Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orden får mening Boken: Hur barn lär sig"

Transkript

1 Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn lär sig läsa genom att skriva, och skriva genom att läsa. Boken beskriver läs- och skrivutvecklingen och visar hur man kan arbeta i förskola och skola för att stödja barns läs- och skrivutveckling och skapa rika språkrum. Caroline Liberg ger många tips på språkstimulerande aktiviteter. På schemat: Specialpedagogik Fler nyheter: Livet i familjen / Praktisk lärarkunskap Barntillåtet: Mina fina fötter/ Vad heter du?/ Namn-memo PS: Bli en bättre berättare

2 boken När orden plötsligt får Barnets första möte med läsandets och skrivandets konst sker tillsammans med andra. Hur barn lär sig läsa och skriva beskriver hur det mötet kan se ut, hemma och i förskolan och skolan. En språkvetenskaplig grundkurs, men framförallt en skildring av förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande och de många vägarna som leder dit. Mamma, nu läser jag inte längre. Nu kommer bara orden! Minns du känslan, den dagen du hade knäckt koden? När inte bokstäverna först måste ljudas, en och en, sen fogas samman för att därefter förvandlas till ett ord med betydelse. Ord som fogas till andra ord och blir till meningar. Blir till mening! Den dag orden bara kom... Naturligtvis finns det inte en allena saliggörande väg till att behärska det skrivna språket utan en mängd olika för dem som hittar, vill säga. För några är, som bekant, vägarna att komma rätt snåriga. Om detta handlar Hur barn lär sig läsa och skriva. Bokens författare, Caroline Liberg, minns inte hur hon själv lärde sig konsten att förvandla bokstäver till något, i dubbel bemärkelse, meningsfullt: Fast jag tror det var i skolan. Jag var yngst i en skara på sex syskon, så det fanns inte så mycket tid för mina föräldrar att läsa för mig. Men däremot samtalade vi mycket och det tror jag betydde mycket för min läs- och skrivutveckling. En aktiv samtalspartner eller många är väldigt viktigt att ha för att utveckla språket. Passa på! 2 2 Beställer du huvudboken denna period får du köpa Barn utvecklar sitt språk av Caroline Liberg & Louise Bjar (red.) för endast 199:- (ord.medlemspris 289:-). För att utnyttja detta erbjudande måste du använda beställningskupongen på sidan 12. Barn utvecklar sitt språk beskriver den normala språkutvecklingen och den utveckling som påverkas av olika hinder på grund av språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter och damp/adhd. Den tar också upp olika perspektiv på andraspråksinlärning. Boken beskriver barns språkutveckling från födelsen fram till tio år, med fokus på förskoleåren och de tidiga åren i skolan.

3 boken mening Många infallsvinklar viktigt Den tesen driver hon också som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läsoch skrivprocessen vid Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Men framförallt vill jag i boken peka på vikten av att använda mängder av olika infallsvinklar, formella och informella, för att vidga och fördjupa barnets språk. Och därmed också lägga grunden till en god utveckling av läs- och skrivförmågan. Det var under tidigt sjuttiotal som Caroline utbildade sig till mellanstadielärare. Ganska snart blev jag intresserad av varför en del barn har läs- och skrivsvårigheter medan andra lyckas. Och på den vägen är det. Den mer teoretiska delen av boken bygger till stora delar på hennes doktorsavhandling Learning to read and write. Den delen handlar bland annat om hur orden är uppbyggda och hur barn själva tänker kring sitt lärande. Men också om vilka faktorer som har betydelse för barnets försök att närma sig skriftspråket, till exempel vikten av en intresserad omgivning. Hur tänker barnet? Eftersom många exempel handlar om barn i tre-fyraårsåldern och uppåt, så är det ofta en förälder som är den aktiva samtalspartnern. Men det är barnet självt som ställer frågorna om ljud, bokstäver och stavning för att kunna sätta benämningar på den närmaste världen omkring, ofta med start i det egna namnet. Många läsare kommer säkert att få ahaupplevelser, med minnen från den egna strategin för att erövra det skrivna språket. Men Hur barn lär sig läsa och skriva Caroline Liberg Studentlitteratur, 208 sidor Best.nr Medlemspris efter 2 februari 254:- 238:- Medlemspris också från de egna barnens trevande läs- och skrivförsök. Fast då måste man komma ihåg att de här förutsättningarna saknas i en del hem, där det kanske vare sig finns tid att föra djupare samtal, böcker som någon har tid att läsa eller plats att göra skrivövningar. Traditionens makt Läs- och skrivtraditionen i familjen påverkar mycket. Vilket gör förskolan, förskoleklassen och senare skolan till viktiga miljöer för att främja en tidig och god språklig förmåga och undvika svårigheter längre fram. Jag anser att man ska bada i texter av alla möjliga slag skrivna, talade, upplästa, i bilderböcker, skönlitteratur, ramsor. Och få möjlighet att reflektera och samtala om det man just har läst, fått uppläst, fått dramatiserat eller skrivit själv. Men det måste göras i samspel med andra, i ett socialt sammanhang, där språket kan vävas till ett tyg med många olika inslag. På den fronten finns det mycket att göra. Med Hur barn lär sig läsa och skriva vill Caroline fylla en lucka, när det gäller det pedagogiska och didaktiska hantverket, med exempel hämtade från en mängd inspirerande projekt. Mer om boken Hur barn lär sig läsa och skriva vänder sig till dig som vill veta mer om barns tidiga läs- och skrivutveckling. Barnskötare och pedagoger inom förskolan och på fritidshem, lärare och specialpedagoger i skolan samt logopeder har nytta av boken. Barnet lär sig läsa genom att skriva, och skriva genom att läsa. Boken ger en bred översikt över läs- och skrivutvecklingen från tidiga förskoleår till de första skolåren. Den visar hur förmågan att läsa och skriva växer fram och utvecklas i samvaron mellan barn och vuxna. Den skildrar också hur läsandet, skrivandet och samtalet samverkar och förstärker varandra. Den första delen av boken beskri- Med min bok vill jag få igång en diskussion både på skolor och förskolor om svenskundervisningen idag, konsekvenserna av olika val och möjliga alternativ för att hitta vägar in till barnens tänkande, säger Caroline Liberg. ver barns läs- och skrivutveckling. Här behandlas också likheter med talspråksutvecklingen samt olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Den andra delen består av en diskussion om hur man kan arbeta i förskola och skola för att stödja barns läs- och skrivutveckling och för att skapa rika språkrum. Boken ger dig en mängd konkreta exempel på språkstimulerande aktiviteter. Denna andra upplaga av boken är uppdaterad med de senaste årens forskning inom läs- och skrivutveckling. Avsnitten om hur man kan arbeta i förskola och skola har utökats, och dessutom visar författaren på hur barns läs- och skrivutveckling kan kartläggas. 3

4 fler nyheter Konkreta tips stärker matematikläraren En vanlig uppfattning är att det är lätt att undervisa i matematik. Det finns bestämda idéer för hur man arbetar och det finns läromedel som ger all den information som behövs. Samtidigt visar både svenska och internationella undersökningar att våra elevers kunskaper i matematik inte är vad de borde vara. Hur kan det komma sig? Svaren på den frågan ges av de forskare som menar att undervisningen i matematik är mycket komplex. I denna komplexitet skall läraren vara arbetsledare för ett stort antal elever med olika behov och olika motivation. Samtidigt skall dessa elever, var och en utgående från sina behov och sin förmåga, lära sig matematik. Det innebär att läraren hela tiden måste ta hänsyn till olika individers möjligheter att lära matematik, säger Madeleine Löwing, författare till Matematikundervisningens dilemman. Läraren måste därför behärska inte bara en teori för det innehåll eleverna skall lära sig. Läraren måste också ha språk och metoder för att kommunicera innehållet, samt lämpliga arbetsformer och arbetssätt. Detta kräver en hel del kunskaper från lärarens sida. Matematikundervisningens dilemman Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet Madeleine Löwing 279:- Studentlitteratur, 251 sidor Best.nr Medlemspris Saknar teori Det var framför allt fyra moment som lärarna i Madeleine Löwings studie undervisade om: Geometri, bråk, decimaltal och procent. I samtliga fall visade det sig att lärarna saknade en teori för hur de här momenten är uppbyggda. De hade därmed problem såväl med att utgå från elevernas förkunskaper i sina förklaringar som med att konkretisera undervisningen. Jag ägnar en stor del av boken åt att såväl analysera dessa problem som att ge en rad konkreta exempel på hur man skulle ha kunnat lösa problemen med hjälp av en enkel didaktisk ämnesteori för matematikundervisning. Mer om boken Under senare år har det skrivits en rad rapporter om svenska elevers problem med matematik. Författaren visar hur man kan lösa en del av problemen med utgångspunkt från elevernas och lärarnas möjligheter att själva förändra situationen. Matematikundervisningens dilemman utgår från Madeleine Löwings uppmärksammade avhandling som bygger på observationer av ett antal matematiklektioner i skolåren 4-9. Hon har följt kommunikationen i klassrummet och analyserat kvaliteten i samtalen mellan läraren och eleverna. Analyserna visar på en rad svårigheter, och författaren ger exempel på hur dessa kan undvikas och hur läraren kan hitta former som istället leder till att inlärningen optimeras. Boken är skriven på ett enkelt och lättfattligt språk. Den riktar sig till bland annat lärare som kompetensutveckling från förskolan till gymnasiets A-kurs samt till lärarstuderande, lärarutbildare, skolpolitiker och skolledare. Madeleine Löwing är verksam som universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av både lärarutbildning och lärarfortbildning och är en flitigt anlitad föreläsare. xtra Paket pris Slå ett slag för matematiken och rusta din skola med ett inspirerande matematikpaket! Köp Matematikundervisningens dilemman, Huvudräkning och Baskunskaper i matematik till specialpris och spara 175:-. Böckerna hjälper dig att utveckla barnens matematikkunskaper genom hela grundskolan. Du hittar mer information om de båda andra böckerna på sidan 8. 4 Matematikundervisningens dilemman Huvudräkning Ordinarie medlemspris 195:- Baskunskaper i matematik Ordinarie medlemspris 299:- Studentlitteratur, 598:- Best.nr Paketpris

5 fler nyheter Genvägar för familjen Det finns inga givna lösningar eller kurer för småbarnens sömnproblem, tonåringens skoltrötthet eller mellanstadiebarnets hopplösa matvanor. Men det finns faktiskt vägar för att göra familjelivet enklare och inte minst roligare. Dagens barnfamilj är en rörlig, ibland kaotisk grupp av föräldrar, barn och kanske styvbarn och styvföräldrar som inte kan luta sig mot tidigare generationers erfarenheter utan måste starta på nytt. Tydliga regelverk och fasta normer känns numera bara som en from dröm. Här resonerar den erfarne familjeterapeuten och författaren Jesper Juul om några huvudpunkter i familjelivet som jämbördighet, integritet, autencitet och ansvarskänsla som han menar att vi måste förhålla oss till för att vi föräldrar och våra barn ska utvecklas och må bra. Praktisk lärarkunskap Sture Långström & Ulf Viklund Studentlitteratur, 268 sidor Best.nr Medlemspris 299:- Livet i familjen Jesper Juul Albert Bonniers förlag, 173 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Alla lärares hjälpreda Behöver du få svar på praktiska pedagogiska frågor eller behöver du en ny källa till inspiration för din undervisning? Kanske har den här boken just det du söker. Att undervisa kan vara roligt men aldrig enkelt. Det vet alla som varit verksamma en tid som lärare. Utan att på något sätt förringa behovet av mycket bra faktakunskaper ligger fokus i den här boken på kunskap som kommer till uttryck som förståelse, färdighet och förtrogenhet det som i boken kallas praktisk lärarkunskap. Praktisk lärarkunskap tar bland annat upp hur man planerar sin undervisning, kommunikation och språk samt konflikter i undervisningen, utvecklingssamtal, läromedel samt utvärdering. Författarna presenterar också ett trettiotal metoder och arbetssätt förmedlande, gestaltande, interaktiva och vetenskapliga metoder ur ett didaktiskt perspektiv. De betonar också att trygghet, kunskap och glädje måste finnas med för att lärande ska kunna ske på bästa tänkbara sätt. Boken vänder sig till olika slags lärare allt från den som bara ibland står inför en grupp till alla som studerar till lärare eller redan är verksamma i yrket. Sture Långström har erfarenhet av alla stadier i svenskt skolväsende. Han har också arbetat som läromedelsförfattare, forskare och fortbildare. Ulf Viklund har arbetat som gymnasielärare, men också som bland annat läromedelsförfattare och lärarutbildare. 5

6 barntillåtet Sång och rörelser gör barnen glada Små barn blir väldigt glada när de får spela upp den lilla teater det innebär att berätta en saga eller sjunga en visa med hjälp av rörelser. De här sångerna är hämtade ur barnens egna rörelselekar. Mina fina fötter, Snabba två, Mamma mu, Min lilla kråksång, Fem fina fåglar, Tumme möter tumme, Stor våg liten våg och ytterligare 19 sånger och rörelselekar finns med på cd:n. Mamma Mu Mina fina fötter Jujja & Tomas Wieslander Best.nr Medlemspris 145:- Barnens roliga experimentbok Här lär sig barnen tolv roliga experiment alla testade av barn som byggt, provat och lärt sig hur olika saker fungerar i verkligheten. Bygg en rymdraket av en PETflaska, en fontän av ett mjölkpaket och mycket annat. Mössen Svante och Gertrud följer med och visar hur man gör. 64 sidor. Badkalaset Best.nr Ordinarie medlemspris 176:- Extra lågt medlemspris 129:- Lekfullt om Sveriges djur och natur Sverige är ett avlångt land. Med höga fjäll och långa vintrar i norr och med lövskog och ängar längre söderut. Var bor det vargar och var bor det sälar? Vem trivs i bergen och vem trivs i lövskogen? En lekfull och lärorik bok som ger de allra första kunskaperna och begreppen i geografi. Följ med på en annorlunda resa! 45 sidor. Långa landet Anna Olsson, Anna Sommansson & Anna Sandler Best.nr Medlemspris 124:- Finurligt om förnamn Får man verkligen heta vad som helst? Vilka var de vanligaste namnen förr? En finurlig och faktafylld bok för alla som gillar att vända och vrida på namn, fylld av roliga namnlekar och spännande fakta om förnamn. På ett lekfullt sätt visar Anna Ribbing och Mati Lepp hur man kan experimentera kring namn. 32 sidor. Vad heter du? En bok om förnamn Anna Ribbing & Mati Lepp Best.nr Medlemspris 109:- Namn bak- och framlänges Detta spel bygger på boken Vad heter du? Det spelas som ett vanligt memory men här gäller d et att para ihop namn som skrivits fram- och baklänges. Jonatan och Natanoj, Rut och Tur, Rasmus och Sumsar osv. Klurigt, roligt och stimulerande! 40 memorybrickor med flicknamn och pojknamn. Sånger för pojkiga barn Denna tredje skiva med populära pojkaktiga sånger vill nå fram till pojkarna och deras behov, men också till flickor som gillar sånger som Fisvisa, Spioner och Racer- Frasse. Total speltid 46 min. Du hittar Pojkaktiga sånger 1 och 2 på sidan 10. Pojkaktiga sånger 3 Best.nr Medlemspris 155:- Namn-memo Best.nr = Medlemspris 89:- Dockteater med enkla medel En bok som ger mängder av tips på hur du tillsammans med barnen på ett enkelt sätt kan skapa stavdockor, handdockor, hemsnickrade scener med mera, och hur dessa kan användas till kreativ lek och teater. Härliga och illustrativa teckningar. 88 sidor. Dockor och djur för lek och teater Maija Baric Best. nr Medlemspris 145:- Köp både boken och spelet för 178:- Använd best.nr Gullan från A till Ö Totalt 78 låtar, både nya och gamla klassiker, från A-Ö, med Gullan Bornemark. Lekfull musik som gör kroppen danssugen. 3 cd. Tut i rutan Best.nr Medlemspris 185:-

7 på schemat: specialpedagogik Att ge rätt stöd åt varje barn Specialpedagogik kan sägas vara att anpassa omgivningen efter ett barn oavsett vilken nivå barnet befinner sig på. Ofta handlar det om att erbjuda extra resurser och att kompensera för funktionshinder. Det viktiga är att pedagogiken anpassas till behovet. Modern specialpedagogik förutsätter en helhetssyn och under de senaste åren har det getts ut en rad angelägna böcker i ämnet. Här presenterar vi ett urval av dessa. En främmande värld Mona Holmqvist (red.) Denna bok handlar om lärande för barn och ungdomar med autism ur ett pedagogiskt perspektiv. Här ställs lärandet i fokus och inte funktionshindret i sig. Att lära definieras här som att se någonting på ett nytt sätt eller ur ett nytt perspektiv. Författarna beskriver en variationsteori som hjälper barnen att utvecklas. Bokens exempel ger läsaren både inspiration och kunskap. 224 sidor. Best.nr Ordinarie medlemspris 254:- Extra lågt medlemspris 209:- Explosiva barn Ross W. Greene Hur hjälper vi barn med häftiga vredesutbrott, impulsivitet samt verbal och fysisk aggressivitet? Boken beskriver ett arbetssätt som minskar det förödande negativa samspelet mellan det explosiva barnet och dess omgivning. 287 sidor. Best.nr Medlemspris 269:- Flickor med AD/HD K G Nadeau m.fl. Flickor med AD/HD är vanligare än man tror. Men deras svårigheter är ofta annorlunda än AD/HD-pojkarnas och inte lika störande för omgivningen. Hur hittar vi dessa flickor och vilken typ av hjälp behöver de? Boken ger en överblick över problemet och förslag till insatser. 258 sidor. Best. nr Medlemspris 399:- Ännu mer att läsa! Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov Emelie Kinge Hur står det till med vuxnas empati? Författaren skriver om empati som begrepp och reflekterar över varför det är så viktigt att vara empatisk mot barn som har det känslomässigt och socialt svårt. 131 sidor. Best.nr Ordinarie medlemspris 169:- Extra lågt medlemspris 119:- Alla barn har särskilda behov Berit Bergström Författaren visar i boken på de processer som man måste förstå och de redskap som behövs för att ge varje barn rätt stöd så att de kan lära sig på sina egna villkor. Först när vi har dessa redskap kan vi stödja barnen. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 162:- Perspektiv på en skola för alla Jane Brodin & Peg Lindstrand Vad betyder egentligen en skola för alla och hur ska vi förhålla oss till den? Ett första steg måste vara att sluta tala om normalitet och avvikelser och istället lyfta fram variation och olikheter som någonting positivt och värdefullt. Boken beskriver olika synsätt på integrering och normalisering. 152 sidor. Best.nr Medlemspris 184:- Asmervik: Barn med behov av särskilt stöd. Beckman: ADHD/ DAMP en uppdatering. Gillberg: Ett barn i varje klass. Helmen Borge: Resiliens. Iglum: Om de bara kunde skärpa sig. Juul: Barn med uppmärksamhetsstörningar. Kärfve: Hjärnspöken. Powell & Jorsan: Autism leka, lära och leva. Thimon: Bråkiga ungar och snälla barn. Ytterhus: Barns sociala samvaro. Böckerna finns på sidan 10, och du kan läsa mer om dem på 7

8 8 Mat för ditt barn Camilla Porsman & Fredrik Paulún Här får du veta vad barn bör äta för att få i sig rätt näring. Du får information och praktiska tips om kost och näring från spädbarnsåldern till skolåldern, och råd till barn med ätstörningar eller matallergier. Boken avslutas med en receptdel med enkla recept och dagsmenyer för barn i alla åldrar. 176 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Adopterade barn Vägledning för förskolan Dan & Lotta Höjer Den här boken ger råd om hur man förstår och bemöter ett adopterat barn och dess föräldrar. På ett konkret och lättillängligt sätt diskuteras adopivbarnens speciella problematik. Boken visar också hur man kan bemöta frågor från barngruppen. Best.nr Medlemspris 155:- Språkglädje Ann-Katrin Svensson Barn behöver uppmuntran och språklig stimulans för att kunna utveckla ett rikt språk. Boken presenterar rim, ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar och andra språklekar och övningar. Författaren visar hur man skapar en god språklig miljö i hemmet, förskolan och skolan, samt hur medvetenheten om språkljud och orddelar underlättar barnens läsinlärning. 204 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Sluta bråka med barnen Lyssna på vad de egentligen säger Michael P. Nichols Alla som har barn har upplevt det: Tröttande bråk och fruktlöst argumenterade, och till slut uppgivenhet. Författaren visar att både små och stora barn faktiskt har skäl för sitt agerande. Genom rätt sorts frågor och rätt strategier kan vi hjälpa barnen att uttrycka de egentliga känslor och behov som ligger bakom protesterna. En praktisk bok som gör alla på bättre humör! 252 sidor. Svenska förlaget Best.nr Medlemspris 229:- Förskolan barns första skola! Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson (red.) Den här boken tar fasta på alla de möjligheter att lära och utvecklas som förskolan ger små barn. Författarna betonar vikten av pedagogens agerande i barnens lärande och delaktighet i denna första skola. Olika frågeställningar relaterade till förskolans läroplan tas upp. Kommunikationens betydelse för små barns lärande löper som en röd tråd genom boken. 200 sidor. Best.nr Ordinarie medlemspris 225:- Extra lågt medlemspris 189:- Baskunskaper i matematik Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn Allt fler elever lämnar i dag grundskolan utan de baskunskaper i matematik som kursplanen kräver. Författarna visar med exempel hur inlärningsproblem inom matematiken kan uppstå och lösas. Boken betonar kontinuitet i planeringen utifrån elevernas tänkande, från förskoleklassen till gymnasieskolan och på olika lärargruppers förståelse för varandras kompetens och arbetsuppgifter. 372 sidor. Best.nr Medlemspris 299:- Huvudräkning Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn Att undervisa om huvudräkning innebär ofta att vi lär eleverna en rad smarta knep. Men ofta glömmer vi att förklara varför dessa knep fungerar, det vill säga att koppla dem till en utvecklingsbar matematisk kunskap. Boken beskriver strategier för huvudräkning och hur räknelagar och räkneregler fungerar och kan användas i olika sammanhang. Den visar även hur man tidigt kan hjälpa elever att bygga upp en djupare förståelse för matematik. 173 sidor. Best.nr Medlemspris 195:- Samspel och ledarskap Gunilla O Wahlström Med inlevelse och tydlighet beskriver författaren samspelets och ledarskapets villkor, framför allt i dagens skola och förskola i relation till det pedagogiska uppdraget. Hon ställer ledaren och gruppen i fokus och beskriver en rad konkreta verktyg för bland annat konflikthantering. Bokens innehåll konkretiseras av personligt berättade episoder som vi alla kan känna igen oss i. 143 sidor. Best.nr Medlemspris 199:-

9 alltid aktuella Läs & skriv med alla intelligenserna Thomas Armstrong Här får du veta hur du kan arbeta med de multipla intelligenserna för att stärka elevernas läs- och skrivförmåga. Om du anpassar skolarbetet med detta som ledstjärna kommer det att underlätta för alla. En bok för dig som arbetar med läs- och skrivförståelse, från förskolan och uppåt i skolsystemet. Boken innehåller idéer, strategier och materialförslag som du kan använda vid undervisning i grammatik, rättstavning och ord- och läsförståelse. 221 sidor. Best.nr Medlemspris 219:- Skarpa lägen Gabriella Ekelund & Annamaria Dahllöf Varje pedagog i förskolan och skolan kommer att möta barn vars situation är så provocerande eller skrämmande att modet sviker. Många kommer också att möta familjer som känns så annorlunda att relationen till barnet riskerar att påverkas negativt. Den här boken ger handfast vägledning när det är extra svårt att vara en viktig vuxen i ett barns vardag. Den är ett stöd att hämta kraft, saklig information och beslutsförmåga ur. 235 sidor. Best.nr Medlemspris 215:- Flickor, pojkar och pedagoger Kajsa Wahlström Kajsa Wahlström har tillsammans med några andra pedagoger tittat på förskollärarnas beteende på två olika förskolor. Det visade sig att pedagogerna bidrog till att flickor och pojkar fick olika förutsättningar trots att ambitionen var den motsatta. Med videokameran som redskap och jämställdhet som mål utformade de en kompensatorisk jämställdhetspedagogik som omfattar dem alla: Flickor, pojkar och pedagoger. 223 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Eget arbete en kameleont i klassrummet Eva Österlind (red.) Kan eget arbete vara samarbete? Hur påverkas lärarrollen? Den här boken beskriver olika aspekter av eget arbete, från förskola till gymnasium. Hur eget arbete utformas beror på lärarens intentioner, ämnesfokus och elevernas ålder. Gemensamt är dock att det egna arbetet ofta kräver att eleverna kan planera och ta ansvar. Boken visar hur lärare har resonerat när eget arbete har införts i den egna klassen och hur arbetssättet har utvecklats. 204 sidor. Samtalsbilder + 15 OH-bilder Merete Holmsen En utmärkt bok för dig som vill lära dig mer om barnens tankar om livet i och utanför förskolan! Här får du ett redskap för samtal i form av 15 färgbilder, där vi följer musbarnet Marius i olika vardagssituationer. Bilderna kan användas som en väg att få barnen att öppet berätta om sina upplevelser eller som utgångspunkt för samtal med barn, individuellt eller i mindre grupper. På så sätt kan bilderna göra enskilda barn tydligare som individer för dig som pedagog. Genom att lära känna barnen och deras värderingar av den praxis som råder kan förskolans och skolans förhållanden utvärderas och förbättras. Vill du beställa endast boken eller OH-bilderna kan du göra det på hemsidan. 176 sidor + 15 OH-bilder. Best.nr Medlemspris 369:- Makt, känslor och ledarskap i klassrummet Bodil Wennberg & Sofia Norberg Både barn och vuxna talar om att de saknar arbetsro och att skolmiljön är stökig. Vilka möjligheter har den enskilda läraren att hantera dessa problem? I boken visar författarna hur läraren genom ett målmedvetet ledarskap i klassrummet kan skapa arbetsro och bättre förutsättningar för det pedagogiska arbetet. Genom att systematiskt arbeta med EQ får läraren ett verktyg som underlättar hanterandet av känslor och frågor om makt och auktoritet i klassrummet. 224 sidor. Best.nr Medlemspris 205:- Dyslexi en diagnos på gott och ont Karin Zetterqvist Nelson Hur tänker barn som fått en dyslexidiagnos om sig själva? Vilken betydelse får diagnosen för deras identitetsskapande? Boken handlar om diagnostisering av dyslexi utifrån tre olika perspektiv; de diagnostiserade barnen själva, deras föräldrar och deras lärare. Den problematiserar frågan om diagnosens befriande respektive stigmatiserande effekter och visar att svaret på frågan inte är entydigt. 312 sidor. Best.nr Ordinarie medlemspris 285:- Extra lågt medlemspris 228:- Best.nr Medlemspris 235:- 9

10 cura alltid aktuella 99:- 287:- Asmervik, S Barn med behov av särskilt stöd Ordinarie medlemspris 359:- Beckman, V ADHD/DAMP :- Bergman & Lindenbaum Halli Hallå :- Ellneby, Y Titta vad jag kan! :- Juul, K Barn med uppmärksamhetsstörningar :- Kaye, P Barnens bästa matte- och läslekar :- Kärfve, E Hjärnspöken :- Ljungblad, A-L Att möta barns olikheter :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: christopher gillberg Ett barn i varje klass om ADHD och DAMP Ellneby, Y Cyberungar :- Fem Tio Femton :- Gillberg, C Ett barn i varje klass :- Helmen Borge, A I Resiliens :- Höjby, H Mobbning kan stoppas Ordinarie medlemspris 155:- 209:- 116:- Iglum, L Om de bara kunde skärpa sig Ordinarie medlemspris 262:- Juul, J Ditt kompetenta barn :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Lyckliga barn :- Ordleken :- Pojkaktiga sånger :- Pojkaktiga sånger :- Powell & Jordan Autism leka, lära och leva :- Ribbing, A Bananflugor och kramsnö :- Rimmemo :- Thimon, A-C Bråkiga ungar och snälla barn :- Ytterhus, B Barns sociala samvaro Ordinarie medlemspris 255:- Wieslander, J & T Lillebrors låtar :- 199:- Studentlitteratur, Box Lund. UR Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Juul & Jensen Relationskompetens :- Nästa nummer utkommer omkring 3 mars. 10 Vill du veta mer om böckerna? Gå in på

11 Hjälp att lägga bästa grunden signerat Läsa, skriva och räkna. Tre grundläggande färdigheter som alla barn måste ha med sig genom skolan och livet. Caroline Liberg och Madeleine Löwing, båda tongivande namn inom sina respektive områden, hjälper dig att nå fram på bästa sätt. Läs och lär i Hur barn lär sig läsa och skriva och Matematikundervisningens dilemman. Många har efterlyst en komplett förteckning över de cirka 400 titlar som finns att beställa i Leka Lära Leva. För det är långt ifrån alla böcker som vi har möjlighet att visa upp i medlemstidningen. På hittar du Bokhyllan där finns en förteckning över samtliga böcker, cd och spel som du kan köpa genom bokklubben. Mer information om en specifik bok hittar du också på hemsidan. Så vill vi påminna dig om hur du kan göra för att köpa böcker lite billigare i Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. år. Värva en medlem så får du 100 värdepoäng (1 värdepoäng = 1 krona) insatta på ditt speciella medlemskonto. När du sedan handlar nästa gång dras poängen av som en rabatt! Gå in på hemsidan så hittar du erbjudandet där! Konsten att vara snäll Begreppet snäll kopplas inte sällan till egenskaper som dum, omogen och mesig. Stefan Einhorn ger ordet en helt annan innebörd, han menar att snällhet är något av det finaste som vi kan ägna oss åt. Om vi strävar efter att vara snälla mot andra så gör vi också gott för oss själva. Boken visar vad äkta snällhet innebär, vilka motkrafter det finns som hindrar oss från att vara snälla och ger handfasta råd om hur vi kan använda snällhet för att bli framgångsrika i våra liv. Vem vill inte vara god? Vem vill inte vara framgångsrik? Vi kan bli både och, om vi väljer att vara snälla. 204 sidor. Självkänsla nu! Med låg självkänsla spelar det ingen roll vad vi erövrar eller hur högt vi når vi kommer alltid att vara rädda för att misslyckas. Vi kan inte heller uppskatta vad vi uppnått utan måste hela tiden uträtta mer. Vi klarar varken av komplimanger eller kritik. Boken förklarar skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och presenterar ett träningsprogram för självkänslan. Enkelt och humoristiskt visas vad låg självkänsla åstadkommer och hur vi med gott humör och inte alltför mycket grubblerier kan bli medvetna om den egna personlighetens värde. 169 sidor. Kakuro Kakuro är den nya farsoten! Mer krävande och beroendeframkallande än sudoku. 100 pussel av olika svårighetsgrad. Åsa Hernborg Axelson Stefan Einhorn Forum Best.nr Medlemspris 199:- Mia Törnblom Forum Best.nr Medlemspris 194:- Svenska förlaget Best.nr Medlemspris 86:- 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Hur barn lär sig läsa och skriva behöver du inte fylla i kupongen boken kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 2 februari. Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Matematikpaketet Best.nr medlemspris 598:- Matematikundervisningens dilemman Best.nr medlemspris 279:- Praktisk lärarkunskap Best.nr medlemspris 299:- Livet i familjen Best.nr medlemspris 189:- Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Övriga beställningar Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Ja tack. Jag vill ha huvudboken och beställer även Barn utvecklar sitt språk till specialpris 199:- Best.nr X. Nej tack, jag önskar ej boken Hur barn lär sig läsa och skriva. Best.nr Avbeställ gärna på webben. skundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Handbok för grupparbete Att skapa fungerande grupparbete i undervisning Grupparbete fungerar ofta bra som arbetsform, men ibland uppstår problem. Boken visar vad som är viktigt att tänka på vid arbete i grupp och vad som händer när grupparbete används i undervisningen. Bokens författare beskriver de ibland mycket komplexa processer som uppstår när elever eller studenter ska arbeta tillsammans med en uppgift. 192 sidor. Eva Hammar Chiriac & Anders Hempel (red.) Best.nr Medlemspris 249:- Berättarens handbok Manual med starthjälp och felsökning Detta är praktisk retorik en handbok för alla som vill bli bättre på att berätta. Boken inleds med sådant du bör tänka på innan du börjar. Vem berättaren är, hur man når lyssnaren, hur man lägger upp berättelsen och hur man gör med själva framförandet. Sedan följer ett avsnitt med sådant som kan gå fel. Varför lyssnar ingen på mig? Boken avslutas med en rad övningar. En bok för dig som gör presentationer av olika slag. 255 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- Barndomspsykologi Författaren tittar här på barns utveckling i relation till vår tids samhälle, kultur och vardagsliv. Boken blir därmed en kritisk uppgörelse med en rad barn- och familjepsykologiska teorier och uppfattningar som under årtionden har dominerat världen teorier som författaren menar feltolkar moderna barns villkor och utvecklingsmöjligheter i en förändrad verklighet. Denna andra upplaga av boken är kraftigt reviderad och utökad. Förord av Ingrid Pramling Samuelsson. 304 sidor. Dion Sommer Best.nr Medlemspris 299:- Ny upplaga!

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd.

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2005 www.lekalaraleva.nu Adoptivföräldrar är rädda att deras barn ska bli betraktat som den adopterade av pedagoger och barn på förskolan. Eftersom adoption

Läs mer

6 sep. Svara senast. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2005 www.lekalaraleva.nu

6 sep. Svara senast. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2005 www.lekalaraleva.nu Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2005 www.lekalaraleva.nu Barn som är i kris eller på annat sätt har det svårt reagerar på olika sätt. En del blir bråkigast i klassen andra tystast eller roligast.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Satsa på språket. På schemat: Värva. Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11)

Satsa på språket. På schemat: Värva. Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11) Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11) Svara senast 17 oktober På schemat: Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2006 www.lekalaraleva.nu Satsa på språket Värva medlemmar Samla

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Boken Samtalsbilder Fler nyheter Eget arbete en kameleont i klassrummet/ Samspel i grupp / Sopa lagom! / Trygga relationer / Boken om Human Dynamics

Boken Samtalsbilder Fler nyheter Eget arbete en kameleont i klassrummet/ Samspel i grupp / Sopa lagom! / Trygga relationer / Boken om Human Dynamics Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2005 www.lekalaraleva.nu Vad säger barnen om vad musen Marius känner och tänker? Och vad säger det om hur de själva känner och tänker inför olika situationer

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket!

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket! Ny intressant bok av Ylva Ellneby! [ Sid 5] Svara senast 29 januari Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2008 www.lekalaraleva.nu Hitta

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat:

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat: Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Svara senast 17 april Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2007 www.lekalaraleva.nu Extra förmånligt erbjudande då du köper huvudboken Empati något

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2003 Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Matte på burk. rena barnleken! Matte på burk. matnyttig metod för förskolan

Matte på burk. rena barnleken! Matte på burk. matnyttig metod för förskolan Konsten att säga nej ny bok av Jesper Juul [ Sid 4] Svara senast 4 september V ä r d e- kupong till Bok & Bibliotek på sidan 11! Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2007 www.lekalaraleva.nu Matte

Läs mer

Torgeir Alvestad Fil. Dr.

Torgeir Alvestad Fil. Dr. Förskolans relationelle värld - små barn som kompetente aktörer i produktive förhandlingar http://hdl.handle.net/2077/22228 Torgeir Alvestad Fil. Dr. Universitetslektor vid Göteborgs universitet Institutionen

Läs mer

KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009

KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009 1(10) Lärare som ingår i kursteamet: Joakim Samuelsson Cecilia Sveider Ingrid Häggström (IH) Margareta Lindkvist (ML) Christina Wiklund CW) Övriga lärare: KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009 Detta är endast en

Läs mer

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2004 www.lekalaraleva.nu Mobbning går inte att bryta loss ur sitt sammanhang. Den är inte en angelägenhet bara för den som är mobbad och hans eller hennes plågoandar.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING RUTH FÖRSKOLA 2015 Bakgrund och syfte Förskolechefen ska se till att det varje år upprättas en plan med över de åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International.

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International. Family-Lab fungerar som ett laboratorium där professionella och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta nya sätt att omvandla kärleksfulla tankar till kärleksfulla handlingar. Family-Lab är den svenska

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID Tanneförskolan Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Samtal kring böcker en källa till kunskap

Samtal kring böcker en källa till kunskap Låt barnen upptäcka naturen [ Sid 7] Svara senast 6 mars Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2007 www.lekalaraleva.nu Varsågod! En extra bok med huvudboken! Samtal kring böcker en källa till kunskap

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan.

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2002 Inget är mer destruktivt än en omotiverad och frustrerad förskollärare. Det fastslår Kjell-Åge Gotvassli, författare till En kompetent förskolepersonal.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Modersmålspersonalen - En viktig resurs i föräldrastödsarbetet Linköping - förebyggande föräldrastöd kortfattad historik Familjeprogram/föräldrakurser sedan 2000

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Naturen som klassrum

Naturen som klassrum Paketerbjudande: Djur- och naturspel [ Sid 11] Svara senast 27 april Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2006 www.lekalaraleva.nu På schemat: Naturen som klassrum Boken: Möta barn i sorg Hur gör

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14! 1 ( 8) Datum 2014-09-03 Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer