Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) Övriga närvarande Elisabet Björklund, verksamhetschef Anette Lindblom, sekreterare Birgitta Eklund (S), ej tjänstgörande ersättare Christoffer Damström, vägledare AME, 4 Ingela Evstrand, samordnare gymnasieskolan, 4 Martin Bollner, ekonom, 7-8 Maria Nilsson, rektor, 10 Justerare Hanna Andersson (M) Justeringens plats och tid Thon hotell , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Anette Lindblom Ordförande Kari Andersson (HEL) Justerare Hanna Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsutskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Utskottskansliet Underskrift Anette Lindblom

2 2(12) Bildningsutskottet Innehållsförteckning 1 Presentation av bildnings organisation Information Dnr KS Ekonomi och verksamhetsuppföljning Dnr KS EU-projekt Mobilisering för ungas etablering Dnr KS Val av representanter, gymnasiesamverkan i Värmland Dnr KS Gymnasiesamverkan Värmland uppdrag kring fördjupad organisationsutredning Dnr KS Interkommunal ersättning 2015, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola Dnr KS Bidrag till förskolan Äventyret Dnr KS Inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret Dnr KS Musikprofil på Gunnarsbyskolan...12

3 3(12) 1 Presentation av bildnings organisation Med anledning av ny mandatperiod med nya ledamöter presenterar verksamhetschef Elisabet Björklund bildnings organisation. Organisationsschema, Budget och verksamhetsplan , elevprognoser, aktuell barnomsorgskö och boken Ny skollag i praktiken delas ut. Bildningsutskottet har tagit del av information

4 4(12) 2 Information Verksamhetschef Elisabet Björklund informerar Deltagande i Skolriksdagen 27 28/4, anmälan senast Vikariesituationen, svårt får tag i vikarier både i förskolan och grundskolan Barns psykiska hälsa, Första linjen ett projekt tillsammans med landstinget. Arbetet har påbörjats för en Eda modell Bildnings internbudget presenteras Internbudget, ökade städkostnader på grund av att idrottshallarna behöver städas oftare Skolgång för EU-migranter erbjuds i mån av behov Förskolan Äventyrets planerar att bygga ny förskola. Ett möte med föreningen har hållits. Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd, skall besvaras senast 30 mars. Nybyggnad av förskola Charlottenberg, en arbetsgrupp har tillsatts Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolor, både fristående och kommunalt drivna, under åren , de kommer hit den 17 mars Bildningsutskottet har tagit del av informationen

5 5(12) 3 Dnr KS Ekonomi och verksamhetsuppföljning Det finns ingen ekonomisk uppföljning efter december att redovisa. Arbetet med bokslut pågår. Det ser i nuläget ut som att underskottet kommer att bli något lägre än prognostiserat. Tre rapporter angående kränkande behandling redovisas, gällande elever. Bildningsutskottet har tagit del av redovisningen

6 6(12) 4 Dnr KS EU-projekt Mobilisering för ungas etablering En förstudie med syfte att kartlägga aktörer och strukturer som arbetar med målgruppen unga i utanförskap, i Värmland, har genomförts under hösten. Ansvaret för förstudien har legat hos Karlstads kommun med finansiering från Europeiska Socialfonden. Eda kommun har deltagit med kunskapsbärare från arbetsmarknadsenheten, gymnasieskolan och socialtjänsten. Resultatet av förstudien visar på ett antal utvecklingsområden inom varje kommun. Utifrån detta har ett Värmlandsprojekt initierats där alla kommuner som vill delta har lämnat in en egen projektidé. Eda kommun har anmält intresse för att delta i projektet utifrån idén: kommunalt informationsansvar blir aktivitetsansvar. Eda kommuns projektansökan som lämnats över till Karlstad kommun. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar om deltagande i ett övergripande EU-projekt där kommunens lokala idé vävs in i projektansökan som skrivs av Karlstads kommun. Projektägare i Eda blir kommunstyrelsen. En reviderad budget och lokal plan för Eda skall bifogas till KS

7 7(12) 5 Dnr KS Val av representanter, gymnasiesamverkan i Värmland Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland består av representanter från alla kommuner i Värmland samt från Åmåls kommun. Ledamöterna består av en ordinarie politiker samt en ersättare från respektive avtalspart. Samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Bildningsutskottet beslutar att utse Kari Andersson (HEL) till ordinarie ledamot i styrgruppen för gymnasiesamverkan Värmland. Förslag på mötet Lena Olsson (S) föreslår att Birgitta Eklund (S) utses till ersättare i styrgruppen för gymnasiesamverkan Värmland Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet beslutar att utse Kari Andersson (HEL) till ordinarie ledamot i styrgruppen för gymnasiesamverkan Värmland. Vidare beslutar bildningsutskottet att utse Birgitta Eklund(S) till ersättare i styrgruppen för gymnasiesamverkan Värmland. Beslutet expedieras till Region Värmland

8 8(12) 6 Dnr KS Gymnasiesamverkan Värmland uppdrag kring fördjupad organisationsutredning Region Värmland har via en upphandlad konsult genomfört en översyn av det gymnasiala samarbetet. Syftet var att synliggöra resultat och finna nya utvecklingsområden som avtalsparterna önskar utveckla inom ramen för gymnasiesamarbetet i Värmland. Resultatet av översynen har presenterats vid en workshop för politisk styrgrupp och länets skolchefer den 16 september Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december presenterade Britta Zetterlund - Johansson resultatet för Edas politiker. Syftet var att informera och förankra översynens resultat och konsultens rekommendationer till fortsatt arbete. Rapport Översyn av gymnasiesamverkan Tjänsteskrivelse Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Eda kommun ställer sig positiv till att det görs en fördjupad organisationsutredning med inriktning på en samlad organisation för gymnasieskolan i Värmland.

9 9(12) 7 Dnr KS Interkommunal ersättning 2015, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna verksamheter. Förvaltningens beräkning : Ersättning per barn i förskola Netto Inkl momskomp 0-3 år deltidsplatser (15 tim) år heltidsplatser (över 15 tim) år deltidsplatser (15 tim) år heltidsplatser (över 15 tim) Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 september det år barnet fyller tre år. Ersättning per barn i pedagogisk omsorg per år 0 6 år Ersättning per barn i förskoleklass Netto Inkl momskomp Ersättning per barn i fritidshem Netto Inkl momskomp Ersättning per elev i grundskolan Netto Inkl momskomp Åk 1 åk Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning 2015 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola enligt ovanstående förslag.

10 10(12) 8 Dnr KS Bidrag till förskolan Äventyret 2015 Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om bidrag till fristående förskolor. Grundbeloppet ska avse ersättning för pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt, och lokalkostnader. Eftersom den fristående förskolan Äventyret i Åmotfors, nyttjar Eda kommuns administrativa resurser för köhantering och debitering av barnomsorgsavgifter utgår inget bidrag för administration. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Gruppering av treåringar följer rätten till allmän förskola. Brytdag den 1 september det år barnet fyller tre år. Förvaltningens beräkning Kostnad per barn i förskola Netto Inkl momskomp 0-3 år deltidsplatser (15 tim) år heltidsplatser (över 15 tim) år deltidsplatser (15 tim) år heltidsplatser (över 15 tim) Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer bidraget för 2015 till Förskolan Äventyret enligt ovanstående förslag.

11 11(12) 9 Dnr KS Inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret Till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången skall hemkommunen, enligt Skollagen 15 kap. 32, lämna ekonomiskt stöd. Om stödet ges kontant, skall det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad. Bildningsenhetens tjänsteskrivelse Bildningsutskottets beslut Läsår 2015/16 Avstånd Kr/månad km 1 480kr km 2 195kr 900- km 2 630kr Bildningsutskottet fastställer ovanstående nivåer för inackorderingstillägg läsåret 2015/2016. Inackorderingstillägg kan endast utbetalas retroaktivt för innevarande läsår. Beslutet expedieras till Rektor gymnasieskolan Assistent gymnasieskolan

12 12(12) 10 Dnr KS Musikprofil på Gunnarsbyskolan Grundskoleverksamheten har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag hur den kommunala musikskolans resurser kan nyttjas så att en musikprofil tillskapas på Gunnarsbyskolan. En profilering kan erbjudas för åk 7-9 i första hand, men kan sedan även byggas ut för att omfatta fler årskurser. Profilen ska erbjuda undervisning i körsång, musikkunskap, orkesterspel samt individuellt instrumentspel efter eget val motsvarande 160 min/vecka. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet ser positivt på att tillskapa en musikprofil inom Gunnarsbyskolans åk 7-9. Eftersom bildnings tilldelade budgetram för 2015 inte kan täcka de utökade kostnader som beräknas uppstå, lämnas förslaget vidare till budgetberedningens arbete med budget Verksamheten ges i uppdrag att före budgetberedningens sammanträde göra en intresseförfrågan bland elever i årskurs 6-8 samt ta fram en väl underbyggd ekonomisk konsekvens. Beslutet expedieras till Budgetberedningen Verksamhetschef bildning Rektorer Kommunala musikskolan

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer