Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen Dnr PS Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelse beslutar: - att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra programarbete i syfte att utarbeta programhandling för B9. Kostnad bedömd till Tkr. - att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra programarbete i syfte att utarbeta programhandling för B12. Kostnad bedömd till Tkr. - att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra förstudie och programarbete för huvudentrén vid B11 (70- ingången). Kostnad ingår i B9 ovan. - att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra ett programarbete med syfte att arbeta fram en programhandling och beslutsunderlag för projektering av det nya J- och/eller G-huset. I uppdraget ingår programhandling för kulvertanslutning till den nya byggnaden. Kostnad bedömd till Tkr. - att de program som redovisas enligt ovan innehåller olika alternativa förslag samt rekommendation om vilket alternativ som förordas - att dessa beslut tas under förutsättning att landstingsstyrelsen bedömer att fastighetsförnyelsen ligger i linje med landstingets strategiska överväganden Summa kostnad i förslaget 80 miljoner kronor (Genomförandeperiod april 2012 juni 2013). Ärende Framtidens Akademiska är nytt namn på det som hittills har benämnts Vård Det nya projektnamnet återger bättre syftet och målet med uppgraderingen av huvuddelar av sjukhusets lokalbestånd här skapas framtidens sjukvård. Förslag till beslut omfattar fortsättning på det beslut som produktionsstyrelsen tog , 48, gällande B9 och B12, avseende programarbete samt förstudie av ny huvudentré till sjukhuset. Förslaget omfattar också programarbete avseende J-och/eller G-huset. Ny vård- och behandlingsbyggnad som dels ska tjäna som evakueringsbyggnad under ombyggnad av B9 och B12, dels är tänkt att inrymma verksamheterna som idag finns i N och P byggnaderna, bl.a. Onkologens behandlings- och vårdavdelningar. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen Förslaget till beslut ligger i linje med de preliminära diskussioner som förts på de strategiska seminarierna med landstingsstyrelsen och landstingsrådsberedningen angående strategisk utveckling för Akademiska sjukhuset. Delges: Landstingsstyrelsen Landstingsservice Bilaga 43 kompletteras Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

3 Ärende 43. Produktionsstyrelsen Framtidens Akademiska Här skapas framtidens sjukvård Framtidens Akademiska är nytt namn på det som hittills har benämnts Vård Det nya projektnamnet återger bättre syftet och målet med uppgraderingen av huvuddelar av sjukhusets lokalbestånd här skapas framtidens sjukvård. Det nya projektnamnet andas framtidsperspektivet för ett långt projekt av den här arten och med ständig utveckling och förändring. Nedanstående förslag till beslut omfattar fortsättning på det beslut som produktionsstyrelsen tog , 48, gällande B9 och B12, avseende programarbete samt förstudie av ny huvudentré till sjukhuset. Förslaget omfattar också programarbete avseende J-och/eller G-huset. Ny vård- och behandlingsbyggnad som dels ska tjäna som evakueringsbyggnad under ombyggnad av B9 och B12, dels är tänkt att inrymma verksamheterna som idag finns i N och P byggnaderna, bl.a. Onkologens behandlings- och vårdavdelningar. Förslaget till beslut enligt nedan ligger vidare i linje med de preliminära diskussioner som förts på de strategiska seminarierna med landstingsstyrelsen och landstingsrådsberedningen angående strategisk utveckling för Akademiska sjukhuset. Förslag till beslut Produktionsstyrelse föreslås besluta att att att att att att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra programarbete i syfte att utarbeta programhandling för B9. Kostnad bedömd till Tkr. produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra programarbete i syfte att utarbeta programhandling för B12. Kostnad bedömd till Tkr. produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra förstudie och programarbete för huvudentrén vid B11 (70- ingången). Kostnad ingår i B9 ovan. produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra ett programarbete med syfte att arbeta fram en programhandling och beslutsunderlag för projektering av det nya J- och/eller G-huset. I uppdraget ingår programhandling för kulvertanslutning till den nya byggnaden. Kostnad bedömd till Tkr. de program som redovisas enligt ovan innehåller olika alternativa förslag samt rekommendation om vilket alternativ som förordas dessa beslut tas under förutsättning att landstingsstyrelsen bedömer att fastighetsförnyelsen ligger i linje med landstingets strategiska överväganden Summa kostnad i förslaget 80 miljoner kronor (Genomförandeperiod april 2012 juni 2013).

4 2 (6) Tidigare fattade beslut Produktionsstyrelsen beslöt att Landstingsservice får i uppdrag att uppföra en teknikbyggnad för försörjning av Byggnad B14 att genomföra en förstudie och program för byggnad B11 att genomföra en behovsanalys för byggnad B9-B12 Landstingsstyrelsen beslöt att igångsätta projekteringsarbete och ta fram typplan för vårdavdelningarna i B14 och B11 och genomföra projektering av tillhörande tekniska installationerna En styrgruppsberedning bildades med representanter från både Akademiska sjukhuset och Landstingsservice för att hantera styrande frågor och beslut om inriktningar. Ett flertal sådana protokollförda möten har hållits där rapporteringar och underhandsbesked har inhämtats. Förankringar har skett under hand med berörda parter. Projektbyrån Stockholm AB har haft i uppdrag av Landstingsservice att samordna och leda arbetet. Uppdraget har utförts under perioden april 2011-feb Förslag till beslut följer tidigare redovisade beslutsprocess. Uppdelning av det tidigare beslut 2 har gjorts i del A respektive B. Detta förslag till beslut avser delbeslut 2 A. Bakgrund Akademiska sjukhuset är i ständig utveckling och förändring. Sjukdomspanoramat förändras och nya utrednings- och behandlingsmetoder tillkommer. Vidare ökar befolkningen inom C-län och demografin förändras och därmed vårdbehovet.

5 3 (6) Vårdmetoder utvecklas vilket ställer nya krav på lokaler än de som fanns initialt. Krav på lokalernas funktion och tillförlitlighet ökar i takt med myndighetskrav och vårdens behov av driftssäkerhet och behovet av underhåll och fastighetsinvesteringar i befintliga byggnader är stort. En oroande utveckling är ökningen av s.k. multiresistenta och tarmbakterier som kräver ökat antal enbäddsrum och med egna toaletter. En statusrapport daterad för byggnaderna B9, B12, B14 och B11 togs fram med syfte att klarlägga byggnadens och de tekniska systemens status. Rapporten visar på ett stort generellt tekniskt upprustningsbehov. Arbetsmiljöverkets förelägganden med vite avseende bl.a. patienttoaletters utrymmen i N och P- byggnaderna innebär krav som inte kan tillmötesgås i nuvarande lokaler. Landstinget behöver därför lämna Arbetsmiljöverket information i mars 2012 om att planerna mot en ny byggnad för Onkologiverksamhet fortskrider. Behovsanalys för fastighets- och lokalutveckling I maj 2011 beslöt produktionsstyrelsen att ta fram en behovsanalys för fastighets- och lokalutveckling vid Akademiska sjukhuset att redovisa i mars Syftet med behovsanalysen är att få fram ett allsidigt underlag för att kunna bedöma behovet av nyinvesteringar och förbättringar i Akademiska sjukhusets fastigheter och lokaler. Analysen ska utgå ifrån de planer som under 2011 tagits fram för sjukhusets lokal- och fastighetsförsörjning. Ur analysen kan utläsas: Akademiska sjukhuset har en tydlig och förhållandevis rationell fastighetsstruktur. En central huvudkommunikation genom huvudblocket binder samman vårdbyggnader med behandlingsbyggnader. Det är till fördel om denna struktur och kommunikation kan utvecklas vidare i samband med att fastighetsbeståndet förnyas och att verksamheternas lokalisering främst styrs av funktionskrav och mindre av organisations tillhörighet. Mål och syfte Följande mål är framtagna och utgör underlag och inriktning för fortsatt arbete Patientens behov Patientens säkerhet Vårdprocesserna ska vara effektiva God samverkan och logistik Sjukhusets kärnvärden ska beaktas i lokalplaneringen Uppgradering och modernisering av befintliga lokaler 40 års perspektiv Byggnaderna ska inneha generalitet och vara flexibla Byggnaderna ska vara energisnåla och hållbara

6 4 (6) Ny J- och /eller G-byggnad J-huset utformas för avancerad behandling i de nedre planen, samma plan som den avancerade behandlingen i B9 och B12 ligger på. De övre våningarna planeras för moderna vårdavdelningar, laboratorium mm. En entré planeras mot Dag Hammarskjölds väg. Entréfunktioner kan kombineras med gemensamma lokaler för FoU. Byggnaden utformas som en skalbyggnad med hög grad av generalitet och inbyggd flexibilitet för att kunna anpassas till den snabba utvecklingen som vård verksamheten genomgår. De byggnadskroppar som inte byggs fullhöga, dimensioneras för påbyggnad. Onkologins verksamhet kommer att samlas i byggnaden, tillsammans med dagkirurgi, delar av Bild och funktion och dialys, laboratorium och lokaler för FoU. De tunga magnetkamerorna placeras i den nya byggnaden pga begränsningar i stommen inom B9 och B12. Byggnaden delas upp i två lameller som binds samman med effektiva kommunikationsstråk. Arkitekturen bör signalera öppenhet och harmoniera med karaktärsbyggnader på sjukhuset samtidigt som placeringen och utformningen lyfter fram sjukhusets centrala roll i stadsbilden mot Dag Hammarskjölds väg. Evakueringsbyggnad Anledningen till att J-huset byggs först är att den dagkirurgiska operationsverksamheten som planeras och byggs i J-byggnaden kommer att användas för evakuering av centraloperation i B9 och B12 när dessa byggnader byggs om. Därefter kommer operationsenheten i J-huset att nyttjas för dagkirurgi. Vidare kommer onkologin med strålningsbunkrar, som är i akut behov av nya lokaler, att flytta permanent in i J- byggnaden så snart denna färdigställs. Placering av J-huset Två lägen har utretts. Läget som föreslås i LFP (J-läget) och ett nordligare läge (Gläget). Det nordligare läget ger bättre möjligheter till kommunikationsstråk till B- blocket, kopplingar till F-husen kan åstadskommas och en större samlad exploaterbar tomt i söder bevaras för framtiden. Det ger vidare bättre förutsättningar för effektiv logistik och produktionsplanering. G-läget innebär att befintlig byggnad G som innehåller Barn- och ungdomspsykiatri måste rivas och verksamheten flyttas till andra lokaler. Av byggnadstekniska skäl innebär även en placering i läge J, att befintlig byggnad G måste evakueras vid kulvertbyggnation till ett nytt J-hus. Utredningen förordar att J-huset placeras i läge G. Ny huvudentré ingång 70 I framtagen Trafikplan daterad anges att det övergripande målet för Landstingets trafikplanering av Akademiska sjukhuset är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en hållbar trafiklösning för sjukhusområdet anpassad till sjukhusets planerade fastighetsstruktur. I detta ingår att åstadkomma en god tillgänglighet till sjukhuset, att minska trafikens negativa miljöpåverkan och att åstadkomma säkra och funktionella trafiklösningar.

7 5 (6) Angöring och entrén till sjukhuset och dess byggnader är en viktig styrande funktion och påverkar lösningarna och logistiken inom B9 och B12. Inom ramen för det fortsatta programarbetet föreslås därför att detta utreds vidare. Programarbete för B9 och B12 Enligt delbeslut 1 har nu ett programarbete utförts för B14 och B 11 där fördjupning och bearbetning av tidigare redovisade förstudier har skett. Lösningarna är generella och uppbyggda kring ett generellt typplan. Vidare har en behovsanalys och förstudie utförts för befintliga byggnader B9 och B12 och för nybyggnad av J-huset. Även denna är en del i Framtidens Akademiska. Förslaget bygger vidare på och utvecklar riktlinjer i Lokalförsörjningsplan 2011 (LFP) och Fastighetsutvecklingsplan 2011 (FUP). Tidsperspektivet för förslag och åtgärder är 40 år. Status befintliga byggnader B9 och B12 är stora centralt placerade byggnader som innehåller mycket viktiga verksamheter: mottagningar, bild- och funktion, centraloperation, neurooperation och barnoperation. Byggnaderna är drygt 40 år gamla och uppfyller inte dagens krav på bl.a. energieffektivitet, avfallshantering, brandkrav etc. Installationerna (ventilation, rör, el, tele ) är till stora delar ursprungliga. De är inte dimensionerade efter dagens behov och har uppnått sin tekniska livslängd. Åtgärder av installationerna påverkar hela byggnaden och samtliga verksamheter. Byggnaderna har få och små hissar. Verksamhetsanpassningar och underhåll och kompletteringar har utförts när ett särskilt behov uppstått. Övergripande åtgärder i såväl planlösning som installationssystem har inte gjorts. Det har resulterat i en delvis ineffektiv planlösning och ostrukturerade installationslösningar. Verksamheter De verksamheter som finns i byggnad B9 och B12 har kartlagts i behovsanalysen och förstudien. Fokus har legat på nuläge, flöden och sambandsbehov, prioriteringar av flöden och hittills kända framtidsbehov. Berörda verksamheter är främst centraloperation, dagkirurgi, bild- och funktionsmedicin, sterilcentral, dialysavdelning och mottagningar. Generellt kommer de verksamheter som idag är placerade i B9 och B12 att ligga kvar där också efter ombyggnad. I förslaget placeras en del av bild och funktion i det föreslagna nya J-och/eller G-huset. Sterilcentralens framtida placering kvarstår at utreda. Ombyggnad av B9 och B12 B9 och B12 upprustas till modern standard avseende byggnad, brandskyddsåtgärder, installationer och hissar. Nya installationer och hissar placeras och dimensioneras så den ursprungliga generalitet i byggnaderna bibehålls. Byggnaderna förses med nytt yttertak och den översta våningen höjs för att kunna inrymma ventilationsanläggning för operation. Utöver det förses del av byggnad B9 med ny våning för fläktrum. Byggnadernas generalitet ger bra möjlighet att skapa effektiva planlösningar. Det ger goda möjligheter att bedriva avancerad behandling i byggnaderna i framtiden.

8 6 (6) Sammanfattning av förslag till beslut Delbeslut 2 A föreslås omfatta: B9, B12 och J-huset samt ny huvudentré ingång 70 Beslut att genomföra ett programarbete med syftet att arbeta fram en programhandling tillika beslutsunderlag för projektering av J-och/eller G-huset inklusive kulvertanslutning av byggnaden samt projektering av B9 och B12 inklusive entrélösning avseende 70-entrén. Total kostnad för programarbetet enligt ovan beräknas till 80 miljoner kronor. Dessa inkluderas i den totala fastighetsinvesteringen och genererar en årlig kostnad för landstinget om 6,4 miljoner kronor, vid en avskrivning på 25 år. Programarbetet genomförs med start i april 2012 och beräknas vara klart juni Förslagsställare: Lennart Persson Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Thord Hägg Förvaltningsdirektör Landstingsservice Bilaga: 1. Landstingsstyrelsens beslut om program och projektering avseende ombyggnad av vårdavdelningar hus 70 och 85 (LSU ) 2. Produktionsstyrelsen beslut om modernisering av vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset (Vård 2010) (PS ) 3. Karta över sjukhusområdet med förklarande information om husbenämningar

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Framtidens Akademiska

Framtidens Akademiska LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 5 (24) Dnr CK 2012-0105 75 Framtidens Akademiska Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar

Läs mer

Projektering och genomförande J-hus

Projektering och genomförande J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 97 Projektering och genomförande J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen

Läs mer

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus LADSTIGET I UPPSALA LÄ Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Dnr PS 2011-0032 146 Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Framtidens Akademiska (2A) Renovering och förnyelse av sjukhusets byggnader avseende B-blocket samt eventuell nybyggnation av J-hus

Framtidens Akademiska (2A) Renovering och förnyelse av sjukhusets byggnader avseende B-blocket samt eventuell nybyggnation av J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 54 Dnr PS 2011-0032 Framtidens Akademiska (2A) Renovering och förnyelse av sjukhusets byggnader

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping

Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-12-20 166 Dnr PS 2012-0039 Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping Förslag till beslut

Läs mer

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 73 Dnr PS 2013-0037 Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 71 Dnr PS 2012-0048 Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Program och initiering av upphandling av smågodstransportör

Program och initiering av upphandling av smågodstransportör LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 36 Dnr PS 2013-0019 Program och initiering av upphandling av smågodstransportör Förslag till beslut

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping

Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 74 Dnr PS 2013-0038 Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping Förslag

Läs mer

Produktion av driftavdelningen lokaler

Produktion av driftavdelningen lokaler LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 37 Produktion av driftavdelningen lokaler Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr

Läs mer

Programarbete stadsbussdepå

Programarbete stadsbussdepå LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 101 Programarbete stadsbussdepå Förslag till beslut Dnr PS 2012-0041 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 107 Dnr PS 2012-0057 Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 Förslag

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 23 juni 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 23 juni 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala 2014-06-05 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 23 juni 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 114 115 Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Akademiska sjukhusets interbudget informationsärende

Akademiska sjukhusets interbudget informationsärende Ärende 42. 2012-03-06 Dnr PS 2012-0002 Ekonomiavdelningen Björn Larsson Tfn 0706-114670 E-post björn.larsson@lul.se Produktionsstyrelsen Akademiska sjukhusets interbudget 2012 - informationsärende Förslag

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

Utredning av förutsättningar att inrätta nya vårdplatser på Kronparken

Utredning av förutsättningar att inrätta nya vårdplatser på Kronparken LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 138 Dnr PS 2012-0051 Utredning av förutsättningar att inrätta nya vårdplatser på Kronparken Förslag

Läs mer

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 93 Dnr PS 2012-0037 Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTE UTLÅTANDE 2016-04-28 LS 2016-0556 Handläggare: Jonas Annergård Landstingsstyrelsens

Läs mer

Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3

Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 143 Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 Dnr PS 2012-0033 66 Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg Beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr LTS 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 LOC 1501-0295 Proj ektnr: 93102212 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen

Läs mer

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus Ärendet Locum AB:s

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden

Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-02-20 34 Dnr PS 2011-0008 Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar 1 (3) FÖRSLAG 2014:24 LS 1403-0413 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning Ändring

Läs mer

Beslut om förhyrning av lokaler vid palliativt centrum

Beslut om förhyrning av lokaler vid palliativt centrum Bilaga. PS 2013-09-24, 93. 2013-06-19 Dnr PS 2012-0037 Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Beslut om förhyrning av lokaler vid palliativt centrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Regionfastigheter Division Bygg Malmö

Regionfastigheter Division Bygg Malmö Regionfastigheter Division Bygg Carola Joelsson Bilaga: Politiska beslut Nya Sjukhusområdet Datum 170502 1 (9) Politiska beslut: Nya Sjukhusområdet bygginvestering Nov 2011 Regionstyrelsen Fastighetsutvecklingsplan

Läs mer

Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus Nya Södertälje sjukhus Nya tider kräver ny sjukvård Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer höga krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Uppsala län Granskning av landstingets process för stora investeringar Gunnar Uhlin Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Utvärdering av landstingets resurscentrum

Utvärdering av landstingets resurscentrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 91 Dnr PS 2011-0044 Utvärdering av landstingets resurscentrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 72 Dnr PS 2011-0033 Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Igångsättningsbeslut Landstingsservice Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 4 2.1 Nybyggnad av nytt

Läs mer

Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö

Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-02-20 Dnr PS 2012-0016 29 Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

Kök för patientmat Akademiska sjukhuset

Kök för patientmat Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 48 Dnr PS 2011-0032 Kök för patientmat Akademiska sjukhuset Förslag till beslut - Landstingsservice

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Forum vårdbyggnad & HFS

Forum vårdbyggnad & HFS Forum vårdbyggnad & HFS Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Fysiska för sjukhusområdena i Ingela Andersson Lyberg Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil.0768-871911 Sjukhusområdet i Hälso- och

Läs mer

PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus

PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus 1(7) 2002-01-23 PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus På Karolinska sjukhuset pågår för närvarande ett stort antal projekt i olika skeden alltifrån

Läs mer

Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting

Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 11 (40) Dnr CK 2012-0048 49 Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Investeringsprocessen fastighets- och utrustningsinvesteringar beslutad i landstingsfullmäktige 2014-06-16--17 CK2014-0064 1 INLEDNING... 1 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 1.1.1 Förutsättningar för prioriteringar...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler

Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler Ärende 11 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-13 Dnr 140552 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler

Läs mer

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA 2 SAMMANFATTNING I denna rapport redovisas det översiktliga planeringsprojektet Lokalförsörjningsplan för Alingsås lasarett. Med utgångspunkt

Läs mer

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0453 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 00006 Landstingsstyrelsen! Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del

Läs mer

Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim)

Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim) Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim) BAKGRUND : 1 Strategisk fysisk planering - - s.k. fastighetsutvecklingsplan (FUP),

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet

Läs mer

15.09.2015 SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK

15.09.2015 SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK 1 BY 72 NY VÅRDBYGGNAD BY 70 & BY 04 NY BEHANDLINGSBYGGNAD 2 UTÖKAT UPPDRAG I MODERNA LOKALER FÖRBÄTTRAD PATIENTSÄKERHET 3 PERSONCENTRERAD VÅRD SEPARERA FLÖDEN

Läs mer

Från idé till handling

Från idé till handling Från idé till handling Bygga om, bygga till, förändra? Hur går man tillväga? Kortfattad handledning för utredningsfasen 2007-04-25 Allt för många gånger har små ombyggnationer gjorts i ett desperat läge

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA

FRAMTIDENS AKADEMISKA J-HUSET Projektnummer 8040552 Nybyggnad PROGRAMHANDLING 2013-08-22 PROJEKTSAMMANFATTNING Rev: 2013-xx-xx Projektsammanfattning Bakgrund Akademiska sjukhuset är i ständig utveckling och förändring. Sjukdomspanoramat

Läs mer

locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN

locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN 2016-09-02 Fastighetsförvaltare 12016-09-29 - ÄRENDE 07 BESLUT 1(4) 1510-0977 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-03-13 DNR BUN 2015.115 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektrapportering-

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Börje Wennberg (S) Tid för justering:

Läs mer

BEDÖMNING AV SJUKHUSETS FASTIGHETER

BEDÖMNING AV SJUKHUSETS FASTIGHETER BEDÖMNING AV SJUKHUSETS FASTIGHETER Här följer nu en genomgång av sjukhusets samtliga fastigheter och bedömning av hur väl de uppfyller det som ovan har beskrivits. Bedömningen sker enligt fyra kriterier:

Läs mer

Behovsanalys för ändamålsenlig fastighets- och lokalutveckling

Behovsanalys för ändamålsenlig fastighets- och lokalutveckling LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-05-24 Dnr PS 2011-0051 82 Behovsanalys för ändamålsenlig fastighets- och lokalutveckling Förslag till

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Fastighetsutvecklingsplan US

Fastighetsutvecklingsplan US Fastighetsutvecklingsplan US Fastighetsutvecklingsplan US Problemområden Ingen plan för utvecklingen av US på ett övergripande plan Alltför många kortsiktiga och dyra fastighetslösningar Områdets långsiktiga

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna FÖRSLAG 2016:9 LS 2015-1543 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna Stockholms läns landsting 17 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström Bärande idéer för en hållbar utveckling Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS Eva Sandström 2009-11-11 Samordning programarbeten Projektmål Lösningar

Läs mer

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden REGION SKÅNE Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil: 0768-871911

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4) Genomförandebeslut för Teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus. Ärendebeslirivning.

Stockholms läns landsting 1 (4) Genomförandebeslut för Teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus. Ärendebeslirivning. Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ekonomiska utredningar och analys TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-04 LS 1405-0644 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Genomförandebeslut

Läs mer

Utveckling Dagkirurgi. Informationsärende Landstingsstyrelsen

Utveckling Dagkirurgi. Informationsärende Landstingsstyrelsen Utveckling Dagkirurgi Informationsärende Landstingsstyrelsen 2012-11-28 Vi måste anpassa oss till nya förutsättningar och ha verksamhet som kan utvecklas och vara hållbar över tid! Framtiden.? Vad står

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1232 Landstingsstyrelsen Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra

Läs mer

Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnad

Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnad 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Dagmar Fornander Landstingsstyrelsens produktionsutskott Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Anders Forsell FM-chef 040-675 35 80 anders.forsell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-13 1 (5) Investeringsmedel för anpassning mottagningskök/ avdelningskök

Läs mer

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1530 Landstingsstyrelse: Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Ett medicinhistoriskt museum i Uppsala

Ett medicinhistoriskt museum i Uppsala LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 20 (40) Dnr CK 2011-0425 58 Ett medicinhistoriskt museum i Uppsala Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer