Tjänsteskrivelse - Svar avseende revisionsskrivelse Granskning av kompetensförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse - Svar avseende revisionsskrivelse Granskning av kompetensförsörjning"

Transkript

1 UNDERLAG TILL BESLUT Tjänsteskrivelse - Svar avseende revisionsskrivelse Granskning av kompetensförsörjning Bakgrund Den granskning som EY har gjort på uppdrag av förtroendevalda revisorer av kommunens arbete med kompetensförsörjning har resulterat i fyra rekommendationer till de granskade nämnderna: Säkerställa kommungemensamma former för behovsanalys, i syfte att möjliggöra prioritering och planering av utvecklingsinsatser när det gäller kompetensförsörjningen Säkerställa att kommunens personalpolitiska strategier inom samtliga verksamheter kopplas till ett systematiskt arbete som omfattar behovsanalys, mål, planering och uppföljning Säkerställa implementering av en gemensam strategi för utveckling av arbetsgivarvarumärket Säkerställa metoder för ändamålsenliga och tydliga utvärderingar av strategier och genomföra insatser Nedan är en redogörelse för de åtgärder som kommunen vidtagit samt har för avsikt att vidta inom respektive rekommendation. 1 Säkerställa kommungemensamma former för behovsanalys, i syfte att möjliggöra prioritering och planering av utvecklingsinsatser när det gäller kompetensförsörjningen Tydlig inriktning i strategi och budget samt kommande uppdrag I kommunstyrelsens strategi och budget för år 2017 som fastställdes så ingår under Mål 12 En attraktiv arbetsgivare två strategier direkt kopplade till att utveckla kompetensförsörjningsprocesserna. Strategi 12.2 innebär ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att Samordna och utveckla förutsättningar avseende planering och prioritering av kommunens framtida kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen har i sina indikatorer rörande 12.2 angett att det ska finnas Kvalitetssäkrade och heltäckande kompetensförsörjningsplaner på kommun- och förvaltningsnivå. 1

2 Strategi 12.3 innebär att kommunstyrelseförvaltningen ska Utveckla kompetensförsörjningsprocesser som främjar kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare Fastställandet av dessa strategier utgör en god grund för kommunens kommande arbete och fokusering på dessa frågor. Kompetensförsörjningsarbetets utgångspunkt Det kommungemensamma kompetensförsörjningsarbetet påbörjades för cirka två år sedan. Inledningen av detta arbete fokuserade på att undersöka och analysera vilket behov av kompetensförsörjning som olika förvaltningar har. Därefter vidtog ett arbete med att skapa samsyn runt begrepp som kompetens och kompetensförsörjning för att bättre möjliggöra det kommungemensamma arbetet. Innan sommaren år 2016 så fattade KDLG flera viktiga beslut för det fortsatta arbetet, t ex Kommungemensam definition av kompetensförsörjning Arbetsgång för kommunens kompetensförsörjningsprocess samt vilka områden som omfattas Definitionen på kompetensförsörjning inom kommunen lyder En process i organisationen för att fortlöpande säkerställa att rätt kompetens finns för att nå eller överträffa verksamhetens mål genom att såväl attrahera, rekrytera och introducera som att behålla/ utveckla och avveckla medarbetare De områden som har beslutats ska ingå i kompetensförsörjningsprocessen är: Attrahera Rekrytera Introducera Behålla och Utveckla Avslut Den arbetsgång som används för att skapa struktur och systematik i arbetet kan visualiseras genom följande bild: 2 (7)

3 De två inledande stegen som omfattar en inventering samt identifiering av kompetenskrav utgör grunden för ett framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete samt för att kunna göra korrekta analyser och prioriteringar av utvecklingsaktiviteter. Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2017 tydligt definiera vad som ska göras inom de olika stegen, hur processerna ser ut samt utveckla verktyg som stöd i arbetet. Målet är en överskådlig och användarvänlig kompetensförsörjningsprocess där behovsanalysen ligger som grund för det vidare arbetet att skapa processer som är till nytta för verksamheterna. Processen ägs av Personalavdelningen som svarar för expertkompetens inom området samt säkerställer hög kvalitet på innehåll och verktyg. Exempel på verktyg som stöd för behovsanalys: Standardiserade frågeformulär som med utgångspunkt i mål och budget samt VP/AP hjälper cheferna att kunna identifiera behov av kompetens på längre sikt i relation till sina verksamheters utmaningar och utvecklingsbehov. Statistik och rapporter som ger information om personaldemografiska förutsättningar kommande år (pensionsavgångar, personalomsättning, sjukfrånvaro osv). Omvärldsbevakning. Stöd för gapanalyser avseende kompetens, t ex via excel. Identifierat framtida behov i relation till befintlig kompetens ska visa på vilka insatser som behöver prioriteras både avseende: Utvecklingsinsatser för befintliga medarbetare Behov av att attrahera och rekrytera ny kompetens Behovsanalysen behöver genomföras på olika nivåer inom kommunen och resultera i att alla verksamheter får sin egen kompetensförsörjningsplan. Arbetet behöver också säkerställa att behov och planer på längre nivåer i organisationen kan redovisas uppåt och integreras samt testas i relation till kommun- och förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsstrategier. 3 (7)

4 2 Säkerställa att kommunens personalpolitiska strategier inom samtliga verksamheter kopplas till ett systematiskt arbete som omfattar behovsanalys, mål, planering och uppföljning Kommunens personalpolitiska strategier är uppdelade i fem olika områden Ett meningsfullt och resultatinriktat arbete med en god arbetsmiljö Medarbetarskap Chef- och ledarskap Kompetensförsörjning Lön och utveckling Grunden för att kunna arbeta systematiskt med att uppfylla Haninge kommuns personalpolitiska strategier är att få information från medarbetarna och möjliggöra en bra dialog. Kommunen behöver få en bättre kunskap om hur medarbetarna upplever olika aspekter av sin arbetssituation; arbetsmiljö, ledarskap, möjligheter att utvecklas, belöningssystem osv för att kunna identifiera och prioritera utvecklingsområden. Kommunen behöver även hitta metoder för att mäta och följa upp kvalité samt effekt av genomförda åtgärder. I nuläget kan cheferna använda sig av enkäter såsom Arbetsplatsundersökningen (APU) samt psykosociala kartläggningar för att få information om medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation. För att få djupare kunskap efter genomförandet av dessa enkätundersökningar och tolka dess resultat så behöver cheferna ha en diskussion med sina medarbetare runt resultatet och vad detta står för. I arbetsmiljöguiden finns handledning för chefer som stöd att arbeta med dessa frågor, både enkätverktyg, metoder för analyser och samtal runt resultat samt upprättande av handlingsplaner. I samband med implementeringen av arbetsmiljöverkets nya föreskrift för Organisatorisk och social arbetsmiljö så har kommunen identifierat ett behov att vidareutveckla de verktyg för informationsinsamling och dialog med medarbetare som finns i kommunen. Arbetet med att utveckla arbetsmiljön ingår som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Därför bör mål, planer och uppföljning avseende arbetsmiljö i största möjliga utsträckning ingå som en del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen och ingå i verksamhets- och arbetsplaner. Uppföljning bör också göras inom ramen för den ordinarie verksamheten och rapportering. I de fall det är tydligt att en handlingsplan ska upprättas så avses ett system för kontroll av detta finnas. Ett exempel är arbetsplatsundersökningen som eventuellt skulle behöva ett IT-stöd vid upprättande av handlingsplan samt möjliggörande av en effektivare uppföljning. 4 (7)

5 Personalavdelningen ska vidareutveckla verktyg för insamlande av information från medarbetare som belyser viktiga delar av deras arbetssituation, bland annat genom en omarbetad arbetsplatsundersökning som tar hänsyn till kraven som ställs i arbetsmiljöverkets föreskrift för Organisatorisk och social arbetsmiljö. Uppföljningen av handlingsplaner som syftar till att förbättra uppfyllandet av kommunens personalpolitiska strategier kommer att systematiseras. Detta kommer att göras genom nya funktioner/rapporter i Hypergene och/eller genom ett nytt ITverktyg som stöd vid uppföljning av specifika enkäter t ex digitaliserade handlingsplaner som förenklar utvärdering av aktiviteter och måluppfyllelse. Ett pilotprojekt planeras där kraftkartan ska användas på en eller flera enheter och därefter utvärderas. Kraftkartan är ett effektivt verktyg och systemstöd för att utveckla och ta till vara medarbetarens synpunkter och drivkrafter. Det handlar om att med systematik ta olika utvecklingssteg och att följa upp resultaten. 3 Säkerställa implementering av en gemensam strategi för utveckling av arbetsgivarvarumärket Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är ett långsiktigt arbete som syftar till att kommunen ska ha den kompetens som behövs för att kunna utföra kommunens uppdrag på bästa sätt. I detta ingår både att externt stärka bilden av Haninge kommun som en attraktiv arbetsgivare men även att interna kompetensförsörjningsprocesser möjliggör för medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas inom kommunen. Arbetet med att formulera ett tydligt arbetsgivarvarumärke och att skapa kommunikationsplaner för att nå ut med kommunens budskap har startats upp inom kommunstyrelseförvaltningen. Även om byggandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke är ett arbete som behöver bedrivas på lång sikt finns ett behov att snabbt komma igång med vissa aktiviteter. Det långsiktigt analys- och strategiarbetet behöver kompletteras med ett operativt arbete som påbörjas omgående och som sedan anpassas till det arbete som görs på strategisk nivå. På kort sikt kommer följande insatser att genomföras: Fortsätta att förbättra och utveckla innehållet på Arbeta hos oss sidorna på kommunens hemsida. Utveckling av kommunens Linkedinsida samt användande av andra sociala medier. Gemensamt medverkande i 2017 års Framtidsmässa för offentlig sektor. 5 (7)

6 Se över standardtexten i kommunens mallar för platsannonser samt ta fram ett förbättrat presentationsmaterial att använda vid intervjuer samt andra marknadsföringsaktiviteter. På längre sikt behöver kommunen: Göra en nulägesanalys inklusive nollmätning som möjliggöra att kunna svara på frågeställningarna; o Hur uppfattas Haninge kommun som arbetsgivare? o Vilka yrkesgrupper/kompetenser behöver kommunen rekrytera nu och om fem år? o Vad är viktigt för de yrkesgrupperna? Definiera önskad bild av Haninge kommun och formulera kommunens erbjudande som arbetsgivare. o Hur ska kommunen positionera sig? o Vad erbjuder kommunen som arbetsgivare? o Varför ska man välja att arbeta inom Haninge kommun? Lägga upp strategier och en plan för att nå ut med den önskade bilden. Målet med aktiviteterna ur ett externt perspektiv är att den målgrupp kommunen vill nå ut till har en positiv bild av Haninge kommun som arbetsgivare och att kommunen får rätt sökande till utannonserade tjänster. Internt så ska kommunen vara en arbetsplats där medarbetare utvecklas och känner stolthet över att jobba i verksamheten. Att koppla arbetet till övriga pågående utvecklingsprojekt är viktigt, t ex SKL:s satsning på att lyfta kommunala arbetsgivare i kampanjen Sveriges viktigaste jobb, det nya varumärkesarbetet inom kommunen, skapa stad, osv. 4 Säkerställa metoder för ändamålsenliga och tydliga utvärderingar av strategier och genomförda insatser Kommunen och förvaltningarna har kommit olika långt i arbetet med att systematiskt följa upp och utvärdera sitt arbete med kompetensförsörjning samt uppfyllandet av kommunens personalpolitiska strategier. Kommunstyrelseförvaltningen kan på olika sätt erbjuda stöd till förvaltningarna avseende metoder för utvärdering: Utveckling av nuvarande verksamhetsstödssystem Hypergene. För att förbättra möjligheterna att göra analyser kan aktiviteter från olika planer integreras i systemet. Möjlighet finns att utveckla Hypergene för uppföljning av både SAM (Systematiskt arbetsmiljö arbete) samt kompetensförsörjning. Hypergene kan anpassas så att det på ett transparent sätt kan aggregera information uppåt i form av rapporter till verksamhetschef och förvaltning, 6 (7)

7 med tydlig koppling till underlag från enheterna. Här går det även att inkludera nyckeltal för att skapa bättre förutsättningar för att mäta resultat. Årlig uppföljning av nämndernas uppdrag avseende kompetensförsörjning sker vid delårsrapporter och årsbokslut. För att möjliggöra kvalitetsäkring av kompetensförsörjning på förvaltningsavdelnings- och enhetsnivå behöver metoder utvecklas som stödjer organisationsenheterna i deras utvecklingsarbete kopplat till uppfyllandet av kommunens personalpolitiska strategier. Förslag till beslut 1. Frågorna i revisionsskrivelsen anses besvarade. Mats Öhlin Förvaltningschef Donovan Häll HR-partner (KSF) 7 (7)

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Policy Diarienummer Fastställd/upprättad av HR-avdelningen

Läs mer

Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun

Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen : : Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun Dokumentansvarig: Personalavdelningen Ärendenummer: Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun Syftar till att tydliggöra

Läs mer

Grundläggande granskning 2017

Grundläggande granskning 2017 Grundläggande granskning 2017 Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2017-11-21 Sammanfattning I rapporten sammanfattas resultat från granskning

Läs mer

Förstudie om kommunens personaloch. kompetensförsörjning. Sollentuna kommun

Förstudie om kommunens personaloch. kompetensförsörjning. Sollentuna kommun www.pwc.se Lina Olsson Cert. kommunal revisor Förstudie om kommunens personaloch kompetensförsörjning Oktober 2017 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsats... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år 2019-2021 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 1.1.Kompetensförsörjningsstrategi...3 2.Analys av nuläge...3 2.1.Avgränsning...4 3.Roll och ansvarsfördelning...4

Läs mer

Plan för Kompetensförsörjning. Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS

Plan för Kompetensförsörjning. Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS Plan för Kompetensförsörjning Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS2017.0461 Innehåll Inledning 3 Syfte. 3 Kompetensförsörjningsmodell 3 ARUBA 4 Genomförandeprocess 5 Definitioner

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Datum KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG Datum KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-06-21 151 Svar på kommunrevisionens granskning av strategisk kompetensförsörjning av chefer KS/2016:242 1.1.7 Beslut Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola Nämnden för Förskola & Grundskola PROTOKOLLSUTDRAG 2018-02-22 16 Svar på revisionsrapport på systematiskt arbetsmiljöarbete FG/2018:57 1.1.7 Svar på revisionsrapport vid granskning av det systematiska

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2022

Kompetensförsörjningsstrategi 2022 Kompetensförsörjningsstrategi Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 116/2019 2019-06-04 Dokumentägare: Dokumentnamn: Kompetensförsörjningsstrategi Dokumentansvarig: Personaldirektör Ersätter

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG 2018-03-27 75 Svar på revisionsrapport om granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet KS/2017:432 1.1.7 Beslut Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att,

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr: 2017-761-1.1. Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2018 ska nämndens kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr )

YTTRANDE. Datum Dnr Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr ) Personalnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-30 Dnr 1500586 1 (5) Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015) s revisorer har översänt granskningsrapport

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd Kungsholmens stadsdelsförvaltning HR-avdelningen Bilaga 7 Verksamhetsplan 2018 Sida 1 (9) 2017-11-19 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd Utgångspunkten i kompetensförsörjningsarbetet

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 3 Den 2019-02-18 3 Dnr 2019/00027 Chefspolicy för Smedjebackens kommun s beslut Chefspolicy version 2019-02-05 för Smedjebackens kommun

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009 Lidingö stad Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Arbetsgivarstrategi i Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-15, 15, Dnr 2017/0764 KS Innehållsförteckning Arbetsgivarstrategi i Sollentuna kommun... 2 Varför ska vi arbeta med vårt arbetsgivarmärke?...

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kvalitetspolicy Foto: Fredrik Hjerling Dokumenttyp Styrdokument Beslutat av Kommunstyrelsen Dokumentnamn Kvalitetspolicy Ansvarig förvaltning och avdelning Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Kommunstyrelsens handling nr 30/2015 Strategisk kompetensförsörjning Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-17, 130 2 (11) Innehållsförteckning VARFÖR SKA KOMMUNEN HA EN GEMENSAM STRATEGI FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING?...

Läs mer

Dnr KK17/307. Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun. Antagen av kommunstyrelsen

Dnr KK17/307. Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun. Antagen av kommunstyrelsen Dnr KK17/307 Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-08 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Bakgrundsanalys och överväganden... 3 2 Mål och inriktning... 5

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Personalavdelningen. Kompetensförsörjning Stödfunktioner

Personalavdelningen. Kompetensförsörjning Stödfunktioner Personalavdelningen Kompetensförsörjning Stödfunktioner Kompetensförsörjning stödfunktioner En vägledning för arbete med kompetensförsörjningsfrågor, i linje med verksamhetens prioriterade utvecklingsområden.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kompetensförsörjning KS 2015/

Riktlinje. Riktlinje för kompetensförsörjning KS 2015/ Riktlinje 2015-12-18 Riktlinje för kompetensförsörjning KS 2015/0828 027 Beslutad av personalutskottet den 18 december 2015. Riktlinjen gäller för hela Norrköpings kommun. Den här riktlinjen är ett komplement

Läs mer

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Kompetensförsörjningsplanworkshopmaterial. Örebro kommun 2014-07-01

Kompetensförsörjningsplanworkshopmaterial. Örebro kommun 2014-07-01 Kompetensförsörjningsplanworkshopmaterial Örebro kommun 2014-07-01 Bakgrund ÖSB 2013 med plan för 2014-2015 Ur personalstrategin säkra kompetensförsörjningen: Under perioden ska kompetensförsörjningsplaner

Läs mer

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40, Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling

Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling Innehållsförteckning 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 4 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Här

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy 2012

Arbetsmiljöpolicy 2012 Arbetsmiljöpolicy 2012 Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 20120613 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelseförvaltningen Ansvarig tjänsteman: Diarienummer: KS 14-172 >Policy Program Plan Riktlinje

Läs mer

Uppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering. Strömsunds kommun

Uppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering Robert Bergman Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte... 3 1.3. Avgränsning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Ewa Klang (S) vice ordförande Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (L) Ulla Svenson (S) Sekreterare Jan Hellkvist Paragraf 40-48

Ewa Klang (S) vice ordförande Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (L) Ulla Svenson (S) Sekreterare Jan Hellkvist Paragraf 40-48 Kommunstyrelsens personalutskott 2018-08-20 1-12 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-11.30 ande Anne Tano (M) ordförande Ewa Klang (S) vice ordförande Harald Lagerstedt (C) Tobias

Läs mer

Svar på revisionsrapport "Granskning av mottagandet av ensamkommande barn"

Svar på revisionsrapport Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-05-15 1 (5) Social- och arbetsmarknadsnämnden Svar på revisionsrapport "Granskning av mottagandet av ensamkommande barn" Beslutsunderlag Sundbybergs stads revisorers granskning av mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Personal- och kompetensförsörjning Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-17 Dnr 1500586 1 (5) Revisionsrapport. Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015)

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi Kompetensförsörjningsstrategi Ks/2018:306 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kompetensförsörjningsstrategi Fastställt av kommunfullmäktige 2018-08-30 207 1 2 Kompetensförsörjningsstrategi

Läs mer

Svar på revisionsrapport om Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö

Svar på revisionsrapport om Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalavdelningen Dnr KS/2017:257-032 2017-05-09 1/3 Handläggare Lena Thelin Tel. 0152-291 65 Svar på revisionsrapport om Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg

Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning

Läs mer

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning

Granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning Cecilia Palme Sophie Karlsson Kontaktrevisor: Ingvar Persson September 2018 1. Sammanfattning 1.1. Sammanfattande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Diarienr: Beslutsdatum: Ansvarig: HR-direktör Senast reviderad: Ansvar och roller Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar för

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

HELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL

HELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL HELTIDSPLAN Lidköpings Kommun 2017-2021 Kommunal + SKL Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2016-09-13 179 Dnr 2016-000266 Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Kommunstyrelsens

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunstyrelsen 130/2019 2019-06-17 Dokumentnamn: Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Ärendebeteckning:

Läs mer

Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport av Borås Stads personalpolitik

Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport av Borås Stads personalpolitik Stadskansliet Personal- och förhandling Per Olsson 2016-04-18 Dnr Sida 1(9) Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport av Borås Stads personalpolitik Ärendet Stadsrevisionen har granskat om Borås

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjningsplan Exploateringskontoret. Aktiviteter för innevarande år

Strategisk kompetensförsörjningsplan Exploateringskontoret. Aktiviteter för innevarande år Strategisk kompetensförsörjningsplan 2018-2020 Exploateringskontoret Aktiviteter för innevarande år 2018 Strategi för kompetensförsörjning Enligt budget 2017 ska följande aktivitet leda till att kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer för kompetensförsörjning är fastställda av kommunstyrelsens personalutskott 2004-09-07 44 Dnr. KS2004.0895 Senaste uppdatering:

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum 2018-03-13 10 KS 115/18 Så skapar vi jämlika arbetsplatser, riktlinje Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Granskning av social arbetsmiljö

Granskning av social arbetsmiljö SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Hagberg Therese Eikman Johan Datum 2018-08-07 Diarienummer SCN-2018-0365 Socialnämnden Granskning av social arbetsmiljö Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Läs mer

Täby kommuns kommunikationsplattform

Täby kommuns kommunikationsplattform 1(8) KOMMUNSTYRELSEN Karin Öhlander Täby kommuns kommunikationsplattform Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta

Läs mer

GNESTA KOM MUN. Gnesta kommun. För kännedom Kommunfullmäktige Övriga nämnder

GNESTA KOM MUN. Gnesta kommun. För kännedom Kommunfullmäktige Övriga nämnder GNESTA KOM MUN 20 17-05-03 Ink: 2017-05- 03 Dnr För handläggning. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen För kännedom Kommunfullmäktige Övriga nämnder Revisionsrapport: Kompetensförsörjning och bemanning vid

Läs mer

Margareta Irenaeus Mars 2016. Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning. Botkyrka kommun

Margareta Irenaeus Mars 2016. Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning. Botkyrka kommun Margareta Irenaeus Mars 2016 Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning Botkyrka kommun Innehållsförteckning Inledning 1 Revisionsfråga och kontrollmål 2 Avgränsning och metod 3 Kontrollmål I

Läs mer

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport JohanCöster Eleonor Duvander Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven Oxelösunds kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning...

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund Plan för Kompetensmix Skånevård Sund 2016-11-15 1 Inledning Kompetensmix handlar om att på ett strukturerat sätt uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och att föra in nya kompetenser i verksamheterna.

Läs mer