Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orden får mening Boken: Hur barn lär sig"

Transkript

1 Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn lär sig läsa genom att skriva, och skriva genom att läsa. Boken beskriver läs- och skrivutvecklingen och visar hur man kan arbeta i förskola och skola för att stödja barns läs- och skrivutveckling och skapa rika språkrum. Caroline Liberg ger många tips på språkstimulerande aktiviteter. På schemat: Specialpedagogik Fler nyheter: Livet i familjen / Praktisk lärarkunskap Barntillåtet: Mina fina fötter/ Vad heter du?/ Namn-memo PS: Bli en bättre berättare

2 boken När orden plötsligt får Barnets första möte med läsandets och skrivandets konst sker tillsammans med andra. Hur barn lär sig läsa och skriva beskriver hur det mötet kan se ut, hemma och i förskolan och skolan. En språkvetenskaplig grundkurs, men framförallt en skildring av förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande och de många vägarna som leder dit. Mamma, nu läser jag inte längre. Nu kommer bara orden! Minns du känslan, den dagen du hade knäckt koden? När inte bokstäverna först måste ljudas, en och en, sen fogas samman för att därefter förvandlas till ett ord med betydelse. Ord som fogas till andra ord och blir till meningar. Blir till mening! Den dag orden bara kom... Naturligtvis finns det inte en allena saliggörande väg till att behärska det skrivna språket utan en mängd olika för dem som hittar, vill säga. För några är, som bekant, vägarna att komma rätt snåriga. Om detta handlar Hur barn lär sig läsa och skriva. Bokens författare, Caroline Liberg, minns inte hur hon själv lärde sig konsten att förvandla bokstäver till något, i dubbel bemärkelse, meningsfullt: Fast jag tror det var i skolan. Jag var yngst i en skara på sex syskon, så det fanns inte så mycket tid för mina föräldrar att läsa för mig. Men däremot samtalade vi mycket och det tror jag betydde mycket för min läs- och skrivutveckling. En aktiv samtalspartner eller många är väldigt viktigt att ha för att utveckla språket. Passa på! 2 2 Beställer du huvudboken denna period får du köpa Barn utvecklar sitt språk av Caroline Liberg & Louise Bjar (red.) för endast 199:- (ord.medlemspris 289:-). För att utnyttja detta erbjudande måste du använda beställningskupongen på sidan 12. Barn utvecklar sitt språk beskriver den normala språkutvecklingen och den utveckling som påverkas av olika hinder på grund av språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter och damp/adhd. Den tar också upp olika perspektiv på andraspråksinlärning. Boken beskriver barns språkutveckling från födelsen fram till tio år, med fokus på förskoleåren och de tidiga åren i skolan.

3 boken mening Många infallsvinklar viktigt Den tesen driver hon också som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läsoch skrivprocessen vid Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Men framförallt vill jag i boken peka på vikten av att använda mängder av olika infallsvinklar, formella och informella, för att vidga och fördjupa barnets språk. Och därmed också lägga grunden till en god utveckling av läs- och skrivförmågan. Det var under tidigt sjuttiotal som Caroline utbildade sig till mellanstadielärare. Ganska snart blev jag intresserad av varför en del barn har läs- och skrivsvårigheter medan andra lyckas. Och på den vägen är det. Den mer teoretiska delen av boken bygger till stora delar på hennes doktorsavhandling Learning to read and write. Den delen handlar bland annat om hur orden är uppbyggda och hur barn själva tänker kring sitt lärande. Men också om vilka faktorer som har betydelse för barnets försök att närma sig skriftspråket, till exempel vikten av en intresserad omgivning. Hur tänker barnet? Eftersom många exempel handlar om barn i tre-fyraårsåldern och uppåt, så är det ofta en förälder som är den aktiva samtalspartnern. Men det är barnet självt som ställer frågorna om ljud, bokstäver och stavning för att kunna sätta benämningar på den närmaste världen omkring, ofta med start i det egna namnet. Många läsare kommer säkert att få ahaupplevelser, med minnen från den egna strategin för att erövra det skrivna språket. Men Hur barn lär sig läsa och skriva Caroline Liberg Studentlitteratur, 208 sidor Best.nr Medlemspris efter 2 februari 254:- 238:- Medlemspris också från de egna barnens trevande läs- och skrivförsök. Fast då måste man komma ihåg att de här förutsättningarna saknas i en del hem, där det kanske vare sig finns tid att föra djupare samtal, böcker som någon har tid att läsa eller plats att göra skrivövningar. Traditionens makt Läs- och skrivtraditionen i familjen påverkar mycket. Vilket gör förskolan, förskoleklassen och senare skolan till viktiga miljöer för att främja en tidig och god språklig förmåga och undvika svårigheter längre fram. Jag anser att man ska bada i texter av alla möjliga slag skrivna, talade, upplästa, i bilderböcker, skönlitteratur, ramsor. Och få möjlighet att reflektera och samtala om det man just har läst, fått uppläst, fått dramatiserat eller skrivit själv. Men det måste göras i samspel med andra, i ett socialt sammanhang, där språket kan vävas till ett tyg med många olika inslag. På den fronten finns det mycket att göra. Med Hur barn lär sig läsa och skriva vill Caroline fylla en lucka, när det gäller det pedagogiska och didaktiska hantverket, med exempel hämtade från en mängd inspirerande projekt. Mer om boken Hur barn lär sig läsa och skriva vänder sig till dig som vill veta mer om barns tidiga läs- och skrivutveckling. Barnskötare och pedagoger inom förskolan och på fritidshem, lärare och specialpedagoger i skolan samt logopeder har nytta av boken. Barnet lär sig läsa genom att skriva, och skriva genom att läsa. Boken ger en bred översikt över läs- och skrivutvecklingen från tidiga förskoleår till de första skolåren. Den visar hur förmågan att läsa och skriva växer fram och utvecklas i samvaron mellan barn och vuxna. Den skildrar också hur läsandet, skrivandet och samtalet samverkar och förstärker varandra. Den första delen av boken beskri- Med min bok vill jag få igång en diskussion både på skolor och förskolor om svenskundervisningen idag, konsekvenserna av olika val och möjliga alternativ för att hitta vägar in till barnens tänkande, säger Caroline Liberg. ver barns läs- och skrivutveckling. Här behandlas också likheter med talspråksutvecklingen samt olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Den andra delen består av en diskussion om hur man kan arbeta i förskola och skola för att stödja barns läs- och skrivutveckling och för att skapa rika språkrum. Boken ger dig en mängd konkreta exempel på språkstimulerande aktiviteter. Denna andra upplaga av boken är uppdaterad med de senaste årens forskning inom läs- och skrivutveckling. Avsnitten om hur man kan arbeta i förskola och skola har utökats, och dessutom visar författaren på hur barns läs- och skrivutveckling kan kartläggas. 3

4 fler nyheter Konkreta tips stärker matematikläraren En vanlig uppfattning är att det är lätt att undervisa i matematik. Det finns bestämda idéer för hur man arbetar och det finns läromedel som ger all den information som behövs. Samtidigt visar både svenska och internationella undersökningar att våra elevers kunskaper i matematik inte är vad de borde vara. Hur kan det komma sig? Svaren på den frågan ges av de forskare som menar att undervisningen i matematik är mycket komplex. I denna komplexitet skall läraren vara arbetsledare för ett stort antal elever med olika behov och olika motivation. Samtidigt skall dessa elever, var och en utgående från sina behov och sin förmåga, lära sig matematik. Det innebär att läraren hela tiden måste ta hänsyn till olika individers möjligheter att lära matematik, säger Madeleine Löwing, författare till Matematikundervisningens dilemman. Läraren måste därför behärska inte bara en teori för det innehåll eleverna skall lära sig. Läraren måste också ha språk och metoder för att kommunicera innehållet, samt lämpliga arbetsformer och arbetssätt. Detta kräver en hel del kunskaper från lärarens sida. Matematikundervisningens dilemman Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet Madeleine Löwing 279:- Studentlitteratur, 251 sidor Best.nr Medlemspris Saknar teori Det var framför allt fyra moment som lärarna i Madeleine Löwings studie undervisade om: Geometri, bråk, decimaltal och procent. I samtliga fall visade det sig att lärarna saknade en teori för hur de här momenten är uppbyggda. De hade därmed problem såväl med att utgå från elevernas förkunskaper i sina förklaringar som med att konkretisera undervisningen. Jag ägnar en stor del av boken åt att såväl analysera dessa problem som att ge en rad konkreta exempel på hur man skulle ha kunnat lösa problemen med hjälp av en enkel didaktisk ämnesteori för matematikundervisning. Mer om boken Under senare år har det skrivits en rad rapporter om svenska elevers problem med matematik. Författaren visar hur man kan lösa en del av problemen med utgångspunkt från elevernas och lärarnas möjligheter att själva förändra situationen. Matematikundervisningens dilemman utgår från Madeleine Löwings uppmärksammade avhandling som bygger på observationer av ett antal matematiklektioner i skolåren 4-9. Hon har följt kommunikationen i klassrummet och analyserat kvaliteten i samtalen mellan läraren och eleverna. Analyserna visar på en rad svårigheter, och författaren ger exempel på hur dessa kan undvikas och hur läraren kan hitta former som istället leder till att inlärningen optimeras. Boken är skriven på ett enkelt och lättfattligt språk. Den riktar sig till bland annat lärare som kompetensutveckling från förskolan till gymnasiets A-kurs samt till lärarstuderande, lärarutbildare, skolpolitiker och skolledare. Madeleine Löwing är verksam som universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av både lärarutbildning och lärarfortbildning och är en flitigt anlitad föreläsare. xtra Paket pris Slå ett slag för matematiken och rusta din skola med ett inspirerande matematikpaket! Köp Matematikundervisningens dilemman, Huvudräkning och Baskunskaper i matematik till specialpris och spara 175:-. Böckerna hjälper dig att utveckla barnens matematikkunskaper genom hela grundskolan. Du hittar mer information om de båda andra böckerna på sidan 8. 4 Matematikundervisningens dilemman Huvudräkning Ordinarie medlemspris 195:- Baskunskaper i matematik Ordinarie medlemspris 299:- Studentlitteratur, 598:- Best.nr Paketpris

5 fler nyheter Genvägar för familjen Det finns inga givna lösningar eller kurer för småbarnens sömnproblem, tonåringens skoltrötthet eller mellanstadiebarnets hopplösa matvanor. Men det finns faktiskt vägar för att göra familjelivet enklare och inte minst roligare. Dagens barnfamilj är en rörlig, ibland kaotisk grupp av föräldrar, barn och kanske styvbarn och styvföräldrar som inte kan luta sig mot tidigare generationers erfarenheter utan måste starta på nytt. Tydliga regelverk och fasta normer känns numera bara som en from dröm. Här resonerar den erfarne familjeterapeuten och författaren Jesper Juul om några huvudpunkter i familjelivet som jämbördighet, integritet, autencitet och ansvarskänsla som han menar att vi måste förhålla oss till för att vi föräldrar och våra barn ska utvecklas och må bra. Praktisk lärarkunskap Sture Långström & Ulf Viklund Studentlitteratur, 268 sidor Best.nr Medlemspris 299:- Livet i familjen Jesper Juul Albert Bonniers förlag, 173 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Alla lärares hjälpreda Behöver du få svar på praktiska pedagogiska frågor eller behöver du en ny källa till inspiration för din undervisning? Kanske har den här boken just det du söker. Att undervisa kan vara roligt men aldrig enkelt. Det vet alla som varit verksamma en tid som lärare. Utan att på något sätt förringa behovet av mycket bra faktakunskaper ligger fokus i den här boken på kunskap som kommer till uttryck som förståelse, färdighet och förtrogenhet det som i boken kallas praktisk lärarkunskap. Praktisk lärarkunskap tar bland annat upp hur man planerar sin undervisning, kommunikation och språk samt konflikter i undervisningen, utvecklingssamtal, läromedel samt utvärdering. Författarna presenterar också ett trettiotal metoder och arbetssätt förmedlande, gestaltande, interaktiva och vetenskapliga metoder ur ett didaktiskt perspektiv. De betonar också att trygghet, kunskap och glädje måste finnas med för att lärande ska kunna ske på bästa tänkbara sätt. Boken vänder sig till olika slags lärare allt från den som bara ibland står inför en grupp till alla som studerar till lärare eller redan är verksamma i yrket. Sture Långström har erfarenhet av alla stadier i svenskt skolväsende. Han har också arbetat som läromedelsförfattare, forskare och fortbildare. Ulf Viklund har arbetat som gymnasielärare, men också som bland annat läromedelsförfattare och lärarutbildare. 5

6 barntillåtet Sång och rörelser gör barnen glada Små barn blir väldigt glada när de får spela upp den lilla teater det innebär att berätta en saga eller sjunga en visa med hjälp av rörelser. De här sångerna är hämtade ur barnens egna rörelselekar. Mina fina fötter, Snabba två, Mamma mu, Min lilla kråksång, Fem fina fåglar, Tumme möter tumme, Stor våg liten våg och ytterligare 19 sånger och rörelselekar finns med på cd:n. Mamma Mu Mina fina fötter Jujja & Tomas Wieslander Best.nr Medlemspris 145:- Barnens roliga experimentbok Här lär sig barnen tolv roliga experiment alla testade av barn som byggt, provat och lärt sig hur olika saker fungerar i verkligheten. Bygg en rymdraket av en PETflaska, en fontän av ett mjölkpaket och mycket annat. Mössen Svante och Gertrud följer med och visar hur man gör. 64 sidor. Badkalaset Best.nr Ordinarie medlemspris 176:- Extra lågt medlemspris 129:- Lekfullt om Sveriges djur och natur Sverige är ett avlångt land. Med höga fjäll och långa vintrar i norr och med lövskog och ängar längre söderut. Var bor det vargar och var bor det sälar? Vem trivs i bergen och vem trivs i lövskogen? En lekfull och lärorik bok som ger de allra första kunskaperna och begreppen i geografi. Följ med på en annorlunda resa! 45 sidor. Långa landet Anna Olsson, Anna Sommansson & Anna Sandler Best.nr Medlemspris 124:- Finurligt om förnamn Får man verkligen heta vad som helst? Vilka var de vanligaste namnen förr? En finurlig och faktafylld bok för alla som gillar att vända och vrida på namn, fylld av roliga namnlekar och spännande fakta om förnamn. På ett lekfullt sätt visar Anna Ribbing och Mati Lepp hur man kan experimentera kring namn. 32 sidor. Vad heter du? En bok om förnamn Anna Ribbing & Mati Lepp Best.nr Medlemspris 109:- Namn bak- och framlänges Detta spel bygger på boken Vad heter du? Det spelas som ett vanligt memory men här gäller d et att para ihop namn som skrivits fram- och baklänges. Jonatan och Natanoj, Rut och Tur, Rasmus och Sumsar osv. Klurigt, roligt och stimulerande! 40 memorybrickor med flicknamn och pojknamn. Sånger för pojkiga barn Denna tredje skiva med populära pojkaktiga sånger vill nå fram till pojkarna och deras behov, men också till flickor som gillar sånger som Fisvisa, Spioner och Racer- Frasse. Total speltid 46 min. Du hittar Pojkaktiga sånger 1 och 2 på sidan 10. Pojkaktiga sånger 3 Best.nr Medlemspris 155:- Namn-memo Best.nr = Medlemspris 89:- Dockteater med enkla medel En bok som ger mängder av tips på hur du tillsammans med barnen på ett enkelt sätt kan skapa stavdockor, handdockor, hemsnickrade scener med mera, och hur dessa kan användas till kreativ lek och teater. Härliga och illustrativa teckningar. 88 sidor. Dockor och djur för lek och teater Maija Baric Best. nr Medlemspris 145:- Köp både boken och spelet för 178:- Använd best.nr Gullan från A till Ö Totalt 78 låtar, både nya och gamla klassiker, från A-Ö, med Gullan Bornemark. Lekfull musik som gör kroppen danssugen. 3 cd. Tut i rutan Best.nr Medlemspris 185:-

7 på schemat: specialpedagogik Att ge rätt stöd åt varje barn Specialpedagogik kan sägas vara att anpassa omgivningen efter ett barn oavsett vilken nivå barnet befinner sig på. Ofta handlar det om att erbjuda extra resurser och att kompensera för funktionshinder. Det viktiga är att pedagogiken anpassas till behovet. Modern specialpedagogik förutsätter en helhetssyn och under de senaste åren har det getts ut en rad angelägna böcker i ämnet. Här presenterar vi ett urval av dessa. En främmande värld Mona Holmqvist (red.) Denna bok handlar om lärande för barn och ungdomar med autism ur ett pedagogiskt perspektiv. Här ställs lärandet i fokus och inte funktionshindret i sig. Att lära definieras här som att se någonting på ett nytt sätt eller ur ett nytt perspektiv. Författarna beskriver en variationsteori som hjälper barnen att utvecklas. Bokens exempel ger läsaren både inspiration och kunskap. 224 sidor. Best.nr Ordinarie medlemspris 254:- Extra lågt medlemspris 209:- Explosiva barn Ross W. Greene Hur hjälper vi barn med häftiga vredesutbrott, impulsivitet samt verbal och fysisk aggressivitet? Boken beskriver ett arbetssätt som minskar det förödande negativa samspelet mellan det explosiva barnet och dess omgivning. 287 sidor. Best.nr Medlemspris 269:- Flickor med AD/HD K G Nadeau m.fl. Flickor med AD/HD är vanligare än man tror. Men deras svårigheter är ofta annorlunda än AD/HD-pojkarnas och inte lika störande för omgivningen. Hur hittar vi dessa flickor och vilken typ av hjälp behöver de? Boken ger en överblick över problemet och förslag till insatser. 258 sidor. Best. nr Medlemspris 399:- Ännu mer att läsa! Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov Emelie Kinge Hur står det till med vuxnas empati? Författaren skriver om empati som begrepp och reflekterar över varför det är så viktigt att vara empatisk mot barn som har det känslomässigt och socialt svårt. 131 sidor. Best.nr Ordinarie medlemspris 169:- Extra lågt medlemspris 119:- Alla barn har särskilda behov Berit Bergström Författaren visar i boken på de processer som man måste förstå och de redskap som behövs för att ge varje barn rätt stöd så att de kan lära sig på sina egna villkor. Först när vi har dessa redskap kan vi stödja barnen. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 162:- Perspektiv på en skola för alla Jane Brodin & Peg Lindstrand Vad betyder egentligen en skola för alla och hur ska vi förhålla oss till den? Ett första steg måste vara att sluta tala om normalitet och avvikelser och istället lyfta fram variation och olikheter som någonting positivt och värdefullt. Boken beskriver olika synsätt på integrering och normalisering. 152 sidor. Best.nr Medlemspris 184:- Asmervik: Barn med behov av särskilt stöd. Beckman: ADHD/ DAMP en uppdatering. Gillberg: Ett barn i varje klass. Helmen Borge: Resiliens. Iglum: Om de bara kunde skärpa sig. Juul: Barn med uppmärksamhetsstörningar. Kärfve: Hjärnspöken. Powell & Jorsan: Autism leka, lära och leva. Thimon: Bråkiga ungar och snälla barn. Ytterhus: Barns sociala samvaro. Böckerna finns på sidan 10, och du kan läsa mer om dem på 7

8 8 Mat för ditt barn Camilla Porsman & Fredrik Paulún Här får du veta vad barn bör äta för att få i sig rätt näring. Du får information och praktiska tips om kost och näring från spädbarnsåldern till skolåldern, och råd till barn med ätstörningar eller matallergier. Boken avslutas med en receptdel med enkla recept och dagsmenyer för barn i alla åldrar. 176 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Adopterade barn Vägledning för förskolan Dan & Lotta Höjer Den här boken ger råd om hur man förstår och bemöter ett adopterat barn och dess föräldrar. På ett konkret och lättillängligt sätt diskuteras adopivbarnens speciella problematik. Boken visar också hur man kan bemöta frågor från barngruppen. Best.nr Medlemspris 155:- Språkglädje Ann-Katrin Svensson Barn behöver uppmuntran och språklig stimulans för att kunna utveckla ett rikt språk. Boken presenterar rim, ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar och andra språklekar och övningar. Författaren visar hur man skapar en god språklig miljö i hemmet, förskolan och skolan, samt hur medvetenheten om språkljud och orddelar underlättar barnens läsinlärning. 204 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Sluta bråka med barnen Lyssna på vad de egentligen säger Michael P. Nichols Alla som har barn har upplevt det: Tröttande bråk och fruktlöst argumenterade, och till slut uppgivenhet. Författaren visar att både små och stora barn faktiskt har skäl för sitt agerande. Genom rätt sorts frågor och rätt strategier kan vi hjälpa barnen att uttrycka de egentliga känslor och behov som ligger bakom protesterna. En praktisk bok som gör alla på bättre humör! 252 sidor. Svenska förlaget Best.nr Medlemspris 229:- Förskolan barns första skola! Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson (red.) Den här boken tar fasta på alla de möjligheter att lära och utvecklas som förskolan ger små barn. Författarna betonar vikten av pedagogens agerande i barnens lärande och delaktighet i denna första skola. Olika frågeställningar relaterade till förskolans läroplan tas upp. Kommunikationens betydelse för små barns lärande löper som en röd tråd genom boken. 200 sidor. Best.nr Ordinarie medlemspris 225:- Extra lågt medlemspris 189:- Baskunskaper i matematik Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn Allt fler elever lämnar i dag grundskolan utan de baskunskaper i matematik som kursplanen kräver. Författarna visar med exempel hur inlärningsproblem inom matematiken kan uppstå och lösas. Boken betonar kontinuitet i planeringen utifrån elevernas tänkande, från förskoleklassen till gymnasieskolan och på olika lärargruppers förståelse för varandras kompetens och arbetsuppgifter. 372 sidor. Best.nr Medlemspris 299:- Huvudräkning Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn Att undervisa om huvudräkning innebär ofta att vi lär eleverna en rad smarta knep. Men ofta glömmer vi att förklara varför dessa knep fungerar, det vill säga att koppla dem till en utvecklingsbar matematisk kunskap. Boken beskriver strategier för huvudräkning och hur räknelagar och räkneregler fungerar och kan användas i olika sammanhang. Den visar även hur man tidigt kan hjälpa elever att bygga upp en djupare förståelse för matematik. 173 sidor. Best.nr Medlemspris 195:- Samspel och ledarskap Gunilla O Wahlström Med inlevelse och tydlighet beskriver författaren samspelets och ledarskapets villkor, framför allt i dagens skola och förskola i relation till det pedagogiska uppdraget. Hon ställer ledaren och gruppen i fokus och beskriver en rad konkreta verktyg för bland annat konflikthantering. Bokens innehåll konkretiseras av personligt berättade episoder som vi alla kan känna igen oss i. 143 sidor. Best.nr Medlemspris 199:-

9 alltid aktuella Läs & skriv med alla intelligenserna Thomas Armstrong Här får du veta hur du kan arbeta med de multipla intelligenserna för att stärka elevernas läs- och skrivförmåga. Om du anpassar skolarbetet med detta som ledstjärna kommer det att underlätta för alla. En bok för dig som arbetar med läs- och skrivförståelse, från förskolan och uppåt i skolsystemet. Boken innehåller idéer, strategier och materialförslag som du kan använda vid undervisning i grammatik, rättstavning och ord- och läsförståelse. 221 sidor. Best.nr Medlemspris 219:- Skarpa lägen Gabriella Ekelund & Annamaria Dahllöf Varje pedagog i förskolan och skolan kommer att möta barn vars situation är så provocerande eller skrämmande att modet sviker. Många kommer också att möta familjer som känns så annorlunda att relationen till barnet riskerar att påverkas negativt. Den här boken ger handfast vägledning när det är extra svårt att vara en viktig vuxen i ett barns vardag. Den är ett stöd att hämta kraft, saklig information och beslutsförmåga ur. 235 sidor. Best.nr Medlemspris 215:- Flickor, pojkar och pedagoger Kajsa Wahlström Kajsa Wahlström har tillsammans med några andra pedagoger tittat på förskollärarnas beteende på två olika förskolor. Det visade sig att pedagogerna bidrog till att flickor och pojkar fick olika förutsättningar trots att ambitionen var den motsatta. Med videokameran som redskap och jämställdhet som mål utformade de en kompensatorisk jämställdhetspedagogik som omfattar dem alla: Flickor, pojkar och pedagoger. 223 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Eget arbete en kameleont i klassrummet Eva Österlind (red.) Kan eget arbete vara samarbete? Hur påverkas lärarrollen? Den här boken beskriver olika aspekter av eget arbete, från förskola till gymnasium. Hur eget arbete utformas beror på lärarens intentioner, ämnesfokus och elevernas ålder. Gemensamt är dock att det egna arbetet ofta kräver att eleverna kan planera och ta ansvar. Boken visar hur lärare har resonerat när eget arbete har införts i den egna klassen och hur arbetssättet har utvecklats. 204 sidor. Samtalsbilder + 15 OH-bilder Merete Holmsen En utmärkt bok för dig som vill lära dig mer om barnens tankar om livet i och utanför förskolan! Här får du ett redskap för samtal i form av 15 färgbilder, där vi följer musbarnet Marius i olika vardagssituationer. Bilderna kan användas som en väg att få barnen att öppet berätta om sina upplevelser eller som utgångspunkt för samtal med barn, individuellt eller i mindre grupper. På så sätt kan bilderna göra enskilda barn tydligare som individer för dig som pedagog. Genom att lära känna barnen och deras värderingar av den praxis som råder kan förskolans och skolans förhållanden utvärderas och förbättras. Vill du beställa endast boken eller OH-bilderna kan du göra det på hemsidan. 176 sidor + 15 OH-bilder. Best.nr Medlemspris 369:- Makt, känslor och ledarskap i klassrummet Bodil Wennberg & Sofia Norberg Både barn och vuxna talar om att de saknar arbetsro och att skolmiljön är stökig. Vilka möjligheter har den enskilda läraren att hantera dessa problem? I boken visar författarna hur läraren genom ett målmedvetet ledarskap i klassrummet kan skapa arbetsro och bättre förutsättningar för det pedagogiska arbetet. Genom att systematiskt arbeta med EQ får läraren ett verktyg som underlättar hanterandet av känslor och frågor om makt och auktoritet i klassrummet. 224 sidor. Best.nr Medlemspris 205:- Dyslexi en diagnos på gott och ont Karin Zetterqvist Nelson Hur tänker barn som fått en dyslexidiagnos om sig själva? Vilken betydelse får diagnosen för deras identitetsskapande? Boken handlar om diagnostisering av dyslexi utifrån tre olika perspektiv; de diagnostiserade barnen själva, deras föräldrar och deras lärare. Den problematiserar frågan om diagnosens befriande respektive stigmatiserande effekter och visar att svaret på frågan inte är entydigt. 312 sidor. Best.nr Ordinarie medlemspris 285:- Extra lågt medlemspris 228:- Best.nr Medlemspris 235:- 9

10 cura alltid aktuella 99:- 287:- Asmervik, S Barn med behov av särskilt stöd Ordinarie medlemspris 359:- Beckman, V ADHD/DAMP :- Bergman & Lindenbaum Halli Hallå :- Ellneby, Y Titta vad jag kan! :- Juul, K Barn med uppmärksamhetsstörningar :- Kaye, P Barnens bästa matte- och läslekar :- Kärfve, E Hjärnspöken :- Ljungblad, A-L Att möta barns olikheter :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: christopher gillberg Ett barn i varje klass om ADHD och DAMP Ellneby, Y Cyberungar :- Fem Tio Femton :- Gillberg, C Ett barn i varje klass :- Helmen Borge, A I Resiliens :- Höjby, H Mobbning kan stoppas Ordinarie medlemspris 155:- 209:- 116:- Iglum, L Om de bara kunde skärpa sig Ordinarie medlemspris 262:- Juul, J Ditt kompetenta barn :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Lyckliga barn :- Ordleken :- Pojkaktiga sånger :- Pojkaktiga sånger :- Powell & Jordan Autism leka, lära och leva :- Ribbing, A Bananflugor och kramsnö :- Rimmemo :- Thimon, A-C Bråkiga ungar och snälla barn :- Ytterhus, B Barns sociala samvaro Ordinarie medlemspris 255:- Wieslander, J & T Lillebrors låtar :- 199:- Studentlitteratur, Box Lund. UR Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Juul & Jensen Relationskompetens :- Nästa nummer utkommer omkring 3 mars. 10 Vill du veta mer om böckerna? Gå in på

11 Hjälp att lägga bästa grunden signerat Läsa, skriva och räkna. Tre grundläggande färdigheter som alla barn måste ha med sig genom skolan och livet. Caroline Liberg och Madeleine Löwing, båda tongivande namn inom sina respektive områden, hjälper dig att nå fram på bästa sätt. Läs och lär i Hur barn lär sig läsa och skriva och Matematikundervisningens dilemman. Många har efterlyst en komplett förteckning över de cirka 400 titlar som finns att beställa i Leka Lära Leva. För det är långt ifrån alla böcker som vi har möjlighet att visa upp i medlemstidningen. På hittar du Bokhyllan där finns en förteckning över samtliga böcker, cd och spel som du kan köpa genom bokklubben. Mer information om en specifik bok hittar du också på hemsidan. Så vill vi påminna dig om hur du kan göra för att köpa böcker lite billigare i Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. år. Värva en medlem så får du 100 värdepoäng (1 värdepoäng = 1 krona) insatta på ditt speciella medlemskonto. När du sedan handlar nästa gång dras poängen av som en rabatt! Gå in på hemsidan så hittar du erbjudandet där! Konsten att vara snäll Begreppet snäll kopplas inte sällan till egenskaper som dum, omogen och mesig. Stefan Einhorn ger ordet en helt annan innebörd, han menar att snällhet är något av det finaste som vi kan ägna oss åt. Om vi strävar efter att vara snälla mot andra så gör vi också gott för oss själva. Boken visar vad äkta snällhet innebär, vilka motkrafter det finns som hindrar oss från att vara snälla och ger handfasta råd om hur vi kan använda snällhet för att bli framgångsrika i våra liv. Vem vill inte vara god? Vem vill inte vara framgångsrik? Vi kan bli både och, om vi väljer att vara snälla. 204 sidor. Självkänsla nu! Med låg självkänsla spelar det ingen roll vad vi erövrar eller hur högt vi når vi kommer alltid att vara rädda för att misslyckas. Vi kan inte heller uppskatta vad vi uppnått utan måste hela tiden uträtta mer. Vi klarar varken av komplimanger eller kritik. Boken förklarar skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och presenterar ett träningsprogram för självkänslan. Enkelt och humoristiskt visas vad låg självkänsla åstadkommer och hur vi med gott humör och inte alltför mycket grubblerier kan bli medvetna om den egna personlighetens värde. 169 sidor. Kakuro Kakuro är den nya farsoten! Mer krävande och beroendeframkallande än sudoku. 100 pussel av olika svårighetsgrad. Åsa Hernborg Axelson Stefan Einhorn Forum Best.nr Medlemspris 199:- Mia Törnblom Forum Best.nr Medlemspris 194:- Svenska förlaget Best.nr Medlemspris 86:- 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Hur barn lär sig läsa och skriva behöver du inte fylla i kupongen boken kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 2 februari. Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Matematikpaketet Best.nr medlemspris 598:- Matematikundervisningens dilemman Best.nr medlemspris 279:- Praktisk lärarkunskap Best.nr medlemspris 299:- Livet i familjen Best.nr medlemspris 189:- Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Övriga beställningar Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Ja tack. Jag vill ha huvudboken och beställer även Barn utvecklar sitt språk till specialpris 199:- Best.nr X. Nej tack, jag önskar ej boken Hur barn lär sig läsa och skriva. Best.nr Avbeställ gärna på webben. skundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Handbok för grupparbete Att skapa fungerande grupparbete i undervisning Grupparbete fungerar ofta bra som arbetsform, men ibland uppstår problem. Boken visar vad som är viktigt att tänka på vid arbete i grupp och vad som händer när grupparbete används i undervisningen. Bokens författare beskriver de ibland mycket komplexa processer som uppstår när elever eller studenter ska arbeta tillsammans med en uppgift. 192 sidor. Eva Hammar Chiriac & Anders Hempel (red.) Best.nr Medlemspris 249:- Berättarens handbok Manual med starthjälp och felsökning Detta är praktisk retorik en handbok för alla som vill bli bättre på att berätta. Boken inleds med sådant du bör tänka på innan du börjar. Vem berättaren är, hur man når lyssnaren, hur man lägger upp berättelsen och hur man gör med själva framförandet. Sedan följer ett avsnitt med sådant som kan gå fel. Varför lyssnar ingen på mig? Boken avslutas med en rad övningar. En bok för dig som gör presentationer av olika slag. 255 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- Barndomspsykologi Författaren tittar här på barns utveckling i relation till vår tids samhälle, kultur och vardagsliv. Boken blir därmed en kritisk uppgörelse med en rad barn- och familjepsykologiska teorier och uppfattningar som under årtionden har dominerat världen teorier som författaren menar feltolkar moderna barns villkor och utvecklingsmöjligheter i en förändrad verklighet. Denna andra upplaga av boken är kraftigt reviderad och utökad. Förord av Ingrid Pramling Samuelsson. 304 sidor. Dion Sommer Best.nr Medlemspris 299:- Ny upplaga!

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger?

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå Kristina Wahlberg 2012-08-27 1. Inledning Många duktiga och talangfulla

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen

Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer