ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anneli Karlsson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Johanna Söderberg (C) Dan Säterman (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Anneli Karlsson

2 2(22) Närvarolista Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL) Bertil Börjeson (HEL) Birgitta Olsson (HEL Björn Källman (HEL) Nicklas Backelin (V) Johanna Söderberg (C) Lars-Eric Andersson (C), ersättare för Annika Hugne (C) Fredrik Karlsson (C) Hans-Peter Jessen (S) Dan Säterman (S) Birgitta Eklund, (S) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M), ersättare för Johnny Lundgren (M) Ola Dahlström (FP) Birgitta Jansson, kommunchef Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Johan Örnberg, ekonomichef Elisabet Björklund, verksamhetschef bildning Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad Cecilia Hane, verksamhetschef vård och stöd Anders Gustafsson (KD),ej tjänstgörande ersättare Ulf Åhs (S),ej tjänstgörande ersättare Elisabet Eilertsen (V), en tjänstgörande ersättare Göran Olsson, arbetsledare AME, 21 Lena Nordheim, integrationshandläggare, 21 Anders Boström, enhetschef HVB Trädgårdsgatan, 21 Ingela Evstrand, samordnare Eda gymnasieskola, 35 Christoffer Damström, vägledare, AME, 35 Marie-Louise Sundh, socialsekreterare, 35

3 3(22) Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 21 Information ang flyktingverksamheten i Eda kommun Information Meddelanden till kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Dnr KS Ekonomisk uppföljning Dnr KS Internkontrollprojekt Dnr KS Översiktsplan för Årjängs kommun Dnr KS Dokumenthanteringsplaner för hälso- och sjukvård samt socialtjänst, vård och omsorg Dnr KS Trappstegsboende Dnr KS Gymnasiesamverkan Värmland uppdrag kring fördjupad organisationsutredning Dnr KS Interkommunal ersättning 2015, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola Dnr KS Bidrag till förskolan Äventyret, Dnr KS Annonsering/kungörelse av kommunfullmäktigesammanträden i dagspress Dnr KS Särskild inkallelseordning för ersättarna i kommunstyrelsen och utskotten Dnr KS EU-projekt - Mobilisering för ungas etablering...22

4 4(22) 21 Information ang flyktingverksamheten i Eda kommun Göran Olsson, arbetsledare AME, Lena Nordheim, integrationshandläggare, och Anders Boström, enhetschef på HVB Trädgårdsgatan, informerade om hur man arbetar med flyktingar som kommer till Eda kommun.

5 5(22) 22 Information Kommunalrådet Hans Nilsson informerade från det möte i Häljeboda den 21 januari ang. gatljus som politiker från flera lokal partier deltog i. Det var ett informativt möte med många engagerade deltagare. Hans Nilsson informerade från hans första sammaträde med drift- och servicenämnden i Karlstad. Hans Nilsson informerade om att Valfjällskvällen, den 4 februari, blev ett mycket uppskattat och lyckat arrangemang. Många kommunanställda och förtroendevalda tog chansen att besöka skidbacken. På lördag den 14 februari arrangerar Eda kommuns Pilotkommunprojekt en landsbygdsdag på Thon Hotel. Hans Nilsson uppmanade alla som kunde att anmäla sig. Den 17 februari anordnar Eda kommun en företagarträff med temat säkerhet kl Både polisen och tullen medverkar. Hans Nilsson uppmanade alla som kan att delta. Kommunchef Birgitta Jansson, informerad från senaste kommunchefsträffen ang. beslutet om finansiering till hushållningssällskapet. Inget är klart ännu och Region Värmland jobbar vidare med frågan.

6 6(22) 23 Meddelanden till kommunstyrelsen Följande meddelanden har kommit in till kommunstyrelsen för kännedom. Handlingar Bildningsutskottets protokoll Samhällsbyggnads protokoll Vårdutskottets protokoll Verksamhetsberättelse för konsumentvägledningen i Arvika och Eda kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.

7 7(22) 24 Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på sammanträdet. Beslut i allmänna utskottet Inga delegeringsbeslut. Beslut inom kommunledningsstaben Kultursekreterarens delegeringsbeslut om lönebidrag och arrangemangsbidrag Beslut i bildningsutskottet 5 Val av representanter, gymnasiesamverkan i Värmland Inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret Musikprofil på Gunnarsbyskolan Beslut inom verksamhetsområde bildning Förskolechef MS delegeringsbeslut ang. förskoleplats utöver norm Kommunstyrelsens ordförande HN delegeringsbeslut ang Revidering av gemensam prislista, bidrag till fristående gymnasieskolor 2015 Beslut i samhällsbyggnadsutskottet 1 Hole 1:30, ansökan om strandskyddsdispens 2 Hångstad 1:156, ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus 3 Hälle 1:99, ansökan om strandskyddsdispens för utökad tomt 4 Norra Ämterud 1:176, överträdelse av Plan- och bygglagen, påbörjad byggnation utan startbesked 5 Norra Ämterud 1:176, ansökan om tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad (carport) 6 Norra Ämterud 1:176, överträdelse av Plan- och bygglagen, påbörjad byggnation av plank utan startbesked

8 8(22) Forts 24 7 Norra Ämterud 1:170, överträdelse av Plan- och bygglagen, påbörjad byggnation utan startbesked Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad Bygglovsinspektörens MM delegeringsbeslut om bygglov och bygganmälan Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas och livsmedelsinspektörens delegeringsbeslut om otillåten eldning, värmepumpar, klagomål, registrering av livsmedelsanläggningar och dispensansökningar. Assistent KV om trygghetsanställningar och lönebidrag Beslut i vårdutskottet 6 Bostad med särskild stöd och service för barn och ungdomar enligt LSS 9:8 7 Ansökan om vad Eda Vård och Stöd anser som skälig kostnad för att fortsatt ingå i behandling. 10 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap. 1 SoL 11 Ansökan om fortsatt placering på HVB Trädgårdsgatan enl 4 Kap 1 SoL 12 Ansökan om fortsatt placering på HVB Trädgårdsgatan enl 4 Kap 1 SoL 13 Beslut att inge ansökan gällande behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken 6 kap 8 a. 14 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd Verksamhetschefen vård och stöd delegeringsbeslut ang avskrivning av fordran, nedskrivning av fordran, tillsvidareanställning områdeschef och lönesättning av nyanställd Biståndshandläggare CS delegeringsbeslut angående larm, korttidsplats, hemtjänst, växelvård och matdistribution. Biståndshandläggare ALBF delegeringsbeslut angående larm, särskilt boende, korttidsplats, hemtjänst och matdistribution. Biståndshandläggare MS delegeringsbeslut angående larm, korttidsplats, hemtjänst, matdistribution och särskilt boende. Områdeschef CJ delegeringsbeslut om tillsvidareanställning

9 9(22) Forts 24 Områdeschef UJ delegeringsbeslut om tillsvidareanställning Assistent KSO delegeringsbeslut om undertecknande av hyreskontrakt LSS-handläggare IKG delegeringsbeslut om korttidsvistelse utanför egna hem Arbetsterapeut KA delegeringsbeslut Assistent BMP delegeringsbeslut om servicelägenheter

10 10(22) 25 Dnr KS Ekonomisk uppföljning Ekonomichef Johan Örnberg lämnade en information om den ekonomiska uppföljningen till och med decembers månads utgång.

11 11(22) 26 Dnr KS Internkontrollprojekt 2015 Sammanfattning Kommunstyrelsen har ansvaret för att en kommunövergripande internkontroll sker årligen. Internkontroll innebär att egen granskning och uppföljning genomförs inom samtliga områden ekonomi, verksamhet och kvalitet samt att lagar och regler tillämpas enligt givna föreskrifter mm. Internkontrollen 2015 föreslås utföras enligt upprättad internkontrollplan. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Internkontrollplan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan. Beslutet expedieras till Kommunchefen Ekonomichefen Verksamhetscheferna

12 12(22) 27 Dnr KS Översiktsplan för Årjängs kommun Beslutsunderlag Förslag till översiktsplan för Årjängs kommun Samhällsbyggnads protokoll , 10 Paragrafen direktjusterades.

13 13(22) 28 Dnr KS Dokumenthanteringsplaner för hälso- och sjukvård samt socialtjänst, vård och omsorg Sammanfattning I enlighet med arkivlagen och Eda kommuns arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa ordnas och hanteras. I dokumenthanteringsplanen redovisas varje verksamhets handlingar indelat i de olika processerna som förekommer inom verksamheten. Dokumenthanteringsplanen reglerar hur handlingarna registreras, vilket format de finns och hur de bevaras eller gallras samt hur de levereras till kommunarkivet samt i vilket format. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård reviderad 2015 Dokumenthanteringsplan för socialtjänst vård och omsorg Vårduskottets protokoll , 4 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar de framtagna dokumenthanteringsplanerna för: Hälso- och sjukvård Socialtjänst vård och omsorg Beslutet expedieras till Verksamhetschef vård och stöd

14 14(22) 29 Dnr KS Trappstegsboende Sammanfattning Att starta ett trappstegsboende har tidigare diskuteras i vårdutskottet och bearbetas av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har inventerat att det finns ett antal ungdomar i Eda kommun som är i behov av särskilt stöd i någon form, är placerade i familjehem/hvb eller har kontakt med socialtjänsten och inte har kommit ut i sysselsättning efter avslutad skolgång och uppbär försörjningsstöd. De flesta placeringar innebär att problematiken befästs och är svårare att arbeta med på hemmaplan därefter samt att ungdomen plockas ur det enda sammanhang som finns. Målsättningen med ett trappstegsboende för ungdomarna som är i åldern 16 år - 23 år är att: minska antalet placeringar utanför kommun i HVB. korta placeringstider utanför kommunen. erbjuda stödinsatser när placeringar av barn och ungdom avslutas säkra ungdomens utbildning vilket därefter ska resultera i sysselsättning/arbete och att bli självförsörjande. Exempel på trappstegsboende; Steg 1: HVB som är bemannat dygnet runt med personal. De kompetenser som behövs är socionom, socialpedagog, fritidsledare eller motsvarande med inriktning beteendevetare. Steg 2: Lägenhet med andrahandskontrakt och villkorade stödinsatser som är individuellt anpassade och kan vara omfattande. Steg 3: Lägenhet med andrahandskontrakt och villkorade och/eller frivilliga stödinsatser som är individuellt anpassade med avtagande omfattning. Steg 4: Eget lägenhetskontrakt med eller utan stödinsatser och ett fungerande vuxenliv med egen inkomst. Beslutsunderlag Vårdutskottets protokoll KS Vård och stöds tjänsteskrivelse Vårdutskottets protokoll , 5

15 15(22) Forts 29 Dnr KS Kommunstyrelsens beslut Att Eda kommun skall etablera trappstegsboende enligt steg 2-4. Anledningen att steg 1 inte verkställs är att det kräver ett omfattande förberedelsearbetet och en stor arbetsinsats för att få verksamheten godkänd. Detta kan inte genomföras med den bemanning som finns i organisationen idag. Denna typ av verksamhet är hårt reglerad av lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutar att att starta ett trappstegsboende med öppenvårdsinsatser enligt steg 2-4; Steg 2: Lägenhet med andrahandskontrakt och villkorade stödinsatser som är individuellt anpassade och kan vara omfattande. Steg 3: Lägenhet med andrahandskontrakt och villkorade och/eller frivilliga stödinsatser som är individuellt anpassade med avtagande omfattning. Steg 4: Eget lägenhetskontrakt med eller utan stödinsatser och ett fungerande vuxenliv med egen inkomst. Beslutet expedieras till Verksamhetschef vård och stöd

16 16(22) 30 Dnr KS Gymnasiesamverkan Värmland uppdrag kring fördjupad organisationsutredning Sammanfattning Region Värmland har via en upphandlad konsult genomfört en översyn av det gymnasiala samarbetet. Syftet var att synliggöra resultat och finna nya utvecklingsområden som avtalsparterna önskar utveckla inom ramen för gymnasiesamarbetet i Värmland. Resultatet av översynen har presenterats vid en workshop för politisk styrgrupp och länets skolchefer den 16 september Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december presenterade Britta Zetterlund - Johansson resultatet för Edas politiker. Syftet var att informera och förankra översynens resultat och konsultens rekommendationer till fortsatt arbete. Beslutsunderlag Rapport Översyn av gymnasiesamverkan Tjänsteskrivelse Bildningsutskottets protokoll , 6 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Eda kommun ställer sig positiv till att det görs en fördjupad organisationsutredning med inriktning på en samlad organisation för gymnasieskolan i Värmland. Beslutet expedieras till Verksamhetschef bildning Region Värmland

17 17(22) 31 Dnr KS Interkommunal ersättning 2015, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola Sammanfattning Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna verksamheter. Beslutsunderlag Bildningsutskottets protokoll , 7 Förvaltningens beräkning (Pris 2014 inom parentes): Ersättning per barn i förskola Netto Inkl momskomp 0-3 år deltidsplatser (15 tim) (63 000) (66 800) 0-3 år heltidsplatser (över 15 tim) ( ) ( ) 3-6 år deltidsplatser (15 tim) (47 800) (50 600) 3-6 år heltidsplatser (över 15 tim) ( ) ( ) Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 september det år barnet fyller tre år. Ersättning per barn i pedagogisk omsorg per år 0 6 år (76 900) Ersättning per barn i förskoleklass Netto Inkl momskomp (50 727) (53 771) Ersättning per barn i fritidshem Netto Inkl momskomp (39 277) ( Ersättning per elev i grundskolan Netto Inkl momskomp Åk 1 åk (94 560) ( )

18 18(22) Forts 31 Dnr KS Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning 2015 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola enligt ovanstående förslag. Beslutet expedieras till Verksamhetschef bildning Arvika kommun Årjängs kommun Estetiska skolan, Arvika Rektorer Assistent barnomsorgen

19 19(22) 32 Dnr KS Bidrag till förskolan Äventyret, 2015 Sammanfattning Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om bidrag till fristående förskolor. Grundbeloppet ska avse ersättning för pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt, och lokalkostnader. Eftersom den fristående förskolan Äventyret i Åmotfors, nyttjar Eda kommuns administrativa resurser för köhantering och debitering av barnomsorgsavgifter utgår inget bidrag för administration. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 september det år barnet fyller tre år. Beslutsunderlag Bildningsutskottets protokoll , 8 Förvaltningens beräkning (Pris 2014 inom parentes): Kostnad per barn i förskola Netto Inkl momskomp 0-3 år deltidsplatser (15 tim) (60 935) (64 592) 0-3 år heltidsplatser (över 15 tim) ( ) ( ) 3-6 år deltidsplatser (15 tim) (46 131) (48 899) 3-6 år heltidsplatser (över 15 tim) (97 946) ( ) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer bidraget för 2015 till Förskolan Äventyret enligt ovanstående förslag. Beslutet expedieras till Verksamhetschef bildning Assistent barnomsorgen Förskolan Äventyret

20 20(22) 33 Dnr KS Annonsering/kungörelse av kommunfullmäktigesammanträden i dagspress Sammanfattning Enligt kommunallagen 5 kap 10 ska uppgifter om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar minst en vecka före sammanträdesdagen. I dagsläget annonserar Eda kommun i Arvika Nyheter, Nya Wermland Tidning och Värmlands Folkblad. Nytt förslag är att annonserna ska införas i Arvika Nyheter och Värmlands Folkblad. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Förslag till beslut på möte Johanna Söderberg (C): Att ersätta Nya Wermlands Tidning med Länstidningen/Värmlandsbygden. Kari Andersson (HEL): Bifall till förslaget med bifall av Hans-Peter Jessen. Beslutsgång Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Kari Anderssons (HEL) förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska göras i Arvika Nyheter och Värmlands Folkblad. Beslutet gäller tills vidare.

21 21(22) 34 Dnr KS Särskild inkallelseordning för ersättarna i kommunstyrelsen och utskotten Sammanfattning Enligt kommunallagen 6 kap 10 är det kommunfullmäktige som beslutar om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Ordföranden i nämnder och utskott får inte tillåta sammanträden med luckor. För att undvika oönskade partiväxlingar bör kommunfullmäktige anta en särskild inkallelseordning för ersättarna. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp (HEL) Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning (HEL) (V) (KD) (C) (FP) (M) (S) (S) (S) (M) (FP) (-) (-) (-) (-) (C) (M) (V) (FP) (KD) (C) (KD) (HEL) (FP) (M) (S) (V) (M) (S) (FP) (KD) (V) (C) (HEL) (V) (HEL) (C) (S) (FP) (KD) (M) (FP) (S) (M) (KD) (C) (V) (HEL) (KD) (C) (HEL) (V) (FP) (S) (M) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar den särskilda inkallelseordning för ersättarna i nämnder och utskott som upprättats.

22 22(22) 35 Dnr KS EU-projekt - Mobilisering för ungas etablering Sammanfattning En förstudie med syfte att kartlägga aktörer och strukturer som arbetar med målgruppen unga i utanförskap, i Värmland, har genomförts under hösten. Ansvaret för förstudien har legat hos Karlstads kommun med finansiering från Europeiska Socialfonden. Eda kommun har deltagit med kunskapsbärare från arbetsmarknadsenheten, gymnasieskolan och socialtjänsten. Resultatet av förstudien visar på ett antal utvecklingsområden inom varje kommun. Utifrån detta har ett Värmlandsprojekt initierats där alla kommuner som vill delta har lämnat in en egen projektidé. Eda kommun har anmält intresse för att delta i projektet utifrån idén: kommunalt informationsansvar blir aktivitetsansvar. Beslutsunderlag Eda kommuns projektansökan som lämnats över till Karlstad kommun. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottets protokoll , 4 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om deltagande i ett övergripande EU-projekt där kommunens lokala idé vävs in i projektansökan som skrivs av Karlstads kommun. Projektägare i Eda blir kommunstyrelsen. En reviderad budget och lokal plan för Eda skall bifogas till KS. Beslutet expedieras till Verksamhetschef bildning Samordnaren, Eda gymnasieskola

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer