Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskpremien på den svenska aktiemarknaden"

Transkript

1 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

2 Innehåll Förord...3 Sammanfattning av årets studie...4 Undersökningsmetodik...6 Avkastningskravet för aktieplaceringar på Stockholmsbörsen...7 Marknads riskpremien (ex ante)...9 Riskfri ränta i avkastningskravet Storleksrelaterat riskpremietillägg Normaliserad långsiktig riskfri ränta Riskpremiestudien 2015

3 Förord Denna rapport sammanfattar utfallet av 2015 års undersökning av bland annat marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen baseras på svar från aktörer som arbetar med aktieförvaltning, transaktionsrådgivning samt investeringar och värdering av svenska aktier. Denna typ av undersökning har genomförts av PwC Corporate Finance sedan Jon Walberg Partner och ansvarig för värderingsenheten på PwC , Studiens främsta syfte är att regelbundet mäta och redovisa de svenska aktörernas uppfattning om storleken på den så kallade marknadsriskpremien. Vidare tillfrågas marknadsaktörerna om deras uppfattning avseende storleksrelaterade riskpremietillägg samt val av referensränta. I tillägg till detta har vi en strävan att varje år komplettera enkäten med ytterligare en fråga som belyser en aktuell frågeställning på marknaden. I ljuset av rådande rekordlåga statslåneräntor har vi undersökt marknadsaktörernas syn på vad de anser vara en normaliserad långsiktig riskfri ränta. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss! 6,8% Årets studie visar en ökning av marknadsriskpremien om 1,2 procentenheter Riskpremiestudien 3

4 Sammanfattning av årets studie Årets studie visar att marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden har ökat jämfört med föregående år. Svaren ger en marknadsrisk premie på den svenska aktiemarknaden om 6,8%, vilket innebär en ökning om 1,2 procentenheter jämfört med före gående års studie. Marknadsriskpremien ligger således på den högsta nivå som har uppmätts sedan undersökningen först genomfördes Det totala avkastningskravet på placeringar i stora noterade bolag har för tredje året i rad sjunkit, från 7,7% föregående år till 7,4% i årets studie vilket innebär att marknadsriskpremiens ökning om 1,2 procentenheter delvis har en motvikt i en minskad riskfri ränta. Under genomförandet av föregående års studie var den genomsnittliga riskfria räntan cirka 2,1%, medan motsvarande ränta för årets undersökning var cirka 0,6%. Att den riskfria räntan har uppvisat en kraftigare minskning än det totala avkastningskravet förklarar den ökade marknadsriskpremien. Från slutet av mars 2014 till slutet av mars 2015 steg Affärsvärldens generalindex med cirka 24,4%. Uppgången torde delvis kunna förklaras av den minskade upplevda risken, men också delvis av förändrade förväntningar om den framtida vinstutvecklingen. 4 Riskpremiestudien 2015

5 Årets studie visar på den högsta marknadsrisk premien sedan studiens första genomförande 1998, men till följd av rekordlåga räntor har det totala avkastningskravet sjunkit jämfört med föregående år. Affärsvärldens generalindex Källa: Affärsvärlden 550 Index ,4% mars 2014 juni 2014 september 2014 december 2014 mars 2015 För mindre bolag är avkastningskraven normalt högre än för de största börsbolagen. I tabellen nedan visas medel värden av de tillägg som tillfrågade aktörer tillämpar för respektive storleksklass. I årets studie noteras en marginell ökning av nivån på risktillägg för samtliga storleksklasser med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år, med undantag för bolag med ett börsvärde om 100 MSEK där en marginell minskning om 0,1 procentenheter uppmätts. Respondenterna i årets studie anser att en normaliserad långsiktig riskfri ränta borde vara på en nivå om cirka 2,6%. Detta är betydligt högre än den genomsnittliga räntan på en svensk 10-årig statsobligation som vid studiens genomförande var cirka 0,6%. Storleksrelaterat riskpremietillägg Storlek Mars 2014 Mars 2015 Börsvärde MSEK 0,4% 0,5% Börsvärde MSEK 1,1% 1,2% Börsvärde 500 MSEK 2,2% 2,3% Börsvärde 100 MSEK 3,7% 3,6% 2015 Riskpremiestudien 5

6 Undersökningsmetodik Det finns två ansatser som används vid studier avseende riskpremienivån på aktiemarknader, mätningar ex post respektive mätningar ex ante. Mätning av riskpremien ex post innebär i korthet en jämförelse mellan den avkastning som över längre tidsperioder har erhållits genom kapitalplaceringar i aktieportföljer och avkastningen på riskfria instrument. Studier av riskpremien på den svenska marknaden ex post har genomförts av bland annat de Ridder & Vinell för perioden 1937 till 1987 samt av Frennberg & Hansson för perioden 1919 till Resultatet av de Ridder & Vinells studie visade på en marknadsriskpremie om 8,9%. Frennberg & Hanssons studie uppmätte en riskpremie om 5,5%, vilken dock baserades på jämförelse med räntan på kortfristiga statsobligationer. Riskpremiestudier ex ante grundas på mätningar av marknadsaktörers förväntningar om och krav på aktieplaceringars avkastning utöver den riskfria räntan. Denna typ av mätningar utförs av PwC i ett flertal länder. Mätningarna genomförs i form av enkätundersökningar riktade till större kapitalplacerare och andra aktörer på aktiemarknaderna i de aktuella länderna. I årets studie har större aktörer på den svenska aktiemarknaden tillfrågats om: Avkastningskravet för aktieplaceringar på Stockholmsbörsen. Avkastningskravets förändring mot föregående år. Vilken underliggande ränta som anses utgöra den riskfria räntan. Bedömning av den aktuella marknads riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Tillämpning av eventuella tillägg till marknadsriskpremien vid värdering av aktier i mindre bolag. Bedömning av en normaliserad långsiktig riskfri ränta. Enkätsvar lämnades under perioden 6 mars till 30 mars Totalt erhölls svar från 35 aktörer i form av förvaltare, riskkapitalister, fondkommissionärer och rådgivare inom Corporate Finance. 6 Riskpremiestudien 2015

7 Avkastningskravet för aktieplaceringar på Stockholmsbörsen I diagrammet nedan presenteras respondenternas åsikt om avkastnings kravet 1 för aktieplaceringar på Stockholmsbörsen för 2015, med 2014, 2013, 2012 och 2011 som jämförelseår. Svaren i årets studie ligger inom intervallet 5,0% till 9,3% 2. För samtliga kategorier har uppfattningen kring avkastningskravet sjunkit jämfört med föregående års studie. Corporate Finance aktörer har angett den kraftigaste minskningen i avkastningskrav, 0,5 procentenheter, vilket betyder en minskning från 7,8% föregående år till 7,3% i år. Kategorin Fondkommissionärer har angett en marginell minskning om 0,1 procenten heter, från 7,4% föregående år till 7,3%. Kategorin Förvaltare har angett ett minskat avkastningskrav från 7,4% till 7,2%, vilket representerar årets lägsta avkastningskrav. Riskkapitalisterna har i undersökningen angivit ett avkastningskrav om 7,9%, vilket är en marginell minskning från föregående års nivå om 8,0%. Den genomsnittliga uppfattningen om avkastningskravet har varit avtagande under de senaste tre åren (7,9% år 2013, 7,7% år 2014 och 7,4% år 2015). Det kan noteras att avkastningskravet nu är lägre än under samtliga jämförelseår. Respondenterna blev också tillfrågade hur deras uppfattning rörande avkastningskravet förändrats gentemot föregående år. Resultatet visar en genomsnittlig upplevd minskning om cirka 0,2 procentenheter jämfört med 2014, vilket indikerar en minskad risknivå på Stockholmsbörsen. 1. Definierat som det avkastningskrav som gäller för värdering av aktier i de stora noterade bolagen förutsatt ett betavärde om 1,0. 2. Ett svar om 11,0% har exkluderats. Avkastningskravet för aktieplaceringar på Stockholmsbörsen per kategori % , ,0 8,0 8,0 7,8 7,3 7,8 7,5 7,8 7,4 7,3 7,7 7,7 7,4 7,4 7,2 7,8 7,8 8,0 7,9 7,9 7,8 7,9 7,7 7, Corporate Finance Fondkommissionärer Förvaltare Riskkapitalister Alla respondenter Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014 Mars Riskpremiestudien 7

8 8 Riskpremiestudien 2015

9 Marknadsriskpremien (ex ante) Nivå på marknads riskpremien I diagrammet nedan presenteras en sammanställning över utvecklingen av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden under perioden oktober 1998 till mars Genomsnittsvärdet för marknadsriskpremien på Stockholmsbörsen per mars 2015 uppgick till 6,8%, den högsta nivån för de 17 år som riskpremiestudien genomförts. Jämfört med föregående års studie innebär det en ökning om cirka 1,2 procentenheter. Medianvärdet uppgick till 6,4%, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående års studie. Marknadsriskpremie Mars 2015 Aritmetiskt medel 6,8% Median 6,4% Standardavvikelse 1,0% Antal svar Mätt som aritmetiskt medelvärde av implicit beräknad marknadsriskpremie givet den under mätperioden rådande räntan på en 10-årig svensk statsobligation. Utveckling av marknadsriskpremien % 8 7 6, ,1 3,5 4,3 4,5 4,6 4,3 4,3 4,5 4,3 4,9 5,4 4,6 4,5 5,8 6,0 5, Okt Okt Dec Dec Jan Jan Feb Jan Feb Feb Feb Mars Mars Mars Mars Mars Mars Riskpremiestudien 9

10 I grafen nedan redovisas spridningen av enkätsvaren. Samtliga svar i årets studie ligger inom intervallet 4,4% till 8,7%. 1 Respondenter ur kategorin Corporate Finance uppvisar den minsta ökningen av marknadsriskpremie jämfört med föregående års studie, från 5,7% till 6,7%. Kategorin Riskkapitalister, uppvisar en lika kraftig ökning av marknadsriskpremie som fondkommissionärer (1,4 procentenheter). Riskkapitalister har således reviderat sin uppfattning från 5,9% i föregående års studie till 7,3% och uppvisar därmed den högsta marknadsriskpremien. Respondenter i kategorin Fondkommissionärer har reviderat upp sin uppfattning om marknadsriskpremien från 5,3% till 6,7%. Även kategorin Förvaltare har angivit en ökning av marknadsriskpremien, från 5,3% till 6,6%. 1. Ett svar om 10,4% har exkluderats. Storlek på marknadsriskpremien Spridning av enkätsvaren % 9 8 Marknadsriskpremie Genomsnitt Observation 10 Riskpremiestudien 2015

11 Marknadsriskpremie per kategori % ,6 6,1 6,0 5,7 6,7 6,7 6,6 5,6 5,8 5,8 5,5 5,3 5,3 4,3 4,1 5,0 5,2 6,6 5,9 7, Corporate Finance Fondkommissionärer Förvaltare Riskkapitalister Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014 Mars Riskpremiestudien 11

12 Riskfri ränta i avkastningskravet Två tredjedelar av respondenterna angav att de använder den 10 åriga svenska statsobligationsräntan som underlag för den riskfria räntan vid fastställande av avkastningskrav på aktier, ett oförändrat resultat jämfört med föregående års studie. Ungefär 17% svarade att de använder den 5 åriga statsobligationsräntan medan cirka 17% angav att de använder andra, såväl långa som korta, räntor än statsobligationsräntor. Årets studie visar att andelen respondenter som använder 10 åriga eller 5 åriga statsobligationer som referensränta för en riskfri investering har minskat något, från 87% till 83%. Respondenternas val av riskfri ränta Ränta Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014 Mars årig statsobligation 79% 59% 64% 69% 66% 5-årig statsobligation 13% 17% 10% 19% 17% Annan ränta 8% 25% 26% 13% 17% Statsobligationer Källa: Riksbanken % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014 Mars årig 5-årig 12 Riskpremiestudien 2015

13 Storleksrelaterat riskpremietillägg Enligt ett flertal studier krävs tillägg till det avkastningskrav som kan härledas med CAPM vid värdering av aktier i mindre börsnoterade företag. Vanligtvis mäts storleken i termer av börsvärde. För den amerikanska aktiemarknaden presenteras studieresultat årligen i Duff & Phelps 2015 Valuation Handbook Guide to Cost of Capital (tidigare Ibbotsons Risk Premia Over Time Report ). Duff & Phelps angivna riskpremietillägg grundas på analys av lång siktiga skillnader i erhållen avkastning på aktieplaceringar beroende på bolagens marknadsvärde. De tillägg till marknadsriskpremien som anges i Duff & Phelps rapport framgår i den övre tabellen nedan. För att uppskatta den storleks relaterade riskpremien på den svenska aktiemarknaden tillfrågas aktörerna i vår undersökning om de tillämpar tillägg till avkastningskravet som härleds enligt CAPM för värdering av mindre bolag. Då tillägg tillämpas, ombeds aktörerna kvantifiera detta med utgångspunkt i fyra olika storleksklasser av bolag (storlek definierat som börsvärde). Majoriteten av respondenterna, cirka 85%, angav att de tillämpar storleksrelaterade tillägg till riskpremien. I den nedre av tabellerna sammanfattas den genomsnittligt beräknade nivån för respektive storleksklass utifrån de erhållna svaren. I tabellen anges även genomsnittligt tillämpade storleksrelaterade tillägg enligt föregående års studier. Årets studie visar att samtliga storleksrelaterade tillägg justerats upp med cirka 0,1 procentenheter jämfört med föregående år, med undantag för bolag med ett börsvärde om 100 MSEK där en marginell minskning om 0,1 procentenheter uppmätts. För mindre bolag motverkas således det minskade avkastningskravet av ett ökat storleksrelaterat risktillägg. Storleksrelaterad riskpremie Duff & Phelps, 2015 Valuation Handbook Marknadsvärde i miljoner USD Marknadsvärde i miljoner SEK * Storleksrelaterad riskpremie till till ,7% 549 till till ,2% 301 till till ,7% 190 till till ,2% * Beräknat på en kurs motsvarande 8,57 SEK/USD Storleksrelaterad riskpremie PwC:s riskpremiestudie Storlek Feb 2009 Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 Börsvärde MSEK 1,2% 0,7% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,5% Börsvärde MSEK 1,6% 1,2% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 1,2% Börsvärde 500 MSEK 2,6% 2,2% 2,6% 2,6% 2,4% 2,2% 2,3% Börsvärde 100 MSEK 3,9% 3,8% 3,8% 3,9% 3,7% 3,7% 3,6% 2015 Riskpremiestudien 13

14 14 Riskpremiestudien 2015

15 Normaliserad långsiktig riskfri ränta Under 2014 har de svenska statslåneräntorna fortsatt att sjunka till rekordlåga nivåer. Mot bakgrund av detta ställdes i årets undersökning en fråga angående respondenternas bedömning av en normaliserad långsiktig riskfri ränta. Respondenterna bedömer att en normaliserad långsiktig riskfri ränta motsvarar 2,6%. Den bedömda nivån skiljer sig mellan grupperna, men samtliga ligger på en betydligt högre nivå än räntan på en svensk 10-årig statsobligation, som vid studiens genomförande var cirka 0,6%. Kategorin Förvaltare angav den högsta normaliserade riskfria räntan om 3,3%, medan Riskkapitalisternas bedömning om 2,1% representerar den lägsta angivna nivån. För aktörer som applicerar en normaliserad riskfri ränta vid fastställandet av avkastningskravet visar årets studie på en marknadsriskpremie om 4,7%. En marknadsriskpremie om 4,7% ligger i linje med de historiskt uppmätta marknadsriskpremierna under (den genomsnittliga nivån under var just 4,7%). Normaliserad riskfri ränta per kategori % 3,5 3,0 2,5 2,0 2,4 3,0 3,3 2,1 2,6 1,5 1,0 0,5 0,0 Corporate Finance Förvaltare Fondkommissionärer Riskkapitalister Alla respondenter 2015 Riskpremiestudien 15

16 PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Läs mer på PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Inledning För att beräkna skälig avkastning på det kapital som krävs för

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för gasnätsverksamhet för åren 2010 och 2011 30 januari 2012

Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för gasnätsverksamhet för åren 2010 och 2011 30 januari 2012 Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för gasnätsverksamhet för åren 2010 och 2011 Björn Gustafsson Partner Joel Ottosson Analytiker Transaction Advisory Services Transaction Advisory Services

Läs mer

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet DATUM DIARIENUMMER 16 december 2013 13-1949 PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet Post- och telestyrelsen Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om att beräkna kalkylränta

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Av:

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd

Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd Rapportnummer Datum 2010-11-25 Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd

Läs mer

Redovisning av konvertibler

Redovisning av konvertibler Redovisning av konvertibler - IFRS 2 och dess inverkan på företagets resultat och finansiella ställning Författare: Olof Andersson Emma Björklund Handledare: Professor Jan-Erik Gröjer Sammandrag Denna

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren Placeringsalternativ för den försiktige investeraren En jämförelse mellan svenska hedgefonder och räntefonder under perioden 2003-2008 VT 2009 FEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Tore Eriksson

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet Viktiga frågor och svar för beslutsfattare Innehåll Sammanfattning 3 Frågor och svar 7 Skillnader mellan IFRS och US GAAP 19 Konsekvenser för verksamheten 21

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Rapport 2014:7 Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Del 1 av Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk

Läs mer