Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsens bildningsutskott Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida Svensson (S) ersättare för Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Elisabet Björklund, verksamhetschef Anette Lindblom, sekreterare Sylvia Jonasson (C) ej tjg ersättare Magnus Olsen, rektor 1 och del av 7 Lasse Sjöberg, fritidschef 2 och 3 Utses att justera Birgitta Olsson Justeringens plats och tid Utskottskansliet kl Underskrift Sekreterare Paragrafer 9-17 Anette Lindblom Ordförande Annika Hugne Justerande Birgitta Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens bildningsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utskottskansliet Anette Lindblom

2 Kommunstyrelsens bildningsutskott Innehållsförteckning Revidering av plan för "en till en" satsning...3 Måldokument fritidsgårdsverksamheterna...4 Anslagsutökning till driften av golfbanan vid Noresund...5 Timplaner för gymnasieskolans program i Eda...6 Timplaner för gymnasiesärskolan i Eda kommun...7 Interkommunal ersättning 2013, grundskolan...8 Information...9 Uppföljning...10 Diskussion - vilken är den viktigaste frågan för utskottet 2013?...11

3 Kommunstyrelsens bildningsutskott Dnr KS Revidering av plan för "en till en" satsning Under arbetet med verkställandet av IT-planen har nya lärdomar och erfarenheter gjorts. Detta innebär att förutsättningar och viljeinriktning har förändrats och därför har planen reviderats. Vid utskottets sammanträde beslutades att ett förtydligande behövs på hur de olika stegen skall genomföras. IT-plan, samt reviderad IT-plan, Bildningsutskottets protokoll Muntlig redogörelse av Magnus Olsen Bildningsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar den reviderade planen som ny IT-plan för skolorna i Eda kommun. Reservationer Birgitta Olsson (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Jag vill på det mest bestämda påpeka att jag anser att utvecklingen av satsningen på IT hör till dagens och framtidens hjälpmedel inom de flesta områden. Men lärare och annan personal är också nödvändiga! För att kunna satsa på nya investeringar eller utöka verksamheter måste man ju förstå att medel till detta måste tas från något annat område. Varifrån skall medel tas, vad ska betala detta? Ett underskott på 3,4 milj kr för bildningsutskottet gör det inte lätt! En gammal regel finns inom ekonomin, Innan man tar beslut ska man veta varifrån pengarna ska tagas. Detta är orsaken till min diskussion på vårt senaste möte. Björn Källman (HEL) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Vi reserverar oss mot beslutet. Vi är positiva till den digitaliserade skolmiljön, men då kommunen har stora ekonomiska bekymmer, tycker vi att satsningen bör skjutas upp tills vi har en budget i balans. Bildning hade ett underskott på 3,4 milj under 2012, får vi inget extra anslag i budgeten för 2014 kommer digitalisering slå direkt mot antalet lärare och personal i skolan. En läsplatta kan aldrig ersätta en engagerad lärare.

4 Kommunstyrelsens bildningsutskott Dnr KS Måldokument fritidsgårdsverksamheterna Sedan i början av 2000-talet har kommunen bedrivit en form av fritidsgårdsverksamhet, så kallad öppen verksamhet för ungdomar i åldern år. Under de senaste åren har verksamheten även i viss mån erbjudits barn i åldern år. Nu har ett förslag till måldokument utarbetats. Förslag till måldokument för fritidsgårdsverksamheten i Eda kommun Bildnings tjänsteskrivelse Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet antar måldokumentet för fritidsgårdsverksamheten inom Eda kommun, enligt förslag. Beslutet expedieras till Fritidschef Lasse Sjöberg

5 Kommunstyrelsens bildningsutskott Dnr KS Anslagsutökning till driften av golfbanan vid Noresund Sedan i början av 1990-talet har det bedrivits golfverksamhet vid Eda Golfbana vid Noresund. Eda kommun är fastighetsägare och Eda Golfklubb har arrenderat anläggningen. Under år 2010 upprättades ett nytt arrendeavtal mellan Eda Golfklubb och Eda kommun. Från och med föreslås en revidering av arrendeavtalet och ett förslag till nytt avtal är under utarbetande. I uppdraget ingår drift, skötsel, tillsyn, löpande underhåll och visst akut underhåll av kommunens fastigheter inklusive golfbanan, samt tillhandahållande av tjänster och service kopplat till den så kallade besöksnäringen på anläggningen. Eda kommun är huvudman för de tjänster som omfattas av avtalet. Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för driften av golfbanan och övriga kommunala fritidsanläggningar. Vid samtliga fritidsanläggningar finns olika samarbetspartners inom föreningslivet. Under de senaste åren har kommunens kostnad för driften av golfbanan uppgått till ca 800 tkr per år. Samhällsbyggnad bedömer att det finns behov av ökat anslag med 400 tkr för finansiering av driften av golfbanan under I den under år 2011 antagna Turismstrategin för Eda kommun, som handlar om vad som är viktigt att förstärka och utveckla i Eda som mötesplats, ingår Eda Golfbana i de prioriterade satsningarna. Bildningsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen tillskjuter 400 tkr för drift av golfbanan vid Noresund under Medel tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.

6 Kommunstyrelsens bildningsutskott Dnr KS Timplaner för gymnasieskolans program i Eda I augusti 2011 genomfördes Gy-11 en gymnasiereform som ledde till att Eda gymnasieskola fick två nya nationella program, Restaurangoch Livsmedelsprogrammet samt Industritekniska programmet. Dessa program har sedan kompletterats med ytterligare ett program, Hotelloch Turismprogrammet. I enlighet med gymnasieförordningen SFS , kap 4 22, ska styrelsen för utbildningen fastställa antalet timmar per kurs samt fördelningen över läsåren. Enligt kap 4 7 ska styrelsen för utbildningen även fastställa individuellt val. Bildnings tjänsteskrivelse Timplan för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inkl individuellt val Timplan för Hotell- och Turismprogrammet, inkl individuellt val Timplan för Industritekniska programmet Individuellt val för Industritekniska programmet Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet fastställer timplan samt individuellt val för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och Turismprogrammet samt Industritekniska programmet enligt förslag Beslutet expedieras till Rektor gymnasieskolan

7 Kommunstyrelsens bildningsutskott Dnr KS Timplaner för gymnasiesärskolan i Eda kommun Från augusti 2013 genomförs en gymnasiesärskolereform vilket leder till att Eda gymnasieskola får 3 nya program. I enlighet med gymnasieförordningen SFS , kap 13 5, ska styrelsen för utbildningen fastställa antalet timmar per kurs. Enligt kap ska styrelsen för utbildningen även fastställa individuellt val. Bildnings tjänsteskrivelse Timplan för Programmet för administration, handel och varuhantering Timplan för Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Timplan för Programmet för hotell, restaurang och bageri Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet fastställer timplaner för gymnasiesärskolan tre program, Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för fastighet, anläggning och byggnation samt Programmet för hotell, restaurang och bageri enligt förslag. Beslutet expedieras till Rektor gymnasieskolan

8 Kommunstyrelsens bildningsutskott Dnr KS Interkommunal ersättning 2013, grundskolan Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande utbildning som kommunen erbjuder. Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt, och lokalkostnader. Förvaltningens beräkning Ersättning per elev, samma ersättning år 1-9 Ersättning Inkl moms 6 % per år kompensation År kr kr Bildningsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor för 2013 fastställs enligt förvaltningens beräkning.

9 Kommunstyrelsens bildningsutskott Information Magnus Olsen rektor Gunnarsbyskolan informerar om. arbetet med elever med särskilda behov åtgärder som vidtagits med anledning av Skolinspektionens granskning brandskyddssyn har genomförts skolan fick beröm för sitt arbetet Sylvia Jonasson informerar från en konferens där Ale kommun deltog och redogjorde för de framgångar som deras digitalisering av skolan medfört. Elisabet Björklund verksamhetschef informerar om: aktuell barnomsorgskö, höga födelsetal 2011 och 2012 gör att kön kommer att bli extra viktig att följa budget 2013, internbudget redovisas bokslut 2012 inte helt klart, pekar på ett underskott på ca 3,4 milj Skolverkets projekt kring vuxenutbildning som Eda deltar i arbetet mot ungdomsstök i Charlottenberg, en arbetsgrupp arbetar med frågan sökbilden till gymnasieskolan

10 Kommunstyrelsens bildningsutskott Dnr KS Uppföljning Kommunen har antagit en strategisk plan med budget för Enligt de övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Den redovisning som lämnas på sammanträde visar utfallet intill sammanträdesdagen. Presentation av uppföljning Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet har tagit del av uppföljningen.

11 Kommunstyrelsens bildningsutskott Diskussion - vilken är den viktigaste frågan för utskottet 2013? Bildningsutskottets sammanträde inleddes med ett besök av revisorerna. Utifrån de frågeställningar som kom upp diskuterar utskottet vad som skall prioriteras under Utskottet kommer fram till att en likvärdig skola är det mest prioriterade området under Att läsförståelsen mäts tidigt och att en till en satsningen genomförs fullt ut är viktigt för att eleverna skall få det stöd de behöver.

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer