Framtidens Akademiska (2A) Renovering och förnyelse av sjukhusets byggnader avseende B-blocket samt eventuell nybyggnation av J-hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Akademiska (2A) Renovering och förnyelse av sjukhusets byggnader avseende B-blocket samt eventuell nybyggnation av J-hus"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Framtidens Akademiska (2A) Renovering och förnyelse av sjukhusets byggnader avseende B-blocket samt eventuell nybyggnation av J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar - att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra programarbete i syfte att utarbeta programhandling för B9. Kostnad bedömd till Tkr. - att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra programarbete i syfte att utarbeta programhandling för B12. Kostnad bedömd till Tkr. - att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra förstudie och programarbete för huvudentrén vid B11 (70- ingången). Kostnad ingår i B9 ovan. - att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra ett programarbete med syfte att arbeta fram en fördjupad förstudie, en programhandling och beslutsunderlag för projektering av det nya J- och/eller G-huset. Den fördjupade förstudien ska redovisas till produktionsstyrelsen senast kvartal 3 år I uppdraget ingår programhandling för kulvertanslutning till den nya byggnaden. Kostnad bedömd till Tkr. - att de program som redovisas enligt ovan ska innehålla olika alternativa förslag samt rekommendationer om vilket alternativ som förordas - att de program som redovisas ovan ska utformas för att säkerställa att landstinget kan erhålla kostnadseffektiva lokaler Ärende Framtidens Akademiska är nytt namn på det som hittills har benämnts Vård 2010 och under en kort tid Framtidens Akademiska här skapas framtidens sjukvård. Det nya projektnamnet återger bättre syftet och målet med uppgraderingen av huvuddelar av sjukhusets lokalbestånd. Framtidens Akademiska 2A omfattar fortsättning på det beslut som produktionsstyrelsen tog , 48, gällande B9 och B12 och avser programarbete, samt förstudie av ny huvudentré till sjukhuset. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Förslaget omfattar också programarbete avseende J- och/eller G-huset. En ny vård- och behandlingsbyggnad som dels ska tjäna som evakueringsbyggnad under ombyggnad av B9 och B12, dels är tänkt att inrymma verksamheterna som idag finns i N och P-byggnaderna, bl.a. onkologens behandlings- och vårdavdelningar. Total kostnad för programarbetet beräknas till 80 miljoner kronor. Dessa inkluderas i den totala fastighetsinvesteringen och genererar en årlig kostnad för landstinget om 6,4 miljoner kronor, vid en avskrivning på 25 år. Programarbetet genomförs med start i april 2012 och beräknas vara klart juni Bilaga 54 Delges: Landstingsstyrelsen Produktionsdirektören Förvaltningsdirektören Landstingsservice Sjukhusdirektören Akademiska sjukhuset Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Ärende 54. FÖRSLAG TILL BESLUT Produktionsstyrelsen Framtidens Akademiska (2A) Renovering och förnyelse av sjukhusets byggnader avseende B-blocket samt eventuell nybyggnation av J-hus Framtidens Akademiska är nytt namn på det som hittills har benämnts Vård 2010 och under en kort tid Framtidens Akademiska här skapas framtidens sjukvård. Det nya projektnamnet återger bättre syftet och målet med uppgraderingen av huvuddelar av sjukhusets lokalbestånd. Det nya projektnamnet andas framtidsperspektivet för ett långt projekt av den här arten. Nedanstående förslag till beslut omfattar fortsättning på det beslut som produktionsstyrelsen tog , 48, gällande B9 och B12 och avser programarbete, samt förstudie av ny huvudentré till sjukhuset. Förslaget omfattar också programarbete avseende J- och/eller G-huset. En ny vård- och behandlingsbyggnad som dels ska tjäna som evakueringsbyggnad under ombyggnad av B9 och B12, dels är tänkt att inrymma verksamheterna som idag finns i N och P- byggnaderna, bl.a. onkologens behandlings- och vårdavdelningar. Förslag till beslut - Delbeslut 2A Produktionsstyrelse föreslås besluta att att att att att produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra programarbete i syfte att utarbeta programhandling för B9. Kostnad bedömd till Tkr. produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra programarbete i syfte att utarbeta programhandling för B12. Kostnad bedömd till Tkr. produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra förstudie och programarbete för huvudentrén vid B11 (70- ingången). Kostnad ingår i B9 ovan. produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra ett programarbete med syfte att arbeta fram en fördjupad förstudie, en programhandling och beslutsunderlag för projektering av det nya J- och/eller G-huset. Den fördjupade förstudien ska redovisas till produktionsstyrelsen senast kvartal 3 år I uppdraget ingår programhandling för kulvertanslutning till den nya byggnaden. Kostnad bedömd till Tkr. de program som redovisas enligt ovan ska innehålla olika alternativa förslag samt rekommendationer om vilket alternativ som förordas

4 2 (7) att de program som redovisas ovan ska utformas för att säkerställa att landstinget kan erhålla kostnadseffektiva lokaler Summa kostnad i förslaget beräknas till 80 miljoner kronor och ska betraktas som ett maxbelopp. Genomförandeperiod april 2012 juni Tidigare fattade beslut Produktionsstyrelsen beslöt att ge Landstingsservice i uppdrag att uppföra en teknikbyggnad för försörjning av Byggnad B14 att genomföra en förstudie och program för byggnad B11 att genomföra en behovsanalys för byggnad B9-B12 Landstingsstyrelsen beslöt att igångsätta projekteringsarbete och ta fram typplan för vårdavdelningarna i B14 och B11 och genomföra projektering av tillhörande tekniska installationerna En styrgruppsberedning bildades med representanter från både Akademiska sjukhuset och Landstingsservice för att hantera styrande frågor och beslut om inriktningar. Ett flertal sådana protokollförda möten har hållits där rapporteringar och underhandsbesked har inhämtats. Förankringar har skett under hand med berörda parter. Projektbyrån Stockholm AB har haft i uppdrag av Landstingsservice att samordna och leda arbetet. Uppdraget har utförts under perioden april 2011-februari Förslag till beslut följer tidigare redovisade beslutsprocess. Uppdelning av det tidigare beslut 2 har gjorts i del A respektive B. Detta förslag till beslut avser delbeslut 2A.

5 3 (7) Det bedöms finnas behov av ytterligare underlag inför genomförandebeslutet (Delbeslut 3). Behovet handlar om att ytterligare klargöra hur den framtida sjukvården kan komma att se ut och vilken roll Akademiska sjukhuset bör ha. Även olika sätt att finansiera tillkommande driftskostnadsökningar med anledning av eventuell realisering av Framtidens Akademiska bör utredas. Bakgrund Akademiska sjukhuset är i ständig utveckling och förändring. Sjukdomspanoramat förändras och nya utrednings- och behandlingsmetoder tillkommer. Vidare ökar befolkningen inom C-län och demografin förändras och därmed vårdbehovet. Vårdmetoder utvecklas vilket ställer nya krav på lokalerna. Krav på lokalernas funktion och tillförlitlighet ökar till följd av myndighetskrav och vårdens behov av driftssäkerhet. Behovet av underhåll och fastighetsinvesteringar i befintliga byggnader är stort. Oroande utveckling är ökningen av s.k. multiresistenta och tarmbakterier, som kräver ökat antal enbäddsrum med egna toaletter. En statusrapport daterad för byggnaderna B9, B12, B14 och B11 togs fram med syfte att klarlägga byggnadens och de tekniska systemens status. Rapporten visar på ett stort generellt tekniskt upprustningsbehov. Arbetsmiljöverkets förelägganden med vite avseende bl.a. patienttoaletters utrymmen i N och P -byggnaderna innebär krav som inte kan tillmötesgås i nuvarande lokaler. Behovsanalys för fastighets- och lokalutveckling I maj 2011 beslöt produktionsstyrelsen att ta fram en behovsanalys för fastighets- och lokalutveckling vid Akademiska sjukhuset att redovisa i mars Syftet med behovsanalysen är att få fram ett allsidigt underlag för att kunna bedöma behovet av nyinvesteringar och förbättringar i Akademiska sjukhusets byggnader och lokaler.

6 4 (7) Analysen ska utgå ifrån de planer som under 2011 tagits fram för sjukhusets lokal- och fastighetsförsörjning. Ur analysen kan utläsas: Akademiska sjukhuset har en tydlig och förhållandevis rationell fastighetsstruktur. En central huvudkommunikation genom huvudblocket binder samman vårdbyggnader med behandlingsbyggnader. Det är till fördel om denna struktur och kommunikation kan utvecklas vidare i samband med att fastighetsbeståndet förnyas och att verksamheternas lokalisering främst styrs av funktionskrav och mindre av organisations tillhörighet. Mål och syfte Följande mål är framtagna och utgör underlag och inriktning för arbetet med Framtidens Akademiska: Patientens behov Patientens säkerhet Vårdprocesserna ska vara effektiva God samverkan och logistik Sjukhusets kärnvärden ska beaktas i lokalplaneringen Uppgradering och modernisering av befintliga lokaler 40 års perspektiv Byggnaderna ska inneha generalitet och vara flexibla Byggnaderna ska vara energisnåla och hållbara Byggnaderna ska vara kostnadseffektiva Ny J- och/eller G-byggnad J-huset utformas för avancerad behandling i de nedre planen, samma plan som den avancerade behandlingen i B9 och B12 ligger på. De övre våningarna planeras för moderna vårdavdelningar, laboratorium mm. En entré planeras mot Dag Hammarskjölds väg. Entréfunktioner kan kombineras med gemensamma lokaler för FoU. Byggnaden utformas som en skalbyggnad med hög grad av generalitet och inbyggd flexibilitet för att kunna anpassas till den snabba utvecklingen som vårdverksamheten genomgår. De byggnadskroppar som inte byggs fullhöga, dimensioneras för påbyggnad. Onkologins verksamhet kommer att samlas i byggnaden, tillsammans med dagkirurgi, delar av bild och funktion och dialys, laboratorium och lokaler för FoU. De tunga magnetkamerorna placeras i den nya byggnaden pga begränsningar i stommen i B9 och B12. Byggnaden delas upp i två lameller som binds samman med effektiva kommunikationsstråk. Arkitekturen signalerar öppenhet och harmonierar med karaktärsbyggnader på sjukhuset, samtidigt som placeringen och utformningen lyfter fram sjukhusets centrala roll i stadsbilden mot Dag Hammarskjölds väg.

7 5 (7) Evakueringsbyggnad Anledningen till att J-huset byggs först är att den dagkirurgiska operationsverksamheten som planeras och byggs i J-byggnaden kommer att användas för evakuering av centraloperation i B9 och B12 när dessa byggnader byggs om. Därefter kommer operationsenheten i J-huset att nyttjas för dagkirurgi. Vidare kommer onkologin med strålningsbunkrar, som är i akut behov av nya lokaler, att flytta permanent in i J- byggnaden så snart denna färdigställs. Placering av J-huset Två lägen har utretts. Läget som föreslås i Lokalförsörjningsplanen (J-läget) och ett nordligare läge (G-läget). Det nordligare läget ger bättre möjligheter till kommunikationsstråk till B-blocket, kopplingar till F-husen kan åstadkommas och en större samlad exploaterbar tomt i söder bevaras för framtiden. Det ger vidare bättre förutsättningar för effektiv logistik och produktionsplanering. G-läget innebär att befintlig byggnad G som innehåller barn- och ungdomspsykiatri måste rivas och verksamheten flyttas till andra lokaler. Av byggnadstekniska skäl innebär även en placering i läge J, att befintlig byggnad G måste evakueras vid kulvertbyggnation till ett nytt J-hus. Tas detta beslut har Akademiska sjukhuset beredskap för att lösa den uppkomna omflyttningen. Förstudien förordar att J-huset placeras i läge G. Ny huvudentré ingång 70 I framtagen Trafikplan daterad anges att det övergripande målet för landstingets trafikplanering av Akademiska sjukhuset är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en hållbar trafiklösning för sjukhusområdet anpassad till sjukhusets planerade fastighetsstruktur. I detta ingår att åstadkomma en god tillgänglighet till sjukhuset, att minska trafikens negativa miljöpåverkan och att åstadkomma säkra och funktionella trafiklösningar. Angöring och entrén till sjukhuset och dess byggnader är en viktig styrande funktion och påverkar lösningarna och logistiken inom B9 och B12. Inom ramen för det fortsatta programarbetet föreslås därför att detta utreds vidare. Programarbete för B9 och B12 Enligt delbeslut 1 har nu ett programarbete utförts för B14 och B 11 där fördjupning och bearbetning av tidigare redovisade förstudier har skett. Lösningarna är generella och uppbyggda kring ett generellt typplan. Vidare har en behovsanalys och förstudie utförts för befintliga byggnader B9 och B12 och för nybyggnad av J-huset. Även denna är en del i Framtidens Akademiska. Förslaget bygger vidare på och utvecklar riktlinjer i Lokalförsörjningsplan 2011 (LFP) och Fastighetsutvecklingsplan 2011 (FUP). Tidsperspektivet för förslag och åtgärder är 40 år. I bilaga 4 till detta förslag redovisas det arbete som har utförts samt hur de bygger vidare på de fastighets- respektive lokalförsörjningsplaner som ligger till grund för analyserna.

8 6 (7) Status befintliga byggnader B9 och B12 är stora centralt placerade byggnader som innehåller mycket viktiga verksamheter: mottagningar, bild- och funktion, centraloperation, neurooperation och barnoperation. Byggnaderna är drygt 40 år gamla och uppfyller inte dagens krav på bl a energieffektivitet, avfallshantering, brandkrav etc. Installationerna (ventilation, rör, el, tele ) är till stora delar ursprungliga. De är inte dimensionerade efter dagens behov och har uppnått sin tekniska livslängd. Åtgärder av installationerna påverkar hela byggnaden och samtliga verksamheter. Byggnaderna har få och små hissar. Verksamhetsanpassningar, underhåll och kompletteringar har utförts när ett särskilt behov uppstått. Övergripande åtgärder i såväl planlösning som installationssystem har inte gjorts. Det har resulterat i en delvis ineffektiv planlösning och ostrukturerade installationslösningar. Verksamheter De verksamheter som finns i byggnad B9 och B12 har kartlagts i behovsanalysen och förstudien. Fokus har legat på nuläge, flöden och sambandsbehov, prioriteringar av flöden och hittills kända framtidsbehov. Berörda verksamheter är främst centraloperation, dagkirurgi, bild- och funktionsmedicin, sterilcentral, dialysavdelning och mottagningar. Generellt kommer de verksamheter som idag är placerade i B9 och B12 att ligga kvar där också efter ombyggnad. I förslaget placeras en del av bild och funktion i det föreslagna nya J- och/eller G-huset. Här har överväganden gjorts och planeringen är att göra effektiva kommunikationer mellan B9 och B12 samt det nya föreslagna byggnaden. Kommunikationerna kommer t.ex. att underlättas genom att ha direktförbindelser mellan respektive Bild- och Funktionsenheter i det nya blocket. På samma sätt kommer förbindelser att finnas direkt till respektive operationsblock. Sterilcentralens framtida placering kvarstår att utreda. Ombyggnad av B9 och B12 B9 och B12 upprustas till modern standard avseende byggnad, brandskyddsåtgärder, installationer och hissar. Nya installationer och hissar placeras och dimensioneras så den ursprungliga generaliteten i byggnaderna bibehålls. Byggnaderna förses med nytt yttertak och den översta våningen höjs för att kunna inrymma ventilationsanläggning för operation. Utöver det förses del av byggnad B9 med ny våning för fläktrum. Byggnadernas generalitet ger bra möjlighet att skapa effektiva planlösningar. Det ger goda möjligheter att bedriva avancerad behandling i byggnaderna i framtiden. Argument för att genomföra de föreslagna programarbetena nu Detta förslag utgör fortsättning på det beslut som produktionsstyrelsen tog avseende behovsanalys B9 och B12. Men det är också en fortsättning på de olika fastighets- och lokalutvecklingsplaner som finns för Akademiska sjukhuset. Förslaget är avstämt med pågående behovsanalys och pågående arbete med strategisk plan för Landstinget i Uppsala län.

9 7 (7) Som framgår ovan ligger detta förslag väl i linje med det som idag är känt om landstingets behov och framtida inriktning. De viktigaste argumenten för att nu påbörja programarbeten är dock rent fastighetstekniska. Landstinget befinner sig vid vägs ände med fortsatt renovering av berörda huskroppar på sådant sätt som hittills skett. Av de genomgångar som gjorts av fastigheternas status framgår att det finns ett mycket stort behov av omfattande upprustning för att uppfylla dagens krav på bl.a. ventilation och annan infrastruktur. Lokalerna är långt ifrån ändamålsenliga och har nått sin tekniska livslängd. Ett tydligt exempel på detta är de förlägganden som Arbetsmiljöverket ställt på delar av berörda fastigheter. Delbeslut 2 A föreslås omfatta: B9, B12 och J-huset samt ny huvudentré ingång 70 - Genomföra ett programarbete med syftet att arbeta fram en programhandling tillika beslutsunderlag för projektering av J- och/eller G-huset inklusive kulvertanslutning av byggnaden samt projektering av B9 och B12 inklusive entrélösning avseende 70-entrén. Total kostnad för programarbetet enligt ovan beräknas till 80 miljoner kronor. Dessa inkluderas i den totala fastighetsinvesteringen och genererar en årlig kostnad för landstinget om 6,4 miljoner kronor, vid en avskrivning på 25 år. Programarbetet genomförs med start i april 2012 och beräknas vara klart juni Förslagsställare: Lennart Persson Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Thord Hägg Förvaltningsdirektör Landstingsservice Bilaga: 1. Produktionsstyrelsen beslut om modernisering av vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset (Vård 2010) (PS ) 2. Landstingsstyrelsens beslut om program och projektering avseende ombyggnad av vårdavdelningar hus 70 och 85 (LSU ) 3. Karta över sjukhusområdet med förklarande information om husbenämningar 4. Sammanfattning behovsanalys och förstudie avseende B9, B12 och J-huset (utsänd till produktionsstyrelsen per e-post, )

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-03-14 43 Dnr PS 2011-0032 Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelse beslutar:

Läs mer

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Framtidens Akademiska

Framtidens Akademiska LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 5 (24) Dnr CK 2012-0105 75 Framtidens Akademiska Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar

Läs mer

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus LADSTIGET I UPPSALA LÄ Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Dnr PS 2011-0032 146 Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Projektering och genomförande J-hus

Projektering och genomförande J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 97 Projektering och genomförande J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP)

Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP) PM 2012:89 RI (Dnr 213-405/2012) Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelsen

Läs mer

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 35/2013 April 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 2. Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfrågor...

Läs mer

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet SAK Samlingar Ansvar Kvalitet Självskattning för vård och bevarande inom samlingsförvaltning Introduktion Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet 2015 Box 1114 621 22 Visby www.raa.se registrator@raa.se

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-08-17 U2015/04091/GV Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) I promemorian presenterar

Läs mer

förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk.

förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk. KFÖ, Kommunfastigheter Örebro Uppdrag förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk. ansvara för såväl yttre som inre underhåll av fastigheterna.

Läs mer

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska kunna

Läs mer

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 Samordningsförbundet i Sundsvall Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-04-21 14REV77 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte,

Läs mer

Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge

Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-18 1 (4) HSN 1401-0108 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-04-01, p 3 Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge Ärendebeskrivning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och justitierådet Lars Dahllöf. Sänkt kapitalvinstbeskattning

Läs mer

Väg- och trafikfrågor vid planering för ASTA

Väg- och trafikfrågor vid planering för ASTA Dokument nummer Sida/Sidor 1/3 Väg- och trafikfrågor vid planering för ASTA En anläggning av ASTA kräver en koppling till det allmänna vägnätet. Anläggningen har också en övergripande påverkan på transportsystemet

Läs mer

Stefan Karlsson Sida 1 (2) Direkttel och mobil: 0490-25 72 83 E-post: stefan.v.karlsson@vastervik.se Västervik 2013-06-18 Ombyggnad av Rådhuset, Förutsättningar: Bottenplanet som inrymmer turistbyråns

Läs mer

S T R A T E G I F Ö R S T A T L I G A A R B E T S G I V A R E. Arbetsgivare för framtiden statens kompetens utvecklar samhället

S T R A T E G I F Ö R S T A T L I G A A R B E T S G I V A R E. Arbetsgivare för framtiden statens kompetens utvecklar samhället S T R A T E G I F Ö R S T A T L I G A A R B E T S G I V A R E Arbetsgivare för framtiden statens kompetens utvecklar samhället 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2016 Foto: Getty Images Produktion: Arbetsgivarverket,

Läs mer

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen Sida 1 (10) Innehåll INLEDNING OCH BAKGRUND... 2 Paraplymål... 2 Forumets roll... 2 Fem mål... 2 FORUMETS VISION... 3 HANDLINGSPLAN... 4 FORUMETS ROLL... 4 1. MINIMERING AV RESURSANVÄNDNING OCH MILJÖPÅVERKAN...

Läs mer

1. Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-12-14

1. Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-12-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Jens Hagberg 010-240 51

Läs mer

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10 VU12-10 Protokoll Sida 1 (1) VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10 Tid Torsdag 2012-11-11 kl. 21:00 Plats Teamspeak Närvarande, Diana Diez, Karl Larsson Berörda Förbundsstyrelsen 1 Mötets öppnande att 1 att 2

Läs mer

Ola Schön 08-550 219 29.

Ola Schön 08-550 219 29. Södertälje U kommun 2/'J -, - tj ; Onr Rnr 2009-09-21 Tjänsteskrivelse Dnr KS09/351 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Ola Schön 08-550 219 29 ola.schon@sodertalje.se Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011 2014

Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011 2014 Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011 2014 Innehållsförteckning 2 Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011-2014 4 Östergötland - En hälsoregion 2020 6 Strategi 8 Regional samordning kring

Läs mer

Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)

Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) SABOs synpunkter Inledning SABO har i tidigare remissyttranden, senast över betänkandet Försörjningskrav

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar Regeringsbeslut III:24 Socialdepartementet 2015-12-17 S2015/07686/FS S2015/08111/FS (delvis) S2015/08132/FS Socialstyrelsen S2015/08200/FS (delvis) 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att

Läs mer

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:9) om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Version 1, september 2008 Postadress/Postal address:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:33 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Patientnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015. Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015. Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015 Dir. 2016:47 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Sammanfattning Under 2015 var migrationsströmmarna till

Läs mer

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 107 Dnr PS 2012-0057 Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 Förslag

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder.

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen 2013-04-10 LS 1303-0334 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 0001 8 Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlängda semesterperioder

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkter

Sammanfattning. Utgångspunkter Sammanfattning Utgångspunkter En del av vårt uppdrag har varit att överväga om det är ändamålsenligt med en uppdelning mellan å ena sidan bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen om registrering av allmänna

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remissvar - Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Landstinget i Jönköpings län har getts

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2015-02-19 Ärende 11 Dnr 2015 0058 Sid. 1 (7) 2015-01-29 Handläggare: Stina Karlemyr Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till genomförandebeslut

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-15 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Krishantering i Västmanland

Krishantering i Västmanland Krishantering i Västmanland Syftet med U-Sam Syftet med U-Sam är att i samverkan arbeta för att: förebygga att en kris uppstår dämpa eskaleringen av en kris mildra krisens konsekvenser Allt för att samhället

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2016-03-15 61 Dnr 2016-000037 Svar på remiss av delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella

Läs mer

15/16 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten

15/16 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-15 LS-LED16-0381-2 15/16 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten

Läs mer

Styrgruppens mål. 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1

Styrgruppens mål. 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Styrgruppens mål Ökad kunskap om vad norrbottningarna anser är viktigt i en framtida hälso- och sjukvård. En förutsättningslös diskussion där vi är öppna för nya idéer. Det ska vara tydligt för de som

Läs mer

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Skolinspektionen Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Anette.Ellis@fogdarod.se Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar efter tillsyn

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-03-29 111 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans.

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Bortom fagert tal Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)

Yttrande över departementspromemorian Bortom fagert tal Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Handläggare: Elisabet Åman Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Bortom fagert tal Om bristande tillgänglighet som diskriminering

Läs mer

RP 305/2010 rd. I propositionen föreslås att lagen om besvärsnämnden. intressen skyddas genom sekretessen. Besvärsinstansernas

RP 305/2010 rd. I propositionen föreslås att lagen om besvärsnämnden. intressen skyddas genom sekretessen. Besvärsinstansernas RP 305/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 i lagen om försäkringsdomstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Svar på skrivelse om upphandling av vuxenutbildning - komvux och sfi

Svar på skrivelse om upphandling av vuxenutbildning - komvux och sfi Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildning Stockholm Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 35 547 Till Arbetsmarknadsnämnden den 14 juni 2016 Ärende 12 Svar

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad utveckling av validering Dir. 2015:120 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja

Läs mer

Ekonomistyrning: förstudie Sollefteå kommun

Ekonomistyrning: förstudie Sollefteå kommun www.pwc.se Ekonomistyrning: förstudie Sollefteå kommun Februari 2015 Ekonomistyrning: förstudie På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har genomfört en förstudie inom området ekonomistyrning.

Läs mer

Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning Regeringsbeslut I:7 2014-03-20 U2014/2222/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde

Läs mer

Komplettering av områden för centralupphandling - bevakningstjänster

Komplettering av områden för centralupphandling - bevakningstjänster Utlåtande 2008: RI (Dnr 125-1267/2008) Komplettering av områden för centralupphandling - bevakningstjänster och larm samt terminalglasögon Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande. 1.

Läs mer

Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00

Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 miljo.byggnadsnamnden@laholm.se www.laholm.se VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad såväl enskilda som

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

Integration och tillväxt

Integration och tillväxt Integration och tillväxt 13 maj 2016 Om Stockholms län Över 90 procent är nöjda med det liv de lever Över 90 procent trivs med både sitt arbete och sitt boende Länet utgör 2 procent av rikets yta, men

Läs mer

Gotlands kommun Konsekvenser för primärvården vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården september 2010

Gotlands kommun Konsekvenser för primärvården vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården september 2010 Gotlands kommun Konsekvenser för primärvården vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården september 2010 Konsekvenser för primärvården PricewaterhouseCoopers har Gotlands kommuns uppdrag att belysa eventuella

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Habiliteringen. Habiliteringen, Habilitering & Hälsa 2014-04-04

Verksamhetsplan 2014. Habiliteringen. Habiliteringen, Habilitering & Hälsa 2014-04-04 Verksamhetsplan 2014 Habiliteringen 2014-04-04 Annika Sundqvist, Verksamhetschef Urban Johansson, Bitr. Verksamhetschef Habiliteringen, Habilitering & Hälsa Habiliteringens organisation Verksamhetsplan

Läs mer

Stratsys för landsting och regioner

Stratsys för landsting och regioner Stratsys för landsting och regioner Agenda Kort presentationsrunda Förväntningar Vårdval (LOV) I och med Lagen om valfrihet ställs allt högre krav på landstingen och kommuner att göra informationen transparent

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ny detaljplan för område norr om Storgatan, del av kvarteret Elefanten 1, Bjuvs kommun Dnr 2013.0127 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr

Läs mer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer Upprättad 2009-03-30 AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer INNEHÅLL Avvikelser och risker 3 Definitioner 3 Ansvarsfördelning 4 Rutiner avvikelse 5 Rutiner riskhantering 5 Orsaker till risker och avvikelser

Läs mer

2009-02-26. Socialdepartementet

2009-02-26. Socialdepartementet 2009-02-26 Bilaga till regeringsbeslut 2009-02-26 nr I:4 Socialdepartementet Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och

Läs mer

Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Holström Ingrid 2016-06-08 UBN-2016-2488 Håkansson Katarina Utbildningsnämnden Ansvarsfördelning avseende Ungdomsteamets drogförebyggande

Läs mer

Syfte med 7 30 60 90

Syfte med 7 30 60 90 Syfte med 7 30 60 90 Modell för att snabba upp förändringsarbetet Öka handlingskraft genom att använda tid som drivkraft Inget eget projekt - del av förändringsprocess När är det lämpligt med snabb och

Läs mer

Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008)

Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008) Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008) Översyn av avgifterna för dispenser för breda, långa och tunga fordon samt för färd- och parkeringsdispenser Förslag från trafik- och renhållningsnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011 Datum 2011-02-15 Bilaga 2 1(5) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Malmö sjukhusområde i staden. Christina Fröjd, Region Skåne April 2016

Malmö sjukhusområde i staden. Christina Fröjd, Region Skåne April 2016 Malmö sjukhusområde i staden Christina Fröjd, Region Skåne April 2016 Framtidens vård Ökande befolkning i vår region Äldre, barn Digitala lösningar Diagnos, behandling Vårdkontakter på nytt sätt Fler kan

Läs mer

Regel 1 - Ökad medvetenhet

Regel 1 - Ökad medvetenhet Regel 1 - Ökad medvetenhet FN:s standardregler: Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra

Läs mer

Skogsbruk på ren svenska Lektion 4: Mästare på både förnyelse och återvinning. Tema: Återvinning Ämne: Biologi, Kemi Årskurs: 7-9

Skogsbruk på ren svenska Lektion 4: Mästare på både förnyelse och återvinning. Tema: Återvinning Ämne: Biologi, Kemi Årskurs: 7-9 Skogsbruk på ren svenska Lektion 4: Mästare på både förnyelse och återvinning. Tema: Återvinning Ämne: Biologi, Kemi Årskurs: 7-9 Förord Sveaskog är landets största skogsägare. Det ger oss både mycket

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar Regeringsbeslut I:4 2010-09-09 S2010/6418/HS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Läs mer

Överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 40(64) 31 Överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende Innan styrelsens sammanträde har ledamöterna fått information i detta

Läs mer

Då det finns en elkabel nerdragen till sjön/hamnen föreslår jag att det ska finnas möjlighet för medlemmar att få tillgång till el mot betalning.

Då det finns en elkabel nerdragen till sjön/hamnen föreslår jag att det ska finnas möjlighet för medlemmar att få tillgång till el mot betalning. 2010-07-19 Motion gällande el vid hamnen Då det finns en elkabel nerdragen till sjön/hamnen föreslår jag att det ska finnas möjlighet för medlemmar att få tillgång till el mot betalning. Lämplig användningsområden;

Läs mer

Ombyggnad av förmedlingens lokaler

Ombyggnad av förmedlingens lokaler STYRELSEÄRENDE NR 11/26 26-5-2 Ärende nr 7 Till Styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB Ombyggnad av förmedlingens lokaler FÖRSLAG TILL BESLUT VD föreslår att styrelsen beslutar att att godkänna

Läs mer

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-465/2015 Sida 1 (5) 2015-11-19 Handläggare Maria M Laxvik Telefon: 08-50815014 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-12-17

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2001:1 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om vidareutbildning av sjuksköterskor inom ätstörningsvården Föredragande landstingsråd: Andres Käärik ÄRENDET Motionären

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö 43-54

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö 43-54 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö 43-54 Tid: 2016-05-31 13:00-16:25 Plats: Rosensalen 51 Motion om cykelmotion Diarienummer: RJL2015/432 Beslut Nämnden för Trafik, infrastruktur

Läs mer

Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område vid kv Orkanen och kv Tjockan i stadsdelen Björkhagen (160 studentlägenheter)

Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område vid kv Orkanen och kv Tjockan i stadsdelen Björkhagen (160 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-03-22 Handläggare: Inge Almqvist Tfn 08-508 27 382 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område

Läs mer

Ett program för att stärka den kunskapsbaserade/ evidensbaserade hälso- och sjukvården

Ett program för att stärka den kunskapsbaserade/ evidensbaserade hälso- och sjukvården SKRIVELSE 2004-06-11 Vårt dnr SK: 2004/1072 Vårt dnr Lf: 0691/04 Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Margaretha Spjuth Avd för hälso- och sjukvårdspolitik Ellen Hyttsten Ett program för att stärka den

Läs mer

Frågor och svar TLV:s beslut att begränsa subventionen för Cymbalta

Frågor och svar TLV:s beslut att begränsa subventionen för Cymbalta 1 (5) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 100421 Frågor och svar TLV:s beslut att begränsa subventionen för Cymbalta 1. Mot vilken sjukdom används läkemedlet Cymbalta? Läkemedelsverket har godkänt det

Läs mer

Kvalitetsregistret för svår sepsis/septisk chock Årsrapport för 2013

Kvalitetsregistret för svår sepsis/septisk chock Årsrapport för 2013 Kvalitetsregistret för svår sepsis/septisk chock Årsrapport för 2013 Inledning Patienter med svår sepsis eller septisk chock är relativt vanliga på våra sjukhus och framförallt på våra intensivvårdsavdelningar.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013:1

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013:1 KONSEKVENSUTREDNING 1 (5) Kim Reenaas, Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-03-15 Dnr 15EV4062 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring

Läs mer

Utredning av systematisk ökning av solenergi i Västra Götalandsregionen förslag till solenergiplan

Utredning av systematisk ökning av solenergi i Västra Götalandsregionen förslag till solenergiplan 1 Rapport Datum 2013-10-03 Diarienummer MN 83-2011 Miljösekretariatet Handläggare: Kristina Käck Telefon: 010-441 40 23 E-post: kristina.kack@vgregion.se Utredning av systematisk ökning av solenergi i

Läs mer

Två rapporter om bedömning och betyg

Två rapporter om bedömning och betyg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 08-400/3803 SID 1 (9) 2008-09-15 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2008-10-23 Två rapporter om bedömning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra - ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) - svar till kommunstyrelsen

Möjlighet att leva som andra - ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) - svar till kommunstyrelsen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-10-17 Handläggare: Maria Ek Telefon: 08-508 14 021 Till

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

Förslag till föreskrifterna bifogas i bilaga.

Förslag till föreskrifterna bifogas i bilaga. KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2015-11-04 Dnr 258-2395-2015 1(3) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Åsa Tapani Nygårdsallén 1 622 61 Visby Trafikverket Region Stockholm Ärendemottagningen

Läs mer

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Remiss - Promemoria En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C)

Remiss - Promemoria En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C) Barn- och utbildningsförvaltningen Per Olof Sahlberg Ärendenr BUN 2014/568 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 29 oktober 2014 Barn- och utbildningsnämnden Remiss - Promemoria En bättre skolstart

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-158 25 Ombyggnad av personalrestaurangen vid Nyköpings lasarett. Redovisning av skisshandling Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ylva Ehn 2015-10-01 SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 Datum Diarienr 2014-01-28 KS/2011:6 Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för bro över Säveån, Yllegatan - Stationsvägen. Partille 13:7, 11:7 m fl. Partille kommun,

Läs mer

Yttrande över Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Yttrande över Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1474 Landstingsstyrelsen Yttrande över Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Läs mer

Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank Framställning till riksdagen 2009/10: RB5 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen antar Riksbankens förslag till ändring

Läs mer

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen YTTRANDE Vårt dnr: 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Validering av vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78 ) Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel ÄRENDET Utbildningsdepartementet har berett

Läs mer

5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109

5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (42) 2016-03-21 Kf 5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109 Mariann Gustafsson (V) har 19 oktober 2015 väckt en motion om policy för

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-07-17. Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum 2013-07-17. Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (5) Datum 2013-07-17 Vår beteckning PART Apotek Hjärtat Retail AB Solna torg 19, 6 tr 171 45 Solna SAKEN Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

Läs mer

START Stockholm genomför en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper.

START Stockholm genomför en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - svar på remiss från kommunstyrelsen

Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-06-03 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ansvarsfördelning och riktlinjer

Läs mer

Utmaningar för allmännyttiga bostadsföretag. Johan Holmgren, Ekonomi och finans, SABO AB

Utmaningar för allmännyttiga bostadsföretag. Johan Holmgren, Ekonomi och finans, SABO AB Utmaningar för allmännyttiga bostadsföretag Johan Holmgren, Ekonomi och finans, SABO AB EU och bostadspolitiken Bostäder är inget politikområde inom EU Bostadspolitiken påverkas ändå av direktiv om miljö

Läs mer