Måttbandet nr 246 hösten 2015

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måttbandet nr 246 hösten 2015"

Transkript

1 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne Elionor Briling Elisabeth Jonsson Höök

2 2 (17) Skolor per linje inkl elevtal FårösundSlitelinjen Romalinjen Solbergalinjen Södervärnslinjen KlinteSudretlinjen Friskolor Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Fårösund Dalhem 11 8 Tjelvar 51 Gråbo Garda Montessori 14 5 Lärbro Endre 15 9 Solberga 42 Terra Nova Stånga 6 10 Gute Fole Roma Allé Lyckåker Havdhem Athene Fa 7 7 Stenkyrka 13 5 Kräklingbo 3 9 Norrbacka Västerhejde Öja 7 5 Athene Vi Solklint Vänge 10 6 St Hans Eskelhem 7 11 Högby Orion 5 10 Väskinde Klinte Sanda 22 Summa: Läsförståelse Under läsåret 2013/2014 har en gemensam språkplan för Barn- och utbildningsförvaltningen implementerats. Barn- och utbildningsnämnden har i nämndens styrkort angett att minst 90 % av eleverna skall uppnå, för åldersgruppen, fastställd nivå. För att mäta elevernas läsförståelse används ett antal material angivna i Språkplanen. Sammanställning av dessa resultat görs på förvaltningen och redovisas som färgmarkeringar där rött betyder ett anmärkningsvärt lågt resultat som indikerar stödbehov, gult markerar ett resultat som måste följas upp och grön färg står för ett, för åldersgruppen, godtagbart resultat. Rektor ansvarar för att man på varje skola följer upp och organiserar undervisningen på ett sådant sätt att enskilda elever får den undervisning som kan ge förutsättningar för det fortsatta lärandet. Språklig medvetenhet, förskoleklass Screening görs höst och vår och det är höstens resultat som redovisas här. Kommunen Elevtal F-klass Poäng 0-8 Poäng 9-13 Poäng Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 9% 13% 26% 24% 65% 63% andel kommun 11% 25% 64% Läsning & Stavning, årskurs 2: Screening görs under höstterminen Kommunen Elevtal åk 2 Percentil 0-29 Percentil Percentil Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 11% 18% 14% 19% 75% 63% andel kommun 15% 16% 69% Vilken bild är rätt, årskurs 2: Screening görs under höstterminen Kommunen Elevtal åk 2 Stanine 1-2 Stanine 3 Stanine 4-9 Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 6% 18% 7% 11% 86% 70% andel kommun 13% 9% 78%

3 3 (17) Resultat på nationella ämnesprovet i svenska årskurs 3, delprov läsförståelse Årskurs 3 gör nationellt prov i svenska som består av 8 delprov vara 4 är för att mäta läsförståelse. Nedan visas hur stor andel elever linjevis som har uppnått kravnivån per delprov. Högst andel elever som uppnått kravnivån på delproven i läsförståelse har Romalinjen och lägst andel har eleverna inom Klinte/Sudretlinjen.

4 4 (17) Läsning & Stavning, årskurs 5: Screening görs under höstterminen Diagnostiska Läs- och skrivprov, årskurs 5: Screening görs under höstterminen

5 5 (17) Resultat årskurs 3 Här redovisas hur stor andel av eleverna i årskurs 3 som bedömts ha nått kunskapskrav för godtagbara kunskaper enligt läroplanen, Lgr11. Antal elever kommunen Flickor Pojkar Totalt Elever som uppfyllt målen Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel % % % % % % % % % % % % Andel elever som bedömts uppnå kunskapskraven i matematik visar en differens med 11 procentenheter mellan Klinte/Sudretlinjens 84 % och Solberga- och Södervärnslinjernas 95%. Högsta måluppfyllelsen nås i NO respektive SO-ämnena och det är återigen en högre andel som inte når upp till kraven i svenska. Lägst andel redovisas inom Klinte/Sudretlinjen med 83 % och högst andel på Romalinjen med 97 %. Resultat årskurs 6 Årskurs 6 bedöms enligt betygsskalan A-F och där A-E anger i vilken mån eleverna har uppnått kunskapskraven i ämnet; A är högsta betyg och E är lägsta. Har betyget F satts har kunskapskraven inte uppnåtts. Nedan redovisas antal och andel elever per linje som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt Resultat 2014 FårösundSlite 3 10,3% 7 18,4% 10 14,9% 13,2% Roma 2 5,9% 1 4,5% 3 5,4% 9,8% Solberga 8 10,7% 8 10,1% 16 10,4% 21,0% Södervärn 7 11,1% 19 20,2% 26 16,6% 11,0% KlinteSudret 7 16,3% 11 22,4% 18 19,6% 17,5%

6 6 (17) Romalinjen tillsammans med Solbergalinjen har högsta andel elever som erhållit betyg A-E i kommunen. I de övriga linjerna varierar andelen dels mellan flickor och pojkar, dels mellan linjerna. Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Matematik är det ämne där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå. Det är en större andel pojkar än flickor som inte har uppnått kunskapskraven för årskurs 6. Skillnaden består mellan könen i alla ämnen utom i de praktiskt estetiska ämnena.

7 7 (17) Resultat åk 7 Årskurs 7 bedöms enligt betygsskalan A-F. Nedan redovisas antal och andel elever per skola som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen Resultat 2014 flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt Fårösund 2 11,8% 3 33,3% 5 19,2% 42,9% Solklint 3 15,0% 4 25,0% 7 19,4% 28,6% Roma 7 30,4% 8 44,4% 15 36,6% 18,0% Solberga 10 14,9% 22 25,6% 32 20,9% 21,5% Södervärn 12 21,1% 7 14,6% 19 18,1% 18,0% Klinte inkl Sudermattis 2 18,2% 13 68,4% 15 50,0% 50,0% Högby 3 16,7% 9 25,0% 12 22,2% 28,6% Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 7 vt 2015 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik Religion Samhällsk Slöjd Svenska Teknik Mod.språk Flickor 2,1% 2,2% 4,9% 3,1% 5,8% 2,3% 0,9% 2,2% 2,6% 10,9% 1,3% 2,1% 2,1% 0,9% 3,1% 1,8% 2,6% Pojkar 9,0% 5,7% 12,8% 10,5% 9,7% 8,1% 1,8% 7,2% 9,3% 17,6% 4,2% 10,1% 8,9% 4,4% 12,0% 6,0% 2,8% Alla 5,8% 4,0% 9,0% 7,4% 7,8% 5,3% 1,4% 4,8% 6,2% 14,5% 2,9% 6,8% 6,1% 2,7% 7,7% 4,6% 2,7% Matematik och engelska är de ämnen där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå.

8 8 (17) Resultat åk 8 Årskurs 8 bedöms enligt betygsskalan A-F. Nedan redovisas antal och andel elever per skola som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen Resultat 2014 flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt Fårösund 5 38,5% 3 37,5% 8 38,1% 28,0% Solklint 2 16,7% 3 20,0% 5 18,5% 31,8% Roma 6 24,0% 3 11,5% 9 17,6% 25,5% Solberga 15 20,0% 22 25,3% 37 22,8% 23,0% Södervärn 11 17,2% 14 25,9% 25 21,2% 16,7% Klinte inkl Sudermattis 8 53,3% 12 60,0% 20 57,1% 29,4% Högby 7 31,8% 5 25,0% 12 28,6% 27,9% Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 8 vt 2015 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik Religion Samhällsk Slöjd Svenska Teknik Mod.språk Flickor 4,8% 2,0% 9,5% 6,4% 4,0% 4,8% 2,8% 4,8% 6,8% 15,4% 2,4% 2,8% 4,4% 4,0% 6,3% 2,4% 1,6% Pojkar 4,9% 5,3% 10,1% 6,1% 6,7% 4,9% 3,6% 4,8% 5,7% 14,9% 3,2% 4,9% 6,1% 2,8% 9,3% 2,4% 4,8% Alla 4,8% 3,6% 9,8% 6,2% 5,4% 4,8% 3,2% 4,8% 6,0% 15,1% 2,8% 3,8% 5,2% 3,4% 7,8% 2,4% 3,4% Matematik är det ämne där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå. Nedan visas på kommunnivå andelen elever som inte fått betyg A-E i årskurserna 6-8

9 9 (17) Resultat åk 9 I årskurs 9 redovisas både antal och andel elever som fått fullständigt betyg, meritvärde, och antal och andel elever som uppnått minst behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Totalt antal elever Andel elever med minst betyg E i En, Ma och Sv samt ytterligare 5 ämnen* Antal Procent 9 vt 2014 flickor pojkar flickor pojkar totalt totalt Fårösundsskolan % 92% 96% 83% Solklintsskolan % 70% 81% 74% Romaskolan % 78% 82% 79% Solbergaskolan % 87% 80% 89% Södervärnsskolan % 89% 91% 90% Klinteskolan % 75% 85% 90% Högbyskolan % 85% 90% 81% KOMMUNEN inkl u-grupper % 85% 85% 86% Atheneskolan % 94% 94% 97% Guteskolan % 100% 77% 76% Orionskolan 8 100% 100% 100% FRISKOLOR % 95% 89% *) Behörighet till minst gymnasiets yrkesprogram Totalt antal elever Andel elever med fullständigt betyg* Antal Procent 9 vt 2014 flickor pojkar flickor pojkar totalt totalt Fårösundsskolan % 85% 92% 58% Solklintsskolan % 70% 81% 64% Romaskolan % 59% 68% 66% Solbergaskolan % 83% 75% 81% Södervärnsskolan % 82% 86% 84% Klinteskolan % 60% 76% 83% Högbyskolan % 74% 82% 74% KOMMUNEN inkl u-grupper % 77% 80% 78% Atheneskolan % 94% 90% 87% Guteskolan % 88% 65% 60% Orionskolan 8 100% 100% 100% FRISKOLOR % 93% 91% *) Inkluderar elever som ej fått betyg i något ämne/har anpassad studiegång Andel elever totalt i regionen med fullständigt betyg samt behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program är i stort oförändrat mot Det är stora variationer mellan skolorna och en delförklaring kan vara att det är få elever på fem av skolorna vilket innebär att om ett fåtal elever inte når kunskapskraven ger det stort utslag i procent. Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 9 vt 2015 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik Religion Samhällsk Slöjd Svenska Teknik Mod.språk Flickor 8,3% 4,2% 8,8% 10,5% 9,2% 10,5% 5,0% 7,5% 10,9% 11,7% 4,6% 10,2% 10,6% 4,1% 9,5% 9,2% 2,1% Pojkar 9,7% 8,2% 8,2% 8,6% 10,0% 9,7% 6,8% 9,0% 10,1% 13,4% 5,6% 10,8% 9,0% 7,1% 7,1% 7,1% 5,5% Alla 9,0% 6,3% 8,4% 9,4% 9,6% 10,0% 5,9% 8,3% 10,4% 12,6% 5,1% 10,6% 9,7% 5,6% 6,9% 8,1% 3,7%

10 10 (17) Nedan visas andelen elever med fullständigt betyg för åren , totalt för regionen och könsfördelat för kommunen. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fårösund -skolan Fullständigt betyg åk 9 regionen % 80% 65% 79% 69% 47% 71% 96% 80% % 75% 85% 83% 82% 73% 73% 96% 85% % 64% 66% 81% 84% 83% 74% 87% 60% % 81% 68% 75% 86% 76% 82% 90% 65% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fullständigt betyg åk 9 kommunen flickor Fårösunds -skolan Södervärn -skolan Solklintskolan Romaskolan Solbergaskolan Södervärnskolan Klinteskolan Högbyskolan Atheneskolan Guteskolan Solklintskolan Romaskolan Solbergaskolan Klinteskolan Högbyskolan KOMMUN EN % 83% 63% 84% 73% 56% 71% 76% % 100% 86% 93% 83% 80% 85% 88% % 63% 80% 82% 78% 82% 76% 79% % 83% 82% 68% 89% 100% 100% 82%

11 11 (17) Fullständigt betyg åk 9 kommunen pojkar 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fårösunds -skolan Södervärn -skolan Solklintskolan Romaskolan Solbergaskolan Klinteskolan Högbyskolan KOMMUN EN % 76% 68% 73% 67% 40% 71% 70% % 50% 85% 73% 82% 67% 57% 75% % 60% 57% 81% 88% 83% 70% 77% % 70% 59% 83% 82% 60% 74% 77% Diagrammen visar att det är skillnader mellan åren. Genomgående är dock att andelen pojkar som har fullständigt betyg är lägre än flickornas med undantag för Solbergaskolan. Meritvärde* år 9 vårterminen Antal elever flickor pojkar totalt totalt totalt Fårösundsskolan ,5 214, Solklintskolan ,2 195, Romaskolan ,2 186, Solbergaskolan ,5 225, Södervärnsskolan ,7 229, Klinteskolan ,4 186, Högbyskolan ,1 204, KOMMUNEN inkl u-grupper ,9 213, Atheneskolan Guteskolan , *) Meritvärde beräknas på betyg i 16 ämnen samt även för moderna språk, d v s 17 ämnen och maxvärde = 340. Elever utan betyg A-E i något ämne (motsvarande 0 i meritvärde) är inte med i beräkningen Kommunens meritvärde var år så meritvärdet har ökat något, till 225. Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde har tidigare ökat något för varje år men 2014 var det ett trendbrott som håller i sig även År 2013 var flickornas snittmeritvärde 34 poäng högre än pojkarnas, 2014 var flickornas snittmeritvärde 24 poäng högre och 2015 är skillnaden 22 poäng. Det kvarstår dock stora skillnader mellan könen på alla skolor utom Solbergaskolan. Följande diagram visar hur meritvärdet har förändrats mellan åren

12 12 (17)

13 13 (17) Jämförelse mellan slutbetyg och ämnesprovbetyg åk 9 En jämförelse mellan slutbetyg och ämnesprovbetyg (nationella prov) har sammanställts för engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk. I diagrammen anges om slutbetyget är högre, lika eller lägre än ämnesprovbetygen. Medräknat i andel med högre betyg ingår de elever som inte genomfört hela eller delar av provet och därmed inte fått ämnesprovbetyg men har fått betyg A-E i slutbetyg. Medräknat i andel lika betyg ingår elever som inte fått ämnesprovbetyg och som fått betyg F eller (betygsunderlag saknas). Avvikelser som är upp till ca 20% kan anses vara inom acceptabel nivå då betygsbedömningen ska ta hänsyn till fler faktorer än endast resultatet på nationella provet.

14 14 (17) I engelska är avvikelsen mellan NP och slutbetyg inom normalspannet med undantag för Solklintskolan och Klinteskolan. och många elever har fått lägre slutbetyg än ämnesprovbetyg. I Fårösundskolan har eleverna till 100 % fått lika slutbetyg som provbetyg. Jämförelsen för matematik visar på större differenser än för engelska men där har många elever fått ett högre slutbetyg än provbetyg på NP. Största avvikelsen visar Romaskolan, Klinteskolan och Högbyskolan. Jämförelsen för svenska/svenska som andra språk visar att differensen mellan provbetyg och slutbetyg är stor på alla skolor utom Fårösundskolan och Romaskolan där andelen som fått annat slutbetyg än provbetyg är cirka 20 %.

15 15 (17) SKL:s satsning PISA 2015 Region Gotland deltar i SKL:s satsning med syfte att resultatet i matematik ska förbättras såväl på Gotland som i hela Sverige. Nedan följer de kommunala gotländska skolornas resultat i förhållande till de av BUN fastställda målen för satsningen. Betygsresultat * Minst 95% av eleverna i åk 9 ska ha betyget E-A. Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 94% 88% % 91% 89% % 88% 87% * Andelen elever i åk 6-8 med betyget E-A ska öka jämfört med Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 91% 93% % 93% 89% % 91% 93% % 91% 86% % 88% 84% % 89% 81% % 85% 87% % 88% 84% % 85% 85% * Andelen elever med betyget C-A i åk 6-9 ska öka jämfört med Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 58% 54% % 53% 46% % 49% 44% % 37% 31% % 38% 34% % 35% 33% % 39% 32% % 43% 36% % 34% 32% % 38% 31% % 40% 35% % 45% 34% * Skillnaden mellan resultaten utifrån kön ska minska. 2015: Det går inte att dra några slutsatser efter endast tre års uppföljning.

16 16 (17) Resultat på Nationella proven * Minst 90% av eleverna i åk 3 har nått godkänd kravnivå i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt Flickor Pojkar % 70% 66% % 72% 64% % 78% 80% * Minst 95% av eleverna i åk 6 har provbetyg E eller högre i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt % % % * Minst 92% av eleverna i åk 9 har provbetyg E eller högre i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt % % %

17 17 (17) * Minst 12 % av eleverna i åk 9 har provbetyg A i matematik på Nationella proven 2015 År Totalt % % % Övrigt * Det ska finnas någon utsedd ämnesansvarig matematiklärare på samtliga skolområden. * Ht 2015: Lärare som undervisar i matematik ska ha rätt behörighet.

Måttbandet nr 229 september 2013

Måttbandet nr 229 september 2013 1 (16) Måttbandet nr 229 september 2013 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2015/91 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum 5 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Måttbandet 2015 Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 Förslag

Läs mer

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Handläggare Telefon +46 (0)498 26 3391 E-post per_olof.sahlberg@gotland.se Diarienr BUN Datum 2012-08-27 Tjänsteskrivelse Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Expediering

Läs mer

Måttbandet nr 231 januari 2014

Måttbandet nr 231 januari 2014 Måttbandet nr 231 januari 2014 Betygsstatistik höstterminen 2013 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Betygsstatistik höstterminen 2013 I detta Måttband redovisas en del av den betygsstatistik som

Läs mer

Måttbandet nr 2 våren 2016

Måttbandet nr 2 våren 2016 Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 1 (13) Statistik uppföljning - utvärdering Måttbandet nr 2 våren 2016 Sammanställning av elevenkät i årskurs 3 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Besöksadress

Läs mer

Måttbandet nr 233 februari 2014

Måttbandet nr 233 februari 2014 1 (17) Måttbandet nr 233 februari 2014 Enkät till elever skolår 5 Sammanställning av svaren. Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen 2 (17) Hur tycker DU det är i skolan? Enkät till elever skolår 5 hösten

Läs mer

Måttbandet nr 172 november 2008

Måttbandet nr 172 november 2008 Måttbandet nr 172 november 2008 Eleverna i årskurs 5 ger också i år verksamheten ett mycket gott betyg! Sammanställning av elevernas enkätsvar Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn-

Läs mer

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Slutbetyg med Salsa, grundskolan årskurs 9 vårterminen 2014 Betygsstatistik höstterminen 2014 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Slutbetyg grundskola årskurs 9

Läs mer

Måttbandet nr 187 november 2009

Måttbandet nr 187 november 2009 Måttbandet nr 187 november 2009 Eleverna i årskurs 5 ger också i år verksamheten ett mycket gott betyg! Sammanställning av elevernas enkätsvar Gunilla Carlson planeringssekreterare - 1 - GOTLANDS KOMMUN

Läs mer

Måttbandet nr 242 våren 2015

Måttbandet nr 242 våren 2015 1 (15) Måttbandet nr 242 våren 2015 Enkät till elever skolår 5 Sammanställning av svaren. Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen 2 (15) Hur tycker DU det är i skolan? Enkät till elever skolår 5 hösten

Läs mer

Måttbandet nr 238 september 2014

Måttbandet nr 238 september 2014 1 (15) Måttbandet nr 238 september 2014 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

BUN. BUN 2009/96:63 Skolinspektionen 2009: Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan i Gotlands Kommun

BUN. BUN 2009/96:63 Skolinspektionen 2009: Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan i Gotlands Kommun GOTLANDS KOMMUN 2009-06-10 Barn och utbildningsförvaltningen BUN BUN 2009/96:63 Skolinspektionen 2009:1352-31 Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan i Gotlands

Läs mer

Måttbandet nr 215 december 2011

Måttbandet nr 215 december 2011 Måttbandet nr 215 december 2011 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2011 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade Salsavärden för betygsresultat skolår 9 juni 2011 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Eleverna i skolår 5 ger skolverksamheten ett mycket gott betyg!

Eleverna i skolår 5 ger skolverksamheten ett mycket gott betyg! Eleverna i skolår 5 ger skolverksamheten ett mycket gott betyg! Sammanställning av enkät till alla elever i skolår 5 hösten 2004. Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av skolresultat för förskoleklass och grundskola läsår Dnr BUN15/

Uppföljning av skolresultat för förskoleklass och grundskola läsår Dnr BUN15/ Anna Maria Svensson Chef enheten kvalitet och administration anna-maria.svensson@ekero.se Uppföljning av skolresultat för förskoleklass och grundskola läsår 2014-2015 Dnr BUN15/153-611 Sammanfattning Statistiken

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan i Gotlands Kommun

Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan i Gotlands Kommun Handläggare FoG Bisse Carlsson Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Diarienr BUN 2010/282 Skolinspektionen 31-2010:2209 1 (1) Datum 2010-08-24 Tjänsteutlåtande Expediering till:

Läs mer

Måttbandet nr 176 mars 2009

Måttbandet nr 176 mars 2009 Måttbandet nr 176 mars 2009 Enkät till elever i skolår 8 våren 2009 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommun Kommunkod. 77,4 - andel (%) elever som är behöriga till yrkesprogram. 87,5 - andel (%) elever som är behöriga till högskoleförberedande program

Kommun Kommunkod. 77,4 - andel (%) elever som är behöriga till yrkesprogram. 87,5 - andel (%) elever som är behöriga till högskoleförberedande program Skolblad avseende Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel Fax www.skola.gavle.se/storasatra Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid 04172 Skolbladet presenterar

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 PM Slutbetyg i grundskolans årskurs 9 2018 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2018. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Resultatprofil. Alsike skola. Läsåret 2016/2017

Resultatprofil. Alsike skola. Läsåret 2016/2017 Resultatprofil Alsike skola Läsåret 2016/2017 Vad är en resultatprofil I resultatprofilen redovisas respektive skolas organisation, antal elever och pedagogisk personal, resultat som uppnåtts hos eleverna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Anton Utbildning AB Org.nr. 556602-4906 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Antonskolan Blekedamm i Kristianstads kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 44-2017:6415

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Grundskoleförvaltningen. Preliminära skolresultat vårterminen

Grundskoleförvaltningen. Preliminära skolresultat vårterminen Grundskoleförvaltningen Preliminära skolresultat vårterminen 2019 2019-06-20 Innehåll Begreppsförklaringar Viktiga slutsatser Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 Vad händer nu? 2 Preliminära siffror

Läs mer

Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den

Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den kommunala skolan grundskolan som klarat samtliga delprov

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Måttbandet nr 163 mars 2008

Måttbandet nr 163 mars 2008 Måttbandet nr 163 mars 2008 Enkät till elever i skolår 8 våren 2008 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Dnr 2018/BUN 0086 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Tyresö kommunala grundskolor 2018-08-08 Tyresö kommun / 2018-08-08 2 (18) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2018-08-08 3 (18)

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Enheten för utbildningsstatistik 2011-11-08 Dnr 71-2011:14 1 (12) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade systemet delades ut för första

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Skolvägen 2 93144 SKELLEFTEÅ Tel http://wwwskelleftease/skola/grundskola Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Skellefteå Skellefteå 2482 Grundskola

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Broskolan AB Org.nr. 556709-1391 Maria.nordberg@broskolan.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Broskolan AB Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Beslut Dnr 44-2018:11707

Läs mer

Betyg i årskurs 6, vårterminen 2018

Betyg i årskurs 6, vårterminen 2018 Betyg i årskurs 6, vårterminen 2018 Diarienummer: 2018.00225 Sara Brundell Anders Lundahl Skolverket Rapport 1 (8) Sammanfattning... 2 Andel elever med godkända terminsbetyg... 2 I engelska erhöll fler

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsrapport Valla skola

Verksamhetsrapport Valla skola Verksamhetsrapport V skola Rektor: Ann-Britt Eriksson : 2017-09-07 www.katrineholm.se 2 (9) Vår handläggare Verksamhetsrapport för V skola september 2017 V skola är en kommunal grundskola i Katrineholms

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 790 ORSA Tel http://wwworsase Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa Orsa 2034 Grundskola 19694910 Skolbladet

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Hagnässkolan Hagnäsvägen 1-3 19637 KUNGSÄNGEN Tel http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-ochunga-6-16-ar/kommunala-skolor/hagnasskolanhtml Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun

Läs mer

Rapport om utbildningsresultat i grundskolan 2009, samt genomsnittlig betygspoäng nationella program i gymnasieskolan 2008 och 2009

Rapport om utbildningsresultat i grundskolan 2009, samt genomsnittlig betygspoäng nationella program i gymnasieskolan 2008 och 2009 1(8) BUN 2009/0394 Rapport om utbildningsresultat i grundskolan 2009, samt genomsnittlig betygspoäng nationella program i gymnasieskolan 2008 och 2009 Rapporten grundar sig på 1. Mätning av elevers läsutveckling

Läs mer

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor.

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 Resultat i grundskolans årskurs 9 2017 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2017. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas SIRIS.

Läs mer

Typ av huvudman. Stiftelsen Hannaskolan Konfessionell Örebro 1880 Grundskola Inriktning Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Typ av huvudman. Stiftelsen Hannaskolan Konfessionell Örebro 1880 Grundskola Inriktning Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Hannaskolan Egnahemsgatan 2 70347 ÖREBRO Tel http://wwwhannaskolannu Typ av huvudman Huvudman Inriktning Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Enskild Stiftelsen Hannaskolan Konfessionell

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 16/17

Resultatsammanställning läsåret 16/17 Dnr 2017/BUN 0107 Resultatsammanställning läsåret 16/17 Tyresö kommunala grundskolor 2017-09-05 Tyresö kommun / 2017-09-05 2 (21) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2017-08-03 3 (21) Innehållsförteckning

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Klockarhagsskolan Klockarvägen 6 71234 HÄLLEFORS Tel http://wwwhelleforsse Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Hällefors Hällefors 1863 Grundskola

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

BEMANNING AV REKTORSORGANISATIONEN FRÅN

BEMANNING AV REKTORSORGANISATIONEN FRÅN Bilaga till beslut 2007-10-05 BEMANNING AV REKTORSORGANISATIONEN FRÅN 2008-01-01 Fårösundslinjen Fårö skola, grundskola F-3, fritidshem Fårösundsskolan Grundskola F-9, fritidshem Sjöliljan Fårösunds ro

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Brytstugevägen 2 25461 HELSINGBORG Tel Fax wwwsallybauerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Helsingborg 1283 Skolform Grundskola Skolenhetskod 128310501 Skolid

Läs mer

Måttbandet nr 147 mars 2007

Måttbandet nr 147 mars 2007 Måttbandet nr 147 mars 2007 Eleverna i skolår 8 våren 2007 ger verksamheten ett gott betyg! Sammanställning av elevernas svar. Gunilla Carlson Planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Grundskolan. Utbildningskontoret. Rapport Resultatredovisning2018

Grundskolan. Utbildningskontoret. Rapport Resultatredovisning2018 Ärende 6 Utbildningskontoret Rapport 2018-08-13 Resultatredovisning2018 Grundskolan Anki Frohm Biträdande verksamhetschef grundskola Utbildningskontoret E-post: ann-kristin.frohm@sodertalje.se VT 2014

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

PM Delrapport om utbildningsresultat i grundskolan 2009

PM Delrapport om utbildningsresultat i grundskolan 2009 1(6) BUN 2009/0182 Delrapport om utbildningsresultat i grundskolan 2009 Rapporten grundar sig på 1. Mätning av elevers läsutveckling åk 1, 3 och 6 Elevernas läsutveckling mäts varje år på våren med hjälp

Läs mer

Uppföljning nationella prov/ämnesprov och betyg (2013)

Uppföljning nationella prov/ämnesprov och betyg (2013) 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tommy Nilsson Uppföljning nationella prov/ämnesprov och betyg (2013) Inledning Den nu gällande skollagen började gälla den 1 juli 2011. Med den kom även nya regleringar avseende

Läs mer

PM - Terminsbetyg i årskurs 6. Vårterminen 2018

PM - Terminsbetyg i årskurs 6. Vårterminen 2018 PM - Terminsbetyg i årskurs 6 Vårterminen Sammanfattning Redovisningen avser terminsbetygen i årskurs 6 vårterminen. Jämförelser görs med tidigare års resultat. 275 elever i Nynäshamns kommun erhöll ett

Läs mer

Resultatredovisning betyg HT 2017 årskurs 6 till 9

Resultatredovisning betyg HT 2017 årskurs 6 till 9 Ärende 6 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Resultatredovisning betyg HT 2017 årskurs 6 till 9 Dnr UN 18/12 Sammanfattning av ärendet Enligt den av nämnden

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 1 (9) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2013 1 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg sätts,

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 15/16

Resultatsammanställning läsåret 15/16 Dnr 2016/BUN 0086 Resultatsammanställning läsåret 15/16 Tyresö kommunala grundskolor 2016-08-09 Tyresö kommun / 2016-08-09 2 (22) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2016-08-09 3 (22) Innehållsförteckning

Läs mer

Måttbandet nr 205 maj 2011

Måttbandet nr 205 maj 2011 Måttbandet nr 205 maj 2011 Enkät till elever i skolår 8 våren 2011 Sammanställning av elevernas svar på frågor om, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och kurator.

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2017

Slutbetyg i grundskolan, våren 2017 Enheten för förskole- och grundskolestatistik 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 2017 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2017. Syftet är att ge en

Läs mer

Resultatredovisning grundskola 268,6 92,3 95,6. Betyg, behörighet och nationella prov. Meritvärde årskurs 9, genomsnitt 17 ämnen

Resultatredovisning grundskola 268,6 92,3 95,6. Betyg, behörighet och nationella prov. Meritvärde årskurs 9, genomsnitt 17 ämnen Meritvärde årskurs 9, genomsnitt 17 ämnen Pojkar 262,9 275,7 Flickor Flickor 268,6 Pojkar 91,3 95,3 228,7 Uppnådda kunskapskrav årskurs 9, andel elever, alla ämnen 93,2 92,3 75,6 84,4 95,6 96,0 Flickor

Läs mer

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2015/16

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2015/16 Enheten för förskole- och grundskolestatistik 0 (18) Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2015/16 I den här promemorian beskrivs s statistik om resultaten från de nationella proven

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 219-8-27 7 Preliminära betyg vårterminen 219 (BUN 219.424) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

Behörighet gymnasieskolans yrkesprogram

Behörighet gymnasieskolans yrkesprogram 1. Kunskaper Sett till alla elever på skolan minskar behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram något, ner till 85,7 % från 88,5 % föregående läsår. Skolan har under läsåret 2017/2018 haft större andel

Läs mer

el% Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Karlstads kommun Beslut Dnr :5371

el% Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Karlstads kommun Beslut Dnr :5371 el% Beslut Karlstads kommun barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karlstads kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Beslut

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNING Uppföljning internkontrollplan

BARN- OCH UTBILDNING Uppföljning internkontrollplan BARN- OCH UTBILDNING Uppföljning internkontrollplan Uppföljning av risk för bristande måluppfyllelse ht 18 Nedan följer en stadievis sammanställning av andel elever med F i respektive samt andelen elever

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren Dokumentdatum: Diarienummer: :1513

Slutbetyg i grundskolan, våren Dokumentdatum: Diarienummer: :1513 Slutbetyg i grundskolan, våren 2018 Diarienummer: 5.1.1-2018:1513 Skolverket Rapport 1 (19) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Elevsammansättningen... 3 Slutbetygen... 7 Betyg... 7 Behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

Faktablad Sandvikens grundskola 2014

Faktablad Sandvikens grundskola 2014 Juni 14 1 Bilaga 68 Norum/Westerman-Annerborn KUN14/147 aktablad Sandvikens grundskola 14 Språkutveckling Bedömd måluppfyllelse språkutveckling juni 14 % -klass Åk 3 Åk 6 Åk 9 1 9 42 49 4 29 67 2 3 3 9

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 1 GRUNDSKOLAN 1-9 i Robertsfors Kommun läsåret 2015/16. När du tittar på dina

KVALITETSRAPPORT 1 GRUNDSKOLAN 1-9 i Robertsfors Kommun läsåret 2015/16. När du tittar på dina KVALITETSRAPPORT 1 GRUNDSKOLAN 1-9 i Robertsfors Kommun läsåret 2015/16 När du tittar på dina E M Bygdeå skola F-6 Djäkneboda F-3 Nybyskolan F-6 Åkullsjöns skola F-3 Jenningsskolan F-3 Tundalsskolan 4-6

Läs mer

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2017/18

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2017/18 Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2017/18 Diarienummer: 2018:1619, 2018:1620, 2018:1621 Dnr: 2018:1619, 2018:1620, 2018:1621 1 (25) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Om de nationella

Läs mer

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2016/17

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2016/17 Enheten för förskole- och grundskolestatistik 2017-11-30 1 (19) Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2016/17 I den här promemorian beskrivs s statistik om resultaten från de nationella

Läs mer

En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans

En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans Utbildningsstatistik 2013-11-28 1 (8) En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans årskurs 6 I denna promemoria redovisas terminsbetygen vårterminen 2013 för elever i årskurs 6. Betygssättningen

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Förslag till åtgärder

Förslag till åtgärder Förslag till åtgärder www.ljungby.se Kommunala grundskolan i Ljungby kommun Nycketal www.ljungby.se Andelen elever i åk 3 i den kommunala grundskolan som klarat samtliga delprov på nationella prov i matematik

Läs mer

Analysrapport HÖST 2017

Analysrapport HÖST 2017 RAPPORT Analysrapport HÖST 2017 Framtagen av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Kvalitets- och utvecklingsavdelningen Datum 2017-10-16 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621

Läs mer

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Innehåll Sida Bemanning 15/5 2016 1 Elevenkät vt 2016 2 Ämnesprov åk 3 3 Ämnesprov åk 6 4 Bedömn åk 1-6 5 Åk 6 betygssammanställning 7 Åk 7-9 betyg

Läs mer

Skolverket Dokumentdatum: Dnr: : (22)

Skolverket Dokumentdatum: Dnr: : (22) Relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och 9, 2018 1 (22) Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Betyg... 3 Nationella prov... 3 Underlag för resultatredovisningen... 4 Datamaterial...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Kunskapsskolan i Sverige aktiebolag Org.nr. 556566-1815 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan Borlänge i Borlänge kommun Skolinspektionen Box 156,

Läs mer