Vägledning vid rehabiliteringsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning vid rehabiliteringsarbete"

Transkript

1 Kommunkontoret Vägledning Antagen Vägledning vid rehabiliteringsarbete Lindesbergs kommun har ett arbetsmiljöansvar och därmed ett medansvar för samtliga medarbetares hälsa. Det är viktigt att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete och att de som är sjukskrivna inte behöver vara det onödigt länge. Ju längre sjukskrivningstid desto större blir oftast steget tillbaka. Genom att ha en väl strukturerad rehabiliteringsprocess förkortas sjukskrivningstiden, något som lönar sig både för medarbetaren, arbetskamraterna och verksamheten. Arbetsgivarens ansvar är att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer igång så tidigt som möjligt. Som ett stöd i detta arbete har denna vägledning tagits fram. Åter i arbete Rehabtrappan RIKTNING RÄTT I STEG Tillbaka till arbetslivet L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Rutiner vid Lindesbergs kommun Modell för återgång i arbete 4 2. Rehabiliteringsprocessen dag Rehabiliteringssamtal före dag Rehabiliteringsbehov finns inte Rehabiliteringsbehov finns Medicinsk rehabilitering pågår Hjälp från företagshälsovården Rehabiliteringsmöte före dag Om inte medarbetaren medverkar i rehabiliteringen Arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning 6 3. Handlingsplan Vad ska handlingsplanen innehålla? Arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsuppgifterna 7 4. Rehabiliteringsprocessen dag Rehabiliteringsarbetet avslutas Återgång till arbete Återgång inte möjlig 8 Bilaga 1 9 Bilaga 2 10 Bilaga 3 11 L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

3 1. Inledning Syftet med vägledningen är att beskriva vad som styr och påverkar rehabiliteringsarbetet vid Lindesbergs kommun samt hur rehabiliteringsarbetet bör genomföras steg för steg. Vägledningen ska vara en hjälp för arbetsledaren att kunna arbeta strukturerat med rehabilitering. Målet för all rehabilitering är att medarbetaren återgår i arbete. Det finns ingen enskild lag som reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Istället är det flera lagar och avtal som styr: Arbetsmiljölagen AML Lagen om allmän försäkring AFL Lagen om anställningsskydd LAS, och avtalet Allmänna bestämmelser AB. Arbetsdomstolens praxis ger ytterligare vägledning. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för medicinska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder. Vägledningen beskriver den arbetslivsinriktade rehabiliteringen till skillnad från den medicinska rehabiliteringen som sjukvården ansvarar för Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Enligt AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att en medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska anpassa arbetet efter medarbetarens individuella förutsättningar och arbeta på ett systematiskt sätt med arbetsanpassning och rehabilitering. Om en medarbetare, trots förebyggande åtgärder, drabbas av sjukdom eller skada, inträder arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet. Av 22 kapitlet AFL framgår att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering. Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren med arbetslivsinriktad rehabilitering ska göra allt som är möjligt för att medarbetaren ska återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska, efter samråd med den sjukskrivne medarbetaren, lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den sjukskrivnes behov av rehabilitering ska kunna klarläggas. Försäkringskassan införde 1 juli 2008 en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för bedömning av arbetsförmågan, vilket påverkar arbetsgivarens rehabiliteringsarbete. I bilaga 1 och 2 presenteras skisser över rehabiliteringsprocessen vid Lindesbergs kommun Rutiner vid Lindesbergs kommun Vid Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige antagit Riktlinjer för rehabilitering, dessa finns utlagda i personalhandboken på LinNet. Riktlinjerna är styrande för rehabiliteringsarbetet och vägledningen är ett arbetsredskap. Sedan hösten 2009 används dataprogrammet Adato, som ett hjälpmedel för arbetsledaren i rehabiliteringsarbetet. All dokumentation som rör rehabiliteringsarbetet sker i Adato. L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

4 Rehabiliteringsprocessen drivs av personalansvarig arbetsledare, nedan kallad arbetsledaren, med stöd av personalfunktionen. Rehabiliteringsprocessen inleds senast när en anställd varit: Helt eller partiellt sjukskriven i 28 sammanhängande kalenderdagar, förutsatt att rehabilitering inte är uppenbart onödig. Vid upprepad korttidsfrånvaro, 6 frånvarotillfällen på en 12-månadersperiod, förutsatt att rehabilitering inte är uppenbart onödig. Om den anställde själv begär det, även om inte ovanstående kriterier uppfylls. Vid upprepad korttidsfrånvaro behöver inte blanketten rehabiliteringsutredning skickas till Försäkringskassan, i övriga fall se punkt 2.1 tredje stycket Modell för återgång i arbete När det blir aktuellt för en medarbetare att återgå i arbete ska gången vara följande: 1. Återgå till samma befattning med samma arbetsuppgifter. 2. Kvarstå i samma befattning med ändrade arbetsuppgifter. 3. Inneha annan befattning under en begränsad tid. 4. Omplaceras till annan befattning inom egen förvaltning. 5. Omplaceras till annan befattning vid annan förvaltning. Inför detta tas ärendet upp i centrala rehabiliteringsgruppen. Vid rehabilitering har arbetsgivaren ingen skyldighet att utvidga verksamheten för att stadigvarande skapa nya arbetsuppgifter åt arbetstagaren. Om medarbetaren prövar ett nytt arbete förutsätts att det finns eller kommer att bli en vakant tjänst efter prövoperioden. Observera att arbetsledaren på arbetstagarens ordinarie arbetsplats behåller personalansvaret till dess att arbetstagaren formellt byter arbetsställe. Detta innebär att det alltid är genom den ordinarie arbetsledaren som alla kontakter med arbetstagaren sker, om inte annat överenskommes. 2. Rehabiliteringsprocessen dag 1-90 Förutsättningarna för en lyckad rehabilitering är störst om arbetsledaren och medarbetaren har kontinuerlig kontakt under sjukskrivningstiden. Från och med dag åtta är medarbetaren skyldig att lämna in ett läkarintyg till arbetsledaren för att styrka frånvaron. Senast dag 15 bör arbetsledaren kontakta medarbetaren Rehabiliteringssamtal före dag 28 När det står klart för arbetsledaren att frånvaron inte är helt kort, ska arbetsledaren kontakta medarbetaren för ett samtal. Syftet med samtalet är att se om det finns behov av rehabiliteringsinsatser för att medarbetaren ska kunna återgå till arbetet. Det är viktigt att arbetstagaren informeras om att rehabiliteringsprocessen påbörjas i och med detta samtal. L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

5 Hela rehabiliteringsprocessen och dess mål ska presenteras för medarbetaren. Foldern Information till dig som är sjukskriven överlämnas. Arbetsledaren ska vid detta tillfälle informera om arbetsgivarens riktlinjer i rehabiliteringsfrågor och att medarbetaren har en skyldighet att aktivt medverka i rehabiliteringen. Vid detta samtal ska blanketten Rehabiliteringsutredning fyllas i. Blanketten finns i dataprogrammet Adato. En kopia skickas till Försäkringskassan adressen finns på blanketten. Arbetsledaren skickar originalet till registrator för diarieföring. Alla handlingar som inkommer eller upprättas i ärendet ska diarieföras (inte läkarintyg då det ses som arbetsmaterial), se bilaga 3. Kontakta respektive förvaltnings registrator vid frågor som rör diarieföringen. Under hela rehabiliteringsprocessen har arbetsledaren ett dokumenteringsansvar, vilket görs i Adato Rehabiliteringsbehov finns inte Om man vid samtalet kommer fram till att det inte finns något behov av speciella insatser och medarbetaren kan återgå i ordinarie arbete utan särskild anpassning krävs inget ytterligare av arbetsgivaren. När personen är tillbaka i arbete avslutas ärendet i Adato. Samtliga dokument skickas i förslutet kuvert märkt med personnummer och sekretess till registrator för avslut i diariet. Registratorn ansvarar för att kuvertet skickas vidare till ansvarig personalsekreterare för arkivering i personakt, se bilaga Rehabiliteringsbehov finns Medicinsk rehabilitering pågår Vid allvarligare eller svårare sjukdomar kan oftast inte den arbetsinriktade rehabiliteringen påbörjas förrän den medicinska behandlingen är färdig. Det är viktigt att arbetsledaren håller kontakt med arbetstagaren även under denna period. Arbetsledaren ska också under tiden ha beredskap för att påbörja den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, alternativt underlätta återgång i arbete så fort hälsotillståndet tillåter Hjälp från företagshälsovården Om arbetsledare och arbetstagare vid sin första träff kommer fram till att behov av rehabilitering finns, ska arbetsledaren informera central personalfunktion och kontakta företagshälsovården. Den anställde blir sedan kallad till företagshälsovården, som gör en medicinsk bedömning utifrån hälsotillstånd och de insatser som redan är gjorda av till exempel behandlande läkare. Företagshälsovårdens specialistkompetens är att utreda hur arbetsförmågan påverkas av sjukdomstillståndet. Företagshälsovården bör få tillgång till journalanteckningar från övriga behandlande läkare, sjukgymnast med flera. Om behov finns kan ett extra tidigt rehabiliteringsmöte omkring dag 28 med företagshälsovården, arbetsledaren och medarbetaren vara av värde, för att underlätta återgång i arbete Rehabiliteringsmöte före dag 90 När företagshälsovården gjort sin bedömning ska arbetsledaren initiera ett rehabiliteringsmöte där arbetstagare, arbetsledare, representant för företagshälsovård och Försäkringskassa deltar. Facklig företrädare deltar L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

6 om arbetstagaren så önskar. Syftet med mötet är att göra en handlingsplan för återgång i arbetet, se punkt 4. Ett underlag inför handlingsplanen är den arbetsförmågebedömning som ska vara gjord före mötet, se punkt 3. Företagshälsovården eller annan medicinsk kompetens ska vara delaktig i bedömningen. Utifrån den medicinska bedömningen bestämmer man vilka rehabiliteringsåtgärder som ska vidtas för återgång till arbete. Går det inte att komma överens beslutar arbetsgivaren Om inte medarbetaren medverkar i rehabiliteringen Arbetsgivaren kan ställa krav på arbetstagarens medverkan från och med att rehabiliteringsprocessen inleds vid samtalet om rehabiliteringsbehov, se punkt 2.1. Om medarbetaren, utan godtagbara skäl, inte medverkar i rehabiliteringen eller avbryter den i förtid anses arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet vara fullgjord och rehabiliteringsprocessen avslutas. Exempel på att medarbetaren inte medverkar kan vara att hon/han uteblir från kallat möte, vägrar gå till företagshälsovården, inte låter företagshälsovården ta del av relevanta journalhandlingar eller avbryter ordinerad träning. I dessa fall ska arbetsledaren kontakta ansvarig personalsekreterare, som informerar Försäkringskassan. Konsekvensen av en avbruten rehabilitering kan bli att återgång inom ramen för anställningen inte är möjlig och kan i förlängningen innebära uppsägning av personliga skäl Arbetsförmåga Enbart ett läkarintyg räcker sällan som underlag för att bedöma vilken arbetsförmåga arbetstagaren har eller vilka anpassningsåtgärder som krävs för att arbetstagaren ska kunna utföra alla sina arbetsuppgifter. Därför behöver det även göras en arbetsförmågebedömning. Bedömningen ska arbetsgivaren lämna till Försäkringskassan. Dessa upplysningar behövs för att behovet av rehabilitering och rätten till sjukpenning ska kunna klarläggas. En arbetsförmågebedömning görs så fort det finns skäl att tro att arbetstagaren tillfälligt eller varaktigt inte kan återgå i sitt ordinarie arbete utan anpassning Arbetsförmågebedömning Arbetsledaren ska göra en bedömning av arbetsförmågan genom att, tillsammans med medarbetaren, analysera samtliga arbetsuppgifter som ingår i anställningen, stora som små, och göra en lista på dessa. Bedömningen ska ge svar på om arbetstagaren kan utföra en viss arbetsuppgift helt, delvis eller inte alls. Om medarbetaren inte kan eller bara delvis kan utföra uppgiften, bör det framgå varför och på vilket sätt arbetstagaren är förhindrad. Medarbetaren tar med den ifyllda blanketten till företagshälsovården, för medicinsk komplettering. Företagshälsovården ska vara behjälplig med bedömningen av vilka arbetsuppgifter arbetstagaren kan utföra. Utredningen ska även ge svar på om arbetsuppgifterna kan utföras efter arbetsanpassning, till exempel med tekniska hjälpmedel eller omfördelning av arbetsuppgifter. Arbetsledaren ska därefter utreda om nödvändiga arbetsanpassningsåtgärder är möjliga att genomföra eller inte. Därefter kan arbetsförmågebedömningen L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

7 kompletteras med arbetsuppgifter som arbetstagaren själv bedömer vara möjliga att utföra. Använd formuläret Arbetsförmågebedömning i Adato. 3. Handlingsplan 3.1. Vad ska handlingsplanen innehålla? Vilka åtgärder som ska vidtas dokumenteras i en handlingsplan av arbetsledaren tydligt angivna och tidsbestämda samt vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs. Rehabiliteringsåtgärderna bör vara avslutade inom tre till sex månader. I planen anges även uppföljningsmöten. Arbetsgivaren, arbetstagaren och Försäkringskassan får var sitt exemplar. Om Försäkringskassans handläggare inte är med på mötet så bör planen omgående skickas till Försäkringskassan för kännedom Arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsuppgifterna Om slutsatsen av arbetsförmågebedömningen är att medarbetaren efter rehabilitering kan återgå i sitt ordinarie arbete, är detta målet för arbetsgivarens rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka möjligheter att till viss del anpassa arbetet efter den enskildes förutsättningar. Detta kan till exempel innebära inköp av arbetshjälpmedel eller att undersöka om arbetstider och arbetsuppgifter till viss del kan anpassas. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att vidta åtgärder som leder till en utvidgning av verksamheten och inte heller någon skyldighet att skapa nya arbetsuppgifter. Övriga medarbetares arbetsmiljö får inte försämras så att det innebär ökade risker för deras ohälsa. Om arbetsförmågebedömningen visar att arbetstagaren inte har arbetsförmåga för att återgå i sitt ordinarie arbete ska arbetsgivaren ta ställning till möjlig förflyttning eller omplacering. Om det kan leda till fortsatt arbete hos arbetsgivaren, ska arbetsgivaren vidta stödjande insatser såsom behandlingar (sjukgymnastik, samtal hos beteendevetare med mera genom företagshälsovården) och kortare utbildningar. För medarbetare som inte kan återgå i sitt ordinarie arbete kan arbetsgivaren erbjuda en vägledningskurs Tillbaka till hälsan och arbetslivet. Kursen leds av en studie- och yrkesvägledare på Masugnen Lärcentrum. Målet med kursen är att skapa en hållbar plan för återgång i ett nytt arbete. L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

8 4. Rehabiliteringsprocessen dag Rehabiliteringsprocessen fortsätter enligt handlingsplanen. Försäkringskassan har fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan. Från och med dag 91 ska Försäkringskassan bedöma om den sjukskrivne medarbetaren kan omplaceras till annat arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning, handlingsplan och arbetsförmågebedömning tydliggör dessa möjligheter. Observera att arbetsgivaren endast har skyldighet att lämna uppgifter om möjligheter att ta till vara den sjukskrivnes arbetsförmåga. Det finns ingen skyldighet att på Försäkringskassans önskemål genomföra en formell omplaceringsutredning enligt LAS 7 andra stycket. Från och med dag 181 bedömer Försäkringskassan om den sjukskrivne medarbetaren kan klara ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 5. Rehabiliteringsarbetet avslutas 5.1. Återgång till arbete En lyckad rehabilitering avslutas med att medarbetaren återgår i arbete. Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess ska avslutas på ett formellt sätt genom ett samtal mellan arbetsledare och medarbetare, samtalet ska dokumenteras. Ärendet ska avslutas i Adato och diariet, se bilaga Återgång inte möjlig Arbetsledaren kallar samtliga parter till ett nytt möte. Vid mötet går arbetsledaren igenom vilka åtgärder som vidtagits under utredningen samt redogör för hur dessa utfallit. Om arbetstagarens nedsättning är stadigvarande och arbetsgivaren inte kan ta till vara på medarbetarens arbetsförmåga, vilket innebär att denne inte kan utföra sitt ordinarie arbete av någon betydelse ska detta redovisas. Arbetsledaren förklarar rehabiliteringsarbetet avslutat. Detta dokumenteras i form av minnesanteckningar tillsammans med en detaljerad beskrivning av alla åtgärder som vidtagits. Observera att ärendet ska avslutas i diariet, se bilaga 3. Är återgång till arbete inte möjlig ska ansvarig personalsekreterare alltid kopplas in. I samband med ett avslut av anställningen kan Lindesbergs kommun i vissa fall medverka till att underlätta övergång till annan arbetsgivare genom att erbjuda ett omställningsprogram hos Arbetslivsresurs. Erbjudandet innebär att den sjukskrivna medarbetare som inte kan återgå i arbete vid Lindesbergs kommun, under 3 till 6 månader får coachning och praktik hos annan arbetsgivare. Syftet är att skapa förutsättningar för medarbetaren att hitta ett nytt arbete. L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

9 Bilaga 1 till Vägledning vid rehabiliteringsarbete Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete Checklista (Modellen hämtad från Sveriges Kommuner och Landsting SKL) Sjukanmälan innebär arbetsgivaraktivitet Genom samtal börjar arbetsgivarens rehabiliteringsutredning Rehabiliteringsbehov finns inte Rehabiliteringsbehov finns Rehabiliteringsprocessen beskrivs för medarbetaren Rehabiliteringsarbetet avslutas Återgång till ordinarie arbete Fortsatt rehabiliteringsarbete samt åtgärder Rehabiliteringsmöte Vilka aktörer? Handlingsplan Arbetsförmågebedömning Arbetsanpassning Tydlighet kring ansvar och tidsramar Rehabiliteringen avslutas efter utredd arbetsförmåga Återgång till ordinarie arbete Återgång inom ramen för anställningen inte möjlig Återgång till arbete inom ramen för anställningen inte möjlig nedsättningen är stadigvarande Omplaceringsutredning Omplacering möjlig Omplacering inte möjlig Nej tack Uppsägning av personliga skäl L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

10 Bilaga 2 till Vägledning vid rehabiliteringsarbete Rehabprocessen vid Lindesbergs kommun L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

11 Bilaga 3 till Vägledning vid rehabiliteringsarbete Kommunkontoret Personal- och löneenheten Elisabeth Rytter Tfn: Flödesschema personalhandlingar rehabilitering 1. Ärende börjar Rehabutredning görs av arbetsledare/chef Sjukskriven >4 veckor Korttidsfrånvaro >6 ggr/år Arbetstagarens egen begäran Original skickas till registrator vid förvaltningskontor. Kopia till Försäkringskassan. Rehabutredningen diarieförs enligt sekretesslagen 7 kap Ärende pågår Ytterligare handlingar i rehabärendet, t ex utredningssvar, inkommer. Arbetsledaren skannar in handlingen i ADATO för registrering. Handlingen skickas till förvaltningskontor för registrering. 3. Ärende avslutas Rehabiliteringen avslutad, person åter i tjänst, eller avslut av anställning. Arbetsledaren avslutar ärendet i ADATO, skriver ut rehabjournal. Arbetsledaren skickar in rehabjournal samt ev övriga handlingar till registrator. Ärende avslutas i diarium på förvaltningskontor. (registrators ansv). Alla handlingar läggs i kuvert som förses med personnr och sekretess. Dubbletter förstörs. Förseglat kuvert till personakt = ärende formellt avslutat. (pers.sekr ansv). L:/handbok/doc/Rehabilitering vägledning (11)

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 9 januari 2003 NR. 1/2003 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 Arbetsgivaren är enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) skyldig att

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 20 Olofströms kommun Rehabiliteringsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Utgångspunkt för rehabiliteringsarbete...3 4 Ansvar och roller...4

Läs mer

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter:

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter: 1 STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-19 Arbetslivsinriktad rehabilitering Detta dokument ersätter En guide för rehabiliteringsarbetet 2007-10-30, Sammanfattning av rehabiliteringsprocessens tre steg 2007-10-30,

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings-

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-08 Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje Inledning Rehabiliteringsarbetet i Älvsbyns kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius FÖRORD Rehabiliteringsarbetet i Luleå kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. En effektiv och tydlig rehabilitering är en angelägenhet för hela organisationen

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2015-10-13 Kommunledningsförvaltningen Den 15/12-2014 fastställdes en ny rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun (bilaga 1). Nu läggs resurser på att skapa

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÄRGELANDA KOMMUN Rehabiliteringspolicy För Färgelanda kommun Per Wahlén 2016-01-29 Dnr: 2016/108 Version: 1 Beslutad Kommunfullmäktige 2016-04-13, 64 Innehållsförteckning 1 Rehabilitering... 2 Sekretess...

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

Riktlinjer för rehabilitering

Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för rehabilitering KOMMUN Vilhelmina kommuns arbetsmodell Dag 1- Sjukanmälan registreras Medarbetaren sjukanmäler sig till sin arbetsledare/chef eller enligt gällande rutiner på arbetsplatsen.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster.

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-06-18 LS-LED07-382 95 Rehabilitering av medarbetare inom Landstinget Sörmland. Policy. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

RUTINER FÖR REHABILITERING

RUTINER FÖR REHABILITERING RUTINER FÖR REHABILITERING LYCKSELE KOMMUN Ersätter Rehabiliteringspolicy Riktlinjer och handlingsplan fastställt av Personalnämnden 2013-05-16 31 Skapad av HR-enheten 2016-05-19 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering Åter till arbetet nya regler vid rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2007 Framtagen av: Christina Järnstedt, LO, i samarbete med Bo Ericson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd Foto: Mattias Ahlm

Läs mer

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE Sektion Personal Rehabilitering Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet Mars 2015/EE 1 Innehåll Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet 3 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? 5 Tidiga signaler

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT TOMMY ISESKOG GÖTEBORG 20 MARS 2013 BILD 1 ARBETSGIVARENS SKYLDIGHET ATT ORGANISERA REHABILITERING PÅ ETT LÄMPLIGT SÄTT Uppföljning

Läs mer

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen Mittuniversitetet Personalavdelningen ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Idag finns det tre rehabiliteringsområden: medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukvården eller företagshälsovården

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-23 1 (1) Sida 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Bakgrund Personavdelningen har reviderat handlingsplan för rehabilitering

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN Bakgrund Riktlinjer för rehabiliteringsarbete och arbetsanpassningsverksamhet grundar sig på bestämmelser i arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Rehabiliteringsrutin steg för steg. Foto:

Rehabiliteringsrutin steg för steg. Foto: Rehabiliteringsrutin steg för steg Foto: www.fotoakuten.se Rutinen finns uppdaterad på Intranätet: Leda & Styra/Arbetsmiljöhandboken/Arbetsanpassning och Rehabilitering Distribueras av personalavdelningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGSARBETET INOM HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalens kommuns riktlinjer för arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

1(14) Rehabiliteringspolicy. Styrdokument

1(14) Rehabiliteringspolicy. Styrdokument 1(14) Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-04-03, 59 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av - 3(14) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 ARBETSGIVARENS

Läs mer

Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad

Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad Reviderad 2016-04-01 Dokumentet har tidigare reviderats: 2009-07-16 2007-11-28 2006-10-17 2005-02-14 2002-10-01 Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad

Läs mer

PRAXIS FRÅN ARBETSDOMSTOLEN

PRAXIS FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 1 PRAXIS FRÅN ARBETSDOMSTOLEN Omfattningen av arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet AD 1993 nr 96 (Stockholms läns landsting) Arbetsgivarens ansvar kan inte sträcka sig längre än att medverka till sådana

Läs mer

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1. INLEDNING Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med

Läs mer

Falun 23 september 2015

Falun 23 september 2015 Falun 23 september 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy 1 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Rehabiliteringspolicy och handlingsplan för Hällefors kommun Policy Vi vill med denna policy och genom fastställda rutiner, som är gemensamma

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY EDA KOMMUN REHABILITERINGS- POLICY Reviderad 2012-02-21 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. KOMMUNIKATION OCH AVSTÄMNING... 4 3. DOKUMENTATION... 4 4. KOSTNADER FÖR REHABILITERING... 4 5. INFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

Rehabiliteringsrutin. Foto:

Rehabiliteringsrutin. Foto: Rehabiliteringsrutin Foto: www.fotoakuten.se Rutinen finns uppdaterad på Intranätet: Personalguiden/Arbetsmiljöguiden/Rehabilitering och Arbetsanpassning Distribueras av personalenheten Uppdaterad 2017

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Rehabilitering Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015 Omfattar

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Karlshamn 23 oktober 2015

Karlshamn 23 oktober 2015 Karlshamn 23 oktober 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer