Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)"

Transkript

1 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl , Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) Övriga närvarande Anette Lindblom, sekreterare Inger Höglund, avdelningschef Cecilia Hane, verksamhetschef Birgitta Eklund (S) ej tjg ersättare Anders Gustafsson (KD) ej tjg ersättare Lotta Hedström (M), ej tjg ersättare Johanna Söderberg (C) ej tjg ersättare Catarina Rydén, områdeschef Unni Adolfsson, enhetschef 65 Anki Olsson, enhetschef 65 Jennie Björk, ekonom 67 Justerare Kristina Wang (HEL) Justeringens plats och tid Utskottskansliet , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anette Lindblom Ordförande Bertil Börjeson (HEL) Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Vårdutskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Myndighetsenheten Underskrift Anette Lindblom

2 2(30) Vårdutskottet Innehållsförteckning 65 Information om socialpsykiatrin och LSS-verksamheten Information Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Dnr KS Fastställande av länsöverenskommelse barn och unga i risk- och missbruk Dnr KS Yttrande Samgranskning äldre och läkemedel Dnr KS Riktlinje Kommunal hälso- och sjukvård Dnr KS Riktlinje Samordnad vårdplanering Dnr KS Riktlinje Medicintekniska produkter Dnr KS Riktlinje Rehabilitering och habilitering Dnr KS Riktlinje Larm och skyddsåtgärder Dnr KS Föreningsdag i vårdutskottet Dnr KS Diskussion om åtgärdsplan med anledning av negativ prognos Dnr KS Rekryteringssvårigheter sommaren Nedläggning av faderskapsutredning jml 2 kap 7 föräldrabalken Anmälan av ordförandebeslut Anmälan av ordförandebeslut Övervägande vid placering enligt 6 Kap 8 SoL Omprövning vid placering enligt 13 LVU Övervägande vid placering enligt 13 LVU Omprövning vid placering enligt 13 LVU Övervägande vid placering enligt 13 LVU Övervägande vid placering enligt 6 Kap 8 SoL...25

3 3(30) Vårdutskottet 87 Ansökan om familjehemsplacering Beslut att inge ansökan gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a föräldrabalken Ansökan om ekonomiskt bistånd jml 4 kap 1 o 3 Socialtjänstlagen Ansökan om bistånd enligt 4:1 SoL till renovering av golv och byte av rör i egen fastighet Ansökan om att bli familjehem...30

4 4(30) 65 Information om socialpsykiatrin och LSSverksamheten Unni Adolfsson, enhetschef informerar om socialpsykiatrin i Eda, vilka lagar som styr verksamheten och om de insatser som utförs i kommunen. Ann-Cathrine Olsson enhetschef, informerar om LSS- verksamheten i Eda, vilka lagar som styr verksamheten och om de insatser som utförs i kommunen. I Eda finns tre gruppbostäder och daglig verksamhet som är uppdelad i två avdelningar. Inger Höglund områdeschef skulle ha informerat om Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) detta utgick på grund av tidsbrist. Utdrag ur Svensk Författningssamling delas ut och en genomgång av lagarna kommer att göras på nästa sammanträde. Vårdutskottets beslut Vårdutskottet har tagit del av informationen

5 5(30) 66 Information Inger Höglund avdelningschef IFO informerar om: Skulder till Eda kommun för försörjningsstöd mot återbetalning. Den totala summan för skulder efter 2009 uppgår för närvarande till kr. Nya telefon- och öppettider på IFO från 1 juni Rutiner för hänvisning av mm har tagits fram i samarbete med Medborgarkontoret Information kommer att läggas ut på hemsidan Muntlig förhandling i förvaltningsrätten angående ett assistentärende, ärendet kommer att avgöras innan sommaren. Cecilia Hane verksamhetschef informerar om: Utvärdering av avslappningsstolen Ervo Nova visar mycket goda resultat. Stolen är placerad på Hiernegården i Koppom och används varje dag av 2-3 personer. Utvärderingen visar på ett antal positiva effekter. Demensföreningen kommer att rapportera resultatet till Westra Wermlands Sparbank och önska en stol för placering i Charlottenberg. Arbetet pågår med en regional överenskommelse om Utveckling av stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB eller andra akut behov av tillnyktring. Anmälan från fackförbundet Kommunal angående en anställningsprocess där man anser att det har förekommit åldersdiskriminering. Vårdutskottets beslut Vårdutskottet har tagit del av informationen

6 6(30) 67 Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Sammanfattning Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Sammanställning avvikelser inom vård och omsorg samt socialpsykiatrin kvartal , bilaga 1 Redovisning av synpunkter och klagomål, bilaga 2 Verksamhetsuppföljning tom april 2015 Ekonomiskt utfall tom april 2015 Vårdutskottets beslut Vårdutskottet har tagit del av uppföljningen

7 7(30) 68 Dnr KS Fastställande av länsöverenskommelse barn och unga i risk- och missbruk Sammanfattning Den regionala beredningsgruppen rekommenderar kommunerna och landstinget i Värmland att anta förslag till Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk från upptäckt till behandling. Överenskommelsen föreslås gälla För att överenskommelsen ska gälla krävs beslut i landstinget och kommunerna. Länsöverenskommelsen rör samarbetet mellan Värmlands läns vårdförbund, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Värmlands kommuner. Verksamheter som berörs är hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och övrig kommunal verksamhet som möter barn och unga. Syftet med länsöverenskommelsen är att lägga en struktur för att utveckla och stärka arbetet i länet med barn och unga (0-18 år), i risk- eller missbruk. Överenskommelsen utgår från lagstiftning och nationella riktlinjer med övergripande fokus på gemensamt ansvarstagande för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Målsättningen med överenskommelsen är att: Bidra till att utsatta barn och unga upptäcks så tidigt som möjligt och får tillgång till rätt stöd och anpassad behandling på rätt nivå Bidra till en fungerande samverkan mellan kommuner och mellan kommun och landsting. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse E-post från Region Värmland Länsöverenskommelse med bilaga, Region Värmland Vårdutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen att antar Länsöverenskommelse för barn och unga i riskoch missbruk från upptäckt till behandling, överenskommelsen gäller

8 8(30) 69 Dnr KS Yttrande Samgranskning äldre och läkemedel Sammanfattning KPMG har på uppdrag av revisorerna i Landstinget i Värmland och 15 av länets kommuner genomfört en granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. Sammanfattningsvis så görs bedömningen att det finns ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring. Granskningen har ändå resulterat i fem rekommendationer gällande vilka förbättringar som kommuner och landsting bör göra avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revisionsrapport Samgranskning av äldreomsorg och läkemedel. Vårdutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lämnar följande yttrande: Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som granskningen kommit fram till och avser att arbeta med förbättringsarbete i enlighet med givna rekommendationer.

9 9(30) 70 Dnr KS Riktlinje Kommunal hälso- och sjukvård Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinjen beskriver vilka områden som kommunal hälso- och sjukvård omfattar samt vilket ansvar som personalen omfattas av. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Kommunal hälso- och sjukvård Vårdutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Kommunal hälso- och sjukvård

10 10(30) 71 Dnr KS Riktlinje Samordnad vårdplanering Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för samordnad vårdplanering. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa lagstiftning gällande samordnad vårdplanering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Samordnad vårdplanering Vårdutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Samordnad vårdplanering

11 11(30) 72 Dnr KS Riktlinje Medicintekniska produkter Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Medicintekniska produkter. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom området Medicintekniska produkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Medicintekniska produkter Vårdutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Medicintekniska produkter

12 12(30) 73 Dnr KS Riktlinje Rehabilitering och habilitering Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Rehabilitering och habilitering. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom Rehabilitering och habilitering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Rehabilitering och habilitering Vårdutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Rehabilitering och habilitering

13 13(30) 74 Dnr KS Riktlinje Larm och skyddsåtgärder Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Larm och skyddsåtgärder. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom området Larm och skyddsåtgärder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Larm och skyddsåtgärder Vårdutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Larm och skyddsåtgärder

14 14(30) 75 Dnr KS Föreningsdag i vårdutskottet Sammanfattning Frivilligföreningarna är viktiga för vård och stöds verksamhet så därför eftersträvas ett bra samarbete. Det är nya politiker i vårdutskottet som behöver information om vad föreningarna arbetar med och hur föreningarna kan tänka sig att hjälpa till i verksamheten framdeles. Det föreslås att under hösten anordna en föreningsdag i anslutning till ordinarie vårdutskott den 23/9, kl Frivilligföreningar med anknytning till vård och stöds verksamhetsområden bjuds in och får under cirka minuter möjlighet att berätta om sina föreningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vårdutskottets beslut Vårdutskottet beslutar att anordna en föreningsdag den 23/9, kl Vård och stöd verksamheten ges i uppdrag att bjuda in frivilligföreningar som fått verksamhetsbidrag eller har representanter i kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd. Beslutet expedieras till Verksamhetschef vård och stöd

15 15(30) 76 Dnr KS Diskussion om åtgärdsplan med anledning av negativ prognos 2015 Sammanfattning Helårsprognos 2015 efter utfall i mars visade ett negativt resultat för verksamheterna vård och stöd samt bildning. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska vidta åtgärder för att snarast anpassa verksamheten till den av kommunfullmäktige fastställda ramen. Vård och stöd verksamhetens negativa utfall måste åtgärdas och en plan för detta ska upprättas. Verksamheten har ännu inte färdigställt något förslag för att komma tillrätta med ekonomin utan önskar diskutera med vårdutskottet om vilka åtgärder som ska vidtas. Resultatet av diskussionerna kommer sedan att bearbetas av verksamheten till en åtgärdsplan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vårdutskottets beslut Vårdutskottet diskuterar åtgärder för att komma tillrätta med vård och stöd verksamhetens förväntade underskott för Diskussionen skall fortsätta i de olika partigrupperna och förslag på åtgärder lämnas till verksamhetschefen i god tid före nästa sammanträde som är den Beslutet expedieras till Verksamhetschefen

16 16(30) 77 Dnr KS Rekryteringssvårigheter sommaren 2015 Sammanfattning Rekryteringen av vikarier till ordinarie personals huvudsemester sommaren 2015 är mycket svår. Det har sedan början av året skett upprepad annonsering och deltagande i olika forum för rekrytering, bland annat Speeddate i samarbete med arbetsförmedlingen. Det finns brist på personal bland annat på grund av en ökad konkurrens i kommunen om arbetskraft. Ledningsgruppen inom vård och omsorg har diskuterat situationen och eventuella åtgärder för att minska arbetsbelastningen under sommaren. Verksamheten ser stora risker med personalbristen och har genomfört en risk- och konsekvensanalys inför sommaren Det har tagits fram en åtgärdsplan som omfattar de insatser som inte är reglerade genom myndighetsutövning, det vill säga viss del av ledsagning och anhörigavlösning 15 timmar/månad. Åtgärdsplanen anger även möjligheten att städinsatser utförs av extern aktör efter en förenklad upphandling. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor Vårdutskottets beslut Vårdutskottet tar del av informationen och ger vård och stöd verksamheten uppdraget att i första hand verkställa myndighetsbeslutade insatser. Beslutet expedieras till Verksamhetschef Områdeschefer vård och omsorg

17 17(30) 78 Nedläggning av faderskapsutredning jml 2 kap 7 föräldrabalken. Sekretess

18 18(30) 79 Anmälan av ordförandebeslut Sekretess

19 19(30) 80 Anmälan av ordförandebeslut Sekretess

20 20(30) 81 Övervägande vid placering enligt 6 Kap 8 SoL Sekretess

21 21(30) 82 Omprövning vid placering enligt 13 LVU Sekretess

22 22(30) 83 Övervägande vid placering enligt 13 LVU Sekretess

23 23(30) 84 Omprövning vid placering enligt 13 LVU Sekretess

24 24(30) 85 Övervägande vid placering enligt 13 LVU Sekretess

25 25(30) 86 Övervägande vid placering enligt 6 Kap 8 SoL Sekretess

26 26(30) 87 Ansökan om familjehemsplacering Sekretess

27 27(30) 88 Beslut att inge ansökan gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a föräldrabalken. Sekretess

28 28(30) 89 Ansökan om ekonomiskt bistånd jml 4 kap 1 o 3 Socialtjänstlagen Sekretess

29 29(30) 90 Ansökan om bistånd enligt 4:1 SoL till renovering av golv och byte av rör i egen fastighet Sekretess

30 30(30) 91 Ansökan om att bli familjehem Sekretess

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret.

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret. Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C), ordförande Annika Hugne (C) Leif Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Maria Eklund (S) Carl

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

1 Information om kraftsamling - muntlig information. 2 Mottagande av medel från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin

1 Information om kraftsamling - muntlig information. 2 Mottagande av medel från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-16 Socialnämnden Tid 2011-11-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om kraftsamling - muntlig information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer