ESV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag"

Transkript

1 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A Generella krav A-1 Allmänt A-1.01 Ekonomisystemet stödjer de ekonomiadministrativa processer som redovisas i ramavtalsbilaga 2, avsnitt 4.2, Processbeskrivning (förfrågningsunderlagets avsnitt 4.2 ). A-1.02 Moms kan bokföras och redovisas i enlighet med gällande svensk lagstiftning och enligt EV:s förordningar och allmänna råd. A-1.03 Vid konvertering kan belopp i huvudbok och reskontra lagras i ursprungsvaluta. A-1.04 Det går att importera information om valutakurser. B 3 A-1.05 Det går att följa transaktioner från huvudbok hela vägen tillbaka till ursprunglig källtransaktion från Försystem (s.k. full audit trail). A-1.06 Borttag av konton och Koddelar med saldo och transaktioner är inte möjlig. A-1.07 Funktion finns för framtagning av dokument, s.k. blankettgenerator. B 3 A-1.08 Det är möjligt att dokumentera rutiner i form av hjälptext som alla Användare har B 3 tillgång till. A-1.09 Hjälptext är möjlig att skriva ut och exportera till standardiserade programvaror B 3 såsom M Office, Open Office eller motsvarande. A-1.10 Information i Ekonomisystemet får inte gå förlorad vid versionsbyte. A-1.11 Det går att i ystemet definiera arbestflöden för attest av t.ex. kundorder och B 25 bokföringsorder. A-1.12 Arbetsflödsesfunktioner är tillgängliga via web-gränssnitt. B 25 A-1.13 Det går att i systemet definiera händelser som kan generera rapport eller ge signal B 25 om händelsen inträffar. A-2 Hantering av koder A-2.01 Ekonomisystem kan hantera konto och minst 7 Koddelar i redovisningen. A-2.02 Konto och alla Koddelar enligt A-2.01 är sökbara. A-2.03 Ekonomisystem kan hantera konto och minst 10 Koddelar i redovisningen. Varje B 25 Koddel är sökbar. A-2.04 Konton kan i kontoplanen kopplas till statliga inrapporteringskoder, s.k. "-koder". 1/58

2 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A-2.05 Beskriv i kommentarsfältet hur krav A-2.04 uppfylls. ANGE I den uppsatta kontoplanen i Agresso kan respektive konto kopplas till en -kod om så önskas. Det finns olika alternativ att göra denna koppling på. - Ett alternativ är att i kontoplanen i Agresso koppla respektive konto till en -kod i kolumnen för koncernkonto. Har myndigheten flera företag i Agresso och kanske då även till viss del olika kontoplaner, så kopplas ändå varje konto till korrekt -kod för att på så vis kunna göra uppföljning på koncernkontonivå för hela myndigheten. -koderna motsvarar i detta fall koncernkontoplanen hos myndigheten. - Ett annat alternativ är att via s k relationer göra en koppling mellan konto och -kod. Relationen kan sedan användas vid uppföljning antingen via spontana frågor, frågemallar eller via rapporter. I båda ovanstående alternativ är det inte möjligt att bokföra på -koderna, utan de kan endast användas vid skapande av frågor och rapporter i Agresso. 2/58 A-2.06 Myndighet kan definiera de ingående Koddelarna avseende antal tecken (inom maxgränsen) i alfanumerisk form. A-2.07 Koddel konto innehåller minst 6 tecken och övriga Koddelar minst 8 tecken. A-2.08 Varje Koddel innehåller minst 12 tecken. B 25 A-2.09 Det är möjligt att till samtliga Koddelar påföra Indirekta Koddelar för användning vid uttag av Rapporter.

3 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A-2.10 Det är möjligt att till samtliga Koddelar påföra Indirekta Koddelar för användning vid B 25 frågor. A-2.11 Det är möjligt att till en Indirekt Koddel påföra en annan Indirekt Koddel, dvs skapa B 25 en hierarki. A-2.12 Koddelarna KONTO och ORG kan påföras giltighetsperiod för registrering. A-2.13 amtliga Koddelar kan påföras giltighetsperiod för registrering. B 25 A-3 Hantering av belopp och valuta A-3.01 Det går att manuellt registrera olika valutakurser. A-3.02 Det går att registrera och hantera belopp om minst 13 heltalspositioner och 2 x decimaler. A-3.03 Det går att registrera och hantera belopp om minst 15 heltalspositioner och 8 B 25 Nej decimaler. A-3.04 Det går att registrera belopp om minst 15 heltalspositioner och 7 decimaler. B 25 Nej 3/58 A-3.05 Det går att registrera, hantera och lagra transaktioner parallellt i EK och annan ursprungsvaluta med automatisk omräkning av bokföringstransaktion till EK. A-3.06 Det är möjligt att skapa Rapporter baserade på historiska utfall lagrade i euro. B 1 A-4 Integration A-4.01 Det finns funktion för automatisk avstämning av redovisningssaldon mot samtliga reskontror. A-4.02 Vid registrering av bokföringsorder uppdaterar transaktionen huvudboken utan att det krävs en manuell uppdateringsrutin. A-4.03 Ekonomisystem innehåller funktion för import från M Excel-kompatibla format till Ekonomisystems registreringsformulär. A-4.04 Det går att ta emot och bokföra transaktioner från reskontror och Försystem (t.ex.personalsystem) med fullständig kontering. A-4.05 Det går att ta emot och bokföra transaktioner från reskontror och Försystem (t.ex.personalsystem) med fullständig kontering och dela upp transaktionerna med användning av motbokningskonto. A-5 Anslagsredovisning B 3

4 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A-5.01 Bokföring av inkomsttitlar och anslag i huvudbok sker enligt EV:s föreskrifter till anslagsförordning (2011:223) 12. EA-bok 2011:4. A-5.02 Beskriv i kommentarsfältet hur ovanstående krav A-5.01 uppfylls. ANGE Registrering av tilldelade anslag, ingående överföringar, medgivet överskridande, inkomsttitlar, bemyndiganden etc kan göras i en särskild skärmbild i Agresso. Anslagstyper (t ex RAM) och Beloppstyper ( t ex IR) finns definierade i Agresso för att registrering ska kunna göras. Frågor och rapporter kan tas fram som visar registreringar enligt ovan samt anslagsförbrukning. Anslagsavräkning kan i Agresso ske via automatkontering, s k triggrar. Automatkonteringen sker utifrån att en transaktion bokförs i Agresso. Kombinationen konto och t ex finansiär kan vara grunden till att en anslagsavräkning sker, finansiären avgör i detta fall vilket anslag/anslagspost som ska avräknas. Automatkonteringarna kan skapas per transaktion alternativt t ex månadsvis på saldonivå om så önskas. e mer utförlig beskrivning i bilaga Agresso_6 "pecifika statliga förutsättningar, avsnittet Anslagsredovisning. 4/58

5 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A-5.03 Det går att registrera Anslagsavräkning per Anslag, Anslagspost och Delposter i samband med registrering av transaktioner (leverantörsfakturor, kundfakturor, kostnadsfördelning och övriga bokföringsunderlag). e bilaga 3:1 i Förordning (2000:605) om Årsredovisning och budgetunderlag i EV:s EA-bok 2011:4. 5/58

6 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A-5.04 Beskriv i kommentarsfältet hur ovanstående krav A-5.03 uppfylls. ANGE Registrering av tilldelade anslag, ingående överföringar, medgivet överskridande, inkomsttitlar, bemyndiganden etc kan göras i en särskild skärmbild i Agresso. Anslagstyper (t ex RAM) och Beloppstyper ( t ex IR) finns definierade i Agresso för att registrering ska kunna göras. Frågor och rapporter kan tas fram som visar registreringar enligt ovan samt anslagsförbrukning. Anslagsavräkning kan i Agresso ske via automatkontering, s k triggrar. Automatkonteringen sker utifrån att en transaktion bokförs i Agresso. Kombinationen konto och t ex finansiär kan vara grunden till att en anslagsavräkning sker, finansiären avgör i detta fall vilket anslag/anslagspost som ska avräknas. Automatkonteringarna kan skapas per transaktion alternativt t ex månadsvis på saldonivå om så önskas. e mer utförlig beskrivning i bilaga Agresso_6 "pecifika statliga förutsättningar, avsnittet Anslagsredovisning. 6/58 A-5.05 Det går att direkt eller indirekt ange Finansieringsform i samband med registrering och bokföring av transaktion.

7 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A-5.06 Beskriv i kommentarsfältet hur krav A-5.05 uppfylls. ANGE Finansiär kan anges i ett särskild objektfält direkt vid registrering av transaktioner i Agresso. Alternativt så kan finansiär ges med automatik utifrån värdet i en annan konteringsdimension. T ex så kan registrerat projekt ge rätt finansiär i samband med registrering av transaktioner (kallas i Agresso för kodkomplettering). Är det mer komplicerade samband t ex att två (eller flera) konteringsdimensioner ska ge finansiär vid transaktionsregistrering så finns funktion för detta (det kallas för värdematris i Agresso). Ett annat alternativ kan vara att finansiär ges med hjälp av definierade automatkonteringar. 7/58 A-5.07 A-5.08 A-5.09 A-5.10 A-5.11 A-5.12 Det går att söka och ta ut Rapporter på Anslagsavräkning per Anslag, Anslagspost och Delpost. Det går att registrera Anslagsavräkning i samband med användning av periodiseringsnycklar eller fördelningsnycklar enligt samma regelverk som för övriga transaktioner. Finansieringsformen kan styra utbetalningar mot Räntebärande eller Icke räntebärande flöde enligt beskrivning i ramavtalsbilaga 2.2, tandardkonfigurering av Ekonomisystem, avsnitt (förfrågningsunderlagets bilaga 3, avsnitt ). Det går att koppla beställningar till Beställningsbemyndiganden och regeringsärenden över minst fem år framåt. Det går att budgetera och registrera Beställningsbemyndiganden över minst fem år framåt. Rapport kan tas fram som innehåller uppgifter per Anslag, per Anslagspost och per Delpost enligt bilaga 3:1 i Förordning (2000:605) om Årsredovisning och budgetunderlag i EV:s EA-bok 2011:4. B 25 x x x

8 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A-6 Kostnadsfördelning A-6.01 Det går att identifiera kostnader som skall kostnadsfördelas via märkning av transaktion eller via Koddelar/ kontering. A-6.02 Det går att ange och styra kostnadsfördelning till kostnadsbärande Koddel. A-6.03 Det går att registrera fördelningsnycklar för beräkning och fördelning av kostnader. A-6.04 Det går att använda olika fördelningsnycklar för olika ändamål och tillfällen. A-6.05 Det går att styra när kostnadsfördelning skall ske. (Månadsvis, kvartalsvis, tertialvis, halvårsvis eller årsvis). A-6.06 Fördelningsnycklar kan användas på samtliga värdetyper. (Bugdet,prognos, utfall, B 25 ack utfall etc.). A-7 Koncern- och företagsfunktioner A-7.01 Det går att arbeta med obegränsat antal parallella Redovisningsföretag och Interna Företag via samma inloggning. A-7.02 Det finns funktioner för att konsolidera redovisningen för en koncern. A-7.03 Det finns funktioner för borttag av interna transaktioner i koncernen. B 25 A-7.04 Registrering och underhåll av samtliga Konton- och Koddelar samt tillhörande B 25 statistik- och styrinformation för alla Företag inom en Myndighetskoncern kan hanteras av ett utsett Företag. A-7.05 Det går att sätta upp och administrera olika ekonomimodeller, inklusive konto- och B 25 Koddelar, för olika Företag inom en Myndighetskoncern. A-7.06 Flera Redovisningsföretag och Interna Företag samt hela eller delar av en Myndighetskoncern kan använda ett gemensamt leverantörsregister. A-7.07 En Myndighetskoncern kan använda ett gemensamt kundregister. B 25 8/58

9 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar A-7.08 En Myndighetskoncern kan använda en gemensam kundreskontra. B 3 Kundreskontran hanteras som gemensam för en myndighetskoncern genom att frågor kan ställas över gränserna dvs över olika myndigheter. Utbetalningar för flera myndigheter kan ske från en koncernmoder, likväl som återredovisning av kundinbetalningar kan läsas in i koncernmodern för att därefter med automatik fördelas till korrekt myndighet. Påminnelsehanteringen sköts i respektive myndighet, men om behov finns är det möjligt att via anpassning generera påminnelser i samtliga företag via en enda gemensam rapportbeställning. 9/58 B Registrering och indatahantering B-1 Registrering, indatahantering - allmänt B-1.01 Det finns stöd för automatisk nummersättning av verifikationer med unik nummerserie beroende på transaktionstyp från den källa transaktionen härstammar. B-1.02 Det går att använda separata verifikationsnummerserier med automatisk nummersättning för verifikat per Användare/användargrupp. B-1.03 Det är möjligt att registrera texter på verifikation som helhet och för respektive konteringsrad. B-1.04 Verifikationstexter med minst 50 tecken per transaktionsrad kan registreras och sparas. B-1.05 Verifikationstexter med minst 200 tecken per transaktionsrad kan registreras och sparas. B-1.06 Det går att söka från registreringsfält (spec. Koddel) direkt till underliggande kodtabell. B-1.07 Det går att söka från registreringsfält (spec. Koddel) direkt till underliggande kodtabell på kod eller del av kod och benämning. B 3 B 25 B 1 B 25

10 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar B-1.08 Det går att definiera vilka fält som måste/kan fyllas i vid registrering. B-1.09 Det går att presentera de senast använda Konto-/Kodkombinationer vid B 1 registrering. B-1.10 Det går att definiera obligatoriska och icke obligatoriska fält för registrering av uppgifter i kundregistret. B-1.11 Det är möjligt att för datafält definiera värden som anges som default vid B 25 registrering av nya transaktioner. B-1.12 Det är möjligt att vid registrering av verifikat: spara (parkera) verifikatet, gå ur B 3 formuläret (registreringsbilden) och sedan komma tillbaka för att slutföra registreringen. B-1.13 Det går att koppla dokument till objekt (t.ex. koppla leverantörsfaktura, B 25 bokföringsorder och kundfaktura till anläggningstillgång, dokument till kund- och leverantörsfakturor). B-1.14 Det går att använda antalsredovisning i samband med registrering och inläsning av B 1 transaktioner. B-1.15 Utfall, budget och prognos kan registreras. B-1.16 Motpart (e Ekonomimodell FFU bil 5) kan registreras i huvudboken och i kund- och leverantörsreskontra. B-1.17 Det går att Logga samtliga transaktioner för registrering och ändring med användarid och tidsstämpel och logg ska vara tillgängliga för utskrift. B-2 Registrering, indatahantering - kodkomplettering B-2.01 Automatkonteringar kan skapas baserade på konto och kod-kombination. B-2.02 Automatkontering kan ske direkt vid registrering av transaktioner. B 25 B-2.03 Automatkontering kan ske på saldonivå. B-3 Registrering, indatahantering - validering, kontroll B-3.01 Det ska finnas en möjlighet att validera valfritt indata mot gällande regelverk. B-3.02 ambandskontroller mellan Koddelar kan ske vid registrering. B-3.03 Det finns inbyggda datumkontroller av registrering mot stängda perioder. Omfattar även transaktioner från Försystem. B-3.04 Användares godkännande krävs för att spara inläst fil. 10/58

11 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar B-4 Registrering, indatahantering - periodisering B-4.01 Transaktioner kan periodiseras över minst 12 månader (även mellan bokföringsår). B-4.02 Periodisering kan göras linjärt genom att endast ange startmånad och slutmånad med automatisk utfördelning över månaderna. B-4.03 Transaktioner kan periodiseras manuellt med olika belopp per månad. B-4.04 Det finns funktion som automatiskt kan vända interimsposter i nästkommande period. B-5 Registrering, indatahantering - korrigeringar B-5.01 Vid rättning av verifikat hänvisas till ursprungsverifikatet. Hänvisning kan läggas in i extra informationsfält och där innehålla verifikationsnummer, bokföringsdatum och ursprungligt bokfört belopp. B-5.02 På ursprungsverifikatet kan anges hur rättning genomförts. Hänvisning kan läggas in i extra informationsfält och där innehålla rättningsverifikatets verifikationsnummer, bokföringsdatum och bokfört belopp. B-5.03 Rättning noteras med automatik på ursprungsverifikatet. B 25 11/58

12 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar B-5.04 Beskriv i kommentarsfältet hur krav B-5.03 uppfylls. ANGE De rader som ska rättas, reverseras, väljs i Markera poster för reversering i Agresso Ekonomi/Huvudbok. Ett reverseringsförslag skapas där man i fältet "typ av verifikation" väljer vilken sorts verifikation som ska återföras. Man kan antingen låta transaktionsverifikationstexten till den reverserade verifikationen hänvisa till referensnumret på den ursprungliga, reverserade transaktionen eller hämta verifikationstexten från den ursprungliga, reverserade transaktionen eller både och. När rapporten Reverseringsbekräftelse har körts uppdateras Huvudboken med ovanstående text. B-5.05 Registrerade verifikat går inte att ändra (med undantag för tillägg i anteckningsfält). B-5.06 Registrerade transaktioner kan i efterhand kompletteras med anteckningar. B 25 12/58 C Huvudbokföring C-1 Huvudbokföring, periodavslut, bokslut C-1.01 Det går att lägga upp stående bokföringsorder med möjlighet till automatisk Vändningsfunktion i kommande perioder. C-1.02 Det går att rätta felaktigt bokfört verifikat genom att det skapas ett rättningsverifikat med omvänd kontering. C-1.03 Det går att köra om kostnadsfördelningar, ränteberäkningar och periodiseringar samt att skapa rättningsverifikat med omvänd kontering. C-1.04 Det går att registrera bokföringsorder och läsa in bokföringstransaktioner med minst 500 konteringsrader. C-1.05 Det går att registrera bokföringsorder och läsa in bokföringstransaktioner med mer än konteringsrader. B 25 B 3 B 3 B 1

13 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar C-1.06 Det går att elektroniskt attestera bokföringsorder. B 25 C-1.07 Attestant ska automatiskt få signal om att bokföringsorder finns att attestera. B 25 C-1.08 Debet- eller kreditregistrering kan väljas beroende på val av konto vid registrering. B 1 C-1.09 Det går att via Användares Behörighet bestämma vilka perioder Användaren kan bokföra mot. C-1.10 Det går att öppna och stänga redovisningsperioder för inläsning och registrering av redovisningstransaktioner. C-1.11 Avslutad period/räkenskapsår kan stängas definitivt. C månatliga redovisningsperioder kan hanteras baserade på månader, samt minst en omföringsperiod (bokslutsmånad). C-1.13 Det går att arbeta med minst 4 perioder öppna parallellt, även över bokföringsår. C-1.14 Det går att överföra utgående balans (UB) till ingående balans (IB) vid årsskifte med automatik och på flera valfria Kodkombinationer. C-1.15 Det går att föra över UB på under-konton till IB på överordnat konto. x C-1.16 Rättelse av IB kan ske manuellt. x C-1.17 Det är möjligt att stänga en period för användning av vissa transaktionstyper, t.ex. B 25 stänga en period för registrering av leverantörsfakturor men fortfarande tillåta bokföringsorder. C-1.18 Det finns funktioner för konvertering av register vid förändringar i kodstruktur, t.ex. vid sammanslagning av Kostnadsställen. Konvertering kan ske för - enskilda Företag - valfria grupper av Företag - för alla Företag. B 3 D Leverantörsfakturahantering D-1 Leverantörsfakturahantering - registrering, indatahantering D-1.01 Det finns funktion för ankomstregistrering av fakturor. 13/58

14 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar D-1.02 Det går att registrera ny leverantör i samband med ankomstregistrering av faktura, utan att lämna ankomstregistreringen. D-1.03 Det är möjligt att makulera preliminärbokförd faktura varvid alla konteringar ska vändas automatiskt. D-1.04 Det går att söka mot underliggande kodtabeller direkt från enskilt fält i samband B 25 med registrering. D-1.05 Vid definitivbokning vänds preliminärbokföringen automatiskt. D-1.06 Det går att periodisera förutbetalda kostnader över minst 12 månader framåt (inkl över årsskifte) minst i samband med registrering och bokföring av faktura. D-1.07 D-1.08 Det går att registrera valfri text/notering på minst 100 tecken till varje faktura och fakturarad vid ankomstregistrering som enbart intern information. Det går att registrera valfri text om minst 100 tecken till varje faktura och fakturarad vid ankomstregistrering som information som följer med till leverantören vid betalning. B 25 D-1.09 Vid ankomstregistrering går det att få automatisk bokföring av preliminär kostnadskontering, moms och leverantörsskuld. D-2 Leverantörsfakturahantering - koder och register D-2.01 Vid uppläggning av leverantör i leverantörsregister skapas ett unikt leverantörsid. 14/58 B 25, men vad vi förstår kan dock 100 tecken inte följa med till leverantören vid betalning pga att bankfilen inte kan ta emot detta? B 25

15 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar D-2.02 Det går att registrera följande leverantörsspecifik information i leverantörsregistret: - LevID - firmanamn - organisationsnummer - fullständiga adressuppgifter - VAT-nr - bg/pg/bankkonto - IBAN, BIC, WIFT-kod - er referens - vår referens - F-skattenummer - betalningsvillkor - momskod - motpartsbegrepp - factoring - partsidentitet. 15/58 D-2.03 Dubbelupplägg av leverantörsid tillåts inte. D-2.04 Det går att registrera och söka på följande leverantörsspecifika information i leverantörsregistret: - certifiering/auktorisation, - producent/underleverantör (om annan än leverantör), - avtalsreferens, - bransch, - fakturaformat, - fritextfält, - samt minst 5 fria fält. B 3 D-2.05 Det går att gruppera leverantörer i leverantörskategorier i leverantörsregistret. D-2.06 Det går att bokföra minst 5 olika Kategorier av leverantörer på specifika konton enligt en förinställing eller val som Myndighet kan göra. D-2.07 Det går att spärra leverantör mot avrop/beställningar i leverantörsregistret. B 25

16 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar D-2.08 Det går att uppdatera registrerade leverantörsuppgifter i leverantörsregistret, med spårbarhet till tidigare värden. D-2.09 Det går att använda obligatoriska och icke obligatoriska fält för registrering av uppgifter i leverantörsregistret. De obligatoriska fälten bestäms av Myndighet. D-2.10 Det går att märka leverantörsfaktura som är under reklamation eller B 3 garantiutredning. D-3 Leverantörsfakturahantering - Integration D-3.01 Leverantörsreskontran är integrerad med och uppdaterar huvudboken löpande. 16/58 D-3.02 D-3.03 Vid preliminärbokning och definitivbokning utförs kontrollberäkning och bokföring av moms. Det går att styra kontering och bokföring av valutadifferenser vid utlandsbetalningar till ursprungskonteringen och valutadifferenskonto baserat på beloppets storlek. B 25 B 25 D-3.04 Det går att överföra fakturainformation till anläggningsregistret i samband med B 3 registrering av leverantörsfaktura. D-3.05 Utbetalningsfil till banker kan innehålla betalningar avseende flera myndigheter. D-3.06 Det går att genomföra avstämning mellan leverantörsreskontra och huvudbok. D-4 Leverantörsfakturahantering - reskontra D-4.01 Det går att genomföra delbetalningar per faktura. D-4.02 Det går att beräkna förfallodagmed hänsyn till inbyggd kalender och ta hänsyn till helgdag och tidigarelägga eller flytta fram förfallodag till närmaste vardag. B 25 D-4.03 Det går att spärra en enskild faktura mot utbetalning. D-4.04 Det går att spärra leverantör mot utbetalning. D-4.05 Det går att skapa automatiskt betalningsförslag till och med vald förfallodag baserat på statusnivåerna attesterad och klar för betalning.

17 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar D-4.06a Det går att skapa ett gemensamt betalningsförslag till och med vald förfallodag baserat på statusnivåerna attesterad och klar för betalning för flera Myndigheter. 17/58 D-4.06b Det går att skapa ett gemensamt betalningsförslag till och med vald förfallodag baserat på statusnivåerna "attesterad" och "klar för betalning" för flera Myndigheter eller Redovisningsföretag uppdelat per Myndighet eller Redovisningsföretag. B 25 D-4.07 Det går att använda registrerad kreditnota som delbetalning, B 25 D-4.08 Det går att automatiskt matcha debet och kreditfakturor mot samma leverantör och B 3 betala ut eventuell mellanskillnad. D-4.09 Det går att genomföra ändringar avseende föreslagna betalningar före sändning till betalningsförmedlare. D-4.10 Det går att skapa utbetalningsfil som innehåller Betalningsbemyndigande. D-4.11 Det går att använda minst 4 betalningsvillkor för olika leverantörer. D-4.12 Det går att manuellt ändra betalningsvillkor för faktura. D-4.13 Det går att skapa utbetalningsunderlag avseende utbetalningar som inte avser leverantörsfaktura. D-4.14 Det går att skapa kontering och bokföring av utbetalningar som inte är leverantörsfaktura. D-4.15 Vid kreditsaldo i leverantörsreskontran genereras kravbrev/ utbetalningsanmodan. B 1 D-4.16 D-4.17 D-4.18a D-4.18b Det går att hantera fakturor i utländsk valuta vad gäller bokningar av valutakursdifferenser, betalning av faktura och bokning av moms. Det går att i en betalningsfil skicka många Redovisningsföretag i samma fil med kontoinformation som är unik per Redovisningsföretag. Det finns funktion för elektronisk återrapportering och avprickning av betalningar från plusgiro, bankgiro och bankkonto enligt Riksgäldens ramavtal med banker. Det finns funktion för elektronisk återrapportering och avprickning av betalningar från plusgiro, bankgiro och bankkonto enligt Riksgäldens ramavtal med banker. Fil från bank kan innehålla data för flera Redovisningsföretag. B 25 B 25

18 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar D-5 Leverantörsfakturahantering - informationssökning, rapportering D-5.01 Det går att presentera leverantörsskulderna i leverantörsreskontrarapport - per leverantör - per organisatorisk enhet - per konto - per Motpart - per Motpartstyp - per faktura. D-5.02 D-5.03 D-5.04 D-5.05 Det går att ta fram utbetalningsprognos från leverantörsreskontran för olika perioder Det går att söka ut information om ej attesterade bidrag/fakturor, per - datum - organisatorisk enhet - projekt - attestant. Det går att ta fram åldersanalys över reskontran (dvs. presentation över åldersfördelningen av skulderna). Det går att söka (enskilt och i kombination) och presentera fakturor baserat på följande begrepp: - betalningsväg - leverantör - konteringsdel - verifikationsnr - leverantörens betalningssätt - fakturanr - fakturadatum - betald/obetald - förfallodag - betaldag - belopp EK - belopp ursprungsvaluta - attestberättigad. B 25 18/58

19 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar D-5.06 Det går att söka ut motkonto till leverantörsskuldkontot på verifikation i B 3 leverantörsreskontran. D-5.07 Det går att söka leverantörer som är spärrade. B 3 D-5.08 Det går att söka statistik över anskaffningar som saknar beställning. B 25 D-5.09 Reklamerade fakturor och fakturor under garantiutredning är sökbara. B 3 D-5.10 Det går att söka ut kreditsaldon i leverantörsreskontran. B 3 D-6 Leverantörsfakturahantering - övrigt D-6.01 Det går att koppla leverantörsfaktura till kundorder för vidarefakturering. B 1 D-6.02 Det går att importera information om konkursdrabbade leverantörer. B 1 E Kundfakturahantering E-1 Kundfakturahantering - kundorder E-1.01 Det går att skapa kundorder. E-1.02 Det går att registrera försäljning av varor och tjänster på kundorder. E-1.03 Det går att hämta information från kundregister till kundorder. E-1.04 Det går att annullera kundorder. E-1.05 Det går att komplettera och justera belopp och text på kundorder. E-1.06 Det går att godkänna och klarmarkera kundorder för fakturering, delfakturering och kreditering. E-1.07 Det går att söka ut kundorder som ej fakturerats. E-1.08 Det går att hämta information om artiklar och priser från register till kundorder. 19/58 E-1.09 E-1.10 E-1.11 E-1.12 Det går att skapa kontering på kundorder baserat på information från erforderliga register. Det går att i fritextfält på kundorder ange tilläggsinformation som sedan skrivs ut på faktura. Det går att registrera flera orderrader på kundorder med olika konteringar per orderrad. Det går att importera kundorderunderlag från andra system enligt FTI veorder version 2.0. e ramavtalsbilaga 2.3, Integration av Ekonomisystem, avsnitt 4.4, tandarder för vefaktura (förfrågningsunderlagets bilaga 4, avsnitt 4.4 ). B 25 B 25 x

20 EV - Ekonomistyrningsverket Funktionella och tekniska krav, Ekonomisystem Bilaga 2a till förfrågningsunderlag Nr Beskrivning ka/bör Poäng 1 2 Kommentar E-1.13 Det går att skapa stående kundordrar för återkommande fakturering med visst B 3 intervall under vald tidsperiod (uthyrning/avisering av hyra). E-1.14 Det går att ange priser i olika valutor på kundorder med automatisk omräkning till B 3 EK (bokföring sker i EK). E-1.15 Det går att skapa Rapport på inneliggande kundordrar med olika status. B 3 E-2 Kundfakturahantering - fakturering E-2.01 Det går att fakturera kundorder med status klar för fakturering. E-2.02 Det går att manuellt skapa faktura direkt utan underliggande kundorder. E-2.03 Det går att manuellt skapa faktura baserat på information från underliggande kundorder och kundregister. E-2.04 Det går att skapa olika Fakturatyper. E-2.05 Det går att styra kontering baserat på: B 25 - Fakturatyp - kund - typ av vara och tjänst. E-2.06 Det går att styra språk i fakturan (svenska alternativt engelska) baserat på uppgifter i kundregister. B 25 E-2.07 Det går att samfakturera flera kundordrar mot en och samma kund. B 3 E-2.08 Det går att delfakturera kundorder. E-2.09 Det går att redovisa tidigare delfakturor samt eventuellt avtalat fastpris på fakturan B 1 vid delfakturering och slutfakturering. E-2.10 Det går att aggregera fakturarader. B 25 E-2.11 Det går att fakturera i utländsk valuta. B 25 E-2.12 Myndighet kan fritt välja kredittid vid fakturering. E-2.13 Det går att beräkna moms automatiskt baserat på: - Fakturatyp - kund - typ av vara och tjänst. 20/58

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Gränssnitt ekonomiprocesser

Gränssnitt ekonomiprocesser 2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens 1/7 Bilaga 11 - Statlig redovisning 1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens redovisning Den statliga redovisningen liknar på många sätt redovisningen hos företag. Det finns dock krav i den statliga

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio Checklista vid årsavslut - Pyramid 4 Pyramid Business Studio 2017-11-29 Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Ramavtal BI-system Krav nr 213-311

Ramavtal BI-system Krav nr 213-311 1 / 6 Kravtyp kravet poäng 213 Krav som avser Administration Budgetverktyget har funktioner för att skapa budget/prognos i minst 8 uppföljningsdimensioner. 214 215 Budgetverktyget har funktioner för att

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

VISMA Control 5.3 förändringar

VISMA Control 5.3 förändringar VISMA Control 5.3 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.vismasoftware.se Malmö, november 2007 COPYRIGHT VISMA Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Checklista vid årsavslut

Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut Gäller Pyramid Business Studio från version 3.42A (28 oktober 2016) Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet.

Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet. Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet. För att veta mer, ta kontakt med din kontaktperson eller

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson.

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson. Utbildning NY EKONOMI ht 2015 ANSKAFFA RESURSER Vi som håller i dagens utbildningspass: Karin Olandersson Kerstin Larsson Syfte med dagens utbildning Förståelse och övergripande kunskap om ekonomimodellen

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Förberedande kontroll... 1 Särskild kontroll av projekt med inbetalningar före 2015... 3 Är de föreslagna periodiseringsbeloppen

Läs mer

VERIFIKATIONSREGISTRERING...

VERIFIKATIONSREGISTRERING... Entré Innehåll REDOVISNING... - 5 - Konteringsbegrepp i Entré... - 5 - Förberedande inställningar vid start av Entré... - 5 - VERIFIKATIONSREGISTRERING... - 7 - Verifikationsrader... - 8 - Fält att stanna

Läs mer

Arbetsgång Tidredovisning

Arbetsgång Tidredovisning Arbetsgång Tidredovisning Sida 1 av 14 Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 TIDRAPPORTERINGSPERIOD... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 REGISTRERING AV TID... 4 KLARMARKERA TID... 7 ATTESTERA

Läs mer