Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige"

Transkript

1 Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige Tjänsteområde KPMG Corporate Finance

2 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag 2 2. PTS föreslagna WACC 3 3. KPMG sammanfattande slutsatser 4 4. Tidsperspektiv 5 5. Kommentarer till parameterestimat Riskfri ränta Marknadens riskpremie Betavärde Specifika risker Jämförelse med WACC för andra reglerade tillgångar Justerad uppskattning av WACC 14 1

3 1. Bakgrund och uppdrag ( Teracom ) är en ledande aktör på den svenska mediemarknaden och erbjuder distributions- och servicetjänster för aktörer som vill nå ut med tv och radio samt inplaceringsoch kommunikationstjänster till företag i Sverige. Teracom har en infrastruktur som täcker hela Sverige huvudsakligen bestående av distributions- och sändningsnät för tv och radio med tillhörande förbindelsenät. Teracoms priser för utsändning av fri-tv i det digitala marknätet samt rikstäckande analog FM radio är reglerade av Post & Telestyrelsen ( PTS ) och en komponent i prissättningsmodellen är den vägda kapitalkostnaden ( WACC ). PTS har nyligen inbjudit till samråd angående en föreslagen sänkning av nuvarande WACC. KPMG har fått i uppdrag av Teracom att kommentera den WACC som tagits fram av PTS. Analysen är avsedd att tjäna som ett underlag för diskussionen kring framtida WACC mellan Teracom och PTS. Denna rapport är avsedd att tjäna som en oberoende analys i sammanhanget angivet ovan och är upprättad för att användas i sammanhanget beskrivet ovan. KPMG har utgått från att samtliga erhållna uppgifter är korrekta och fullständiga samt att ingen väsentlig information har undanhållits. KPMG har, inom ramen för uppdraget, vare sig reviderat eller verifierat den erhållna informationen och tar följaktligen inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Samtliga referenser till PTS i denna rapport syftar till presentationen Kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio en uppdatering, Förslag samt PTS rapport Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio samråd som vi tagit del av. 2

4 2. PTS föreslagna WACC Tabellen nedan sammanfattar den av PTS föreslagna WACC-räntan för den fortsatta prisregleringen av Teracoms verksamhet i jämförelse med WACC för föregående period. WACC uppskattad av PTS Föregående WACC Föreslagen Låg Hög Genomsnitt WACC 2014 Riskfri ränta 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% Tillgångsbeta Skuldsättningsgrad 0.4x 1.0x 0.7x 0.6x Aktiebeta Aktiemarknadspremie 5.0% 5.0% 5.0% 5.5% Specifik risk 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Avkastningskrav eget kapital 8.6% 10.6% 9.5% 7.7% Andel eget kapital 70.0% 50.0% 60.0% 62.0% Riskfri ränta 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% Kreditriskpremie 1.3% 1.8% 1.5% 2.0% Lånekostnad före skatt 5.0% 5.5% 5.2% 4.8% Lånekostnad efter skatt 3.7% 4.0% 3.8% 3.8% Andel skulder 30.0% 50.0% 40.0% 38.0% WACC efter skatt 7.1% 7.3% 7.2% 6.2% WACC före skatt 9.7% 9.9% 9.8% 8.0% Skatt 26.3% 26.3% 26.3% 22.0% Källa: PTS Kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio en uppdatering, Förslag Bearbetning av KPMG i illustrativt syfte. Som framgår av sammanfattningen föreslås en minskning av WACC före skatt från 9,8 procent till 8,0 procent. Minskningen är primärt ett resultat av Reducering av riskfri ränta från 3,7 procent till 2,8 procent Reducering av betavärdet (icke-skuldsatt) från ca 0,69 till 0,55 Sänkt bolagsskatt Minskningen i WACC till följd av dessa parametrar motverkas delvis av Ökning i marknadsriskpremien Ökning av kreditriskpremien 3

5 3. KPMG sammanfattande slutsatser Vårt uppdrag omfattar att kommentera vissa centrala principiella överväganden som ligger till grund för beräkningen av PTS WACC. Dessa sammanfattas i tabellen nedan. Parameter Kommentar KPMG föreslagen parameter (PTS inom parentes) Riskfri ränta Marknadsriskpremie Urvalsgrupp för uppskattning av betavärden Specifik riskpremie Jämförelse av implicit avkastningskrav i förhållande till andra regleringar Sammantagen bedömning nominell WACC före skatt PTS uppskattar den riskfria räntan som ett historiskt snitt. Det är inte troligt att detta historiska snitt speglar kapitalkostnaden för den framtida reglerperioden eller den framtida kapitalkostnaden för Teracom. Vi föreslår därför en framåtblickande ansats i uppskattningen av den riskfria räntan. Vi har ingen synpunkt på PTS uppskattning av marknadsriskpremien för beräkning av en momentan WACC (likt den PTS gör). Vid justering för ett långsiktigt perspektiv av den riskfria räntan krävs dock att även marknadsriskpremien definieras med ett långsiktigt perspektiv. Vi har inte granskat beräkningen av betavärdena för de utvalda bolagen som sådana men anser att de bolag som tillhör Utilities, och Operators i PTS urvalsgrupp knappast kan sägas ha samma riskprofil som Teracom. Av denna anledning anser vi att jämförelsegruppen Towers bör läggas till grund för analysen. PTS tillämpar ingen specifik riskpremie i WACCberäkningen. Detta avviker från andra regleringar där specifika riskpåslag används (t.ex. elnät och gasnät). Vi anser att ett tillgångsspecifikt riskpåslag är tillämpbart och att detta bör ligga över det påslag som gäller för gas- och elnätet. El- och gasnäten regleras på liknande sätt som Teracom men dock med reala WACC-räntor. Vi har jämfört PTS WACC med WACC-räntorna från andra regleringar för att utvärdera rimligheten i uppskattningen. Vår slutsats är att den av PTS föreslagna WACC-räntan ej ger ett rimligt resultat i förhållande till dessa. Justering av parametrarna enligt ovan föranleder en uppjustering av WACC-räntan. 4,2-4,8 procent (PTS: 2,8 procent) 4,6 procent (PTS: 5,5 procent) 0,63 (PTS: 0,55) 2,0-3,2 procent (PTS: 0,0 procent) n/a 11,0-12,7 procent (PTS: 8,0 procent) 4

6 4. Tidsperspektiv Med kapitalkostnad avses den avkastning som en investerare kräver för att investera i en tillgång vid ett givet tillfälle. Kapitalkostnaden ska därför spegla den alternativa avkastning som investeraren skulle kunna generera vid en likartad, alternativ, investering. Med likartad avses i finansiella sammanhang en investering som uppvisar samma finansiella risk. Av resonemanget ovan följer att kapitalkostnaden vid utvärderingar av investeringar eller värderingar bör reflektera kapitalkostnaden vid ett givet tillfälle. Detta eftersom en investerare som utvärderar en investering/förvärv står inför valet att investera/förvärva tillgången eller allokera kapitalet till alternativa placeringar. Den relevanta WACC:en vid varje investeringsbeslut ska därför spegla kapitalkostnaden vid just det tillfället. Vi kommer i det följande benämna en sådan kapitalkostnad momentan kapitalkostnad eller momentan WACC. Bedömningen av Teracoms intäktsramar enligt regleringsmodellen baseras på en s.k. ex anteansats i så motto att avkastningskravet bestäms innan tillsynsperioden. Det innebär rimligen att den WACC som ska utgå under regleringsperioden ska spegla den förväntade kapitalkostnaden under perioden. Problemet med en ex ante-reglering är därför att den WACC som bestäms för reglerperioden kan komma att avvika från den faktiska kapitalkostnaden under reglerperioden. En avvikelse mellan den regulatoriska WACC:en och den faktiska WACC:en under reglerperioden kan få oönskade konsekvenser. Om den regulatoriska WACC:en understiger den faktiska WACC:en kommer operatörerna inte kunna täcka sina kapitalkostnader vid investeringar och därmed vara obenägna att genomföra erforderliga ny- och återinvesteringar. Annorlunda uttryckt kan sägas att en reglering innebär att operatören förbinder sig att investera till den kända avkastningen (regulatoriska WACC-räntan) under en bestämd tidsperiod utan att känna till den faktiska kapitalavkastningen (den momentana kapitalavkastningen). Lämplig tidsperiod för en uthållig WACC Vi har inte funnit någon vägledning kring tidsperspektivet i de föreskrifter som PTS har lämnat kring regleringen av nätet för marksänd TV. Däremot finns viss vägledning från andra regleringar. Energimarknadsinspektionen har, i samband med regleringen av de svenska elnätsföretagen, som också den bygger på en ex ante-reglering, formulerat vilka principer som bör gälla vid uppskattningen av kapitalkostnaden. För att uppskatta den långsiktiga kapitalkostnaden (riskfria räntan) har EI föreslagit att utgå från Riksbankens mål för inflation och en långsiktig förväntan av utvecklingen av BNP för att få en stabil grund för den riskfria räntenivån. (Energimarknadsinspektionen, Kalkylränta i elnätsverksamhet, 2011:07, bilaga 4). KPMG delar uppfattningen att den relevanta kapitalkostnaden för en ex ante-reglering torde vara en långsiktig uthållig nivå dvs. en nivå som är oberoende av fluktuationer som kan påverka WACC under reglerperioden. Orsaken är som följer: En WACC som avser förväntad nivå under reglerperioden riskerar att leda till fluktuationer i intäktsramen mellan perioderna och i sin tur en ökad risk för operatören. De långa livslängderna i investeringarna innebär att denna risk är betydande. En operatör som genomför en investering med en lång livslängd (och därmed lång finansieringsperiod) måste kunna bilda sig en 5

7 uppfattning om vilka intäkter investeringen kommer att generera på lång sikt för att kunna fatta ett korrekt investeringsbeslut. Vi har i vår bedömning av relevant WACC utgått från att ett framåtblickande perspektiv ska tillämpas. För uppskattning av en långsiktigt uthållig WACC bör uppskattningen av den generella kapitalkostnaden i ekonomin baseras på ett jämviktsläge på lång sikt. En sådan analys tar sin utgångspunkt i ekonomiska modeller av vad som styr räntan i en ekonomi över mycket lång sikt. Vi har dock även studerat prognoser för de kommande fem åren för att reflektera en WACC på medellång sikt. 5. Kommentarer till parameterestimat 5.1 Riskfri ränta Den riskfria räntan ska normalt sett spegla kostnaden för kapital vid tidpunkten för investeringen och för en löptid motsvarande löptiden i investeringen. I Sverige publiceras inga längre tidsserier med räntenoteringar för löptider längre än 10 år varför analysen tar sin utgångspunkt i denna löptid. Avkastningen på statsobligationer med 10 års löptid är också en vanlig approximation för praktiker i värderingssammanhang. Ur ett teoretiskt perspektiv är detta emellertid inte korrekt i och med att den riskfria räntan som ska läggas till grund för analysen ska motsvara löptiden på kassaflödena från den tillgång som ska värderas eller finansieras. I och med att avkastningskravet för en investering bör ta sin utgångspunkt i tillgångar med en motsvarande duration, är den relevanta räntekostnaden, finansieringskostnaden för lång upplåning. Det finns anledning att tro att räntor med lång löptid har ett högre avkastningskrav (s.k. yield to maturity) än en kortare obligation: Likviditetsrisk risken att låsa in sin investering till en låg ränta i lågränteperioder. Marknadsrisk variationen i värdet på en obligation till följd av en förändring i räntan är större ju längre löptid obligationen har. Av dessa orsaker har vi i analysen justerat 10-årsräntan baserat på två metoder: 1. Jämförelse mellan avkastningen på 30-åriga och 10-åriga amerikanska och tyska statsobligationer. Även om räntenivåerna skiljer sig mellan USD respektive EUR och SEK kan skillnaden i räntenivåer ge en indikation på hur investerare prissätter risken hänförlig till olika löptider. 2. Regression av svenska statsobligationer med olika löptider som förklaringsvariabler. Analysen sker i två steg. Inledningsvis uppskattar vi a) den uthålliga 10-årsräntan och sedan b) justerar vi för den bedömda skillnaden mellan 30-årsräntan och 10-årsräntan. 6

8 Real BNP tillväxt i Sverige ABCD a) Bedömning av uthållig 10-årsränta För uppskattningen av en långsiktigt uthållig riskfri ränta utgår vi från den etablerade uppfattningen att realräntan på lång sikt förväntas uppgå till den reala tillväxten i ekonomin. Vi baserar därför vår uppskattning av den uthålliga nominella räntan på den förväntade reala tillväxten i ekonomin plus den förväntade inflationsnivån. Den senare uppskattas med Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent. Vi har inte hittat några prognoser över den reala tillväxten i Sverige på lång sikt men har studerat de historiska nivåerna och kan konstatera att den genomsnittliga reala tillväxten legat tämligen stabil på ca 2,1 procent. Först om genomsnittet mäts sedan 60-talet uppnås högre genomsnittliga tillväxttakter. Real BNP-tillväxt i Sverige och glidande medelvärde 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% - (2,0)% (4,0)% (6,0)% Real BNP-tillväxt Glidande medelvärde (20 år) Real tillväxt i Sverige Genomsnitt, period ,3% ,3% ,1% ,1% ,2% ,6% Källa: Världsbanken Baserat på analysen ovan uppskattar vi den långsiktigt uthålliga riskfria räntan till ca 4,1 procent dvs. 2,1 procents real tillväxt och en förväntad inflation i linje med riksbankens inflationsmål om 2 procent. Sammanfattningsvis anser vi att det finns stöd för ett antagande om en uthållig riskfri ränta, före tillägg av premie för skillnad mellan 30-års och 10-årsräntan, om 4,1 procent. 7

9 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 Differens ABCD Vi har baserat uppskattningen av 10-årsräntan under de kommande fem åren på prognoser från Sveriges riksbank per februari 2014 vilken illustreras i tabellen nedan. Ränte- och inflationsprognos, riksbanken (%) årsränta 2,60 3,40 4,00 Inflationsprognoser KPI 0,60 2,50 3,00 KPIF 0,90 1,80 2,00 KPIF exkl energi 1,10 1,90 2,10 HIKP 0,90 1,80 2,00 Sveriges riksbank, Penningpolitisk rapport, februari 2014 Vi konstaterar att inflationsprognosen för år 2016 ligger i linje med Riskbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent. Vi anser därför att denna kan antas vara representativ även för perioden efter Ett genomsnitt för den kommande femårsperioden med 3,4 procents antagen ränta 2015 och 4,0 procent resterande år uppskattas till 3,5 procent vilket motsvarar vårt estimat för den genomsnittliga riskfria räntan under regleringsperioden. b) Justering för långa löptider (30 år) I nedanstående diagram illustreras utvecklingen för amerikanska 10-åriga och 30-åriga statsobligationer under de senaste 10 åren. Differens mellan 30-årig och 10-åriga statsobligationer, ,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% USA Tyskland Källa: Bloomberg, KPMG Analys Räntan för den 10-åriga och 30-åriga statsobligationsräntan i USA och Tyskland har under perioden uppvisat en skillnad om ca 1,0 respektive 0,7 procent (median). 8

10 Lutningskoefficient ABCD Regression av svenska statsobligationer med olika löptid Genom regressionsanalys där räntan uppskattas som en funktion av obligationens löptid kan den 30-åriga statsobligationsräntan uppskattas. De löptider som använts i regressionen är 2, 5, 7 och 10 år med månadsvis observationer under perioden januari 2000 januari Regressionen sker på logaritmerade värden på löptiden (under antagande att räntan uppvisar en log-linjär relation mot löptiden). Lutningskoefficienten i denna regression över tiden illustreras i diagrammet nedan. Lutningskoefficient i regressionen av riskfri ränta = a+ln(tid) 0,020 0,015 0,010 0, ,005 Lutningskoefficient Genomsnitt Som framgår av diagrammet har lutningen på den svenska avkastningskurvan långsiktigt legat relativt stabilt kring genomsnittet om 0,006 (uttryckt som logaritmerade värden) vilket har legat till grund för vår uppskattning. Baserat på denna koefficient uppskattar vi skillnaden mellan den 10-åriga och 30-åriga räntan till 0,7 procentenheter enligt tabellen nedan. Uppskattning 30 årsränta Löptid Lutnings- ln(löptid) Skattad ränta koefficient (exkl. intercept) 30 år 0,006 3,4 2,1% 10 år 0,006 2,3 1,4% Skillnad 0,7% Konklusion uthållig riskfri ränta Baserat på analyserna ovan uppskattar vi skillnaden mellan den 10-åriga och 30-åriga räntan till ca 0,7 procent och därmed den långfristiga riskfria räntan till 4,8 procent enligt följande: Uthållig nivå före justering+skillnad avkastning 30-årsobligation och 10-årsobligation = 4,1 procent + 0,7 procent = 4,8 procent 9

11 Med motsvarande resonemang uppskattas räntan för en kommande femårsperiod till 3,5 procent + 0,7 procent = 4,2 procent. Vi antar, mot bakgrund av analysen ovan, en riskfri ränta för kommande reglerperiod om 4,2-4,8 procent. 5.2 Marknadens riskpremie Vi har ingen synpunkt på PTS uppskattning av marknadsriskpremien för beräkning av en momentan WACC (likt den PTS gör). Vid justering för ett långsiktigt perspektiv av den riskfria räntan krävs emellertid att även marknadsriskpremien definieras med ett långsiktigt perspektiv. Vi har därför valt att studera den historiska marknadsriskpremien. Marknadens riskpremie kan estimeras ex ante eller ex post. Ex post-mätningar mäter den historiska skillnaden mellan avkastningen på en väldiversifierad marknadsportfölj (i regel ett aktieindex) och den riskfria räntan. Ex ante mätningarna mäter vilken riskpremie marknadens aktörer förväntar sig av framtida investeringar. Det finns en rad studier över marknadens riskpremie ex post. Dessa studier uppvisar en stor variation med estimat mellan ett fåtal procent och upp till 8 procent beroende på vilka mätmetoder som används och vilka historiska perioder som studeras. KPMG anser att den mest relevanta riskpremien är den som investerarna faktiskt förväntar sig i framtiden (ex ante). På den svenska marknaden genomförs årligen en studie av PwC som mäter vilka avkastningskrav som investerarna kräver för att investera i aktier. Diagrammet nedan illustrerar uppskattningen av marknadsriskpremien i PwC:s årliga mätningar under åren Vi baserar vår WACC-beräkning på medianvärdet vilket uppgår till 4,6 procent. Utveckling av marknadsriskpremie i PwC:s årliga mätning 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Marknadens riskpremie Median för perioden Källa: PwC, Riskpremien på den svenska aktiemarknaden,

12 5.3 Betavärde PTS föreslår ett icke skuldsatt betavärde (tillgångsbeta) om 0,55 baserat på uppskattade betavärden för ett antal jämförelsebolag. Vi har inte granskat de enskilda parameterestimaten och har ingen anledning att ifrågasätta de enskilda uppskattningarna av betavärden per bolag i sig. Tabellen nedan sammanfattar PTS uppskattning av betavärden. Betavärden (tillgångsbeta) Tow erbolag 0.63 Operatörer 0.46 Utilities 0.46 Viktat genomsnitt 0.55 Det är för oss inte klart hur det genomsnitt som PTS tillämpar är viktat. Det synes vara viktat mot Towerbolag vilket vi i sig anser vara rimligt. Vi anser emellertid att för lite vikt har givits åt Towerbolagen i uppskattningen och ifrågasätter överhuvudtaget jämförelsen med Utilities och Operatörer av följande skäl. Som framgår av PTS presentation är Utilities- och Operatörbolagen betydligt större än Towerbolagen. Towerbolagen är mer jämförbara med Teracom (och därmed det svenska broadcasting-nätet) vad gäller storlek. Den genomsnittliga omsättningen för Towerbolagen uppgår till 8 mdr kronor enligt PTS sammanställning och Teracoms intäkter för året 2013 (inklusive Boxer) uppgick till drygt 3 mdr kronor. Genomsnittlig omsättning för Operatörer och Utilities synes snarare uppgå till i storleksordningen 100 mdr kronor enligt PTS sammanställningar. Såväl Utilities-bolagen som Operatörerna har mer diversifierade verksamheter och tillhandahåller såväl infrastruktur som tjänster/innehåll. T.ex. har många av Utilitiesbolagen egen kraftproduktion vilket får anses ha en annan riskprofil än infrastruktur. Av verksamheten för Utilities och Operatörerna följer att en stor del av intäkterna avser försäljning direkt till konsumenter medan Towerbolag (och Teracom) endast har business-to-business försäljning huvudsakligen till Radio- och TV-operatörer. Towerbolagens kunder får därmed anses ha en betydligt starkare förhandlingsposition är kunderna till Utilities-bolagen och Operatörerna. Vi anser därför att ett relevant tillgångsbeta för Teracom bör uppgå till 0,63 dvs. i linje med genomsnittligt betavärde för Towerbolagen. Vi har tagit del av uppgifter kring uppskattningen av WACC för regleringen av Broadcasting i Finland. Där framgår att den reglerande myndigheten (FICORA), baserat på en utredning från Deloitte, uppskattar betavärdet endast på Towerbolag (ATT, Crown Castle, Macquarie Communications, SBA och DMT). Detta förklarar den högre uppskattade WACC-räntan i den finska regleringen (se sid. 17 för detaljer). 11

13 5.4 Specifika risker Teracom har begärt sekretess för avsnittet om specifika risker eftersom det innehåller interna bedömningar av Teracoms affärsrisker. 6. Jämförelse med WACC för andra reglerade tillgångar Vi har sammanfattat WACC-räntor för prisregleringar för det svenska el- och gasnätet i syfte att rimlighetsbedöma PTS uppskattning av WACC för Teracom. Både el- och gasnäten är förhandsreglerade ex ante varför vi anser jämförelsen vara relevant. Gasnätet har emellertid tidigare varit ex post-reglerat och WACC-räntan som återges nedan speglar en ex post-reglering. Det är därför troligt att WACC-räntan för gasnätet i kommande reglerperiod (ex ante) snarare kommer att vara framåtblickande vilket kan påverka nivån, och då rimligen uppåt. WACC-räntan för el- och gasnäten uttrycks som real WACC före skatt och vi har i jämförelsen omräknat dem till nominell WACC före skatt under antagande om en inflation om 2 procent. Vad gäller regleringen av elnätsoperatörerna pågår en tvist mellan flertalet av operatörerna och Energimarknadsinspektionen (kallad EI i tabellen nedan). Förvaltningsrätten i Linköping ( Förvaltningsrätten i tabellen nedan) har i en dom i december 2013 underkänt Energimarknadsinspektionens bedömning av WACC-räntan (5,2 procent) och anser istället att elnätbolagens föreslagna kalkylränta (6,6 procent) ska gälla. Vi har i jämförelsen inkluderat båda dessa nivåer men anser att den WACC som är fastslagen i Förvaltningsdomstolen rimligen bör läggas till grund för analysen. WACC i el- och gasnätsregleringen Elnät Gasnätet Broadcasting EI beslut Förvaltningsrätten Momentan WACC PTS-föreslagen Real före skatt 5.2% 6.5% 6.3% Inflation 2.0% 2.0% 2.0% Nominell före skatt 7.3% 8.6% 8.4% 8.0% Källa: Dom i Förvaltningsrätten 2013 EI, Bedömning av gasnätsföretagens traffikintäkter år 2011 (Ei R2013:08), bilaga 4 Som framgår av tabellen indikerar PTS förslag en WACC som är lägre än WACC för såväl elnäten (enligt förvaltningsrättens dom) som gasnäten. Vi anser tvärtom att skillnaden i risk torde tala för en högre WACC för Teracom. Tabellen nedan sammanfattar de, enligt vår uppfattning, mest väsentliga skillnader i risk mellan tillgångsslagen. Elnät Gasnät Broadcasting Finns känd ersättningsteknologi för transmission? Nej Nej Ja (kabel, satellit, fiber, telenät xdsl, i framtiden diskuteras också LTE) 12

14 Finns alternativa produktalternativ för konsumenten? Nej (inget substitut för el) Delvis (kan delvis ersättas med el) Ja (Produktalternativ till TV är on-demand, playtjänster, streaming, digital lagring av media etc.) Kundernas förhandlingsposition Finns kända förändringar i de kommersiella förutsättningarna för tekniken? Låg (konsumentmarknad) Låg(konsumentmarknad) Hög (operatörer) Nej Nej Ja (t.ex. förslag om att frigöra 700-bandet, framtida användning av hela UHF bandet) Tillåter regleringen periodisering av intäkter för att uppnå regulatorisk avkastning Ja (underskott i en period får tillgodoräknas i nästa) Ja (underskott i en period får tillgodoräknas i nästa) Nej Källa: KPMG analys Mot bakgrund av dessa faktorer anser vi det stå helt klart att den av PTS föreslagna WACCräntan ter sig orimligt låg i förhållande till avkastningar på tillgångar i andra reglerade infrastrukturer. Vi har även jämfört den föreslagna WACC:en med regleringar av broadcasting i andra länder. Tabellen nedan sammanfattar nominell WACC före skatt samt landets inflation. En hög inflation indikerar höga nominella räntor vilket gör att den nominella WACC-räntan inte är jämförbar med nominella WACC-räntor i låginflationsländer. Som indikeras i tabellen uppvisar samtliga länder i jämförelsen låga inflationstal och vi drar därför slutsatsen att de är relevanta att jämföra med WACC-räntan för Teracom. Nominell WACC före skatt och inflation per land - Broadcasting Land WACC Inflation a) Österrike 10,0% Finland 10,2% 0,8% Frankrike 10,4% 0,5% Ungern 13,3% 0,1% Polen 13,1% -0,2% Portugal 11,7% -0,9% Rumänien 12,6% 1,0% Spanien 13,4% -0,9% Storbritannien 10,4% 1,5% Genomsnitt 11,7% Nuvarande WACC Teracom 9,8% 0,0% Föreslagen WACC Teracom 8,0% 0,0% Not: a) Enligt CIA World Fact Book Tabellen visar att den WACC-ränta som PTS föreslår om 8 procent (nominellt före skatt) ter sig mycket låg i förhållande till andra europeiska regleringar vilka uppvisar nivåer mellan ca 10,0 och 13,4 procent med ett genomsnitt om 11,7 procent. 13

15 7. Justerad uppskattning av WACC Tabellen nedan sammanfattar vår beräknade WACC-ränta enligt antagandena ovan. WACC uppskattad av PTS Föregående WACC Föreslagen KPMG justerad Låg Hög Genomsnitt WACC 2014 Låg Hög Riskfri ränta 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% 4.2% 4.8% Tillgångsbeta Skuldsättningsgrad 0.4x 1.0x 0.7x 0.6x 0.6x 0.6x Aktiebeta Aktiemarknadspremie 5.0% 5.0% 5.0% 5.5% 4.6% 4.6% Specifik risk 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 3.2% Avkastningskrav eget kapital 8.6% 10.6% 9.5% 7.7% 10.9% 12.7% Andel eget kapital 70.0% 50.0% 60.0% 62.0% 62.0% 62.0% Riskfri ränta 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% 4.2% 4.8% Kreditriskpremie 1.3% 1.8% 1.5% 2.0% 2.0% 2.0% Lånekostnad före skatt 5.0% 5.5% 5.2% 4.8% 6.2% 6.8% Lånekostnad efter skatt 3.7% 4.0% 3.8% 3.8% 4.8% 5.3% Andel skulder 30.0% 50.0% 40.0% 38.0% 38.0% 38.0% WACC efter skatt 7.1% 7.3% 7.2% 6.2% 8.6% 9.9% WACC före skatt 9.7% 9.9% 9.8% 8.0% 11.0% 12.7% Skatt 26.3% 26.3% 26.3% 22.0% 22.0% 22.0% Som framgår av tabellen ovan är vår uppskattade WACC om 11,0-12,7 procent i nivå med övriga europeiska WACC-räntor för broadcasting. Stockholm, dag som ovan Daniel Frigell KPMG Corporate Finance 14

Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-11-04 Dnr: 14-9457 1(7) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv

Läs mer

Kommentarer till PTS förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio Samråd (Diarienummer 10-2176)

Kommentarer till PTS förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio Samråd (Diarienummer 10-2176) Corporate Finance P.O. Box 16106 Telephone +46 8 723 91 00 SE-103 23 STOCKHOLM Fax +46 8 10 77 58 Sweden Internet www.kpmg.se Office address Till Lars Backlund, Teracom Datum Från Daniel Frigell, KPMG

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Inledning För att beräkna skälig avkastning på det kapital som krävs för

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2017 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden. www.pwc.se/riskpremiestudien

Läs mer

Samråd angående WACC för broadcasting

Samråd angående WACC för broadcasting Post- och telestyrelsen Tillsyn konkurrensfrågor Box 5398 102 49 Stockholm Även per e-post: maria.aust@pts.se robert.liljestrom@pts.se 2007-03-19 Post- och telestyrelsens referens: Tillsynsärende 06-4616

Läs mer

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet DATUM DIARIENUMMER 16 december 2013 13-1949 PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet Post- och telestyrelsen Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om att beräkna kalkylränta

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 203 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-01-25 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08-678 55 64 bengt.molleryd@pts.se 1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet 1.1 Metoden för att

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: WACC för nätföretag Perspektiv på löptidspremie och marknadsriskpremie 8 februari 2017

Energimarknadsinspektionen: WACC för nätföretag Perspektiv på löptidspremie och marknadsriskpremie 8 februari 2017 Energimarknadsinspektionen: WACC för nätföretag Perspektiv på löptidspremie och marknadsriskpremie 8 februari 2017 Inledning I samband med överklagandet av förvaltningsrättens dom i december 2016 i elnätsmålen

Läs mer

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige Tjänsteområde KPMG Corporate Finance Fortum Distribution AB Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Särskilda

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Er beteckning Mål nr 8124-14 1 (10) Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens inställning

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2014 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019

Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019 BILAGA 5 1 (15) Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019 Enligt 5 kap. 6 ellagen (1997:857) ska intäktsramen ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden Samråd DATUM VÅR REFERENS 14 maj 2007 Dnr 07-3652 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Robert Liljeström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 58 69 Robert.liljestrom@pts.se Samråd avseendet behovet

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna

Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna Villaägarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på de underlagsrapporter som Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet Post- och telestyrelsen Kista 2010-12-16 Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet, som givits tillfälle därtill, kommenterar nedan PTS samrådsförslag rörande kalkylränta för det mobila

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen 1 (14) Er beteckning Mål nr 8016-14, 8020-14 Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Redogörelse för penningpolitiken 2016 Redogörelse för penningpolitiken 2016 Diagram 1.1. BNP utveckling i Sverige och i omvärlden Index, 2007 kv4 = 100, säsongsrensade och kalenderkorrigerade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat,

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Mål nr ; E.ON Gas Sverige AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr ; E.ON Gas Sverige AB./. Energimarknadsinspektionen Er beteckning Mål nr 8021-14 1 (11) Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8021-14; E.ON Gas Sverige AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens inställning

Läs mer

Teracoms kalkylmodell för prissättning av tjänster

Teracoms kalkylmodell för prissättning av tjänster s kalkylmodell för prissättning av tjänster Datum 12 januari 2004 Till Från 1 Introduktion 1.1 Bakgrund s avtal för utsändning upphör vid utgången av 2003. En diskussion har uppstått beträffande s kalkylmodeller

Läs mer

FORVALTNINGSRATTEN UNDERRATTELSE Aktbilaga 12 I LINKOPING 2015-06-17 ~.~ Mal nr. 8124-14 Enhet 1

FORVALTNINGSRATTEN UNDERRATTELSE Aktbilaga 12 I LINKOPING 2015-06-17 ~.~ Mal nr. 8124-14 Enhet 1 FORVALTNINGSRATTEN UNDERRATTELSE Aktbilaga 12 I LINKOPING 2015-06-17 ~.~ Mal nr. 8124-14 Enhet 1 Goteborg Energi Gasnat AB./. Energimarknadsinspektionen angaende faststallande av intaktsram enligt naturgaslagen

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Teracom. KPMG Corporate Finance 23 april 2009

Teracom. KPMG Corporate Finance 23 april 2009 Teracom Analys av prissättningsmodell för Teracom föreslagen av PTS i Skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för utsändning av fri-tv via marknät KPMG Corporate Finance 23 april 2009 2009 KPMG AB,

Läs mer

Mål nr , , , , och ; Vattenfall Eldistribution m.fl../. Energimarknadsinspektionen

Mål nr , , , , och ; Vattenfall Eldistribution m.fl../. Energimarknadsinspektionen Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Även med e-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se Stockholm den 31 maj 2016 Yttrande Mål nr 4712-15, 4713-15, 4714-15, 6849-15, 6685-15 och 7380-15;

Läs mer

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö 1 Ny regleringsmodell från 2012 Fyraåriga regleringsperioder Ansökan om tillåten intäkt och beslut av Energimarknadsinspektionen (EI) ska ske i förväg, utvärdering

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Emmaboda Elnät AB Box 53 361 21 EMMABODA Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Varberg Energi AB Box 1043 432 13 VARBERG Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (7) Datum VänerEnergi AB Box 102 542 21 MARIESTAD Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk

Läs mer

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem 27 oktober 2005 Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Skandia Liv 103 50 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 44 Telefon vx 08-788 10 00 Risk Manager hos kapitalförvaltningen Axel Brändström, CFA Telefon

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Mobil LRIC, revidering 2016 Informationsmöte inför samråd

Mobil LRIC, revidering 2016 Informationsmöte inför samråd Mobil LRIC, revidering 2016 Informationsmöte inför samråd 2016-02-08 Mattias Wellander, Bengt G Mölleryd & Lars Olausson Post- och telestyrelsen Vad innehåller revideringen? Föreslagna förändringar i reviderad

Läs mer

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Dagens föreläsning Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Efterfrågekurvan (AD-relationen) Phillipskurvan Nominell kontra real

Läs mer

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta Sidnr 1 (6) Post- och telestyrelsen prisreglering@pts.se Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum 2013-06-03 2013-06-19 Tillhör objekt Er referens 13-1949 Konsultation

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

/ - E.ON Elnät Sverige AB och E.ON Elnät Stockholm AB (gemensamt benämnda E.ON) YTTRANDE (E.ON 4) Mål nr , , , och

/ - E.ON Elnät Sverige AB och E.ON Elnät Stockholm AB (gemensamt benämnda E.ON) YTTRANDE (E.ON 4) Mål nr , , , och Tiil Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping / - foru altn i ng sratte n i I i n ko p i n g @d om. se Malmö den 10 oktober 2016 YTTRANDE (E.ON 4) Mål nr 4794-15,4799-15, 4800-15, 4801-15

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Tänkbara behållningar på premiepensionskonton

Tänkbara behållningar på premiepensionskonton SOU 1997:131 Bilaga 6 285 Tänkbara behållningar på premiepensionskonton Promemorians syfte är att ge en bild av olika tänkta personers behållning på premiepensionskontot. Beräkningarna bygger på en rad

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8022-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Fortum Distribution AB, 556037-7326 115 77 Stockholm Ombud 1. Advokat Jonas Eklund 2. Advokat Carl Johan af Petersens Advokatfirman

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

Förhandsreglering av naturgastariffer

Förhandsreglering av naturgastariffer Förhandsreglering av naturgastariffer Förhandsreglering av naturgastariffer 2013-05-28 Förändringar i naturgaslagen Prop. 2012/13:85 Distribution av naturgas Ny definition av distribution i naturgasledning.

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8015-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Fortum Distribution AB, 556037-7326 115 77 Stockholm Ombud 1. Advokat Jonas Eklund 2. Advokat Carl Johan af Petersens Advokatfirman

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

ESTIMERING AV KALKYLRÄNTA (WACC) FÖR ELNÄTSVERKSAMHET UNDER TILLSYNSPERIODEN 2012-2015. April 2011

ESTIMERING AV KALKYLRÄNTA (WACC) FÖR ELNÄTSVERKSAMHET UNDER TILLSYNSPERIODEN 2012-2015. April 2011 ESTIMERIG AV KALKYLRÄTA (WACC) FÖR ELÄTSVERKSAMHET UDER TILLSYSPERIODE 2012-2015 April 2011 1 Avsnitt Sida 1. Sammanfattning 2 1.1. Estimerad WACC för elnätsbolag under tillsynsperioden 2012-2015 2 1.2.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Datum 2010-11-10. Förslag till reviderad kalkylränta för det fasta nätet - Samråd II

Datum 2010-11-10. Förslag till reviderad kalkylränta för det fasta nätet - Samråd II Datum 2010-11-10 Förslag till reviderad kalkylränta för det fasta nätet - Samråd II Rapportnummer Diarienummer 10-420/2.1.2 ISSN 1650-9862 Författare Bengt G Mölleryd Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017 Tentamen Finansiering (FE3) Torsdagen den 16 februari 017 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 1:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor 18 NOVEMBER 2015 18 november 2015 Dnr 15-13038 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 RISKER TILL FÖLJD AV LÅNGVARIGT LÅGA RÄNTOR 5 Europeiska stresstest

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:63 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys Frågehäfte lördag 3 nov 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden (Ei R2017:07)

Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden (Ei R2017:07) 2017-12-21 Dnr 535/2017 1 (6) Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020 2023 (Ei R2017:07) M2017/02561/Ee Sammanfattning

Läs mer

Det allmänna ränteläget är för närvarande

Det allmänna ränteläget är för närvarande Vad är en normal nivå på reporäntan? Det allmänna ränteläget är för närvarande lågt i ett historiskt perspektiv, såväl i Sverige som i t ex euroområdet. I takt med ett stigande inflationstryck väntas ränteläget

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning 1 (7) Bilaga 4 Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning Överväganden avseende metodens utformning Intäktsramen beräknas med schablonmetoden Utgångspunkten för prövningen av

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (10) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 MALMÖ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade intäktsramen

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer