ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(22) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl Beslutande Se närvarolista sidan 2. Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Justerare Birgitta Eklund Johanna Söderberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret , kl 9.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Bryntesson Ordförande Gunnar Adolfson (C) Justerare Birgitta Eklund Johanna Söderberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Anna Bryntesson

2 2(22) Närvarolista Närvaro Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närv Frånv Hans Nilsson (Hela Edas Lista) X Mia Nerander (Hela Edas Lista) Bo Lehresjön (Hela Edas Lista) X Boo Sandström (Hela Edas Lista) X Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) Jan Silverås (Hela Edas Lista) 16 X Björn Källman (Hela Edas Lista) X Arne Persson (Hela Edas Lista) X Margaretha Persson (Hela Edas Lista) X Trude Magnusson (Hela Edas Lista) X Hans-Peter Jessen (S) X Ulf Åhs (S) X Patric Klarström (S) Sven-Åke Byström (S) X Kathy Överby Nilsson (S) X Jens Ericsson (S) X Evy Andersson (S) X Arne Guldbrandsson (S) X Birgitta Eklund (S) X Tommy Glader (S) X Bo-Inge Nilsson (S) Bo Guldbrandsson (S) X Michael Johansson (S) X Anders Gustafsson (KD) X Ola Dahlström (FP) X Johanna Söderberg (C) X Annika Hugne (C) X Leif Johansson (C) X John Badh (C) X Sylvia Jonasson (C) Ersättare saknas X Jannica Bergström (C) X Gunnar Adolfson (C) X Eva Magnusson-Nilsson (C) X Maud Nilsson (C) X Lars-Eric Andersson (C) X Kari Andersson (M) X Johnny Lundgren (M) X Lars-Magnus Pålsson (M) X Birgitta Olsson (M) X

3 3(22) Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 16 Prioriteringsdebatt Dnr KS Ny revisionsrapport Ägarstyrning och uppsikt över de kommunala företagen Dnr KS Ny revisionsrapport årlig övergripande granskning Dnr KS Ny revisionsrapport granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Dnr KS Allmänhetens frågestund Redovisning av folkhälsoarbetet Dnr <Ärendenr> Ekonomisk redovisning Dnr KS Förslag till förändring av de Övergripande principerna för ekonomisk styrning Dnr KS Policy mot mutor och bestickning Dnr KS Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande svar för kännedom Dnr KS Motion om indragning av alla delegationer gällande hyreskontrakt för fastigheter och lokaler Dnr KS Medborgarförslag om sänkt hastighet och nytt farthinder vid Hierneskolan Dnr KS Ny motion Ny förskola i Charlottenberg Dnr KS Ny motion Hemtjänsten i Charlottenberg Dnr KS Ny motion Äldrevården i Eda kommun Dnr KS Ny motion Servicelägenheter i Charlottenberg Dnr KS Ny motion utbyggnad av Ringvägen i Charlottenberg Dnr KS Kommunfullmäktiges årshjul för kännedom Dnr KS Ny motion förstudie för att undersöka möjligheten att bygga en simhall...22

4 4(22) 16 Prioriteringsdebatt Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg (C) inledde debatten med en kort redogörelse för Eda kommuns förutsättningar. Arbetet med att färdigställa årsredovisningen för år 2013 är inne i slutskedet. Preliminärt visar bokslutet ett minusresultat på 3,5 miljoner kronor. Varje parti fick sedan fem minuter var i ett inledningsanförande, ordningen hade lottats av presidiet; Moderaterna, Kristdemokraterna, Hela Edas Lista, Centerpartiet, Folkpartiet, och Socialdemokraterna. Efter inledningsanförandena följde en kort paus för reflektion och sedan startade prioriteringsdebatten där varje ledamot som önskade fick två minuter till ett anförande varpå det fanns möjlighet till replikskifte.18 ledamöter var uppe i talarstolen och det gjordes 23 anföranden, inklusive inledningsanförandena. Referat från prioriteringsdiskussionen upprättas separat.

5 5(22) 17 Dnr KS Ny revisionsrapport Ägarstyrning och uppsikt över de kommunala företagen Eda kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsikt och kommunens ägarstyrning över de kommunala företagen. Syftet har varit att bedöma om kommunen har ändamålsenliga underlag och rutiner för en aktiv ägarstyrning av de kommunala företagen samt om kommunstyrelsens uppsikt över bolagens verksamhet är tillräcklig. Granskningsrapporten lyfter fram behovet av en mer utvecklad och aktiv ägarroll i kommunen, med bl a tydligare verksamhetsmässiga mål för bolagen. I granskningsrapporten lämnas förslag till en utveckling av ägarrollen. Revisionsrapport Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten. Kommunrevisorerna

6 6(22) 18 Dnr KS Ny revisionsrapport årlig övergripande granskning 2013 Eda kommuns revisorer har genomfört sin årliga övergripande granskning av överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen med utskott. Syftet med den årliga granskningen 2013 har varit att granska och bedöma hur styrelse och nämnd arbetar för att styra, följa upp och ha kontroll över sin verksamhet och därmed uppfylla kommunallagens krav och nå de mål och riktlinjer som givits av fullmäktige. Den generella bedömningen av arbetet med uppföljningen av den interna kontrollen i kommunen är att såväl kommunstyrelsen med utskott som överförmyndarnämnden för närvarande uppvisar brister i detta avseende. Det är enligt revisorernas mening angeläget att det reglemente som kommunfullmäktige har antagit blir implementerat. Revisionen önskar att överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen inkommer med synpunkter och kommentarer till granskningen senast 31 mars Revisionsrapport Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten. Kommunrevisorerna

7 7(22) 19 Dnr KS Ny revisionsrapport granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lars Näsström från PwC informerar kommunfullmäktige om revisionsrapporten granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik som PwC har genomfört på uppdrag av revisorerna inom Landstinget i Värmland och 14 av länets kommuner, däribland Eda kommun. Syftet är att undersöka huruvida landstinget och kommunerna i Värmland säkerställt att vård, omsorg och stöd för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik fungerar på ett tillfredsställande sätt. Revisorerna konstaterar att det i stort fungerar på ett tillfredsställande sätt. Men menar dock att de arbetsformer, samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring som avser Eda kommun behöver stärkas ytterligare för att kvalitetssäkra arbetet. I rapporten förs ett antal punkter med förslag på förbättringsområden fram. Syftet med granskningen har varit att undersöka hur man inrättat samarbetsformer mellan kommuner och landsting. Revisionsrapport Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten. Kommunrevisorerna

8 8(22) 20 Dnr KS Allmänhetens frågestund En kommuninnevånare ställde två frågor under allmänhetens frågestund. Får Valfjället ut nytta motsvarande vd:ns lön? Valfjällets ordförande Björn Källman (HEL) svarade att man är nöjd med vd:n och att man hoppades på bättre väder för skidåkning. Den andra frågan från samma person handlade om skatteutjämningsbidraget och om hur mycket pengar kommunen tjänar/förlorar på varje person som flyttar till/från kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Adolfson (C) svarade att kommunen tjänar respektive förlorar i genomsnitt kronor per person.

9 9(22) 21 Redovisning av folkhälsoarbetet Folkhälsosamordnaren Mimmi Adolfson informerar om folkhälsoarbetet inom kommunen.

10 10(22) 22 Dnr KS Ekonomisk redovisning Kommunfullmäktige har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

11 11(22) 23 Dnr KS Förslag till förändring av de Övergripande principerna för ekonomisk styrning Den 10 december 2013 diskuterade allmänna utskottet, ordföranden i övriga utskott, verksamhetschefer, ekonomichef, personalchef och kommunchef den nyligen avslutade budgetprocessen inför Detta resulterade i att kommunledningsstaben fick i uppdrag att ta fram förslag till förändring av de övergripande principerna för ekonomisk styrning. Förändringen avser främst budgetprocessen. Förslaget till förändringar framgår av Övergripande principer för ekonomisk styrning. Förslaget ersätter kap. 6 i Strategiska planen för Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, Förslag till förändring av de övergripande principerna för ekonomisk styrning. Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige godkänner förslag till Övergripande principer för ekonomisk styrning i Eda kommun med förändringen att prioriteringsdebatten genomförs på kommunfullmäktiges februarisammanträde. Kvalitetsseminarium genomförs vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Verksamhetschefer

12 12(22) 24 Dnr KS Policy mot mutor och bestickning I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2013, 134, har en policy mot mutor och bestickning framtagits för beslut. Policyn ska kunna fungera som ett stöddokument inom hela kommunkoncernen och ska tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för medarbetare och förtroendevalda. Samtliga anställda och förtroendevalda ska ta del av riktlinjerna i denna policy och ska också genomgås systematiskt vid introduktion av nyanställda, vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Policy mot mutor och bestickning Allmänna utskottets protokoll, , 115 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige antar Policy mot mutor och bestickning med förändringen att.meningen Ett exempel på avslutning kan vara skolavslutningen eller julavslutning under rubriken Gåvor stryks. Hela Edas Lista Samtliga anställda och förtroendevalda Eda Bostads AB Eda Energi AB Valfjället Skicenter AB

13 13(22) 25 Dnr KS Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande svar för kännedom På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PWC granskat hur kommunstyrelsen utövar sitt ansvar över kommunens samlade verksamhet. Av kommentarerna och bedömningen efter genomförd granskning framgår vissa utvecklingsområden. Noteras bör att granskningen avser 2012 års ansvarsutövande aktiviteter. Kommunledningsstaben har sammanställt ett förslag till svar. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande Allmänna utskottets protokoll, , 4 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. Kommunrevisorerna Verksamhetschefer Valfjällets Skicenter AB Eda Bostads AB Eda Energi AB

14 14(22) 26 Dnr KS Motion om indragning av alla delegationer gällande hyreskontrakt för fastigheter och lokaler Hela Edas lista har inkommit med en motion avseende indragning av alla delegationer gällande hyreskontrakt för fastigheter och lokaler. Av motionen framgår att samtliga delegationer gällande hyreskontrakt för fastigheter och lokaler dras in." Då tecknande och hantering av hyreskontrakt får anses vara rutinärende och inte av principiell och övergripande karaktär föreslår kommunledningsstaben att motionen avslås. Motion från Hela Edas lista Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll, , 5 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att tecknande och hantering av hyreskontrakt får anses vara rutinärenden och inte av principiell och övergripande karaktär. Hela Edas Lista

15 15(22) 27 Dnr KS Medborgarförslag om sänkt hastighet och nytt farthinder vid Hierneskolan Medborgarförslag har inkommit om att farthindret vid Hierneskolan i Koppom ska byggas om samt önskemål om sänkt hastighet på lv 177 vid Hierneskolan. Medborgarförslag, Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 8 Kommunstyrelsens protokoll Farthindret har under december byggts om för att bättre hindra hastighetsöverträdelser vid skolan. Ombyggnation av farthindret har utförts av Trafikverket som är väghållare. Hastighetssänkning inom beslutat tättbebyggt område får beslutas av kommunen efter att berörda myndigheter har fått yttra sig. Efter att de fått yttra sig kommer förslag till sänkt hastighet med 30 km/h att föreslås för kommunstyrelsen som beslutar om trafikföreskrifter. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Förslagsställaren

16 16(22) 28 Dnr KS Ny motion Ny förskola i Charlottenberg I en motion till kommunfullmäktige föreslår Johnny Lundgren (M) att Eda kommun ska bygga en förskola med 4 avdelningar. En förskolebyggnad där nuvarande Grottan och Pillret, samt en ny förskoleavdelning, och kanske också Gullvivan, skulle inrymmas. Motion Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionären

17 17(22) 29 Dnr KS Ny motion Hemtjänsten i Charlottenberg I en motion till kommunfullmäktige föreslår Johnny Lundgren (M) att Eda kommun skall se på möjligheterna att erbjuda hemtjänsten i Charlottenberg andra bättre anpassade lokaler. I dagsläget anser inte motionären att lokalerna inte är anpassade efter hemtjänstens behov. Motion Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionären

18 18(22) 30 Dnr KS Ny motion Äldrevården i Eda kommun I en motion till kommunfullmäktige föreslår Johnny Lundgren (M) att vill vi att Eda kommun och berörd verksamhet ser på möjligheterna att upphandla både städning och tvättning enligt LOU. (två olika upphandlingar). Detta skulle, enligt motionären, innebära att personal "frigörs" för andra lämpliga arbetsuppgifter. Möjligheter till sänkning av den totala lönekostnaden, övertidskostnaderna uteblir, som finns idag och har funnits under alltför lång tid. Motion Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionären

19 19(22) 31 Dnr KS Ny motion Servicelägenheter i Charlottenberg I en motion till kommunfullmäktige föreslår Johnny Lundgren (M) att Eda kommun ska se över möjligheten att befintliga lokaler i Gullvivan kan användas/förändras till ett framtida gruppboende. Placeringen bör, enligt motionären,vara en stor fördel med närhet till sjukvård och centrum. Motion Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionären

20 20(22) 32 Dnr KS Ny motion utbyggnad av Ringvägen i Charlottenberg I en motion till kommunfullmäktige föreslår Johnny Lundgren (M) att en utbyggnad av Ringvägen, från Charlottenbergsvägen/Järnvägsviadukten till Storgatan/Ringvägen, skulle öppna för framtida utvecklingsmöjligheter. Motionären tar bland annat upp att den tunga trafiken behöver inte in i centrum, att nytt bostadsområde skapas och att en förskola med plats för fyra avdelningar kan byggas. Motion Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionären

21 21(22) 33 Dnr KS Kommunfullmäktiges årshjul för kännedom Kommunfullmäktige har tagit del av kommunfullmäktiges årshjul 2014.

22 22(22) 34 Dnr KS Ny motion förstudie för att undersöka möjligheten att bygga en simhall I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Gustafsson (KD) att en förstudie görs för att undersöka möjligheten att bygga en simhall. Motion Kommunfullmäktigs beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionären

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer