Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti"

Transkript

1 Projektplan Projektets namn: KvaLed 2 (Kvalitetsstrategin och Ledningssystemet, fas 2) Ansökningsgrupp: Stöd för genomförandet av kvalitetsstrategin Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti Kontaktperson: Agneta Evers, Geografiskt område/områden för projektet: Nyland, Österbotten, Egentliga Finland Deltagarnas nuvarande situation: Axxell Utbildning Ab: Certifierat ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Yrkesakademin i Österbotten: ISO 9001 certifierade, naturbruksenheten är därtill ISO certifierad. Vuxenutbildningen arbetar enligt EFQM. Optima: arbetar enligt ISO 9001, specialundervisningen har varit ISO 9001-certifierad. o Organisationsschema är uppgjort. o Optimas policy, vision övergripande målsättningar och tyngdpunktsområden är utarbetade. Befattningsbeskrivningarna är klara. o Processbeskrivningar är under arbete. Vasa yrkesinstitut: Kvalitetsarbetet struktureras. Suupohjan ammatti-instituutti: Certifierat ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)/Sertifioitu toimintajärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Inom KvaLed arbetar vi på svenska och finska, så att direkt samarbete med Suupohjan ammattiinstituutti sker på finska, övrig kommunikation sker på svenska. Var och en får använda sitt modersmål vid möten och korrespondens/kvaled-verkoston työkieli on ruotsi ja suomi, suora yhteistyö Suupohjan ammatti-instituutin kanssa tapahtuu suomeksi. Muu kommunikaatio tapahtuu ruotsiksi, mutta jokainen saa käyttää äidinkielensä kokouksissa ja kirjeenvaihdossa. Hur projektet genomförts hittills (fas 1) Inledande möte hölls på YA! i Vasa. Vid mötet reviderades verksamhetsplanen. Den (i Jakobstad) och den (i Karis) utbildade Carina Mattsson (YA!) och Agneta Evers (Axxell) projektdeltagare i peer review-metoden. Utbildningen indelades i teoridel (förmiddagen) och praktiska övningar (eftermiddagen). Utbildningen omfattade planering, genomförande och rapportering av peer review. Målgrupp för utbildningen var i första hand de som kommer att använda peer review-metoden inom projektet under 2012 och också under fortsatt finansiering år Totalt deltog 31 personer i utbildningen. Från nätverkets samarbetspartner och projektet VETO (Kvalitetsutveckling i läroavtalsverksamheten genom grupputvärdering) Vasa kustregions läroavtalsbyrå deltog två personer. Peer review-utvärderingarna har förberetts. Axxell och Yrkesakademin har planerat Peer review med temat Systematiska utvärdringar och mätningar samt Val av processer och uppföljningen av dessa samt mätare och uppföljning. Yrkesakademin gjorde peer review vid Axxell Axxell fick en 1/6

2 skriftlig sammanställning av feedbacken två veckor efter utvärderingen. Axxell genomförde peer review vid Yrkesakademin och skickade en skriftlig rapport till YA! 2 veckor efter utvärderingen. Optima och Vasa yrkesinstitut utvärderade varandra 5.11 och För utvärderingarna uppgjordes kriterier och gemensamma frågor planerades. Vid Optima utvärderades stödfunktionen Studietorget och vid Vasa yrkesinstitut stödfunktioner för yrkesinlärning. Tema för utvärderingarna var Placering i arbetslivet och Placering i fortsatta studier. Under projekttiden har vi spridit insamlad kunskap inom nätverket. Inom projektet utvecklad material skickas till Leena Koski för publicering på UBS hemsidor. Centrala mål i projektet KvaLed 2 (fas 2) 1. Implementering av målstyrning i verksamheten 2. Inom nätverket utvecklar vi våra kvalitetsverktyg utgående från resultaten i de utförda peer review-utvärderingarna och rapporterna. Utgående från resultatet av det första peer reviewtillfället anser vi att resurser ska satsas på utvecklingsarbete inom de olika organisationerna. På detta sätt kan vi garantera att relevanta förbättringsförslag planeras och verkställs. Vi utvecklar våra utvärderingar och deras omfattning, mätare och analysverktyg i enlighet med UBS rekommendationer och de europeiska referensramarna (CQAF) 3. Att medverka i kvalitetsnätverket som följer ISO-standarderna för att säkerställa långsiktig utveckling. 4. Förbättring av våra organisationers informationsflöde som stöd för kvalitetsarbetet 5. Interna informationstillfällen ordnas vid respektive organisation i nätverket. Samarbetspartners och andra intressenter bjuds in. Hur genomförs KvaLed 2 projektet i praktiken (fas 2) Inledande möte hölls vid YA! i Vasa. En sammanfattning av fas 1 presenterades. Projektplanen för KvaLed 2 (fas 2) detaljplanerades och tidtabell fastslogs. I projektbudgeten hade för det inledande mötet reserverats medel för en till två deltagare per medverkande organisation. 1. Baserat på de erfarenheter vi fått genom peer review och samverkan inom KvaLed-nätverket stöder vi arbetet med att inom varje organisation prioritera vad vi i första hand ska förbättra och utveckla samt hur målsättningar ska fastställas. 2. Utgående från de 2012 utförda och protokollförda peer review utvärderingarna samt de som sker under våren 2013, görs utvecklingsarbete inom de olika organisationerna i nätverket med tyngdpunkt på utveckling och införande av korrigerande åtgärder och ständig förbättring. Utgående från valda tema sker revidering och förbättring av systematiska utvärderingar samt uppföljning av processer och processmätare. I nätverket kommer vi också att utveckla verksamheten utgående från hur studerande placerar sig i arbetslivet eller fortsätter sina studier. 3. JAMI, Suomen yrittäjäopisto, LC Logistics Center Oy, SATAEDU och Suupohjan ammattiinstituutti ordnade ISO LAATU - koulutuksen laadunhallintaseminaari. Vid detta seminarium bildades ett nätverk för utbildningsanordnare som arbetar enligt ISOstandarderna. KvaLed -projektet kommer att samarbeta med detta ISO-nätverk genom att 2/6

3 delta i en workshop i Seinäjoki I workshopen deltar 2 personer från både Axxell och Suupohjan ammatti-instituutti. Tema för de olika arbetsgrupperna är: 1. Aikuisopiskelijoiden ohjaamisen haasteet, 2. Opiskelijahallinto-asiaa ja yhteisvalintaohjelmiston uudistuminen, 3. Muutos toimintajärjestelmän toiminnanohjaukseen, 4. Vertaisaudioinnit/-arvioinnit, sisäisten auditointien vetailua. 4. För att stöda kvalitetsarbetet i våra organisationer och implementeringen av kvalitetsstrategin i det vardagliga arbetet är det av största vikt att informationsflödet inom våra organisationer fungerar väl. Informationsflödet ska fungera såväl internt som externt (två-vägskommunikation). Inom KvaLed byggs ett nätverk för informationsansvariga från respektive organisation. Detta nätverk ska utveckla informationsflödet och kommer i fortsättningen att hålla årliga möten med hjälp av tekniska hjälpmedel (t.ex. ACP eller videokonferens). Infonätverket startas upp vid ett möte i Vasa i april 2013 (en deltagare per organisation). På hösten hålls ett uppföljningsmöte via ACP eller videokonferens. Mötes-PM/rapport skrivs och skickas till KvaLeds projektkoordinator. När vi utvecklat grundpelarna inom kvalitetsarbetet (processer, utvärderingar och mätare) bör vi försäkra oss om att informationen inom organisationen sprids och når mottagarna på ett ändamålsenligt sätt. För att lära oss av andra (t.ex. företag eller en yrkesskola), med verksamhetspunkter på olika adresser kommer infonätverket att göra ett benchmarkingbesök. Infonätverket utreder var besöket skall göras hösten Besöket förbereds, en agenda för dagen görs upp, frågor formuleras och för benchmarkingen skrivs en rapport, som skickas till KvaLeds projektkoordinator. 5. KvaLeds avslutande möte hålls i samband med slutseminariet i Åbo Till slutseminariet sammanställs en sammanfattning av KvaLed 2. Vid mötet deltar respektive organisations KvaLed-ansvarig på projektets bekostnad. Övriga icke specificerade möten inom nätverket strävar vi att hålla via Adobe Connect Pro eller videokonferens. Under projekttiden sprider vi insamlad kunskap inom nätverket. Material som utvecklats under projektet skickas till Leena Koski för publicering på UBS hemsidor. KvaLed 2 projektet redovisas till projektfinansiären efter avslutad projekttid. Planerade peer review utvärderingar 2013 Efter utvärderingarna evaluerar vi tillfällena och själva arbetsmetoden, så att vi kan finslipa arbetsmetoderna inför nästa peer review-omgång. Axxell ja Suupohjan ammatti-instituutti Vertaisarvioinnit pidetään keväällä 2013 Karjaalla ja Kauhajoella. 3/6

4 Vertaisarvioinnin teema: 1. Pedagogisen laadun mittaaminen - Organisaatioiden opiskelija- ja opettajapalautteiden vertailu/arviointi - Mihin palautteet johtavat - Mittareiden suunnittelu ja kehittäminen - Opettajakyselyn suunnittelu ja kytkeminen kehityskeskusteluun -> - Opiskelijakyselyn tuloksien mahdollinen kytkeminen kehityskeskusteluun -> Opettajan urasuunnittelu (tavoitteet ja niistä sopiminen) Vertaisarviointiin osallistuu: Axxellista: Toimintajärjestelmän koordinaattori, muita koordinaattoreita (yhteensä 3 henkilöä) Suupohjan ammatti-instituutista: Laatupäällikkö, auditointiryhmän jäseniä (yhteensä kolme henkilöä) Nykytilanne: Axxell käyttää itse kehittämää opiskelija- ja opettajapalautemateriaalia (Webropol:ssa) Suupohjan ammatti-instituutti käyttää Inkaa Vertaisarvioinnin ja kehitystyön tulokset: - Kyselyä/kysymyksiä pyritään muokkaamaan niin, että ne palvelisivat kehityskeskustelua - Opiskelijapalautteet kytketään kehityskeskusteluun - Kehityskeskustelu kehittyy, uskalletaan ja voidaan nostaa hankaliakin asioita esille - Opettajien tärkeä rooli laadunhallinnassa nostetaan esille. Opiskelijan ja opettajan suhde on koulun tärkein ihmissuhde - Koulutusorganisaatioiden ISO-laatuverkosto laajennetaan. Verkostossa järjestetään säännölliset tapaamiset. - Verkostossa jaetaan hyvät käytännöt Vuosittaiset tapahtuvat vertaisarvioinnit pysyväksi käytännöksi YA! och Axxell Peer review sker under våren och hösten Projektet bekostar 4 personers medverkan per organisation och peer review tillfälle. Tema för utvärderingarna: Uppföljning av kvalitativa mätare; när och hur registrerar vi avbrott, vilka konkreta mätare behövs. Kriterier för varaktiga/tillfälliga avbrott görs upp. Frågeformulär och -blanketter skapas Som produkt av utvärderingarna skapas avbrottsstatistik utgående från de uppgjorda kriterierna och på sikt kan vi jämföra vår statistik. 4/6

5 Optima och Vasa YI Peer review sker under våren och hösten Projektet bekostar 3 personers medverkan per organisation och peer review tillfälle. Tema för utvärderingarna: Grupphandledarprocessen Kriterier för utvärdeing av grupphandlerarprocessen görs upp. Frågeformulär och -blanketter skapas Utgående från utvärderingen och utvärderingsrapporterna görs åtgårdsförslag upp i respektive skola. Målgruppen/Medverkande Nätverket består av utbildningsorganisationer regionalt i Österbotten samt söderut längs kustområdet: Kvalitetschefer/-koordinatorer/-ansvariga/valda personer ur de medverkande organisationernas ledningsgrupper Informationschefer/-ansvariga Valda representanter från ungdoms- och/eller vuxenutbildningen (branschansvariga) De konkreta resultaten Som mätinstrument för att utvärdera själva projektprocessen skapas frågeformulär. Utvärderingen av projektprocessen sker med hjälp av Webropol. Kriterier och frågeformular skapas för valda Peer review-temata Peer review-utvärderingarna leder till åtgärdsförslag i de medverkande organisationerna. Modell för utvecklingssamtal och -blankett skapas Utgående från informationsgruppens benchmarkingbesök görs åtgärdsförslag upp av respektive organisations informationsansvarig. Peer review etableras som ett verktyg för att förbättra verksamheten. Årliga utvärderingar fortsätter. Ett bestående nätverk för informationsansvariga ska skapas och nätverket ska sammankomma årligen. Det utvidgade nätverket för utbildningsanordnare som arbetar enligt ISO-standarder ska träffas regelbundet i framtiden. Optima planerar att certifiera sitt kvalitetssystem 2013 Hur utnyttja de konkreta resultaten: Goda förfaranden och arbetssätt sprids genom att kriterier, frågeformulär och modeller som utvecklads inom Kvaled 2 publiceras på UBS hemsida och presenteras/finns tillgängliga vid slutseminariet i Åbo. Hur utvärderas projektets resultat och effekter: 5/6

6 Alla personer som medverkar KvaLed 2 besvarar en enkät angående själva projektprocessen (planering, samarbete, resultat, effekt) som Axxell skickar ut (Webropol används). Utvärderingsresultatet sammanställs och skickas till kontaktpersonen vid varje medverkande organisation. Resultatet diskuteras och åtgärdsförslag inför nya projekt görs upp. Hur kommer man att informera om projektet och hur kommer resultaten att spridas? Informationen om projektet finns tillgänglig för allmänheten på Axxells hemsidor och via marknadsföringssystemen i nätverkets deltagarorganisationer. Under hela projekttiden informeras olika aktörer och samarbetspartners. Projektets resultat (kriterier, frågeformulär, modeller) skickas till Leena Koski för publicering på UBS hemsidor. 6/6

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ

YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ STRATEGI YA:s VISION 2020 YA! är en lärande organisation, som ständigt förbättrar sin verksamhet. 1. YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten. YA! är en viktig resurs för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer