Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C), ordförande Annika Hugne (C) Leif Johansson (C) Sylvia Jonasson (C) Johnny Lundgren (M) Lars-Magnus Pålsson (M) Ola Dahlström (FP) Hans-Peter Jessen (S) Kathy Överby Nilsson (S) Frida Svensson (S) ersättare för Michael Johansson (S) Birgitta Eklund (S) Ulf Åhs (S) ersättare för Bo-Inge Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) Björn Källman (Hela Edas Lista) Birgitta Jansson, kommunchef Anna Bryntesson, kommunsekreterare Elisabet Björklund, verksamhetschef bildning Claes-Allan Öberg, verksamhetschef vård- och stöd Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad Margaretha Persson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare Birgitta Olsson (M) ej tjänstgörande ersättare Boo Sandström (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare Anders Gustafsson (KD) ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Björn Källman Kathy Överby Nilsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret 15 mars 2013, kl 8.00 Underskrift Sekreterare Paragrafer Anna Bryntesson Ordförande Johanna Söderberg Justerande Björn Källman Kathy Överby Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Anna Bryntesson

2 Kommunstyrelsen Övriga deltagare Johan Örnberg, ekonomichef 44 Janne Jansson, enhetschef HVB 45 Göran Olsson, arbetsmarkandschef 45 Maria Jäger, revisorernas samkunniga biträde 38 Eva Magnor (S), revisor 38 Lennart Olsson, revisor 38 Erika Guldbrandsson (opol), revisor 38 Mattias Persson, plan- och fastighetschef 52 Lasse Sjöberg, fritidschef 47 Mimmi Adolfson, folkhälsosamordnare 39

3 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Besök från kommunrevisorerna... 4 Redovisning av folkhälsoåret Information... 6 Meddelanden... 7 Redovisning av delegeringsbeslut... 8 Inkomna motioner Uppföljning Information om avtalet om ensamkommande flyktingbarn Tjänst som poolsjuksköterska Anslagsutökning till driften av golfbanan vid Noresund Interkommunalersättning 2013, grundskolan Borgensåtagande avseende Folkets Hus, Charlottenberg Avfallsplan för Eda kommun Kommunal planstrategi Eidskog kommune Ändring av detaljplan för Hagåsvägen, Koppom... 22

4 Kommunstyrelsen Besök från kommunrevisorerna Kommunrevisorerna Eva Magnor (S), Lennart Olsson (C) och Erika Guldbrandsson (Opol) tillsammans med deras sakkunniga biträde Maria Jäger redovisade hur utskotten ser på sin roll i förhållande till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen diskuterade sedan sin roll i den nya organisationen. Diskussionen är en del av revisorernas granskning avseende kommunstyrelsens ansvarutövande.

5 Kommunstyrelsen Redovisning av folkhälsoåret 2012 Folkhälsosamordnare Mimmi Adolfson informerar om aktiviteter som genomförts under folkhälsoåret 2012 samt planer för aktiviteter 2013.

6 Kommunstyrelsen Information Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg (C) informerar om: Inbjudan till remissdialog vid olika orter i Värmland kring Värmlandsstrategin framtagen av Region Värmland En resa till Oslo med Åmotfors Energi AB för att skapa nätverk i syfte att locka intressenter till Åmotfors. Besök i Färgelanda kommun med syfte att utbyta erfarenheter kring en alternativ politisk organisation även tillsammans med Bengtsfors kommun Träff med integrationsminister Erik Ullenhag (FP) med syfte att diskutera integration i det svenska samhället för våra flyktingar. Vårdutskottets ordförande Lars-Magnus Pålsson (M) informerar om situationen inom individ- och familjeomsorgen.

7 Kommunstyrelsen Meddelanden Följande meddelanden har kommit in till kommunstyrelsen för kännedom. Handlingar KSAU , 20 Uppräkning av lönetillägg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående meddelanden.

8 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen antagit. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listorna över delegeringsbeslut finns med på sammanträdet i en för ändamålet avsedd pärm. Beslut i Allmänna utskottet 20 Uppräkning av lönetillägg 21 Speciella ersättningar för sjuksköterskor under huvudsemestrarna år Kommunledningsstabens verksamhetsberättelse 2012 Beslut i Bildningsutskottet 10 Måldokument fritidsgårdsverksamheterna 12 Timplaner för gymnasieskolans program i Eda 13 Timplaner för gymnasiesärskolan i Eda kommun Beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 17 Rosen 17, ansökan från Nermin Aktan om tidsbegränsat lov för utvändig ändring 21 Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för Sedeln 1 23 Återbetalning av handpenning Tornet 1 24 Utredning av vattenflöden på fastigheterna Sluttningen 1-3 i Åmotfors Beslut i Vårdutskottet 27 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 SoL 28 Ansökan om placering på HVB 29 Umgängesbegränsning jml 14 LVU 30 Angående samverkan med HVB-hemmet Trädgårdsgatan 34 Umgängesrestriktioner jml 14 1 stycket LVU 35 Ansökan om försörjningsstöd till el-skuld 36 Begäran om överflytt av ärende till annan kommun 37 Ansökan om bistånd till borgen för boende inom Eda Bostad AB 38 Ansökan om familjehemsplacering 39 Ansökan från familjehem om ersättning för förlorad arbetsinkomst 41 Umgängesbegränsning jml 14 LVU 42 Medgivande för familjehem 43 Umgängesbegränsning jml 14 LVU

9 Kommunstyrelsen forts Övervägande vid placering enlig 6 Kap 8 SoL 45 Övervägande vid placering enlig 6 Kap 8 SoL 46 Övervägande vid placering enlig 6 Kap 8 SoL 47 Ersättning för stulna och förstörda kläder mm, SoL 4 kap 1 48 Ersättning för förstörda jeans, Sol 4 kap 1 49 Förlängd hyresgaranti 50 Redovisning av dom 52 Den framtida demensverksamheten i Eda Kommun 53 Förstärkning av socialsekreterare 56 Patientsäkerhetsberättelse Överklagan permanent serveringstillstånd till allmänheten Beslut inom verksamhet kommunledningsstaben Personalsekreterarens delegeringsbeslut om omplaceringsutredningar samt förhandling om facklig tid Beslut inom verksamhet bildning Förskolechef TK delegeringsbeslut om förskola utöver norm avgiftsfritt samt avstängning Kultursekreterarens delegeringsbeslut om lönebidrag, verksamhetsbidrag och driftsbidrag Beslut inom verksamhet samhällsbyggnad Arbetsmarknadschefens delegeringsbeslut februari 2013 om anställningar Skorstensfejarteknikerns delegeringsbeslut om förläggande Plansektionens delegeringsbeslut om adressansökan och bygglov Miljösektionens delegeringsbeslut om värmepumpar, avlopp, registreringar av livsmedelsanläggningar och kontrollavgifter enligt livsmedelslagstiftning och miljöbalk Beslut inom verksamhet vård- och stöd Verksamhetschefens delegeringsbeslut januari och februari 2013 om nedskrivning och avskrivning av fodran samt beslutsattestant Områdeschef BA delegeringsbeslut om lönesättning anställning januari 2013 Områdeschef ACL delegeringsbeslut om lönesättning anställning januari 2013 Områdeschef CR, CJ delegeringsbeslut om lönesättning anställning februari 2013

10 Kommunstyrelsen forts 42 Assistents KSO delegeringsbeslut januari och februari 2013 om hemvårdsavgift samt undertecknande av hyreskontrakt Assistents LJ delegeringsbeslut februari 2013 om hemvårdsavgift och avgift för demensboende och ålderdomshem Arbetsterapeuts KA delegeringsbeslut februari 2013 om bostadsanpassning Arbetsterapeuts KK delegeringsbeslut februari 2013 om bostadsanpassning Biståndsbedömares IKG delegeringsbeslut enligt LSS om kontaktperson samt daglig verksamhet Biståndsbedömares IKG delegeringsbeslut enligt SoL om stödsamtal och sysselsättning Biståndshandläggare CS och ALBF delegeringsbeslut enligt SOL januari 2013 om hemtjänst, larm, korttidsplats, matdistribution samt växelvård Ordförandebeslut vårdutskottets protokoll och 40 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ovanstående delegeringsbeslut.

11 Kommunstyrelsen Inkomna motioner Följande motioner har anmälts till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har överlämnats den till kommunstyrelsen för beredning. Innan de överlämnas till förvaltningen för framtagande av beslutsunderlag lämnar kommunstyrelsen inriktning på arbetet. Motion om ändring av ägardirektiv för Valfjället Skicenter AB - överlämnas till förvaltningen för beredning Motion om meddelarfrihet för Eda kommuns anställda överlämnas till förvaltningen för extern undersökning av var och om det förekommer anställda som inte vågar framföra sina synpunkter. Detta behöver göras innan svar på motionen skrivs fram. Motion om att behålla Sösia i minst nuvarande omfattning förvaltningen får i uppdrag att göra en snabb utredning i frågan. Expedieras till Kommunchefen Verksamhetschefer

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Uppföljning Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i januari 2013 om att en mer detaljerad ekonomisk uppföljning skulle presenteras vid varje sammanträde. Från och med februari 2013 är internbudgeten periodiserad. Den framtagna ekonomiska uppföljningen efter februari visar på en högre ekonomisk förbrukning än 100 % på Vård och stöds verksamhetsområde. Beslutsunderlag Upprättat förslag Ekonomisk uppföljning per 28 februari Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till ekonomisk uppföljning per 28 februari Beslutet expedieras till Ekonomichefen

13 Kommunstyrelsen Information om avtalet om ensamkommande flyktingbarn Enhetschef Janne Jansson och arbetsmarknadschef Göran Olsson informerar om avtalet om Arvika och Eda kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

14 Kommunstyrelsen Dnr KS Tjänst som poolsjuksköterska Sammanfattning På grund av ökade krav på hälso- och sjukvården genom lagstiftning, olika överenskommelser samt förändringar i andra aktörers verksamhet så krävs det att sjuksköterskeenheten är fullt bemannad för att kunna ge en patientsäker vård. Tillgången på vikarier är alltför liten och dessutom behövs resurser till psykiatri och LSS. Förslag på lösning på problemen med periodvis för låg bemanning är att tillsätta tjänst som poolsjuksköterska. Beslutsunderlag Vård och stöds tjänsteskrivelse Beskrivning av sjuksköterskesituationen Sammanställning av vikariebehov Vårdutskottets protokoll , 57 Kommunledningsstabens tjänstskrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) mfl: Om verksamheten prioriterar tjänsten som poolsjuksköterska ska den finansieras inom befintlig budgetram för verksamhetsområde vård- och stöd Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes. Kommunstyrelsens beslut Om verksamheten prioriterar tjänsten som poolsjuksköterska ska den finansieras inom befintlig budgetram för verksamhetsområde vård- och stöd Beslutet expedieras till Verksamhetschef vård- och stöd Ekonomichefen MAS

15 Kommunstyrelsen Dnr KS Anslagsutökning till driften av golfbanan vid Noresund Sammanfattning Sedan i början av 1990-talet har det bedrivits golfverksamhet vid Eda Golfbana vid Noresund. Eda kommun är fastighetsägare och Eda Golfklubb har arrenderat anläggningen. Under år 2010 upprättades ett nytt arrendeavtal mellan Eda Golfklubb och Eda kommun. Från och med föreslås en revidering av arrendeavtalet och ett förslag till nytt avtal är under utarbetande. I uppdraget ingår drift, skötsel, tillsyn, löpande underhåll och visst akut underhåll av kommunens fastigheter inklusive golfbanan, samt tillhandahållande av tjänster och service kopplat till den så kallade besöksnäringen på anläggningen. Eda kommun är huvudman för de tjänster som omfattas av avtalet. Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för driften av golfbanan och övriga kommunala fritidsanläggningar. Vid samtliga fritidsanläggningar finns olika samarbetspartners inom föreningslivet. Under de senaste åren har kommunens kostnad för driften av golfbanan uppgått till ca 800 tkr per år. Samhällsbyggnad bedömer att det finns behov av ökat anslag med 400 tkr för finansiering av driften av golfbanan under I den under år 2011 antagna Turismstrategin för Eda kommun, som handlar om vad som är viktigt att förstärka och utveckla i Eda som mötesplats, ingår Eda Golfbana i de prioriterade satsningarna. Beslutsunderlag Bildnings tjänsteskrivelse Bildningsutskottets protokoll , 11 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Kathy Överby Nilsson (S) med bifall av Lars-Magnus Pålsson (M) och Hans Nilsson (Hela Edas Lista): föreslår att kommunstyrelsen tillskjuter 400 tkr för drift av golfbanan vid Noresund under 2013 genom finansiering inom befintligt budgetram för verksamhetsområde samhällsbyggnad.

16 Kommunstyrelsen forts 47 Dnr KS Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar utökat driftanslag till Noresunds golfbana med 400 tkr. Anslaget finansieras genom omfördelning inom befintlig budgetram för verksamhetsområde samhällsbyggnad. Anslaget avser Nytt beslut måste tas avseende 2014 och framåt. Beslutet expedieras till Eda Golfklubb Verksamhetschef samhällsbyggnad Plan- och fastighetschefen Ekonomichefen

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Interkommunalersättning 2013, grundskolan Sammanfattning Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande utbildning som kommunen erbjuder. Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt, och lokalkostnader. Beslutsunderlag Förvaltningens beräkning Ersättning per elev, samma ersättning år 1-9 Ersättning Inkl moms 6 % per år kompensation År kr kr Bildningsutskottets protokoll , 14 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor för 2013 fastställs enligt förvaltningens beräkning. Beslutet expedieras till Verksamhetschef Bildning Ekonomichefen

18 Kommunstyrelsen Dnr KS Borgensåtagande avseende Folkets Hus, Charlottenberg Sammanfattning Charlottenberg Eda Folketshusförening ansöker nu om ett utökat borgensåtagande på det lån föreningen har hos kommunen på 5,3 mkr Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 23 Förslag till beslut på sammanträdet Leif Johansson (C): föreslår bifall till allmänna utskottets förslag till utökat borgensåtagande. Hans Nilsson (Hela Edas Lista): föreslår avslag till utökat borgensåtagande. Beslutsgång Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Johanssons förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för Johanssons förslag. Nej-röst för Nilssons förslag. Omröstningsresultat Med 11 ja-röster för Johanssons förslag och 3 nej-röster för Nilssons förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Johanssons förslag.

19 Kommunstyrelsen forts 49 Dnr KS Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Annika Hugne (C) Leif Johansson (C) Sylvia Jonasson (C) Johnny Lundgren (M) Lars-Magnus Pålsson (M) Ola Dahlström (FP) Hans-Peter Jessen (S) Kathy Överby Nilsson(S) Frida Svensson (S) (jäv) Birgitta Eklund(S) Ulf Åhs (S) Hans Nilsson (HEL) Bertil Börjeson (HEL) Björn Källman (HEL) Johanna Söderberg (C) Summa 11 3 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Eda kommun beviljar utökat borgensåtagande för Charlottenberg Edas Folketshusförening med 5,3 mkr till totalt 8,6 mkr. Jäv På grund av jäv deltog inte Frida Svensson (S) i handläggningen i detta ärende. Reservation Hans Nilsson (Hela Edas Lista) och Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi ser positivt på Charlottenberg Eda folketshusförenings vilja att flytta sitt lån på 5,3 mkr från Eda kommun till Westra Wermlands Sparbank. Eda kommun ska inte vara bank. Däremot motsätter sig Hela Edas Lista bestämt förslaget att Eda kommun ska utöka sitt borgensåtagande med 5,3 mkr gentemot Eda folketshusförening. Redan tidigare har kommunen gått i borgen för tre lån på sammanlagt 3,3 mkr. Det vore oansvarigt att öka borgensåtagandet och riskera upp till 8,6 mkr av skattebetalarnas pengar.

20 Kommunstyrelsen Dnr KS Avfallsplan för Eda kommun Sammanfattning Renhållningsordningen för Eda kommun består av avfallsplanen och avfallsföreskrifter. Förslag till renhållningsordning har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut ska fattas om planen utgör en betydande miljöpåverkan. Beslut ska också fattas om renhållningsordningen ska tas ut på samråd. Länsstyrelsen har yttrat sig och anser inte att planen medför betydanden miljöpåverkan. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse: Avfallsplan huvuddokument Bilaga 1-nulägesbeskrivning Bilaga 2- uppföljning av tidigare mål Bilaga 3- nedlagda deponier Avfallsföreskrifter: Länsstyrelsens yttrande: Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 18 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till renhållningsordning ska tas ut på samråd till berörda..

21 Kommunstyrelsen Dnr KS Kommunal planstrategi Eidskog kommune Sammanfattning Eidskog kommune har översänt kommunal planstrategi för yttrande. Beslutsunderlag Planstrategi for Eidskog kommune Horingsutkast. Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 22 Kommunstyrelsens beslut Eda kommun har inget att yttra angående Planstrategi for Eidskog kommune Beslutet expedieras till Eidskog kommune

22 Kommunstyrelsen Dnr KS Ändring av detaljplan för Hagåsvägen, Koppom Sammanfattning För att möjliggöra byggnation av förskola vid Hagåsvägen i Koppom behöver nuvarande detaljplan ändras för att medge detta. Beslutsunderlag Förskola Hagåsvägen Särskilt utlåtande Plankarta Hagåsvägen antagandehandling Planbeskrivning Hagåsvägen antagandehandling Yttrande Lantmäteriet Yttrande Fortum Yttrande Lantmäteriet Yttrande Scanova Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till ändring av detaljplan för vattentornsområdet Koppom del av Bete 1:4 och Slärteg 2:18 m fl. Ändringen gäller del av Bete 1:4 Hagåsvägen, Koppom. Beslutet expedieras till Plan- och fastighetschefen Länsstyrelsen Lantmäteriet

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl. 16.00-20.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2. Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20)

Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20) Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl. 13.15 15.05 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Sakarias

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer