ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane, verksamhetschef vård och stöd Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad Margareta Bergman, utvecklingschef Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret den 4 mars kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anneli Karlsson Ordförande Bo-Inge Nilsson (HEL) Justerare Johanna Söderberg Birgitta Eklund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Anneli Karlsson

2 2(10) Närvarolista Ledamöter Kari Andersson Hans Nilsson Bertil Börjeson Birgitta Olsson Bo-Inge Nilsson Mia Nerander Arne Persson Carola Persson Björn Källman Karin Mörk Hans-Peter Jessen Michael Johansson Lena Olsson Birgitta Eklund Jens Ericsson Sandra Krogh Tommy Glader Lars-Ove Sjöberg Christina Säihke Ulf Åhs Ola Dahlström Anders Gustafsson Johanna Söderberg Annika Hugne Sylvia Jonasson Lars-Erik Andersson Eva Magnusson Nilsson Per-Olof Larsson Stefan Nilsson Nicklas Backelin Elisabet Eilertsen Karl-Erik Backelin Johnny Lundgren Hanna Andersson Lars-Magnus Pålsson Tjänstgörande ersättare Bengt Hansson Marianne Torstensdotter (FP) (KD) (SD) (SD) (V) (V) (V) Patric Carlsson (V) (M) Mats-Åke Knutsson (M) (M) (M) Närvaro Närv Frånv

3 3(10) Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 19 Dnr KS Prioriteringsdebatt Dnr KS Allmänhetens frågestund Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter Information från verksamheten Dnr KS Enkel fråga till kommunalrådet ang utbildning i FN:s barnkonvention Dnr KS Särskild inkallelseordning för ersättarna i kommunstyrelsen och utskotten Dnr KS Annonsering/kungörelse av kommunfullmäktigesammanträden i dagspress...10

4 4(10) 19 Dnr KS Prioriteringsdebatt Eda kommuns ekonomichef Johan Örnberg inledde debatten med en kort redogörelse för Eda kommuns förutsättningar. Arbetet med att färdigställa årsredovisningen för år 2014 är inne i slutskedet. Varje parti fick sedan fem minuter var i ett inledningsanförande, ordningen hade lottats av kommunfullmäktiges ordförande, kommunchef och vik. Kommunsekreterare; Hela Edas Lista, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. Efter inledningsanförandena följde en kort paus och sedan startade prioriteringsdebatten där varje ledamot som önskade fick två minuter till ett anförande varpå det fanns möjlighet till replikskifte. Referat från prioriteringsdiskussionen upprättas separat.

5 5(10) 20 Dnr KS Allmänhetens frågestund Anders Adamsson ställde en fråga till kommunalrådet Hans Nilsson angående Hela Edas Listas förhållningssätt om någon av deras medlemmar begår en brottslig handling. Hans Nilsson (HEL) svarade att partiet har en stöttande inställning.

6 6(10) 21 Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter Bo-Inge Nilsson (HEL), Annika Hugne och Ola Dahlström (FP) gjorde en vardera personlig och informativ presentation för kommunfullmäktiges ledamöter och åhörare.

7 7(10) 22 Information från verksamheten Ingen information gjordes.

8 8(10) 23 Dnr KS Enkel fråga till kommunalrådet ang utbildning i FN:s barnkonvention Sammanfattning Birgitta Eklund saknar den utlovade utbildningen kring FN:s barnkonvention som fastställdes som svar på en motion under förra mandatperioden. I en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande undrar Birgitta Eklund när utbildningen kommer? Kommunstyrelsens ordförande Hans Nilsson (HEL) svarar att utbildningen kommer att genomföras i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2015.

9 9(10) 24 Dnr KS Särskild inkallelseordning för ersättarna i kommunstyrelsen och utskotten Sammanfattning Enligt kommunallagen 6 kap 10 är det kommunfullmäktige som beslutar om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Ordföranden i nämnder och utskott får inte tillåta sammanträden med luckor. För att undvika oönskade partiväxlingar bör kommunfullmäktige anta en särskild inkallelseordning för ersättarna. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 34 För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp (HEL) Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning (HEL) (V) (KD) (FP) (M) (M) (FP) (-) (-) (-) (-) (M) (V) (FP) (KD) (KD) (HEL) (FP) (M) (V) (M) (FP) (KD) (V) (HEL) (V) (HEL) (FP) (KD) (M) (FP) (M) (KD) (V) (HEL) (KD) (HEL) (V) (FP) (M) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar den särskilda inkallelseordning för ersättarna i nämnder och utskott som upprättats. Beslutet expedieras till Vik kommunsekreterare Utskottssekreterarna Berörda partier

10 10(10) 25 Dnr KS Annonsering/kungörelse av kommunfullmäktigesammanträden i dagspress Sammanfattning Enligt kommunallagen 5 kap 10 ska uppgifter om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar minst en vecka före sammanträdesdagen. I dagsläget annonserar Eda kommun i Arvika Nyheter, Nya Wermland Tidning och Värmlands Folkblad. Nytt förslag är att annonserna ska införas i Arvika Nyheter och Värmlands Folkblad. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 33 Kommunfullmäktiges beslut Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska göras i Arvika Nyheter och Värmlands Folkblad. Beslutet gäller tills vidare. Beslutet expedieras till Vik kommunsekreteraren