Det har ju alltid varit full fart och kanske inte fokus på det jag ska göra Upplevelsen av att leva med ADHD som barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det har ju alltid varit full fart och kanske inte fokus på det jag ska göra Upplevelsen av att leva med ADHD som barn"

Transkript

1 Examensarbete Det har ju alltid varit full fart och kanske inte fokus på det jag ska göra Upplevelsen av att leva med ADHD som barn Författare: Karolina Askblom & Linn Sundberg Handledare: Manuela Schmidt Examinator: Marie Kirsebom Termin: HT21 Ämne: Vårdvetenskap Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2VÅ61E

2

3 Titel Författare Utbildningsprogram Handledare Examinator Adress Nyckelord Det har ju alltid varit full fart och kanske inte fokus på det jag ska göra : Upplevelsen av att leva med ADHD som barn Karolina Askblom Linn Sundberg Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Manuela Schmidt Marie Kirsebom Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap ADHD, Allmänsjuksköterska, Barn, Kvalitativ, Poddcast, Upplevelser. ABSTRACT Bakgrund: Av alla barn har 2-6% en neuropsykiatrisk sjukdom varav ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är en stor del av det. Barn med ADHD har en funktionsnedsättning som medför problematik i deras vardag. Barnen löper ökad risk för somatiska besvär, därmed behövs forskning kring dessa barns upplevelser för att kunna ge anpassad vård. Syfte: Beskriva hur personer med ADHD upplevde sin barndom. Metod: Kvalitativ studie med en induktiv ansats där poddavsnitt studerats. Informanterna i poddarna har varit vuxna med diagnosen ADHD som berättar om upplevelser från sin barndom och hur diagnosen påverkat deras uppväxt. Det har använts en manifest innehållsanalys för att analysera insamlad data från nio poddavsnitt. Resultat: Ur innehållsanalysen har fyra kategorier identifierats med tolv underkategorier. De fyra huvudkategorierna var: Oförmåga att vara samlad, Att vara motivationsstyrd, Att inte vara enligt normen och Att må dåligt. Slutsatser: Barn med ADHD upplever svårigheter eftersom de har ett funktionshinder som gör att de inte kan uppfylla de förväntningar samhället har på dem. Det ger dem upplevelsen av att vara otillräcklig och missförstådd vilket kan utvecklas till att de mår dåligt. Är allmänsjuksköterskan medveten om deras upplevelser kan mötet bli mer individanpassat och därmed bidra till en ökad livskvalitet för barnet. NYCKELORD ADHD, Allmänsjuksköterska, Barn, Kvalitativ, Poddar, Upplevelser.

4 TACK Tack till vår handledare Manuela Schmidt som stöttat oss från början till slut av detta arbete. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp som gett oss användbar feedback och kritik som väglett oss framåt. Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra samarbete, tålamod, uthållighet och för fint stöd till varandra. Det har varit ett sant nöje att göra detta arbete tillsammans.

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1 2 BAKGRUND Problematik i olika åldrar Förskoleåldern Skolåldern Tonårstiden Behandling Behandling kan vara nödvändig Behandlingsmetoder Skyddande faktorer Allmänsjuksköterskan möter barn med ADHD 4 3 TEORETISK REFERENSRAM Livskvalitet Mening och sammanhang 5 4 PROBLEMFORMULERING 6 5 SYFTE 6 6 METOD Design Datainsamling Urvalsförfarande Analys Forskningsetiska aspekter 9 7 RESULTAT Oförmåga att vara samlad Att vara motivationsstyrd Att inte vara enligt normen Att må dåligt 14 8 DISKUSSION Metoddiskussion Styrkor och begränsningar Studiens trovärdighet Studiens överförbarhet Resultatdiskussion Diskussion kring kategorin Att vara motivationsstyrd Diskussion kring kategorin Att inte vara enligt normen Diskussion kring kategorin Att må dåligt Kliniska implikationer Vidare forskning Slutsatser 20 9 REFERENSER 21 Bilaga 1: Informanterna 1

6 Bilaga 2: Källgransking av poddar 2 Bilaga 3: Systematisk sökning 3

7 1 INLEDNING Författarna till denna studie har kommit i kontakt med begreppet ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) under praktikperioder och sommarjobb men även i privatlivet. Båda har levt i nära relation till personer som har fått diagnosen ADHD. En av författarna arbetade under sommaren som undersköterska i laboratoriet på vårdcentral. Vid ett möte med ett barn med diagnostiserad ADHD uppstod svårigheter. Det var svårt att fånga barnets uppmärksamhet och fokus till det vårdmoment som skulle utföras. Mötet fick anpassas för att göra barnet mer delaktig och tillmötesgående genom att minska distraktioner och mer tid behövde avsättas. Det gav insikt i att det krävs kunskap och förståelse kring denna diagnos för att göra dessa möten både effektiva och vårdande för barnet. I och med dessa upplevelser blev författarna intresserade av att undersöka fenomenet av att leva med ADHD. 2 BAKGRUND I Sverige är en femtedel av befolkningen barn (0-18 år) enligt Enskär och Golsäter (2019). Av alla barn som är år har 2-6 % i Sverige en neuropsykiatrisk diagnos där Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är inräknad (Statistiska centralbyrån, 2020). ADHD innebär att hjärnans signalsubstanser är i obalans, därmed uppstår en viss kommunikationsproblematik mellan hjärnans olika delar. Symptomen för ADHD varierar då de kommer till uttryck på olika vis hos olika personer. De olika uttrycken gör att personerna kan ha olika typer av problematik. Undermedveten självreglering i hjärnan är nedsatt hos de med ADHD (Brown, 2016). Den nedsatta funktionen att självreglera gör att barn med ADHD lätt tappar fokus (Ringer, 2019). Brown (2016) hänvisar till en modell med sex beskrivna kluster med svårigheter som ofta förekommer hos barn med ADHD. Klustren består av aktivering, fokus, ansträngning, emotion, minne och handling. Aktivering syftar till att dessa barn har svårt att komma igång och utföra saker, sortera vad som är viktigt och rimligt. De har även svårt med tidsuppfattning. Fokus är svårt och de svävar lätt ifrån uppgiften. Det skapar problem för dem att få ett sammanhang och förståelse för det de hör eller läser eftersom de missar vissa delar av information. Att byta fokus från en sak till en annan kan också vara svårt. Ansträngning påverkas genom att de har sömn- och vakenhetsproblematik och därmed inte alltid har ork att slutföra det de gör. Klustret Emotion syftar till svårigheter att uttrycka känslor då dessa uttrycks starkt hos dessa personer såsom oro, glädje, vrede och rädslor med fler. Svårigheter att reglera känslorna innebär att de inte kan släppa den känslan de infinner sig i och komma vidare. Det påvisas även av Burnford et al. (2015) och Ringer (2019). De har sviktande minne framförallt närminne (Brown, 2016). Det leder till att det är svårt för dem att memorera lösenord och koder (Rex, 2019). Vidare menar Brown (2016) att det skapar även 1(26)

8 problem att kunna hantera flera saker samtidigt. Det sista klustret beskriver hur handling påverkas. Personerna med ADHD är impulsiva och har svårt att reglera sina handlingar, det leder till att de tar förhastade beslut och talar innan de tänker vilket kan försätta dem i problem i olika situationer (Brown, 2016). Diagnosen är komplex och dessa kluster av funktionsnedsättningar kan variera över tid och i olika situationer. Då dessa personer utför något de tycker är intressant kan dessa funktionsnedsättningar upphöra. Samhället ställer högre krav ju äldre man blir, krav på bland annat kunskap, förståelse och beteende. Problem ökar och blir tydliga redan i förskoleåldern då det ofta börjar ställas mer krav (Brown, 2016). Diagnosen ADHD har en tydlig symtombild som kan visa sig mer eller mindre beroende på varierad grad av diagnosen. Vidare beskrivs symptomen för ADHD som koncentrationssvårighet, hyperaktivitet och impulsivitet som de huvudsakliga symtomen. Gemensamt för symtomen är att de har stor inverkan på barnets förmåga att fungera både i skola och i det vardagliga livet (Rex, 2019). 2.1 Problematik i olika åldrar Som nämnts tidigare har barn med ADHD beroende på ålder olika typer av problematik och det kan därmed te sig olika (Thernlund, 2013: Rex, 2019) Förskoleåldern Redan vid mycket ung ålder är dessa barn mycket livliga och de börjar i flera fall gå tidigare än andra barn. Det kan vara svårt att hålla barnet sysselsatt då de ofta byter aktivitet efter en mycket kort stund. Att ta flera instruktioner samtidigt blir utmanande och läggningssituationen inför natten kan upplevas som kaotisk. Då barnet inte får som den vill kan barnet få ett känsloutbrott av ilska och ledsamhet, de har därför ofta svårt att leka tillsammans med andra barn och bråk uppstår frekvent (Thernlund, 2013) Skolåldern Under skoltiden blir koncentrationssvårigheter mer synliga. I skolan ter sig dessa barn ofta mer stökigt, lyder inte läraren och har svårigheter att sitta stilla, barnet hamnar också ofta i konflikt med de andra barnen (Thernlund, 2013). Impulser av ovidkommande intryck leder till att de har svårt att följa med i skolans tempo. Barn med ADHD är överaktiva vilket gör att de är mer motoriskt hyperaktiva och utsätter sig därmed för större risker som kan leda till fysisk men även psykisk skada (Rex, 2019). Det är svårt hemma att följa regler och rutiner och barnet bråkar gång på gång med både föräldrar och syskon (Thernlund, 2013) Tonårstiden Tonårstiden kan bli mycket problematisk då tonåringar med ADHD inte alltid blir accepterade av klasskamrater (Thernlund, 2013). Barn i tonåren har en sämre självinsikt till följd av att de under flera år fått mer kritik för sitt beteende och sina handlingar jämfört med andra. Det blir då tydligt för tonåringar att de är annorlunda jämfört med andra i samma ålder (Benderix, 2015). Jones och Hesse (2017) påpekar att diagnosen påverkar omgivningens syn på dessa tonåringar. De kan få förståelse 2(26)

9 från omgivningen för deras annorlunda beteende. Dessa barn söker sig till andra i jämlik ålder med liknande problematik och grupperna brukar i regel skolka, missbruka och utöva småkriminalitet tillsammans (Thernlund, 2013). Deras impulsivitet gör att de utför saker utan att tänka på konsekvenserna (Rex, 2019) exempelvis dricka alkohol och använda marijuana (Elkins et al., 2018). Tonåringar med ADHD blir vanligen mer mobbade alternativt mobbar de andra. Uppmärksamhetssvårigheter brukar vara det som påverkar den unge mest och det blir i denna åldern mycket svårt att hänga med i skolans tempo och prestera på en nivå som är godkänd. Flickor med ADHD i tonåren utvecklar oftare även depressiva symtom. Tonåringar med ADHD etablerar ofta sexuella kontakter tidigt och kontakterna blir kortvariga. Att utöva ett fritidsintresse blir alltmer utmanande då de kan strunta i att komma på träningar om de inte har lust och de har svårt att passa tider. Det är svårare med långtidsmål och kan därmed vara mer krävande att hålla uppe motivationen att nöta in olika moment som ingår i aktiviteten (Thernlund, 2013). 2.2 Behandling Behandling kan vara nödvändig Behandling kan vara avgörande för att barn med ADHD ska få minskat lidande till följd av problematiken. Eftersom problem varierar från person till person samt över tid kan det vara aktuellt med olika behandlingsalternativ. Det är viktigt att bra information ges om de olika behandlingsalternativen och att barnet och föräldrarna får vara delaktiga i beslut om vilken behandlingsmetod som passar bäst utifrån deras perspektiv (Brown, 2017). Rocco et al. (2021) menar att barnen blir sämre i sin diagnos över tid om de ej kommer till behandling, samt om de lever i en orolig miljö till följd av att familjer inte fått stöttning med struktur i vardagen. Det menas även att barn med en stark symtombild får utredning och behandling före de med lindriga symtom vilket innebär att de barnen lever en lång tid med sina symtom utan behandling och stödinsatser. En snabbare uppföljning av dessa barn hade då kunnat hjälpa dem till en ökad livskvalitet och då minskat lidande till följd av deras funktionsnedsättningar (Rocco et al., 2021) Behandlingsmetoder Det finns inga läkemedel som botar ADHD, däremot finns flera läkemedelsbehandlingar som stabiliserar de nedsatta funktionerna och hjälper personen att lättare kunna vara verksam i det vardagliga livet. Dosering avgörs inte av vikt, ålder eller vilken grad av svårigheter utan istället på hur känslig kroppen är för ett visst preparat. Dosering behöver därför vid påbörjad behandling mycket noggrant regleras. Andra åtgärder bör först prövas på små barn, det vill säga barn i förskoleåldern. Då allvarliga problem kvarstår kan läkemedelsbehandling vara nödvändig eftersom barnets problematik kan leda till större skada än eventuella läkemedelsbiverkningar (Brown, 2016). Läkemedel hjälper barn med ADHD att kunna anpassa sig efter de krav som omgivningen ställer eftersom medicineringen dämpar deras impulser och överaktivitet. Dock kan medicinering samtidigt göra att de känner minskad kontroll över sig själva (Ringer, 2019). Det finns flera psykosociala behandlingssätt där barn och föräldrar får hjälp med struktur i 3(26)

10 vardagen som gynnar barn med ADHD så att deras funktionsnedsättningar kan kompenseras. Det finns även anpassningsåtgärder för dessa barn så de får stöttning i sitt skolarbete och förutsättningar för att klara sin skolgång och få en bättre social relation till klasskamrater (Brown, 2016) Skyddande faktorer Dvorsky och Langberg (2016) har belägg för att det finns skyddande faktorer som gör att barn och tonåringar med ADHD klarar sig väl under sin uppväxt även utan stöd från sjukvården eller andra instanser. Att känna sig accepterad från samhället, leva i en familj med god sammanhållning och att ha föräldrar som utövar ett positivt föräldraskap är några av de faktorer som påverkar barnens livskvalitet positivt. 2.3 Allmänsjuksköterskan möter barn med ADHD Barn med diagnosen ADHD behöver mer sjukvård än barn utan diagnosen och kostnaden för sjukvården hos barn med ADHD är fyra gånger högre (Holden et al., 2013). Föräldrarna till barn med ADHD söker mer frekvent sjukvård både före och efter att barnet blivit diagnostiserad. Dessa barn har mer kontakt med både psykiatrisk och somatisk vård än andra barn (Laugesen et al., 2020). Flera studier har kunnat påvisa att barn med ADHD har en ökad samsjuklighet med både somatiska och psykiatriska besvär (Jameson et al., 2016: Lin et al,. 2016: Chou et al., 2013). Jameson et al. (2016) har kunnat fastslå att barn med ADHD har en ökad problematik med sängvätning och mage-tarm besvär medan Lin et al. (2016) och Chou et al. (2013) kunde se en ökad risk för att utveckla bland annat allergisk rinit och astma. Vidare drabbas tonåringar med ADHD oftare av sexuellt överförbara sjukdomar och graviditeter (Thernlund, 2013). Enligt barnkonventionen ska alla barn ha rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv trots fysiska eller psykiska handikapp. Barnkonventionen påpekar även att barnets bästa ska beaktas i första hand i exempelvis kontakt med välfärdsinstitutioner (Unicef, u.å). I en studie av Laugesen et al. (2020) vittnar föräldrar om möten med både stöttande och icke-stöttande sjukvårdspersonal. De sjukvårdare som upplevdes som icke-stöttande hade dålig kunskap och kunde därmed inte anpassa vården och planeringen efter barnets behov. De som upplevdes som stöttande hade i kontrast god kunskap och la upp vården på ett sätt som gjorde att barnets behov kunde bli tillgodosedda (Laugesen et al., 2020). Då studier ur ett barnperspektiv gällande upplevelser av mötet med sjukvården saknas, blir ett föräldraperspektiv det närmsta som belyser problemet. Sjuksköterskor verkar ha en liknande bild som föräldrarna då Gradin och Hillbom (2015) beskriver att sjuksköterskan tycker det är svårt att bemöta barn som har ADHD. I en intervjustudie berättar sjuksköterskor om kunskaps- och tidsbrist då ett barn med ADHD sökte vård. Sjuksköterskor känner sig otillräckliga och anser att vården inte blev anpassad efter barnets behov (Gradin & Hillbom, 2015). En bra kommunikation med barn som har funktionsnedsättningar leder till att barnet kan känna sig delaktig i vården och planeringen kring deras liv. Genom delaktighet ökar barnets vilja att genomföra det som begärs för att dess vardag ska kunna underlättas. Detta leder i sin tur till att barnet upplever en bättre hälsa och att deras utveckling främjas (Socialstyrelsen, 2020). 4(26)

11 3 TEORETISK REFERENSRAM Denna studie har sin grund i vårdvetenskap och forskning inom detta område visar på att livskvaliteten hos barn med ADHD påverkas mer eller mindre till följd av diagnosen. Författarna anser därmed att livskvalitet är ett begrepp att förklara och förtydliga i denna studie. Även mening och sammanhang är begrepp som påverkar dessa personer på olika sätt till följd av deras problematik utifrån sin ADHDdiagnos. 3.1 Livskvalitet Plummer och Molzahn (2009) menar att begreppet livskvalitet är nära knutet till vårdvetenskapen. De konstaterar att det finns många olika teorier kring livskvalitet och hur begreppet tolkas. Alla teorier har dock gemensamt att begreppet hälsa och livskvalitet är sammankopplade och att hälsan påverkar den upplevda livskvaliteten. Att vara nöjd med livet kan i vissa av teorierna anses var detsamma som livskvalitet. Att uppleva livskvalitet kan även anses vara målet med vårdandet. Enligt Willman (2014) är livskvalitet något subjektivt, endast personen själv kan beskriva vad livskvalitet innebär och om den har det eller inte. Livskvalitet är något mer än hälsa då det inte endast handlar om hur man lever utan också om man trivs med hur man lever. Att känna hopp och mening i vardagen anser Willman (2014) är det som gör att människan upplever livskvalitet. Det råder en delad mening bland studier kring hur barn med ADHD påverkas av sin funktionsnedsättning. Majoriteten av studier har konstaterat att barn med ADHD upplever en sämre livskvalitet till följd utav sina symtom (Rocco et al., 2021: Danckaerts et al., 2010: Peasgood et al. 2016). Barn med mer tydliga symtom på ADHD upplever en minskad livskvalitet till skillnad från de barn med mindre tydliga symtom. Det är därmed inte ADHD i sig som leder till en minskad livskvalitet hos barnen utan de symtom och följder som symtomen ger (Danckaerts et al., 2010). Utöver symtomen finns det även andra faktorer som leder till att barn med ADHD upplever en minskad livskvalitet. Faktorerna kan exempelvis vara att de upplever problem i att utföra sitt skolarbete, ofta känner sig irriterade och att de sover dåligt. De upplever att den dagliga rutinen är svår att upprätthålla, och att det är svårt att börja på nya fritidsaktiviteter. Varje upplevelse har därmed en betydelse för den upplevda livskvaliteten (Peasgood et al., 2016). Det finns ett antal studier som visar på motsatsen kring hur livskvaliteten påverkas. Jones och Hesse (2017) beskriver att det finns barn med ADHD som inte upplever en försämrad livskvalitet till följd av sin diagnos. De ser sina symtom som styrkor och att symtomen är en del av dem och deras identitet. Barnen fokuserar på fördelarna med sina symtom, exempelvis deras kreativa förmåga och skicklighet att kunna utföra uppgifter snabbt. 3.2 Mening och sammanhang Upplevelsen av mening och sammanhang är förankrat med en persons välbefinnande och känsla av hälsa. Begreppet mening och sammanhang har varierande betydelse för olika personer och det är olika saker som påverkar hur 5(26)

12 människor får en känsla av mening och sammanhang. I sjukdom har personen en påverkan fysiskt eller psykiskt, det gör att denne inte lever upp till andras och samhällets förväntningar. Förlust av sammanhang kan ge känslan av att vara utanför och ensam. Människan söker sammanhang för att se meningen med livet (Ekebergh, 2015). Känslan av mening ger motståndskraft och viljan att kämpa, men finns ingen mening blir det svårt att kämpa sig fram i vardagen (Dahlberg & Segesten, 2010). När människan är i ett sammanhang känner denne ett välbehag och styrka (Ekebergh, 2015). Barn med ADHD kan periodvis vara olyckliga och kan berätta under utredning att de vid någon tidpunkt haft självmordstankar. De kan ha känslan av att de inte är omtyckta av sin omgivning och det bästa varit om de inte fanns eftersom de inte upplever att de kan göra saker som är bra. Barn med ADHD har svårigheter att anpassa sig till de förväntningar som finns i samhället såsom i skolan och övriga sociala sammanhang. Det gör att de ofta hamnar i konflikt med både jämnåriga och vuxna människor som kräver saker utöver deras förmåga (Thernlund, 2013). Att bli bekräftad och känna sig älskad i sin omgivning gör livet meningsfullt och ger viljan att leva och vara med i livets sammanhang (Wärnå-Furu, 2017). Barn med ADHD behöver anpassningar som tidigare beskrivits av Brown (2016) för att kunna förstå, hantera sina impulser och begränsa de problem som kommer till följd av de symtom som utgörs av ADHD. Ekebergh (2015) menar att den egna känslan av att vara annorlunda jämfört med andra kan ge känslan av ett förlorat sammanhang och mening. 4 PROBLEMFORMULERING I Sverige har 2-6% av barnen diagnosen ADHD. ADHD ger symtom som skapar problem hos dessa barn. Det har beskrivits att barnen har svårt att hålla fokus över tid, de distraheras lätt, är impulsiva samt att de uttrycker känslor väldigt starkt och har svårt att bryta en känsla. Problematiken förändras i takt med att barnet blir äldre men har en inverkan på barnets skolprestation och förmåga att passa in i det sociala samspelet. Barn med ADHD har en ökad risk för somatiska besvär jämfört med barn utan diagnosen. Det finns flera beskrivna sjukdomar som är vanligare hos dem samt att de utsätter sig för fler risker och därmed en ökad skaderisk. De har en ökad risk att uppleva minskad livskvalitet och har svårare att finna mening och sammanhang än barn utan diagnosen ADHD. Sjuksköterskan kommer i kontakt med dessa barn även på andra vårdenheter än inom psykiatrin och de upplever svårigheter att bemöta barn som har ADHD. Det finns få studier som utforskar upplevelser ur ett barnperspektiv, studier grundas vanligen ur ett föräldrar-, skol- eller vårdperspektiv. Därmed behövs fler studier om vilka upplevelser barn har av att leva med ADHD. 5 SYFTE Syftet med studien var att beskriva hur personer med ADHD upplevde sin barndom. 6(26)

13 6 METOD 6.1 Design Denna studie är kvalitativ med induktiv ansats där poddavsnitt har analyserats. Författarna har studerat upplevelser av ett fenomen. Kvalitativ studie lämpar sig väl då upplevelsen av ett fenomen undersöks (Henricsson & Billhult, 2012). Då det inte finns ett antagande eller en teori kring fenomenet i studien har en induktiv ansats använts. I en induktiv ansats görs en slutsats från delar av den fakta som framkommit från informanterna och detta sammanförs till en helhet eller en teori (Kristensson, 2014). Valet att använda poddar baserades på att få informationsinsamling så lika intervjuer som möjligt där poddar ansågs ge ett större utbud av informanter att välja bland. 6.2 Datainsamling Insamling av data har gjorts genom att studera poddar vilket är en form av ljudfil med tal. Det är en intervjuform där en intervjuare och gäst kan diskutera olika ämnen. Intervjun sker ofta i en mer avslappnad atmosfär där gästen får prata till punkt och tiden för inspelning är sällan begränsad. Ett riktmärke är att gästen ska tala 80% av tiden och intervjuaren det resterande. Poddar kan därmed ge tillgång till en mer innehållsrik och djup information från gästen (Häger, 2021). Dokument kan framföras som skriven text, digital kommunikation eller som visuella källor vilket en podd räknas till (Denscombe, 2018). Poddarna skulle endast innehålla avsnitt där intervjuer görs av personer som fått diagnosen ADHD. Åldern då diagnosen är satt ansåg författarna kunde vara varierande. Ett kriterium för att få diagnosen är att symtom har visat sig före sex- till sjuårsåldern (Almer & Mandel Sneum, 2012). Därmed upplevs symtom på diagnosen redan i tidig ålder. Det fanns ett begränsat underlag på poddar där deltagaren fått sin diagnos i barndomen. Thernlund (2013) beskriver att de som får sin diagnos i vuxen ålder har under hela livet upplevt svårigheter som kan förklaras med ADHD diagnosen. Författarna ansåg därmed att vuxna personer (över 18 år) som berättar om sina upplevelser i barndomen kopplat till ADHD kunde svara väl till syftet. Sökningen efter material gjordes i två databaser; Spotify och Podcaster. Detta är databaser där olika typer av poddar laddas upp. Spotify har under 2020 gjort en stor satsning för att ge lyssnare ett utbud av poddmaterial världen över (Häger, 2021). Det gav författarna en stor trovärdighet för databasen att det skulle ge ett bra underlag för att kunna svara på studiens syfte. För att försäkra sig om att poddar inom ämnet inte skulle falla bort användes även databasen Podcaster vilken gav samma träffar som Spotify. Båda författarna har lyssnat på samtliga poddavsnitt och har då skrivit ner tidpunkter i avsnitten som svarar till studiens syfte. De delar av avsnitten som svarat an till syftet har transkriberats, denna text har sedan legat till grund för analysen. Avsnitten var inspelade mellan juli 2018 och maj Mer information om informanterna redovisas i bilaga (Bilaga 1). 6.3 Urvalsförfarande Ett subjektivt urval valdes för denna studie. Denscombe (2018) förklarar subjektivt urval som en bra metod då ett litet antal informanter ska användas och då de inte är 7(26)

14 slumpmässigt utvalda. Eftersom författarna söker informanter som kan beskriva upplevelsen av ett specifikt fenomen var denna typ av urval lämpligt. Inledningsvis genomfördes en bred sökning med sökordet ADHD i två olika sökmotorer (Podcaster och Spotify). Inklusionskriterier för poddar: Poddarna skulle vara gjorda på svenska och de skulle ta emot gäster som berättar om hur det är att ha ADHD. Sökningen med sökordet ADHD resulterar i ca 1000 träffar i både Spotify och Podcaster där endast sex stycken av dessa var svenska poddar. Efter att ha tillämpat inklusionskriteriet att de skulle intervjua gäster med ADHD återstod två poddar (ADHD livet och ADHD-podden) som gav 131 respektive 30 avsnitt. Författarna gjorde sedan en kritisk granskning av ADHD livet och ADHD-podden baserad på Segestens (2017) mall för dokument som hämtas från webben. Mallen ansågs av författarna vara den mest relevanta avseende granskning av poddar, vissa frågor har dock redigerats eller tagit bort då de inte varit överförbara till poddar. Se bilaga (Bilaga 2). Båda dessa poddar ansågs tillförlitliga. Därefter valdes avsnitten ut. Inklusionskriterier för poddavsnitt: Informanten skulle ha diagnostiserats med ADHD och de skulle i poddavsnittet berätta om sina upplevelser från barndomen. Exklusionskriterier för poddavsnitt: Informanten skulle ej ha samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser. Exempelvis; bipolärt syndrom, autism, anorexi nervosa med fler. Även samsjuklighet med dyslexi uteslöts då symtomen är liknande gällande läs- och skrivsvårigheter och det blev då svårt att urskilja vilken diagnos som stod bakom upplevelsen av skolproblematik. Samtliga titlar har studerats. Baserat på dess titel kvarstod 18 avsnitt och därefter läste författarna dessa avsnittens beskrivning. Ur ADHD-livet svarade två avsnitt på studiens syfte utifrån avsnittets beskrivning. ADHD-podden gav elva relevanta avsnitt utifrån beskrivningen. Det gav sammanlagt 13 poddavsnitt som avlyssnades i sin helhet, nio avsnitt valdes ut baserat på att poddavsnitten skulle besvara studiens syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. Se bilaga (bilaga 3). 6.4 Analys Manifest innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) har använts. En manifest analys innebär att författarna håller sig textnära till sin ursprungstext och inte använder sig av tolkning av texten. Meningsbärande enheterna (ME) valdes ut ur de transkriberade intervjuerna som svarat på studiens syfte. För att få materialet mer överskådligt förkortades därefter ME utan att dess mening gick förlorad, även kallad kondensering. De kondenserade enheterna kodades därefter. Koderna skrevs ut i pappersform och placerades ut randomiserat på bord så författarna tillsammans kunde studerade dem på ett överskådligt sätt. Likheter och olikheter söktes och placerades tillsammans och skapade flera underkategorier. Författarna sökte vidare sammanhang av de olika underkategorierna och kunde sammanställa dem i gemensamma kategorier. Vidare har samtliga delar studerats och setts över i förhållande till meningsenheterna för att säkerställa att dess mening överensstämmer genom hela analysprocessen. Vilket i vissa fall har gjort att några meningsenheter har delats upp i efterhand. Kategorierna och underkategorierna har sammanställts i en tabell som blev underlag för resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Se nedan för exempel ur genomförd innehållsanalys. 8(26)

15 Tabell 1: Visar exempel ur analysprocessen. Meningsenhet (ME) Kondenserad ME Kod Underkategori Kategori Jag märkte att jag ifrågasatte mycket redan under förskoletiden, att jag ifrågasatte varför mina vänner hade de intressena som de hade. Varför dom lekte på ett visst sätt och varför det fanns en hierarki. (5) Ifrågasatte redan i förskoleåldern vänners intressen och varför de lekte på ett visst sätt och varför det fanns en hierarki. Ifrågasatte vännernas intresse och sätt att leka Känslan av annorlundaskap Att inte vara enligt normen Man får en känsla av att vara ett problembarn, att man bara är jobbig men det finns ju faktiskt en förklaring liksom och det är ju diagnosen och dess innebörd.(8) Jag kände mig som ett problembarn som bara var jobbig, men diagnosen var ju förklaringen. Kände mig som ett problembarn, diagnosen var förklaringen Att känna sig utpekad 6.5 Forskningsetiska aspekter Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) ska informanter lämna samtycke och få tillgång till välformulerad information om studiens syfte och upplägg. Samtycke kunde ej ges av informanterna i denna studie. Avsaknad av samtycke kan accepteras då informanterna ingår i en grupp som anses kunna dra nytta av studiens resultat. Därmed vägde de etiska fördelarna tyngre än dess nackdelar. Eftersom poddar är offentligt publicerat material bedömde författarna att samtycke för denna studie redan var givet. Informanter har rätt att ta del av den genomförda studien (World Medical Association, 2018). Då denna studie publiceras ger den allmänheten möjlighet att läsa resultatet och därmed de berörda informanter som ingår i studien. Författarna av denna studie valde dock ändå att ej benämna informanterna vid namn för att öka konfidentialiteten. Informanternas namn ansågs inte heller vara relevant att benämna. Författarna för denna studie hade en förkunskap inom ämnet som studerades då de båda har levt i nära relation med personer diagnostiserade med ADHD. Författarnas förförståelsen är dock ur ett närståendeperspektiv vilket gör att kunskapen om vilka upplevelser personerna med ADHD har är begränsad. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) påpekar att sätta förförståelse inom parentes kan vara svårt då den vanligtvis är omedveten och 9(26)

16 därmed kan det ske tolkningar av datan även i en manifest analys. Författarna har trots detta försökt sätta sin förförståelse kring diagnosen åt sidan för att inte påverka studiens resultat. Det har skett en kontinuerlig kritisk granskning av processen och författarnas förförståelse. 7 RESULTAT Genom utförd innehållsanalys av insamlad data har fyra kategorier med tolv underkategorier identifierats. Dessa redovisas i tabell 2. De fyra kategorier som identifierats beskriver upplevelser av att leva med ADHD som barn; Oförmåga att vara samlad, Att vara motivationsstyrd, Att inte vara enligt normen och Att må dåligt. Tabell 2: Redovisar de kategorier och underkategorier som framkommit från genomförd innehållsanalys. Underkategorier Att vara impulsiv Kategorier Oförmåga att vara samlad Att vara rastlös Svårt att hålla fokus Svårt att ta sig an uppgifter Att vara motivationsstyrd Svårigheter att utföra ointressanta uppgifter Att känna sig missförstådd Att inte vara enligt normen Sökande av uppmärksamhet Känsla av skam över att inte uppfylla omgivningens förväntningar Känslan av annorlundaskap Att ha ångest Att må dåligt Att ha ett destruktivt beteende 7.1 Oförmåga att vara samlad Första kategorien bygger på tre underkategorier; Att vara impulsiv, Att vara rastlös och Svårt att hålla fokus. Gemensamt för dessa underkategorier är att de är symtom som visar sig tydligt för omgivningen genom att informanterna hade svårt att sitta still, utförde ogenomtänkta handlingar och kunde ha svårt att hålla 10(26)

17 fokus på det som de skulle göra. Dessa symtom gjorde att informanterna hade svårigheter i skolan och de utmärkte sig från sina klasskamrater. Första underkategorin Att vara impulsiv syftar till att impulser lätt tog över och handlingar utfördes utan konsekvenstänk. Informanterna beskrev att de hade svårigheter med impulskontroll. Det som föll dem in gjorde de utan att tänka på vad det innebar varken för dem själva eller andra. Detta kunde leda till att deras kompisar ville utmana och provocera dem i olika situationer eftersom kompisarna visste att dessa barn skulle med sin impulsivitet utföra handlingen. Det gav barnen med ADHD känslan av att vara cool, rolig och sedd av sina kompisar. Denna impulsivitet ledde för informant 1 och 6 till att känslorna gav uttryck i humörsvängningar. Detta kunde resultera i små utbrott för småsaker. Informant 1 beskrev att de impulsiva utbrotten gav känslan av åtlöje efteråt. Jag har något sånt där klassiker exempel där jag och nån kompisar när vi gick i femman sexan där han bara, ahh men du vågar aldrig kasta ut den här skon på ett tak, då hade vi ett fönster man kunde öppna och så va det så här entrétak utanför. och då blir jag så här amen hahaha det gör jag visst och så har jag ju kastat ut den där skon efter två sekunder. (Informant 8, Andersson, 2021) Informanterna upplevde sig haft en ständig rastlöshet därmed underkategorin Att vara rastlös. Rastlösheten ledde till att det var svårt att sitta still, de beskrev att de hade känslan av att klättra på väggarna och att det ständigt kröp i kroppen. Det ledde till att de hade svårt att lyssna på allt som läraren sa på lektionerna och att förstå de instruktioner som gavs. Avsaknad av aktivitet och rörelse kunde leda till att de behövde ge utlopp för sin energi på annat sätt. Vissa gjorde detta genom att vara stökiga och hitta på bus. Andra byggde upp strategier för att stilla rastlösheten. Det gjordes genom att hitta anledningar till att få röra på sig för att de inte skulle utmärka sig från klasskompisarna. Hos informant 4 yttrade sig detta genom att hela tiden möblera om i sitt rum och att alltid söka efter nya perspektiv. Det var vanligt att de tyckte det var skönt med raster och aktiviteter i skolan då de fick utlopp för sitt överskott av energi. Den tredje underkategorin Svårt att hålla fokus identifierar hur informanterna upplevde sig. De hade lätt att tappa fokus och yttre stimuli påverkade deras koncentrationsförmåga. Svårigheten att hålla fokus ledde till att de glömde bort vad de läst eller hört och därmed blev det svårt i skolan och lärandet blev påverkat. Exempelvis gav informant 6 en bild av att hjärnan inte var där under lektionerna. Det ledde i längden till att informanterna inte följde med klasskamraternas utveckling vilket de upplevde jobbigt eftersom de levde i ovetskapen om deras diagnos. Så från när jag gick i, jag tror det var fyran någonting så började man märka mer och mer i skolan att jag hade koncentrationssvårigheter, svårt att fokusera, lärde mig inte mycket alls för det gick ju inte in. (Informant 6, Andersson, 2021) 7.2 Att vara motivationsstyrd Under denna kategori identifierades två underkategorier; Svårt att ta sig an uppgifter och Svårigheter att utföra ointressanta uppgifter. Informanterna hade 11(26)

18 svårt att utföra uppgifter som de förväntades göra och kunde från sin omgivning uppfattas som lata. Många av informanterna beskrev att i barndomen hade de svårigheter i att komma igång med uppgifter, därav underkategorin Svårt att ta sig an uppgifter. I de lägre klasserna hade de lätt för sig i skolan och majoriteten av informanterna beskrev att de kunde läsa och skriva bra. De upplevde inte heller att de låg efter rent intellektuellt. Informanterna beskrev dock svårigheten med att komma igång och att utföra hemuppgifter som gavs från skolan. Det kunde vara en enkel uppgift i sig, men att ta sig an den var svårt och därmed kunde det bli att läxorna inte gjordes. Det var vanligt att högstadiet beskrevs som mer utmanande då det ställdes mer krav på eget ansvar och planering för sina studier. Det kunde vara svårt att komma igång även med intressanta uppgifter, men när de väl påbörjade dem utfördes de snabbare än de ointressanta. Ger du mig ett papper för att jag ska läsa det och komma tillbaka imorgon, då hade jag väldigt svårt för det som barn. (Informant 5, Svensson, ) Underkategorin Svårt att utföra ointressanta uppgifter symboliserar till att informanterna upplevde att vid ointresse var det svårt att påbörja uppgifter eftersom de inte kunde se mening med den kunskap som den gav. Vissa beskrev att de inte kunde förstå varför det var så komplicerat att utföra dessa uppgifter och började tvivla på sin intelligens. Samtidigt menade de att de hade väldigt lätt för att lära när intresse och motivation till ämnet fanns. Då det fanns roliga saker eller något som föll dem i intresse prioriterades de tråkiga uppgifterna bort och riskerades att inte bli gjorda alls. Ointresset kunde även leda till att informanterna skolkade från lektioner som de inte tyckte var intressanta eller såg någon mening med. Man hade i uppgift att ta hand om ett gosedjur, jag va så totalt ointresserad av det. Jag förstod inte varför folk verkligen längtade tills den dan, att ta hem den där nallen och sen skriva om sin dag och sen, jag men hallå, det här är extra arbete där hemma. Jag var ingen lat person, men jag tyckte uppgiften i sig va så ogivande sen så svår för att det var en uppgift som var ett måste. (Informant 5, Svensson, ) 7.3 Att inte vara enligt normen Tredje kategorin gav flera underkategorier som representerar olika svårigheter i att inte vara som andra barn vilket tyder på att de inte levde upp till normen. Fyra underkategorier identifierades; Att känna sig missförstådd, Sökande av uppmärksamhet, Känsla av skam över att inte uppfylla omgivningens förväntningar och Känslan av annorlundaskap. Majoriteten av informanter upplevde att deras omgivning inte förstod dem under barndomen, dessa upplevelser symboliseras i underkategorin Att känna sig missförstådd. Omgivningen förstod inte hur och varför de tänkte och betedde sig som de gjorde och såg ofta på dem som ett problem. De blev ofta beskyllda för negativa saker som hände i deras omgivning även om de inte ens infunnit sig på plats. De pekades ut som de som skapade problem vilket i några fall ledde till mobbning under skoltiden. När informanterna kände sig missförstådda kunde det mynna ut i frustration och aggression. Samtidigt beskrev informant 6 att denne höll saker inombords eftersom ingen ändå förstod. I berättelsen från informant 5 12(26)

19 framkom känslan av att vara missförstådd av lärarna eftersom de inte uppmärksammade att dennes problematik kunde tyda på ADHD. Men där jag insåg snabbt att det brast sig rätt mycket i skolsystemet var att under hela min skolgång har ingen ens ställt frågan om ADHD. Fast det var samma frågor som dök upp på alla utvecklingssamtal. Du läser inte tillräckligt, du gör inte dina läxor. Allt annat går bra. Det var alltid samma diskussioner, och sen dessutom också den hära som fortfarande lever kvar idag du pratar väldigt mycket Du pratar och skojar väldigt mycket, vilket är det det som, det definierar egentligen fortfarande vem jag är, under hela min uppväxt. (Informant 5) Att bli utpekad och missförstådd i familjen är något som informant 9 berättade om, exempelvis upplevde informanten att föräldrarna och syskonen skämdes över dennes beteende. Föräldrarna fick även påtalat av läraren att alla problem i klassen handlade om deras barn. Informanterna 3 och 6 beskrev att de sökte hjälp för utredning av sin problematik som barn. Den förstnämnda informanten kände sig missförstådd då utredningen först inte ledde till någon diagnos. Den andra fick sin diagnos som åring och upplevde det skönt att få diagnosen då det gav en förståelse både för dennes upplevelser och beteende. Samtidigt upplevde denne känslan av att bli utpekad då diagnosen ADHD fastställdes. Att själva diagnosen blev det centrala istället för symptomen. Bland informanterna beskrevs även en missförståelse av sig själva. De förstod inte varför de inte klarade av vissa saker och inte kunde bete sig som andra. Informant 3 fick sin diagnos sent i barndomen, det ledde enligt denne till möjligheten att lära känna sig själv. Den andra underkategorin Sökande av uppmärksamhet syftar till att vilja passa in och söka bekräftelse. Att få uppmärksamhet från omgivningen var viktigt för flera av informanterna. Exempelvis kunde detta ge uttryck i berättelsen från informant 5. Då denne upplevde sig social och hade många vänner som barn eftersom denne var väldigt pratig och rolig. Flera informanter ville vara som alla andra, informant 1 spelade olika roller för att passa in i sin omgivning. Strävan efter ett sammanhang gjorde att tonåren för denna informant blev en kris. Och jag var väldigt splittrad, nu när jag ser tillbaka på min uppväxt för en del av mig eh jag ville liksom va allt. Jag ville va duktig, jag ville va cool jag ville va snyggast, eh jag ville va snällast (Informant 1, Svensson, ) Underkategorin Känsla av skam över att inte uppfylla omgivningens förväntningar identifierar upplevelserna som ett par av informanterna hade. De kände att de inte kunde utföra saker som andra klarade av och som omgivningen förväntade sig av dem. Exempelvis berättade informant 3 om känslan av skam gentemot sina föräldrar. Denne beskrev också oförmåga att leva upp till de krav som samhället ställde och därmed kände denne sig otillräcklig och tyckte synd om sina föräldrar. Dessutom upplevde informant 7 att denne borde presterat bättre eftersom förutsättningar fanns för att lyckas i skolan men att denne ändå inte tog till vara på det. jag kände eh väl att jag.att jag svek mina föräldrar för dem är sånna änglar (Informant 3, Svensson, ) 13(26)

20 Den sista underkategorin Känslan av annorlundaskap syftar till att många beskrev känslan av att de var annorlunda jämfört med andra barn. De hade inte samma intressen som andra barn och upplevde sig obegåvade då de inte kunde klara av det kompisarna kunde i skolan. Vissa av informanterna gjorde lite som de själva ville eftersom de hade svårt för att passa in och orkade inte anstränga sig för att göra det. Hos någon enstaka informant syntes inte denna svårighet utåt, däremot fanns tankarna om annorlundaskapet. Upplevelserna blev tydligare när de började skolan eftersom de sattes i ett sammanhang med jämnåriga då de inte betedde sig som de andra. Det skapade tankar som; Vad är det för fel på mig?, Varför fungerar jag inte som andra?, Varför klarar inte jag saker som andra klarar?. Ett par informanter uttalar att de uppfattade sin uppväxt som svår till följd av detta. Jag har ju alltid haft känslan av att vara annorlunda. (Informant 8, Andersson, 2021) 7.4 Att må dåligt Kategorin gav två underkategorier som svarar an på denna upplevelse; Att ha ångest och Att ha ett destruktivt beteende. Till följd av symtomen på ADHD med problematik i skolan och svårigheter att förstå sig själva har flera av informanterna under sin barndom mått dåligt. I föreliggande studie identifierades Att ha ångest som en underkategori. Ett flertal informanter har upplevt ångest någon gång eller under en period av sin uppväxt. Några beskrev en generell ångest under deras barndom utan att nämna någon specifik orsak. Det beskrevs dock av flera informanter att de hade ångest över att läxor inte blev gjorda och över att de inte klarade av skolan. Exempelvis berättar informant 3 att ångest över skolan utvecklades till panikångest. Panikångesten var så svår att denne började självmedicinera med droger i ångestdämpande syfte. Något som informant 6 beskrev ångest över var i samband med alkoholintag eftersom alkoholen förstärkte dennes impulsivitet. Därmed utvecklades ångest över vad som kan ha sagts eller gjorts inför vännerna. Underkategorin Att ha ett destruktivt beteende talar för att informanterna som barn kunde ha ett riskfyllt beteende. Informanternas beteenden användes dels som en flykt från vardagen och dess konsekvenser togs sällan i beaktning av dem. Bland de informanter som uttalade att de hade ett destruktivt beteende menar informant 1 att tack vare att denne levde i en ordnad familj dämpades detta beteende. Det var något som informant 7 inte upplevde då denne växte upp med mindre struktur i sin vardag och dennes destruktiva beteende ledde därmed till farliga situationer. Exempelvis att rymma, övernatta hos främlingar och att lifta med lastbilschaufförer. Flera beskrev att de tog till olika missbruk som tobak, alkohol och droger i tidig ålder för att dämpa sina negativa känslor samt för att söka ett sammanhang. och sedan var jag jo men hängde med folk som var äldre som kände sig ganska fria i sitt sätt och leva och ja men det blev rätt snabbt ganska destruktivt. Och var det under flera år liksom. Med både missbruk och droger och alkohol. (Informant 7, Svensson, ) 14(26)

21 8 DISKUSSION De fynd denna studie kommit fram till ger en bred förståelse för olika upplevelser av att leva med diagnosen ADHD som barn. Det identifierades flera problemområden som dessa barn upplevde till följd av diagnosen. Ett tydligt problem som framgick var svårigheten att hitta sig själv, vilken mening och i vilket sammanhang tillhör jag? Många upplevde sig må dåligt till följd av att de inte uppnådde de krav och förväntningar som omgivningen och samhället ställde. Detta är något som skulle kunna kopplas till att de upplevde en sämre livskvalitet. Flera kände ångest över att inte kunna ta sig an saker. Att se mening och att ha motivation med vardagens uppgifter beskrev informanterna var viktigt och ledde till att deras funktionsnedsättningar dämpades. 8.1 Metoddiskussion Styrkor och begränsningar Dokument Enligt tidigare beskrivning räknas poddar som ett dokument. En styrka med dokument är att det är en källa som ofta finns över lång tid och är oföränderlig. Det ger en trovärdighet då läsaren av studien kan gå till ett dokument och själv läsa dess innehåll. Det är dock av vikt att författarna är medvetna om att dokumentet över tid kan bli inaktuellt. Det krävs en medvetenhet av författarna om dokumentets kvalitet och trovärdighet (Denscombe, 2018). Det finns även fördelar med att använda internet vid datainsamling då det sparar tid i jämförelse med att utföra en intervju. Det ger en möjlighet att hitta informanter mer geografiskt omfattande, vilket bidrar till ett mer varierat urval. Utifrån ett maktperspektiv blir det också fördelaktigt då författarna inte har direkt kommunikation med informanten och informanten kan själv välja vad denne vill berätta (Ali & Skärsäter, 2012). Nackdelar med podd som insamlingsmetod är faktumet att författarna inte träffar och ser informanten vid intervjutillfället och detta gör att den kroppsliga kommunikationen försvinner (Ali & Skärsäter, 2012). Författarna i föreliggande studie tyckte ändå att en viss nyansering av samtalet framkommit då ljud i form av skratt, suck, gråt med fler hörts, vilket talar för olika känslor kring det som sagts Sökstrategi Användningen av Spotify och Podcaster som databas för sökning innebar svårighet med att utföra en systematisk sökning. Databaserna krävde en kortfattad sökning i form av ett enstaka ord eller mening. Det innebar att författarna fick studera flera poddar och poddavsnitt för att identifiera vad de handlade om och om de svarade an på syftet. Det gjorde sökningen mer tidskrävande, fördelen var dock att databasen inte kunde sålla bort relevant material då ett sökord saknats. Här fick författarna tillgång till samtligt material och fick själva avgöra dess relevans för studien. 15(26)

22 Intervjuarnas förförståelse av ADHD Intervjuarna i de poddar som studerats hade själva diagnosen ADHD. Det kan enligt författarna ha lett till fler ledande frågor än om intervjuaren inte hade en förförståelse. Det kunde göra att frågorna riktades utifrån deras egna upplevelser. Exempelvis Tyckte inte du också att man kände sig annorlunda när man inte hängde med på lektionerna?. En sådan fråga kan ha påverkat informanterna i en viss riktning. Å andra sidan kan förförståelsen ha gett intervjuarna en fördel då de kunnat ställa fler följdfrågor och kommit djupare in på fenomenet gentemot en intervjuare som inte hade haft diagnosen. Kristensson (2014) förklarar att ledande frågor bör undvikas då de inte bygger på tolkning av något som redan sagts utan byter riktning eller fokus i berättelsen som inte kommer spontant från informanten Påverka redigeringsprocessen Intervjuaren men även gästen kan påverka redigeringsprocessen och därmed kan väsentligt material plockas bort (Häger, 2021). Författarna anser att denna risk är liten då syftet med de två poddar som använts var att ge en nyanserad bild av att leva med en ADHD diagnos, därmed liknande syfte som i föreliggande studie Begränsad information i tidig ålder Poddavsnitten gav tillgång till information kring informanternas upplevelser från förskoleklass fram till gymnasium. Däremot uteblev information om upplevelser i tidigare åldrar. En orsak till den bristande informationen kan ha varit till följd av att symtomen hos dessa barn ger sig tydligast till uttryck då de börjar skolan och sätts i ett system. Det kan även bero på otillräcklig reflektion av fenomenet i så ung ålder, alternativt att informanterna helt enkelt inte kom ihåg Studiens trovärdighet Trovärdigheten för studien är beroende på hur sanningsenligt dess resultat är. Faktorer som påverkar studiens trovärdighet är vald design, urval av informanter, att väl beskriva analysprocessen och att som författare kritiskt granska den (Kristensson, 2014). Föreliggande studie har använts sig av primärkällor för att undersöka fenomenet, något som ökar studiens trovärdighet. Syftet med poddarna var att få en bred insikt av fenomenet att ha ADHD vilket innebar att både fördelar och nackdelar med diagnosen diskuteras. Detta bidrog till en nyanserad bild av fenomenet. Några av informanterna uttrycker även att de ville delta i poddarna i viljan av att ge en mer nyanserad och bred bild av diagnosen ADHD. De menar att diagnosen påverkar personer på olika sätt. Datainsamling har skett via informanter i vuxen ålder som har diagnostiserats med ADHD. Trovärdigheten hade kunnat öka för föreliggande studie om barn med ADHD hade intervjuats istället. Det föreligger dock svårare att utföra denna typ av studie på barn. Det kan finnas en risk med att göra en retrospektiv studie där vuxna informanter intervjuas om sin barndom eftersom det kan vara svårt att förmedla de känslor de hade som barn. Det kan vara svårt att minnas alla upplevelser, med ålder fås mer kunskap och nya erfarenheter vilket kan påverka deras tolkning av olika situationer och upplevelser från barndomen. 16(26)

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR Alla har vi väl någon gång känt oss rastlösa, haft svårt att bibehålla koncentrationen eller gjort saker utan att tänka oss för. För personer som har diagnosen ADHD

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT För barn med ADHD hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom

Läs mer

Medicin Vad är. Viktigt att tänka på AD H D. Förord. kan Behandla. Hur k. Samsjuklighet. flickor s

Medicin Vad är. Viktigt att tänka på AD H D. Förord. kan Behandla. Hur k. Samsjuklighet. flickor s ADHD och f lickor Förord 4 Medicin Vad är AD H D? 6 Hur k an AD H D visa sig ho flickor s? 8 AD H D kan s! Behandla 10 Viktigt att tänka på 11 13 Samsjuklighet 12 Förord Pojkar och flickor skiljer sig

Läs mer

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd ÅRSRAPPORT 2016 Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd Jag kan inte riktigt skilja på vad som är min diagnos och vad som är jag Barn är aktiva och kompetenta aktörer som bär på otroligt mycket

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS 2 Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn (och vuxna) som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity

Läs mer

Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet?

Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet? Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet? Av Jenny Karlsson och Pehtra Pettersson LAU370 Handledare: Viljo Telinius Examinator: Owe Stråhlman Rapportnummer: VT08-2611-037 Abstract

Läs mer

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Barn med specialbehov 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Barn med specialbehov vad är det? 2. Teori- Olika typer av specialbehov -Inlärningen

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Barn som närstående i palliativ vård. Malin Lövgren, leg sjuksköterska, Med dr, docent i palliativ vård

Barn som närstående i palliativ vård. Malin Lövgren, leg sjuksköterska, Med dr, docent i palliativ vård Barn som närstående i palliativ vård Malin Lövgren, leg sjuksköterska, Med dr, docent i palliativ vård Email: malin.lovgren@esh.se Upplägg Vad säger lagen om barn som närstående? När barn blir/är närstående

Läs mer

Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga. Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin

Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga. Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin Hemmasittare? Definition En hemmasittande elev som har varit frånvarande under minst fyra veckor

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

ADHD hos skolbarn från risk till frisk. Josef Milerad Skolöverläkare, Lidingö stad universitetslektor Inst. kvinnors och barns hälsa

ADHD hos skolbarn från risk till frisk. Josef Milerad Skolöverläkare, Lidingö stad universitetslektor Inst. kvinnors och barns hälsa ADHD hos skolbarn från risk till frisk Josef Milerad Skolöverläkare, Lidingö stad universitetslektor Inst. kvinnors och barns hälsa Skolan är landets största hälsocentral 1,4 miljoner elever 6 år till

Läs mer

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTALET 1. Presentation, att bekanta sig och att förklara metodens

Läs mer

Unga vuxna och neuropsykiatri "Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh

Unga vuxna och neuropsykiatri Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh Unga vuxna och neuropsykiatri "Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh Gillberg ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting neuro developmental clinical examinations

Läs mer

Barn och ungdomar med adhd

Barn och ungdomar med adhd Barn och ungdomar med adhd 2 Agenda 1. Diagnosen adhd 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras adhd? 7. Stöd och behandling 9.

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter

ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter BARNS BESKRIVNINGAR AV FAMILJETERAPI: Barnen kan visa oss vägen ÖVERSIKT 1. Varför är ämnet intressant och angeläget 2. Kunskapsläget

Läs mer

Hur pratar man med sitt barn om funktionsnedsättningen?

Hur pratar man med sitt barn om funktionsnedsättningen? Hur pratar man med sitt barn om funktionsnedsättningen? Lena Sorcini Leg psykolog HC Söderstaden 2018-03-08 Identitet Formas under hela livet Identitet skapas i samverkan med omgivningen Gör en person

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

PLANERA OMHÄNDERTAGANDE OCH BEHANDLING AV ADHD

PLANERA OMHÄNDERTAGANDE OCH BEHANDLING AV ADHD PLANERA OMHÄNDERTAGANDE OCH BEHANDLING AV ADHD Det här kapitlet är indelat i två avsnitt. Det första handlar om hur viktigt det är att planera hur man hanterar ADHD både hemma och i skolan. Här finns information

Läs mer

Hur kan vi hjälpa barn till en bättre självkänsla?

Hur kan vi hjälpa barn till en bättre självkänsla? Hur kan vi hjälpa barn till en bättre självkänsla? Lisa Clefberg, Fil. Dr. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Clefberg Psykologi AB Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm www.clefbergpsykologi.se Tel: 0735-333035

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

TILLIT, GRÄNSER OCH RELATIONER

TILLIT, GRÄNSER OCH RELATIONER TILLIT, GRÄNSER OCH RELATIONER MARGARETHA LARSSON LEKTOR I OMVÅRDNAD H Ö G S K O L A N I S K Ö V D E W W W. H I S. S E M A R G A R E T H A. L A R R S O N @ H I S. S E Bild 1 TONÅRSFLICKORS HÄLSA ATT STÖDJA

Läs mer

Inledning. Stockholm den 29 mars Till Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Inledning. Stockholm den 29 mars Till Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården Stockholm den 29 mars 2018 Till Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården Attentions remissvar över remissversionen Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella

Läs mer

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR 2 Alla har vi väl någon gång känt oss rastlösa, haft svårt att bibehålla koncentrationen eller gjort saker utan att tänka oss för. Men för personer som har diagnosen

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Patientens upplevelse av välmående och delaktighet vid terapeutisk utredning av autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning

Patientens upplevelse av välmående och delaktighet vid terapeutisk utredning av autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning Patientens upplevelse av välmående och delaktighet vid terapeutisk utredning av autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning Specialistarbete, klinisk psykologi Sofia Irnell Inledning Val av

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Frågeformulär till vårdnadshavare

Frågeformulär till vårdnadshavare Frågeformulär till vårdnadshavare Kod: (behandlare fyller i) Datum: (ÅÅMMDD) Innan du svarar på dessa frågor ska din behandlare ha gett dig information om den aktuella studien. Genom att svara på frågorna

Läs mer

Sidan 1. Om adhd - för släkt och vänner

Sidan 1. Om adhd - för släkt och vänner Sidan 1 Om adhd - för släkt och vänner Sidan 2 Adhd-center Stöd- och kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa inom SLL Målgrupp: Barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i Stockholms län Kurser, föreläsningar

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Vad är en litteraturstudie? Till skillnad från empiriska studier söker man i litteraturstudier svar på syftet

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa En kunskapsöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av: information, stöd och behandling/terapi relevanta ur ett anhörigperspektiv Ylva Benderix

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA VAD ÄR ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska.

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. Information om ADHD och Concerta Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER PÅ UNIVERSITETET

NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER PÅ UNIVERSITETET NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER PÅ UNIVERSITETET PETRA BOSTRÖM PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PETRA.BOSTROM@PSY.GU.SE Viktigast idag: Att se problem med nya glasögon. Förmågor och bristande förmågor vs.

Läs mer

Psykologi 11.3.2009. 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback?

Psykologi 11.3.2009. 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback? Psykologi 11.3.2009 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback? För 1 3 poäng krävs att skribenten förstår att inlärning är en process som grundar sig på dels förändringar i hjärnan och

Läs mer

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn.

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn 2017 09 01 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Jenny Pörjebäck SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Barn som närstående har ett särskilt lagstöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap 7 : Minderåriga barn som lever nära cancer

Barn som närstående har ett särskilt lagstöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap 7 : Minderåriga barn som lever nära cancer Barn som närstående har ett särskilt lagstöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap 7 : Minderåriga barn som lever nära cancer Barn som närstående har ett särskilt lagstöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma.

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make Någon bror/styvbror Någon syster/styvsyster

Läs mer

BUP-skrivning HT 2014

BUP-skrivning HT 2014 BUP-skrivning HT 2014 Fråga 1 Du arbetar som läkare på barnakutmottagningen. Föräldrar söker med sin son Jimmy, 9 år. Pojken har krockat med cykeln i hög fart när han försökte köra nerför en trappa. Commotio

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN ALLA ÄR OLIKA OCH OLIKA ÄR BRA!

LIKABEHANDLINGSPLAN ALLA ÄR OLIKA OCH OLIKA ÄR BRA! LIKABEHANDLINGSPLAN Vetegroddens förskola 2019 2020 ALLA ÄR OLIKA OCH OLIKA ÄR BRA! Mål på vetegroddens förskola: Vi ska vara en förskola fri från kränkningar där alla ska känna sig trygga och uppskattade

Läs mer

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen 1 Barn och ungdomar med ADHD Översikt av föreläsningen 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Flickor och pojkar 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras ADHD hos

Läs mer

se hela människan Nina vill att vården ska SJÄLEN

se hela människan Nina vill att vården ska SJÄLEN SJÄLEN Nina vill att vården ska se hela människan Psoriasis och psoriasisartrit påverkar livet på många olika sätt. Idag är vården ganska bra på att behandla de symtom som rör kroppen, medan den ofta står

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Barn med avvikande tal- och språkutveckling

Barn med avvikande tal- och språkutveckling Förtroendemannagruppen oktober 2005 1 Hörsel- och öronsjukdomar Barn med avvikande tal- och språkutveckling Bakgrund Barn med avvikande tal- och språkutveckling är en heterogen grupp, som har det gemensamt

Läs mer

Osynlighetsrapporten. I samarbete med Lära

Osynlighetsrapporten. I samarbete med Lära Osynlighetsrapporten I samarbete med Lära Innehållsförteckning Hélène och Anders har ordet 2 Intervju med Sven Bölte 3 Viktiga resultat ur rapporten 5 Uppfattningar om barn med och autism/asperger 6 Vad

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

3. Har du under de senaste veckorna haft svårt att känna glädje och lust i situationer där du i vanliga fall brukar göra det?

3. Har du under de senaste veckorna haft svårt att känna glädje och lust i situationer där du i vanliga fall brukar göra det? Några frågor om hur du mår Det är vanligt med psykiska besvär som man av olika skäl inte berättar om. För att få en så fullständig bild som möjligt av hur du mår, och därmed minska risken för att vi missar

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 10 april 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt Aspergers Syndrom A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt 1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande ickeverbala beteenden som

Läs mer

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson ADHD hos vuxna Kort om vad ADHD är Tillkommande problem Arbetsliv Bemötande ADHD ett livslångt funktionshinder Förr trodde man att det

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra.

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende Ordförklaring Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande. Alkoholberoende

Läs mer

Vad är psykisk ohälsa?

Vad är psykisk ohälsa? Vad är psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp för både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Inkludering Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Insatsernas syfte

Läs mer

Bilaga 3: Kvalitativ granskningsmall

Bilaga 3: Kvalitativ granskningsmall Bilaga 3: Kvalitativ granskningsmall Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod Modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) Beskrivning av studien Tydlig avgränsning/problemformulering?

Läs mer

ADHD/ADD & Autismspektrum tillstånd (AST)

ADHD/ADD & Autismspektrum tillstånd (AST) ADHD/ADD & Autismspektrum tillstånd (AST) Syndrom Sjukdom Sömn Separationer Sorg Stress Familje problem Depression Koncentrations svårigheter Övergrepp Mobbning Flykting problematik Relations Problem Förskola/skola

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books Monica Eriksson Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder brain books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se Monica Eriksson och Brain

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla

En likvärdig utbildning för alla Barn som utmanar En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Britt-Lis Persson Linus Skarp Funktionsnedsättningar En diagnos är en indikation om en funktionsnedsättning och ska vara

Läs mer

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Projektledare, Vägar till jobb ingela.halvarsson@attention-riks.se 1 Mina erfarenheter Möten med människor Möten med kommuner/myndigheter Möten

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 2018 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar.

Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar. Institutionen för hälsovetenskap Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar. en litteraturstudie Bernárdzon Liliana Djordjic Snezana Examensarbete (Omvårdnad C) 15hp November

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Kursrapport uppsatsarbete på kandidatnivå höstterminen 2017

Kursrapport uppsatsarbete på kandidatnivå höstterminen 2017 Kursrapport uppsatsarbete på kandidatnivå höstterminen 2017 Den här hösterminen lämnades 33 kandidatuppsatser in för examination. Något fler uppsatser än vanligt rekommenderades att dras tillbaka, vilket

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom Psykisk ohälsa Specialistpsykiatri 5 december 2017 Karin Lindersson Psykiatrin idag Psykiatrisk diagnos Långvarig sjukdom Allvarlig/ komplex Samsjuklighet

Läs mer

William. Linn. Sofie. Linus

William. Linn. Sofie. Linus William Linn Sofie Linus Fatima Nina Leo Josef Tydliggör barns rättigheter i den nationella strategin för funktionshinderspolitiken. Informera barn om deras rättigheter och ge Barnombudsmannen rätt att

Läs mer

Träna barn och ungdomar med ADHD/ADD och autism/asperger. Ett kunskapsmaterial för idrottsledare

Träna barn och ungdomar med ADHD/ADD och autism/asperger. Ett kunskapsmaterial för idrottsledare Träna barn och ungdomar med ADHD/ADD och autism/asperger Ett kunskapsmaterial för idrottsledare Vilka förväntningar har du på kursen? Har du specifika frågor du vill ha svar på? Målet med kursen Öka kunskapen

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Studieteknik. Använd hjälpmedel För att kunna lära dig på ett effektivt och roligare sätt måste du använda alla hjälpmedel som finns tillgängliga:

Studieteknik. Använd hjälpmedel För att kunna lära dig på ett effektivt och roligare sätt måste du använda alla hjälpmedel som finns tillgängliga: Studieteknik Sätt upp mål och ha något roligt som morot Sätt upp några få, större mål för terminen. Det kan till exempel vara att höja betyget i något eller några ämnen. För att målen inte ska verka avlägsna

Läs mer