Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering"

Transkript

1 Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

2 Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser... 4 Förebyggande sjukpenning... 4 Företagshälsovården... 4 Sjukanmälan och friskanmälan... 5 Läkarintyg/ Medicinskt underlag... 5 Högriskskydd... 6 Allmänt högriskskydd... 6 Särskilt högriskskydd... 6 Försäkringskassans arbete... 6 Rehabiliteringskedjan... 6 Arbetsgivarutlåtande... 7 Om Försäkringskassan drar in sjukpenningen... 8 Mälardalens högskolas rehabiliteringsprocess... 8 Sjukfrånvaro dag Sjukfrånvaro dag Upprepad korttidssjukfrånvaro... 9 Utredning av arbetsförmåga vid sjukfrånvaro... 9 Deltidssjukskrivning... 9 Avstämningsmöte Anpassning Arbetshjälpmedel Arbetsprövning och Arbetsträning Arbetsfömågebedömning Rätt till ledighet för att pröva annat arbete(lag 2008:265) Introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen Avslut av rehabiliteringsarbetet Om medarbetaren återgår i ordinarie arbete Om medarbetaren avbryter eller inte medverkar i sin rehabilitering Om medarbetaren inte kan återgå i arbete Ny anställning på MDH Sjuk- eller aktivitetsersättning Dokumentation Ekonomiskt ansvar Lagar mm Checklista... 16

3 3 (16) Inledning Mälardalens Högskola ska vara en hälsofrämjande arbetsplats präglad av öppenhet och tydlighet. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att tidigt uppmärksamma ohälsa bland de anställda och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Detta dokument är ett stöd i arbetet med hantering av sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som vidtas för att en individ ska återvinna funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att medarbetare som drabbats av sjukdom eller skada ska få tillbaka arbetsförmåga och återgå till arbetslivet. När behov av arbetslivsinriktad rehabilitering uppstår ska rehabiliteringsprocessen påbörjas så snart det är möjligt. Rehabiliteringens mål ska i första hand vara medarbetarens återgång till eget arbete enligt gällande anställningsavtal. Ansvar Rehabilitering är ett gemensamt ansvar för både chef och medarbetare. Ju tidigare ohälsa uppmärksammas och åtgärder vidtas, desto större möjlighet till ett bra resultat. Arbetsgivaren har enligt socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en medarbetare som drabbas av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs för att kunna återgå till arbetet. Chefens ansvar: att en god arbetsmiljö upprätthålls på arbetsplatsen att uppmärksamma och följa upp tidiga tecken på ohälsa att hålla regelbunden kontakt med medarbetare vid sjukfrånvaro att en sjukskriven medarbetare får samma information som övriga medarbetare att följa upp sjukfrånvaro att vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som behövs för att medarbetaren ska kunna återfå arbetsförmågan En sjukskriven medarbetares skyldigheter finns reglerade i Socialförsäkringsbalken. Balken säger att en medarbetare både är skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes rehabiliteringsbehov och att aktivt medverka i rehabiliteringen. I annat fall föreligger inte rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

4 Medarbetaren ansvar (socialförsäkringsbalken 30 kap 7 ): 4 (16) att vara aktiv i sin egen rehabilitering och fullfölja uppgjorda planer att lämna de uppgifter som behövs för rehabiliteringen att i möjligaste mån upprätthålla kontakt med arbetsplatsen att visa läkarintyg fr o m 8:e kalenderdagen i sjukperioden samt vid förlängd sjukskrivning Försäkringskassans ansvar (socialförsäkringsbalken 30 kap 8-11 ): Försäkringskassan är den myndighet som har samordningsansvaret när en individ behöver flera olika rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan kontaktar arbetsgivaren för att få in nödvändiga uppgifter samt kallar vid behov till ett avstämningsmöte. På ett avstämningsmöte diskuteras vilka åtgärder som behövs för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till arbetet. Förebyggande insatser Chefen är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Att se och bekräfta sina medarbetare, att vara tillgänglig och lyhörd hör till det grundläggande chefsansvaret liksom att skapa delaktighet och förutsättningar för personlig utveckling för medarbetarna. Med tidigt insatta åtgärder kan man i många fall undvika långvariga sjukskrivningar. För att förebygga sjukskrivningar ska man vara uppmärksam på tidiga tecken på ohälsa såsom t.ex: upprepad korttidsfrånvaro eller mönster i korttidsfrånvaron ändrat beteende medarbetaren visar mindre intresse för arbetet, håller sämre ordning Förebyggande sjukpenning Den anställda kan få sjukpenning om han eller hon genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller för att förkorta sjukdomstiden. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och godkännas av Försäkringskassan. Vid förebyggande sjukpenning betalar Försäkringskassan sjukpenning från och med första dagen, karensdag gäller inte. Företagshälsovården Företagshälsovården är en expertresurs som kan användas när behov finns att undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna i arbetet. De kan hjälpa till vid rehabilitering och vara ett stöd kring de anpassningsåtgärder som behöver genomföras på arbetsplatsen. Vid avstämningsmöten kan företagshälsovården delta. Om en sjukskrivning beror på arbetsrelaterade hälsoproblem ska medarbetaren senast efter 14 dagars sjukskrivning få kontakt med företagshälsovården för att få hjälp med att hitta lösningar på problemen. Beställning görs av rehabiliteringssamordnare vid personalsektionen. Vid stress och utmattningsproblematik kan medarbetaren få samtalsstöd hos psykolog och/eller sjukgymnastik efter bedömning av företagshälsovården.

5 Avstämningsmöte sker efter halva tiden. Beställning görs av rehabiliteringssamordnare vid personalsektionen. 5 (16) Alla medarbetare har möjlighet att uppsöka företagshälsovården vid arbetsrelaterade problem. Om ytterligare insatser behövs kontaktar företagshälsovården närmaste chef för diskussion och planering/beslut. Sjukanmälan och friskanmälan Första sjukdagen gör medarbetaren en sjukanmälan till växeln, tfn samt meddelar sin närmaste chef. Växeln mailar till lönehandläggarna som lägger in första sjukdag i Egenrapportering samt meddelar närmaste chef/ personaladministratör. När medarbetaren är tillbaka på arbetet ligger ett mail i Outlook där man ombeds komplettera uppgifterna i Egenrapportering med övriga sjukdagar. OBS! Sjukfrånvaro får inte bytas ut mot annan ledighet Senast sjukdag 3 kontaktar närmaste chef den sjukskrivne och hör efter när återgång i arbete kan bli aktuellt och vad som kan göras för att underlätta återgång. Efter sju dagars sjukskrivning ska en kopia på läkarintyget skickas/lämnas till närmaste chef och en kopia skickas/lämnas till personalsektionen. Originalet skickas till Försäkringskassan av den anställde. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren begära läkarintyg från en tidigare dag i sjukperioden eller från första dagen av kommande korta sjukperioder (s.k. första-dagsintyg), dock längst under 12 månader. Lokal arbetstagarorganisation ska informeras om det tilltänkta beslutet. Efter 14 dagars sjukskrivning kontaktas den sjukskrivne för ett möte med utredning av arbetsförmågan under sjukfrånvaron (blankett). Även vid korttidsfrånvaro, mer än 6 tillfällen under löpande kalenderår, ska en utredning ske. Närmaste chef bevakar via Palasso vilka som varit sjuka mer än 6 tillfällen. Friskanmälan ska göras till närmaste chef senast dagen innan återgång i arbete. Om medarbetaren återinsjuknar inom 5 kalenderdagar räknas det som en förlängning av tidigare sjukperiod och därför dras ingen ytterligare karensdag. Läkarintyg ska lämnas från 8:e kalenderdagen i den nya sjukperioden. Beslut om sjukersättning/förtidspension från Försäkringskassan ska omgående skickas till lönehandläggare. Läkarintyg/ Medicinskt underlag Läkarintyget är ett underlag för bedömning av rätten till sjuklön. Läkarintyget är till för att arbetsgivaren och Försäkringskassan ska kunna bedöma om den anställde har rätt till sjuklön och sjukpenning. Intyget ger inte den anställda automatiskt rätt till sjuklön eller sjukpenning.

6 I intyget ska läkaren beskriva hur den anställdes medicinska tillstånd påverkar hennes eller hans förmåga att arbeta. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som den anställda inte klarar av att utföra på grund av sjukdom. 6 (16) Högriskskydd Om ett läkarintyg inte innehåller tillräckliga uppgifter för att bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom behöver arbetsgivaren inte acceptera läkarintyget. Tag kontakt med läkaren för ett förtydligande. Om den anställde inte lämnar ett läkarintyg den åttonde kalenderdagen som visar att hon eller han är sjuk och inte kan arbeta är du inte skyldig att betala sjuklön. Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdes arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hon eller han är förhindrad att utföra arbete. Allmänt högriskskydd Antalet karensdagar är begränsade till tio (10) under en 12-månadersperiod. Den som är sjuk mer får sjuklön från första dagen under resten av 12- månadersperioden. Särskilt högriskskydd Om den anställde har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom, som gör att han/hon ofta måste vara borta från arbetet eller medför risk för en eller flera längre sjukperioder (28 dagar) kan han/ hon få sjuklön redan från första dagen. Med "ofta" menas att antalet sjukdomsfall under ett år bedöms bli fler än tio (10). Den anställde söker själv om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Beslutet ska lämnas till lönehandläggare. Om den anställde beviljas särskilt högriskskydd får arbetsgivaren, efter skriftlig ansökan, ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan. Försäkringskassans arbete Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan som infördes den 1 juli 2008 är försäkringskassans verktyg vid bedömning av rätten till ersättning vid sjukdom. Det finns fasta avstämningspunkter där bedömningsgrunden förändras; Dag Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna hos nuvarande arbetsgivare. Dag Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.

7 Dag (16) Sjukpenning beviljas bara när försäkrad saknar arbetsförmåga på hela arbetsmarknaden och inte kan utföra något arbete hos arbetsgivaren. Sjukpenning kan utges i högst 364 dagar under en period på 450 dagar (15 mån=ramtid)). Sjukskrivningsperioder inom ramtiden läggs samman. Sammanläggning av sjukperioder. När en medarbetare sjukanmäler sig befinner hon/han sig normalt på dag 1 i rehabiliteringskedjan. Om medarbetaren är mellan två sjukperioder och har arbetat en kortare period än 90 dagar läggs sjukperioderna ihop. Det betyder att arbetsförmågan redan från början kan bedömas i förhållande till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren eller mot hela arbetsmarknaden. En period om 90 dagar innebär 90 kalenderdagar. Exempel Sofia begär sjukpenning efter att ha fått sjuklön i 14 dagar. För två månader sedan var hon också sjuk och fick sjukpenning i en sjukperiod som varade 100 dagar. Eftersom hon har arbetat mindre än 90 dagar sedan hon fick sjukpenning senast ska hennes sjukperioder läggas samman. Den första dag Sofia kan få sjukpenning befinner hon sig på dag 115 i rehabiliteringskedjan, eftersom den tidigare sjukperiodens 100 dagar läggs ihop med de 14 dagar som hon har fått sjuklön. Försäkringskassan bedömer därför hennes arbetsförmåga både i förhållande till hennes vanliga arbete och till andra arbeten som arbetsgivaren kan erbjuda redan den första dagen som hon begär sjukpenning. Dag 365- Arbetsförmågan bedöms mot hela arbetsmarknaden. Sjukpenning på fortsättningsnivå kan utgå i ytterligare 550 dagar, efter egen ansökan, med en lägre ersättningsnivå (75 %). Om sjukperioden pågått i dagar upphör försäkringen att gälla. För att omfattas av en ny sjukperiod med sjukpenning måste arbetstagaren ha arbetat minst 87 dagar. I vissa fall kan ytterligare dagar med sjukpenning beviljas. Det gäller t.ex. i de fall personen inte kan delta i någon aktivitet hos Arbetsförmedlingen och dagar med sjukpenning ( =914 dagar) egentligen tagit slut. Fortsatt sjukpenning kan beviljas vid synnerliga skäl, då bibehålles ursprunglig ersättningsnivå (80 %). Arbetsgivarutlåtande Inför att Försäkringskassan ska ta ställning till arbetsförmågan hos den anställde i annat arbete än det ordinarie, kan de begära in ett arbetsgivarutlåtande. I utlåtandet ska arbetsgivaren ange vilka möjligheter som finns att ta tillvara den anställdes arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter omplacering, anpassning eller annan rehabiliteringsåtgärd. Det är den anställde som ansvarar för att lämna in utlåtandet till Försäkringskassan.

8 Om Försäkringskassan drar in sjukpenningen I de fall Försäkringskassans utredning visar att medarbetaren har en arbetsförmåga som kan användas i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete kan Försäkringskassan dra in sjukpenningen. 8 (16) Arbetsgivaren har inte någon skyldighet att kompensera arbetstagaren ekonomiskt om inte arbete utförs. Arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering enligt Arbetsmiljölagen upphör dock inte. Kontakta därför rehabiliteringssamordnaren på personalsektionen. Boka ett möte med arbetstagaren och utred orsaken till indragningen. Tag hjälp av Företagshälsovården och gör en arbetsförmågebedömning. Mälardalens högskolas rehabiliteringsprocess Sjukfrånvaro dag 1-14 Efter karensdagen följer en sjuklöneperiod som sträcker sig fram t o m 14:e sjukdagen. Ansvarig chef är den som beslutar om rätten till sjuklön under den här perioden. För att medarbetaren ska ha rätt till sjuklön krävs det att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom/skada. Istället för sjuklön kan medarbetaren tillfälligt erbjudas andra arbetsuppgifter som han eller hon kan utföra trots sin sjukdom/skada. Ett sådant erbjudande måste medarbetaren acceptera, förutsatt att det inte innebär lägre lön. Om en medarbetare kan arbeta trots sjukdom/skada men inte resa till arbetet på vanligt sätt på grund av sjukdomen/skadan kan medarbetaren erbjudas ersättning för merkostnader för resor till arbetet istället för sjuklön(kostnaden ska vara skälig). Räknas som beskattad förmån och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter. Vid tveksamheter om rätten till sjuklön kontaktas personalchef/ personalhandläggare Sjukfrånvaro dag 15- Den 15:e sjukdagen sker automatiskt en sjukanmälan till Försäkringskassan via lönehandläggaren. Medarbetaren får hemsänt en blankett från Försäkringskassan som ska fyllas i och skickas tillbaka tillsammans med läkarintyg i original, därefter bedöms rätten till sjukpenning. Vid långvarig sjukdom förväntas medarbetaren besöka arbetsplatsen regelbundet, exempelvis vid personalmöten och APT, om så är möjligt. Vid behov utses en fadder/stödperson för att hjälpa den sjukskrivne att upprätthålla kontakten med arbetsplatsen. Kom ihåg att en sjukskriven medarbetare utan aktivitet och utan kontakt med arbetslivet snabbt kan få svårt att upprätthålla självkänsla m.m. vilket försvårar återgång i arbete.

9 Upprepad korttidssjukfrånvaro Om en medarbetare ofta är sjuk (6 tillfällen under en 12-månadersperiod) ska en utredning göras. Syftet med utredningen är att så tidigt som möjligt ta reda på om något kan göras på arbetsplatsen för att förebygga ytterligare sjukfrånvaro. Medarbetaren har möjlighet att ta med sig en facklig företrädare/skyddsombud eller någon annan till mötet. Utredningen ska dokumenteras på blankett Utredning av arbetsförmåga vid sjukfrånvaro. 9 (16) I en del fall kan det vara nödvändigt att kräva läkarintyg från första sjukdagen. Se under avsnitt Sjukanmälan/Friskanmälan. Utredning av arbetsförmåga vid sjukfrånvaro Närmaste chef ansvarar för att utredning av arbetsförmåga sker vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar. Syftet med utredningen är att ge svar på orsak till arbetsoförmågan samt åtgärder som behöver vidtas för att medarbetaren så snart som möjligt ska återgå i ordinarie arbete. Det föreligger dock ingen skyldighet att utvidga verksamheten för att skapa nya arbetsuppgifter åt medarbetaren. Utredningen ska ge svar på: orsak till arbetsoförmågan vilka åtgärder som behöver vidtas vad som gjorts tidigare hur ser prognosen ut för återgång i arbete möjlighet till deltidssjukskrivning Utredningen genomförs vid ett möte mellan chef och medarbetare och ska dokumenteras på blankett Utredning av arbetsförmåga vid sjukfrånvaro. Ansvarig chef är den som tar initiativ till mötet. Medarbetaren har möjlighet att ta med sig en facklig företrädare/skyddsombud eller någon annan till mötet. Man behöver inte vänta på återkoppling från Försäkringskassan för att påbörja planerade rehabiliteringsåtgärder som inte kräver Försäkringskassans medverkan eller godkännande. Arbetsgivaren bör hjälpa till att motivera och aktivera en sjukskriven medarbetare utan att ta över dennes ansvar för sin rehabilitering! Deltidssjukskrivning Om en medarbetare blir sjukskriven på deltid är grundregeln att varje ordinarie arbetsdag ska förkortas. I de fall detta medför svårigheter kan arbetstiden i samråd med Försäkringskassan och medarbetaren förläggas på annat sätt. Arbetstiden på deltid får ej överskridas i form av flex- eller övertid. Träning eller besök hos vårdgivare ska ske utom arbetstid. OBS! Den som är deltidssjukskriven och blir helt sjuk en eller flera dagar skall sjukanmäla sig både till arbetsgivaren och till Försäkringskassan. Försäkringskassan betalar sjukpenning för hela sjukperioden. (Sjuklön utgår ej).

10 Avstämningsmöte Ett steg i rehabiliteringen är att kalla till ett avstämningsmöte där berörda parter deltar. Mötet kan vara initierat av såväl Försäkringskassan som arbetsgivaren. Vid mötet deltar närmaste chef, rehabiliteringssamordnare vid personalsektionen, medarbetaren och representant för Försäkringskassan. Medarbetaren ska erbjudas att ta med sig en facklig företrädare/skyddsombud eller annan stödperson. 10 (16) Tidigare utredning fungerar som en utgångspunkt för diskussionen vid mötet. Syftet med avstämningsmötet är att komma fram till kortsiktiga och långsiktiga mål för medarbetaren och utifrån dessa upprätta en handlingsplan över de åtgärder som krävs. Målsättningen med rehabiliteringen ska i första hand vara återgång till ordinarie arbete. Dokumentation sker på blankett Minnesanteckningar- avstämningsmöte gällande rehabilitering. För att planera och följa upp rehabiliteringsåtgärderna kan ytterligare möten med berörda parter vara nödvändiga. Ansvarig chef ansvarar tillsammans med medarbetaren för genomförande och uppföljning av rehabiliteringsprocessen. Anpassning Om en medarbetares funktionsnedsättning blir långvarig eller bestående ska ansvarig chef, så långt det är möjligt, anpassa arbetet så att medarbetaren kan fortsätta arbeta eller återgå i arbete. Detta kan ske genom att anpassa arbetsuppgifter, arbetsmetoder, arbetstider eller något annat på arbetsplatsen. Arbetsanpassning görs utifrån ordinarie arbete vilket innebär att medarbetaren efter anpassningen ska kunna utföra ordinarie arbetsuppgifter. Är arbetsanpassning inte möjlig kan omfördelning av arbetsuppgifter inom arbetsgrupp eller arbetsplats ibland vara ett alternativ, dock är man som arbetsgivare inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter. Vid behov av arbetsanpassning kan företagshälsovården konsulteras. OBSERVERA! Arbetsanpassning eller omfördelning av arbetsuppgifter får aldrig medföra avsevärt försämrad arbetsmiljö för andra medarbetare eller att verksamhetens kvalitet påverkas negativt. Konsekvensanalys enligt SAM ska göras. Arbetshjälpmedel Om medarbetare har behov av ett arbetshjälpmedel som normalt inte hör till verksamheten kan bidrag för detta sökas hos Försäkringskassan. Viktigt att komma ihåg är att bidragsansökan måste göras innan hjälpmedlet köps in. Mer information finns på Enklare arbetshjälpmedel kan efter överenskommelse betalas av arbetsgivaren. Vid behov av arbetshjälpmedel kan företagshälsovården konsulteras.

11 Arbetsprövning och Arbetsträning Har arbetstagaren varit sjukskriven en längre tid kan arbetsprövning och/eller arbetsträning bli aktuellt. 11 (16) Arbetsprövning innebär att medarbetaren är på sin egen arbetsplats för att under högst två veckor prova sin arbetsförmåga och därmed utreda om det överhuvudtaget är aktuellt med en arbetsträning eller återgång i arbete partiellt. Arbetsprövning kan bara bli aktuellt om medarbetaren är helt sjukskriven. Om medarbetaren är partiellt sjukskriven kan arbetsprövning ske endast om det är fråga om att medarbetaren ska byta arbetsuppgifter eller för att utreda om arbetsträning är aktuellt. Arbetsträning innebär att medarbetaren är på egen eller annan arbetsplats under max tre månader. Syftet med arbetsträningen är att: arbetstagaren successivt får träna upp sin arbetsförmåga klargöra hur arbetstagarens arbetsförmåga ser ut Under arbetsträningen skall medarbetaren ha en utsedd handledare. Vare sig medarbetaren ska arbetsträna på ordinarie eller annan arbetsplats är det ansvarig chef och Försäkringskassan som tillsammans med medarbetaren ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av arbetsträningen. Gör en skriftlig planering där följande framgår: Arbetsträningens syfte och mål Arbetsträningens längd och omfattning Arbetstid och arbetsuppgifter Hur sker uppföljningen under pågående arbetsträning och efteråt Vad händer efter avslutad arbetsträning Hur fördelas ev. ekonomiskt ansvar Både arbetsprövning och arbetsträning beslutas i samråd med Försäkringskassan som under arbetsträningen betalar rehabiliteringsersättning istället för sjukpenning. Under arbetsprövning utgår sjukpenning. Arbetsfömågebedömning Om man under rehabiliteringens gång märker att medarbetaren inte klarar att komma tillbaka till ordinarie arbetsuppgifter kan en arbetsfömågebedömning göras. Denna utförs av företagshälsovården efter beställning av rehabiliteringssamordnare på personalsektionen. Utredningen ska visa vilka arbetsuppgifter medarbetaren kan klara av och blir ett viktigt instrument i en omplaceringsutredning.

12 Rätt till ledighet för att pröva annat arbete(lag 2008:265) En sjukskriven medarbetare har rätt att vara ledig för att prova annat arbete. 12 (16) Syftet är att det ska bli lättare för den sjukskrivne att prova ett arbete som passar bättre utifrån aktuell situation och därmed kunna återfå arbetsförmåga. Villkor för ledighet är att arbetstagaren haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i förhållande till ordinarie arbete under minst 90 dgr samt ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare fr.o.m. dag 91 t.o.m. dag 180 i sjukperioden. Omfattningen av ledigheten ska motsvara omfattningen på den nya anställningen. Ledigheten kan maximalt pågå under nio månader. Ledigheten ska sökas senast 2 veckor före ledighetens början. Det ska framgå av ansökan hur länge ledigheten beräknas pågå. Om medarbetaren vill avbryta ledigheten ska detta anmälas till arbetsgivaren senast 1 månad före återgång. Introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen När arbetstagaren nått maximalt antal dagar med sjukpenning överförs han/hon till Arbetsförmedlingen för att genomgå ett arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram under max 3 mån. Arbetsgivaren beviljar tjänstledighet utan lön under förutsättning att rehabiliteringen inte är så gott som fullbordad. Om en nästan fullbordad rehabilitering följs av en tjänstledighetsperiod kan följden bli att rehabiliteringen måste starta om på nytt. Kontakta alltid rehabiliteringssamordnare för råd. Avslut av rehabiliteringsarbetet Om medarbetaren återgår i ordinarie arbete När en medarbetare genomgått en rehabiliteringsprocess och återgått i ordinarie arbete, med eller utan anpassning, ska processen avslutas på ett formellt sätt. Det sker genom ett avslutande möte, där alla inblandade parter träffas och går igenom vad som genomförts och resultatet. Om medarbetaren avbryter eller inte medverkar i sin rehabilitering Om medarbetaren utan godtagbara skäl avbryter eller inte medverkar i rehabiliteringsprocessen ska rehabiliteringen anses vara avslutad. I detta läge kan arbetsgivaren överväga uppsägning av personliga skäl. Närmaste chef kontaktar personalchef för ställningstagande. Försäkringskassan meddelas.

13 Om medarbetaren inte kan återgå i arbete Om det har konstaterats att en medarbetare har en bestående funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller skada och därför inte kan återgå i arbete utifrån det egna anställningsavtalet ska möjligheten till omplacering utredas. Det är viktigt att de arbetsrättsliga konsekvenserna görs kända för medarbetaren i detta läge. 13 (16) Omplaceringsmöjligheter på Mälardalens högskola utreds av personalhandläggare. I första hand utreds möjligheter att omplacera medarbetaren till ett arbete som han eller hon kan klara utan extra insatser. I andra hand till ett arbete som han eller hon kan klara efter vissa anpassningsåtgärder. Omplaceringserbjudande delges medarbetaren skriftligt tillsammans med information om konsekvenserna av att tacka nej till ett skäligt omplaceringserbjudande. Medarbetaren ska svara skriftligt. Om en medarbetare tackar nej till skälig omplacering eller om medarbetaren inte kan erbjudas någon omplacering ska arbetsgivaren ta ställning till hur avslut ska göras. Samtliga rehabiliteringsinsatser i ärendet måste vara väl dokumenterade. Vid en uppsägning av personliga skäl måste också en dokumenterad omplaceringsutredning finnas. Av den ska följande framgå: utredningstid vilka omplaceringsalternativ som funnits under utredningstiden, inklusive kompetenskrav. om medarbetaren ej uppfyllt kompetenskraven ska detta motiveras vilken eller vilka omplaceringsalternativ som medarbetaren erbjudits om medarbetaren tackat nej till skäliga omplaceringserbjudanden En avslutning av anställningen innebär förhoppningsvis en ny inriktning på arbetslivet. För att underlätta detta kan arbetsgivaren, efter individuell prövning, i vissa fall bistå med ytterligare stöd. Detta förutsätter dock att medarbetaren säger upp sin anställning och att parterna gör en överenskommelse om åtgärden. Ny anställning på MDH Om medarbetaren tackar ja till ett omplaceringserbjudande ska ett nytt anställningsavtal skrivas. Medarbetaren bör ges möjlighet till inskolning på den nya arbetsplatsen generellt motsvarande den tid som en nybörjare behöver, ett övre riktvärde kan vara sex månader. I de fall rehabiliteringsinsatser är nödvändiga ska dessa planeras och genomföras utöver tiden för inskolning. Sjuk- eller aktivitetsersättning Får en medarbetare varaktig sjukersättning på heltid ska anställningen på Mälardalens högskola avslutas. Vid varaktig sjukersättning på deltid kvarstår den ursprungliga anställningen och ett deltidsavdrag görs i samma omfattning som den beviljade sjukersättningen. Den anställde får sedan kompensation via SPV. Tidsbegränsad sjukersättning förlängs inte efter

14 Dokumentation Utredning i original samt alla uppgifter av betydelse såsom läkarintyg, arbetsförmågebedömning m.m. samlas i ett kuvert som, när rehabiliteringen är avslutad, diarieförs och arkiveras i personakt på Personalsektionen. 14 (16) Dokumentationen omfattas av sekretess och ska därför förvaras i låst utrymme. Medarbetaren själv, chef och personalenheten har rätt att ta del av dessa arkiverade handlingar. Ekonomiskt ansvar Arbetsgivaren har ett förstahandsansvar för att vidta och finansiera arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som syftar till att medarbetaren ska återgå till arbete enligt gällande anställningsavtal. Ansvaret för dessa kostnader ligger i första hand på varje akademi/sektion/enhet.

15 Lagar mm Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns reglerat i nedanstående lagar/motsv. Varje lag följs av en kort beskrivning av innehållet. 15 (16) Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Arbetsgivaren ska enligt 3 kap, 2a organisera arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering så att övriga skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring fullgörs. Socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110) Enligt 30 kap 6 ska arbetsgivaren efter samråd med medarbetaren lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att medarbetarens behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Arbetsgivaren ska i övrigt medverka till att behovet av rehabilitering klarläggs. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. I 7 regleras att medarbetare är skyldiga att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga rehabiliteringsbehov och att aktivt medverka i rehabiliteringen. Arbetsanpassning och rehabilitering ( AFS 1994:1) Arbetsgivare ska kontinuerligt ta reda på vilka behov av arbetsanpassning och rehabilitering medarbetare har. För medarbetare som har behov av arbetsanpassning och rehabilitering ska arbetet med detta påbörjas så tidigt som möjligt. Lagen om sjuklön (SFS 1991:1047) Reglerar medarbetares rätt till sjuklön. Övriga regler som kan bli aktuella finns i: Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80)

16 Checklista 16 (16) Medarbetaren gör sjukanmälan enligt rutin på arbetsplatsen. Chef kontaktar medarbetaren senast 3:e sjukdagen. Medarbetaren visar läkarintyg från 8:e kalenderdagen i sjukfrånvaron. Chef/motsvarande håller kontinuerlig kontakt med medarbetaren under hela sjukskrivningstiden. Chef kallar medarbetaren till utredning inom de första 14 dagarna i sjukperioden alt. vid upprepad korttidsfrånvaro (fler än 6 tillfällen under en 12-månadersperiod). Facklig representant/skyddsombud/annan stödperson kan delta. Medarbetaren har ansvaret. Skriftlig handlingsplan med tidplan för återgång i arbete ska upprättas i samarbete med Försäkringskassan. Genomförande och uppföljning av handlingsplan ska ske. Rehabiliteringssamordnare ger vid behov stöd till chefer i alla delar av processen kring utredning, arbetsanpassning och återgång i arbete efter sjukskrivning.

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Reviderad: 2016-04-14. Kontrollerad: 2017-06-13 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Information till alla medarbetare vid sjukskrivning och rehabilitering

Information till alla medarbetare vid sjukskrivning och rehabilitering Information till alla medarbetare vid sjukskrivning och rehabilitering JUNI 2018 Foto: Jonas Kullman Information till alla medarbetare vid sjukskrivning och rehabilitering Att du som medarbetare ibland

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Riktlinje för och anpassnings- och rehabiliteringsarbete vid Malmö universitet

Riktlinje för och anpassnings- och rehabiliteringsarbete vid Malmö universitet 2018-08-27 Dnr. LED 1.3-2018/69 1 (av 7) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande/Titel: Giltighetstid: Dokumentansvarig/Funktion: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Riktlinje

Läs mer

Handlingsplan rehabilitering. Dokumentansvarig: Personalenheten Beslutat: , KF 112

Handlingsplan rehabilitering. Dokumentansvarig: Personalenheten Beslutat: , KF 112 Handlingsplan rehabilitering Dokumentansvarig: Personalenheten Beslutat: 2015-06-01, KF 112 1 Handlingsplan rehabilitering... 3 1. Ansvar och förhållningssätt... 3 1.1 Chefen (arbetsgivaren) ansvarar för

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland. Information Arbetsgivardagen 11 oktober 2018

Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland. Information Arbetsgivardagen 11 oktober 2018 Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland Agenda för dagen Sjukförsäkringens regelverk Sjukskriven vad händer? Olika roller i sjukskrivningsprocessen Alternativ till

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Försäkringsmedicin Om socialförsäkringen

Försäkringsmedicin Om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Ansvar i Rehabiliteringsarbetet Försäkringskassan har samordningsansvar Individen har ansvar att medverka i rekommenderad Rehabilitering Arbetsgivaren för Anpassning och Rehabilitering

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv

Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv En arbetsgivares perspektiv på uppdrag och ansvar avseende sjukskrivning och rehabilitering och hur vi utvecklar samverkan med vården Hanna

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2015-10-13 Kommunledningsförvaltningen Den 15/12-2014 fastställdes en ny rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun (bilaga 1). Nu läggs resurser på att skapa

Läs mer

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter:

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter: 1 STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-19 Arbetslivsinriktad rehabilitering Detta dokument ersätter En guide för rehabiliteringsarbetet 2007-10-30, Sammanfattning av rehabiliteringsprocessens tre steg 2007-10-30,

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-08 Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje Inledning Rehabiliteringsarbetet i Älvsbyns kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings-

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 20 Olofströms kommun Rehabiliteringsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Utgångspunkt för rehabiliteringsarbete...3 4 Ansvar och roller...4

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Vägledning vid rehabiliteringsarbete

Vägledning vid rehabiliteringsarbete Kommunkontoret Vägledning Antagen 2005-06-20 2009-09-01 Vägledning vid rehabiliteringsarbete Lindesbergs kommun har ett arbetsmiljöansvar och därmed ett medansvar för samtliga medarbetares hälsa. Det är

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Riktlinjer för rehabilitering

Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för rehabilitering KOMMUN Vilhelmina kommuns arbetsmodell Dag 1- Sjukanmälan registreras Medarbetaren sjukanmäler sig till sin arbetsledare/chef eller enligt gällande rutiner på arbetsplatsen.

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND PRSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTKNIKFÖRBUND Fastställd av förbundsdirektionen 2011-0-24 82 2011-04-1 1(9) MÅL - att den anställde återfår sin arbetsförmåga och kan återgå till ordinarie arbete.

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering. Gäller från och med

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering. Gäller från och med Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Gäller från och med 2018-10-02 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Dnr 1-652/2018 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Förebyggande arbete... 4 3.

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-23 1 (1) Sida 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Bakgrund Personavdelningen har reviderat handlingsplan för rehabilitering

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius FÖRORD Rehabiliteringsarbetet i Luleå kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. En effektiv och tydlig rehabilitering är en angelägenhet för hela organisationen

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitalo Linköping 2018-01-17 1 Mjölbyfabriken Mjölbyfabriken i siffror 2200 anställda 1325 i produktionen Andel kvinnor/män 16% / 84% 2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro:

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Älvsbyns kommuns riktlinjer för arbetslivsinriktad

Älvsbyns kommuns riktlinjer för arbetslivsinriktad 1(9) STYRDOKUMENT DATUM 2018-09-10 Älvsbyns kommuns riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Inledning Rehabiliteringsarbetet i Älvsbyns kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara

Läs mer

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE Sektion Personal Rehabilitering Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet Mars 2015/EE 1 Innehåll Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet 3 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? 5 Tidiga signaler

Läs mer

RUTINER FÖR REHABILITERING

RUTINER FÖR REHABILITERING RUTINER FÖR REHABILITERING LYCKSELE KOMMUN Ersätter Rehabiliteringspolicy Riktlinjer och handlingsplan fastställt av Personalnämnden 2013-05-16 31 Skapad av HR-enheten 2016-05-19 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Systema(skt rehabiliteringsarbete

Systema(skt rehabiliteringsarbete Systema(skt rehabiliteringsarbete Hur kan man arbeta proak.vt med sjukfrånvaron? Frukostmöte 160920 Rehabilitering och arbetsanpassning Definitioner Rehabilitering Är ett samlingsbegrepp för åtgärder

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer Socialförsäkringen Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring Innehåll Fakta Ansvar i rehabiliteringsarbetet Försäkringskassans uppdrag Rehabilitering Utredningstid och negativa beslut

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen Mittuniversitetet Personalavdelningen ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Idag finns det tre rehabiliteringsområden: medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukvården eller företagshälsovården

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 9 januari 2003 NR. 1/2003 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 Arbetsgivaren är enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) skyldig att

Läs mer

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro?

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Innehåll Fakta Försäkringskassans uppdrag Arbetsgivarens ansvar Sjukpenning Rehabiliteringspenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram 3.0

Regeringens åtgärdsprogram 3.0 Regeringens åtgärdsprogram 3.0 11 initiativ för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum 1. En utredning om "normalt förekommande arbete" och "särskilda skäl" 2. Förstärkt arbete inom

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÄRGELANDA KOMMUN Rehabiliteringspolicy För Färgelanda kommun Per Wahlén 2016-01-29 Dnr: 2016/108 Version: 1 Beslutad Kommunfullmäktige 2016-04-13, 64 Innehållsförteckning 1 Rehabilitering... 2 Sekretess...

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=r9yuidnmcsw&feature=youtu.be Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning

Läs mer