Grupparbete Blodets buffertar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupparbete Blodets buffertar"

Transkript

1 Karolinska Institutet Läkarutbildningen, Den Friska Människan 2 (DFM2) MBB, FyFa Grupparbete Blodets buffertar Mål Att förstå buffertars funktion i organismens syrabas-balans. Att kunna resonera om syrabas-balans enligt Siggaard-Andersens modell. Att förstå hur syrabas-balansen påverkar K + och Ca 2+ i blodplasma. Arbetssätt Arbeta i grupp. Det är OK att dela upp avsnitten mellan gruppmedlemmarna, men återsamla gruppen flera gånger för utbyte av kunskaper. Utbyt skriftligt material, träna redovisning för varandra. Cirkulerande lärare hjälper till. Böcker Kompendieboken Syror och baser, vattenlösningars egenskaper, osmos och tonicitet, elektrolyter Rådmark & Wetterholm, vt-11, kapitel 1 och 3. Läroböckerna i fysiologi: Rhoades & Bell, 4:e upplagan 2013, kapitel 24. Boron & Boulpaep, 2:a upplagan 2009, kapitel 28, 39. Klinisk Kemi, Laurell, 8:e upplagan, kapitel 3. Redovisning Vid redovisningen skall alla gruppmedlemmar ha kunskap om alla avsnitt. Observera att flera grupper redovisar samtidigt, och alla grupperna kan ej redovisa allt stoff. Förhoppningen är ändock att materialet skall diskuteras och penetreras på ett sätt som underlättar inlärande och förståelse för alla. Använd bilder (gärna over-head)! Redovisningen är dels ett kunskapstest, dels ett tillfälle för avslutande diskussion. Avsnitt Ämnet delas i sju avsnitt. Textens längd angående avsnitt 3 betyder ej att detta är så mycket mer omfattande. Alla bör penetrera frågorna i avsnitt 5-7! 1) Normalt syrabas-status, buffertars verkan, vätskerummens buffertar. Då man mäter ph samt pco 2 för att analysera syrabas-status, gör man detta i ett arteriellt blodprov i samband med så kallad blodgas-analys. Beskriv normalt syrabas-status (ph, pco 2, BB, HCO 3 - ) för arteriellt helblod. Hur kan en buffert motverka ph-förändringar, hur fungerar en ph-buffert? Illustrera gärna med en titrerkurva. Vilka tre huvudsakliga buffertar finns våra vätskerum, dessas egenskaper (jfr kompendiet Syror och baser, vattenlösningars egenskaper, osmos och tonicitet, elektrolyter avsnitt till 1.8.8). 1

2 Uppskatta de olika buffertarnas totalkoncentrationer i de tre vätskerummen, vilket vätskerum har bäst buffertkapacitet? Hur är buffertarnas jämviktslägen vid normalt syba status, alltså föreligger bufferten mest som syraform eller basform? Beskriv buffertarnas funktioner i samband med organismens normala utsöndring av syror, via urin och andning. Vad är flyktig respektive icke flyktig syra, nämn exempel? 2) Utifrån den funktionella indelningen av våra buffertar (jfr kompendieboken Syror och baser, vattenlösningars egenskaper, osmos och tonicitet, elektrolyter avsnitt ), beskriv Siggaard-Andersens modell för bedömning av patienters syrabasstatus. Vad betyder de olika begreppen (ph, pco 2, BB, BE). Klargör vad som menas med prot - (jämfört med protein). Vad beskriver nomogrammen, och hur användes dessa? Vad är Astrup-ekvilibrering? Vid Astrup-ekvilibrering av en persons arteriella helblod samt plasma erhålles följande data: pco 2 16 kpa pco 2 4 kpa Obehandlat prov blod ph 7,1 ph 7,48 ph 7,4 plasma ph 6,99 ph 7,51 ph 7,4 För in ph och pco 2 värdena i ett S-A kurvnomogram (ett ph/lg pco 2 diagram). Rita in de två buffertlinjerna (blod, plasma). Läs av pco 2 i de obehandlade proverna. Buffertlinjernas lutningar är olika, förklara orsaken, vad innebär en brantare lutning? Vad är BB för blod respektive plasma, förklara skillnaden? Under förutsättning att blodcellerna upptar halva blodvolymen, vad är BB för för den genomsnittliga blodcellens ICV? Rita in linjen för ICV i diagrammet (ledning, BE=0 för alla vätskorna). Dra linjer för blod respektive plasma prover som ekvilibrerats med högt/lågt pco 2, även i S-A linjära nomogram. Slutligen linjer för normalt helblod respektive plasma även i S-A linjära nomogram. Vad är BE för de olika blod / plasma? 3) Metabol och respiratorisk påverkan på syrabas-status. Följande laborativa övning "på papperet" illustrerar skillnaden mellan buffertarnas förskjutningar, vid metabol respektive respiratorisk påverkan på syrabas-status. Som utgångspunkt för resonemangen, betrakta jämvikterna för blodets buffertar (enligt Siggaard-Andersen). En normal person tappas på blod. I en serie prover (2 ml vardera) ändras syrabas-status genom tillsatser av mjölksyra (0,3 M) eller trisbas (0,3 M). Detta simulerar alltså metabola förändringar. För att förhindra samtidig respiratorisk förändring av syrabasstatus hålles pco 2 konstant, genom att proverna genombubblas med gasblandning innehållande pco 2 4,0 kpa. Om inte denna åtgärd vidtages, kommer blod som exponeras för luft att avge eller tillföras CO 2. I och med bubblingen låses pco 2 till 4,0 kpa, och det går att studera rena metabola effekter. Följande mätdata erhölls: 2

3 Prov ph Tillsatt syra/ bas mmol/l Buffer base (BB) Ingen tillsats 7, µl syra 7, µl syra 7, µl syra 6, µl bas 7, µl bas 7, µl bas 7,75 HCO 3 - Prot - För att se hur blodets buffertar har förskjutits beräknas nu HCO 3 - samt prot -, för de olika proverna. Beräkna först tillsatt koncentration syra/bas. Tillsatt antal mmol syra/bas (i 50/100/150 µl tillsatser) divideras med totalvolymen i liter (2 x 10-3 liter). Från volym-ökningen (50/100/150 µl) bortses. Buffer base (BB) beräknas för varje tillsats genom att anta att BB i obehandlat prov är lika med NBB, 48 mmol/l, och sedan dra bort eller lägga till det antal mmol/l som syra/bas-tillsatsen ger. [HCO 3 - ] kan beräknas för varje prov med hjälp av Henderson-Hasselbalchs formel, då ph är uppmätt och pco 2 är konstant (4,0 kpa). Eller enklare, använd SA linjära nomogram. [prot - ] motsvarar alla buffrande baser i blodet utom vätekarbonat, och beräknas med hjälp av definitionen, BB = [HCO 3 - ] + [prot - ] I en andra serie prover ändras syrabas-status genom att proverna ekvilibreras med gasblandningar innehållande olika pco 2. Detta motsvarar respiratoriska förändringar. Följande mätdata erhölls: Prov ph Buffer base (BB) pco 2 2,0 7,67 pco 2 3,0 7,56 pco 2 4,0 7,48 pco 2 5,0 7,42 pco 2 5,3 (normalt) 7,40 48 pco 2 6,0 7,36 pco 2 8,0 7,29 pco 2 10,0 7,23 pco 2 15,0 7,11 HCO 3 - Prot - För att se hur blodets buffertar har förskjutits i de olika proverna beräknas nu HCO 3 - samt prot -, för de olika proverna. 3

4 [HCO 3 - ] beräknas genom att sätta in ph och korresponderande pco 2 för varje ekvilibrering i Hendersson-Hasselbalchs formel. Eller enklare, använd SA linjära nomogram. Prot - beräknas med kännedom om att BB ej förändras vid respiratoriska förändringar av syra/bas status. Rita två diagram. Metaboliskt Respiratoriskt mm mm ph pco 2 Det första diagrammet skall innehålla tre kurvor, BB, [HCO 3 - ] och [prot - ] (dvs summan av icke-vätekarbonat buffrande baser). De beräknade koncentrationerna för varje mätpunkt plottas mot ph, och diagrammet visar hur blodets buffertar reagerar vid tillsats av syra eller bas (metabola förändringar). Det andra diagrammet skall också innehålla tre kurvor, BB, [HCO 3 - ] och [prot - ] (återigen summan av baser i ickevätekarbonat-buffertarna). Dessa koncentrationer plottas mot pco 2 och diagrammet visar hur blodets buffertar reagerar vid respiratoriska förändringar. Första diagrammet visar förändringen av buffrande baser vid rena metaboliska rubbningar. a) Teckna reaktionsformler för blodbuffertarna och visa hur jämvikterna förskjuts vid tillsats av mjölksyra respektive trisbas. b)hur förändras BB, BE, [HCO 3 - ] och koncentrationerna av övriga buffrande baser? Andra diagrammet ger en bild av förändringarna av buffrande baser i blod vid respiratoriska syrabasrubbningar. Antag att pco 2 ökar från 5 till 15 kpa. a) Teckna reaktionsformler för blodbuffertarna, hur kommer jämvikterna att ändras? b) Hur förändras BB, BE, [HCO 3 - ] och koncentration av övriga buffrande baser (prot - )? Då Du nu jämför resultat av metabol respektive respiratorisk förändring av syrabasstatus, vad är den viktiga skillnaden? 4) Normalt syrabas-status, surare ute i vävnaderna än i blodet. ph i perifer vävnad, särskilt i cellerna ute i vävnaderna, är normalt surare än i arteriellt blod. Det är ju här metabolismen ger upphov till flyktig samt icke-flyktig syra. Cellen behöver kunna exportera syra (flyktig samt icke-flyktig) som bildats i intermediärmetabolismen, till ECV, för att denna syra slutligen skall kunna utsöndras via lungor och njurar. Beskriv två transportsätt för syra, från ICV till ECV. 4

5 Det lägre ph som gäller för perifer vävnad kan beräknas utifrån jämviktsläget i vätekarbonatbufferten. Med kännedom om att pco 2 är 6,25 kpa i venöst blod kommande från perifer vävnad (jfr Fig 1-29) samt att [HCO 3 - ] är 10 mm för ICV i perifer vävnad (jfr tabell 2-2), beräkna ph för ICV perifert. Observera att [HCO 3 - ] 10 mm alltså gäller för ICV i celler i perifer vävnad, i kroppens olika organ. De röda blodkropparna ( red blood corpuscles, rbc, majoriteten av blodets celler) är speciella då deras cellmembran är mera permeabelt för oxoniumjoner än vad som gäller för övriga celler. Andra cellslag påverkas alltså långsammare av förändringar av ph i ECV. Dock kommer ICV i rbc att snabbt följa blodplasmat vad gäller ph-förändringar, och jämvikterna i buffertarna inne i rbc ändras snabbt då blodplasmats ph ändras. Detta är viktigt för den funktionella påverkan av ph på hemoglobinets syrebindande förmåga. På grund av den höga permeabiliteten för rbc cellmembran för oxoniumjoner, kan man betrakta buffertarna inne i rbc (främst hemoglobin) som funktionellt extracellulära, trots att de ju är lokaliserade i ICV (jfr Laurells Klinisk Kemi, 8:e upplagan, sidan 74). I venöst blod är ph 7,35 och pco 2 är 6,25 kpa. Vad är då [HCO 3 - ] i venöst blod? Jämför [HCO 3 - ] i arteriellt blod. Hur stor andel av koldioxiden transporteras från perifer vävnad till lungan, som HCO 3 - (jfr föreläsning, kompendiet Syror och baser, vattenlösningars egenskaper, osmos och tonicitet, elektrolyter tabell 1-10)? Antag att den andel av CO 2 transporten som sker i form av HCO 3 - är 10 mol per dygn, vad blir då hjärtminutvolymen? För att sammanfatta, fyll i följande tabell. ph samt pco 2 för arteriellt respektive venöst blod hittas i kompendiet Syror och baser, vattenlösningars egenskaper, osmos och tonicitet, elektrolyter, Fig BB för rbc ICV beräknades i avsnitt 2. ph pco 2 - HCO 3 Prot - BB - ICV, rbc i art. blod 7,4 5,3 - blodplasma, art. blod 7,4 5,3 - ICV, rbc i venöst blod 7,35* 6,25** - blodplasma, venöst blod 7,35* 6,25** - ICV, perifer vävnad * 6,25** *** *** Vid hög metabol aktivitet, t ex i hårt arbetande muskulatur, och i venöst blod från sådan vävnad, blir dessa ph (*) lägre samt pco 2 (**) högre. *** Precisa värden kan ej anges. Men vi kan förstå att dessa beror på cellslag, samt att de är av samma storleksordning som för ICV i röda blodkroppar. 5) Bedömning av syrabas-status på kliniken, enligt Siggaard-Andersens modell. Resonera om följande exempel (jfr uppgift 1-60 i kompendiet Syror och baser, vattenlösningars egenskaper, osmos och tonicitet, elektrolyter ). För varje patient, ta först reda på BE. När Du känner till ph, pco 2, samt BE (samt om möjligt även klinik och bakgrund) är Du redo att bedöma syrabas status! 5

6 a) En 19-årig flicka hittas medvetslös liggande på gatan. Hon förs till sjukhus där man misstänker någon form av förgiftning. Omedelbar analys av syrabassatus visa ph = 7,25, p CO2 = 10,6 kpa. Vilken typ av syrabasrubbning har denna patient? Hon ges omedelbart assisterad andning med hjälp av respirator och efter 2 timmar tas nytt prov, ph = 7,57, p CO2 = 4,0. Vad har hänt? Vad skall Du göra? b) En 60-årig man inkommer akut till sjukhuset med cirkulatorisk chock. Arteriellt blod: ph = 7,01 pco 2 = 3,2 kpa Plasma: Na + = 138 mm K + = 6,0 mm Ca 2+ = 2,4 mm Mg 2+ = 0,9 mm Cl - = 105 mm Analysera och beskriv syrabas-status. Hur är det med elektrolyterna i plasma, rita Gamblegram (stapeldiagram). Beräkna residualanjon-halt samt anjongap, är dessa normala? Är kloridjonhalten normal? Jämför med fall f nedan. c) En gammal man med kronisk luftvägssjukdom har kräkts stora mängder senaste dygnet. Analys av syrabasstatus visar ph = 7,40, p CO2 = 10,6 kpa. Vilken typ av syrabasrubbning(ar) har denne patient? d) En 17-årig gymnasist får plötsligt ont i höger sida av bröstkorgen. Smärtorna förvärras med andningens djup. Han kommer snabbt till sjukhus, där analys av syrabasstatus visar ph = 7,19, p CO2 = 12 kpa. Vilken syrabasrubbning lider han av? e) En bersbestigarexpedition har i tre veckor klättrat i alperna på höjder mellan 3000 och 4000 m ö h. I studiesyfte tas arteriellt blodprov på expeditionsledaren, vilket visar ph = 7,42, p CO2 = 4,2 kpa. Beskriv syrabasstatus. f) Efter några dagars diareér uppvisar en patient följande labdata. Arteriellt blod: ph = 7,28 pco 2 = 4,7 kpa Plasma: Na + = 146 mm K + = 5 mm Ca 2+ = 2,4 mm Mg 2+ = 0,9 mm Cl - = 116 mm Analysera och beskriv syrabas-status. Beräkna residualanjon-halten samt anjongap, är dessa normala? Förklara förändringen av kloridjonhalten. Vad kallas acidos av denna typ? Jämför med fall b ovan. 6

7 6) Hur syrabas balansen påverkar K + och Ca 2+ i plasma. För detta avsnitt, använd fysiologiboken samt Syror och baser, vattenlösningars egenskaper, osmos och tonicitet, elektrolyter kapitel 3. Klargör först de normala koncentrationerna av dessa joner i ECV (som ju plasma är en del av) samt ICV. Hur stora är volymerna av ECV samt ICV? Hur mycket (hur många mol) av respektive elektrolyt finns alltså i ECV samt ICV? Kaliumjon. Vad är normalkoncentrations intervallet för K + i plasma (ECV)? Vad händer om K + blir för högt eller för lågt? Hur påverkas vilopotential samt retbarhet för hjärtmuskelceller? Hur påverkas [K + ] i ECV (plasma) av metabola förändringar av syrabas status (metabol acidos, metabol alkalos)? Beskriv mekanismer för hur den intracellulära kaliumkapaciteten påverkas. Hur stor andel av K + i ICV behöver lämna cellerna för att farlig [K + ] i ECV skall nås? Jämför metabola och respiratoriska förändringar, varför påverkas inte [K+] i ECV i samma grad vid respiratorisk påverkan på syrabas status? Vad händer i njuren, hur påverkas utsöndringen av K + i urin av syrabas status, och tvärtom? Case 2, Acid Base Online Tutorial, Univ Connecticut En 22-årig kvinna med Diabetes Mellitus typ 1 inkommer akut efter en dygns illamående, kräkningar, polyuri, törst, och diffusa magsmärtor. I status noteras: djup andning, ortostatism, torra slemhinnor. Arteriellt blod: ph = 7,27 pco 2 = 3,1 kpa BE =? HCO - 3 =? Plasma: Na + = 132 mm K + = 6,0 mm Cl - = 93 mm glukos = 40 mm Urin (sticka): ph = 5 glukos, positivt Beskriv vad som har hänt med syrabas status, vätskebalans samt elektrolyter! Rita upp Gamblegram (antag normala Ca 2+, Mg 2+ ). Varför är kaliumjonhalten i plasma förhöjd? Vad är residualanjonhalt, anjongap, bör dessa värden ha förändrats? Uppskatta osmolariteten i plasma. Hur ger insulinbristen upphov till detta tillstånd (metabol acidos, hyperton dehydrering, förhöjt plasma K + )? 7

8 Kalciumjon. Vad är normalkoncentrations intervallet för Ca 2+ i plasma? Hur fördelas Ca 2+ i plasma på olika pooler? Vilken form av Ca 2+ avses då normalhalten anges? Hur inverkar syrabas status på fördelningen av Ca 2+ i dessa pooler? Vad händer om Ca 2+ blir för högt eller för lågt? Hur påverkas hjärtmuskelceller och andra muskelceller? Jämför hur metabola och respiratoriska förändringar påverkar Ca 2+ i plasma. Vad är konc av Ca 2+ i ICV (cytosolen), varför så låg jämfört med Ca 2+ i ECV? Var inuti celler finns större mängder Ca 2+? Case Efter att ha skadat foten i en cykelolycka inkommer en smärtpåverkad och ångestladdad patient. Förutom smärtan är det otäckt hur det pirrar och kryper i fingrar och runt munnen. Patienten är mycket orolig och hyperventilerar oavbrutet. Förklara myrkrypningarna. 7) Avslutande frågor. Betrakta återigen blodets buffertar. Hur försvarar vi oss mot ph-förändringar? Hur gör vi oss av med syra kontinuerligt, samt hur eliminerar vi extra mycket syra vid sjukdom som medför försurning? Betänk härvid mekanismen för nybildande av vätekarbonat, av njuren och levern i samverkan. Hur gör vi oss av med bas vid alkalos? Vilka komponenter i blodets buffertar kan Du som läkare tillföra eller minska, för att stötta en patient med onormalt syrabas-status? 8

Seminarier syrabas , , ,

Seminarier syrabas , , , Karolinska institutet Läkarutbildningen, Den Friska Människan 2 (DFM2) Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik Seminarier syrabas 130218, 150929, 160928, 180212 För att underlätta förståelsen

Läs mer

Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor , , ,

Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor , , , Karolinska Institutet Läkarutbildningen, Den Friska Människan 2 (DFM2) MBB, FyFa Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor 130703, 140219, 150305, 160202 Mål och innehåll: Arbete med kliniskt anknutna

Läs mer

Seminarier syrabas , ,

Seminarier syrabas , , Karolinska institutet Läkarutbildningen, Den Friska Människan 2 (DFM2) Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik Seminarier syrabas 130218, 150929, 160928 För att underlätta förståelsen av syrabas

Läs mer

Koldioxid löser sig i blodplasmat

Koldioxid löser sig i blodplasmat Koldioxid löser sig i blodplasmat p CO2 i gasblandningen Alveol i lungan H 2 CO 3 H 2 CO 3 H 2 CO 3 O 2 N 2 H 2 CO 3 [ ] + [H 2 CO 3 ] = 0,23 p CO2 Lungkappillär Koncentrationen löst samt H 2 CO 3 i blodets

Läs mer

Övningsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor

Övningsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor Karolinska Institutet Läkarutbildningen, Den Friska Människan 2 (DFM2) MBB, FyFa Övningsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor Mål och innehåll: Fortsatta övningar med kliniska anknytningar. Omfattar syra-bas,

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

Syra-basbalansen. Syra-basbalansen. Syra-basbalansen 2015-01-08. Sjuksköterskeprogrammet

Syra-basbalansen. Syra-basbalansen. Syra-basbalansen 2015-01-08. Sjuksköterskeprogrammet Syra-basbalansen Sjuksköterskeprogrammet 2015-01-12 Annelie Augustinsson Syra-basbalansen Syra-basbalansen = ph-balansen (balansen mellan ämnen som kan binda in H + och ämnen som kan släppa loss H + )

Läs mer

Syrabas i fysiologi och medicin. Syrabas i fysiologi och medicin. Buffertar i kroppsvätskorna. Buffertar i kroppsvätskorna

Syrabas i fysiologi och medicin. Syrabas i fysiologi och medicin. Buffertar i kroppsvätskorna. Buffertar i kroppsvätskorna Syrabas i fysiologi och medicin Vätejonen, H 3 O +, varför viktig? Proteiner, K +, Ca 2+ Hur regleras ph? Buffertar Lungan Njuren (och levern) Syra bildas kontinuerligt vid normal metabolism, reglersystem

Läs mer

VÄTSKEBALANS. - En supersnabb repetition av föreläsningen under introdagarna

VÄTSKEBALANS. - En supersnabb repetition av föreläsningen under introdagarna VÄTSKEBALANS - En supersnabb repetition av föreläsningen under introdagarna Bedömning av det dehydrerade barnet på akuten 1. Cirkulation 2. Grad av dehydrering 3. Typ av dehydrering 4. Behandling av dehydrering

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 27 ( ): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance. Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 27 ( ): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance. Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 27 (1009-1040): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance Dick Delbro Vt-11 27-1 Vätske och elektrolytbalansen samt syra-basbalansen är nära kopplade, och

Läs mer

Kapitel 15. Syra-basjämvikter

Kapitel 15. Syra-basjämvikter Kapitel 15 Syra-basjämvikter Kapitel 15 Innehåll 15.1 Lösningar med gemensam jon 15.2 Bufferlösningar 15.3 Bufferkapacitet 15.4 Titrering och ph-kurvor 15.5 Copyright Cengage Learning. All rights reserved

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. vårdpersonal. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Tribonat infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller: Trometamol. 3,6 g Natriumvätekarbonat

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 6 0 8

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 6 0 8 TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 6 0 8 Namn: Personnr: - texta Max: 86 poäng KOD: Gk: 52 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall

Läs mer

Syra-basrubbningar på akuten

Syra-basrubbningar på akuten Syra-basrubbningar på akuten Hanna Jansson I arteriellt blod ligger ph under fysiologiska förhållanden mellan 7,36-7,44 Det innebär att den fria vätejonkoncentrationen hålls inom ett snävt intervall kring

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Duosol Kalium 2 mmol/l hemofiltrationsvätska

Bipacksedel: Information till patienten. Duosol Kalium 2 mmol/l hemofiltrationsvätska Bipacksedel: Information till patienten Duosol Kalium 2 mmol/l hemofiltrationsvätska Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. -

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Physioneal 23.3.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst I Europa drabbas många människor

Läs mer

Varför. Det enda objektiva kvalitetsmåttet vi har för att bestämma hypoxisk stress; 75% av CP-barn ~ normal

Varför. Det enda objektiva kvalitetsmåttet vi har för att bestämma hypoxisk stress; 75% av CP-barn ~ normal BLODGAS I NAVELSTRÄNGSBLOD; VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ! Sedan 1981 Varför Det enda objektiva kvalitetsmåttet vi har för att bestämma hypoxisk stress; 75% av CP-barn ~ normal 5-min AS vid förlossningen;

Läs mer

Vätskebalans i praktiken

Vätskebalans i praktiken Vätskebalans i praktiken Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS 2014-09-04 Målsättning Vilka vätskor har vi och hur skiljer de sig åt? Och när ska man använda vilken? Men hur mycket ska

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Intensivvård och trauma Del 1 (Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin)

Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Intensivvård och trauma Del 1 (Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin) Institutionen för Hälsovetenskap Omtentamen för kurserna: Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Intensivvård och trauma Del 1 (Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin) Specialistutbildning

Läs mer

Blodgasanalys på ABL 800 Flex

Blodgasanalys på ABL 800 Flex 1(5) ab-ph (NPU12474) vb-ph (NPU03995) kb-ph (NPU12490) ab-pco2 (NPU01470) vb-pco2 (NPU10029) kb-pco2 (NPU12481) ab-po2 (NPU08977) vb-po2 (NPU12501) kb-po2 (NPU12500) ab-oxygenmättnad Ecv-Basöverskott

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Patientnära analyser en introduktion

Patientnära analyser en introduktion Per Simonsson Docent, klinisk kemist Siemens Healthcare AB Patientnära analyser en introduktion Restricted Siemens AG 2014 All rights reserved. Answers for life. Ta med sig hem budskap Limited data indicate

Läs mer

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Eva Landberg, överläk Klinisk Kemi, US i Linköping Sant lågt Ca 2+ överskattas Sant högt Ca 2+ underskattas Risk för koagel 2 Calcium 99

Läs mer

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum 171111 1. 1p Begreppet hypoglykemi används bland annat hos personer med typ 1 diabetes för att beskriva följande: Hypoglykemi innebär att glukoskoncentration är högre

Läs mer

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska komittén

Läs mer

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Provmoment: Tentamen A:3 Ladokkod: Tentamen ges för: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård 2012-2013 TentamensKod: Tentamensdatum:

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 02 27 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Vätskebalans i praktiken. Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS

Vätskebalans i praktiken. Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS Vätskebalans i praktiken Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS 2017-01-26 Målsättning Olika vätskor och dess egenskaper När ska man använda vilken? Hur mycket ska man ge och hur fort?

Läs mer

Tankar runt användandet av olika blodprodukter

Tankar runt användandet av olika blodprodukter Regiondagar för blodcentraler Uppsala 14-15 mars 2017 Elite Hotel Academia Tankar runt användandet av olika blodprodukter 14 mars 2017 Dr. med. Rainer Dörenberg Överläkare AnOpIVA, Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Patientnära analyser en introduktion Per Simonsson. Docent, klinisk kemist Siemens AB

Patientnära analyser en introduktion Per Simonsson. Docent, klinisk kemist Siemens AB Patientnära analyser en introduktion Per Simonsson. Docent, klinisk kemist Siemens AB Page 1 Page 2 Ta med sig hem budskap Limited data indicate that point-of-care testing, when combined with

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Värt att veta om vätskebalans

Värt att veta om vätskebalans Värt att veta om vätskebalans (För lösningar, se sidan 7) Flervalsfrågor 1. För kroppens vätskerum gäller: a Kroppsvätskan = ECV + ICV + Blodet b ECV = ISV + IVV c ICV = IS V+ IVV d ECV = ICV + IVV e ECV

Läs mer

Organsystemens struktur och funktion Deltentamen II kompletteringskursen (Biomed)

Organsystemens struktur och funktion Deltentamen II kompletteringskursen (Biomed) Organsystemens struktur och funktion Deltentamen II kompletteringskursen (Biomed) 2010-12-16 Östra paviljongen, sal 6 Kl. 13.00-17.00 Medicinska fakulteten - Umeå Universitet Namn:... OBS! Skriv ditt kodnummer

Läs mer

Karin Moberg, 75 år. Del 1

Karin Moberg, 75 år. Del 1 Karin Moberg, 75 år Del 1 Karin Moberg, 75 år, har KOL stadium 3. Hon vägde 50 kg och var 165 cm lång vid inskrivning på universitetssjukhuset där hon för två veckor sedan genomgick ett endovaskulärt ingrepp

Läs mer

Allmänkemi på akuten Konsekvenser för patienten, akuten och lab

Allmänkemi på akuten Konsekvenser för patienten, akuten och lab Allmänkemi på akuten Konsekvenser för patienten, akuten och lab Mattias Jönsson Per Simonsson 1 2 Hälso- och sjukvårdslagen Snarast ge en medicinsk bedömning 3 Triage på akutmottagningen Alla som kommer

Läs mer

Fall 1-19-årig kvinna

Fall 1-19-årig kvinna Fall 1-19-årig kvinna En 19-årig kvinna kommer in på akuten med illamående och kräkningar. Påverkat allmäntillstånd och blodtrycket är 80/50 mmhg. Hon har varit trött och har minskat i vikt på sistone,

Läs mer

Fråga 8 18 besvaras och läggs i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på

Fråga 8 18 besvaras och läggs i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på Tentamen MC1411, Medicin B, Fysiologi, 7,5hp Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 12 06 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 69,5 p Nervsystemet, fråga 1 7, 17p. Endokrina, Kardiovaskulära och Respirationssystemet.

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Människans fysiologi. Andning och cirkulation

Människans fysiologi. Andning och cirkulation Människans fysiologi Andning och cirkulation Lektion 2 Andning och gasutbyte Cirkulation och inre transport Andning och gasutbyte Alla heterotrofa organismer behöver syre Oxidation av organiska molekyler

Läs mer

Anatomi-Fysiologi. Fundamentals of Anatomy and Physiology, kap. 23 (s ): Dick Delbro. Vt-11

Anatomi-Fysiologi. Fundamentals of Anatomy and Physiology, kap. 23 (s ): Dick Delbro. Vt-11 Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology, kap. 23 (s. 825-873): Respiration Dick Delbro Vt-11 Respirationssystemets funktioner 1. Stor yta för gasutbytet. 2. Transportväg för luften. 3.

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2014 03 01 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 51 p Blodet och immunologi, 8 p Matspjälkningen,

Läs mer

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock 1 Copyright the33 Chock Den här artikeln behandlar Chock i allmänt men även: ICD-10 (sida 1) Stadieindelningen efter chock (sida 1-2) Patofysiologin (sida 2) Symptom (sida 2-3) Behandling (sida 3, 4 och

Läs mer

Terminsplanering i Biologi för 8P4 HT 2012

Terminsplanering i Biologi för 8P4 HT 2012 Terminsplanering i Biologi för 8P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Människokroppen celler i V34 samarbete V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 Matspjälkning och andning Blodomloppet Huden och våra rörelseorgan

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig omtentamen 17 december 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig omtentamen 17 december 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig omtentamen 17 december 2011 1. Anna (19) har nyligen börjat på universitetet och anmält sig till studentkårens

Läs mer

Tentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 2 Kurskod: MC1002

Tentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 2 Kurskod: MC1002 Tentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 2 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2013-06-07 Skrivtid: 240 min Totalpoäng: 51p Cirkulation, 13p Gabriella Eliason Respiration,

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell Celler- Byggstenar för allt levande Allt levande från de minsta bakterier till enorma växter och djur är uppbyggt av små byggstenar som kallas celler. Alltså allt som lever består av en eller flera celler.

Läs mer

Medicinsk vetenskap III OM152A Datum: 20140215 Tid: 09.00-13.00. Lärare: Anna-Karin Wahn, Charlotte Gillrell, Eva Åkerman, Margareth Jeppsson m.fl.

Medicinsk vetenskap III OM152A Datum: 20140215 Tid: 09.00-13.00. Lärare: Anna-Karin Wahn, Charlotte Gillrell, Eva Åkerman, Margareth Jeppsson m.fl. DEL A KOD: Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Medicinsk vetenskap III OM152A Datum: 20140215 Tid: 09.00-13.00 Maxpoäng (beror av sepsissem.): 60p alt. 56p Godkänt (68%): 41p alt. 38p Väl godkänt

Läs mer

Syra Bas balans. ST-education week 4

Syra Bas balans. ST-education week 4 Syra Bas balans Målsättning Att förstf rstå de fysiologiska principerna bakom kroppens buffersystem Att förstf rstå och kunna förklara f begreppen pka,anion-gap och strong ion-gap Redogöra för f r aktuell

Läs mer

Det naturliga kretsloppet

Det naturliga kretsloppet Det naturliga kretsloppet Jonas Åkeson Professor Anestesiologi och intensivvård jonasakeson@anestesimasluse Lunds jonasakeson@medluse universitet Mer än tre fjärdedelar av jordens yta täcks av vatten jonasakeson@medluse

Läs mer

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Omtentamen NMET1 vt-2012, datum 16/8 2012 (totalt 61 p)

Omtentamen NMET1 vt-2012, datum 16/8 2012 (totalt 61 p) Omtentamen NMET1 vt-2012, datum 16/8 2012 (totalt 61 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. Edvin har sedan en tid problem med sura uppstötningar och han har förstått att det är magsyra som kommer

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

Andning och hälsa. Inledning. Läroplanen. Bakgrund

Andning och hälsa. Inledning. Läroplanen. Bakgrund Andning och hälsa Inledning Hur en person andas är av betydelse för personens välmående. Sättet att andas påverkar fysiologiska processer i kroppen som kan ge olika effekter. Läroplanen Experimentet tar

Läs mer

EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Ta god tid på dig att läsa igenom frågorna och fundera på svaren. Du har gott om tid.

EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Ta god tid på dig att läsa igenom frågorna och fundera på svaren. Du har gott om tid. ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Inriktning Idrott och hälsa, ht-09 Delkurs 8, Idrottsfysiologi EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Examinationen består av 10 frågor, några med tillhörande

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 Namn: Personnr: - texta Max: 80 poäng KOD: Gk: 48 poäng Skrivtid: 13-18 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall

Läs mer

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson Kondition, hjärta & blodomlopp 2016-10-25 Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Hjärtat Vårt organ som håller igång vårt blodomlopp och leder ut blod till vår kropp, organ och våra muskler Fungerar som en

Läs mer

Tryggve Nevéus Bosönseminariet oktober -14. Vätskebalans en fysiologisk bakgrund eller Vatten, elektrolyter och protoner

Tryggve Nevéus Bosönseminariet oktober -14. Vätskebalans en fysiologisk bakgrund eller Vatten, elektrolyter och protoner Tryggve Nevéus Bosönseminariet oktober 14 Vätskebalans en fysiologisk bakgrund eller Vatten, elektrolyter och protoner Input Fett Socker Protein Lagringsbar energiform Snabbt tillgänglig energiform Bygger

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Lycka till! Kursens namn : Medicin A, Introduktion till medicin. Kurskod: MC1010. Kursansvarig: Eva Funk. Datum: 091105 Skrivtid 4 timmar

Lycka till! Kursens namn : Medicin A, Introduktion till medicin. Kurskod: MC1010. Kursansvarig: Eva Funk. Datum: 091105 Skrivtid 4 timmar Kursens namn : Medicin A, Introduktion till medicin Kurskod: MC1010 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 091105 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 75 poäng Poängfördelning: Jessica Johansson Bengt Löfstrand Marianne

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Diabetes med ketoacidos BARN

Diabetes med ketoacidos BARN 2018-09-27 37568 1 (5) Definition ketoacidos: ph

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 10 09 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym Ett läkemedels distributionsvolym (V eller V D ) är den volym som läkemedlet måste ha löst sig i om koncentrationen överallt i denna volym är samma som plasmakoncentrationen. Distributionsvolymen är en

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Blodgastolkning 2012-09-17

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Blodgastolkning 2012-09-17 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Blodgastolkning 2012-09-17 Vid specialisttentamen Blodgasanalys kan tolkas med olika utförlighet beroende på vad som är kliniskt relevant i situationen (6). Vid specialisttentamina

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma Del 1

Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Specialistutbildning inom anestesisjukvård 40p, Hk-06 Maxpoäng: Godkänd gräns 60 %: 77 p 46 p Väl godkänd 85 %: 65 p Datum: 2006-12-04

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 1, prov 0300. Kurskod: MC2050. Kursansvarig: Per Odencrants

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 1, prov 0300. Kurskod: MC2050. Kursansvarig: Per Odencrants Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 1, prov 0300. Kurskod: MC2050. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 31 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 56/57 (Prehosp/AKM)

Läs mer

KROPPEN Kunskapskrav:

KROPPEN Kunskapskrav: Kunskapskrav: BIOLOGI: Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, t.ex. för jordbruk och fiske. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost,

Läs mer

1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas. Jonas Räf 141204

1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas. Jonas Räf 141204 1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas Jonas Räf 141204 1 x http://www.janusinfo.se/global/akut_internmedicin/elektrolyt_rubbning_2012.pdf http://www.internetmedicin.se 2 Distribution av elektrolyter

Läs mer

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av: Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,

Läs mer

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F4

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F4 KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F4 Jämvikt i lösning Atkins & Jones kap 11.17 11.19 & 12.1 12.7 Översikt kap 11.17 11.19 & 12.1 12.7 Fördelningsdiagram ph i utspädda lösningar Blandade lösningar och buffertar

Läs mer

KEMI-NYTT. Nummer 3, 2010-10-01. Bästa läsare, Anders Lindahl, Verksamhetschef

KEMI-NYTT. Nummer 3, 2010-10-01. Bästa läsare, Anders Lindahl, Verksamhetschef , www.kliniskkemi.se KEMI-NYTT Nummer 3, Bästa läsare, KemiNytt har under många år varit en viktig informationskanal för laboratoriet gentemot våra beställare och kliniska kollegor. Under 2010 har vi ändrat

Läs mer

Tentamen Medicin, avancerad nivå, Fysiologi och anatomi 7,5hp. Kurskod: MC2016. Kursansvarig: Per Odencrants

Tentamen Medicin, avancerad nivå, Fysiologi och anatomi 7,5hp. Kurskod: MC2016. Kursansvarig: Per Odencrants Tentamen Medicin, avancerad nivå, Fysiologi och anatomi 7,5hp Kurskod: MC2016 Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 11 06 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 80 p Fråga 1 5, Nervsystemet, 13p. Fråga 6 10,

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus. Niklas Dahrén

3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus. Niklas Dahrén 3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus Niklas Dahrén 3 tester kan göras för att diagnosticera diabetes mellitus 1. Mätning av fasteglukos 2. lukostoleranstest (OTT) 3. Mätning av glykerat hemoglobin

Läs mer

Examination. Diagnostiska metoder (2 hp, provkod 0300) Örebro universitet/hv MC069A. Datum:

Examination. Diagnostiska metoder (2 hp, provkod 0300) Örebro universitet/hv MC069A. Datum: Examination Diagnostiska metoder (2 hp, provkod 0300) Datum: 2017 01 11 Tid: 1,5 timmar (summa 3 tim för farmakologi (0200) samt diagnostiska metoder (0300)) Tentamens form: Salstentamen Kursansvarig:

Läs mer

Summa: 1,5 + 2 + 2+ 14,5 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3+ 2 + 2 + 3+ 2 +4+ 2 + 2 = 49 Godkänd 65 % = 32 p

Summa: 1,5 + 2 + 2+ 14,5 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3+ 2 + 2 + 3+ 2 +4+ 2 + 2 = 49 Godkänd 65 % = 32 p Ordinarie tentamen R/C T4 VT 2013 1. Anatomi och histologi (1,5 p)... 2 2. Mindre vanliga, men allvarliga, sjukdomstillstånd (2 p)... 2 3. Allergi i Grythyttan (2p)... 2 4. Lungfysiologi (14,5p)... 3 5.

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin, Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vasoaktiva droger

Ambulanssjukvård och trauma Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin, Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vasoaktiva droger Institutionen för Hälsovetenskap OMTENTAMEN 2 Ambulanssjukvård och trauma Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin, Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vasoaktiva droger Specialistutbildning inom akutsjukvård,

Läs mer

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERUTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN SAROLTA PAP 2010-01-11 Räkneuppgifter Lösningsberedning 1. Vilka joner finns i vattenlösning av a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c)

Läs mer

Del 1 6 sidor 19 poäng

Del 1 6 sidor 19 poäng 6 sidor 19 poäng En helt frisk kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många

Läs mer

Övningar Homogena Jämvikter

Övningar Homogena Jämvikter Övningar Homogena Jämvikter 1 Tiocyanatjoner, SCN -, och järn(iii)joner, Fe 3+, reagerar med varandra enligt formeln SCN - + Fe 3+ FeSCN + färglös svagt gul röd Vid ett försök sätter man en liten mängd

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast typ 1-diabetes

Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast typ 1-diabetes Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast typ 1-diabetes För personer med diabetes mellitus typ 1 och deras vårdare för att minimera risken för diabetesketoacidos (DKA) Guide

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

Hyperglykemiska kriser. SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi

Hyperglykemiska kriser. SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi Hyperglykemiska kriser SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi Hyperglykemiska kriser Skillnader typ1 och typ2 diabetes Klinik, symptom. Bakomliggande patogenes: typ1

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

Omtentamen: Medicin A, Fysiologi med anatomi och immunologi 15hp. Kurskod: MC1032. Kursansvarig: Gabriella Eliason.

Omtentamen: Medicin A, Fysiologi med anatomi och immunologi 15hp. Kurskod: MC1032. Kursansvarig: Gabriella Eliason. Omtentamen: Medicin A, Fysiologi med anatomi och immunologi 15hp Kurskod: MC1032 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2015 03 07 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 84p Cellen, Metabolismen, Muskelfysiologi,

Läs mer

Energi. Aerob process och anaerob process Syreupptagning. Fysiologi fysiska kvaliteter 7 x 45 min. Fysiologi hur din kropp fungerar

Energi. Aerob process och anaerob process Syreupptagning. Fysiologi fysiska kvaliteter 7 x 45 min. Fysiologi hur din kropp fungerar Fysiologi fysiska kvaliteter Fysiologi fysiska kvaliteter 7 x 45 min Mål Grundläggande kunskap om de 5 fysiska grundkvaliteterna, styrka, uthållighet, rörlighet, koordination/motorik och snabbhet Kännedom

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast diabetes mellitus typ 1

Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast diabetes mellitus typ 1 Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast diabetes mellitus typ 1 Guide för hälso- och sjukvårdspersonal för att minimera risken för diabetesketoacidos (DKA) Vänligen läs: hela

Läs mer

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym Farmakokinetik - distributionsvolym Ett läkemedels distributionsvolym (V eller V D ) är den volym som läkemedlet måste ha löst sig i om koncentrationen överallt i denna volym är samma som plasmakoncentrationen.

Läs mer

Frågor till Kroppen del 2

Frågor till Kroppen del 2 Frågor till Kroppen del 2 Läs sidan 32 i Koll på NO 1. Vilka är kroppens två stora reningsverk? Levern och njurarna 2. Varför behöver vi ha dessa reningsverk? Vi behöver dessa två reningsverk för de bryter

Läs mer

Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen

Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen Anestesi- och Intensivvårdsklin Länssjukhuset Kalmar Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen Antal sidor: 3 Sid C 10:1 D-nr: 06-06 CRRT MED PRISMOCITRATE 18/0 CRRT med Prismocitrate 18/0

Läs mer