPK eller något annat försäkringsbolag. Slutbetalningen ska ordnas i samband med avgångspensioneringen. ITPK-familjeskydd Om den anställde valt ett familjeskydd som komplement till egenpensionen, ska skyddet behållas om den anställde vill det. Familjeskyddet tecknas hos Alecta. Det görs lämpligen genom en engångspremie som motsvarar den aktuella försäkringspremien gånger antal valda basbelopp. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Genom kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK omfattas tjänstemännen av TGL. Försäkringen är knuten till anställningen och upphör vid en avgångspensionering. När arbetsgivaren och den lokala fackklubben eller den anställde träffar en överenskommelse om avgångspension ska överenskommelsen innebära att TGL fortsätter gälla fram till ordinarie pensionsålder. Det görs lämpligen genom att arbetsgivaren betalar en engångspremie som motsvarar antalet månader till 65 år gånger aktuell TGL-premie hos en försäkringsgivare som arbetsgivaren väljer. 14

15 Viktigt att tänka på Nivån på avgångspensionen. Värdesäkring av avgångspensionen. Lönen som avgångspensionen ska baseras på. Tjänstetiden för ITP. Kompensation för förlorad allmän pension. Kompensation för förlust av ITP och ITPK. Ska familjeskydd fortsätta gälla? TGL ska fortsätta gälla. Pensionslöftet ska vara tryggat. Vad kostar avgångspensionen? Kostnaderna för avgångspensionerna varierar från person till person och beror på den anställdes aktuella lön och ålder samt hur mycket den anställde förlorar i pensionsintjänande från tidpunkten för avgångspensionen till ålderspensioneringen. Offert För att kunna bedöma vad åtgärderna kostar bör klubben och företaget gemensamt ta in offerter från ett försäkringsbolag. Försäkringsbolagen brukar sända offerten i två exemplar till företaget: ett exemplar som är avsett för arbetsgivaren och ett för den anställde. Företagets exemplar visar både hur avgångspensionen är utformad samt kostnaden för den. Den anställdes exemplar visar bara hur avgångspensionen är utformad. Genomsnittlig premiekostnad En vanligt förekommande avgångspensionsnivå fram till 65 år är 75 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor/år 2005) och 70 procent av lönen däröver. Dessutom ska arbetsgivaren bekosta den kompensation som behövs för att ålderspensionen inte ska försämras. Grovt räknat kan en genomsnittlig premieavgift till försäkringsbolaget bli procent av månadslönen gånger antalet månader som pensionen ska betalas ut fram till 65 år. För anställda som fyllt 62 år blir kostnaden något lägre än för dem som är yngre. Det beror på att slutbetalningen i dessa fall bekostas kollektivt genom ITP-systemet om den anställda slutar att arbeta. Utöver kostnaden tillkommer särskild löneskatt. Arbetsgivarens avdragsrätt Arbetsgivaren har rätt att göra avdrag för sina kostnader för tjänstepensioner vid taxering. Avdragsrätten gäller även för kostnader för avgångspension. Det kan 15

16 hända att skattemyndigheten nekar avdrag för hela eller en del av kostnaden. Framförallt har det hävdats av skattemyndigheten att avdragsrätt inte finns för kortare utbetalningstid än 3 år. Avdragsrätten minskar arbetsgivarens kostnad för avgångspensionen. Frågor och svar Varför erbjuder företaget avgångspension? Arbetsgivaren kan erbjuda avgångspension till äldre anställda i stället för att säga upp personal för att lösa problem med övertalighet. Avgångspensionering är frivillig och man kan aldrig tvingas att acceptera ett erbjudande om avgångspension. Man bör bedöma erbjudandet mot en eventuell risk för uppsägning. Är erbjudandet från arbetsgivaren bra för mig? Överväg de ekonomiska konsekvenserna noga. Du ska kunna leva på din avgångspension fram till pensionsåldern. Se till att avgångspensionen inte försämrar din ålderspension som du får från 65 års ålder. Ta hjälp av din klubb, den fackliga försäkringsrådgivaren på arbetsplatsen eller ditt förbund. Försäkringsbolag har också kompetens inom området. Det är inte bara din ekonomi som ändras. Det är också en stor omställning att varken ha ett arbete att gå till eller arbetskamrater som man träffar dagligen. Hur ser mitt efterlevandeskydd ut? Rätt till lagstadgad efterlevandepension kan påverkas av avgångspensionen. Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor/år 2005) före avgångspensioneringen har dina efterlevande också rätt till familjepension från ITP. Storleken på familjepensionen ska inte påverkas av avgångspensioneringen. Har du tidigare valt ITPKs familjeskydd, ska skyddet vara kvar vid avgångspensionen om du inte gör ett annat val. Familjeskyddet betalas ut till dina efterlevande om du avlider innan du fyllt 65 år. Överenskommelsen om avgångspension ska även innebära att tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, fortsätter gälla. TGL och familjeskydd upphör då du fyller 65 år, liksom familjeskyddet. Gäller pensionärsrabatter? Du får normalt inte rätt till så kallade pensionärsrabatter när du avgångspensionerats, men avvikelser kan förekomma. 16

17 Bör jag vara med i facket? Du kan fortsätta att vara medlem i ditt förbund även efter avgångspensioneringen. Som medlem i förbundet har du bland annat möjlighet att teckna och behålla förmånliga försäkringar. Du får också hjälp och stöd i frågor som rör till exempel din avgångspension och ålderspension. Du behöver inte längre vara med i a-kassan. Vad händer om jag börjar arbeta och har avgångspension? Har du fyllt 62 år när du får avgångspension och fått din ITP kollektivt slutbetald har du bara rätt att arbeta 7 timmar per vecka. Annars finns inget som hindrar dig att söka ett nytt arbete på hel- eller deltid. Ibland kräver den tidigare arbetsgivaren att avgångspensionären inte ägnar sig åt konkurrerande verksamhet. Avgångspension fram till 65 år minskas nästan aldrig med en lön som betalas ut samtidigt. Kan jag tjäna in ny pensionsrätt? Får du en ny anställning fortsätter du att tjäna in allmän pension. Du får rätt till en ny ITP-försäkring om du får en ny anställning som tjänsteman på ett ITP-anslutet företag före 62 års ålder, om din ordinarie arbetstid är minst 8 timmar per vecka. Den nya ITPn gäller utöver den tidigare redan slutbetalda ITP-pensionen. Pensionen från den nya ITP-försäkringen blir dock liten, eftersom tjänstetiden från tidigare anställningar inte räknas in. Vad händer om jag blir sjuk? Om du arbetar samtidigt som du får avgångspension får du både lagstadgad sjuklön från din nya arbetsgivare och sjukpenning från försäkringskassan. Sjuklönen och sjukpenningen grundar sig på din lön, inte på avgångspensionen. Långvarig sjukdom kan betyda att du får sjukersättning från Försäkringskassan. Då kan din avgångspension minskas med sjukersättningen. Vad händer om jag blir arbetsskadad? Får du en ny anställning gäller den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen på den nya lönen. Finns det kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, på företaget gäller också TFA-försäkringen på den nya lönen. 17

18 Checklista vid avgångspensionering Kompensation för lönebortfallet fram till fyllda 65 år 75 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 70 procent på lönedelar däröver. (Gör en rimlighetskontroll av offerten; antal månader till ålderspension x 75 procent och eventuellt 70 procent av aktuell lön) Individuell kontroll med hjälp av Försäkringskassan eller deras beräkningsverktyg på nätet för att se dels om du förlorar ATP-år, dels om ATP-garantin ger mer än huvudregeln. Förlorar du ATP-år kolla offerten om den innehåller kompensation för bortfall av ATP-år. Kontrollera att du får kompensation för bortfall av 18,5 procent av ålderspensionspremien till den allmänna pensionen fram till 65 år om inte ATP-garantin ger mer. Om du har familj välj återbetalningskydd i avgångspensionen. Då går pengarna till familjen om du skulle avlida. Kontrollera att ITPs ålderpension slutbetalas. Obs! Innebär avgångspensioneringen att du inte får full ITP-tid ska det också kompenseras. (Rimlighetskontroll av premiens storlek i offerten: månadspremien till Alecta x antal månader kvar till 65 år.) Kontrollera att familjepensionen slutbetalas om du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Vid alternativ pensionslösning ska kvarstående månadspremier till 65 år betalas in till aktuell försäkringsgivare. ITPK ska färdigbetalas. Överväg om familjeskyddet ska bibehållas eller väljas bort. Efter valet gjorts ska ITPK-premien x antal månader kvar till 65 år betalas in till vald försäkringsgivare minus eventuell engångspremie för ITPK-familjeskydd som ska betalas till Alecta. Se över ditt ITPK-val. Ska du ha fondförsäkring eller välja om? Ska du ha återbetalningsskydd eller inte? TGL-skyddet ska upprätthållas till 65 år. TGL-premien x antal månader kvar till 65 år ska betalas in till av arbetsgivaren vald försäkringsgivare för TGL. Kontrollera om eventuella gruppförsäkringar via arbetsgivaren kan bibehållas eller om du måste teckna fortsättningsförsäkringar alternativt, om du klarar hälsoprövningen, teckna en försäkring via ditt fackförbund. Har du försäkringen via ditt fackförbund, bibehåll dem och stanna kvar i fackförbundet för att få ett bra gruppförsäkringsskydd. Kontrollera att gruppförsäkringsskyddet ligger på rätt ersättningsnivå. 18

19 Se över dina eventuella förmånstagarförordnanden och uppdatera dem så att de stämmer med din aktuella familjesituation. (Ska göras med jämna mellanrum!) Se till att avgångspensionen är indexerad fram till 65 år. Var skeptisk till a-kassemodellen och andra udda modeller kontakta ditt fackförbund direkt. Pensionslöftet ska vara tryggat och oantastbart via försäkring eller när det gäller ITP-finansierat genom FPG/PRI-systemet. Var misstänksam mot andra lösningar och kontakta ditt fackförbund. Se till att tjänstebil och löneförmåner som inte är pensionsgrundande för ITP/ITPK görs om så att de blir pensionsgrundande. Utnyttjar du möjligheten till ITP/ITPK-slutbetalning efter fyllda 62 år kan du inte arbeta mer än 7 timmar per vecka. Är du sjukskriven och tror att du kommer att vara det fram till 65 år, ska du inte acceptera ett avgångspensionserbjudande. Du förlorar på det. Ordlista ALECTA är ett tjänstepensionsbolag som förvaltar tjänstepensionsplanen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Administrationen sköts av Collectum. ATP (TILLÄGGSPENSION) gäller helt för personer födda 1937 eller tidigare och delvis för personer födda För full ATP krävs 30 år med pensionspoäng. ATP beräknas på de 15 bästa åren. COLLECTUM administrerar ITP planen och skickar ut årsbesked till enskilda tjänstemän som har ITP. ITPK-valet sköts av Collectum. ITPK-familjeskydd tecknas i Alecta. FAMILJESKYDD är en tidsbegränsad efterlevandepension som tjänstemannen själv väljer genom ITPK-valet. FOLKPENSION är grundskyddet i det gamla pensionssystemet. Ersattes av garantipension FPG/PRI-SYSTEMET innebär att arbetsgivaren själv förvaltar pensionsavgiften för ITPs ålderspension. Pensionsregistreringsinstitutet, PRI, beräknar företagets pensionsskuld och betalar ut ITP-pensionerna för företagets räkning. Företaget måste kreditförsäkra den intjänade pensionsavgiften i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, FPG. FPG/PRI-systemet används av större företag. 19

20 GARANTIPENSION är grundskyddet i det nya allmänna pensionssystemet för den som saknat eller haft låg inkomst. INKOMSTBASBELOPP är ett belopp som följer den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige. Inkomstbasbeloppet ändras årligen och är kronor för år INKOMSTPENSION ingår i den nya allmänna pensionen. Den gäller delvis för personer födda och helt för personer som är födda 1954 eller senare. Den grundar sig på hela livsinkomsten. ITP (INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION) gäller för privattjänstemän som arbetar vid företag som omfattas av kollektivavtal inom PTK-området eller av hängavtal. ITP-planens förmåner är sjukpension, ålderspension, kompletterande ålderspension (ITPK) och familjepension. ITPK är en kompletterande ålderspension till ITP. Man väljer själv hur avgiften ska förvaltas och användas. PREMIEPENSION ingår i den nya allmänna pensionen. Den gäller delvis för personer födda och helt för personer som är födda 1954 eller senare. Den grundar sig på hela livsinkomsten. Pensionsavgifterna sparas i fonder som man själv väljer. PRISBASBELOPP är ett belopp som följer prisutvecklingen och som bestäms av regeringen varje år. Prisbasbeloppet för år 2005 är kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2005 är kronor. PENSIONSTILLÄGG ändras i takt med prisutvecklingen och beslutas av Alectas styrelse. ITP är knuten till prisutvecklingen men följer pensionstillägget i stället för prisbasbeloppet. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL, är en livförsäkring som gäller så länge anställningen varar. TGL gäller tidigast från 18 år och upphör att gälla vid pensioneringen. ÅTERBÄRING (vid traditionell försäkring) betalas ut som ett tillägg till det garanterade försäkringsbeloppet om det uppstår överskott. 20

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara TRYGGHET & förmåner Har du gjort ditt ITPK-val? sid 4 Kollektivavtal eller inte? sid 6 Reformen som datoriserade folkhemmet sid 9 Pionjärer inom personalförmåner Det är viktigt att locka till oss och behålla

Läs mer

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer