Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige"

Transkript

1 Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige Tjänsteområde KPMG Corporate Finance

2 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag 2 2. PTS föreslagna WACC 3 3. KPMG sammanfattande slutsatser 4 4. Tidsperspektiv 5 5. Kommentarer till parameterestimat Riskfri ränta Marknadens riskpremie Betavärde Specifika risker Jämförelse med WACC för andra reglerade tillgångar Justerad uppskattning av WACC 14 1

3 1. Bakgrund och uppdrag ( Teracom ) är en ledande aktör på den svenska mediemarknaden och erbjuder distributions- och servicetjänster för aktörer som vill nå ut med tv och radio samt inplaceringsoch kommunikationstjänster till företag i Sverige. Teracom har en infrastruktur som täcker hela Sverige huvudsakligen bestående av distributions- och sändningsnät för tv och radio med tillhörande förbindelsenät. Teracoms priser för utsändning av fri-tv i det digitala marknätet samt rikstäckande analog FM radio är reglerade av Post & Telestyrelsen ( PTS ) och en komponent i prissättningsmodellen är den vägda kapitalkostnaden ( WACC ). PTS har nyligen inbjudit till samråd angående en föreslagen sänkning av nuvarande WACC. KPMG har fått i uppdrag av Teracom att kommentera den WACC som tagits fram av PTS. Analysen är avsedd att tjäna som ett underlag för diskussionen kring framtida WACC mellan Teracom och PTS. Denna rapport är avsedd att tjäna som en oberoende analys i sammanhanget angivet ovan och är upprättad för att användas i sammanhanget beskrivet ovan. KPMG har utgått från att samtliga erhållna uppgifter är korrekta och fullständiga samt att ingen väsentlig information har undanhållits. KPMG har, inom ramen för uppdraget, vare sig reviderat eller verifierat den erhållna informationen och tar följaktligen inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Samtliga referenser till PTS i denna rapport syftar till presentationen Kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio en uppdatering, Förslag samt PTS rapport Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio samråd som vi tagit del av. 2

4 2. PTS föreslagna WACC Tabellen nedan sammanfattar den av PTS föreslagna WACC-räntan för den fortsatta prisregleringen av Teracoms verksamhet i jämförelse med WACC för föregående period. WACC uppskattad av PTS Föregående WACC Föreslagen Låg Hög Genomsnitt WACC 2014 Riskfri ränta 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% Tillgångsbeta Skuldsättningsgrad 0.4x 1.0x 0.7x 0.6x Aktiebeta Aktiemarknadspremie 5.0% 5.0% 5.0% 5.5% Specifik risk 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Avkastningskrav eget kapital 8.6% 10.6% 9.5% 7.7% Andel eget kapital 70.0% 50.0% 60.0% 62.0% Riskfri ränta 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% Kreditriskpremie 1.3% 1.8% 1.5% 2.0% Lånekostnad före skatt 5.0% 5.5% 5.2% 4.8% Lånekostnad efter skatt 3.7% 4.0% 3.8% 3.8% Andel skulder 30.0% 50.0% 40.0% 38.0% WACC efter skatt 7.1% 7.3% 7.2% 6.2% WACC före skatt 9.7% 9.9% 9.8% 8.0% Skatt 26.3% 26.3% 26.3% 22.0% Källa: PTS Kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio en uppdatering, Förslag Bearbetning av KPMG i illustrativt syfte. Som framgår av sammanfattningen föreslås en minskning av WACC före skatt från 9,8 procent till 8,0 procent. Minskningen är primärt ett resultat av Reducering av riskfri ränta från 3,7 procent till 2,8 procent Reducering av betavärdet (icke-skuldsatt) från ca 0,69 till 0,55 Sänkt bolagsskatt Minskningen i WACC till följd av dessa parametrar motverkas delvis av Ökning i marknadsriskpremien Ökning av kreditriskpremien 3

5 3. KPMG sammanfattande slutsatser Vårt uppdrag omfattar att kommentera vissa centrala principiella överväganden som ligger till grund för beräkningen av PTS WACC. Dessa sammanfattas i tabellen nedan. Parameter Kommentar KPMG föreslagen parameter (PTS inom parentes) Riskfri ränta Marknadsriskpremie Urvalsgrupp för uppskattning av betavärden Specifik riskpremie Jämförelse av implicit avkastningskrav i förhållande till andra regleringar Sammantagen bedömning nominell WACC före skatt PTS uppskattar den riskfria räntan som ett historiskt snitt. Det är inte troligt att detta historiska snitt speglar kapitalkostnaden för den framtida reglerperioden eller den framtida kapitalkostnaden för Teracom. Vi föreslår därför en framåtblickande ansats i uppskattningen av den riskfria räntan. Vi har ingen synpunkt på PTS uppskattning av marknadsriskpremien för beräkning av en momentan WACC (likt den PTS gör). Vid justering för ett långsiktigt perspektiv av den riskfria räntan krävs dock att även marknadsriskpremien definieras med ett långsiktigt perspektiv. Vi har inte granskat beräkningen av betavärdena för de utvalda bolagen som sådana men anser att de bolag som tillhör Utilities, och Operators i PTS urvalsgrupp knappast kan sägas ha samma riskprofil som Teracom. Av denna anledning anser vi att jämförelsegruppen Towers bör läggas till grund för analysen. PTS tillämpar ingen specifik riskpremie i WACCberäkningen. Detta avviker från andra regleringar där specifika riskpåslag används (t.ex. elnät och gasnät). Vi anser att ett tillgångsspecifikt riskpåslag är tillämpbart och att detta bör ligga över det påslag som gäller för gas- och elnätet. El- och gasnäten regleras på liknande sätt som Teracom men dock med reala WACC-räntor. Vi har jämfört PTS WACC med WACC-räntorna från andra regleringar för att utvärdera rimligheten i uppskattningen. Vår slutsats är att den av PTS föreslagna WACC-räntan ej ger ett rimligt resultat i förhållande till dessa. Justering av parametrarna enligt ovan föranleder en uppjustering av WACC-räntan. 4,2-4,8 procent (PTS: 2,8 procent) 4,6 procent (PTS: 5,5 procent) 0,63 (PTS: 0,55) 2,0-3,2 procent (PTS: 0,0 procent) n/a 11,0-12,7 procent (PTS: 8,0 procent) 4

6 4. Tidsperspektiv Med kapitalkostnad avses den avkastning som en investerare kräver för att investera i en tillgång vid ett givet tillfälle. Kapitalkostnaden ska därför spegla den alternativa avkastning som investeraren skulle kunna generera vid en likartad, alternativ, investering. Med likartad avses i finansiella sammanhang en investering som uppvisar samma finansiella risk. Av resonemanget ovan följer att kapitalkostnaden vid utvärderingar av investeringar eller värderingar bör reflektera kapitalkostnaden vid ett givet tillfälle. Detta eftersom en investerare som utvärderar en investering/förvärv står inför valet att investera/förvärva tillgången eller allokera kapitalet till alternativa placeringar. Den relevanta WACC:en vid varje investeringsbeslut ska därför spegla kapitalkostnaden vid just det tillfället. Vi kommer i det följande benämna en sådan kapitalkostnad momentan kapitalkostnad eller momentan WACC. Bedömningen av Teracoms intäktsramar enligt regleringsmodellen baseras på en s.k. ex anteansats i så motto att avkastningskravet bestäms innan tillsynsperioden. Det innebär rimligen att den WACC som ska utgå under regleringsperioden ska spegla den förväntade kapitalkostnaden under perioden. Problemet med en ex ante-reglering är därför att den WACC som bestäms för reglerperioden kan komma att avvika från den faktiska kapitalkostnaden under reglerperioden. En avvikelse mellan den regulatoriska WACC:en och den faktiska WACC:en under reglerperioden kan få oönskade konsekvenser. Om den regulatoriska WACC:en understiger den faktiska WACC:en kommer operatörerna inte kunna täcka sina kapitalkostnader vid investeringar och därmed vara obenägna att genomföra erforderliga ny- och återinvesteringar. Annorlunda uttryckt kan sägas att en reglering innebär att operatören förbinder sig att investera till den kända avkastningen (regulatoriska WACC-räntan) under en bestämd tidsperiod utan att känna till den faktiska kapitalavkastningen (den momentana kapitalavkastningen). Lämplig tidsperiod för en uthållig WACC Vi har inte funnit någon vägledning kring tidsperspektivet i de föreskrifter som PTS har lämnat kring regleringen av nätet för marksänd TV. Däremot finns viss vägledning från andra regleringar. Energimarknadsinspektionen har, i samband med regleringen av de svenska elnätsföretagen, som också den bygger på en ex ante-reglering, formulerat vilka principer som bör gälla vid uppskattningen av kapitalkostnaden. För att uppskatta den långsiktiga kapitalkostnaden (riskfria räntan) har EI föreslagit att utgå från Riksbankens mål för inflation och en långsiktig förväntan av utvecklingen av BNP för att få en stabil grund för den riskfria räntenivån. (Energimarknadsinspektionen, Kalkylränta i elnätsverksamhet, 2011:07, bilaga 4). KPMG delar uppfattningen att den relevanta kapitalkostnaden för en ex ante-reglering torde vara en långsiktig uthållig nivå dvs. en nivå som är oberoende av fluktuationer som kan påverka WACC under reglerperioden. Orsaken är som följer: En WACC som avser förväntad nivå under reglerperioden riskerar att leda till fluktuationer i intäktsramen mellan perioderna och i sin tur en ökad risk för operatören. De långa livslängderna i investeringarna innebär att denna risk är betydande. En operatör som genomför en investering med en lång livslängd (och därmed lång finansieringsperiod) måste kunna bilda sig en 5

7 uppfattning om vilka intäkter investeringen kommer att generera på lång sikt för att kunna fatta ett korrekt investeringsbeslut. Vi har i vår bedömning av relevant WACC utgått från att ett framåtblickande perspektiv ska tillämpas. För uppskattning av en långsiktigt uthållig WACC bör uppskattningen av den generella kapitalkostnaden i ekonomin baseras på ett jämviktsläge på lång sikt. En sådan analys tar sin utgångspunkt i ekonomiska modeller av vad som styr räntan i en ekonomi över mycket lång sikt. Vi har dock även studerat prognoser för de kommande fem åren för att reflektera en WACC på medellång sikt. 5. Kommentarer till parameterestimat 5.1 Riskfri ränta Den riskfria räntan ska normalt sett spegla kostnaden för kapital vid tidpunkten för investeringen och för en löptid motsvarande löptiden i investeringen. I Sverige publiceras inga längre tidsserier med räntenoteringar för löptider längre än 10 år varför analysen tar sin utgångspunkt i denna löptid. Avkastningen på statsobligationer med 10 års löptid är också en vanlig approximation för praktiker i värderingssammanhang. Ur ett teoretiskt perspektiv är detta emellertid inte korrekt i och med att den riskfria räntan som ska läggas till grund för analysen ska motsvara löptiden på kassaflödena från den tillgång som ska värderas eller finansieras. I och med att avkastningskravet för en investering bör ta sin utgångspunkt i tillgångar med en motsvarande duration, är den relevanta räntekostnaden, finansieringskostnaden för lång upplåning. Det finns anledning att tro att räntor med lång löptid har ett högre avkastningskrav (s.k. yield to maturity) än en kortare obligation: Likviditetsrisk risken att låsa in sin investering till en låg ränta i lågränteperioder. Marknadsrisk variationen i värdet på en obligation till följd av en förändring i räntan är större ju längre löptid obligationen har. Av dessa orsaker har vi i analysen justerat 10-årsräntan baserat på två metoder: 1. Jämförelse mellan avkastningen på 30-åriga och 10-åriga amerikanska och tyska statsobligationer. Även om räntenivåerna skiljer sig mellan USD respektive EUR och SEK kan skillnaden i räntenivåer ge en indikation på hur investerare prissätter risken hänförlig till olika löptider. 2. Regression av svenska statsobligationer med olika löptider som förklaringsvariabler. Analysen sker i två steg. Inledningsvis uppskattar vi a) den uthålliga 10-årsräntan och sedan b) justerar vi för den bedömda skillnaden mellan 30-årsräntan och 10-årsräntan. 6

8 Real BNP tillväxt i Sverige ABCD a) Bedömning av uthållig 10-årsränta För uppskattningen av en långsiktigt uthållig riskfri ränta utgår vi från den etablerade uppfattningen att realräntan på lång sikt förväntas uppgå till den reala tillväxten i ekonomin. Vi baserar därför vår uppskattning av den uthålliga nominella räntan på den förväntade reala tillväxten i ekonomin plus den förväntade inflationsnivån. Den senare uppskattas med Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent. Vi har inte hittat några prognoser över den reala tillväxten i Sverige på lång sikt men har studerat de historiska nivåerna och kan konstatera att den genomsnittliga reala tillväxten legat tämligen stabil på ca 2,1 procent. Först om genomsnittet mäts sedan 60-talet uppnås högre genomsnittliga tillväxttakter. Real BNP-tillväxt i Sverige och glidande medelvärde 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% - (2,0)% (4,0)% (6,0)% Real BNP-tillväxt Glidande medelvärde (20 år) Real tillväxt i Sverige Genomsnitt, period ,3% ,3% ,1% ,1% ,2% ,6% Källa: Världsbanken Baserat på analysen ovan uppskattar vi den långsiktigt uthålliga riskfria räntan till ca 4,1 procent dvs. 2,1 procents real tillväxt och en förväntad inflation i linje med riksbankens inflationsmål om 2 procent. Sammanfattningsvis anser vi att det finns stöd för ett antagande om en uthållig riskfri ränta, före tillägg av premie för skillnad mellan 30-års och 10-årsräntan, om 4,1 procent. 7

9 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 Differens ABCD Vi har baserat uppskattningen av 10-årsräntan under de kommande fem åren på prognoser från Sveriges riksbank per februari 2014 vilken illustreras i tabellen nedan. Ränte- och inflationsprognos, riksbanken (%) årsränta 2,60 3,40 4,00 Inflationsprognoser KPI 0,60 2,50 3,00 KPIF 0,90 1,80 2,00 KPIF exkl energi 1,10 1,90 2,10 HIKP 0,90 1,80 2,00 Sveriges riksbank, Penningpolitisk rapport, februari 2014 Vi konstaterar att inflationsprognosen för år 2016 ligger i linje med Riskbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent. Vi anser därför att denna kan antas vara representativ även för perioden efter Ett genomsnitt för den kommande femårsperioden med 3,4 procents antagen ränta 2015 och 4,0 procent resterande år uppskattas till 3,5 procent vilket motsvarar vårt estimat för den genomsnittliga riskfria räntan under regleringsperioden. b) Justering för långa löptider (30 år) I nedanstående diagram illustreras utvecklingen för amerikanska 10-åriga och 30-åriga statsobligationer under de senaste 10 åren. Differens mellan 30-årig och 10-åriga statsobligationer, ,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% USA Tyskland Källa: Bloomberg, KPMG Analys Räntan för den 10-åriga och 30-åriga statsobligationsräntan i USA och Tyskland har under perioden uppvisat en skillnad om ca 1,0 respektive 0,7 procent (median). 8

10 Lutningskoefficient ABCD Regression av svenska statsobligationer med olika löptid Genom regressionsanalys där räntan uppskattas som en funktion av obligationens löptid kan den 30-åriga statsobligationsräntan uppskattas. De löptider som använts i regressionen är 2, 5, 7 och 10 år med månadsvis observationer under perioden januari 2000 januari Regressionen sker på logaritmerade värden på löptiden (under antagande att räntan uppvisar en log-linjär relation mot löptiden). Lutningskoefficienten i denna regression över tiden illustreras i diagrammet nedan. Lutningskoefficient i regressionen av riskfri ränta = a+ln(tid) 0,020 0,015 0,010 0, ,005 Lutningskoefficient Genomsnitt Som framgår av diagrammet har lutningen på den svenska avkastningskurvan långsiktigt legat relativt stabilt kring genomsnittet om 0,006 (uttryckt som logaritmerade värden) vilket har legat till grund för vår uppskattning. Baserat på denna koefficient uppskattar vi skillnaden mellan den 10-åriga och 30-åriga räntan till 0,7 procentenheter enligt tabellen nedan. Uppskattning 30 årsränta Löptid Lutnings- ln(löptid) Skattad ränta koefficient (exkl. intercept) 30 år 0,006 3,4 2,1% 10 år 0,006 2,3 1,4% Skillnad 0,7% Konklusion uthållig riskfri ränta Baserat på analyserna ovan uppskattar vi skillnaden mellan den 10-åriga och 30-åriga räntan till ca 0,7 procent och därmed den långfristiga riskfria räntan till 4,8 procent enligt följande: Uthållig nivå före justering+skillnad avkastning 30-årsobligation och 10-årsobligation = 4,1 procent + 0,7 procent = 4,8 procent 9

11 Med motsvarande resonemang uppskattas räntan för en kommande femårsperiod till 3,5 procent + 0,7 procent = 4,2 procent. Vi antar, mot bakgrund av analysen ovan, en riskfri ränta för kommande reglerperiod om 4,2-4,8 procent. 5.2 Marknadens riskpremie Vi har ingen synpunkt på PTS uppskattning av marknadsriskpremien för beräkning av en momentan WACC (likt den PTS gör). Vid justering för ett långsiktigt perspektiv av den riskfria räntan krävs emellertid att även marknadsriskpremien definieras med ett långsiktigt perspektiv. Vi har därför valt att studera den historiska marknadsriskpremien. Marknadens riskpremie kan estimeras ex ante eller ex post. Ex post-mätningar mäter den historiska skillnaden mellan avkastningen på en väldiversifierad marknadsportfölj (i regel ett aktieindex) och den riskfria räntan. Ex ante mätningarna mäter vilken riskpremie marknadens aktörer förväntar sig av framtida investeringar. Det finns en rad studier över marknadens riskpremie ex post. Dessa studier uppvisar en stor variation med estimat mellan ett fåtal procent och upp till 8 procent beroende på vilka mätmetoder som används och vilka historiska perioder som studeras. KPMG anser att den mest relevanta riskpremien är den som investerarna faktiskt förväntar sig i framtiden (ex ante). På den svenska marknaden genomförs årligen en studie av PwC som mäter vilka avkastningskrav som investerarna kräver för att investera i aktier. Diagrammet nedan illustrerar uppskattningen av marknadsriskpremien i PwC:s årliga mätningar under åren Vi baserar vår WACC-beräkning på medianvärdet vilket uppgår till 4,6 procent. Utveckling av marknadsriskpremie i PwC:s årliga mätning 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Marknadens riskpremie Median för perioden Källa: PwC, Riskpremien på den svenska aktiemarknaden,

12 5.3 Betavärde PTS föreslår ett icke skuldsatt betavärde (tillgångsbeta) om 0,55 baserat på uppskattade betavärden för ett antal jämförelsebolag. Vi har inte granskat de enskilda parameterestimaten och har ingen anledning att ifrågasätta de enskilda uppskattningarna av betavärden per bolag i sig. Tabellen nedan sammanfattar PTS uppskattning av betavärden. Betavärden (tillgångsbeta) Tow erbolag 0.63 Operatörer 0.46 Utilities 0.46 Viktat genomsnitt 0.55 Det är för oss inte klart hur det genomsnitt som PTS tillämpar är viktat. Det synes vara viktat mot Towerbolag vilket vi i sig anser vara rimligt. Vi anser emellertid att för lite vikt har givits åt Towerbolagen i uppskattningen och ifrågasätter överhuvudtaget jämförelsen med Utilities och Operatörer av följande skäl. Som framgår av PTS presentation är Utilities- och Operatörbolagen betydligt större än Towerbolagen. Towerbolagen är mer jämförbara med Teracom (och därmed det svenska broadcasting-nätet) vad gäller storlek. Den genomsnittliga omsättningen för Towerbolagen uppgår till 8 mdr kronor enligt PTS sammanställning och Teracoms intäkter för året 2013 (inklusive Boxer) uppgick till drygt 3 mdr kronor. Genomsnittlig omsättning för Operatörer och Utilities synes snarare uppgå till i storleksordningen 100 mdr kronor enligt PTS sammanställningar. Såväl Utilities-bolagen som Operatörerna har mer diversifierade verksamheter och tillhandahåller såväl infrastruktur som tjänster/innehåll. T.ex. har många av Utilitiesbolagen egen kraftproduktion vilket får anses ha en annan riskprofil än infrastruktur. Av verksamheten för Utilities och Operatörerna följer att en stor del av intäkterna avser försäljning direkt till konsumenter medan Towerbolag (och Teracom) endast har business-to-business försäljning huvudsakligen till Radio- och TV-operatörer. Towerbolagens kunder får därmed anses ha en betydligt starkare förhandlingsposition är kunderna till Utilities-bolagen och Operatörerna. Vi anser därför att ett relevant tillgångsbeta för Teracom bör uppgå till 0,63 dvs. i linje med genomsnittligt betavärde för Towerbolagen. Vi har tagit del av uppgifter kring uppskattningen av WACC för regleringen av Broadcasting i Finland. Där framgår att den reglerande myndigheten (FICORA), baserat på en utredning från Deloitte, uppskattar betavärdet endast på Towerbolag (ATT, Crown Castle, Macquarie Communications, SBA och DMT). Detta förklarar den högre uppskattade WACC-räntan i den finska regleringen (se sid. 17 för detaljer). 11

13 5.4 Specifika risker Teracom har begärt sekretess för avsnittet om specifika risker eftersom det innehåller interna bedömningar av Teracoms affärsrisker. 6. Jämförelse med WACC för andra reglerade tillgångar Vi har sammanfattat WACC-räntor för prisregleringar för det svenska el- och gasnätet i syfte att rimlighetsbedöma PTS uppskattning av WACC för Teracom. Både el- och gasnäten är förhandsreglerade ex ante varför vi anser jämförelsen vara relevant. Gasnätet har emellertid tidigare varit ex post-reglerat och WACC-räntan som återges nedan speglar en ex post-reglering. Det är därför troligt att WACC-räntan för gasnätet i kommande reglerperiod (ex ante) snarare kommer att vara framåtblickande vilket kan påverka nivån, och då rimligen uppåt. WACC-räntan för el- och gasnäten uttrycks som real WACC före skatt och vi har i jämförelsen omräknat dem till nominell WACC före skatt under antagande om en inflation om 2 procent. Vad gäller regleringen av elnätsoperatörerna pågår en tvist mellan flertalet av operatörerna och Energimarknadsinspektionen (kallad EI i tabellen nedan). Förvaltningsrätten i Linköping ( Förvaltningsrätten i tabellen nedan) har i en dom i december 2013 underkänt Energimarknadsinspektionens bedömning av WACC-räntan (5,2 procent) och anser istället att elnätbolagens föreslagna kalkylränta (6,6 procent) ska gälla. Vi har i jämförelsen inkluderat båda dessa nivåer men anser att den WACC som är fastslagen i Förvaltningsdomstolen rimligen bör läggas till grund för analysen. WACC i el- och gasnätsregleringen Elnät Gasnätet Broadcasting EI beslut Förvaltningsrätten Momentan WACC PTS-föreslagen Real före skatt 5.2% 6.5% 6.3% Inflation 2.0% 2.0% 2.0% Nominell före skatt 7.3% 8.6% 8.4% 8.0% Källa: Dom i Förvaltningsrätten 2013 EI, Bedömning av gasnätsföretagens traffikintäkter år 2011 (Ei R2013:08), bilaga 4 Som framgår av tabellen indikerar PTS förslag en WACC som är lägre än WACC för såväl elnäten (enligt förvaltningsrättens dom) som gasnäten. Vi anser tvärtom att skillnaden i risk torde tala för en högre WACC för Teracom. Tabellen nedan sammanfattar de, enligt vår uppfattning, mest väsentliga skillnader i risk mellan tillgångsslagen. Elnät Gasnät Broadcasting Finns känd ersättningsteknologi för transmission? Nej Nej Ja (kabel, satellit, fiber, telenät xdsl, i framtiden diskuteras också LTE) 12

14 Finns alternativa produktalternativ för konsumenten? Nej (inget substitut för el) Delvis (kan delvis ersättas med el) Ja (Produktalternativ till TV är on-demand, playtjänster, streaming, digital lagring av media etc.) Kundernas förhandlingsposition Finns kända förändringar i de kommersiella förutsättningarna för tekniken? Låg (konsumentmarknad) Låg(konsumentmarknad) Hög (operatörer) Nej Nej Ja (t.ex. förslag om att frigöra 700-bandet, framtida användning av hela UHF bandet) Tillåter regleringen periodisering av intäkter för att uppnå regulatorisk avkastning Ja (underskott i en period får tillgodoräknas i nästa) Ja (underskott i en period får tillgodoräknas i nästa) Nej Källa: KPMG analys Mot bakgrund av dessa faktorer anser vi det stå helt klart att den av PTS föreslagna WACCräntan ter sig orimligt låg i förhållande till avkastningar på tillgångar i andra reglerade infrastrukturer. Vi har även jämfört den föreslagna WACC:en med regleringar av broadcasting i andra länder. Tabellen nedan sammanfattar nominell WACC före skatt samt landets inflation. En hög inflation indikerar höga nominella räntor vilket gör att den nominella WACC-räntan inte är jämförbar med nominella WACC-räntor i låginflationsländer. Som indikeras i tabellen uppvisar samtliga länder i jämförelsen låga inflationstal och vi drar därför slutsatsen att de är relevanta att jämföra med WACC-räntan för Teracom. Nominell WACC före skatt och inflation per land - Broadcasting Land WACC Inflation a) Österrike 10,0% Finland 10,2% 0,8% Frankrike 10,4% 0,5% Ungern 13,3% 0,1% Polen 13,1% -0,2% Portugal 11,7% -0,9% Rumänien 12,6% 1,0% Spanien 13,4% -0,9% Storbritannien 10,4% 1,5% Genomsnitt 11,7% Nuvarande WACC Teracom 9,8% 0,0% Föreslagen WACC Teracom 8,0% 0,0% Not: a) Enligt CIA World Fact Book Tabellen visar att den WACC-ränta som PTS föreslår om 8 procent (nominellt före skatt) ter sig mycket låg i förhållande till andra europeiska regleringar vilka uppvisar nivåer mellan ca 10,0 och 13,4 procent med ett genomsnitt om 11,7 procent. 13

15 7. Justerad uppskattning av WACC Tabellen nedan sammanfattar vår beräknade WACC-ränta enligt antagandena ovan. WACC uppskattad av PTS Föregående WACC Föreslagen KPMG justerad Låg Hög Genomsnitt WACC 2014 Låg Hög Riskfri ränta 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% 4.2% 4.8% Tillgångsbeta Skuldsättningsgrad 0.4x 1.0x 0.7x 0.6x 0.6x 0.6x Aktiebeta Aktiemarknadspremie 5.0% 5.0% 5.0% 5.5% 4.6% 4.6% Specifik risk 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 3.2% Avkastningskrav eget kapital 8.6% 10.6% 9.5% 7.7% 10.9% 12.7% Andel eget kapital 70.0% 50.0% 60.0% 62.0% 62.0% 62.0% Riskfri ränta 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% 4.2% 4.8% Kreditriskpremie 1.3% 1.8% 1.5% 2.0% 2.0% 2.0% Lånekostnad före skatt 5.0% 5.5% 5.2% 4.8% 6.2% 6.8% Lånekostnad efter skatt 3.7% 4.0% 3.8% 3.8% 4.8% 5.3% Andel skulder 30.0% 50.0% 40.0% 38.0% 38.0% 38.0% WACC efter skatt 7.1% 7.3% 7.2% 6.2% 8.6% 9.9% WACC före skatt 9.7% 9.9% 9.8% 8.0% 11.0% 12.7% Skatt 26.3% 26.3% 26.3% 22.0% 22.0% 22.0% Som framgår av tabellen ovan är vår uppskattade WACC om 11,0-12,7 procent i nivå med övriga europeiska WACC-räntor för broadcasting. Stockholm, dag som ovan Daniel Frigell KPMG Corporate Finance 14

Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-11-04 Dnr: 14-9457 1(7) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Inledning För att beräkna skälig avkastning på det kapital som krävs för

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet DATUM DIARIENUMMER 16 december 2013 13-1949 PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet Post- och telestyrelsen Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om att beräkna kalkylränta

Läs mer

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige Tjänsteområde KPMG Corporate Finance Fortum Distribution AB Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Särskilda

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Er beteckning Mål nr 8124-14 1 (10) Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens inställning

Läs mer

Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019

Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019 BILAGA 5 1 (15) Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019 Enligt 5 kap. 6 ellagen (1997:857) ska intäktsramen ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna

Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna Villaägarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på de underlagsrapporter som Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen 1 (14) Er beteckning Mål nr 8016-14, 8020-14 Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet Post- och telestyrelsen Kista 2010-12-16 Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet, som givits tillfälle därtill, kommenterar nedan PTS samrådsförslag rörande kalkylränta för det mobila

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta Sidnr 1 (6) Post- och telestyrelsen prisreglering@pts.se Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum 2013-06-03 2013-06-19 Tillhör objekt Er referens 13-1949 Konsultation

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8015-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Fortum Distribution AB, 556037-7326 115 77 Stockholm Ombud 1. Advokat Jonas Eklund 2. Advokat Carl Johan af Petersens Advokatfirman

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

ESTIMERING AV KALKYLRÄNTA (WACC) FÖR ELNÄTSVERKSAMHET UNDER TILLSYNSPERIODEN 2012-2015. April 2011

ESTIMERING AV KALKYLRÄNTA (WACC) FÖR ELNÄTSVERKSAMHET UNDER TILLSYNSPERIODEN 2012-2015. April 2011 ESTIMERIG AV KALKYLRÄTA (WACC) FÖR ELÄTSVERKSAMHET UDER TILLSYSPERIODE 2012-2015 April 2011 1 Avsnitt Sida 1. Sammanfattning 2 1.1. Estimerad WACC för elnätsbolag under tillsynsperioden 2012-2015 2 1.2.

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8022-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Fortum Distribution AB, 556037-7326 115 77 Stockholm Ombud 1. Advokat Jonas Eklund 2. Advokat Carl Johan af Petersens Advokatfirman

Läs mer

Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd

Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd Rapportnummer Datum 2010-11-25 Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för elnätsverksamhet för åren 2012-2015 18 februari 2011

Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för elnätsverksamhet för åren 2012-2015 18 februari 2011 Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för elnätsverksamhet för åren 2012-2015 Björn Gustafsson Partner Joel Ottosson Analytiker Transaction Advisory Services Transaction Advisory Services

Läs mer

Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd

Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd Rapportnummer PTS ER 2014:26 Datum 2014-09-09 Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd - samråd Rapportnummer PTS ER 2014:26 Diarienummer 14-9457 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg BeBo Räknestuga 12 oktober 2015 Gothia Towers, Göteborg 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs av

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Realobligationers plats i portföljen

Realobligationers plats i portföljen Realobligationers plats i portföljen Anförande av riksgäldsdirektör Thomas Franzén vid en räntekonferens anordnad av Handelsbanken den 22 maj 2002. Jag har i dagens diskussion tänkt utveckla några tankar

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor

Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 maj 2000 00-6102/23 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Teleavdelningen 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se Telia AB Koncernstab

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta PROMEMORIA Datum 2006-12-15 FI Dnr 06-10630-200 Författare Martin Blåvarg, Tomas Flodén, Katarina Höller Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Bemötande av kommentarer 21 augusti 2015

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Bemötande av kommentarer 21 augusti 2015 Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Bemötande av kommentarer 21 augusti 2015 Inledning I en rapport från den 2 september 2014 gjorde EY en bedömning av avkastningskrav

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar SVENSK ENERGI Nät Anders Pettersson 08-6772649, 0708-942649 anders.pettersson@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (5) Datum Beteckning 2014-05-05 020/2014 n.reqistrator@ reqerinqskansliet.se jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2014-08-15 Finansinspektionen Box 2871 103 97 Stockholm Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Svenska Pensionsstiftelsers Förening

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

MONTELL & PARTNERS Management Consulting

MONTELL & PARTNERS Management Consulting Energimarknadsinspektionen: Framtagande av kalkylränta för en skälig avkastning för elnätsföretagen för perioden 2016-2019 April 2015 Engelbrektsgatan 28 SE-411 37 Göteborg Sweden Phone +46 31 778 18 50

Läs mer

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september 2008 1 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system 1999. Autonomt pensionssystem. Fixerad

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Hushållens räntekänslighet

Hushållens räntekänslighet Hushållens räntekänslighet 7 Den nuvarande mycket låga räntan bidrar till att hålla nere hushållens ränteutgifter och stimulera konsumtionen. Men hög skuldsättning, i kombination med en stor andel bolån

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 SBAB:s finansiella riskindex visar, med hjälp av ett stresstest, hur känsliga svenska hushålls finanser är för ovälkomna förändringar på aktie-, bostads-

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-02-28 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 15 mnkr till 622 mnkr Upplåning: Har minskat med 19 mnkr till totalt 7692

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 61-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914

TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914 TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914 Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer