Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot Ulf Åhs (S) ledamot Jens Eriksson (S) ledamot Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ledamot Jan-Erik Eriksson VOC Samhällsbyggnad Ingrid Andersson utskottssekreterare Ulla Görlin bygglovshandläggare Utses att justera Bertil Börjesson Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 28 oktober 2013 Underskrift Sekreterare Paragrafer Ingrid Andersson Ordförande Ola Dahlström Justerande Bertil Börjesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Ingrid Andersson

2 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Innehållsförteckning Rosen 17, ansökan från Nermin Aktan om bygglov för uteplats/uteservering...3 Häljeboda 1:261, ansökan från Orbion Consulting AB om bygglov för två teknikbodar och mast...4 Ersättningskrav Brandvakten Information...6 Meddelanden...7 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning...8 Förfrågan om förvärv av kv Slanten, Charlottenberg...9 Samrådsremiss från Trafikverket om Rv 61 del Charlottenberg- Riksgränsen. Förstudie...10 Ny detaljplan för Norra Ämterud 1:149 m fl (del av Norra Eda Glasbruk)...11 Exploateringsavtal Del av kvarteret Nolby 1:38, Charlottenberg...12 Ändring av detaljplan för Sedeln 1 och Nolby 1:38 i Charlottenbergs tätort, samråd...13

3 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KSSU Rosen 17, ansökan från Nermin Aktan om bygglov för uteplats/uteservering Ansökan avser nybyggnad av uteplats/uteservering på fastigheten Rosen 17. Tänkt byggnation kommer att hamna på mark som inte får bebyggas. Grannar har givits tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Ansökan om bygglov Ritning och situationsplan Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Ansökan om bygglov för uteplats/uteservering avslås. Den tänkta åtgärden strider mot gällande detaljplan och kan inte ses som mindre avvikelse från detaljplan. Avgift: kronor Faktura skickas separat. Beslutet expedieras till Nermin Aktan (besvärshänvisning bifogas)

4 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KSSU Häljeboda 1:261, ansökan från Orbion Consulting AB om bygglov för två teknikbodar och mast Ansökan avser uppförande av 60 meters hög mast samt två teknikbodar på fastigheten Häljeboda 1:261. Ansökan har kungjorts i Arvika Nyheter, Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad. Grannar har givits tillfälle att yttra sig. En erinran har inkommit. Försvarsmakten, länsstyrelsen och Trafikverket har yttrat sig. Inga fornminnen finns på platsen. Ansökan om bygglov Situationsplan Ritning på mast och teknikbodar Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Orbion Consulting AB får bygglov för uppförande av en 60 meter hög mast samt två teknikbodar. Bygglovet ges med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap 2. Bygglovet upphör att gälla om inte åtgärden påhöljas inom två år och avslutas inom fem år från dagen för beslut. Avgift: Faktura skickas separat. Beslutet expedieras till Orbion Consulting AB

5 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KS Ersättningskrav Brandvakten 2 Krav har inkommit till kommunen på ersättning för förlorad inkomst på grund av förbud mot all verksamhet på fastigheten Brandvakten 2. Skrivelse från Peter Karlsson Skrivelse från Peter Karlsson Brev upprättat av NBW Advokatbyrå Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Eda kommun har inte något ansvar för det inträffade. Svarsbrev från NBW Advokatbyrå skickas till Peter Karlsson. Beslutet expedieras till Peter Karlsson På grund av jäv deltar inte Jens Eriksson i handläggningen av detta ärende.

6 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Information 1. Arbetet med Morast Handelsplats och upphandling av väg/korsning. 2. Information från Länsstyrelsens besök i Eda kommun Kv Sluttningen i Åmotfors besöktes. 3. Ärende , vattenproblem i kv Sluttningen, Åmotfors. Svar på Länsstyrelsens underrättelse Skrivelser från ägaren till Sluttningen 6, Åmotfors. 4. Information från träff med hyresgäst, kv Patronen, Åmotfors. 5. Information om Haganäsets campingplats ang användande som flyktingmottagning.

7 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Meddelanden Inga meddelanden redovisades för utskottet.

8 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Kommunen har antagit en strategisk plan med budget för Enligt de övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Den redovisning som lämnas på sammanträde visar utfallet intill sammanträdesdagen om inte annat särskilt anges. Presentation av uppföljning till och med september 2013 för Samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av uppföljning till och med september 2013 för Samhällsbyggnad. En projektuppföljning ska presenteras varje kvartal.

9 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KS Förfrågan om förvärv av kv Slanten, Charlottenberg Koppoms Maskin & Trä har inkommit med en skrivelse med bud på fastigheten Kv Slanten då företaget har markbehov för fortsatt expansion. Utdrag kommunfullmäktige , 63. Skrivelse från Koppoms Maskin & Trä AB Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Förfrågan avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut och lagen om allmänna vattentjänster. Inför kommunstyrelsens sammanträde skall ärendet kompletteras med en beräkning av VA-kostnad. Beslutet expedieras till Koppoms Maskin & Trä AB

10 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KS Samrådsremiss från Trafikverket om Rv 61 del Charlottenberg-Riksgränsen. Förstudie Trafikverket har upprättat samrådshandling för väg 61 Charlottenberg riksgränsen i skede Förstudie. Förstudien är uppdelad i två deletapper med egna dokumenthandlingar: - Charlottenberg Eda Glasbruk - Eda Glasbruk riksgränsen Det förnyade remissförfarandet avser båda deletapperna med anledning av ändrad syn på åtgärdsvalet i förstudien på etappen Eda Glasbruk Riksgränsen. Samrådet syftar till att ge och få information. Tanken är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Alla synpunkter och remissvar som kommer in sammanställs och värderas. Trafikverket önskar få in synpunkter och yttranden på samrådshandlingen före Samrådshandling Charlottenberg Eda Glasbruk. Samrådshandling Eda-Glasbruk Riksgränsen. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Följande remissvar lämnas till Trafikverket: Eda Glasbruk-Riksgränsen: Eda kommun förespråkar förslaget Lila korridor med flytt av järnväg samt föreslagna åtgärder under punkt 5.3 Beskrivning av tänkbara åtgärder - kort sikt. Charlottenberg-Eda Glasbruk: Eda Kommun förespråkar förslaget Gul korridor. Genomförandetiden för att uppnå önskvärd vägstandard får inte bli ett hinder för pågående och ev kommande exploateringar i området.

11 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KS Ny detaljplan för Norra Ämterud 1:149 m fl (del av Norra Eda Glasbruk) Ett detaljplaneförslag har tagits fram för Norra Ämterud 1:149 m fl (del av Norra Eda Glasbruk). Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny förbindelse mellan Skråköpingsvägen och Glasbruksvägen för att förbättra trafiksituationen för de boende i området. Vidare för att bekräfta tillbyggnaden av Folkets Hus med glashytta. Detaljplanen har varit kungjord mellan t.o.m De synpunkter som inkommit finns redovisade med ställningstaganden i granskningsutlåtandet daterat Underlag för antagandehandlingen kommer att bifogas inför beslut i kommunstyrelse och fullmäktige. Dessa handlingar är dock identiska med de handlingar som gick till granskning med det undantag att de är stämplade med antagandehandling. Plankarta Plankarta Plan-och genomförandebeskrivning Granskningsutlåtande Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens godkänner granskningsutlåtandet och föreslår kommunfullmäktige att anta Detaljplan för Norra Ämterud 1:149 m fl. (del av Norra Eda Glasbruk).

12 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KS Exploateringsavtal Del av kvarteret Nolby 1:38, Charlottenberg Med anledning av ändring av detaljplan gällande Sedeln 1 och i syfte att förvärva del av fastigheten Nolby 1:38 så har ett förslag till exploateringsavtal upprättats. Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 21. Förslag till exploateringsavtal. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal för del av kvarteret Nolby 1:38. Tecknande av köpeavtal samt ansökan om fastighetsbildning skall ske senast tre år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

13 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Dnr KS Ändring av detaljplan för Sedeln 1 och Nolby 1:38 i Charlottenbergs tätort, samråd Pronordia/K/S Charlottenberg, Sverige har medgivits ändring av detaljplan för Sedeln Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 21. Samrådshandling planbeskrivning Samrådshandling plankarta Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna den framtagna plankartan med tillhörande planprogram för ny detaljplan för del av Nolby 1:38. Planläggningen ska ske med normalt planförfarande.

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer